Sammanträdesprotokoll Ärendeförteckning - Sundsvall

rst.sundsvall.se

Sammanträdesprotokoll Ärendeförteckning - Sundsvall

SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14ÄrendeförteckningJustering..................................................................................................2§ 654 Anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll förefterträdarval i kommunfullmäktige .........................................3§ 655 Information från kommundirektören ........................................4§ 656 Allmänhetens frågestund ..........................................................5§ 657 Korta frågor - korta svar ...........................................................6§ 658 Kulturskolan 50 år.....................................................................8§ 659 Valärenden ................................................................................9§ 660 Fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun .............................13§ 661 Kompletteringsbudget 2009....................................................16§ 662 Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2009-08-31,Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund ..............................17§ 663 Kommuner och regioner i internationellt klimatarbete...........18§ 664 Utredning angående förutsättningar för en regionalproduktionsanläggning för biogas, Östersunds och Sundsvallskommuner ...............................................................................20§ 665 Utvidgning av Räddningstjänstförbundet Sundsvall-Timrå medÅnge kommun.........................................................................22§ 666 Gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet..................24§ 667 Upphävande av invandrarpolitiskt program............................26§ 668 Avtal med Blomsterforum i Sundsvall AB om ersättning föravveckling av bolaget i samband med ny E4-sträckning........27§ 669 Delegation till stadsbyggnadsnämnden vad gäller rätt attbesluta om fastighetsförvärv med direkt koppling till projektetE4 Sundsvall ...........................................................................28§ 670 Revidering av taxa inom miljöbalkens område ......................29§ 671 Revidering av taxa enligt alkohollag (1994:1738) ochtobakslag (1993:581) ..............................................................30Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14§ 672 Revidering av taxa för offentlig livsmedelskontroll ...............31§ 673 Justering av taxa enligt lag (2006:1570) om skydd motinternationella hot mot människors hälsa ...............................32§ 674 Justering av taxa enligt lag (2007:1455) om detaljhandel mednikotinläkemedel.....................................................................33§ 675 Sammanträdesdagar 2010 .......................................................34§ 676 Motion (SD) om att kräva utdrag från brottsregister vidanställning inom äldre- och handikappomsorgen ...................36§ 677 Motion (M), (FP), (C) och (KD) om översyn av kultur- ochfritidslokaler i Sundsvalls kommun ........................................37§ 678 För kännedom .........................................................................38§ 679 Sammanfattning av år 2009 ....................................................39Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 1TidAjourneringKl. 13.00 - 16.45Kl. 14.55 - 15.25Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1Justeras 2009-12-18Underskrifter Marianne Sjöblom Christel ÖhgrenordförandesekreterareAnita BdiouiJusterareJan-Olov SellénJusterareProtokollet omfattar §§ 654 - 679Det noteras att ”Sammanfattning av år 2009” behandlas sist på dagenssammanträde.Bevis/anslagProtokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.Avser sammanträde medKommunfullmäktigeSammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum2009-12-14 2009-12-18 2009-12-18Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hosKoncernstabens kansliAnslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande2010-01-11 Christel ÖhgrenOrdförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 2JusteringAtt jämte ordföranden Marianne Sjöblom eller 1:e vice ordförandenRodney Engström eller 2:e vice ordföranden João Pinheiro justeradagens protokoll utses Anita Bdioui med Janina Öhrberg som ersättareoch Jan-Olov Sellén med Lars Persson som ersättare.– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 3KS 111/09 102§ 654 Anmälan av länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokollför efterträdarval ikommunfullmäktigeBeslutKommunfullmäktige beslutar att till sina handlingar lägga länsstyrelsensbeslut den 2 och 6 november 2009 utvisande följande:attattattattny ledamot för Folkpartiet Liberalerna efter Pär Hammarberg ärAndreas Åslin, Septembervägen 12, 863 36 Sundsbruk,ny ersättare för Folkpartiet Liberalerna efter Andreas Åslin är UllaNorgren, Kärvstavägen 36, 860 13 Stöde,ny ersättare för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna efter MatsLundahl är Robin Sjölén, Neptunigatan 9 B, 852 35 Sundsvall, samtny ersättare för Moderata Samlingspartiet efter Sven Bodin ärMarianne Nilsson, Edbacken 105, 864 92 Matfors.– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 4KS 41/09 105§ 655 Information från kommundirektörenKommundirektören informerar om:• Mål och resursplan 2009, 2010 med plan för 2011-2012 samteffektiviseringsåtgärderna• Sundsvalls utveckling– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 5KS 17/09 032§ 656 Allmänhetens frågestundOrdföranden meddelar att det kommit in tre frågor från Ållateatern somrör Sundsvalls kommuns fastighetsstrategi.1. Hur ser tidsplanen ut för den konsekvensbeskrivning som ska göras?2. Vem/vilka ska göra den?3. På vilket sätt kommer vi hyresgäster att få medverka/delta?Anita Bdioui (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar på samtligafrågor.1. Konsekvensbeskrivningen ska vara klar innan sommaren 2010.2. En konsult kommer att genomföra konsekvensbeskrivningen.Projektledare blir f.d. fastighetsdirektören Christer Ersson, även SKIFUAB:s vd kommer att ingå.3. Samråd kommer att ske med verksamheterna som finns i lokalerna.En eventuell försäljning berör inte verksamheterna utan enbart ägandetav fastigheterna.Ordföranden nämner att de frågor som eventuellt lämnats in efter utsatttid, behandlas på kommunfullmäktiges kommande sammanträde.– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 6KS 18/09 032§ 657 Korta frågor - korta svarBirgitta Rönnquist (KD) frågar hur det blir med bussfickorna påBjörneborgsgatan i samband med ombyggnationen. Kommerräddningstjänsten att kunna ta sig fram vid utryckningar?• Leif Nilsson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, svarar atthan inte känner till att det funnits planer på att bygga någrabussfickor, men det ska ändå inte vara några problem förräddningstjänsten att ta sig fram.Johnny Skalin (SD) kommenterar kostnadsökningen för Himlabadetoch frågar om någon är förvånad över att kostnaden för ökat så kraftigt.• Anita Bdioui (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar att detär svårt att göra kalkyler och hon inte är förvånad över att kostnadernaökat.Mats Mehlin (C) frågar om kommunen kommer att låta produceramaten i Liden när nu produktionen tas tillbaka i kommunal regi. Detta ienlighet med landsbygdsprogrammets intentioner om utlokalisering avarbetstillfällen.• Bodil Hansson (S), service- och tekniknämndens ordförande,svarar att det just nu tas fram uppgifter över kostnaderna för attlaga maten lokalt jämfört med att laga den i Sundsvall. Närsiffrorna är klara kommer nämnden att ta ställning till var matenska lagas. Om skillnaderna inte blir alltför stora kommer detnaturligtvis att tas hänsyn till arbetstillfällena i Liden.Ingeborg Wiksten (FP) frågar hur stor besparing det är för kommunenatt ta bort Äventyrsparken i Matfors.• Bodil Hansson (S), service- och tekniknämndens ordförande,svarar att Äventyrsparken i Matfors inte från början var enkommunal lekpark, den följde med i köpet av Folkets husfastigheten.Därför har det inte varit någon kostnad, meneftersom lekplatsen var i mycket dåligt skick skulle det innebärakostnader både för att rusta upp den samt för fortsatt drift ochunderhåll.Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 7Johnny Skalin (SD) frågar om handläggningstiderna för att fåekonomiskt bistånd för personer som helt saknar ekonomiska tillgångarär rimliga.• Lena Österlund (S), socialnämndens ordförande, säger att detjust nu är ett hårt tryck på handläggarna, men att den enskilde iregel vet om sin situation och kan söka bidrag i tid. Dessutomfinns möjlighet att ge bistånd på dagen i akuta fall.– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 8KS 255/09 000§ 658 Kulturskolan 50 årCarina Hauge Rouass, rektor för Sundsvalls kulturskola, visar bilderoch berättar om kulturskolans 50-års jubileum som firats med kalasåret2009. Biträdande rektor Paula Lundgren hjälper till med tekniken.Kalasåret har bland annat bjudit på Kalaskonsert i Tonhallen,Kalasfestival och Vinterkalas i Gustav Adolfs kyrka.Peter Tjernberg och Kjell Norberg bjuder på saxofonmusik tillsammansmed skolans saxensemble David Huss, Olle Berglin, Johan Lilja,Christian Quadra och Emma Wiström.Ordföranden tackar för presentationen och lämnar över ordet tillkommunstyrelsens ordföranden Anita Bdioui som tackar för det arbetesom Kulturskolan utför och delar ut utmärkelsen ”Bra gjort”. Honavslutar med att läsa upp juryns motivering till utmärkelsen.– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 9KS 2/09 102§ 659 ValärendenBeslutKommunfullmäktige beslutarattattattattattattattattattanteckna att förslag till ny ledamot i ideella föreningen NorraBerget efter Ulla Näsman för återstående del av valperioden lämnassenare,till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Margareta Rudbo(MP) för återstående del av valperioden utse Lena Schölander (MP),Västergatan 24 A, 856 42 Sundsvall,till ny ledamot i kommunens handikappråd efter Agneta Eng (S) föråterstående del av valperioden utse Rolf Nordin (S), Östermalmsgatan23 D, 854 60 Sundsvall,till ny ersättare i socialnämnden efter Anna-Karin Westberg (S) föråterstående del av valperioden utse Marie Sjöbom Olsson (S),Egnahemsvägen 14, 863 36 Sundsbruk,till ny nämndeman vid Sundsvalls Tingsrätt efter Anders Källman(S) för återstående del av valperioden utse Lars Åström (S),Luleåvägen 223, 857 31 Sundsvall,anteckna att förslag till ny ersättare i kommunstyrelsen efter PärHammarberg (FP) för återstående del av valperioden lämnas senare,bifalla Lars Hillerströms (MP) avsägelse av uppdragen som ledamotoch vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden samt ersättare ikommunstyrelsen,till ny ledamot i stadsbyggnadsnämnden efter Lars Hillerström(MP) för återstående del av valperioden utse nuvarande ersättareKerstin Bagge (MP), Runstensvägen 44, 857 41 Sundsvall,anteckna att förslag till ny ersättare i stadsbyggnadsnämnden efterKerstin Bagge (MP) för återstående del av valperioden lämnassenare,Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 10attattattattattattattattattattattatttill ny ersättare i kommunstyrelsen efter Lars Hillerström (MP) föråterstående del av