13.07.2015 Views

Årsredovisning 2011 - BTS

Årsredovisning 2011 - BTS

Årsredovisning 2011 - BTS

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Årsredovisning 2011


Från strategi till genomförandeBTS anser att en affärsstrategi, oavsett hur välunderbyggd och formulerad den är, aldrig blirbättre än dess genomförande. BTS påskyndargenom förandet genom att arbeta med ledareoch chefer för att hjälpa dem att fatta bättreaffärsbeslut, snabbare.BTS program skapar en samsyn kring verksamhetensinriktning och viktiga resultatmål. Strategiutan samsyn på alla nivåer inom organisationenleder till ett bristfälligt genomförande.BTS program erbjuder den kunskap, de verktygsamt de processer som krävs för att snabba uppgenom förandet. Att försöka implementera enstrategi på kort tid utan att ha rätt kapacitet iindivider och organisation är baserat på ettönsketänkande.BTS upplevelsebaserade utbildningslösningarskapar möjligheter till lärande och intensiv övning.Professionella idrottsutövare vet att övning gerfärdighet, själv förtroende och sammanhållningvilket ökar chansen att vinna.”Vi skapar rätt förutsättningar och bygger kapacitet för att accelerera verkställandet av strategi och förbättra affärsresultat.”• Simuleringar och upplevelse baserade lösningar– det mest effektiva sättet att hjälpaorganisationer att förstå, samordna ochgenomföra strategier och affärssatsningar.Affärsutbildning• Skräddarsydda lösningar som är anpassade till vad som ärrelevant och genomförbart inom organisationen.• En resultatfokuserad inställning som påett grundligt och effektivt sätt säkraroch mäter affärsresultat.ManagementkonsultingTeknikbaseradutbildningBTS lösningar möter och tillgodoser behoveni en affärsnisch på marknaden genom attkombinera expertis från olika områden, somt.ex. management konsulting, affärsutbildningoch teknikbaserad utbildning.Vision“The global leader in acceleratingstrategic alignment and execution– innovating how companies learn,change and improve.”


BTS-koncernen är ett internationellt konBTS är det internationellt ledande företaget när det gäller att stödja och accelerera stora organisationersgenomförande av viktiga, strategiska förändringar. BTS utvecklar organisationer att lära, förändras ochförbättras. BTS är verksamt inom tre områden: Strategi & Affärsmannaskap, Ledarskap samt Försäljning.Den unika BTS-processen snabbar upp genomförandet av strategier och ökar kapaciteten:• Affärssimuleringar och upplevelsebaserade lösningar.• Skräddarsydda lösningar som är anpassade till vad som är relevant och genomförbart inomorganisationen.• En målfokuserad ansats som effektivt säkrar och mäter affärsresultat.Exempel på kunder till BTSAccenture Deloitte Microsoft Schlumberger Texas InstrumentsAT&T Ericsson National Australia Bank SingTel UnileverBBVA GAP Repsol Sony VodafoneBG GlaxoSmithKline Rio Tinto Standard Bank WMwareChevron HP Sanofi-Aventis Telefónica WärtsiläCoca-Cola Humana Schindler Telstra XeroxMSEK600500400300Nettoomsättning per operativenhetBTS Nordamerika605040Rörelseresultat (EBITA) peroperativ enhetMSEK80BTS Nordamerika70200100BTS Europa BTS ÖvrigamarknaderAPG302010BTS EuropaBTS ÖvrigamarknaderAPG02010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 201102010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011


sult- och utbildningsföretagBTS har över 350 konsulter som arbetar med över 400 kunder, däribland 40 företag på denamerikanska Fortune 100-listan och 30 av världens största företag på Global Fortune 100-listan.BTS hjälper sina kunder från kontor över hela världen.StockholmHelsingforsChicagoAmsterdamSöulSan FranciscoLos AngelesScottsdaleAustinMexico CityStamfordNew YorkPhiladelphiaBrysselLondonParisBilbaoMadridMumbaiTokyoShanghaiTaipeiBangkokSingaporeSao PauloJohannesburgSydneyMelbourneNettoomsättningresultat efter skattMSEK700600500400300200100MSEK6050403020100-02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -110-02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11


2011 i sammandragTillväxten var 9 procent, rensat för valutakursförändringar.Rörelseresultatet (EBITA) ökade 8 procent, rensat för valutakursförändringar.Nettoomsättningen uppgick till 697,7 (694,6) MSEK.Resultatet före skatt minskade med 2 procent till 88,3 (90,4) MSEK.Resultatet efter skatt minskade med 3 procent till 57,7 (59,2) MSEK.Resultatet per aktie minskade med 3 procent till 3,20 (3,28) SEK.Nyckeltal 2011 2010Nettoomsättning, MSEK 697,7 694,6Nyckeltal, forts. 2011 2010Avkastning på eget kapital, % 20 22EBITA, MSEK 91,6 99,0Avkastning på rörelsekapital, % 26 40Rörelseresultat, MSEK 89,2 92,0Soliditet vid årets slut, % 60 58Resultat före skatt, MSEK 88,3 90,4Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 49,3 65,1Resultat efter skatt, MSEK 57,7 59,2Kassaflöde, MSEK –3,9 16,2EBITA-marginal, % 13 14Likvida medel vid årets slut, MSEK 84,4 88,4Rörelsemarginal, % 13 13Genomsnittligt antal anställda 325 276Vinstmarginal, % 8 9Antal anställda vid årets slut 335 299Rörelsekapital, MSEK 222,6 219,7Nettoomsättning per anställd, MSEK 2,1 2,5Licenser19% (18%)Kundanpassningar24% (20%)NETTOOMSÄTTNING PERINTÄKTSSLAGÖvriga intäkter5% (3%)Seminarier52% (59%)SEK3,503,002,502,001,501,000,50SEK3,50Resultat och utdelning per aktie0,00-02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 1 -10 -11 23,002,502,001,501,000,500,00-02 -03 -04 -05 -06■ Resultat per aktie■ Utdelning per aktie-07-08 -091■ Resultat och per utdelning aktie per aktie 2002–2005 har■ justerats Utdelning på grund per av aktie aktiespliten i maj 2006.2 Föreslagen utdelning.BTS 2011 | 1


InnehållInledningVD har ordet 4–5Vision, mission, kunderbjudande och mål 6Strategiska principer 7FokusområdenStrategisk samsyn & affärsmannaskap 10–11Ledarskap & Företagsledning 12–14Försäljning 15–17Kunder och marknadKunder 20–21Fallstudier 22–24Marknaden 25–28Affärsmodell och processerAffärsmodell 30–31Solution Technologies 32–33Tillväxt, lönsamhet och förvärv 34–35Processer 36Organisation och samhällsansvarOrganisation 38Medarbetare 39Kärnvärden 40Hållbarhet 41Corporate Social Responsibility 42–43Finansiell informationBTS-aktien 50–51Fem år i sammandrag 52–53Förvaltningsberättelse 54–57Koncernens resultaträkningar 58Koncernens rapport över totalresultat 59Koncernens balansräkningar 60–61Koncernens kassaflödesanalyser 62Moderbolagets resultaträkningar 63Moderbolagets balansräkningar 64–65Moderbolagets kassaflödesanalyser 66Koncernens förändringar i eget kapital 67Moderbolagets förändringar i eget kapital 68Noter till årsredovisningen 69–85Revisionsberättelse 86–87Styrning och ledningBolagsstyrningsrapport 90–93Styrelse och revisorer 94–95Ledande befattningshavare och Global partners 96Aktieägarinformation 97Advantage Performance GroupAdvantage Performance Group 46–47BTS Advantage Way SM System 482 | BTS 2011


InledningInledningVD har ordet 4Vision, mission, kunderbjudandeoch mål 6Strategiska principer 7BTS 2011 | 3


VD har ordetTio gånger på tio årUnder 2011 var det tio år sedan BTS noterades på Nasdaq OMX.För tio år sedan satte vi ambitiösa mål. Hur har vi lyckats?Vi är stolta över våra prestationer. Intäkterna har ökat femdubbelt,och vinsten efter skatt har ökat tiofalt.Under de här tio åren har vi också gjort investeringar för att stärkaverksamheten.Vi har utvecklats från ett företag i Sverige och i USA till en globalverksamhet med 27 kontor på alla kontinenter. Och från en produkttill en bred portfölj av lösningar inom tre olika områden.Vi vilar på en stark grund inför en fortsatt och uthållig tillväxt.XVår X framgång börjar med kundernas resultatDagens företag har stora affärsmöjligheter – men löper också störrerisker och möter allt starkare konkurrens. En bra strategi är en godbörjan. Och om den genomförs effektivt och snabbt kan den ledatill framgång.Det finns två olika typer av traditionella partner som ger råd ochstöd till företag för utformning och genomförande av strategier.Den första typen är den traditionella managementkonsultsfirman,som är inriktad på att hitta data, analysera ett problem och presenteraPowerPoint-bilder med rekommendationer för kunden. Denandra typen är det traditionella utbildnings- och kommunikationsföretaget,som är specialister på att anordna ledarutbildningar ochkurser i intern kommunikation – evenemang som baseras påtraditionell envägskommunikation.I en värld där det som skiljer vinnarna från förlorarna är förmåganatt snabbt och effektivt genomföra en strategi, blir dessa de tvåmindre relevanta.Det är nu BTS kommer in i bilden.Våra meriter från de senaste tio åren bygger i slutändan på deresultat som våra kunder uppnår i partnerskap med BTS. När vårakunder ser resultat ger de oss fler uppdrag.XE=AMC XDet är svårare att genomföra en strategi än att skapa den.Vi använder en effektiv formel för att tillsammans med kundernauppnå ett framgångsrikt genomförande: E = AMC. Vi tror att etteffektivt genomförande främst är följden av en organisationsstrategiska samsyn (Alignment), motivation (Mindset) och kapacitet(Capacity).Givetvis påverkas genomförandet också av de resurser som fördelassamt utvecklingen av strukturer, system och processer. Men det ärmänniskorna som gör jobbet! Människorna är och förblir denkritiska faktorn för genomförandet, i synnerhet när det gäller justden strategiska samsynen, motivationen och kapaciteten.Forskning visar att 70 procent av de koncernchefer och vd:ar somavskedas inte får gå för att de saknar visioner, utan för att de intelyckas genomföra sina strategier.Vi har förmånen att arbeta med många stora företag som lyckatsskapa strategisk samsyn, motivation och kapacitet och varit snabbaatt genomföra sina strategier – Accenture, Chevron, Unilever,Standard Bank för att nämna några få. Och det är i samarbetet medkrävande företag i världsklass som BTS utmärker sig mest.XVår X visionVår vision är att bli “the global leader in accelerating strategicalignment and execution – innovating how organizations learn;change and improve”.Detta utgör en spännande utmaning för oss alla. Utifrån vår nuvarandeposition vad gäller kundbas, lösningar och medarbetare är viövertygade om att vi kommer att lyckas förverkliga även denna vision.XResultat X för 20112011 investerade vi på nya marknader samt i produktutveckling ochrekrytering. På grund av färre uppdrag från en stor kund och ingentillväxt inom APG uppgick intäktstillväxten (valutajusterat) för BTSkoncernenendast till nio procent, även om den underliggandetillväxten i BTS verksamhet var god. Vinsten efter skatt (valutajusterad)ökade med tio procent.Mer än 90 procent av BTS intäkter är i utländsk valuta och fallandekurser för dollar, euro och brittiska pund påverkade våra resultat isvenska kronor negativt. I svenska kronor ökade våra intäkter med0,4 procent och vinsten efter skatt minskade med tre procent.X XVi förväntar oss snabb organisk tillväxtVi förväntar oss att fortsätta vår organiska tillväxt under 2012 ochframöver. Och vårt mål är fortfarande att över tid nå upp till 20procent per år.4 | BTS 2011


InledningForskning visar att 70 procent avde koncernchefer och vd:ar somavskedas inte får gå för att desaknar visioner, utan för att de inte lyckasgenomföra sina strategier.”Det finns flera faktorer bakom vår långsiktiga, hållbara ochlönsamma tillväxt:• Vi verkar på en växande marknad.• Vi har ett mycket konkurrenskraftigt utbud.• Vi investerar medel och resurser på nya marknader,nya lösningar och sälj- och marknadsföringsaktiviteter.• Vi har branschens bästa organisation och medarbetare.BTS har den kundbas, lösningsportfölj och organisation som krävsför att växa. Vår marknadspenetration är fortfarande låg, mindre änen procent av marknaden mätt på världsbasis.Under vår tillväxt fokuserar vi på tre områden:1. Stärka vår kärna. Vi investerar och förbättrar för att kunnafortsätta att vara bäst i världen på det vi gör.2. ”Högre och bredare”. Vi skapar längre och djupare engagemangmed våra kunder och ökar deras framgång samtidigt som viskapar tillväxtmöjligheter för oss.3. Blir verkligt globala! I dag har vi en bas på nästan alla nyckelmarknader.Vi ska växa och integrera ytterligare för att bli enäkta global partner.XConnected XLearning-tjänster ökar snabbtInternet erbjuder enorma möjligheter att skapa, öka och behållasamarbete med kunderna. Vi har gjort stora investeringar i BTSInteractive – vår särskilda organisation för Connected Learningtjänster.BTS Interactive (BTSi) ökade sina intäkter under 2011, och viförväntar oss att fortsätta den snabba tillväxten under 2012, genomatt erbjuda kunderna effektiva och kostnadseffektiva möjligheter.Under 2011 har vi byggt ett produktions- och utvecklingscenter förBTSi i Mumbai.XTillväxtmarknaderna Xökar snabbtIntäkterna från tillväxtmarknaderna – Asien, Latinamerika,Australien och Sydafrika – ökade med 24 procent under året, ochde utgör 15 procent av de totala intäkterna.Vår närvaro på dessa marknader skapar två möjligheter: dels attdelta i den snabba lokala tillväxten på de här marknaderna, dels attvara mer attraktiva för våra globala kunder.XStabil X finansiell ställningBTS har en positiv nettokassa och stark soliditet på 60 procent.XUtsikter XBTS har under 20 år visat sin förmåga att växa organiskt, ochupprätthåller alltid goda vinstnivåer. I dag är vi världsledande inomvårt område, med stora möjligheter att öka vår tillväxt. Resultatetföre skatt för 2012 förväntas bli bättre än förra året.Stockholm, mars 2012Henrik EkelundVD och koncernchef för BTS Group ABBTS 2011 | 5


Ger ledande företag möjlighetVision, mission, kunderbjudande och målBTS är världsledande inom kundanpassade affärssimuleringar och andra upplevelsebaseradeutbild ningslösningar som ger ledande företag möjlighet att lära, förändra och förbättra. Denunika BTS- processen erbjuder snabb strategisk samsyn och snabb ökning av företagens förmågaatt accelerera förändring och förbättra affärsresultat.Vision“The global leader inaccelerating strategicalignment and execution– innovating howorganizations learn,change and improve.”Mission“We buildcommitment andcapability to acceleratestrategy executionand improve businessresults.”Finansiella målBTS finansiella mål skall övertid vara:• En organisk tillväxt, efterjustering för förändringari valutakurser, om 20 procent.• En EBITA-marginal om 15 procent.• En soliditet som varaktigt ejunderstiger 50 procent.Kunderbjudande”Den unika BTS-processen erbjuder snabb strategiskanpassning och snabb ökning av företagens förmåga.BTS viktigaste konkurrensfördelar:• Simuleringar och upplevelsebaserade lösningar – det mesteffektiva sättet att hjälpa organisationer att förstå, samordnaoch verkställa strategier och affärssatsningar.• Skräddarsydda lösningar som är anpassade till vad som ärrelevant och genomförbart på arbetsplatsen.• En resultatfokuserad ansats som omfattande och effektivtsäkrar och mäter affärsresultat.”6 | BTS 2011


BTS-koncernenselva strategiska principerInledningStrategiska principerX XFokusBTS är ett konsultföretag inom lärande och utveckling. Vi fokuserarpå våra världsledande kompetenser; att skräddarsy och genom förasimuleringar med verklighetstrogna scenarier som ger våra kunderförbättrade affärsresultat och högre avkastning på investeringar ilärande (ROI).X XInternationaliseringBTS är ett globalt företag som erbjuder tjänster runtom i världen tillkunder som i huvudsak består av multinationella organisationer.X XOrganisk tillväxt i kombination med förvärvBTS växer organiskt genom att bygga vidare på sina kärn kompetenseroch sin kundbas. Förvärv måste tillföra betydande synergier;genom att komplettera med nya marknader, nya kundbaser ochnya områden av expertkunskap/lösningar.Vi tar oss in på nya geografiska marknader och in i nya branschermed ett “krypa-gå-springa”-angreppssätt; initialt fokus på intäkter/kunder, därefter etablering av egen närvaro.X XFramgångsrika kunder och långsiktiga relationerBTS kunder ska företrädesvis vara framträdande/stora företag– och vara de mest krävande och professionella kunderna.Vi etablerar långsiktiga relationer och partnerskap med kunderbaserat på vår leverans av toppkvalitet, tydligt synbara resultat ochstarka kundrelationer.Genom att utnyttja potentialen i vår portfölj av lösningar ochkompetenser skapar vi sviter av lösningar som används inom olikadelar i våra kundorganisationer, vilket resulterar i ett återkommandeoch växande intäktsflöde, under långa tidsperioder.XPositionering Xgenom högre mervärdeoch differentieringBTS tjänster är differentierade genom överlägsna affärsresultat ochhög avkastningsgrad (ROI) på investeringar i lärande. Någraförekommande differentieringsfaktorer är:• Upplevelsebaserade lösningar – till exempel simuleringar• Kundunika anpassningar• Resultatprocesser• Kundnärhet och fokus• Kompetenta medarbetare med fokus på kvalitet• Global närvaro• Brett sortiment av lösningar• InnovationX XErbjuda lösningar och licenser – inte sälja tidBTS priser är generellt fasta och inte timbaserade. Vi kapitaliserarpå våra immateriella rättigheter, för att skapa återkommandeinkomster, och strävar efter att öka licensernas andel av totalförsäljningen.X XNätverksorienterad försäljning och marknadsföringBTS ökar kontinuerligt kvantiteten och förbättrar kvaliteten på deinterna resurser som avsätts till kundkontakter och försäljning. Deutgör viktiga förutsättningar för vår tillväxt. Våra prioriteringar inomvår nätverksorienterade försäljning och marknadsföring är:• Vidareutveckling av befintliga kundrelationer.• Nya målkunder som genereras genom vårt nätverk av befintligakunder.• Kvalificerade, utvalda målkunder som kan dra nytta av vårakonkurrensfördelar.X XVärdekedjan – fokus på strategiskatillgångar och högt värdeBTS äger och utvecklar internt:• Immateriella rättigheter• Kundanpassning• Kundkontakter• Hög nivå/kritisk leveransVi anlitar fristående resurser och underkonsulter, för att få tillgångtill expertkunskap och för optimal resursplanering, för att maximerakvaliteten och produktiviteten.BTS bygger partnerskap för att få tillgång till kunder och för attkunna kombinera kompetenser.X XEtt företag – en ”best practice”BTS har detaljerade processer och ”best practice”-utbyte för attsäkerställa att likadana metoder används inom koncernen för attutnyttja företagets kunskaper och öka produktiviteten. Vi levererarvälkoordinerade, integrerade tjänster över hela världen.X XFörnya! Och utveckla nära kundenBTS investerar i produktutveckling för att kunna möta kundernasbehov och för att kunna tillhandahålla de bästa lösningarna.Vi utvecklar befintliga och nya lösningar i samarbetsprojekt medkunder för att säkerställa effektiv innovation vilken drivs av kundernasbehov.X XMedarbetare och företagsandaBTS medarbetare är alla väl synliga för kunden och den företagsandade präglas av har avgörande betydelse för kundtillfredsställelsen.Vi prioriterar en positiv och professionell företagskultur,uttryckt i våra sex kärnvärden.Rekrytering, utveckling och engagemang bland våra medarbetare,för att skapa affärsfokuserade, högpresterande individer inom helaorganisationen, är viktiga drivkrafter för vår tillväxt.BTS 2011 | 7


8 | BTS 2011


XLearning X and Execution JourneyDet räcker inte med ett enda utbildningstillfälle för att utvecklaledare som kan få andra att prestera på en högre nivå. BTS Learningand Execution Journeys bygger upp ledarskaps- och chefskompetensgenom en helhetsmetod.Resan börjar med en ”förberedelsefas”. Föreberedelsefasenhandlar om att fastställa relevansen, både affärsmässigt ochpersonligt, för att delta i utbildningen och sätta upp personliga måloch en bild av de önskade affärsresultaten. Ledare och chefersträvar därefter att lära sig och utöka sina nya färdigheter (oavsettom dessa kommer till stånd genom grupparbeten eller levereras tillgrupper av deltagare genom virtuell teknik). Detta följs av enförstärkning av inlärningsförmågan, vilket handlar om att bredda,fördjupa och förstärka den första fasen av inlärningen.Illustrationen nedan är ett exempel på en resa. Observera att detkan finnas flera cykler av aktiviteter inom de olika faserna under entidsperiod. Vi samarbetar med våra kunder för att anpassa dessamed rätt blandning av aktiviteter under den önskade tiden för attuppnå maximalt resultat för tillämpningen i jobbet och önskadebeteendeförändringar.Learning and Execution Journeys passar särskilt bra för personeri den så kallade millenniegenerationen. De är de första som intebetraktar twitter, sms eller webbplatser som Facebook, YouTube,Google och Wikipedia som häpnadsväckande digitala innovationer,utan som en del av vardagen och deras sociala liv. För den härgenerationen är simuleringar och interaktiva utbildningar heltnaturligt.Våra inlärningsportaler utnyttjar millenniegenerationensnaturliga fallenhet för att använda sig av nätverk och att samarbeta.Vårt sätt att förstärka deltagarnas kunskaper speglar dagensverklighet. Aktiviteterna ska fungera som korta, snabba, effektivauppfräsch ningar och förstärkningar. De kan vara bara några minuter(t.ex. blogga eller nätverka med kolleger), 15–20 minuter (t.ex. iLeadChallenges) eller 30–60 minuter (t.ex. gruppövningar), dvs. övningarsom snabbt ger en nödvändig förstärkning när det gäller inlärningav viktiga ledarskapskoncept.Millenniegenerationen sätter större tilltro till institutioner än detvå föregående generationerna – generation x (som nu är mellan30 och 45 år) och babyboomgenerationen (som nu är 46–64 år) närde blev äldre. Och om också utbildningsmetoden uppfattas så, ärdet en stor fördel när det gäller att få dem att anamma begreppetstrategisk hastighet! Upptäck vad många av våra kunder redan vetom att ha en partner som BTS, nämligen att BTS har den metod ochden erfarenhet som behövs för att utveckla dagens ledare och kanhjälpa dig att lyckas genomföra företagets strategi.14 | BTS 2011


Snabbare försäljningstillväxtFörsäljningFokusområdenI dag vill de flesta företag påskynda sin försäljningstillväxt. BTS gördet möjligt genom att hjälpa företagen med att implementerametoder för att förändra sättet att sälja.Vad innebär det? Det kan till exempel innebära en grundläggandeförändring av det sätt som ett företag bedriver sin sinförsäljning på. I stället för att sälja produkter eller lösningar fokuserarföretaget på att förbättra kundernas affärsresultat.”En förändring av sättet attsälja innebär egentligenatt man ändrar säljarnasstrategiska fokus.”Världens främsta företag har gått i bräschen och genomfört dessaförändringar, något som lett till att man vunnit konkurrensfördelar.Under de senaste åren har de helt och hållet förändrat sitt sätt attsälja till företagskunder där säljarna inte nöjer sig med att tillgodosekundernas behov av specifika produkter eller att erbjuda lösningarpå kundernas problem. I stället fokuserar säljarna i de ledandeföretagen på att använda allt som företaget har att erbjuda för atthjälpa kunderna att snabbare uppnå de affärsresultat de önskar.Den här metoden förändrar konkurrensmiljön på ett genomgripandesätt. Den ger fler uppdrag och bättre marginaler. Nukämpar företag över hela världen för att komma i kapp och strävarefter att få sina säljare att tillämpa samma metod. Detta innebärstora affärsmöjligheter för BTS.De flesta säljmetoder som används i dag är fortfarande inriktadepå att hitta och lösa kundernas problem. Den här metoden varrelevant från 1980-talet till början av 2000-talet, men i dag ärkvalitets- och tjänsteproblemen avsevärt färre. I dag söker kundernaefter olika sätt att snabbare förbättra sina resultat.En förändring av sättet att sälja innebär egentligen att manändrar säljarnas strategiska fokus. BTS har omfattande erfaren heterinom just det området. I många år har BTS arbetat efter en metodsom underlättar för företag att göra denna strategiska förändring.Vår metod grundar sig på en kombination av egen forskning omhur företag gör större inköp i dag och med kunskaper om hurledande företag gjort för att förändra sitt sätt att sälja. Vi skapar densamsyn, den motivationen och den kapacitet som våra kunderResultatProblemBehovAcceleratorerProdukterLösningarFokus inom försäljningen har desenaste tio åren flyttats från ett fokuspå produkt försäljning till att säljalösningar. Dagens högklassiga försäljningsorganisationerutvecklas till attfokusera på hur man kan accelererakundens övergripande affärsresultat.BTS 2011 | 15


