Skriv ut några sidor av noten - Arrak musik

wessmans.com

Skriv ut några sidor av noten - Arrak musik

SopranAltTenor(soload lib)Bas& b b CV b b C?b b CModerato {h = c 94}...‰ j ‰jœ œ œ œ ‰ œ J ‰ œ JPa da da da da pa2nd time onlywPa∑Havet är djupt(Under the sea)SAATB. œ. œ œ . œ. œ œda da da daRecitativ: Ariel: Lyssna på mig. Ett liv på land är för torrt.Men havet är djupt! I vågorna vågar man ha lite kul!w∑‰ j ‰jœ œ œ œ ‰ œ ‰ œ J JPa da da da da pawMusik: Alan MenkenOriginaltext: Howard AshmanSvensk text: Ingela ForsmanArr: Anders Klint∑. . Œœœ. œ. œ œ Œda da da˙.∑œœ..Both times*Pa.SATBSATB5& b b j Œ j Œ j ‰.œ ŒJ J œ ŒJ œ ‰V b bPa pa pa. Œ œ œ ‰ œ ‰ œ J J1.Du?b b 2.Där tror attne rej. œ Œ J œ Œ -J œ ‰9j& b bVb b?b bPa pa pa‰ ‰œJŒiärŒŒœœœ œœ œ œ œgran-nensfis - karvatglaŒ œœ œ œpa da dajŒœ ŒJŒj Œœ ŒJœ œ ‰j œ ‰j ‰J œ ‰j œ- tenärda. Där simsjö - grä - set all -- - mar man kringjœ Œ œ J Œ œ J ‰Pa pa paŒŒœœ œ Œ- - pa - da - da pa - pa - papa - daj ŒœJŒj ‰J œ ‰Œœ œ œtidfrigrönt.- vol.ŒŒ œœ œ ŒPa - pa - papa - da - da pa - pa - papa - daŒ œ œ ‰ Jœ ‰ Jœjœ ŒDuMendrömfis--merkenattpåœ ŒJ J œ ‰Pa pa paŒŒœœœ œœ œ œ œsim -landmaäroppledŒ œœ œ œpa da dajŒœJŒŒj ŒJ œ Œœ œ ‰dit. Det är- sen, där sim -jœ Œj œ ‰inmarj ‰J œ ‰j œJ œ Œ J œ ‰Pa pa paŒŒ- te mö -man ipadaŒœœ œ Œœ œ œdanenlönt.skål.ŒŒ œœ œ Œpada* De små noterna i basstämman är alternativ och kan t.ex. sjungas av Bas I© 1989 Wonderland Music Co Inc and Walt Disney Music CO, USAWarner/Chappell Artemis Music. Reproduced by permission of Faber Music Ltd. All rights reserved.Utgiven 2007 av Arrak musik. www.arrakmusik.se


2 Havet är djuptSATB13& b bVb b?b bjŒœ ŒJj ŒJ œ Œj ‰J œ ‰Pa - pa - papa - da - da pa - pa - papa - daŒ œ œ ‰ œ ‰ jJ œjœœ ŒNej,Mensefisj Œ œdejkenPa pa pa-omij œ ‰ŒŒœ œœœ œ œ œ- kring i vi -skål är lyck ken: Här finns in - gen yt - lig - het.- lig,det blir myc - ket vär - re sen:Œ œ œ œpa da dajŒœ ŒJj ŒJ œ ŒŒ œ œ ‰jœœ Œj œ Œœ ‰JPa pa paj ‰J œ ‰œJjœ ‰ŒŒœœŒŒœ œ œ ŒŒ œ œ ŒpadaSATB17&V?b bb bb bjŒœ ŒJŒjœœ Œj ŒJ œ Œj‰J œ ‰œ œ ‰ œ ‰ jJ œDuEn kandagj œŒinnärPa pa patefa -j œ ‰ŒŒ œ œ œœ œ œ œblimiljbeär- svi -hung ken, detrig * manfram -ham nargår med tyd - lig-het.Ha -- - på tall - ri - ken. Åh nej! Ha -Œ œ œ œpa da dajŒœ ŒJŒ œjœœ Œj ŒJ œ Œj‰J œ ‰œ ‰ Jœ ‰ Jœj œ Œjœ ‰ŒŒ œ œ œPa - pa - pa pa - da - da pa - pa - pa pa - da - da - a-œ œ œ ŒŒ œ œ œ~~~~~~~~~~~~Œœ ŒPa pa pa pa da da - a* Sjungs av (en av) basarna en oktav djupareŒ.œ ŒÓÓœJ ‰ œ ‰ œ J JÓvetvetärärSAA22Œ& b bŒjœ œ ‰ œ œ J˙ÓÓŒŒjœœ œœ‰ œœœ J˙ÓÓTBV?b bb bHa-vet är djupt.Ha-vet är djupt.œ Œ Ódjupt.djupt.jœœ Œj Œ œPa pa paj œ ‰Œ.œJ ‰ œ J‰ œ JHaHa--‰ j œ ‰ j œ œvetvetärär‰ Jœpa pa da daœ Œ Ódjupt.djupt.jœœ Œj œ ŒPa pa paj œ ‰Œ.œJ ‰ œ J‰ œ JNeIn--‰ j œ ‰ j œ œregenpåkan‰ Jœpa pa da daKöp hela arrangemanget på www.arrakmusik.se

More magazines by this user
Similar magazines