valperioden utse Mari-Anne Andersson (MP),Vallgatan 11 B, 854 60 Sundsvall,bifalla Andreas Nelvigs (M) avsägelse av uppdragen som ledamot ikommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunförbundetVästernorrland (Länsförbund),hos länsstyrelsen ansöka om röstsammanräkning för att utse nyledamot i kommunfullmäktiges 2:a valkrets för Moderata Samlingspartiet,till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Andreas Nelvig (M) föråterstående del av valperioden utse Malin Broström (M),Bergsgatan 21 B, 852 36 Sundsvall,anteckna att förslag till ny ledamot i kommunförbundet Västernorrland(Länsförbund) efter Andreas Nelvig (M) för återståendedel av valperioden lämnas senare,bifalla Mats-Johan Adners (M) avsägelse av uppdraget somersättare i kommunstyrelsen,till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Mats-Johan Adner (M) utseSara Andersson, Skedlovägen 70, 862 96 Njurunda,bifalla Jan Norins (MP) avsägelse av uppdraget som revisor iSundsvalls Logistikpark AB,till ny revisor i Sundsvalls Logistikpark AB efter Jan Norin (MP)för återstående del av valperioden utse nuvarande ersättaren MikaelGäfvert (M),till ny ersättare för revisor i Sundsvalls Logistikpark AB efterMikael Gäfvert (M) för återstående del av valperioden utse GöteStenlund (FP),bifalla Linn Glads (MP) avsägelse som ersättare i barn- ochutbildningsnämnden,till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Linn Glad(MP) för återstående del av valperioden utse Sture Norlin (MP),Björn 168, 862 96 Njurunda,Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 11attattbifalla Angel Villaverdes (MP) avsägelse som ersättare i kultur- ochfritidsnämnden,till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Angel Villaverde(MP) för återstående del av valperioden utse Torbjörn Forsman,Pilkvägen 5, 865 91 Alnö.BakgrundUlla Näsman befriades av kommunfullmäktige 2009-02-23 § 506 frånuppdraget som ledamot i ideella föreningen Norra Berget.Margareta Rudbo (MP) befriades av kommunfullmäktige 2009-05-25§ 572 från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.Agneta Eng (S) befriades av kommunfullmäktige 2009-06-15 § 587från uppdraget som ledamot i kommunens handikappråd.Anna-Karin Westberg (S) befriades av kommunfullmäktige2009-09-28 § 607 från uppdraget som ersättare i socialnämnden.Anders Källman (S) befriades av kommunfullmäktige 2009-09-28§ 607 från uppdraget som nämndeman vid Sundsvalls Tingsrätt.Pär Hammarberg (FP) befriades av kommunfullmäktige 2009-10-26§ 642 från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.Lars Hillerström (MP) har avsagt sig uppdragen som ledamot ochvice ordförande i stadsbyggnadsnämnden samt ersättare ikommunstyrelsen.Andreas Nelvig (M) har avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige,kommunstyrelsen och kommunförbundet Västernorrland(Länsförbund).Jan Norin (MP) har avsagt sig uppdraget som revisor i SundsvallsLogistikpark AB.Mats-Johan Adner (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare ikommunstyrelsen.Linn Glad (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- ochutbildningsnämnden.Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 12Angel Villaverde (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kulturochfritidsnämnden.Beslutsunderlag• Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2009-12-02, rev 2009-12-14• Uppgifter från Miljöpartiet de Gröna samt kommunrevisionen,lämnas vid sammanträdet– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 13KS 548/09 289§ 660 Fastighetsstrategi för Sundsvalls kommunBeslutKommunfullmäktige beslutarattattattattattattattattattanta Fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun daterad2009-11-30,uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag tilländring av ägardirektiven för Mitthem AB utifrån fastställdfastighetsstrategi,uppdra till kommunstyrelsen att undersöka konsekvenserna avatt Mitthem AB övertar kommunens ägarandel i Norra KajenAB och återkomma till kommunfullmäktige för beslut i frågan,uppdra till stadsbyggnadsnämnden att öka sin planberedskapavseende exploateringsbar mark,uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktigemed konsekvensbeskrivning avseende en eventuellförsäljning av Sundsvalls kommuns IndustrifastighetsutvecklingAB och Sundsvall Parkera AB,uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktigemed beslutsunderlag och konsekvensbeskrivningavseende försäljning av förvaltningsfastigheter i den omfattningsom behövs för att skapa en reavinst för alla försäljningar inklovan nämnda bolag på minst 500 mkr,inom koncernstaben inrätta en funktion som lokalstrateg förkommunkoncernen,uppdra åt koncernstaben att återkomma med förslag tillfinansiering,uppdra till kommunstyrelsen att, i kommande och pågåendeutredningar om den kommunala organisationen, beaktafastighetsstrategins slutsatser och intentioner.Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 14BakgrundEtt förslag till fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun har utarbetats isamarbete med Lundberg & Partners. Strategin ska ligga till grund förarbetet med att frigöra resurser för att möta upp mot kommunenslångsiktiga investeringsbehov.ÖverläggningLars Persson (FP), Magnus Sjödin (M) och Reinhold Hellgren (C)yrkar att 5:e att-satsen i kommunstyrelsens förslag ska få tillägget ”delav Mitthem AB”. De yrkar också att koncernstabens missiv, sidan 5,även ska ange att ett ytterligare alternativ beträffande användning avmedel är att investera dessa och använda avkastningen på lämpligtsätt. I övrigt yrkar de bifall till kommunstyrelsens förslag.Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och yrkaravslag på Lars Persson m fl yrkanden.Johnny Skalin (SD) yrkar avslag på ärendet i sin helhet.Anita Bdioui (S) och Börje Bergström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsensförslag.Ordföranden förklarar att det finns tre förslag till beslut, delskommunstyrelsens förslag, dels Sverigedemokraternas förslag och delsLars Persson m fl förslag. Hon meddelar att hon först avser ställaproposition på Sverigedemokraternas förslag, därefter Lars Perssonm fl förslag om tillägg i att-sats och sist Lars Persson m fl förslag omändring i koncernstabens missiv. Hon ställer proposition i nämndordning och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsensförslag.ReservationMot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna,nämligen Jan Björnefax och Johnny Skalin, samtligaledamöter från Moderaterna, nämligen Magnus Sjödin, Sven Bredberg,Tomas Östman, Erland Solander, Bertil Swenson, Eva Lohman,Marianne Nilsson, Jörgen Tjernell, Mikael Gäfvert, Else Ammor, BörjeIsraelsson, Stefan Alm, Tom Emanuelz, Jörgen Nilsson, RodneyEngström, Bengt-Arne Lindahl och Per Magnus Forsberg, samtligaledamöter från Folkpartiet, nämligen Lars Persson, Sigge Godin, ArneEngholm, Andreas Åslin, Ingeborg Wiksten, Ulla Grelsson, AnnelieLuthman och Maria Lilja, samtliga ledamöter från Centerpartiet,Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 15nämligen Reinhold Hellgren, Hans Forsberg Svensson, Anette DMartins, Jan-Olov Sellén, Mats Mehlin, Kjell Bergkvist och BjörnHallström, samtliga ledamöter från Kristdemokraterna, nämligen HansBrynielsson, Bertil Hörnqvist, Karl-Erik Lundin och BirgittaRönnquist.Beslutsunderlag• Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-30 § 814• Koncernstabens skrivelse 2009-11-16• Förslag till fastighetsstrategi för Sundsvalls kommun 2009-11-22,rev 2009-11-30• Fastighetsutredning Sundsvalls kommun, Lundberg & Partners– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 16KS 787/09 042§ 661 Kompletteringsbudget 2009BeslutKommunfullmäktige beslutarattfastställa kompletteringsbudget 2009 enligt koncernstabensförslag 2009-10-29.BakgrundKompletteringsbudgeten 2009 innebär ianspråktagande av 3 400 Tkr urkommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov för finansiering avinfriande av chefsavtal under 2009. Avtalen avser den tidigarekommundirektören, 1 230 Tkr, och den tidigare socialdirektören, 2 170Tkr. Tidigare års kostnader för infriande av chefsavtal har finansierats imotsvarande års kompletteringsbudget.Beslutsunderlag• Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-30 § 817• Koncernstabens skrivelse 2009-11-09– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 17KS 675/09 007§ 662 Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport2009-08-31, Sundsvall-TimråRäddningstjänstförbundBeslutKommunfullmäktige beslutarattattlägga revisorernas bedömning avseende delårsrapport per2009-08-31 för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund tillsina handlingar,lägga delårsrapporten till sina handlingar.BakgrundRevisorerna i kommunalförbundet Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbundhar granskat förbundets delårsrapport per 2009-08-31. Enligtkommunallagen ska revisorerna årligen granska och bedöma omresultatet i kommunalförbundets delårsrapport är förenligt med direktionensmål. Revisorernas bedömning ska överlämnas till kommunfullmäktigei Sundsvalls och Timrå kommuner inför dess behandling avdelårsrapporten.JävBodil Hansson, Ulla Grelsson, Ingrid Möller, Birgitta Rönnquist, ClaesStockhaus och Björn Hallström anmäler jäv.Beslutsunderlag• Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-30 § 819• Koncernstabens skrivelse 2009-10-07• Revisorernas bedömning 2009-10-02• Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2009-08-31,KPMG 2009-10-02• Delårsrapport för Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund per2009-08-31– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 18KS 668/09 420§ 663 Kommuner och regioner i internationelltklimatarbeteBeslutKommunfullmäktige beslutarattattattSundsvalls kommun ställer sig bakom skrivningarna i borgmästaravtaletoch har för avsikt att arbeta efter dem, men ärunder rådande planeringsförutsättningar tveksamma till attkunna genomföra samtliga aktiviteter,inte just nu skriva under borgmästaravtalet,ett undertecknande av borgmästaravtalet ska prövas igen undermaj månad 2010.BakgrundSyftet med att underteckna Borgmästaravtalet är att öka ambitionernaoch skapa opinion inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn den 7 till18 december 2009 (”Cop 15”).Vid tiden för samordningsutskottets senaste behandling av ärendet komen ny officiell svensk översättning av Borgmästaravtalet som förändrarförutsättningarna för kommunen att skriva under. Därför återremitteradesärendet för ytterligare beredning.ÖverläggningHans Forsberg Svensson (C) och Anette D Martins (C) yrkar attbisatsen i första att-satsen stryks, att andra att-satsen ändras till attskriva under borgmästaravtalet samt att tredje att-satsen stryks.Peder Björk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslagpå Hans Forsberg Svenssons yrkande.Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut. Hon ställerproposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutarenligt kommunstyrelsens förslag.Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 19ReservationMot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter från Centerpartiet,nämligen Reinhold Hellgren, Hans Forsberg Svensson, Anette DMartins, Jan-Olov Sellén, Mats Mehlin, Kjell Bergkvist och BjörnHallström.Beslutsunderlag• Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-30 § 823• Koncernstabens skrivelse 2009-11-13• Miljökontorets skrivelse 2009-09-09– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 20KS 347/09 140§ 664 Utredning angående förutsättningar för enregional produktionsanläggning för biogas,Östersunds och Sundsvalls kommunerBeslutKommunfullmäktige beslutarattattattattgodkänna utredningen förutsättningar för en regionalproduktionsanläggning för biogas,uppdra till Stadsbacken AB att uppdra till Sundsvall Energi ABatt tillsammans med Östersunds kommun utarbeta ett förslag tillsamarbetsavtal, med inriktningsmålet att säkerställa en långsiktiglösning där Östersunds kommun dels garanterasomhändertagande av dess hushållssopor, dels ges garantier föråterleverans av biogas med fordonskvalitet,uppdra till Stadsbacken AB att uppdra till Sundsvall Energi ABatt återkomma med förslag till finansiering av det fortsattautrednings- och projekteringsarbetet, samt eventuellt genomförandeav utredningens förslag,under förutsättning att frågan inte redan behandlats i förstudien,uppdra till Stadsbacken AB att utreda vilka andra organiskamaterial som på sikt kan ersätta matavfall.BakgrundFokusera i Sundsvall AB har tillsammans med Östersunds kommungenomfört en utredning som visar på förutsättningar för lokaliseringoch ägande av en storskalig produktionsanläggning för biogas.Utredningen visar på behovet av ett formaliserat samarbete mellanÖstersund och Sundsvall för att uppnå tillräcklig mängd organiskmaterial. En säkrad mängd råvara, samt anläggningens storlek ochrobusthet är avgörande faktorer för en ekonomiskt bärkraftiginvestering.Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 21ÖverläggningKjell Bergkvist (C) och Magnus Sjödin (M) yrkar på tillägg av följandeatt-sats:att uppdra till Stadsbacken AB att utreda vilka andra organiskamaterial som på sikt kan ersätta matavfall.Anita Bdioui (S), Bertil Hörnqvist (KD) och Sverker Ottosson (MP)yrkar bifall till tilläggsatt-satsen med följande tillägg:att, under förutsättning att frågan inte redan behandlats i förstudien,uppdra till Stadsbacken AB att utreda vilka andra organiska materialsom på sikt kan ersätta matavfall.Kjell Bergkvist (C) bifaller Anita Bdiouis förslag till att-sats.Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag ochförslaget till tilläggsatt-sats och finner att kommunfullmäktigegodkänner dessa.Beslutsunderlag• Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-30 § 824• Koncernstabens skrivelse 2009-10-30• Utredning angående förutsättningar för en regionalproduktionsanläggning för biogas, daterad september 2009– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 22KS 62/09 170§ 665 Utvidgning av RäddningstjänstförbundetSundsvall-Timrå med Ånge kommunBeslutKommunfullmäktige beslutarattattattattattattattkommunen enligt de principer som redovisas nedan; samt iärendet i övrigt, ska gå in i samverkan inom området Skydd motolyckor genom att anta Ånge kommun som medlem i befintligtkommunalförbund med organisationsnummer 22 20 00-0422fr.o.m. den 1 januari 2010,förbundsordning enligt redovisat förslag i ärendet antas,fullmäktige medger att eget kapital och tillgångar i kommunalförbundetper den 1 januari 2010 enligt prognos uppgår till 20387 tkr varav 18 325 tkr tillförs från RäddningstjänstförbundetSundsvall-Timrå och 2 062 tkr tillförs från Ånge kommun.Definitivt värde på eget kapital och tillgångar ska redovisas förförbundets direktion när årsredovisningar för 2009 för Ångekommun och förbundet är klara,modell för andels- och kostnadsfördelning enligt de principersom redovisas i ärendet godkänns: Ånge kommun betalar iförhållande till antalet invånare den 1 januari året före respektivebudgetår förhöjt med en faktor på 25 % (Ånges andel av kostnadernai förhållande till antalet invånare gånger 1,25).Sundsvalls och Timrå kommuner delar resterande kostnader förförbundet enligt avtal som gäller från 1990-01-01,tillämpning vad gäller pensioner i enlighet med redovisadeprinciper godkänns,kommunstyrelsen får i uppdrag att utse 2 ledamöter i ett ägarrådsom ansvarar för förbundsmedlemmarnas dialog med förbundetom budget, uppföljning och utveckling av verksamheten, samtkommunstyrelsen får i uppdrag att anta förändringar avförbundsordningen som kan bli nödvändiga på grund avändringar i lagar och förordningar som förbundsordningenhänvisar till.Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 23BakgrundÅnge kommun har tagit initiativ till att ansöka om medlemskap iRäddningstjänstförbundet Sundsvall-Timrå, RST. Kommunfullmäktigei Sundsvalls och Timrå kommuner har gett kommunstyrelserna iuppdrag att utreda förutsättningarna för detta. En utredning hargenomförts i samverkan mellan de tre kommunerna och RST.JävBodil Hansson, Ulla Grelsson, Ingrid Möller, Birgitta Rönnquist, ClaesStockhaus och Björn Hallström anmäler jäv.Beslutsunderlag• Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-30 § 828• Koncernstabens skrivelse inkl. bilagor 2009-11-02– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 24KS 754/09 190§ 666 Gemensam nämnd för överförmyndarverksamhetBeslutKommunfullmäktige beslutarattattattatttillsammans med Timrå, Ånge och Nordanstig kommuner frånoch med 2011-01-01 samverka i en gemensam nämnd rörandeöverförmyndarverksamhet,Sundsvalls kommun skall vara värdkommun för den gemensammanämnden, innebärande att nämnden inordnas i kommunensnämndorganisation,fastställa bifogade förslag till reglemente för den gemensammanämnden, samtgodkänna bifogade förslag till samverkansavtal för den gemensammanämnden.BakgrundÖverförmyndarnämnderna i Sundsvall, Timrå och Nordanstig har sedan2002 samverkat om överförmyndarfrågorna genom samarbetsavtal.Avtalen innebär att överförmyndarkontoret i Sundsvall ansvarar förnämndservice, all administration samt för all handläggning av verksamheten.Ett liknande avtal har år 2008 träffats mellan Ånge kommun ochSundsvalls överförmyndarnämnd. Enda skillnaden är att handläggarenför Ånge kommuns ärenden blev fortsatt stationerad på Samservice iFränsta, där denne har handlagt samtliga för Ånge kommun förekommandeärenden med uppbackning från överförmyndarkontoret iSundsvall.De samverkande kommunerna är samstämmigt mycket nöjda med detsamarbete som idag föreligger. Rättssäkerheten och kompetensen iöverförmyndarärenden blir högre samt servicen och tillgängligheten tillmedborgarna ökar betydligt med ett gemensamt överförmyndarkontor.Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 25En erfarenhet som vuxit fram är dock behovet av en gemensam merstrukturerad styrning av verksamheten i regionen. Detta bör ske genombildandet av ett gemensamt förtroendeorgan, i första hand för de fyrasamverkande kommunerna.ÖverläggningRodney Engström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.Beslutsunderlag• Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-30 § 829• Koncernstabens skrivelse 2009-11-02• Förslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd• Förslag till samverkansavtal• Utkast till budget• Överförmyndarnämndens protokoll 2009-10-20 § 85– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 26KS 491/09 130§ 667 Upphävande av invandrarpolitiskt programBeslutKommunfullmäktige beslutarattupphäva det invandrarpolitiska programmet, fastställt avkommunfullmäktige 1994-04-18.BakgrundNämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI)har beslutat att föreslå kommunfullmäktige upphäva det invandrarpolitiskaprogrammet. Detta eftersom programmet inte längre fyllernågon funktion, i och med att det i praktiken har ersatts av nämndensegna mål.ÖverläggningJohnny Skalin (SD) yrkar att det invandrarpolitiska programmet behållstills att ett nytt har utarbetas.João Pinheiro (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels JohnnySkalins och dels kommunstyrelsens. Hon ställer proposition påförslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsensförslag.ReservationJohnny Skalin (SD) och Jan Björnefax (SD) reserverar sig mot beslutet.Beslutsunderlag• Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-30 § 830• Koncernstabens skrivelse 2009-10-28• Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrationsprotokoll 2009-06-17 § 60• Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrationsskrivelse 2009-05-25• Invandrarpolitiskt program, antaget av fullmäktige 1994-04-18– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 27KS 643/09 252§ 668 Avtal med Blomsterforum i Sundsvall AB omersättning för avveckling av bolaget isamband med ny E4-sträckningBeslutKommunfullmäktige beslutarattattbemyndiga stadsbyggnadsnämnden träffa avtal med Blomsterforumi Sundsvall AB om ersättning, dels med 350 000 kronorför avveckling av bolaget, dels med 164 000 kronor för kvarvarandehyra för bolagets lokaler under tiden 2009-07-01 t.o.m.2010-03-31,finansiering sker från anslaget till E4 Sundsvall i investeringsbudget2010.BakgrundÄgaren till Blomsterforum i Sundsvall AB har försökt att sälja rörelsen.Det har inte lyckats då fastigheten kommer att tas i anspråk av ny E4.Ägaren har vänt sig till kommunen för att hitta en lösning och eftersamråd med Vägverket föreslås att avtal träffas om avveckling avbolaget.Vid finansutskottets sammanträde den 3 november 2009 beslutades attytterligare information i ärendet skulle inhämtas från stadsbyggnadskontoret.Beslutsunderlag• Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-30 § 833• Koncernstabens skrivelse 2009-10-07• Stadsbyggandsnämndens protokoll 2009-09-23 § 218• Stadsbyggnadskontorets skrivelse samt förslag till avtal2009-08-24– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 28KS 789/09 002§ 669 Delegation till stadsbyggnadsnämnden vadgäller rätt att besluta om fastighetsförvärvmed direkt koppling till projektet E4SundsvallBeslutKommunfullmäktige beslutarattattatttill stadsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten i ärendenom fastighetsförvärv med direkt koppling till projektet E4Sundsvall,villkora delegationen med att köpeskillingen inkl. annanersättning ska vara godkänd av Vägverket, så att utbetalning avstatsbidrag med hela beloppet kan ske,stadsbyggnadsnämnden månatligen ska redovisa utifråndelegationen fattade beslut till kommunstyrelsens finansutskott.BakgrundI samband med projektet E4 Sundsvall har det konstaterats att det finnsett behov av fastighetsförvärv för att svara mot Vägverkets krav. Omdessa beslut drar ut på tiden kan följden bli senareläggning i byggprocessen.Det föreslås därför att dessa beslut delegeras till kommunstyrelsen.Beslutsunderlag• Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-30 § 834• Koncernstabens skrivelse 2009-11-11– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 29KS 721/09 406§ 670 Revidering av taxa inom miljöbalkensområdeBeslutKommunfullmäktige beslutarattfastställa miljönämndens förslag till revidering av taxa inommiljöbalkens område, samtatt taxan skall träda i kraft från och med 2010-01-01.BakgrundI enlighet med 27 kap 1 § miljöbalken får kommunfullmäktige meddelaföreskrifter om avgifter för kommunal myndighets verksamhet, i frågaom prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter somhar meddelats med stöd av balken.Nuvarande taxa för verksamhet inom miljöbalkens område antogs avkommunfullmäktige 2008-12-15, § 470.Föreliggande förslag syftar till att revidera tillsynsavgiften