Vår metod för att förändra sättet att sälja vilarpå fem pelare:• Förstå kundens verksamhet och sälja till chefer baseratpå deras specifika intressen och önskemål• Skapa värde för kunderna genom att kartlägga vilketerbjudande som leder till att kunden uppnår de önskadeaffärsresultaten• Kommunicera värde till kunderna genom interaktivapresentationer och förhandlingar som omfattar mer änbara pris• Kundstrategier som skapar långsiktiga kundrelationermed fullständiga tjänster• Coachning via försäljningschefer som maximerarsäljarnas effektivitet och resultatHanterakundstrategiFörståkundenCoacharesultatKommuniceravärdeSkapaaffärsresultatBTS forskning visar att företag som framgångsrikt genomför en omvandling av försäljningenbygger upp toppkompetens inom fem områden. Dessa områden är de fempelarna i omvandlingsarbetet.FokusområdenBTS börjar normalt med att hjälpa kunden att skapa en strategisksamsyn och ändra säljarnas sätt att tänka när det gäller marknadsföring.Det sker ofta i form av våra så kallade Engage Maps, i vilkadel tagarna undersöker och fördjupar sina kunskaper om den nyastrategin, men även i form av mer avancerade IT-baseradesimuleringar, i vilka säljarna anammar och integrerar det nya sättetatt tänka som strategin kräver.Det tar normalt några år att bygga upp den kapacitet som krävs.Som utgångs punkt strävar man oftast efter att utveckla starkaresäljledare. ”Delivering Business Results” är ett program som löperöver flera dagar och gör säljchefer mer effektiva inom coachning,ledarskap, medarbetarutveckling, Performance Management ochförsäljning. I år introducerade BTS en datasimulering för DeliveringBusiness Results för att förse försäljningschefer med ytterligaremöjligheter att praktisera de tekniker som de har lärt sig iprogrammet.För säljaren gäller det att bygga upp ett affärsmannaskap, så attde förstår kundernas utmaningar och krav på bättre sätt. Det kanman göra genom en eller flera av de många branschsimuleringarsom BTS erbjuder. Dessa simuleringar erbjuds oftast i kombinationmed andra BTS-lösningar som gör att deltagarna kan tillämpa detde just lärt sig i praktiken, i samtal med kunderna och i synnerhetpå ledningsnivå.Med fördjupade kunskaper om kundernas verksamhet är nästasteg för säljarna att bygga upp de kärnkunskaper som krävs för attsälja på ett sätt som snabbare förbättrar kundernas affärsresultat.Det är här som vårt grundläggande program ”Sales Accelerator”kommer in. I det här programmet lär sig deltagarna att dra nytta avsina kunskaper om kunderna när de planerar samtal med kunderna,att ställa frågor med hjälp av BTS egenutvecklade säljfrågemodelloch att anpassa sina aktiviteter efter kundernas inköpsprocess. Dethär tvådagarsprogrammet genomförs i klassrum och använderbåde så kallade Engage Maps och mer avancerade simuleringar.Programmet innefattar också ett antal aktiviteter efter avslutad kursför att behålla kunskaperna när deltagarna återvänder till fältet.Genom programmet ”Aligning Value” lär sig säljarna attkvantifiera det värde de skapar för sina kunder. Efter programmethar de fått nya verktyg som de kan använda i kontakten medkunderna. Därefter följer programmet ”Communicating Value”, därdeltagarna lär sig att föra interaktiva säljdiskussioner som lederkunden genom inköpsprocessen. ”Collaborative Negotiations” ärett program och en simulering där deltagarna lär sig ett antal teknikerför att definiera och förhandla kring andra kundvärden än pris.Till sist skiftar fokus till försäljningsstrategin. ”Sales Blueprint” ärett program där deltagarna lär sig ett snabbt och effektivt sätt attskapa kontostrategier. Det här är det enda programmet påmarknaden som fokuserar på visuell planering och somuppmuntrar till gemen sam planering med kunden. Efter dessaprogram får säljaren gå igenom ett sista, avslutande program, tillexempel ”SalesTeam”, som sammanfattar allt som de lärt sig.Samtliga program innefattar även onlineövningar eller övningari virtuella team med hjälp av scenariosimuleringar och tillgång tillonlineverktyg, allt för att fördjupa kunskaperna inom vissa områden.BTS 2011 | 17


18 | BTS 2011


Kunder och marknadKunder 20Fallstudier 22Marknaden 25Kunder och marknadBTS 2011 | 19


Långsiktiga relationer som byggerpå verkligt värde och resultatKunderXVärdefull X kundbasVärldens ledande företagBTS är den helt ledande aktören på marknaden för skräddarsyddasimuleringar som riktar in sig på affärsmannaskap och strategiskföretagsledning. För närvarande har BTS ungefär 400 aktiva kunder.Mer än 30 av världens 100 största företag, mätt i börsvärde, ärkunder till BTS.XViktiga X kundrelationerBTS ser en betydande potential i att växa tillsammans medbefintliga kunder. Där finns en återkommande efterfråganberoende på det ständiga förändringsbehovet och företagensfortlöpande efterfrågan på affärsutbildning inom nästan allabranscher runt om i världen. BTS värderar sin nuvarande kundbashögt och företaget förväntar sig en fortsatt stark efterfrågan äveni framtiden.XGlobala X kunder i flera branscherBTS har hittills byggt upp en stark position på marknaden inom nioolika branscher. På 1990-talet växte företaget snabbt i branschernatillverkande industri, telekom och IT, med ledande globala företagsom Philips, Ericsson och HP, som BTS kunder.Under lågkonjunkturen i början på 2000-talet breddade BTS sinapositioner genom att gå in i ytterligare fyra branscher: finansiellatjänster, läkemedel & sjukvård, handel & logistik samt energi. Desenaste åren har BTS också vuxit inom områden som FMCG(snabbrörliga konsumtionsvaror) samt inom tjänstesektorn.kundrelationerBTS INTÄKTSFÖRDELNING PER BRANSCHNya kunder 20%Handel & distribution 9%Energi 6%Övrigt 4%Tillverkandeindustri 14%Finansiellatjänster 9%Tjänsteföretag 14%Telekom 9%IT 13%Befintliga kunder 80%Ungefär 80 procent av de årliga intäkterna kommernormalt från kunder som BTS har arbetat med redanunder tidigare år. En typisk kundrelation varar i sex tillåtta år – och ofta ännu längre.FMCG 10%(snabbrörligakonsumtionsvaror)Läkemedel &sjukvård 12%ITTelekomFinansiellatjänsterLäkemedel &sjukvårdHandel& distributionTillverkandeindustri Energi FMCGTjänsteföretagHP Ericsson BBVA GSK Federated Honeywell BG Coca-Cola DeloitteKraft SodexoNetworkApplicationsTelstra Standard Bank Pfizer Paperlinx Xerox SSE(Scottish &SouthernEnergy)Microsoft Telefónica Bank of America Sanofi-Aventis Schneider Toyota Iberdrola Unilever Accenture20 | BTS 2011


Kunder Marknad och och marknad kunder”Världens ledande företag sam arbetar med BTS – fler än 30 av de 100största företagen i världen använder BTS lösningar i stor omfattning.Kund relationerna är djupa och varaktiga, ofta 6–8 år eller längre.”BTS 2011 | 21


Snabba på utvecklingen avnya chefer på ChevronFallstudie ChevronDags att handlaSex chefer fick nyheten vid ett möte inovember. De hade fått möjligheten attklättra på företagsstegen och skulle nubilda en grupp med det övergripandeansvaret för det stora, integrerade energibolaget.Vid sitt första möte insåg gruppenvilken komplex uppgift som de stod inför.Att leda företagets hela verksamhet frånprospektering till slutkund skulle bli svårt förgruppen.Ett stort antal externa faktorer, tillexempel geotekniska och geopolitiskarisker i samband med nya fyndigheter,volatila energipriser och ökad konkurrensfrån nationella oljeföretag, gjorde det ännusvårare att uppnå ett effektivt genomf örande.Dessutom skulle gruppen behöva tahänsyn till interna faktorer, till exempelinvesteringar i den senaste borrtekniken,skyddet av de anställdas säkerhet, miljöledningsfrågoroch ökad tillförlitlighet iföretagets vittomfattande verksamhet.Affärssimulering leder till utveckling avchefer med hög potentialSom tur var tog det inte de sex i gruppensex år att komma fram till denna insikt. Dettog bara fyra dagar! En customized BusinessSimulation påskyndade processen ochgjorde att gruppen kunde pröva sin strategii en riskfri konkurrensmiljö. De interna ochexterna faktorer som kom fram genomsimuleringen speglade de kritiska frågorsom Chevron står inför. De beslut och kompromissersom gruppen fick göra speglarde val som den högre ledningen på Chevronmåste göra varje dag. Under simuleringenkunde gruppen fatta beslut som vartill fördel för Chevrons högsta ledning ochlärde sig bra strategiimple mentering så attde till sist själva effektivt kunde genomföraföretagets strategi i verkligheten.Gruppen var en del av 30 chefer somdeltog i Chevrons Advanced ManagementProgram (CHAMP). Detta executivedevelopment program utformades för attutveckla chefer med hög potential genomen extremt realistisk affärssimulering somBTS anpassade efter Chevrons affärsprioriteringaroch strategiska prioriteringar.Övningen avslutades med en viktiginvesterar presentation för några ”analytiker”med stor branscherfarenhet: Chevronshögsta ledning. Ledningsgruppen hade tilluppgift att observera och kommenterapresentationerna av alla grupper med högpotential som deltagit i ExecutiveDevelopment Program. Under kvällensexamensmiddag reflekterade samtligateam över utbildningen och att de fåttstörre erfarenhet av att fatta beslut påledningsnivå.”Tack vare programmet kan deltagarnatänka mer strategiskt. De har breddat sittföretagsperspektiv, ökat sitt finansiellasinne och sitt externa fokus, samt fått enförståelse för geopolitiska beslut, konkurrensdynamikenoch kundernas och investerarnasförväntningar. Men framförallt fickde chansen att öva och lära sig i en miljösom har samma affärsprioriteringar ochstrategiska prioriteringar som företaget.”Nigel Hearne, Vice President of Strategy(Downstream) på Chevronhttp://www.bts.com/client-success/featured-case-studies/chevron.aspx22 | BTS 2011


Hjälpa VMware att verkställa entransformerande tillväxtstrategiFallstudie VMwareDefiniera en ny tillväxtriktningVMware, som är global ledare inom virtualiseringoch molninfrastruktur, har gjort endjärv strategiskiftning genom att snabbtexpandera sin produktlinje, och gå från attmöjliggöra grundläggande maskin varukonsolideringtill att bli en erkänd ledareinom beräkningar i molnet. Före tagetinledde den nya fasen för att genererabetydande tillväxt samtidigt som manfortsatte att bygga på sin framgång inomvirtualiseringsprogramvara. Genom strategiskaförvärv och nya innovationer harVMware lyckats utöka och diversifiera sinproduktportfölj för att kunna hjälpakunderna att uppnå påtagliga affärsresultat.Strategiskiftningen och den breddadeportföljen med affärscentrerade, interoperablaprodukter har ökat komplexiteteni VMwares verksamhet. Med slutmålet atthjälpa kunderna att övergå till en hybridmolnmodell och IT som en tjänst kom ettbehov att bättre förstå vad som motiveradeIT-cheferna.VMwares högre ledning ville anpassa ochinrikta sina tekniker efter företagets nyastrategi. I takt med att företaget expanderadesitt produktutbud tvingades teknikernaflytta fokus från endast kärnvirtualiseringtill en mer dynamisk fokusering påutveckling, integrering och hantering av fleraprodukter. Den här förändringen ökadekomplexiteten för teknikerna, som behövdeidentifiera hur deras produkter passade i denövergrip ande bilden och hur olika applikationersamarbetade för att ge kunderna ökatvärde. Till sist ville ledningsgruppen ökateknikernas självförtroende och öka medarbetarnas engagemang genom att stärkaderas förståelse av IT­ chefernas mått,kundernas flexibilitets behov och motivationför beräkningar i molnet.BTS samarbetade med IT-cheferna och detekniska cheferna för att komma fram till enanpassad, högeffektiv scenariosimuleringför att bygga upp en strategisk anpassningoch genomförandekapacitet hos teknikersom var skeptiska till den nya miljön. I simuleringsövningensamarbetade 1 100 teknikerfrån VMware på nya sätt för att till fulloförstå den dynamik som driver IT-chefernasbehov av flexibilitet. Simuleringen innebaren realistisk integration av VMwares strategiskainitiativ, teknikernas beslut och effekternapå IT-chefernas viktigaste resultatmått.Och genom att få sätta sig in i IT-chefernasroller och ansvar blev teknikerna djupareengagerade i strategin och började förståeffekterna av VMwares produkter på IT ochIT-cheferna. ”Före upplevelsen var vi inte allsmedvetna om effekterna”, säger en avVMwares medarbetare. Men de fyra timmarnassimulering inspirerade tekniker frånhela organisationen med olika utgångspunktatt samarbeta och förstå effekternaav VMwares teknik på IT-chefernas mått.De fick en övergripande bild, skapade endjupgående anpassning efter strategin ochinspirerade större medarbetarengagemang.Efter evenemanget angav 92,8 procentav deltagarna att de var eniga eller starkteniga om att de tack vare simuleringen nuhade en bättre förståelse för kundens motivationför produktflexibilitet.Det kommer att leda till att teknikernaverkligen förstår VMwares strategi ochIT-cheferna perspektiv, vilket i sin tur kommeratt underlätta för företaget att växa ytterligare.Kunder och marknad“BTS lägger ned mycket energi på attverkligen förstå kundens situation ochutmaningar, och på att försöka få kundensorganisation att hitta egna svar. Det ärunikt och skiljer BTS från dem som baralägger fram färdiga, men kortlivade, svarför kunderna. BTS kultur står för ödmjukhetoch lärande. Genom sin unika simuleringsbaserademetod gör BTS människor bättrerustade för att bli sin egen lyckas smed,i stället för att bara servera allt på ett fat.”Paul MaritzCEOhttp://www.bts.com/Libraries/Case_Studies/bts-strategy_execution_vmware_case_study.pdfBTS 2011 | 23


Uppfinna nya affärsmöjligheterför SodexoFallstudie SodexoSodexos chefer antar en ny strategiMåste en fantastisk tillväxtkurva börja avta?Ett av världens största företag, Sodexo, hadebyggt sin framgång främst som leverantörav måltidstjänster till stora företagskundersamt till skolor, sjukhus och nöjesevenemang.För att säkerställa en kontinuerligtillväxt beslutade Sodexo att skapa en heltny marknadsplats, inte bara genom attutöka sitt erbjudande utan genom att börjaleverera mervärdeslösningar för allaaktiviteter inom det som ligger helt ellernästan utanför kundernas kärnverksamhet.Helt enkelt att underlätta livet för demänniskor som företaget betjänar. Nyckelntill företagets strategi är chefsutveckling.Ett chefsutvecklingsprogram somtvingar chefer att pröva sina vingarinom nya områdenDen nya strategin tvingade företagets 300gruppchefer världen över att pröva sinavingar utanför sin traditionella roll somleveran tör av måltidstjänster med blomstrandemen i huvudsak isolerade servicekomponenter.Sodexos utbildnings- ochutvecklingsorganisation vände sedan uppmärksamhetenmot nästa nivå i organisationen.Målet: att skapa engagemang hos1 000 högre chefer världen över, visa värdetav Sodexos ambitiösa nya strategi för democh hur de ska omsätta strategin i handling.Transformationen: ett steg mot nästagenerations resultatSodexo Management Institute utformadeett sofistikerat utvecklingsinitiativ som dekallade CLIMB (Change, Leadership,Implementation, Behaviors), och samarbetadedärefter med BTS för att utvecklanya tekniker för att förverkliga CLIMB.Den färdiga programarkitekturen drognytta av gruppchefsgemenskapen som ennyckelleveransroll och innefattade e-lärande,egenbedömningar, coachnings aktivitetermed kolleger, virtuella teamövningar,personliga möten och internationellavirtuella möten. Strategiskt placerat icentrum av programmet stod en anpassadkonkurrenssimulering som kallades VirtuoSo– byggd för att integrera och testa deltagarnasframgångsrika tillämpning av derasnyförvärvade kunskaper.Sodexos tillväxtkurva fortsätter att stigaoch milstolpe efter milstolpe visar att CLIMBfungerar. Egenbedömningar ger ännu merspecifik information om programmetsresultat: i en inledande återkopplingrankade 84 procent av deltagarna sininlärningsupplevelse som ”mycket effektiv”när det gäller utveckling och ökadförståelse av den nya strategin. Engagemangethar ökat med sju poäng sammantagetför de högre chefer som har gåttigenom programmet jämfört med demsom inte har det, och cheferna har visat ettstarkt stöd för den nya utbildnings metodiken.Det helhjärtade införandet avblandad och distansutbildning kommer attvara avgörande för företagets fortsattatillväxt.”För de flesta av våra högre chefer var denhär blandade globala inlärningsmetodenhelt ny”, säger Maria Outters, VP för SeniorExecutive Development and HR Developmentpå Sodexo. Och inget föder framgångsom framgång, och det har vi visat medCLIMB, som har gett upphov till en helt nygeneration av avancerade utbildningsverktyghos Sodexo. ”Tack vare den globalaframgången inom distans utbildning kundevi driftsätta ännu mer teknik för utbildningoch blandad inlärning för våra chefervärlden över.”http://www.bts.com/client-success/featured-case-studies/sodexo.aspx24 | BTS 2011


Ledarskapsutveckling – en strategisk differentierande faktor74%26%Strategic Leadership DevelopmentChampioned by Executives, Talent Management IntegrationFocused Leadership DevelopmentCulture Setting, Future Focused, Developing OrganizationStructured Leadership TrainingCore Competenices, Well Defined Curriculum, Developing IndividualsInconsistent Management TrainingContent Availiable, No Development Process, Benefit to Employees11%15%27%47%Ledarskapsutveckling är inte längrebara ”bra att ha”, utan kan nu kopplastill affärsresultaten. Ledarskapsutvecklingär fortfarande ett omoget områdeinom de flesta företag, men mångaorganisationer inför nu mer effektivaledarskapsinitiativ.Mer än en fjärdedel (26 procent) avföretagen i undersökningen har enfokuserad eller strategisk metod förledarskapsutveckling – en ökning medöver 17 procent jämfört med förra åretNågot mindre än hälften av företageni USA har inga ledarskapsutvecklingsprogrameller ingen enhetligmetod. Det är en betydande minskningfrån förra året då siffran var 60procent.Källa: Bersin & Associates, 2009Varför företag fokuserar på att bygga förmågor% av antalet respondenter, n = 1,375Anledning att fokusera på en viss egenskap (t.ex. försäljning, prisfrågor, ledarskap)Det är en viktig del av kulturen34%Konkurrenters förmåga9%Kundernas krav21%Kortsiktiga externa händelser(t.ex. lågkonjunktur)9%Långsiktiga förändringar påvärldsmarknaden (t.ex.förändringar av marknaden)Övrigt16% 10%28 | BTS 2011


Affärsmodell och processerAffärsmodell 30Solution Technologies 32Tillväxt, lönsamhet och förvärv 34Processer 36Affärsmodell och processerBTS 2011 | 29


Världsledande kapacitet utvecklasi samarbete med våra kunderAffärsmodellGrunden för tillväxt ligger i BTS förmåga att skapa långsiktiga kundrelationer på olika nivåeri kund organisationen. Ett initialt uppdrag för BTS skapas och genomförs oftast med kundensledande chefer. En produktutvecklingsprocess utförs i nära samarbete med kunden.BTS förmåga att leverera positiva resultat som väl överträffarkundens förväntningar i ett initialt projekt leder till anpassadelösningar för ledare och medarbetare på olika nivåer iorganisationen.XNätverksbaserad XmarknadsföringBTS arbetar med nätverksbaserad marknadsföring inom ett antalutvalda branscher.Nätverk, som utgörs både av ledande chefer som fattarstrategiska beslut om förändrings- och utbildningsprojekt och desom köper lösningarna, hjälper till att generera nya uppdrag ochkunder. När BTS bearbetar en ny bransch är fokus inledningsvis pånågra få ledande företag. När uppdragen väl har slutförts tjänar desom positiva referensprojekt vid nyförsäljning till andra företag isamma bransch.XGeografisk X expansion med begränsad riskBTS utvidgar kontinuerligt sin affärsverksamhet till nya marknaderruntom i världen. BTS arbetar med multinationella företag ochgenomför projekt i många länder, men inte alltid med ett lokaltkontor på varje marknad.Befintliga kundrelationer utgör alltid grunden när BTS etableraren verksamhet på en ny marknad något som reducerar riskerna vidBTSKUNDERPOTENTIELLAKUNDERPOTENTIELLAKUNDERPOTENTIELLAKUNDERBTS värdesätter sina kundrelationer. Deltagare i företagets affärsprogram är viktigaframtida kunder. Nya uppdrag kommer mestadels från tidigare köpare och kursdeltagare,som har bytt arbete eller företag, som anlitar BTS i sin nya anställning.1.Det första uppdraget engagerarledande chefer.2.En affärsenhet genomfören ny strategi.3.Dotterbolag i ettnytt land genomförstrategin.Modellen visar hur BTS bygger relationerpå olika nivåer i kundorganisationeroch hur ständigt nya projekt genererasgenom dessa relationer.4.En större grupp avde anställda ska förståoch använda den nyastrategin.30 | BTS 2011


en expansion. Dessutom arbetar BTS hårt för att utveckla närarelationer med andra stora bolag som är aktiva på marknaden.När tillräcklig affärsvolym har skapats på den nya marknaden ochden framtida potentialen bedöms som intressant kan BTS ta ettlogiskt nästa steg och öppna ett lokalt kontor men då med lägrerisk.XFörvärvsstrategiXBTS tillväxt ska primärt ske organiskt, men under de senaste årenhar förvärv också skett i olika länder.BTS förvärvsstrategi bygger på att skapa en bredare bas förframtida organisk tillväxt och samtidigt hitta kompletterandeförvärv som kan skapa möjligheter att erbjuda både befintliga ochnya kunder värdeskapande produkter och tjänster. Samtliga förvärvhar lett till korsförsäljning, vilket är ett resultat av en medvetensatsning på att identifiera nya affärs möjligheter i linje medbehoven inom den utökade kundbasen. Utbildningen av accountmanagers liksom behovsinriktade diskussioner med enskildakunder, har spelat en viktig roll i denna process.UtvecklingXUtveckling X av intäktsmixenBTS intäkter härrör sig från:• Kundanpassning.• Lärarledda seminarier.• Licenser.XSeminarier X– utgör merparten av intäkternaLärarledda seminarier utgör fortfarande den största intäktskällanoch är den dominerande leveransformen för BTS. BTS konsulter ärdjupt involverade i hela utvecklingsprocessen och genomför deskräddarsydda lösningarna under leveransskedet.X XÖkade licensintäkterBTS levererar även sina lösningar via webben, på CD och i form avmanuella lösningar. Målsättningen är att öka intäktsflödet frånlicenser. Licensbaserade affärssimuleringar är mycket effektivainlärningsverktyg för kunder – de möjliggör att nå stora grupperav medarbetare i kundorganisationen, oavsett var de befinner sigi världen och på vilka nivåer de arbetar. Det är även ett mycketlönsamt sätt att kapitalisera på BTS kompetenser.Nettoomsättning per intäktsslagLicenser19% (18%)Övriga intäkter5% (3%)Seminarier52% (59%)Affärsmodell och processerBTS arbetar kontinuerligt med att utveckla och kombinera olikainlärningsmetoder för att säkerställa optimal, värdeskapandekundnytta och samtidigt stärka sitt egna intäktsflöde och lönsamhet.XEffektiva X kundanpassningarI samarbete med kunderna skräddarsyr BTS både innehållet ochutformningen av sina affärsprogram. Företaget har framgångsriktförbättrat lönsamheten genom att effektivisera processen förkundanpassning. Detta har skett genom förbättring och finjusteringav utvecklingsmetoder samt ökad återanvändning avtidigare utvecklingsarbeten.När BTS utvecklar lösningar för bolag i nya branscher ärkostnaderna för kundanpassning initialt höga. Med senare återanvändningav erfarenhet och kunnande, sjunker emellertidkostnaderna.Kundanpassningar24% (20%)BTS 2011 | 31


Världsledande simuleringar och uppSolution technologiesVåra plattformar kombinerar ett innovativt utbildningsinnehåll med de allra senaste metoderna, varseffektivitet har bevisats genom lyckade samarbeten med ledande organisationer världen över. Medvåra simuleringsverktyg kan företag utveckla den kompetens och skicklighet som behövs på allanivåer inom organisationen. Det är dessa kompetenser som i slutänden leder till bättre affärsresultat.FaktaXDatorbaserade XaffärssimuleringarVi utvecklar kundanpassade, datorbaserade affärssimuleringar som tar hänsyn till kundens viktigastestrategiska och ekonomiska prioriteringar. Våra simuleringar utformas för att vara dynamiska, vilketinnebär att beslut som fattas av en grupp direkt påverkar de andra gruppernas resultat. Vi förstärkerprogrammens utbildningsmål genom att simuleringen kombineras med lärarledda diskussioner ochåterkopplingar. Tack vare vår kundanpassade simuleringsteknik i kombination med andrainlärningsmetoder kan deltagarna i en trygg miljö testa olika strategier för att driva verksamhetensresultat.År 2010 lanserade BTS sin”Mini-Master Platform 3.0” sommöjliggör snabb och kostnadseffektivutveckling av skräddarsyddaaffärssimuleringar.XDatorbaserade XscenariosimuleringarVåra datorbaserade scenariosimuleringar, även kallade ”best practice”-simuleringar, används för attutveckla kompetens inom ledarskap, projektledning och försäljning. Simuleringarna använderbeslutsträd i verklighetstrogna miljöer som förstärks med text, ljud, stillbilder och video. Deltagarnaläser om och observerar verkliga affärssituationer i simuleringen och får därefter möjlighet att reagerapå de frågeställningar som läggs fram. Deltagarna måste välja en handlingsväg och simuleringen visardirekt hur deras beslut påverkar slutmålet.År 2006 lanserade BTS enversion av sin ”ProjectLeadership Live”-simulering,översatt till kinesiska.32 | BTS 2011


levelsebaserade utbildningsplattformarFaktaXManuella X simuleringarVåra manuella simuleringar är spel som representerar ett företags verksamhet och simulerar dessaffärer. Under spelomgången plockar deltagarna bokstavligen upp och flyttar brickor, somrepresenterar pengar, mellan företagets olika delar. Denna konkreta metod ger deltagarna möjlighetatt visualisera kassaflödena.XInteraktiva X Engage MapsDenna inlärningsmetod är upplevelsebaserad och används för att ge deltagarna tillgång tilltankeväckande processer för att de själva ska upptäcka och använda de kunskaper och egenskapersom krävs för att utveckla önskade beteendeförändringar. De kundanpassade programmen utnyttjarfördelarna med små grupper, diskussioner i referensgrupper och strategisk relevans, för att säkerställabåde ett långsiktigt resultat och en omedelbar tillämpbarhet i den vanliga arbetssituationen.Med hjälp av våra interaktiva Engage Maps kan ett stort antal ledare, mellanchefer och medarbetarebättre förstå skälen bakom organisationsförändringar och uppleva konsekvenserna av dem. Genomgemensamt utvecklade och på förhand utformade format hjälper ”kartorna” deltagarna att anpassa sigtill den nya organisationen och ger dem möjlighet att testa nya beteenden.BTS erbjuder kombinerademanuella och datorbaseradesimuleringar som återger endynamisk och konkurrensutsattmarknadsplats.Engage Maps har blivit ett avde snabbast växande områdenadär nya lösningar tas framtillsammans med kunderna.Engage Maps i kombinationmed BTS dator baserade affärssimuleringarär en effektivkombination för att samordnaoch införa nya strategiskasatsningar och förändringar påalla nivåer i en organisation.Affärsmodell och processerXWebb-baserade XlösningarOnline-lösningar och virtuella lösningarVår webbaserade verksamhet och våra scenariosimuleringar ger deltagarna tillgång till en interaktivmiljö som präglas av samma ansats att ”göra-reflektera-tillämpa” som används i klassrumsmiljön. I dessatävlingsinriktade, spelliknande program deltar chefer och medarbetare som team eller enskilt, i egentakt. Eftersom deltagarna och teamen själva anger takten i simuleringarna får de återkoppling omsina prestationer och upplever effekterna av sina beslut på ledarskap, operativa resultat och finansiellaresultat.Why Finance Matters! anses avmånga vara branschstandardför utbildningar i ekonomi föricke-ekonomer och är en avBTS mest populära onlinelösningarmed cirka 20 000deltagare varje år.TurneringarTurneringar är tävlingsinriktade simuleringar för flera lag som utförs via internet med stöd ochcoachning av BTS-konsulter. Team från olika företag eller inom samma företag deltar virtuellt idessa öppna eller interna utbildningsupplevelser. Slutmålet för alla deltagare är att förbättra sittaffärsmannaskap och sin skicklighet i att verkställa strategi i en dynamisk miljö präglad av konkurrens.Företag som låter team delta i BTS öppna och anpassade turneringar sparar resekostnader och hotellmen får ändå alla fördelar med upplevelsebaserat lärande. Läs mer på vår webbplats om turneringarpå www.btstournaments.com.BTS Global Tournament ärvärldens största företagsturneringi sitt slag. Varje årlockar vår globala turneringhundratals lag från företagi hela världen.BTS 2011 | 33


Tillväxt och vinst år efter årTillväxt, lönsamhet och förvärvTillväxten har varit i genomsnitt 18 procent de senaste tio åren, varav 13 procent organisk tillväxt.Förvärven har inneburit synergieffekter med nya lösningar, nya marknader och nya talanger ochvarit en faktor bakom tillväxten.XStändig X tillväxt och lönsamhetUnder de senaste tio åren har tillväxten i genomsnitt varit 18 procentper år, varav 13 procent varit organisk tillväxt. Företaget har uppvisatvinst varje år, oavsett marknadsvillkor och trots betydandekostnader för förvärv och investeringar i produktutveckling ochmarknadsetableringar runt om i världen.Denna utveckling är ett resultat av BTS tillväxtstrategi, dynamiskaaffärsmodell och entreprenöriella organisation.På 1990-talet lyckades BTS framgångsrikt uppnå konstant lönsamtillväxt. Bra marknadsvillkor, nya produktsatsningar och nyakontor i USA, Storbritannien, Finland och Sydafrika spelade en viktigroll i företagets tillväxt under den här perioden. När marknadsvillkorenförvärrades mellan 2001 och 2003 lyckades BTS upprätthållaen sund nivå på intäkterna, trots det ogynnsamma affärsklimatet(särskilt inom IT-, telekom- och tillverknings branscherna,där BTS främst var verksamt) genom att följa sin framgångsrikalångsiktiga strategi.XNya X satsningarUnder de svåra marknadsvillkoren 2001–2003 lyckades BTSframgångsrikt stärka verksamheten inför framtida tillväxt ochlönsamhet genom att införa en rad nya satsningar:• Nya skräddarsydda affärssimuleringar utvecklades och såldes tillföretag i fyra branscher till: finansiella tjänster, läkemedel ochbioteknik, detaljhandel och distribution samt energi.• Expansion till två nya marknader: Australien och Spanien.• Försäljningsorganisationen stärktes, liksom samarbetet medstrategiskt viktiga externa partners.• Kundbasen utvidgades väsentligt.MSEKBTS tillväxthistorik800700600500Tillväxtfas IV2010–400300Tillväxtfas III2004–2008200100Tillväxtfas I1986–1991Tillväxtfas II1994–200001986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201134 | BTS 2011


XÖkad X lönsamhetBTS strävar ständigt efter att öka lönsamheten. Förändringarna ochsatsningarna som genomfördes under konsolideringsperiodenmellan 2001 och 2003 i kombination med ett fokus på att ökaandelen intäkter från licensiering, ledde till betydande förbättringari marginaler.XOrganisk X tillväxtBTS expansionsstrategi bygger primärt på organisk tillväxt. Under2002 och 2003 startades företag i Australien och Spanien. De haridag vuxit väsentligt, samtidigt som de har fungerat somutgångspunkter för våra kontor i Asien och Latinamerika.XFörvärv X 2005 och 2006BTS strategi för förvärv har som mål att skapa en bredare bas förframtida organisk tillväxt genom att lägga till nya marknader, nyaprodukter och tjänster som skapar mervärde och nya talanger.BTS förvärvade The Strategic Management Group LearningSolutions 2005 och The Advantage Performance Group och TheReal Learning Company 2006.De nya företagen har lagt till nya tekniker och leveransmodeller,en bredare kundbas och många nya talanger.XKonjunkturnedgång X2008–2009Konjunkturnedgången 2008–2009 hade kraftig negativ inverkanpå branschen. De flesta företag i branschen uppvisade intäktsminskningarpå 20–40 procent 2009.Vår strategi för konjunkturnedgången byggde på två viktigafaktorer – att vi har en liten marknadsandel och vårt mycketkonkurrenskraftiga erbjudande. Genom att fokusera resursernapå högt prioriterade kunder kunde vi bevara intäkts- ochvinstnivåerna.Samtidigt har BTS gjort strategiska investeringar och framstegunder konjunkturnedgången, vilket gav en stabil grund för tillväxtfrån 2010 och framåt.X XTillväxt 2010-2011Under de två åren 2010-2011 ökade intäkterna för BTS med 32procent (justerat för valutakursförändringar), med tillväxt i samtligaregioner och med hög hastighet i Asien och Latinamerika.Vi ökade storleken på våra projekt genom att erbjuda globalservice och mer kompletta lösningar med bättre resultat för vårakunder.Affärsmodell och processerBTS 2011 | 35


Intern effektivitetger förstklassiga resultatProcesserProduktutvecklingXEffektiv X produktutvecklingEn kontinuerlig modern produktutveckling är avgörande för BTStillväxt och för bolagets marknadsledande roll inom upplevelsebaseradinlärning. BTS förvaltar ett värdefullt strukturkapital i formav lösningar, plattformar och processer.BTS har dessutom byggt in denna erfarenhet i sina system ochprocesser. Ny erfarenhet och nya kunskaper förs in i takt med attkundernas verksamheter förändras. Samtidigt utvecklar BTS nyatjänster baserade på de senaste rönen inom metodik och teknik.Produktutveckling på BTS delas upp i två delar, extern och internutveckling.XExtern X produktutvecklingExtern produktutveckling syftar till att utveckla nya och för bättradeutbildningslösningar inom affärsmannaskap, ledarskap, försäljningoch ”Operational Excellence”. Den inriktas även på lösningar för nyamedier, till exempel webbaserade affärs simuleringar.BTS strävar efter att bedriva den externa produktutvecklingeni nära samarbete med kunderna.XIntern X produktutvecklingIntern produktutveckling avser arbetet med BTS utvecklingsplattformaroch metodiker, vilka utgör grunden för att skapa nyautbildningslösningar. BTS lösningar baseras på teknik som ärallmänt tillgänglig på marknaden till exempel: Excel, Visual Basicoch Flash. Intern produktutveckling inriktas på följande verktyg:• BTS Mini Master är en gemensam utvecklingsmiljö för samtligadatorbaserade simuleringar som genom hög återanvändningger korta utvecklingstider och högre kvalitet.• BTS Dokumentplattform för sökning och återanvändning avbefintliga dokument.• BTS Flash-plattform för webbaserade simuleringar.XKvalitetsmätningXFör att säkerställa kvaliteten vid leveranser använder BTS två typerav uppföljning:• Initial Quality Survey – En första kvalitetsmätning hosseminariedeltagare direkt efter varje avslutad affärssimulering föratt bedöma kvaliteten på programmet. På en skala på ett till femär BTS interna mål att nå upp till ett betyg på minst 4,6.• Verification of Knowledge Transfer & Application – BTS erbjuderen process för att verifiera att deltagarna omsätter sina kunskaperoch lärdomar i praktiken. BTS erbjuder kunder möjligheten attmäta de långsiktiga utbildningsresultaten. Denna uppföljningvisar att 50–90 procent av deltagarna har fått beståendekunskaper som de nu tillämpar i sitt dagliga arbete. Den visarockså att resultatförbättringarna oftast är många gånger störreän kundens investering i utbildningen.XKvalitetssäkringXFör att minska beroendet av enskilda medarbetare och för att säkraden långsiktiga kvaliteten på bolagets utbildningar är alla metoder,tekniker och affärssimuleringar väl dokumenterade.XRättigheterXBTS äger alla rättigheter till lösningar som utvecklas för kunder.Därmed kan bolaget återanvända generella kunskaper, utveckladmjukvara och anpassningar vid utvecklingen av nya affärssimuleringar.”BTS arbetar systematiskt föratt utveckla och tillämpaprocesser som ökar kvalitet ochproduktivitet. Feedback frånkunder är en viktig drivkraft.”Intern produktutvecklingEffektiviserar processen för att utvecklakundanpassade simuleringar.Extern produktutvecklingSker i samarbete med kund för att skapanya kundanpassade simuleringar, nyalösningar och media.36 | BTS 2011


Organisation och samhällsansvarOrganisation 38Medarbetare 39Kärnvärden 40Hållbarhet 41Corporate Social Responsibility 42Organisation och samhällsansvarBTS 2011 | 37


Problem blir möjligheter förBTS medarbetareOrganisationBTS OrganisationX XBTS-koncernens sex operativa enheterBTS-koncernens operativa verksamhet drivs genom sex enheter därde ansvariga cheferna har fullständigt resultatansvar för respektivegeografisk marknad.BTS NordamerikaAustin (Texas), Chicago (Illinois), Los Angeles (Kalifornien), New York(New York), Philadelphia (Pennsylvania), San Francisco (Kalifornien),Scottsdale (Arizona) och Stamford (Connecticut).BTS NordeuropaBryssel (Belgien), Helsingfors (Finland) och Stockholm (Sverige).BTS VästeuropaAmsterdam (Nederländerna), London (Storbritannien) ochParis (Frankrike).BTS IberiaBilbao och Madrid (Spanien).BTS Övriga marknaderBangkok (Thailand), Johannesburg (Sydafrika), Mexico City (Mexiko),Mumbai (Indien), Sao Paolo (Brasilien), Shanghai (Kina), Singapore(Singapore), Sydney och Melbourne (Australien), Söul (Sydkorea),Taipei (Taiwan) och Tokyo (Japan).X XProduktspecifika enheterBTS har två produktspecifika enheter som arbetar med nya konceptoch produktion av lösningar samt ger aktivt stöd till de tre operativaenheternas kundorganisationer vid försäljning.BTS InteractiveBTS Interactive ansvarar för webbaserade och scenariobaseradelösningar.BTS Board SimulationsBTS Board Simulations ansvarar för manuella affärssimuleringar.X XFokusområdenBTS har tre fokusområden. Inom varje fokusområde finnsspecialister och idéutvecklare som ansvarar för framtagandet avnya koncept och lösningar, samt användning av best practice inomhela BTS-koncernen:• Strategisk samsyn & Affärsmannaskap• Ledarskap & Företagsledning• FörsäljningX XKoncerngemensamma funktionerKoncerngemensamma funktioner omfattar koncernekonomi,investerarrelationer, företagskommunikation samt IT-, processochpersonalfrågor.Advantage Performance Group, APGAPG har sin verksamhet i USA och levererar försäljnings- ochledarskapsutbildning som leder till meningsfulla affärsresultat,genom att använda sin process Advantage Way SM .KoncerngemensammafunktionerKoncernledningAPGBTS NordamerikaBTS NordeuropaBTS VästeuropaBTSIberiaBTS ÖvrigamarknaderBTS InteractiveBTS Board SimulationsFörsäljningFokusområdenLedarskap &ManagementStrategisk samsyn& AffärsmannaskapBTS är en världsomspännandeorganisation med kontor närakunderna i Nord- och Sydamerika,Europa, Asien, Australien och Afrika.38 | BTS 2011


De viktigaste beståndsdelarnai vår kulturMedarbetareX XFrihet & ansvarBTS ger sina konsulter frihet och självständighet. Konsulterna styrsin tid själva när de är på resande fot, hos kunder och på kontoret.Men denna frihet innebär också ett oerhört stort ansvar för kundrelationen.Våra konsulter leder chefer på världsledande företaggenom BTS-simuleringar och upplevelsebaserade lärandelösningar.X XResultat & framgångVi tror att om man hittar de rätta medarbetarna och ger dem frihetoch ansvar, kommer de att uträtta storverk. Våra konsulter arbetarmed de mest framstående medarbetarna på företag i världsklass.Vare sig vi står på scen framför ett antal höga chefer, sitter i ett möteNyckeltal, medarbetarelösningar till vår globala kundbas. Mångfald gör våra arbetsteamrika på nya perspektiv och kunskaper.X XKarriärutvecklingBTS anställda utvärderas med utgångspunkt i det värde som detillför organisationen och våra kunder. Möjligheter ges efterförtjänst och de anställda kan gå vidare i karriären så snart de harskaffat sig de färdigheter som krävs.X XNyrekryteringBTS framgångar beror i hög grad på att företaget lyckas rekrytera,utveckla och behålla de allra bästa och mest engagerade2011 2010 2009 2008 2007Antal medarbetare vid årets slut 335 299 252 267 230Varav kvinnor, %* 37 36 34 35 36Nettoomsättning per anställd, KSEK 2 147 2 517 2 289 2 202 2 479Organisation och samhällsansvar* Årsmedeltalmed en toppchef eller utvecklar en innovativ ny s imuleringstillämpning,så tror vi på att leverera det bästa resultatet.Vår unika kultur fostrar konsulter med hög motivation att presterapå topp i alla sammanhang.X XGlädje & äventyrVår verksamhet handlar om att ha roligt. Vi deltar i avancerade,resultatinriktade affärssimuleringar med mycket erfarna ochkompetenta människor i affärsvärlden. Våra kunder är chefer påledande företag i hela världen. Att leda 25 höga chefer genom ettpar dagars simulering är ett äventyr som vi på BTS liknar vid att varareseledare på ”en intellektuell äventyrsresa”.X XEn lärande organisationLagarbete utgör en grundsten för BTS – och lärande är det vi sätterfrämst. Vi arbetar hårt för att utveckla våra medarbetare genomcoachning, mentorskap, lagarbete och utbildningsprogram.BTS tror att en organisation kan växa och bli bättre genom att”ledare lär upp framtida ledare”. BTS medarbetare hjälper varandraatt förvärva nya färdigheter och hantera utmaningar.X XEn bas av mångfaldVi värdesätter att våra medarbetare har olika bakgrund. Våraframgångar bygger på lag bestående av mycket begåvade ocholika yrkesmänniskor som utvecklar och levererar innovativamedarbetarna. En BTS-konsult stannar i företaget i genomsnitt 6–7år. Vi tror att detta är ett resultat av att vi satsar mycket på att bådaparter ska vara nöjda. BTS har en tydligt definierad process för attupptäcka, locka till sig och behålla begåvade medarbetare med storutvecklingspotential.Lärandeen Lärande organisationGlädje &äventyrResultat & framgångFrihet & ansvarLagarbeteLärandeBTS 2011 | 39


Minska effekterna avklimatförändringarnaHållbarhetX XMiljöVi inser att vi har en viktig roll när det gäller att minska och bidra tillutsläppen av växthusgaser. Vårt engagemang inom det härområdet finns i vår klimatförändringspolicy.X XKlimatförändringspolicyKlimatförändringarna är en internationell fråga och nationellaregeringar världen över har åtagit sig att vidta åtgärder för attminska utsläppen av växthusgaser. Även om BTS’ dagliga verksamhetinte direkt påverkar utsläppen av växthusgaser, kan detarbete vi utför för våra kunder ha indirekta negativa effekter. Vårakunder kanske t.ex. reser med flyg för att uppfylla löften till kunderenligt kommersiella avtal mellan två parter.Vi har en roll när det gäller att stödja regeringarnas och samhällenassträvan att minska effekterna av klimatförändringarnafrämst från transporter. Det kan vi göra genom att planera ochgenomföra alla resor på det sätt som påverkar utsläppen avväxthusgaser minst. Vi strävar efter att minska utsläppen avväxthusgaser från vår verksamhet på ett sätt som stödjer dennationella regeringen. Våra viktigaste åtaganden när det gällerklimatförändringen är:• Att bedöma de potentiella effekterna av klimatförändringenför vår verksamhet.• Att samarbeta aktivt med våra leverantörer för att bidra positivttill användningen av teknik som minskar utsläppen avväxthusgaser i transporter och produktionsprocesser.• Att kompensera finansiellt för den negativa inverkan påutsläppen av växthusgaser som vår verksamhet kan ha. 2010klimatkompenserade BTS alla resor genom att donera tillThe World Land Trust.• Att aktivt främja en ökad energieffektivitet i vår verksamhet.förvärva och bevara hotade regnskogar och andra kritiska habitat.Under de senaste 22 åren har WLT-US köpt upp drygt 800 000hektar för att bevara den biologiska mångfalden. Reserva NaturalLas Tangaras är ett viktigt icke-vinstdrivande initiativ för miljön.Dr Paul Salaman, som är naturvårdschef på World Land Trust-US,säger: ”Vårt partnerskap med BTS har varit avgörande när det gällermålet att bygga upp en av de mest kritiska regnskogskorridorernaoch skyddsområdena för djurlivet i Sydamerika.”Organisation och samhällsansvarSom en del av BTS mål att bidra till hållbarheten lanserade företagetett koldioxidkompensationsprogram 2010. BTS stödjer World LandTrust, en USA-baserad organisation som specialiserar sig påbevarande av regnskogen, genom att köpa och skydda 40 hektarhotad tropisk regnskog i den biogeografiska regionen Chocó iSydamerika.BTS gåvor kommer att bidra till upprättandet av Reserva NaturalLas Tangaras i Colombia, ett av de mest vitala regnskogsområdenapå jorden med en hög koncentration av biologisk mångfald. Utöveratt skydda ovanliga djur och deras habitat kommer Reserva NaturalLas Tangaras även att bevara avrinningsområdet för Rio Atratos,regionens viktigaste flod som fungerar som en vital ekonomiskresurs för tiotusentals invånare i fattiga landsbygdssamhällen.World Land Trust-US (WLT-US) är en naturskyddsorganisationsom arbetar för att bevara den biologiska mångfalden genomstrategiska markinköp och samarbete med lokala partner för attBTS 2011 | 41


Entreprenörskap och utbildningskapar arbetstillfällenCorporate Social ResponsibilityInom BTS är vi övertygade om, och anser att företag har samma moraliska ansvar gentemotsamhället som enskilda individer. Den här övertygelsen har väglett oss under mer än 25 år,och fortsätter att forma vårt samhälls- och miljöansvar.2010 antog BTS en samhällsrelaterad policy som en del av sittövergripande CSR-arbete. BTS samhällsrelaterade arbete skafokusera på projekt som syftar till att förbättra levnadsvillkoren förmänniskor i de länder där vi verkar eller kan komma att verka iframtiden. Syftet med dessa initiativ är dels att bidra finansiellt tillprojekt i samhället och dels bidra med att göra teknik ochmänskliga resurser tillgängliga för dessa projekt, och på så sättfungera som katalysatorer för att förbättra människors dagliga liv.BTS investeringar i tid och pengar kommer främst att fokuseraspå initiativ, organisationer och projekt som delar vår vision och därvi ser stora möjligheter till positiv utveckling och förändring genomutbildningsprocesser och kunskapsöverföring.Inom BTS tror vi att verklig förändring i människors liv och församhället inte behöver baseras enbart på finansiell hjälp, utan på enkombination av finansiellt stöd och kunskapsöverföring. BTS policyär att vilja ut och stödja organisationer och projekt på grundval avföljande huvudprinciper.• BTS ska bara välja ut och engagera sig i organisationer ochprojekt om organisationen är verkligt effektiv och kan garantera,och visa, att investeringarna kanaliseras direkt till projektet.Dagens Industri är den ledande dagliga affärstidningen i Norden. Dagens Industri deltog i BTS lansering av den allra första simuleringen som ett pedagogisktverktyg i samarbete med Hand in Hand. BTS arbete med simuleringen har varit helt på välgörenhetsbasis och arbetet har letts av Stefan Hellberg, vice VD ochen av grundarna av BTS. Dagens Industri är liksom BTS en bidragsgivare till Hand In Hand och till förmån för att stödja lokala initiativ.42 | BTS 2011