för denverksamhet som bedrivs vid Blåbergets avfallsanläggning.Beslutsunderlag• Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-30 § 835• Koncernstabens skrivelse 2009-10-30• Miljönämndens protokoll 2009-10-14 § 93• Miljökontorets skrivelse 2009-10-07– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 30KS 698/09 706§ 671 Revidering av taxa enligt alkohollag(1994:1738) och tobakslag (1993:581)BeslutKommunfullmäktige beslutarattfastställa socialnämndens förslag till revidering av taxa enligtalkohollagen och tobakslagen, samtatt taxan skall träda i kraft från och med 2010-01-01.BakgrundMed stöd av alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgifter för såvälprövning av ansökan om serveringstillstånd som för tillsynen av efterlevnadenav serveringsbestämmelserna. Avgift för tillsyn får även tas utav den som bedriver anmälningspliktig servering eller detaljhandel medöl.Enligt tobakslagen (1993:581) ankommer det på kommunen att, i visssärskilt angiven utsträckning, utöva den omedelbara tillsynen övertobakslagen. För sin tillsyn har kommunen rätt att, enligt bestämmelse itobakslagen, ta ut avgifter.Beslutsunderlag• Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-30 § 836• Koncernstabens skrivelse 2009-10-30• Socialnämndens protokoll 2009-09-23 § 166• Socialtjänstens skrivelser 2009-08-21– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 31KS 720/09 406§ 672 Revidering av taxa för offentliglivsmedelskontrollBeslutKommunfullmäktige beslutarattfastställa miljönämndens förslag till revidering av taxa föroffentlig livsmedelskontroll, samtatt taxan skall gälla från och med 2010-01-01.BakgrundMed stöd av livsmedelslagen och förordningen om avgifter för offentliglivsmedelskontroll skall avgifter betalas för kommunernas kostnaderför bl.a. offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen.Avgiften skall baseras på en taxa som kommunfullmäktige bestämmer.Avsikten är att avgiften skall täcka kommunens kostnader förkontrollen. Nuvarande taxa fastställdes av kommunfullmäktige2006-12-18, § 469.Med anledning av att livsmedelsverket beslutat om vissa förändringar iregelverket för livsmedelsverksamheter har behov uppkommit att reviderataxan för offentlig livsmedelskontroll.Nu föreliggande förslag till revidering av taxan bygger på ett underlagutarbetat av Sveriges kommuner och landsting (SKL).Beslutsunderlag• Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-30 § 837• Koncernstabens skrivelse 2009-10-30• Miljönämndens protokoll 2009-10-14 § 92• Miljökontorets skrivelse 2009-09-24• Förslag till taxa för offentlig livsmedelskontroll 2009-10-14– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 32KS 723/09 406§ 673 Justering av taxa enligt lag (2006:1570) omskydd mot internationella hot motmänniskors hälsaBeslutKommunfullmäktige beslutarattbemyndiga miljönämnden att för år 2010 höja taxan enligt lagom skydd mot internationella hot mot människors hälsa medhögst 2 %.BakgrundEtt nytt internationellt hälsoreglemente infördes i svensk lagstiftninggenom lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot motmänniskors hälsa. Lagen trädde i kraft den 15 juni 2007 då den tidigaregällande karantänslagen upphörde att gälla.Enligt nämnda lag svarar kommunen bl.a. för att åtgärder till skydd förmänniskors hälsa vidtas i fråga om transportmedel, bagage och annatgods samt djur. Av 26 § i ovan nämnda lag framgår att kommunen fårta ut avgifter för åtgärder som vidtages enligt lagen. Taxa enligt dennalag fastställdes av kommunfullmäktige 2008-12-15.Miljönämnden har nu funnit att behov föreligger att höja taxan enligtlag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa med högst2 %.Beslutsunderlag• Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-30 § 838• Koncernstabens skrivelse 2009-10-30• Miljönämndens protokoll 2009-10-14 § 91• Miljökontorets skrivelse 2009-09-29– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 33KS 719/09 406§ 674 Justering av taxa enligt lag (2007:1455) omdetaljhandel med nikotinläkemedelBeslutKommunfullmäktige beslutarattbemyndiga miljönämnden att för år 2010 höja taxan enligt lagom detaljhandel med nikotinläkemedel högst 2 %.BakgrundDen 1 mars 2008 trädde lagen (2007:1455) om detaljhandel mednikotinläkemedel samt förordningen (2008:30) om detaljhandel mednikotinläkemedel ikraft.Enligt 9 § i ovan nämnda lag skall kommunen utöva viss kontroll överlagen och dess efterlevnad.Enligt 10 § i ovan nämnda lag får en kommun för sin kontroll ta utavgift av den som bedriver detaljhandel med nikotinläkemedel. Enförutsättning för att kommunen skall kunna ta ut sådana avgifter ärdock att kommunfullmäktige beslutar om en sådan taxa. Sådan taxa harfastställts genom beslut av kommunfullmäktige 2009-04-27.Miljönämnden har nu funnit att behov föreligger att höja taxan omdetaljhandel med nikotinläkemedel med högst 2 %.Beslutsunderlag• Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-30 § 839• Koncernstabens skrivelse 2009-10-30• Miljönämndens protokoll 2009-10-14 § 91• Miljökontorets skrivelse 2009-09-29– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 34KS 692/09 006§ 675 Sammanträdesdagar 2010BeslutKommunfullmäktige beslutaratt fastställa följande sammanträdesdagar för 2010:25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april, 14 juni, 27 september,25 oktober, 8 november, 29 november och 20 december,attför presidiekonferensens del, fastställa följandesammanträdesdagar för 2010:19 februari, 26 mars, 23 april, 11 juni, 24 september,22 oktober, 26 november och 17 december.SammanfattningKoncernstaben har tagit fram förslag till sammanträdesdagar för 2010och föreslår att dagarna fastställs.