BTS tolererar inte att donationer används för administrativaändamål eller att investeringar används för annat än välgörenhet.• BTS bidrag, finansiellt eller i form av andra resurser, ska fokusera påprojekt där utbildningsprocessen spelar en väsentlig roll och ärgrunden för det sätt som organisationen arbetar.X XVälgörenhetsarbeteHand in Hand grundades för mer än 20 år sedan av lärarparetGunnel och Olle Blomqvist med målsättningen att bekämpafattigdom och barnarbete. Efter ca 10 år engagerade sig denvälkände industriledaren Percy Barnevik och den indiske professornKalpana Sankar i projektet. Tillsammans drog man upp riktlinjernaför det som idag är en viktig pusselbit i att bekämpa fattigdom ochmotverka barnarbete. Hand In Hand bygger sin verksamhet på attskapa förutsättningar för människor att komma ur fattigdom, intefrämst genom att ge bidrag, utan att skapa förutsättningar till attskapa sig egen försörjning. Bl.a. etablerar man ett stort antal centeri byarna där man är verksamma. Varje center syftar till att fungerasom en gemensam knutpunkt i byn där invånare kan t.ex. lära sig attanvända en dator. Antalet center har ökat snabbt, och de nyacentren har aggressiva mål. Alla center ska ledas av en chef somansvarar för centrets drift och finansiella utveckling. Eftersom allacenter finansieras av mikrolån från Hand in Hand med en återbetalningsplanmåste cheferna veta hur deras beslut och olika händelserpåverkar deras center och in- och utflödet av pengar, för att säkerställaen finansiellt sund utveckling.BTS bidrar förutom med pengar som stödjer en hel by, också medatt leverera kunskap. Med BTS manuella simulering kan många tusenindiska kvinnor – som inte har kunskap om att driva företag, mensom vill arbeta och skapa ett bättre liv för sina familjer – driva ettfiktivt småföretag och lära sig viktiga grundregler på ett engagerandeoch effektivt sätt. De kan göra sina misstag i simuleringen så att dekan lyckas när de driver ett företag i verkliga livet. BTS tillhandahållerhela utvecklingsarbetet och materialet utan kostnad. Detta liggeri linje med BTS övertygelse om att utbildning och entreprenörskapstödjer Hand in Hands arbete med att förbättra levnadsförhållandenaför familjer i Indien.Simuleringen är mycket grundläggande och enkel att följa,eftersom den bygger på en steg-för-steg-metod. BTS kommerockså att utbilda och certifiera Hand in Hands mötesledare somska leda den manuella simuleringen för att uppnå målen medutbildnings initiativet. BTS tillhandahåller hela utvecklingsarbetetoch materialet pro bono, det vill säga ett ideellt välgörenhetsarbete.Organisation och samhällsansvarHand in Hand bekämpar fattigdom genom att hjälpa kvinnor attstarta företag. Det handlar om hjälp till självhjälp. Kvinnornaerbjuds utbildning och träning som ger dem de rätta verktygenatt långsiktigt förändra sin livssituation. Hand in Hands modell ärbeprövad och resultaten slående. Fler än 750 000 kvinnor harhittills tränats, vilket i sin tur har resulterat i över 700 000mikroföretag.Genom de startade företagen har fler än 3 miljoner människorfått bättre livsvillkor. Hand in Hand startades i sin nuvarandeform av Percy Barnevik och Dr. Kalpana Sankar och verkarhuvud sakligen i Indien men även i södra och östra Afrika samti Afghanistan.BTS 2011 | 43


44 | BTS 2011


Advantage Performance GroupAdvantage Performance Group 46BTS Advantage Way SM System 48Advantage Performance GroupBTS 2011 | 45


Hjälper kunderna förbättra sinaaffärsresultat snabbareAdvantage Performance GroupAdvantage Performance Group (APG) specialiserar sig på att hjälpa sina kunder att förbättraaffärsresultaten, öka försäljningen och lära människor att samarbeta bättre.Advantage Performance Group (APG) specialiserar sig på att hjälpaorganisationer att förbättra sina affärsresultat snabbare. APG hjälperorganisationer inom fyra huvudområden:1. Försäljningsoptimering: Hjälper säljorganisationer optimerasin prestation2. Ledarskaps- och lagprestationer: Ser till att medarbetarna intebara förstår affärsstrategin, utan kan verkställa den3. Affärsmannaskap: Utvecklar alla medarbetares förmåga attfatta bättre affärsbeslut4. Resultat: Ser till att alla utbildningsinitiativ snabbt leder tillpositiva affärsresultatX XSkapa positiva affärsresultatAPG har en unik position när det gäller att få fart på verksamhetenhos företag och organisationer som är på väg upp från den senastekonjunkturnedgången, men även hos de företag som fortfarandehar det svårt. Det beror främst på metodiken i Advantage Way SM ,som skapar mätbara resultat från alla utbildningsinitiativ.Tack vare Advantage Way SM uppnår våra kunder såväl dokumenteradeaffärsresultat som högre produktivitet. De kommer att kunnamäta utbildningens affärsresultat av de olika lösningarnasimplement ering – ett tydligt bevis på utbildningens värde förorganisationen.En utbildningsinvestering med APG leder till bättre och snabbareresultat, och ger tillförlitliga mått för att säkerställa fortlöpandefinansiering från ledningen. De här två resultaten är idealiska förden rådande affärsmiljön efter recessionen.X XNätverksmodellAPG förvärvades av BTS 2006 och har över 400 kund rela tioner.Många av dessa partnerskap har pågått i mer än tio år. Före tagetbestår av ett nätverk av cirka 40 heltidsanställda konsulter över helaUSA. Dessa välutbildade konsulter fungerar som affärspartner tillkunderna. Nätverket innefattar även fler än 100 tillfälligt anställdautbildare som levererar utbildning både virtuellt och på plats hoskunderna.APG har även långvariga allianser med ett stort team med globalaidéutvecklare (t.ex. BTS) som erbjuder ojämförliga expert kunskaper.Dessa idéutvecklare utgör en integrerad del av APG-nätverket ochlevererar bland annat den senaste forskningen inom utbildning,metodik och lösningar som tillgodoser kundernas växlande behov.X XDifferentierande faktorerÖveretableringen i den globala ekonomin är varken en överraskningeller ett hinder för APG. Tack vare sina differentierande faktorerhar APG en unik position när det gäller att få fart på verksamhetenhos organisationer som är på väg ut ur svårigheter. Dessa differentierandefaktorer är:• Förmåga att skapa positiva resultat i verksamheten genomutbildning och andra strategiska insatser: Genom att användaAdvantage Way-processen genom hela uppdraget kan APG fåkunderna att anpassa sig efter affärsresultaten redan från början.• Kapacitet att leverera en kontinuerlig ström breda och djupautbildningslösningar: Genom utvecklare som t.ex. BTS kan APGleverera lösningar med strategiskt fokus och som är relevantaför alla nivåer och funktioner i företaget.• Kapacitet att leverera beprövade expertkunskaper sombaseras på bästa praxis och mångåriga relationer: Dagensföretag anser att tillgång till samma resultatstrategier ochkunskaper som andra globala ledare använt sig av för att kommaur en lågkonjunktur ger viktigt mervärde.X XInriktning för 2012APG har uppnått kontinuerlig tillväxt genom att bli mer strategisktrelevanta för våra kunder, och företaget avser att fortsätta i sammariktning. APGs strategiska riktning för 2012 kommer att fokuseras påtre aspekter av den aktuella affärsmiljön som är särskilt viktiga förföretaget:1. Behovet av bättre ledarskap och genomförande avstrategier: Företagen förbereder sig just nu för ett uppsving avmarknaden och de flesta tar en andra titt på hur deras ledare betersig under ekonomisk press. APG har särskilda kunskaper inom detta46 | BTS 2011


Koppla din investering direkttill affärsresultatenBTS Advantage Way SM SystemForskning visar att 85 procent av alla utbildningsinsatser inte harnågon effekt på produktiviteten. APG beslöt att hjälpa sina kunderatt vinna över dessa odds.APGs lösning är systemet Advantage Way SM . När företag införsystemet Advantage Way SM garanterar APG att företaget kommeratt uppnå dokumenterade affärsresultat samt högre produktivitet.För första gången kan utbildningens affärsresultat mätas – vilket ärett vederhäftigt bevis på dess värde för organisationen.Advantage Way SM är ett resultat av det strategiska samarbetetmed dr Robert O. Brinkerhoff, en välkänd auktoritet på effektivitet ioch utvärdering av utbildning. Det baseras på över 30 års forskningoch praktiskt arbete, och har använts av ledande företag som t.ex.Limited Brands, Boeing, Anheuser-Busch, Children’s Healthcare ofAtlanta och många fler.X XDirekt koppling till affärsresultatAdvantage Way SM -systemet:• Ger varje medarbetare en tydlig bild av de affärsresultat som haneller hon måste uppnå efter avslutad utbildning• Engagerar chefer på alla nivåer i fortlöpande coachningssamtalmed sin personal för att säkerställa att alla fortsätter att användade nya beteenden som kommer att hjälpa dem att uppnåöverenskomna affärsresultat• Inkluderar APGs egen Success Case Evaluation Method SM sommäter och uppvisar både beteende- och ekonomiska resultat.Advantage Way SM -systemet inkluderar den senaste utvecklingenför dem som arbetar med HRD och lättanvända verktyg för cheferoch medarbetare, som alla syftar till att leverera bättre affärsresultatfrån utbildning. Systemet är lätt att införa, och gör att företagen kankonvertera utbildning konsekvent, snabbt och effektivt tillmeningsfulla affärsresultat.X XFördelar för företagetNär Advantage Way SM -systemet blir en integrerad del avutbildningskulturen kommer företagen att upptäcka att:• Affärsresultaten från utbildningsprogrammen fördubblas ellertredubblas.• Utbildningsprogrammen anpassas mer efter specifikaaffärsutmaningar.• Produktiviteten förbättras.• Utbildnings- och utvecklingsmedarbetare uppfattas somvärdefulla affärspartnerkonsulter, och utvärderas efter sitt bidragtill företagets framgång.• Kulturella eller systemhinder som kan påverka deltagarnasframgång när de är tillbaka på jobbet identifieras och avlägsnas.• Det finns organisationsomfattande engagemang för destrategier och processer som förstärker nya beteenden efterutbildning, däribland coachning och mätning.”När Advantage Way SM -systemet blir en integrerad delav utbildningskulturen lederdetta till fördubblade ellertredubblade affärsresultat.”Före(Skapa samsyn bland intressenter)Under(Bygga upp kapacitet)Efter(Använda utbildning)FastställaförväntningarEngageraintressenternaUpplevelseri workshopsBygga uppansvarskänslaGenomförahandlingsplanImpact Map• Börjar med ledandebefattningshavaresAffärsmål och strategier• Kopplar lärandet tillprestation till resultatiBooster• Bygger upp företagsfalletför utbildningen• Förbereder chefer ochdeltagare att anpassaarbetet med ImpactMap samt sätta utvecklings-och affärsmålUtveckling• Upplevelsebaseradutbildning• Business Actionand Results Mapsäkerställer att utbildningomvandlastill arbetssättHandlingsplan• Chef och deltagarekommer överens omvilken handlingsplanoch vilket stöd sombehövs• Handlingsplanenfokuserar på viktigaaffärsfrågorAffärsresultat• Deltagare verkställerhandlingsplanen• Chef ger coachning/stöd48 | BTS 2011


Finansiell informationBTS-aktien 50–51Fem år i sammandrag 52–53Förvaltningsberättelse 54–57Koncernens resultaträkningar 58Koncernens rapport över totalresultat 59Koncernens balansräkningar 60–61Koncernens kassaflödesanalyser 62Moderbolagets resultaträkningar 63Moderbolagets balansräkningar 64–65Moderbolagets kassaflödesanalyser 66Koncernens förändringar i eget kapital 67Moderbolagets förändringar i eget kapital 68Noter till årsredovisningen 69–85Revisionsberättelse 86–87Finansiell informationBTS 2011 | 49


BTS-aktienDen 6 juni 2001 introducerades BTS på Nasdaq OMX Stockholm ochi samband därmed genomfördes en nyemission och bolagettillfördes 78,1 MSEK efter avdrag för emissionskostnader.Aktiekapitalet uppgår till 6 016 100 SEK, fördelat på 853 800 aktier avserie A och 17 194 500 aktier av serie B, envar på ett kvotvärde om 0,33SEK. Aktier av serie A har tio röster och aktier av serie B har en röst.Samtliga aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.Per den 31 december 2011 uppgick antalet aktieägare till 761 (859)stycken. BTS Group AB har sedan 2002 arbetat för att främjalikviditeten i bolagets aktie. Som ett led i denna strävan har en såkallad likviditetsgarant anlitats för att verka för ökat intresse ochökad handel i BTS aktie.UtdelningspolicyBolagets ambition är att långsiktigt dela ut mellan 30 till 50 procentav resultatet efter skatt.SEK 2007 2008 2009 2010 2011Aktiekurs 31 december 42,00 22,60 38,70 59,00 46,00Resultat per aktie 31 december 2,71 2,50 2,45 3,28 3,20P/E-tal 31 december 15,5 9,1 15,8 18,0 14,4Likvida medel per aktie 31 december 3,74 3,65 4,18 4,90 4,68Eget kapital per aktie 31 december 11,00 13,90 14,38 15,50 17,19Utdelning per aktie 1,20 1,20 1,20 1,50 1,60 11 Föreslagen utdelning.BTS Group ABBTS aktiekursutveckling 2007–201180B-aktienOMXSPIOmsatt antal aktier 1 000-tal7060504030201 000800600400102007 2008 2009 2010 2011© NASDAQ OMX20050 | BTS 2011


AktiekapitalFörändring av kapitaletÅrTransaktionÖkning av aktiekapitalet,SEKAktiekapital,SEK A-aktier B-aktierTotalt antalaktierAktiens nominellabelopp, SEK1999 Bolagets bildande 100 000 100 000 439 900 560 100 1 000 000 0,101999 Nyemission 8 200 108 200 82 000 1 082 000 0,102001 Fondemission 4 219 800 4 328 000 1 082 000 4,002001 Split 4:1 4 328 000 1 319 700 1 926 300 4 328 000 1,002001 Omstämpling avA-aktier till B-aktier –1 475 000 1 475 000 4 328 000 1,002001 Nyemission 1 500 000 5 828 000 1 500 000 5 828 000 1,002002 Nyemission 69 300 5 897 300 69 300 5 897 300 1,002006 Split 3:1 5 897 300 569 200 11 225 400 17 691 900 0,332006 Nyemission 118 800 6 016 100 356 400 18 048 300 0,33Tio största aktieägarnaNamn Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav Innehav % Röster %Henrik Ekelund 816 000 3 172 034 3 988 034 22,1 44,0Stefan af Petersens 37 800 2 306 795 2 344 595 13,0 10,4Placeringsfond Småbolagsfond, Norden 1 442 671 1 442 671 8,0 5,6Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 1 261 894 1 261 894 7,0 4,9Lannebo Micro Cap. 1 015 000 1 015 000 5,6 3,9Jonas Åkerman 913 809 913 809 5,1 3,6Stefan Hellberg 901 994 901 994 5,0 3,5Investment AB Öresund 814 788 814 788 4,5 3,2Alecta Pensionsförsäkring 520 000 520 000 2,9 2,0Länsförsäkringar Småbolagsfond 461 341 461 341 2,6 1,8Summa 10 största ägarna 853 800 12 810 326 13 664 126 75,8 82,9Summa övriga ägare 0 4 384 174 4 384 174 24,2 17,1Summa aktieägare 853 800 17 194 500 18 048 300 100,0 100,0Finansiell informationBTS 2011 | 51


Fem år i sammandragResultaträkningKoncernens resultaträkningar i sammandragMSEK 2011 2010 2009 2008 2007Nettoomsättning 697,7 694,6 595,1 548,4 523,2Rörelsekostnader –602,1 –592,2 –513,8 –466,2 –432,7Avskrivningar materiella anläggningstillgångar –4,0 –3,4 –3,2 –2,4 –2,2Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar –2,4 –7,0 –8,3 –9,4 –10,1Rörelseresultat 89,2 92,0 69,8 70,5 78,2BalansräkningKoncernens balansräkningar i sammandragMSEK 2011 2010 2009 2008 2007TilllgångarAnläggningstillgångar 174,4 169,9 185,1 203,6 187,8Kundfordringar 196,9 167,1 150,6 147,2 116,0Övriga omsättningstillgångar 61,9 57,6 32,0 34,9 25,2Kassa och bank 84,4 88,4 75,4 65,9 67,5Summa tillgångar 517,6 483,0 443,1 451,5 396,4Eget kapital och skulderEget kapital 310,2 280,1 259,6 250,9 198,6Minoritetens andel – – – – –Räntebärande skulder 9,3 28,0 52,5 81,9 62,9Övriga icke räntebärande skulder 198,1 174,9 131,0 118,7 134,9Summa eget kapital och skulder 517,6 483,0 443,1 451,5 396,4KassaflödeKoncernens kassaflöde i sammandragMSEK 2011 2010 2009 2008 2007Kassaflöde från den löpande verksamheten 49,3 65,1 61,3 37,5 42,8Kassaflöde från investeringsverksamheten –7,9 –4,6 –4,4 –28,5 –12,2Kassaflöde från finansieringsverksamheten –45,3 –44,4 –46,1 –16,0 –32,8Likvida medel vid årets början 88,4 75,4 65,9 67,5 72,1Årets kassaflöde 3,9 16,1 10,8 –7,0 –2,2Omräkningsdifferenser i likvida medel –0,1 –3,1 –1,3 5,4 –2,4Likvida medel vid årets slut 84,4 88,4 75,4 65,9 67,552 | BTS 2011


Finansiella nyckeltal för koncernenMSEK 2011 2010 2009 2008 2007Nettoomsättning 697,7 694,6 595,1 548,4 523,2Rörelseresultat (EBIT) 89,2 92,0 69,8 70,5 78,2Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % 12,8 13,2 11,7 12,8 14,9Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) 91,6 99,0 78,1 79,8 88,3Rörelsemarginal före avskrivningar på immateriella tillgångar(EBITA-marginal), % 13,1 14,3 13,1 14,6 16,9Vinstmarginal, % 8,3 8,5 7,4 8,2 9,3Resultat per aktie, SEK 3,20 3,3 2,5 2,5 2,7Avkastning på eget kapital, % 19,6 22,0 17,3 19,9 26,1Avkastning på operativt kapital, % 26,1 40,3 27,8 30,6 41,4Operativt kapital 222,6 219,7 236,7 266,9 193,9Eget kapital 310,2 280,1 259,6 250,9 198,6Eget kapital per aktie 17,2 15,5 14,4 13,9 11,0Soliditet, % 60,0 58,0 58,6 55,6 50,1Utdelning per aktie, SEK 1 1,60 1 1,50 1,20 1,20 1,20Kassaflöde -3,9 16,1 10,8 –7,0 –2,2Likvida medel 84,4 88,4 75,4 65,9 67,5Antal medarbetare vid årets slut 335 299 252 267 230Antal medarbetare i medeltal 325 276 260 249 211Årsbaserad nettoomsättning per medarbetare 2,1 2,5 2,3 2,2 2,5Finansiell information1 Föreslagen utdelning.DefinitionerRörelsemarginalRörelseresultat efter avskrivningar i procent avnettoomsättningen.Rörelsemarginal före avskrivningar påimmateriella tillgångar (EBITA-marginal)Rörelseresultat före avskrivningar på immateriellatillgångar i procent av nettoomsättningen.VinstmarginalPeriodens resultat i procent avnettoomsättningen.Resultat per aktieResultat hänförligt till moderbolagets aktieägaredividerat med antal aktier.Avkastning på eget kapitalResultat efter skatt omräknat till helår i procent avgenomsnittligt eget kapital.Avkastning på operativt kapitalRörelseresultat i procent av genomsnittligtoperativt kapital.Operativt kapitalBalansomslutning minskad med likvida medeloch andra räntebärande tillgångar och minskatmed icke räntebärande skulder.Eget kapital per aktieEget kapital exklusive minoritetsintresse divideratmed antal aktier vid årets slut.SoliditetEget kapital i procent av balansomslutningen.Utdelning per aktieFöreslagen respektive beslutad utdelningdividerat med antal aktier vid årets slut.Årsbaserad nettoomsättning per medarbetareNettoomsättning för helår dividerat medgenomsnittligt antal medarbetare.P/E-talAktiens pris dividerad med resultat per aktie.BTS 2011 | 53


FörvaltningsberättelseStyrelsen och verkställande direktören för BTS Group AB (publ),organisationsnummer 556566-7119, avger härmed årsredovisningjämte koncernredovisning för räkenskapsåret 2011. Koncernensresultat- och balansräkningar jämte moderbolagets resultat- ochbalansräkningar föreläggs årsstämman för fastställande.VerksamhetBTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretaginom affärsmannaskap. BTS stödjer företagsledningar att genomföraförändringar och resultatförbättringar med hjälp av skräddarsyddasimuleringsmodeller. BTS lösningar och tjänster tränar hela organisationenatt analysera och fatta beslut med fokus på de faktorer somdriver tillväxt och lönsamhet. Detta ger ökat marknadsfokus ochlönsamhetstänkande i det vardagliga beslutsfattandet vilket leder tillmätbara och bestående resultatförbättringar. BTS kunder är oftaledande storföretag.Omsättning och resultatBTS nettoomsättning ökade under året med 0,4 procent och uppgicktill 697,7 (694,6) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten9 procent.Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar(EBITA) minskade under året med 8 procent och uppgick till 91,6(99,0) MSEK. Rörelseresultatet har under året belastats med 2,4 (7,0)MSEK för avskrivning av immateriella tillgångar hänförliga till förvärv.Rörelseresultatet (EBIT) minskade under året med 3 procent ochuppgick till 89,2 (92,0) MSEK.Rörelsemarginalen före avskrivningar på immateriella tillgångar(EBITA-marginal) var 13 (14) procent. Rörelsemarginalen (EBITmarginal)var 13 (13) procent. Koncernens resultat före skatt för åretminskade med 2 procent till 88,3 (90,4) MSEK, vilket överensstämmermed de utsikter som lämnats under året.Nettoomsättningen för BTS verksamhet i Nordamerika uppgickunder året till 345,8 (345,8) MSEK. Rensat för valutakursförändringarökade intäkterna med 11 procent. Rörelseresultatet före avskrivningarpå immateriella tillgångar (EBITA) uppgick under året till58,7 (69,4) MSEK. Rörelsemarginalen före avskrivningar påimmateriella tillgångar (EBITA-marginal) var 17 (20) procent.Nettoomsättningen för APG uppgick under året till 120,1 (141,7)MSEK. Rensat för valutakursförändringar minskade intäkterna med6 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar(EBITA) uppgick under året till 4,7 (4,3) MSEK. Rörelsemarginalenföre avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITAmarginal)var 4 (3) procent.Nettoomsättningen för Europa uppgick under året till 123,9(119,1) MSEK. Rensat för valutakursförändringar ökade intäkternamed 9 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriellatillgångar (EBITA) uppgick under året till 11,7 (10,6) MSEK. Rörelsemarginalenföre avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITAmarginal)var 9 (9) procent.Nettoomsättningen för Övriga marknader uppgick under året till107,9 (88,0) MSEK. Rensat för valutakursförändringar ökade intäkternamed 24 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriellatillgångar (EBITA) uppgick under året till 16,5 (14,7) MSEK. Rörelsemarginalenföre avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITAmarginal)var 15 (17) procent.Finansiell ställningTillgängliga likvida medel uppgick vid periodens slut till 84,4 (88,4) MSEK.Koncernens räntebärande lån, som hänför sig till tidigare genomfördaförvärv, uppgick vid periodens slut till 9,3 (27,8) MSEK. Det egna kapitaletvid årets utgång uppgick till 310,2 (280,1) MSEK och soliditeten var 60(58) procent vid utgången av året. BTS kassaflöde från den löpandeverksamheten har under året uppgått till 49,3 (65,1) MSEK.Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lönoch annan ersättning till ledande befattningshavareStyrelsen föreslår att årsstämman 2012 lämnar oförändrade riktlinjerför bestämmande av lön och annan ersättning till verkställandedirektören och övriga ledande befattningshavare. För riktlinjerbeslutade av årsstämman 2011, se not 7.MedarbetareAntalet anställda inom BTS Group per den 31 december var 335 (299).Genomsnittligt antal anställda under året var 325 (276) medarbetare.ÄgarförhållandenTotalt antal utställda aktier är 18 048 300, bestående av 853 800 aktierav serie A samt 17 194 500 aktier av serie B. Varje aktie av serie A hartio röster per aktie och varje aktie av serie B har en röst per aktie. Detfinns inga begränsningar vad gäller överlåtelser av aktier till följd avbestäm melser i bolagsordningen. Bolaget har två aktieägare, HenrikEkelund och Stefan af Petersens, vardera med ett innehav som vidutgången av 2011 översteg tio procent av rösterna. Det finnsanställda som innehar aktier i bolaget men inte personalen somhelhet via pensions stiftelse eller motsvarande. Det finns inga avbolaget kända avtal mellan aktieägare som innebär begränsningar irätten att överlåta aktier. Det finns heller inga avtal med bolaget sompart och som får verkan, ändras eller upphör att gälla om kontrollenöver bolaget ändras som en följd av ett offentligt uppköpserbjudande.54 | BTS 2011


ModerbolagetVerksamheten i moderbolaget BTS Group AB består enbart av koncernsamordnandeuppgifter. Moderbolagets tillgångar består huvudsakligenav aktier i dotterbolag och likvida medel. Bolagets nettoomsättninguppgick till 2,6 (2,6) MSEK och resultatet efter finansnettotill 22,1 (34,4) MSEK. Likvida medel uppgick till 0,0 (0,1) MSEK.Utsikter för 2012Resultatet före skatt bedöms bli bättre än föregående år.MarknadsutvecklingDen förbättrade utvecklingen i USA:s ekonomi påverkar efterfrågani USA och tillväxtmarknaderna positivt. Den negativa utvecklingeni Europas ekonomi har lett till större försiktighet hos lokala företag vadgäller investeringar. Globala storföretag tenderar att anlägga ettlångsiktigt perspektiv, och fortsätter att investera i den typ av tjänstersom BTS erbjuder.Information om risker och osäkerhetsfaktorerMarknadsriskerKonjunkturkänslighetUtbildning är konjunkturkänslig. Avtagande tillväxt och kostnadsbesparingsprogrampåverkar företagens utbildningsbudgetar. Påmotsvarande sätt innebär förbättrad konjunktur en ökad vilja attinvestera i utbildning.Begränsat beroende av enskilda kunderUnder 2011 stod BTS tio största kunder för 24 procent av försäljningen.Genom strävan efter en bred kundbas begränsar BTS sitt beroende avenskilda kunder.Inga branscher dominerarBTS kunder är verksamma huvudsakligen inom nio branscher: tillverkandeindustri, telecom, IT, finansiella tjänster, läkemedel & bioteknik,handel & distribution, service, energi samt FMCG (snabbrörligakonsumtionsvaror). Den globala spridningen av kundernas verk samheterminskar BTS exponering för olika branschers konjunktursvängningar.Geografisk spridningHuvuddelen av BTS försäljning under 2011 skedde i Nordamerika –67 procent – medan Europa svarade för 18 procent och Övrigamarknader svarade för 15 procent. Under senare år har BTS ökat sinnärvaro på marknaderna i Asien, Australien, Sydafrika och Kina vilketpå sikt minskar beroendet av de nordamerikanska och europeiskamarknaderna.Fragmenterad konkurrenssituationMarknaden för företagsutbildningar och styrning är fragmenterad. BTSmöter olika konkurrenter på olika marknader och har ingen globalkonkurrent.Operationella riskerKvalitet och varumärkenBTS bygger sin marknadsföring på de kommersiella nätverk somutvecklats genom åren genom goda kundrelationer, vilket ställer högakvalitetskrav på BTS leveranser. BTS minimerar risken för missnöjdakunder genom att rekrytera och utveckla kompetenta konsulter ochgenom att all utveckling och alla leveranser följer väl etableradeprocesser. BTS genomför också en kvalitetsuppföljning av alla projekt.Immateriell egendomBTS äger rättigheterna till de affärssimuleringar som utvecklas åtkunder. Därmed kan bolaget återanvända båda generella kunskaper,utvecklad mjukvara och anpassningar vid utvecklingen av nyaaffärssimuleringar. När det gäller licensbaserade produkter ochlösningar köper kunden det antal licenser som behövs för antaletdeltagande personer inom organisationen.KompetensförsörjningEn snabb tillväxt medför ett stort behov av rekrytering och utbildningav medarbetare. Samtidigt är det viktigt att behålla kompetent ochmotiverad personal. För att hantera detta följer BTS en etableradmodell för rekrytering och kompetensutveckling.PersonberoendeFör att minska beroendet av enskilda medarbetare och säkra denlångsiktiga kvaliteten på BTS utbildningar är metoder, tekniker ochaffärssimuleringar väl dokumenterade.Finansiella riskerFör BTS är en effektiv och systematisk bedömning av finansiella ochaffärsmässiga risker viktig. Koncernens finanspolicy anger riktlinjer ochmål för hanteringen av finansiella risker inom koncernen. Finansieringoch riskhantering är centraliserad till koncernekonomi funktionen. Allvalutahantering och kreditgivning till kunder hanteras av dotterbolageninom ramen för fastställd policy. För utförligare beskrivning,se not 2 Redovisningsprinciper och not 20 Finansiella instrument ochfinansiell riskhantering.ValutariskerDe valutor som väger tyngst vad gäller BTS resultat är USD, EUR ochGBP. Den löpande exponeringen för valutaförändringar är begränsadFinansiell informationBTS 2011 | 55


då intäkter och kostnader i huvudsak avser samma valuta pårespektive marknad. BTS säkrar normalt inte sina valutaexponeringar.Känslighetsanalysen nedan visar effekten på rörelseresultatet vidförändringar i värdet av den amerikanska dollarn, euron och detbrittiska pundet gentemot den svenska kronan, vid variation av en avdessa valutor när övrigas kurs är oförändrad.FaktorProcentuellförändringFörändringhelåret2011, KSEKSEK/USD +/–10% 5 705SEK/EUR +/–10% 1 009SEK/GBP +/–10% 508KreditriskerBTS accepterar bara kreditvärdiga motparter. BTS kundfordringar ärfördelade på ett stort antal företag, verksamma i olika branscher.Maximal kreditrisk uppgår till 15 975 (19 511) KSEK vid årets slut vilketmotsvarar den största totala kreditexponeringen mot en och sammakoncern.Likviditets- och ränteriskerLikviditetsrisken hanteras genom att BTS innehar erforderliga likvidamedel jämte reserv i form av beviljad checkkredit. För BTS gäller attupplåning endast får ske efter godkännande av styrelsen. Eventuellöverskottslikviditet i dotterbolag skall i första hand användas föramortering av lån. Räntebindningen på koncernens finansiellatillgångar och skulder är normalt kort. Med ränterisk avses förändringari marknadsräntan som kan påverka BTS negativt, dels genom attkostnader för företagets upplåning ökar, dels genom fluktuerandeavkastning på likvida medel som är placerade till rörlig ränta.Forskning och utvecklingDen utveckling som BTS har bedrivit under året avser i allt väsentligtkundspecifik produktutveckling vilken omedelbart kostnadsförs.Någon forskning har ej förekommit enligt definitionen i IAS 38. Förutförligare beskrivning, se not 2 Redovisningsprinciper.FlerårsöversiktNedan visas utvecklingen under de fem senaste räkenskapsåren.KSEK 2011 2010 2009 2008 2007Nettoomsättning 697 730 694 650 595 062 548 370 523 161Rörelsekostnader –602 116 –592 285 –513 755 –466 183 –432 693Avskrivningar materiella anläggningstillgångar –4 036 –3 342 –3 176 –2 369 –2 174Av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar –2 409 –6 981 –8 268 –9 356 –10 107Rörelseresultat 89 169 92 042 69 863 70 462 78 187Rörelsemarginal EBIT, % 13 13 12 13 15Antal medarbetare vid årets slut 335 299 252 267 230Antal medarbetare i medeltal 325 276 260 249 211Nettoomsättning per anställd 2 147 2 517 2 289 2 202 2 47956 | BTS 2011


Händelser efter räkenskapsårets utgångInga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång fram tilltidpunkten för styrelsens undertecknande av årsredovisningen harinträffat och således ej påverkat upprättandet av balans- ochresultaträkningarna.Förslag till vinstdispositionModerbolagetTill årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:Balanserat resultat 36 256 124Årets resultat 22 273 511Summa 58 529 635SEKStyrelsens yttrande över den föreslagna utdelningenStyrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:Till aktieägarna utdelas 1,60 SEK per aktie, totalt 28 877 280I ny räkning överförs 29 652 355Summa 58 529 635Utdelningen föreslås utbetalas den 8 maj 2012.Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar moderbolagetssoliditet med 4 procentenheter till 83 procent ochkoncernens soliditet med 2 procentenheter till 58 procent. Såvälsoliditeten som likviditeten bedöms betryggande.Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ejförhindrar bolaget att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikteller att göra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningenkan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3§ 2-3 st (försiktighetsregeln).Beträffande koncernens och moderbolagets verksamhet i övrigthänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samtkassaflödesanalyser jämte tillhörande noter.SEKFinansiell informationBTS 2011 | 57


Koncernens resultaträkningarKSEK NOT 2011 2010Nettoomsättning 10 697 730 694 650Rörelsens kostnaderÖvriga externa kostnader 3, 4, 5, 6 –281 319 –279 889Personalkostnader 7 –320 798 –312 396Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 8, 9 –6 445 –10 323Summa rörelsens kostnader –608 562 –602 608RÖRELSERESULTAT 10 89 168 92 042Finansiella poster 11Finansiella intäkter 606 361Finansiella kostnader –1 510 –1 986Summa resultat från finansiella poster –904 –1 625RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 88 264 90 417Skatt på årets resultat 12 –30 575 –31 180ÅRETS RESULTAT 57 689 59 237Årets resultat hänförlig till:Moderbolagets aktieägare 57 689 59 237Resultat per aktie (för vinst hänförlig till moderbolagets aktieägare under året) 13Resultat per aktie, före utspädning, SEK 3,20 3,28Antal aktier vid årets slut 18 048 300 18 048 300Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 3,16 3,25Föreslagen utdelning per aktie 14 1,60 1,5058 | BTS 2011


Koncernens rapport över totalresultatKSEK NOT 2011 2010ÅRETS RESULTAT 57 689 59 237Övrigt totalresultatOmräkningsdifferenser i eget kapital 19 –867 –17 298Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt –867 –17 298SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET 56 822 41 939varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 56 822 41 939Finansiell informationBTS 2011 | 59


Koncernens balansräkningarKSEK NOT 2011-12-31 2010-12-31TILLGÅNGARAnläggningstillgångarImmateriella anläggningstillgångarGoodwill 8 142 478 140 167Andra immateriella anläggningstillgångar 8 12 555 14 196Materiella anläggningstillgångarInventarier 9 15 553 9 742Finansiella anläggningstillgångarUppskjutna skattefordringar 17 1 068 3 361Andra långfristiga fordringar 20 2 775 2 408Summa anläggningstillgångar 174 429 169 874OmsättningstillgångarKortfristiga fordringarKundfordringar 20 196 855 167 122Skattefordran – 356Övriga fordringar 20 5 927 8 717Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 56 001 48 483Summa kortfristiga fordringar 258 783 224 678Likvida medel 84 419 88 441Summa omsättningstillgångar 343 202 313 119SUMMA TILLGÅNGAR 517 631 482 993Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 24, 2560 | BTS 2011


KSEK NOT 2011-12-31 2010-12-31EGET KAPITAL OCH SKULDEREget kapital 19Aktiekapital 6 016 6 016Övrigt tillskjutet kapital 39 547 39 547Reserver –32 513 –31 646Balanserad vinst inklusive årets resultat 297 197 266 229Summa eget kapital 310 247 280 146Långfristiga skulderÖvriga skulder 20 485 432Kortfristiga skulderLeverantörsskulder 20 18 111 23 324Skatteskulder 13 747 2 855Övriga kortfristiga skulder 20, 21 18 060 40 975Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 156 981 135 261Summa kortfristiga skulder 206 899 202 415SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 517 631 482 993Finansiell informationStällda säkerheter och ansvarsförbindelser 23, 24BTS 2011 | 61


Koncernens kassaflödesanalyserKSEK NOT 2011 2010Den löpande verksamhetenRörelseresultat 89 168 92 042Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m mAvskrivningar 6 445 10 309Övriga poster 16 351 1 311Erhållna räntor 16 606 361Betalda räntor 16 –1 436 –1 982Valutakursförluster 16 –74 –4Betald skatt för året –19 287 –26 262Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 75 774 75 775Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalFörändring av kundfordringar –25 347 –24 797Förändring av andra rörelsefordringar –4 372 –3 750Förändring av leverantörsskulder och andra rörelseskulder 3 236 17 879Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital –26 483 –10 668Kassaflöde från den löpande verksamheten 49 291 65 107InvesteringsverksamhetenFörändring depositioner 16 1 071 –459Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 –9 006 –4 117Kassaflöde från investeringsverksamheten –7 935 –4 576FinansieringsverksamhetenFörändring lån 16, 21 –18 208 –22 719Utdelning till aktieägarna –27 072 –21 658Kassaflöde från finansieringsverksamheten –45 280 –44 377Årets kassaflöde –3 924 16 154Likvida medel vid årets början 88 441 75 412Kursdifferens i likvida medel –98 –3 125Likvida medel vid årets slut 84 419 88 44162 | BTS 2011


Moderbolagets resultaträkningarKSEK NOT 2011 2010Nettoomsättning 3 2 625 2 630Rörelsens kostnaderÖvriga externa kostnader 3, 4, 6 –1 465 –1 264Personalkostnader 7 –972 –697Summa rörelsens kostnader –2 437 –1 961RÖRELSERESULTAT 188 669Finansiella poster 11Resultat från övriga värdepapper och fordringar som äranläggningstillgångar 22 675 34 857Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 5Räntekostnader och liknande resultatposter –754 –1 154Summa resultat från finansiella poster 21 924 33 708RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 22 112 34 377Skatt på årets resultat 12 161 88ÅRETS RESULTAT 22 273 34 465Finansiell informationModerbolagets rapport över totalresultatKSEK NOT 2011 2010ÅRETS RESULTAT 22 273 34 465Koncernbidrag 2 900 1 000SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET 25 173 35 465BTS 2011 | 63


Moderbolagets balansräkningarKSEK NOT 2011-12-31 2010-12-31TILLGÅNGARAnläggningstillgångarFinansiella anläggningstillgångar 15Andelar i koncernföretag 101 976 105 968Fordringar hos koncernföretag 19 105 24 847Summa anläggningstillgångar 121 081 130 815OmsättningstillgångarKortfristiga fordringarFordringar hos koncernföretag – 5 538Övriga fordringar 6 6Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 52 114Summa kortfristiga fordringar 58 5 658Likvida medel – 118Summa omsättningstillgångar 58 5 776SUMMA TILLGÅNGAR 121 139 136 59164 | BTS 2011


KSEK NOT 2011-12-31 2010-12-31EGET KAPITAL OCH SKULDEREget kapital 19Bundet eget kapitalAktiekapital 6 016 6 016Reservfond 40 726 40 726Summa bundet eget kapital 46 742 46 742Fritt eget kapitalBalanserad vinst 36 256 27 076Årets resultat 22 273 34 465Summa fritt eget kapital 58 529 61 541Summa eget kapital 105 271 108 283Kortfristiga skulderLeverantörsskulder 113 233Skulder till koncernföretag 5 980 –Skatteskulder 57 18Övriga kortfristiga skulder 21 9 330 27 620Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 388 437Summa kortfristiga skulder 15 868 28 308Finansiell informationSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 121 139 136 591Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 23, 24BTS 2011 | 65


Moderbolagets kassaflödesanalyserKSEK NOT 2011 2010Den löpande verksamhetenRörelseresultat 188 669Finansnetto 16 –750 –626Betald skatt för året –340 –175Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital –902 –132Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalFörändring av rörelsefordringar 6 479 –3 202Förändring av leverantörsskulder och andra rörelseskulder 10 407 4 182Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 16 886 980Kassaflöde från den löpande verksamheten 15 984 848InvesteringsverksamhetenErhållen utdelning från dotterbolag 26 367 42 519Kassaflöde från investeringsverksamheten 26 367 42 519FinansieringsverksamhetenKoncernbidrag 2 900 1 000Förändring lån –18 297 –22 720Utdelning till aktieägarna –27 072 –21 658Kassaflöde från finansieringsverksamheten –42 469 –43 378Årets kassaflöde –118 –11Likvida medel vid årets början 118 129Likvida medel vid årets slut 0 11866 | BTS 2011


Koncernens förändringari eget kapitalKSEKAktiekapitalÖvrigttillskjutetkapitalReserverBalanseradvinstTotalt egetkapitalIngående balans per 1 januari 2010 6 016 39 547 –14 348 228 408 259 623TotalresultatÅrets resultat 59 237 59 237Övrigt totalresultatOmräkningsdifferenser –17 298 –17 298Summa totalresultat 0 0 –17 298 59 237 41 939Transaktioner med aktieägareAktierelaterade ersättningar enligt IFRS 2 242 242Utdelning till aktieägarna –21 658 –21 658Summa transaktioner med aktieägarna 0 0 0 –21 416 –21 416Utgående balans per 31 december 2010 6 016 39 547 –31 646 266 229 280 146Ingående balans per 1 januari 2011 6 016 39 547 -31 646 266 229 280 146TotalresultatÅrets resultat 57 689 57 689Övrigt totalresultatOmräkningsdifferenser –867 –867Summa totalresultat 0 0 –867 57 689 56 822Transaktioner med aktieägareAktierelaterade ersättningar enligt IFRS 2 351 351Utdelning till aktieägarna –27 072 –27 072Summa transaktioner med aktieägarna 0 0 0 –26 721 –26 721Finansiell informationUtgående balans per 31 december 2011 6 016 39 547 –32 513 297 197 310 247Se även not 19 Eget kapital.BTS 2011 | 67


Moderbolagets förändringari eget kapitalKSEKAktiekapitalReservfondBalanseratresultatÅretsresultatTotalt egetkapitalIngående balans per 1 januari 2010 6 016 40 726 32 128 16 629 95 499Vinstdisposition enligt årsstämmaÖverföring till balanserat resultat 16 629 –16 629 0Utdelning till aktieägarna –21 659 –21 659Aktierelaterade ersättningar enligt IFRS2 –759 –759Koncernbidrag 1 000 1 000Skatteeffekt av koncernbidrag –263 –263Årets resultat 34 465 34 465Utgående balans per 31 december 2010 6 016 40 726 27 076 34 465 108 283Ingående balans per 1 januari 2011 6 016 40 726 27 076 34 465 108 283Vinstdisposition enligt årsstämmaÖverföring till balanserat resultat 34 465 –34 465 0Utdelning till aktieägarna –27 072 –27 072Aktierelaterade ersättningar enligt IFRS2 –351 –351Koncernbidrag 2 900 2 900Skatteeffekt av koncernbidrag –763 –763Årets resultat 22 273 22 273Utgående balans per 31 december 2011 6 016 40 726 36 256 22 273 105 271Se även not 19 Eget kapital.68 | BTS 2011


Noter till årsredovisningenNOT 1 – Allmän informationModerbolaget är ett publikt aktiebolag registrerat i och med säte i Stockholm.Huvudkontorets adress är Grevgatan 34, 114 53 Stockholm. Moderbolaget ärnoterat på Nasdaq OMX Stockholm. BTS stödjer företags ledningar attgenomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av skräddarsyddasimuleringsmodeller. BTS lösningar och tjänster tränar hela organisationenatt analysera och fatta beslut med fokus på de faktorer som driver tillväxt ochlönsamhet. Detta ger ökat marknadsfokus och lönsamhetstänkande i detvardagliga beslutsfattandet vilket leder till mätbara och bestående resultatförbättringar.BTS kunder är ofta ledande storföretag.Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdandeav styrelsen den 23 mars 2012.NOT 2 – RedovisningsprinciperBelopp i tusental kronor om ej annat anges.BTS upprättar sin koncernredovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL)och RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt i enlighetmed International Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRIC-tolkningarsådana de antagits av EU. I de flerårsöversikter som presenteras har dessaprinciper också tillämpats om inte annat anges.För moderbolaget har ÅRL och RFR 2 Redovisning för juridiska personertillämpats. Moderbolagets innehav av aktier i dotterbolag redovisas enligtanskaffningsvärdemetoden.Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent vidrapportering och konsolidering av moderbolag och dotterbolag.Nya och ändrade IFRS standarder som tillämpas av koncernenfrån 1 januari 2011• IAS 1 (ändring) – Klargör att ett företag ska presentera en analys för varjepost i övrigt totalresultat för varje komponent i eget kapital, antingen irapporten över förändringar i eget kapital eller i noterna tillårsredovisningen.• IAS 34, ”Delårsrapportering”– Ger vägledning om hur principerna förupplysningar i IAS 34 ska tillämpas och tillför ytterligare upplysningskravbeträffande:- Förhållanden som sannolikt kommer att påverka det verkliga värdet ochklassificeringen av finansiella instrument- Överföringar av finansiella instrument mellan olika nivåer iverkligt värde-hierarkin,- Förändringar i klassificeringen av finansiella tillgångar, och- Förändringar av eventualförpliktelser och eventualtillgångar.Upplysningar om IFRS standarder; ändringar och tolkningar avbefintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft.Vid upprättandet av koncernredovisningen per den 31 december 2011 harett flertal standarder och tolkningar publicerats som är obligatoriska förkoncernens redovisning och som gäller från den 1 januari 2012 eller senare.Koncernen har inte tillämpat några standarder i förtid vid upprättandet avkoncernredovisningen per den 31 december 2011.Standarder som ännu inte trätt i kraft men som kan påverka BTSfinansiella rapportering vid införandet:• IFRS 7, ”Finansiella instrument: Upplysningar.” Ändringen avser att ökatransparensen i upplysningar om överföringar av finansiella tillgångarsamt att öka användarens förståelse för den riskexponering som ärrelaterad till överföringar av finansiella tillgångar och hur dessaöverföringar kan påverka ett bolags finansiella rapporter, speciellt deöverföringar av finansiella tillgångar som innefattar värdepapperisering.Förtida tillämpning är tillåten. Det är därför inte möjligt att för närvarandeupplysa om eventuell inverkan av den omarbetade standarden.• IAS 1, ”Utformning av finansiella rapporter”. Den mest väsentligaförändringen i den ändrade IAS 1 är kravet att de poster som redovisas i”övrigt totalresultat” ska presenteras fördelat på två grupper.Fördelningen baseras på om posterna kan komma att omklassificeras tillresultaträkningen (omklassificeringsjusteringar) eller ej. Ändringenbehandlar inte frågan om vilka poster som ska ingå i ”övrigt totalresultat”.Övriga standarder och tolkningar bedöms preliminärt inte få någonredovisningsmässig effekt eller medföra behov av ytterligare upplysningar.KoncernredovisningDotterföretag är alla de företag (inklusive företag för särskilt ändamål) därkoncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier på ettsätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälftenav rösträtterna. Förekomsten och effekten av potentiella rösträtter som förnärvarande är möjliga att utnyttja eller konvertera beaktas vid bedömningenav huruvida koncernen utövar bestämmande inflytande över ett annatföretag. Koncernen bedömer också om koncernen utövar bestämmandeinflytande över ett annat företag. Koncernen bedömer också om bestämmandeinflytande föreligger fastän den inte har ett aktieinnehav uppgåendetill mer än hälften av rösträtterna men ändå har möjlighet att styra finansiellaoch operativa strategier genom de-facto kontroll. De-facto kontroll kanuppstå under omständigheter där andelen av koncernens rösträtter i relationtill storleken och spridningen på övriga aktieägares rösträtter ger koncernenmöjlighet att styra finansiella och operativa strategier etc.Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dagdå det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas urkoncernredovisningen från och med den dag då det bestämmandeinflytandet upphör.Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv.Köpeskillingen för ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtnatillgångar, skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvadebolaget och de aktier som emitterats av koncernen. I köpe skillingen ingåräven verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av enöverenskommelse om villkorad köpeskilling. Identifierbara förvärvadetillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis tillverkliga värden på förvärvsdagen.Finansiell informationBTS 2011 | 69