ÖverläggningKjell Andersson (S) och Mats Mehlin (C) yrkar, utöver kommunstyrelsensförslag, att kommunfullmäktige ska sammanträda den 25januari.Reinhold Hellgren (C) yrkar att kommunfullmäktige även skasammanträda 31 maj och att juni-sammanträdet skjuts fram till den 21juni.Kjell Andersson (S) yrkar avslag på Reinhold Hellgrens förslag.Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, dels KjellAndersson m fl och dels Reinhold Hellgrens. Hon ställer proposition påförslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt KjellAndersson m fl förslag.Votering begärs och genomförs med följande ordning, den som röstarför Kjell Andersson m fl förslag röstar ja, den som röstar för ReinholdHellgrens förslag röstar nej.Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 35Voteringen resulterar i 42 ja-röster, 37 nej-röster och 2 som avstår, sebilaga 2.Därmed beslutar kommunfullmäktige enligt Kjell Andersson m flförslag.Beslutsunderlag• Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-09 § 809• Koncernstabens skrivelse 2009-10-27• Sammanställning över föreslagna sammanträdesdagar 2010,2009-10-27– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 36KS 265/09 030§ 676 Motion (SD) om att kräva utdrag från brottsregistervid anställning inom äldre- ochhandikappomsorgenBeslutKommunfullmäktige beslutarattavslå motionen.BakgrundI april 2009 lämnade Johnny Skalin (SD) in ifrågavarande motion ivilken yrkas att Sundsvalls kommun ska utkräva utdrag från brottsregistretvid anställning vid kommunens äldre- och handikappomsorgsamt att lämplig instans ska utses att avgöra vilken typ av brottslighetsom ska leda till nekad anställning.ÖverläggningEva Lohman (M), Lena Österlund (S), Elisabeth Unander (S), KjellBergkvist (C) och João Pinheiro (S) yrkar bifall till kommunstyrelsensförslag om avslag till motionen.Jonny Skalin (SD) yrkar bifall till motionen.Ordföranden förklarar att det finns två förslag till beslut, delskommunstyrelsens och dels Johnny Skalins. Hon ställer proposition påförslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligtkommunstyrelsen förslag.ReservationJohnny Skalin och Jan Björnefax reserverar sig mot beslutet.Beslutsunderlag• Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-30 § 808• Koncernstabens skrivelse 2009-09-17• Socialnämndens protokoll 2009-08-26 § 138• Socialtjänstens skrivelse 2009-08-19• Motion (SD) om att kräva utdrag från brottsregister vid anställninginom äldre- och handikappomsorgen, inkommen 2009-04-27– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 37KS 48/08 030§ 677 Motion (M), (FP), (C) och (KD) om översyn avkultur- och fritidslokaler i SundsvallskommunBeslutKommunfullmäktige beslutarattmotionen ska anses besvarad.Bakgrund(M), (FP), (C) och (KD) har i en motion yrkat på en översyn av kulturochfritidslokaler i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden beslutade2008-06-18 § 68 att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.Detta utifrån att det redan pågår arbete som ligger i linje medmotionens förslag.Enligt den av kommunfullmäktige fastställda modellen för motionersbesvarande kan en motion anses besvarad om kommunfullmäktige kankonstatera att de i motionen yrkade åtgärderna redan, genom tidigarefullmäktigebeslut eller på annat sätt, har beslutats eller verkställts ochatt ytterligare åtgärder därmed inte behövs. Denna regel hade dock intefastställts när kultur- och fritidsnämnden yttrade sig, de enda alternativsom då stod till buds var avslag eller bifall.Beslutsunderlag• Kommunstyrelsens protokoll 2009-11-30 § 845• Koncernstabens skrivelse 2009-10-21• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2009-11-12 medslutrapport juni 2008• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2008-06-18 § 68• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse inkl bilagor 2008-05-27• Motion (M), (FP), (C) och (KD) om översyn av kultur- ochfritidslokaler i Sundsvalls kommun 2008-01-15– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 38KS 6/09 006§ 678 För kännedomBeslutKommunfullmäktige beslutarattlägga ärendena till handlingarna.Ärenden• Förteckning över motioner som förhandsremitteras tillkommunstyrelsen – enligt 30 § arbetsordningen förkommunfullmäktige i Sundsvall.• Redovisning av förbrukningen av anslaget till kommunfullmäktigesförfogande för oförutsedda behov.• Kommunrevisionen informerar följande genomförda granskningar:– Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2009-08-31.– Tillgänglighet 2010.• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2009-10-21 § 241 om”Stadsvisionen – handlingsplan hösten 2009 samt 2010”.• Socialnämndens protokoll 2009-10-21 § 185 om ”Rapporteringenligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen av icke verkställda beslut(SN-2009-00031-14)”.• Vågbrytaren – riksföreningen mot hälsovådlig elektromagnetiskstrålningÖppet brev till alla Sveriges kommuner, november 2009 omtrådlösa kommunikationssystem.– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande


SammanträdesprotokollSammanträdesdatumSida2009-12-14 39§ 679 Sammanfattning av år 2009Ordföranden avslutar årets sista sammanträde med att lämna en resuméöver kommunfullmäktiges beslut. Hon visar också en film som gjorts,på uppdrag av demokratiberedningen, av ungdomsprojektet StudioSundsvall.Hon tackar för det gångna året och ser fram mot nästa år, som dessutomär valår. Hon önskar, för presidiets del, alla en god jul.1:e vice ordföranden önskar ordföranden och alla andra en god jul.– – – –Ordförandens sign Justerandes sign Justerandes sign Sekreterares sign Utdragsbestyrkande

More magazines by this user
Similar magazines