För varje förvärv – dvs förvärv för förvärv – avgör koncernen om innehav utanbestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligtvärde eller till innehavets proportionella andel i det redovisade värdet av detförvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Förvärvsrelateradekostnader kostnadsförs när de uppstår. Om rörelseförvärvet genomförs i flerasteg omvärderas de tidigare eget kapitalandelarna i det förvärvade företagettill dess verkliga värde vid förvärvstidpunkten. Eventuellt uppkommen vinsteller förlust redovisas i resultatet. Varje villkorad köpeskilling som ska överförasav koncernen redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Efterföljandeändringar av verkligt värde av en villkorad köpeskilling som klassificerats somen tillgång eller skuld redovisas i enlighet med IAS 39 antingen i resultaträkningeneller i övrigt totalresultat. Villkorad köpeskilling som klassificerassom eget kapital omvärderas inte och efterföljande reglering redovisas i egetkapital. Goodwill värderas initialt som det belopp varmed den totala köpeskillingenoch verkligt värde för innehav utan bestämmande inflytande överstigerverkligt värde på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagnaskulder. Om köpeskillingen är lägre än verkligt värde på det förvärvadebolagets nettotillgångar, redovisas skillnaden direkt i resultaträkningen.Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader påtransaktioner mellan koncernföretag elimineras. Vinster och förluster somresulterar från koncerninterna transaktioner och som är redovisade i till gångarelimineras också. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommandefall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernensprinciper.Kurserna för koncernen relevanta valutor var:genomsnitt201131 december2011genomsnitt201031 december2010USD 6,50 6,92 7,21 6,80EUR 9,03 8,94 9,55 9,00GBP 10,41 10,68 11,13 10,55AUD 6,70 7,03 6,61 6,92SGD 5,16 5,32 5,29 5,26ZAR 0,90 0,85 0,98 1,03Övriga valutor har inte haft någon väsentlig inverkan på koncernens balansochresultaträkningar.Intäkter/pågående uppdragIntäkter redovisas vid leverans av tjänster till uppdragsgivarna i enlighet medträffade avtal. Försäljning redovisas netto efter mervärdeskatt iförekommande fall.För utförd kundanpassning/utveckling redovisas inkomsten och de utgiftersom är hänförliga till uppdraget som intäkt respektive kostnad i förhållande tilluppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ettuppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagenjämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett tjänsteuppdraginte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkterna endast i denutsträckning som motsvaras av de upp komna uppdragsutgifter som sannoliktkommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisasomgående som kostnad.Forsknings- och utvecklingsarbetenUtgifter för kundspecifik produktutveckling kostnadsförs omedelbart. Utgifteravseende utvecklingsprojekt (hänförliga till utveckling och test av nya eller förbättradeprodukter) balanseras som immateriella tillgångar i den omfattningsom dessa utgifter förväntas generera framtida ekonomiska fördelar. Företagethar inte bedrivit någon forskning eller utveckling enligt definitionen i IAS 38. Denutveckling som BTS normalt bedriver avser kund specifik produktutveckling.Ersättningar till anställdaPensionerKoncernen har olika pensionsplaner för olika länder. Samtliga planer äravgiftsbestämda och tillgångarna förvaltas av utomstående. Företaget betalarfastställda avgifter och har därmed fullgjort sina förpliktelser. Koncernensresultat belastas för kostnader i takt med att pensionerna intjänas.Aktierelaterade ersättningarBTS Group AB har ställt ut personaloptioner till koncernens medarbetareunder 2009. Programmet möjliggör för de anställda att förvärva aktier iföretaget. Det verkliga värdet på de tilldelade optionerna har redovisats sompersonalkostnad med en motsvarande ökning av eget kapital. Det verkligavärdet beräknas vid tilldelningstidpunkten och fördelas över intjänandeperioden.Det verkliga värdet på de tilldelade optionerna beräknas enligtBlack & Scholes modellen och hänsyn tas till de förutsättningar som gällde vidtilldelningstidpunkten. Den kostnad som redovisas motsvarar det verkligavärdet av en uppskattning av det antal optioner och aktier som förväntas bliintjänade. Sociala avgifter hänförliga till aktierelaterade ersättningar tillanställda som del av ersättningen för den anställdes arbete kostnadsförsfördelat på de perioder under vilka tjänsterna utförs. Avsättning för socialaavgifter baseras på optionernas verkliga värde vid rapporttillfället. Verkligtvärde beräknas med samma värderingsmodell och parametervärden somanvändes när optionerna ställdes ut.AvsättningarEn avsättning redovisas då företaget har ett legalt eller annat åtagande sombedöms komma att behöva infrias och om en tillförlitlig uppskattning avbeloppet kan göras samt om det är troligt att resurser kommer att krävas förinfriandet. En avsättning kommer att värderas till nuvärdet av vad sombedöms krävas för att reglera förpliktelsen. Därvid används en diskonteringsräntaföre skatt som återspeglar en aktuell marknads bedömning av dettidsberoende värdet av pengar och riskerna förknippade med åtagandet.UpplåningLånekostnader belastar resultatet för den period till vilken de hänför sig, utomtill den del de avser anskaffning av en tillgång, varvid lånekostnadernainräknas i tillgångens anskaffningsvärde.Upplåning redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader.Efter anskaffningstidpunkten värderas lånen till upplupetanskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Långfristiga skulder är sådanamed en förväntad återstående löptid längre än 12 månader. Övriga är kortfristigaskulder.70 | BTS 2011


InkomstskatterRedovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållasavseende aktuellt år och förändringar i uppskjuten skatt. Värdering avsamtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligtde skatte regler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade ochmed stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen,redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekteri resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot egetkapital redovisas mot eget kapital.Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år.Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på allatemporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässigavärden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrageller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i denutsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vidframtida beskattning.Rapportering per segmentKoncernens risker och möjligheter påverkas av att den är verksam i olika länder.BTS verksamhet styrs och rapporteras per geografisk marknad. BTS operativaenheter BTS Nordamerika, BTS Europa och BTS Övriga Marknader utgör BTSrörelsesegment. Internt styrs och rapporteras verksamheten för dessa segment.För fördelning av koncerngemensamma kostnader, används respektivedotterbolags del av koncernens totala omsättning som fördelningsnyckel.Leasing- och hyresavtalNär leasingavtal innebär att bolaget som leasingtagare, i allt väsentligtåtnjuter de ekonomiska förmånerna och de ekonomiska riskerna som ärhänförliga till leasingobjektet, redovisas objektet som en anläggningstillgångi balansräkningen. Motsvarande förpliktelse att i framtiden betala leasingavgifterredovisas som skuld. Tillgångarna skrivs av i en takt motsvarandeförväntad nyttjandetid.Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägandetbehålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningarsom görs under leasingtiden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt överleasingperioden.Materiella anläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskatmed ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Ianskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet avtillgången. Avskrivningar enligt plan görs linjärt baserat på anskaffningsvärdeoch bedömd nyttjandeperiod. För befintliga tillgångar tillämpasföljande avskrivningstider:- inventarier och installationer, 3–6 årTillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas årligen och justeras vidbehov.Immateriella tillgångarGoodwillGoodwill värderas initialt som det belopp varmed den totala köpeskillingenoch verkligt värde för innehav utan bestämmande inflytande överstigerverkligt värde på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder.Om köpeskillingen är lägre än verkligt värde på det förvärvade bolagetsnettotillgångar, redovisas skillnaden direkt i resultaträkningen.Produkter, teknologi och programvaraFörvärvade produkter, teknologi och programvaror har en begränsadnyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat medackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningargörs linjärt under den bedömda nyttjandeperioden (2–9 år).FranchisetagarrelationerFörvärvade franchisetagarrelationer har en begränsad nyttjandeperiod ochredovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningaroch eventuella nedskrivningar. Avskrivningar görs linjärt under denbedömda nyttjandeperioden (10 år).KundrelationerFörvärvade kundrelationer har en begränsad nyttjandeperiod och redovisastill anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar ocheventuella nedskrivningar. Avskrivningar görs linjärt under den bedömdanyttjandeperioden (2–15 år).VarumärkenFörvärvade varumärken med obestämbar nyttjandeperiod redovisas tillanskaffningsvärde minskat med eventuella ackumulerade nedskrivningarvid behov. Nedskrivningstest görs årligen eller oftare om det finns indikationpå värdenedgång.Förvärvade varumärken med begränsad nyttjandeperiod redovisas tillanskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuellanedskrivningar. Avskrivningar görs linjärt under den bedömda nyttjandeperioden(10 år).NedskrivningarVid indikation på att materiella eller immateriella tillgångar har ett bokförtvärde överstigande återvinningsvärdet prövas behovet av nedskrivning.Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärdeoch nyttjandevärde. Om detta inte är möjligt att fastställa för en enskildtillgång beräknas återvinningsvärdet för den minsta kassagenererandeenheten till vilken tillgången hänför sig till.Koncernen undersöker varje år om nedskrivningsbehov föreligger förgoodwill eller varumärken enligt följande princip:Återvinningsvärdena baseras på nyttjandevärde, beräknat som nuvärdenav framtida tillväxt och resultatprognoser över en flerårsperiod med beaktandeav extrapolerade kassaflöden bortom denna flerårsperiod. Nedskrivningstestgenomförs i första hand isolerat på den förvärvade kassagenererandeenheten. Om det då visar sig att redovisat belopp överstiger nyttjandevärdetför den enheten görs testet på de segment som goodwill fördelats på.Finansiell informationBTS 2011 | 71


Viktiga uppskattningar och bedömningarFör att upprätta finansiella rapporter enligt IFRS krävs att företagsledningengör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkartillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen avtillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandenaär baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som underrådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningaroch antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena påtillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt av andra källor. Verkligtutfall kan komma att avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningarredovisas i den period ändringen görs om ändringen endastpåverkat den perioden.Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och immateriellatillgångar med obestämd nyttjandeperiodKoncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger förgoodwill och immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod enligtovan beskriven princip. Återvinningsvärdet för kassagenererande enheterhar fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningarmåste vissa uppskattningar göras, se not 8.Fastställande av tilläggsköpeskillingFör att i förekommande fall kunna fastställa anteciperad tilläggsköpeskillinggör koncernen realistiska uppskattningar av framtida tillväxt och resultatprognoseröver en flerårsperiod, isolerat per förvärvat dotterbolag.Finansiella instrumentFinansiella tillgångar och skulder redovisas i balansräkningen när det finns enavtalsenlig rätt eller skyldighet att från en annan part erhålla respektiveerlägga kontanter eller annan finansiell tillgång, eller byta ett finansielltinstrument mot ett annat.Koncernen klassificerar och värderar finansiella instrument i följandekategorier:Lånefordringar och kundfordringarAvser icke-derivata finansiella tillgångar med fastställbara betalningar sominte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar medundantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen,vilka redovisas som anläggningstillgångar. BTS lånefordringar och kundfordringarredovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning aveffektivränte metoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.Effektivräntemetoden fördelar ränteintäkter och räntekostnader överrelevant period. Effektivräntan är den ränta som exakt diskonterar de uppskattadeframtida in- och utbetalningarna till den finansiella tillgångens ellerfinansiella skuldens redovisade nettovärde. För kortfristiga fordringar såsomkundfordringar bedöms det nominella värdet utgöra en rimlig approximationav det verkliga värdet varför dessa ej nuvärdeberäknas.En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det finnsobjektiva bevis för att BTS inte kommer att kunna erhålla alla belopp som ärförfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Väsentliga finansiellasvårigheter hos gäldenären, sannolikhet för att gäldenären kommer att gå ikonkurs eller genomgå finansiell rekonstruktion betraktas som indikatorer påatt ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan föreligga. Reserveringensstorlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och detbedömda framtida kassaflöden. Reservering för osäkra kundfordringar görsefter prövning i varje enskilt fall.Likvida medelLikvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängligatillgodohavanden hos banker och liknande institut samt kortfristiga likvidaplaceringar med en återstående löptid från anskaffningstidpunktenunderstigande än tre månader.Finansiella skulderDe finansiella skulder som innehafts under året värderas till upplupetanskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Kortfristigaskulder såsom leverantörsskulder bedöms utgöra en rimlig approximation avdet verkliga värdet varför dessa ej nuvärdeberäknas.Transaktioner i utländsk valutaPoster som ingår i de finansiella rapporterna för bolagen i koncernen ärvärderade i den valuta som används där respektive dotterbolag har sinhuvudsakliga verksamhet (funktionell valuta). I koncernredovisningenanvänds svenska kronor som är moderbolagets funktionella valuta ochrapportvaluta.Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas enligt balansdagenskurs, varvid kursdifferenser resultatförs. Kursdifferenser avseende rörelsefordringaroch skulder redovisas i rörelseresultatet, medan kursdifferenserhänförliga till finansiella tillgångar och skulder redovisas som finansiella intäkteroch kostnader.KassaflödesanalysKassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisadekassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.Kassaflödet redovisas uppdelat på den löpande verksamheten, investeringsverksamhetenoch finansieringsverksamheten.Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängligatillgodohavanden hos banker och liknande institut samt kortfristiga likvidaplaceringar med en återstående löptid från anskaffningstidpunktenunderstigande tre månader.72 | BTS 2011


NOT 3 – Transaktioner med närståendeNOT 6 – Valutakursdifferenser i rörelseresultatetModerbolaget har en närståenderelation med sina dotterbolag, se not 15.KoncernenInköp och försäljning mellan koncernföretagVid leverans av tjänster mellan dotterbolag tillämpas marknadsmässigavillkor. Några transaktioner med andra närstående har ej förekommit. Värdetav dessa framgår av not 10.ModerbolagetAv moderbolagets totala inköpskostnader och försäljningsintäkter avser 0 (0)procent av inköpen och 100 (100) procent av försäljningen andrakoncernföretag.NOT 4 – Upplysning om revisionsarvodeArvode och kostnadsersättningKoncernen ModerbolagetKSEK 2011 2010 2011 2010Öhrlings PricewaterhouseCoopersRevisionsuppdrag 488 509 199 301Övriga uppdrag – - –Övriga revisorerRevisionsuppdrag 563 647 – –Övriga uppdrag 116 57 – –1 167 1 212 199 301NOT 5 – Leasing- och hyresavtalKoncernenKoncernen innehar inga finansiella leasingavtal. Årets kostnad föroperationella leasingavtal uppgår till 17 810 (19 160). Framtida leasing- ochhyresavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår till:Koncernen ModerbolagetKSEK 2011 2010 2011 2010Valutakursdifferenser har påverkatrörelseresultatet med: –1 748 49 –460 580NOT 7 – Medeltal anställda, löner, andraersättningar och sociala kostnader m.m.Medeltal anställdaKoncernen 2011 2010AntalanställdaVaravmänAntalanställdaVaravmänDotterbolagSverige 32 23 35 22Finland 4 4 5 4Belgien 4 3 4 2Frankrike 1 1Schweiz 1 1Spanien 23 14 19 11Storbritannien 26 15 20 13Nederländerna 3 3 1 1USA 165 105 146 88Australien 18 14 16 14Mexiko 9 6 6 4Brasilien 3 2Singapore 7 4 4 3Sydafrika 17 7 14 7Japan 1 1Sydkorea 1 1Taiwan 3 1 1 1Kina 3 1 2 1Thailand 4 1 2 1Koncernen totalt 325 206 276 172Finansiell informationKSEK2012 16 6722013 11 5122014 7 7062015 6 8762016 6 515Därefter 2 041Summa 51 322BTS 2011 | 73


Könsfördelning ledande befattningshavare, %2011 2010Kvinnor Män Kvinnor MänVD och andra ledande (exkl styrelse) 0 100 0 100Styrelse moderbolag 20 80 20 80Styrelse koncernen 8 92 8 92Med andra ledande befattningshavare avses de två personer somtillsammans med VD utgör koncernledningen.ModerbolagetModerbolaget har under 2011 inte haft någon anställd personal.Löner, andra ersättningar och sociala kostnaderKoncernen2011 2010Socialakostnadervarav pensionskostnaderSocialakostnadervarav pensionskostnaderKSEKLöner ochersättningarLöner ochersättningarDotterbolag 273 752 37 181 264 942 30 5289 589 9 022Pensionskostnader för anställda som är VD eller styrelseledamot i koncernensbolag utgör 1 917 (1 915). Samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda.ModerbolagetVD är ledamot i styrelsen men uppbär inget styrelsearvode. Övrigastyrelseledamöter i moderbolaget har endast erhållit ersättning i form avstyrelsearvode samt i förekommande fall arvode för utskottsarbete.KSEK 2011 2010Michael Grindfors styrelsens ordförande 275 275Mariana Burenstam Linder ledamot 125 125Stefan Gardefjord ledamot 170* 170*Dag Sehlin ledamot 170* 170*Summa 740 740* varav utskottsarvode 45 (45)För VD, se ersättningar till ledande befattningshavare nedan.Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellanstyrelseledamöter med flera och övrigaKoncernen2011 2010KSEKStyrelseoch VDÖvrigaanställdaStyrelseoch VDÖvrigaanställdaI SverigeModerbolag 740 – 740 –Dotterbolag 3 415 18 085 3 302 19 989Summa Sverige 4 155 18 085 4 042 19 989Utanför SverigeUSA 8 575 166 893 10 827 172 414Europa 10 444 25 636 11 201 23 054Övriga 4 287 35 677 4 026 19 390Summa utanför Sverige 23 306 228 206 26 054 214 857Koncernen totalt 27 461 246 291 30 096 234 846Anställningsförhållanden och ersättningartill ledande befattningshavareRiktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkortill ledande befattningshavareBolaget skall tillämpa marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkorför att kunna rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens ochkapacitet att nå uppställda mål. För anställningar i olika länder skall beaktasrespektive lands vedertagna anställningsvillkor och god praxis.Ersättningsformerna syftar till att åstadkomma samsyn vad gäller detlångsiktiga perspektivet på verksamheten genom att premiera prestationersom gynnar bolaget och därmed aktieägarna. Enskilda medarbetaresersättningar skall baseras på respektive befattning och arbetsuppgifter,prestationer, kompetens och erfarenhet. Ersättningen skall normalt bestå avfast grundlön och premiebestämd pensionsförmån, vilken högst skall uppgåtill 30 procent av den fasta grundlönen. När så bedöms ändamålsenligt kangrundlön och pensionsförmån kompletteras med rörlig ersättning, andraförmåner och deltagande i incitamentsprogram. Endast verkställandedirektören i moderbolaget äger rätt till avgångsvederlag, vilket vid uppsägningfrån bolagets sida uppgår till motsvarade 12 månadslöner.Styrelsen äger rätt att frångå ovanstående principer om särskilda skälföreligger i enskilda fall. Styrelsen avser att föreslå årsstämman att principernaär oförändrade för 2012.Ersättningar och förmånerMed andra ledande befattningshavare avses de två (två 2010) personer somtillsammans med VD utgör koncernledningen. Summan utgörs av grundlön,övriga förmåner, rörlig ersättning och pensionskostnader.Övriga förmåner utgörs uteslutande av bilförmån. Den sammanlagdasumman av ersättningar till ledande befattningshavare uppgick till 14 570(16 391), varav pensionskostnader 1 402 (1 390). Samtliga pensionsplaner äravgiftsbestämda.74 | BTS 2011


Till VD Henrik Ekelund har lön och övriga förmåner utgått med totalt 4 379 (4352), varav rörlig ersättning 1 243 (1 398). Till grund för rörlig ersättning liggeren modell som ger ersättning vid koncernresultat som överstiger uppsattalönsamhetsmål. VD har en avgiftsbaserad pensionsrätt uppgående till 25 (25)procent av fast ersättning som erläggs i form av pensionsförsäkring med enpensionsrätt från 65 år.För VD:s anställningsavtal gäller en ömsesidig uppsägningstid om sexmånader. Därutöver har VD rätt till avgångsvederlag motsvarande 12månadslöner vid uppsägning från bolagets sida. Ingen av övriga ledandebefattningshavare är berättigad till avgångsvederlag.Till övriga ledande befattningshavare har lön och övriga förmåner utgåttmed totalt 8 789 (10 648), varav rörlig ersättning 4 640 (6 301). Den rörligaersättningen baseras på uppnådda mål för företaget och individen.Avsättning till pension sker individuellt i spannet 13–20 procent av den fastaersättningen och erläggs i form av pensionsförsäkringar med en pensionsrättfrån 65 år.Aktierelaterade ersättningarPersonaloptionsprogram 2009/2013På årsstämman 2009 beslutades om personaloptionsprogram 2009/2013.Tilldelning får ske med högst 50 000 personaloptioner per person till ledandebefattningshavare och med högst 25 000 personaloptioner per person tillövriga anställda. Sammanlagt högst 150 personer kan komma att tilldelaspersonaloptioner. Av årsstämman utsedda styrelseledamöter och som intetillika är anställda av bolaget eller annat koncernbolag respektive moderbolagetsverkställande direktör, skall inte tilldelas några personaloptioner.Personaloptionsprogrammet 2009/2013 omfattar sammanlagt högst840 000 personaloptioner, berättigande sammanlagt till förvärv av högst495 000 aktier av serie B för anställda i USA och högst 345 000 aktier av serie Bför anställda i övriga länder, inklusive Sverige.Varje personaloption som tilldelats anställda ger innehavaren rätt attförvärva en aktie av serie B i BTS till ett lösenpris av 37,70 kronor. Varjepersonal option har en löptid om fyra år. Optionerna är försedda medintjänandevillkor som innebär att de kan utnyttjas successivt under tre årefter tilldelningen, med normalt 1/3 av totalt antal tilldelade personaloptionerper år, förutsatt att vissa av bolagets styrelse uppställda finansiellamål har upp nåtts. Bolagets styrelse har satt som mål att rörelsemarginalenföre avskriv ningar på immateriella tillgångar (EBITA-marginalen) för respektiveår skall uppgå till minst 14 procent för att samtliga av det aktuella åretspersonal optioner skall kunna utnyttjas. Är EBITA-marginalen lägre än 14procent minskar antalet optioner som medges för utnyttjande. UnderstigerEBITA-marginalen 10 procent medges inget utnyttjande. Personaloptionerför vilka utnyttjande ej medges förfaller.Utnyttjande av personaloptionerna förutsätter anställning vid tidpunktenför nyttjandet och kan ske efter det att optionerna blivit nyttjandebara frånoch med 1 september 2010 till och med 30 juni 2013.Förändringar i antalet utestående optioner och deras genomsnittligalösenpris är som följer:Genomsnittligtlösenpris iSEK per aktie2011 2010Optioner(tusental)Genomsnittligtlösenpris iSEK per aktieOptioner(tusental)Per 1 januari 37,70 737 37,70 779Tilldelade – – – –Förfallna 37,70 –66 37,70 –42Per 31 december 37,70 671 37,70 737Värdet av personaloptionerna har beräknats med tillämpning av Black &Scholes värderingsmodell utifrån aktiekurs och övriga per den 31 augusti2009 rådande marknadsförhållanden utan hänsyn till förfoganderättsinskränkningar.Med hänsyn till prestationsrelaterade villkor och medantagande av en årlig personalomsättning om 5 procent, uppskattades denredovisningsmässiga kostnaden till totalt 1,6 MSEK vilken enligt IFRS 2 årligenperiodiseras under intjänandeperioden. Kostnaden för räkenskapsåretuppgick till 759 (405). Övriga viktiga indata i modellen är den volymviktadebetalkursen under de 10 handelsdagar som föregick tilldelningen om 29,00kr, ovanstående lösenpris, volatilitet på 33 procent, förväntad utdelning på1,20 kr samt riskfri ränta om 1,28, 1,56 respektive 1,85 procent vid löptid på 2,5år, 3,0 år respektive 3,5 år.Sociala avgifter kommer att redovisas som kostnad under intjänandeperioden.Under intjänandeperioden byggs i förekommande fall enavsättning upp för de sociala avgifterna. Värdet på denna avsättning ochdärmed den redovisade kostnaden omvärderas löpande utifrån värdeutvecklingenpå personaloptionerna. Personaloptionerna som tilldelatsamerikanska anställda kan komma att vara så kallade ISO-optioner, vilketmedför att dessa, enligt nu gällande lagar, inte kommer att vara föremål försociala avgifter.För att kunna genomföra personaloptionsplanen på ett kostnadseffektivtoch flexibelt sätt samt säkerställa uppkommande kostnader, i huvudsaksociala avgifter, beslutades även på årsstämman den 29 april 2009 om enriktad emission av teckningsoptioner till det helägda svenska dotterbolagetBTS Sverige AB, 556566-7127, berättigande till nyteckning av sammanlagthögst 943 500 aktier av serie B med rätt och skyldighet för BTS Sverige attöverlåta eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att fullgörabolagets eller annat arbetsgivarbolags åtaganden och uppkommandekostnader i anledning av personaloptionsplanen.Vid antagande av att samtliga teckningsoptioner enligt ovan utnyttjas förteckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 314 500 ochmedföra en utspädning motsvarande högst cirka 5 procent av aktiekapitaletoch högst cirka 4 procent av röstetalet för samtliga aktier.Finansiell informationBTS 2011 | 75


NOT 8 – Immateriella anläggningstillgångarKoncernenGoodwillKSEK 2011-12-31 2010-12-31Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 140 167 151 787Nedskrivningar – –3 726Omräkningsdifferens 2 311 –7 894Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 142 478 140 167Utgående bokfört värde 142 478 140 167Andra immateriella anläggningstillgångarKSEK 2011-12-31 2010-12-31FranchisetagarrelationerIngående ackumulerade anskaffningsvärden 8 410 8 917Omräkningsdifferens 150 –507Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 560 8 410Ingående ackumulerade avskrivningar 2 394 1 945Årets avskrivningar 595 595Omräkningsdifferens 19 –146Utgående ackumulerade avskrivningar 3 008 2 394Utgående bokfört värde 5 552 6 016KSEK 2011-12-31 2010-12-31KundrelationerIngående ackumulerade anskaffningsvärden 3 588 4 300Omräkningsdifferens 18 –712Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 606 3 588Ingående ackumulerade avskrivningar 1 499 1 702Årets avskrivningar 587 361Omräkningsdifferens –469 –564Utgående ackumulerade avskrivningar 1 617 1 499Utgående bokfört värde 1 989 2 089KSEK 2011-12-31 2010-12-31VarumärkenIngående ackumulerade anskaffningsvärden 9 189 10 297Omräkningsdifferens 131 –1 108Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 320 9 189Ingående ackumulerade avskrivningar 3 098 2 480Årets avskrivningar 1 228 758Omräkningsdifferens –20 –140Utgående ackumulerade avskrivningar 4 306 3 098Utgående bokfört värde 5 014 6 091Totalt utgående bokfört värde andraimmateriella anläggningstillgångar 12 555 14 196NedskrivningstestGoodwill och andra immateriella tillgångar är fördelade på de kassagenererandeenheter som väntas bli gynnade av synergierna i genomförda förvärv.Återvinningsvärdena baseras på nyttjandevärde, beräknat som nuvärden avframtida tillväxt och resultatprognoser över en fyraårsperiod samt extrapoleradekassaflöden bortom fyraårsperioden. Nedskrivningstest genomförs iförsta hand isolerat på den förvärvade kassagenererande enheten. Om det dåvisar sig att redovisat belopp överstiger nyttjandevärdet för den enheten görstestet på de primära segment som goodwill fördelats på.Väsentliga antaganden som har använts för beräkningen avnyttjandevärden:• budgeterad rörelsemarginal• tillväxttakt för att extrapolera kassaflöden bortom budgetperioden• diskonteringsränta tillämpad för uppskattade framtida kassaflöden.Den budgeterade rörelsemarginalen har fastställts baserad på tidigare resultatoch förväntningar på den framtida marknadsutvecklingen. För att extrapolerakassaflöden bortom budgetperioden har en tillväxttakt på 3–5 (3–5) procentanvänts, vilket bedöms vara en konservativ skattning. Vidare har en genomsnittligdiskonteringsränta i lokal valuta efter skatt använts vid beräkningarna.Samman taget ligger den använda diskonteringsräntan i intervallet 8,9–10,3(8,4–9,8) procent.76 | BTS 2011


Efter gjorda nedskrivningstester och känslighetsanalyser har konstaterats attinget nedskrivningsbehov föreligger per 2011-12-31.En känslighetsanalys har gjorts för respektive kassagenererande enhet, vilkensammantaget redovisas nedan:• Om den uppskattade rörelsemarginalen varit 10 (10) procent lägre ängrundantagandet, skulle det samlade återvinningsvärdet minska med11 (11) procent.• Om den uppskattade tillväxttakten för att extrapolera kassaflödenbortom budgetperioden hade varit 10 procent lägre ängrundantagandet 3–5 procent, skulle det samlade återvinningsvärdetminska med 4 (5) procent.• Om den uppskattade vägda kapitalkostnaden som tillämpats fördiskonterade kassaflöden för koncernen hade varit 10 procent högre ängrundantagandet 8,9–10,3 (8,4–9,8) procent, skulle det samladeåtervinningsvärdet minska med 15 (15) procent.Beräkningarna är hypotetiska och skall inte ses som en indikation på att dessafaktorer är mer eller mindre troliga att förändras. Känslighetsanalyserna bördärför tolkas med försiktighet. Inget av de hypotetiska fallen ovan skulleföranleda ett nedskrivningsbehov i en enskild kassagenererande enhet.NOT 9 – Materiella anläggningstillgångarKoncernenInventarierKSEK 2011-12-31 2010-12-31Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 27 617 26 258Inköp 9 006 4 117Utrangeringar –400 –1 604Omräkningsdifferens 426 –1 154Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 36 649 27 617Ingående ackumulerade avskrivningar 17 875 17 084Utrangeringar –364 –1 604Årets avskrivningar 4 036 3 342Omräkningsdifferens –451 –947Utgående ackumulerade avskrivningar 21 096 17 875Utgående bokfört värde 15 553 9 742Fördelning per segment av goodwill och andraimmateriella tillgångarKoncernenKSEK2011-12-31EuropaÖvrigamarknader TotaltGoodwill 132 328 6 912 3 238 142 478Franchisetagarrelationer5 552 5 552Kundrelationer 1 989 1 989Varumärken 5 014 5 014Summa 144 883 6 912 3 238 155 033Finansiell informationKSEK2010-12-31NordamerikaNordamerikaEuropaÖvrigamarknader TotaltGoodwill 130 017 6 912 3 238 140 167Franchisetagarrelationer6 016 – – 6 016Kundrelationer 2 089 – – 2 089Varumärken 6 091 – – 6 091Summa 144 213 6 912 3 238 154 363BTS 2011 | 77


NOT 12 – Skatt på årets resultatKoncernenKSEK 2011 2010Aktuell skatt för året –30 575 –31 180Summa –30 575 –31 180ModerbolagetKSEK 2011 2010Aktuell skatt för året -602 –175Skatteeffekt av koncernbidrag 763 263Summa 161 88NOT 13 – Resultat per aktieKoncernenFöre utspädningResultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som ärhänförligt till moderbolagets aktieägare divideras med genomsnittligt vägtantal utestående stamaktier under perioden.2011 2010Årets resultat hänförligt till moderbolagetsaktieägare, KSEK 57 689 59 237Genomsnittligt antal aktier före utspädning(tusental) 18 048 18 048Resultat per aktie, före utspädning, SEK 3,20 3,28Uppskjuten skatt består av temporära skillnader mellan bokförda och skattemässigavärden på immateriella tillgångar.Avstämning av effektiv skattKoncernenKSEK 2011 2010Resultat före skatt 88 265 90 417Skattekostnad beräknad efter svenskinkomstskattesats –23 213 –23 780Effekt av olika skattesatser –8 342 –9 331Ej avdragsgilla kostnader –2 128 –2 974Ej skattepliktiga intäkter 3 961 6 916Skatt hänförlig till tidigare år –853 –2 011Redovisad effektiv skatt –30 575 –31 180Effektiv skattesats 34,6% 34,5%ModerbolagetKSEK 2011 2010Resultat före skatt 22 112 34 377Skattekostnad beräknad efter svenskinkomstskattesats –5 815 –9 041Utdelning från dotterbolag 5 976 11 281Nedskrivning lån i dotterbolag – –2 152Redovisad effektiv skatt 161 88Effektiv skattesats –0,7% –0,3%Efter utspädningFör beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägdagenomsnittliga antalet utestående stamaktier för utspädningseffekt avsamtliga potentiella stamaktier. Moderbolaget har aktieoptioner sompotentiella aktier med utspädningseffekt. Optionerna ger upphov till enutspädningseffekt när genomsnittskursen för stamaktier under periodenöverstiger lösenkursen för optionerna.2011 2010Årets resultat hänförlig till moderbolagetsaktieägare, KSEK 57 689 59 237Genomsnittligt antal aktier efter utspädning(tusental) 18 279 18 219Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 3,16 3,25Genomsnittskursen för stamaktier under 2011 uppgick till 55,2 kronor peraktie vilket överstiger den nuvärdeberäknade lösenkursen för optionerna ochdärmed ger en utspädningseffekt om 230 360 aktier.NOT 14 – Utdelning per aktieUtdelning som har utbetalats under 2011 uppgick till 27 072 KSEK (1,50 kr peraktie). Utdelning för 2010 uppgick till 21 658 KSEK (1,20 kr per aktie). Påårsstämma den 27 april 2012 kommer en utdelning avseende räkenskapsåret2011 på 1,60 kr per aktie, totalt 28 877 KSEK, att föreslås. Den föreslagnautdelningen har inte redovisats som skuld i dessa finansiella rapporter.Finansiell informationBTS 2011 | 79


ModerbolagetKSEK 2011-12-31 2010-12-31Fordringar i koncernföretagIngående redovisat värde 24 847 41 111Årets förändringAmortering –5 282 –15 143Omräkningsdifferenser –460 –1 121Utgående redovisat värde 19 105 24 847NOT 16 – KassaflödesinformationKoncernenKSEK 2011 2010Övriga posterAktierelaterade ersättningar enligt IFRS 2 351 759Valutakursdifferenser som redovisas direktmot eget kapital – 552Summa 351 1 311NOT 17 – Uppskjutna skattefordringar ochskatteskulderKoncernenKSEK 2011-12-31 2010-12-31Uppskjutna skattefordringar som kanutnyttjas inom 12 månader 1 068 899Uppskjutna skattefordringar som kanutnyttjas efter mer än 12 månader – 2 462Summa uppskjuten skattefordran 1 068 3 361Ingen uppskjuten skatteskuld har redovisats för temporära skillnader somhänför sig till aktier och andelar i dotterbolag eftersom BTS kan styratidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det är sannoliktatt sådan återföring inte sker inom överskådlig framtid.NOT 18 – Förutbetalda kostnaderoch upplupna intäkterKoncernen ModerbolagetKSEK 2011 2010 2011 2010FinansnettoRänteintäkter 606 361 464 522Valutakursförluster –74 –4 –460 –4532 357 4 518Räntekostnader –1 436 –1 982 –754 –1 144Summa –904 –1 625 –750 –626KSEK 2011 2010InvesteringsverksamhetenErlagda depositioner 1 071 –459Totalt 1 071 –459Avser depositioner för hyreskontrakt.KoncernenKSEK 2011-12-31 2010-12-31Upplupna intäkter 35 387 31 874Förutbetalda hyror 2 824 1 300Övriga poster 17 790 15 309Summa 56 001 48 483ModerbolagetKSEK 2011-12-31 2010-12-31Övriga poster 52 114NOT 19 – Eget kapitalKoncernenAktiekapitalet består av 853 800 aktier av serie A samt 17 194 500 aktier avserie B, totalt 18 048 300 aktier till ett totalt värde av 6 016 100 SEK. Varje aktiehar ett kvotvärde om 0,33 SEK. Varje aktie av serie A har tio röster per aktie ochvarje aktie av serie B har en röst per aktie.För samtliga koncernbolag som har en annan funktionell valuta änrapportvalutan, omräknas eget kapital till rapportvalutan (SEK).Omräkningsdifferenser uppstår om balansdagskurserna för de funktionellavalutorna, omräknat till SEK, har förändrats under året. Dessa omräkningsdifferensermedför ingen skatteeffekt. Utgående ackumulerade omräkningsdifferensersom förts direkt mot eget kapital uppgår till –18 165. Ingåendeackumulerade differenser uppgick till –17 298.Finansiell informationBTS 2011 | 81


NOT 20 – Finansiella instrument och finansiellriskhanteringPrinciper för finansiering och finansiell riskhanteringBTS finansiering och finansiella risker styrs och övervakas av styrelsen.Finansiering och riskhantering är centraliserad till koncernekonomifunktionenoch bedrivs utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy sompräglas av låg risknivå. Målet med företagets riskhantering är att optimerakoncernens kapitalkostnad samt att på ett genomtänkt sätt hantera ochkontrollera koncernens finansiella risker. Säkringsinstrument får användasinom givna ramar. Säkring av framtida betalningar görs normalt inte.Placeringar av likvida medel får ske på räntebärande konto eller i räntebärandevärdepapper med låg kreditrisk. Placeringsportföljens återståendelöptid får ej överstiga 9 månader.BTS innehav av finansiella instrument har under året varit begränsat tillprimära instrument såsom kundfordringar, leverantörsskulder och liknande.Kundkontrakten innehåller inga valutaklausuler eller dylikt som är attbeteckna som inbäddade derivat. Inga säkringsinstrument innehas, haranskaffats eller avyttrats under året, detsamma gäller föregående år.Verkligt värde på finansiella tillgångar och skulderKoncernenKSEK 2011-12-31 2010-12-31Övriga långfristiga fordringar 2 775 2 408Kundfordringar 196 855 170 078Reservering osäkra kundfordringar – –2 956Övriga kortfristiga fordringar 2 270 8 446Likvida medel 84 419 88 441Summa finansiella tillgångar 286 319 266 417Övriga långfristiga skulder 485 297Leverantörsskulder 18 111 23 324Övriga kortfristiga skulder 41 466 55 097Summa finansiella skulder 60 062 78 718Finansiella tillgångarLånefordringar och kundfordringarBTS har under året ej innehaft några icke-derivata finansiella tillgångar medfastställbara betalningar som inte är noterade på en aktiv marknad.Övriga långfristiga fordringar består främst av hyresdepositioner samtfinansiella räntebärande fordringar på diverse motparter. Hyresdepositionernahar en förfallotid motsvarande respektive hyreskontrakts löptid.Kundfordringar i utländsk valuta har värderats till balansdagskurs. Denoperativa enheten BTS Nordamerikas kundfordringar utgör 59 (46) procentav koncernens totala kundfordringar. Tabellen nedan visar kundfordringarnasfördelning i olika valutor.KoncernenKSEK 2011-12-31 2010-12-31SEK 4 339 14 405USD 132 012 96 551GBP 18 899 24 737EUR 14 901 10 802Övriga valutor 26 704 20 626Summa kundfordringar 196 855 167 121Kundfordringar redovisas efter avdrag för befarande och konstateradekreditförluster. Reservering för osäkra fordringar görs efter prövning i varjeenskilt fall. Under året har kreditförluster på kundfordringar påverkatresultatet med 0 (645).Totalt var per 31 december 2011 kundfordringar om 23 113 (21 607)förfallna mer än 30 dagar, exklusive kundfordringar för vilka avsättningargjorts. Förfallostrukturen framgår i tabellen nedan.KoncernenKSEK 2011-12-31 2010-12-31Totala kundfordringar 196 855 167 121varav förfallet > 30 dagar 12 865 12 390varav förfallet > 60 dagar 10 243 9 217Likvida medelPå balansdagen fanns endast kassa och banktillgodohavanden.Finansiella skulderDe finansiella skulder som innehafts under året värderas till upplupetanskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.Övriga långfristiga skulder består av räntebärande låneskulder. Dessalåneskulder består av en långfristig och en kortfristig del där den långfristigadelen har en löptid på mer än 12 månader.Leverantörsskulder bedöms utgöra en rimlig approximation av detverkliga värdet. Samtliga leverantörsskulder förfaller inom 12 månader varfördessa ej nuvärdeberäknas.Övriga kortfristiga skulder består främst av koncernens checkräkningskredit(hänförlig till tidigare genomförda förvärv) som uppgick till 9 312(27 814).Koncernen bedömer likviditetsrisken som mycket begränsad då löptidenpå förvärvslånen är lång samtidigt som inkommande kundbetalningar vidaöverstiger utgående leverantörsbetalningar.82 | BTS 2011


ValutariskKoncernen är exponerad för valutarisker kopplade till omräkningar avutländska dotterbolag vilket påverkar resultat och eget kapital i koncernen.De valutor som har störst inverkan är USD, EUR och GBP. Transaktionsexponeringenär begränsad då intäkter och kostnader i huvudsak är i sammavaluta på de olika marknaderna. BTS säkrar normalt inte sina valutaexponeringar.Nedanstående känslighetsanalys visar effekten på rörelseresultatetbaserat på BTS resultaträkning 2011 och bör endast ses som en indikation påde olika valutornas betydelse, vid variation av en av dessa valutor när övrigaskurs är oförändrad.Procentuell förändringi marknadsräntaFörändring räntekostnad2011, KSEKRäntacheckräkningskredit +/–10% 75BTS policy är att upplåning får ske efter godkännande av styrelsen. Eventuellöverlikviditet i dotterbolag skall i första hand användas för amortering av lånvilket också har skett under året. Ränterisken är begränsad till fluktuerandeavkastning på de likvida medel som är placerade till rörlig ränta.FaktorProcentuellförändringFörändring helåret2011, KSEKSEK/USD +/–10% 5 705SEK/EUR +/–10% 1 009SEK/GBP +/–10% 508KoncernenKSEK 2011-12-31 2010-12-31Likvida medel 84 419 88 441Outnyttjad del av checkräkningskredit 25 258 27 036Tillgänglig likviditet 109 677 115 477KreditriskMed kreditrisker avses att bolagen inte får betalt för sina fordringar frånkunderna. BTS accepterar endast kreditvärdiga motparter i finansiellatransaktioner och storleken på respektive kunds limit avgörs individuellt.Med kreditvärdig avses företag som genomgått en sedvanlig kreditprövning.Meningen är att kreditgränserna skall avspegla kundens betalningsförmåga.Inom BTS finns en god riskspridning då BTS kundfordringar och försäljning ärspridda på ett stort antal företag verksamma inom olika branscher.Maximal kreditrisk uppgår till 15 975 (19 511) vid årets slut vilketmotsvarar den största totala kreditexponeringen mot en och sammakoncern.Likviditets- och ränteriskerLikviditetsrisken hanteras genom att BTS innehar tillräckligt med likvida medelsamt outnyttjad beviljad checkkredit. Räntebindningen på koncernensfinansiella tillgångar och skulder är normalt kort. Med ränterisk avses attförändringar i marknadsräntan påverkar BTS negativt genom att kostnader förföretagets upplåning ökar. Nedanstående känslighetsanalys visar ökning ochminskning av räntekostnaden som en konsekvens av förändradmarknadsränta.Hantering av kapitalriskBTS mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga attfortsätta och expandera sin verksamhet så att den fortsätter att genereraavkastning till aktieägarna och är till nytta för andra intressenter samtidigtsom kostnaderna för kapitalet hålls på en rimlig nivå.För att upprätthålla eller förändra kapitalstrukturen kan utdelningenhöjas eller sänkas, aktier kan utfärdas, aktier kan återköpas och tillgångarkan säljas.BTS finansiella mål – och ett mått på kapitalrisken – är vad gäller solvensatt soliditeten ej varaktigt skall understiga 50 procent. Bolagets soliditet varvid årets slut 60 (58) procent.Finansiell informationBTS 2011 | 83


NOT 21 – CheckräkningskreditKoncernenKSEK 2011-12-31 2010-12-31Beviljad kreditlimit 34 570 54 850Outnyttjad del –25 258 –27 036Utnyttjat kreditbelopp 9 312 27 814ModerbolagetKSEK 2011-12-31 2010-12-31Beviljad kreditlimit 19 377 39 748Outnyttjad del –10 065 –12 139Utnyttjat kreditbelopp 9 312 27 609NOT 22 – Upplupna kostnader och förutbetaldaintäkterNOT 23 – Ställda säkerheterKoncernenKSEK 2011-12-31 2010-12-31Ställda säkerheter för skuld till kreditinstitutFöretagsinteckningar 10 000 10 000NOT 24 – Ansvarsförbindelse till förmån förkoncernföretagModerbolagetKSEK 2011-12-31 2010-12-31Borgensåtagande till förmån för dotterbolag 3 894 3 823KoncernenKSEK 2011-12-31 2010-12-31Upplupna löner 59 817 55 622Upplupna sociala avgifter 2 132 1 704Förutbetalda intäkter 67 549 57 345Övriga poster 27 483 20 590Summa 156 981 135 261ModerbolagetKSEK 2011-12-31 2010-12-31Övriga poster 388 43784 | BTS 2011


Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighetmed den internationella redovisningsstandarden International Financial Reporting Standards, IFRSoch att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets ochkoncernens ställning och resultat.Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger en rättvisande översikt överutvecklingen av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriverväsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernenstår inför.Koncernens resultat- och balansräkningar jämte moderbolagets resultat- och balansräkningarföreläggs årsstämman för fastställande den 27 april 2012.Stockholm den 23 mars 2012Michael GrindforsOrdförandeHenrik EkelundVerkställande direktörMariana Burenstam LinderStefan GardefjordDag SehlinFinansiell informationVår revisionsberättelse har avgivits den 23 mars 2012Öhrlings PricewaterhouseCoopers ABMagnus ThorlingAuktoriserad revisor / Huvudansvarig revisorBTS 2011 | 85


RevisionsberättelseTill årsstämman i BTSGroup AB (publ)Org nr 556566-7119Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningenVi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för BTSGroup AB (publ) för år 2011. Bolagets årsredovisning och koncernredovisningingår i den tryckta versionen av detta dokument påsidorna 56–85.Styrelsens och verkställande direktörens ansvar förårsredovisningen och koncernredovisningenDet är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för attupprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagenoch en koncernredovisning som ger en rättvisandebild enligt internationella redovisningsstandarder IFRS,såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för deninterna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömerär nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisningsom inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessaberor på oegentligheter eller på fel.Revisorns ansvarVårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningenpå grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligtInternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planeraroch utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningenoch koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevisom belopp och annan information i årsredovisningen ochkoncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheteri årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa berorpå oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktarrevisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hurbolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen föratt ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärdersom är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men intei syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets internakontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheteni de redovisningsprinciper som har använts och avrimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningari redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripandepresentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga ochändamålsenliga som grund för våra uttalanden.UttalandenEnligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighetmed årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseendenrättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden föråret enligt årsredovisningslagen, och koncernredovisningen harupprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i allaväsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiellaställning per den 31 december 2011 och av dess resultat och kassaflödenenligt internationella redovisningsstandarder, såsom de antagitsav EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenligmed årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningenoch balansräkningen för moderbolaget och koncernen.86 | BTS 2011


Rapport om andra krav enligt lagaroch andra författningarUtöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningenhar vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagetsvinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörensförvaltning för BTS Group AB (publ) för år 2011.Styrelsens och verkställande direktörens ansvarDet är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositionerbeträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen ochverkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligtaktiebolagslagen.Revisorns ansvarVårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget tilldispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och omförvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionenenligt god revisionssed i Sverige.Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag tilldispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskatstyrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen fördetta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt medaktiebolagslagen.Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utövervår revision av årsredovisningen och koncernredovisningengranskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget föratt kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställandedirektören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskatom någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annatsätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslageneller bolagsordningen.Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga ochändamålsenliga som grund för våra uttalanden.UttalandenVi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslageti förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ochverkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.Stockholm den 23 mars 2012Öhrlings PricewaterhouseCoopers ABMagnus ThorlingAuktoriserad revisorFinansiell informationBTS 2011 | 87


88 | BTS 2011


Styrning och ledningBolagsstyrningsrapport 90–93Styrelse och revisorer 94–95Ledande befattningshavareoch Global partners i BTS 96Styrning och ledning Styrning och ledningBTS 2011 | 89


Bolagsstyrningsrapport 2011BTS Group AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagetär noterat på Nasdaq OMX Stockholm. BTS Groups bolagsstyrningbaseras därför på svensk lagstiftning och svenska regelverk såsomaktiebolagslagen, noteringsavtalet, den svenska koden förbolagstyrning och bolagets bolagsordning.Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) är ett regelverk förnoterade bolag och ett komplement till lagstiftning, den egnabolagsordningen och andra regler genom att ange en norm för godbolagsstyrning. Koden behandlar de system samt bolags- ochbeslutsorgan genom vilka ägarna direkt eller indirekt styr bolagetoch syftar till att säkerställa aktieägarnas investeringar och koncernenstillgångar samt att den ekonomiska informationen som bolagetavger är tillförlitlig. Koden bygger på principen följ eller förklara vilketinnebär att ett företag som tillämpar den kan avvika från enskildaregler men ska då ange förklaringar där skälen för varje avvikelseredovisas.BolagsstyrningsstrukturBTS Group ABs bolagsorgan består av:Bolagsstämman - högsta beslutande organStyrelsen- ytterst ansvarig för bolagets organisation ochförvaltningVD- ansvarig för löpande förvaltningRevisorer - granskar styrelsens och VDs förvaltning påuppdrag av aktieägarna/årsstämman.AktieägareTotalt antal utställda aktier är 18 048 300, bestående av 853 800A-aktier och 17 194 500 B-aktier. Varje aktie av serie A har tio rösterper aktie och varje aktie av serie B har en röst per aktie.BTS Group AB hade 761 aktieägare per den 31 december 2011.De tio största ägarna hade ett totalt aktieinnehav som motsvarade75,8 procent av aktierna och 82,9 procent av rösterna. En förteckningav de större aktieägarna framgår på sidan 51 i årsredovisningen.ÅrsstämmaBTS högsta beslutande organ är årsstämman. Kallelse till årsstämmanskall offentliggöras tidigast sex veckor och senast fyraveckor före stämman och ske i Post- och Inrikes tidningar samtSvenska Dagbladet. Samtliga aktieägare som är registrerade iaktieboken en viss avstämningsdag och har anmält deltagande i tidhar rätt att delta på stämman. De aktieägare som inte har möjlighetatt närvara kan i stället företrädas av ombud.Årsstämman väljer bolagets styrelse och styrelsens ordförande.Till årsstämmans uppgifter hör också• Fastställande av resultat- och balansräkning• Beslut om disposition av bolagets resultat• Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD• Val av revisorer• Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna.Årsstämman 2011Årsstämman 2011 ägde rum onsdagen den 5 maj 2011 i bolagetslokaler i Stockholm. 22 aktieägare närvarade vilka representerande66,4 % av antalet utestående aktier och 76,4% av rösterna. Samtligastyrelseledamöter samt bolagets revisor deltog i stämman. Blandannat fattades följande beslut:• Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- ochkoncernbalansräkning för verksamhetsåret 2010 fastställdes.• Föreslagen utdelning 1,50 SEK per aktie beslutades.• Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för det gångna åretsförvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.• Arvode skall utgå till de styrelseledamöter som ej uppbär lön avbolaget eller dess dotterbolag med sammanlagt 650 000 kronoratt fördelas med 275 000 kronor till ordföranden och 125 000kronor till respektive styrelseledamot. För utskottsarbete skall utgåett arvode om 90 000 kronor.• Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning• För tiden intill nästa årsstämma omvaldes Mariana BurenstamLinder, Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord, Michael Grindfors ochDag Sehlin samt Michael Grindfors omvaldes till styrelsensordförande.• Instruktion till valberedningen innebärande bland annat attvalberedningen skall utgöras av representanter för de två röstmässigtstörsta aktieägarna samt styrelsens ordförande baserat påEuroclear Sweden AB:s uppgifter per 30 september 2011.• Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledandebefattningshavare fastställdes.• Ändringar i bolagsordningen till följd av nya regler iaktiebolagslagen som trädde i kraft 1 januari 2011 beslutades.• Styrelsen bemyndigades att längst intill nästa årsstämma fattabeslut om emission av aktier eller konvertibler som medför attmaximalt 1 200 000 B-aktier kan utges mot apportegendom ellerkvittning. Bemyndigandet avser företagsförvärv.ValberedningValberedningen har i uppdrag att i förekommande fall bereda ochlämna förslag till bolagsstämman avseende:• val av stämmoordförande• val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter• styrelsearvode; totalt och även uppdelat mellan ordförande ochövriga styrelseledamöter samt i förekommande fall ersättning förutskotts- och kommittéarbete• arvode till revisor• i förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant• beslut om principer för utseende av valberedning.90 | BTS 2011


En valberedning för BTS Group AB utsågs den 12 oktober 2011. BTStvå största ägare i samråd med styrelsens ordförande MichaelGrindfors utsåg Anders Dahl (representerande Henrik Ekelund),Stefan af Petersens (representerande sig själv) och Michael Grindforsatt ingå i valberedningen. Anders Dahl utsågs till valberedningensordförande.Aktieägare i BTS Group AB har haft möjlighet att vända sig tillvalberedningen med förslag på ledamöter.Valberedningens samtliga förslag enligt ovan tillkännages ikallelsen inför 2012 års årsstämma. Valberedningens motiveradeyttrande avseende förslag till styrelse i BTS Group AB samt deninformation om de föreslagna styrelseledamöterna som valberedningeninhämtat, publiceras på BTS hemsida i anslutning tilloffentliggörandet av dess förslag till styrelse.StyrelsenStyrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltningoch utses av aktieägarna vid årsstämman för perioden från årsstämmanfram till slutet av nästa årsstämma. BTS styrelse fattarbeslut i frågor rörande bland annat strategisk inriktning, förvärv,investeringar, finansiering och koncernövergripande policys. BTSstyrelse skall även säkerställa en korrekt informationsgivning till BTSsolika intressenter.BTS styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av lägst tre ochhögst åtta ledamöter. Vid årsstämman 5 maj 2011 beslutades attstyrelsen under tiden till nästa årsstämma skall bestå av femledamöter utan suppleanter.En gång per verksamhetsår utvärderas styrelsens arbete,antingen inom styrelsen eller med hjälp av externt bistånd, vilketligger till grund för styrelsens framtida arbetssätt.Styrelsen bedöms uppfylla börsreglerna från Nasdaq OMXStockholm samt Svensk kod för bolagsstyrning vad gäller krav påstyrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget ochbolagsledningen.Information om styrelsens ledamöter finns på sidan 94 iårsredovisningen.Styrelsens arbeteStyrelsens arbete styrs, utöver lagar och rekommendationer, av enårligen fastställd skriftlig arbetsordning. Styrelsens arbetsordningsyftar till att tydliggöra och reglera styrelsens arbetsformer ochuppgifter samt ansvarsfördelning mellan ordföranden, övrigaledamöter och verkställande direktören. Enligt arbetsordningen skallstyrelsen normalt hålla minst fyra ordinarie sammanträden. Vid vartoch ett av mötena behandlas förekommande frågor av väsentligbetydelse för bolaget. Vidare informeras styrelsen av ledningen omdet aktuella affärsläget på koncernens delmarknader. Styrelsemötenhålls regelmässigt i anslutning till bolagets rapportering. Bokslutskommunikéoch förslag till vinstdisposition behandlas i februari,delårsrapporter i april, augusti och oktober-november samt budgetför nästkommande år i december. Emellanåt sker delegering tillordföranden och verkställande direktören att gemensamt handläggaen viss fråga. Som styrelsens sekreterare fungerar bolagetsCFO. Under det gångna året har totalt sju sammanträden ägt rum.Varje år genomför styrelsen en utvärdering av styrelsearbetet ochvalberedningen har informerats om innehållet i 2011 årsutvärdering. Den utgör bland annat underlag för planering avstyrelsearbetet kommande år.Styrelsens ersättningÅrsstämman den 5 maj 2011 fastställde att arvode skall utgå till destyrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget eller dess dotterbolagmed sammanlagt 650 000 kronor att fördelas med 275 000kronor till ordföranden och 125 000 kronor till respektive styrelseledamot.Årstämman fastställde även att arvode för utskottsarbeteska utgå med totalt 90 000 kronor.Årsstämman fastställde också att arvode till revisorn skulle utgåenligt godkänd räkning.Styrelseledamöterna i moderbolaget har endast erhållit ersättningi form av styrelsearvode. Styrelseledamöterna omfattas inte av någraaktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram för koncernen.Styrning och ledningStyrelsens sammansättning och oberoende 2011Ledamot Befattning Invald Utskotts arbete OberoendeNärvaro påstyrelsemötenMichael Grindfors Ordförande 2009 Ja 6/7Mariana Burenstam Linder Ledamot 2004 Ja 7/7Henrik Ekelund Ledamot 1986 Nej 1 7/7Stefan Gardefjord Ledamot 2003 Revisionsutskott Ja 7/7Dag Sehlin Ledamot 2003 Revisionsutskott Ja 7/71 Henrik Ekelund är största aktieägare samt VD och koncernchef i BTS Group.BTS 2011 | 91


ErsättningsutskottetErsättningsutskottet har till uppgift att granska och ge styrelsenrekommendationer angående principerna för ersättning, inklusiveprestationsbaserade ersättningar och pensionsvillkor, till bolagetsledande befattningshavare. Frågor som rör VD:s anställningsvillkor,ersättningar och förmåner bereds av ersättningsutskottet ochbeslutas av styrelsen. Ersättningsutskottets uppgifter har under åretutförts av styrelsen i sin helhet exklusive VD.Styrelsen skall på årsstämman den 27 april 2012 presenteraförslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor förföretagsledningen för godkännande av stämman.Närmare upplysningar om ersättning till ledande befattningshavarefinns i årsredovisningen, Not 7.RevisionsutskottetRevisionsutskottets uppgift är att bereda styrelsens arbete med attkvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Vidare skall revisionsutskottetfastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision sombolaget får upphandla av bolagets revisorer. Utskottet har även tilluppgift att ge sin utvärdering av revisionsarbetet till valberedningensamt att biträda valberedningen vid framtagandet av valberedningensförslag till årsstämman till val av revisorer samt storleken pårevisionsarvodet. Bolagets CFO, tillika styrelsens sekreterare, har varitberedande.RevisorerRevisorerna granskar styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget ochkvaliteten på bolagets redovisningshandlingar och rapporterarresultatet av sin granskning till aktieägarna genom revisionsberättelsen,vilken framläggs på årsstämman. Därutöver deltarrevisorn vid det styrelsemöte då presentation av årsbokslutet skeroch lämnar sin rapport från granskningen av bolagets resultat,ställning och interna kontroll. Dessutom kan bolagets revisor lämnaen redogörelse för sina iakttagelser direkt till styrelsens ordförandeom så bedöms nödvändigt.Revisor väljs av årsstämman för en period av fyra år. Vidårsstämman 2009 omvaldes revisionsbolaget ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers med huvudansvarig revisor MagnusThorling för tiden fram till årsstämman 2013.Närmare upplysningar om ersättning till revisorerna finnsi årsredovisningen, Not 4.Bolagets revisorer har för 2011 inte granskat BTS halvårs- ellerniomånadersrapport. Det avviker från Kodens regler. Styrelsen harhittills bedömt att merkostnaden för sådan revisorsgranskning intekan motiveras.Ledande befattningshavareBTS ledande befattningshavare består av:Henrik Ekelund, VD och Koncernchef i BTS Group AB, Stefan Brown, CFOoch vice VD i BTS Group AB samt Jonas Åkerman, VD i BTS USA, Inc.Information om de ledande befattningshavarna finns på sidan 96i årsredovisningen.Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkortill ledande befattningshavareÅrsstämman den 5 maj 2011 antog principer angående ersättning tillledande befattningshavare innebärande att BTS skall tillämpamarknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor för att kunnarekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens och kapacitetatt nå uppställda mål. För anställningar i olika länder skall beaktasrespektive lands vedertagna anställningsformer och god praxis.Ersättningsformerna syftar till att åstadkomma samsyn vad gällerdet långsiktiga perspektivet på verksamheten genom att premieraprestationer som gynnar bolaget och därmed aktieägarna. Enskildamedarbetares ersättningar skall baseras på respektive befattningoch arbetsuppgifter, prestationer, kompetens och erfarenhet.Ersättningen skall normalt bestå av fast grundlön och premiebestämdpensionsförmån vilken högst skall uppgå till 30 procent avden fasta grundlönen. När så bedöms ändamålsenligt kan grundlönoch pensionsförmån kompletteras med rörlig ersättning, andraförmåner och deltagande i incitamentsprogram. Endast verkställandedirektören i moderbolaget äger rätt till avgångsvederlagvilket vid uppsägning från bolagets sida uppgår till motsvarande12 månadslöner.Styrelsen äger rätt att frångå ovanstående principer om särskildaskäl föreligger i enskilda fall.Information och kommunikationBTS kommunikation har som övergripande mål att ge aktieägareoch anställda, marknadens aktörer samt övriga intressenter enaktuell och rättvisande bild av bolaget och dess verksamhet.Kommunikationen skall vara korrekt och trovärdig samt präglas aven nära relation till bolagets intressenter och baseras på frekventakontakter, tydlighet och god etik. Det är BTS uppfattning att högkvalitet i kommunikationsarbetet aktivt bidrar till att stärka förtroendetför bolag och ledning så att affärsmålen lättare uppnås.Aktuell information om BTS publiceras på hemsidan. Delårsrapporteroch årsredovisningar publiceras på svenska och engelska.Händelser som bedöms kunna vara kurspåverkande offentliggörsgenom pressmeddelanden. Utöver detta kommunicerar bolagetmed media, kapitalmarknaden och aktieägare i samband medpubliceringen av delårsrapporterna. Bolaget deltar också löpandei olika andra aktiviteter.92 | BTS 2011


Styrelsens beskrivning av intern kontroll avseendeden finansiella rapporteringenGod bolagsstyrning handlar om ordning och reda, korrekt hanteringav ekonomisk information, minimering av risker och ett väl avvägtrisktagande. En god kontrollmiljö bygger även på en organisationsstrukturmed tydlig och dokumenterad beslutsdelegering, tydligariktlinjer och policys samt en företagskultur med gemensammavärderingar.KontrollmiljöDen interna kontrollen inom BTS baseras på en kontrollmiljö somomfattar organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar.Styrelsen har en skriftlig arbetsordning som klargör styrelsens ansvaroch som reglerar styrelsens arbetsfördelning. I arbetsordningenframgår även vilka frågor som ska föreläggas styrelsen för beslut.Rollfördelning mellan styrelse och verkställande direktören finnskommunicerad i styrelsens arbetsordning samt i dess VD-instruktion.Verkställande direktören leder därutöver verksamheten utifrån aktiebolagslagen,andra lagar och förordningar, regelverk för aktiemarknadsbolag,svensk kod för bolagsstyrning m m.Bolaget har upprättat policies som avser ekonomisk rapportering,IT och IT-säkerhet och personalfrågor (ersättningar till ledandebefattningshavare), arbetsmiljö och jämställdhet m m. Ekonomisktansvar och befogenheter framgår av styrelsens VD-instruktion jämtebeslutade attestrutiner. För att begränsa och kontrollera de finansiellariskerna har styrelsen fastställt en finanspolicy.Bolagets operativa organisation är kommunicerad via organisationsschemakompletterade med roll- eller ansvarsfördelningar.Styrelsen följer upp att fastlagda principer för den finansiellarapporteringen och interna kontrollen efterlevs samt upprätthållerändamålsenliga relationer med bolagets revisorer. Bolagsledningenansvarar för det system av interna kontroller som krävs för att hanteraväsentliga risker i den löpande verksamheten.Riskbedömning och kontrollaktiviteterStyrelsen har det yttersta ansvaret för riskhanteringen. En tydligorganisation och beslutsordning syftar till att skapa en godmedvetenhet om risker hos medarbetarna och ett väl avvägtrisktagande. För att säkerställa att de interna rutinerna ochkontrollerna fungerat på ett adekvat och likartat sätt, finns rutinbeskrivningför de viktigaste processerna. Inbyggda kontrollpunktersyftar även till att risken för felaktigheter i redovisningen minimeras.Likaså finns dokumenterade rutiner avseende hanteringen avbolagets ekonomi- och konsoliderings system. Aktiviteter skerlöpande för att vidmakthålla god intern kontroll och därmedförebygga och upptäcka risker.Information och kommunikationVäsentliga riktlinjer, manualer m.m. som påverkar den finansiellarapporteringen uppdateras och kommuniceras löpande till berördpersonal inom koncernen. Det finns såväl formella som informellainformationskanaler till bolagsledningen och styrelsen för väsentliginformation från medarbetarna. För extern kommunikation följerbolaget de styrande regelverk som tidigare berörts.UppföljningStyrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningenlämnar. Styrelsens arbete innefattar också att säkerställaatt åtgärder vidtas rörande eventuella brister och förslag till åtgärdersom framkommit vid extern revision.BTS har ingen särskild granskningsfunktion (internrevision)baserat på bedömningen att det inte finns särskilda omständigheteri verksamheten – med hänsyn till koncernens storlek, organisationoch rapporteringsstruktur – eller andra förhållanden som förnärvarande motiverar det.Revisors yttrande ombolagsstyrningsrapportenTill årsstämman i BTS Group AB (publ), org.nr 556566-7119Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år2011 på sidorna 90–93 och för att den är upprättad i enlighet medårsredovisningslagen.Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på dennaläsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vihar tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vårlagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har enannan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört medden inriktning och omfattning som en revision enligt InternationalStandards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och attdess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen ochkoncernredovisningen.Stockholm den 23 mars 2012Öhrlings PricewaterhouseCoopers ABStyrning och ledningMagnus ThorlingAuktoriserad revisorBTS 2011 | 93


Styrelse och revisorerMichael GrindforsFödd 1956.Styrelseordförande i BTS Group AB sedan2009. Vice ordförande i amerikanskakonsultföretaget AlixPartners.Aktie- och optionsinnehav i BTS Group AB:30 420 aktier av serie B och 20 000köpoptioner.Michael Grindfors var tidigare VD påAlixPartners. Han har också arbetat påledande befattningar inom bl.a. BostonConsulting Group, Goldman Sachs ochEtonic. Michael Grindfors är civilekonomfrån Handelshögskolan i Stockholm.Oberoende i förhållande till bolaget ochdess större ägare.Mariana Burenstam LinderFödd 1957.Styrelseledamot i BTS Group AB sedan 2004.VD i Burenstam & Partners AB.Övriga uppdrag: Styrelseordförande iKontanten AB och Sverige AmerikaStiftelsen. Styrelseledamot i Latour AB.Aktie- och optionsinnehav i BTS Group AB:12 100 aktier av serie B och 10 000köpoptioner.Mariana Burenstam Linder har brederfarenhet från ledande positioner i flerasvenska företag. Tidigare befattningar harbl.a. varit VD för Ainax, chef för EnskildaBanken och globalt ansvarig för PrivateBanking, Vice VD SEB, IT-chef för Trygg-Hansa och sedan SEB koncernen, VD för ABBFinancial Consulting och VD för NordicManagement AB.Mariana Burenstam Linder är civilekonomfrån Handelshögskolan i Stockholm.Oberoende i förhållande till bolaget ochdess större ägare.Henrik EkelundFödd 1955.Koncernchef och VD i BTS Group AB.Aktie- och optionsinnehav i BTS Group AB(inklusive bolag): 816 000 aktier av serie A,3 172 034 aktier av serie B och 23 000ut färdade köpoptioner.Henrik Ekelund är BTS grundare och har varitVD sedan starten 1986.Henrik Ekelund har en omfattande erfarenhetsom styrelseledamot och ägare i tillväxtföretag,bl.a. Jobline AB, Image PublicationsAB, Strandfastigheter AB (numera KlövernAB) och Universum AB. Henrik Ekelund ärcivilekonom från Handelshögskolan iStockholm.Beroende i förhållande till bolaget och dessstörre ägare.Stefan GardefjordFödd 1958.Styrelseledamot i BTS Group AB sedan 2003.Tillträder den 1 maj 2012 som VD förSwedish Space Corporation.Övriga uppdrag: Styrelseordförande i IT &Telekomföretagen. Styrelseledamot iSvenskt Näringsliv och Almega.Aktie- och optionsinnehav i BTS Group AB:5 000 aktier av serie B och 10 000 köpoptioner.Stefan Gardefjord har varit VD för LogicaSverige AB och medlem i Logicas koncernledningoch sedan 1987 haft ett flertalledande befattningar inom WM-datakoncernen,bl.a. som VD i olika dotterbolag,affärsområdeschef och koncernansvarig förmarknad, försäljning och information.Tidigare befattningar har bl.a. varit konsultchefför Consab Consult AB och innan dessarbetade han inom ekonomi och IT för DowChemical AB. Stefan Gardefjord ärgymnasieekonom.Oberoende i förhållande till bolaget ochdess större ägare.Dag SehlinFödd 1945.Styrelseledamot i BTS Group AB sedan 2003,styrelseordförande 2003–2008.Aktie- och optionsinnehav i BTS Group AB(inklusive närstående): 6 000 aktier av serie Boch10 000 köpoptioner.Dag Sehlin har lång erfarenhet från ledandebefattningar inom svensk finanssektor.Tidigare befattningar har bl.a. varit CFO ochställföreträdande VD för Posten AB, vice VDför OM-gruppen och dessförinnan olikapositioner inom ekonomi och finans inomflera svenska företag. Han har också långerfarenhet från arbete som friståendekonsult och ledamot i olika noterade ochandra styrelser. Dag Sehlin är civilekonomfrån Handelshögskolan i Stockholm.Oberoende i förhållande till bolaget ochdess större ägare.REVISORÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB.Hududansvarig revisor:Magnus ThorlingAuktoriserad revisor.Ovanstående aktie- och optionsinnehavavser förhållandet den 31 december 2011.94 | BTS 2011


Styrning och ledningFrån vänster: Stefan Gardefjord, Michael Grindfors (styrelseordförande), Henrik Ekelund (VD), Mariana Burenstam Linder och Dag SehlinBTS 2011 | 95


Information till aktieägarnaÅrsstämma 2012Aktieägarna i BTS Group AB (publ) kallas härmed till årsstämmafredagen den 27 april 2012 klockan 09.30 i bolagets lokaler,Grevgatan 34 5tr, Stockholm.Aktieägare som önskar deltaga skall vara registrerade i denav Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast lördagen den21 april 2012 samt vara anmälda till BTS Group AB senast tisdagenden 24 april 2012.Anmälan görs antingen per telefon, fax eller e-post,tel 08-58 70 70 00, fax 08-58 70 70 01, ir@bts.com.Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- alternativtorganisations nummer, adress, telefonnummer samt registrerataktieinnehav.Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste, för attfå deltaga i stämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namnhos Euroclear Sweden AB. Begäran om sådan registrering måste skei god tid före lördagen den 21 april 2012 .Rapporter och ekonomisk information 2012Delårsrapporter:Januari–mars 27 april 2012April–juni 22 augusti 2012Juli–september 8 november 2012Bokslutskommuniké februari 2013Ovanstående rapporter kan beställas från BTS Group AB,Grevgatan 34, 114 53 Stockholm, tel 08-587 07 000, fax 08-587 07 001,e-post ir@bts.com. Finansiell information från BTS Group ABpubliceras även på www.bts.com.DefinitionerBTS Group AB, BTS Group AB (publ), BTS, bolaget BTS Group AB medeller utan koncernens dotterbolag (om ej annat framgår avsammanhanget).UtdelningStyrelsen föreslår utdelning om 1,60 SEK per aktie.Styrning och ledningProduktion: BTS Group AB, Corporate Communications i samarbete med Ahnlund/Dahlman/Norman.Foto: Shutterstock, Mats Högberg och Joachim Lundgren/Veckans Affärer. Tryck: Elanders, Falköping, april 2012.BTS 2011 | 97


BTS STOCKHOLMGrevgatan 34114 53 StockholmSverigeTel. 08 58 70 70 00Fax. 08 58 70 70 01BTS AMSTERDAMThomas R. Malthusstraat 1-31066JR AmsterdamNederländernaTel. +31 6 250958 72Fax. +31 20 388 00 65BTS AUSTIN401 Congress AvenueSuite 1510Austin, Texas 78701USATel. +1 512 751 9333Fax. +1 512 692 1840BTS BANGKOKBTS Business Consulting(Thailand) Co., Ltd.Thai CC Tower, 889 SouthSathorn Road, Suite 181Yannawa, SathornBangkok 10120, ThailandTel. +66 2 672 3780Fax. +66 2 672 3665BTS BILBAOc/o Simon Bolivar 27-1º,oficina nº 4Bilbao 48013SpanienTel. +34 94 423 5594Fax. +34 94 423 6897BTS BRYSSELBTS Brussels NVRue d’Arenberg 441000 BrysselBelgienTel. +32 (0) 2 27 415 10Fax. +32 (0) 2 27 415 11BTS CHICAGO33 N. LaSalle StreetSuite 1210Chicago, IL 60602USATel. +1 312 263 6250Fax. +1 312 263 6110BTS HELSINGFORSKalevankatu 3A 4500100 HelsingforsFinlandTel. +358 9 8622 3600Fax. +358 9 8622 3611BTS JOHANNESBURG267 West Avenue1st Floor0046 Centurion, GautengSydafrikaTel. +27 12 663 6909Fax. +27 12 663 6887BTS LONDON346 Kensington High StreetLondon W14 8NSStorbritannienTel. +44 207 348 18 00Fax. +44 207 348 18 01BTS LOS ANGELES2029 Century Park EastSuite 1400Los Angeles,CA 90067USATel. +1 424 202 6952BTS MADRIDCalle José Abascal 42,2º dcha28003 MadridSpanienTel. +34 91 417 5327Fax. +34 91 555 2433BTS MELBOURNESuite 404,198 Harbour EsplanadeDocklands VIC 3008AustralienTel. +61 3 9670 9850Fax. +61 3 9670 9569BTS MEXICO CITYLuis G.Urbina No. 4-Desp. 201Col. Polanco ChapultepecC.P.11560. México, D.F., MexikoTel. +52 (55) 5281 6972Fax. +52 (55) 5281 6972BTS NEW YORK60 E. 42nd StreetSuite 2434New York, NY, 10165USATel. +1 646 378 3730Fax. +1 646 378 3731BTS PHILADELPHIA6 Tower Bridge, Suite 540181 Washington StreetConshohocken, PA 19428USATel. (toll free) +1 800 445 7089Tel. +1 484 391 2900Fax. +1 484 391 2901BTS SAN FRANCISCO456 Montgomery StreetSuite 900San Francisco, CA 94104USATel. +1 415 362 42 00Fax. +1 415 362 42 70BTS SAO PAULORua Geraldo FlausinoGomes, 85, cj 4204575-060 Sao Paulo - SPBrasilienTel. +55 11 5505 2070Fax. +55 11 5505 2016BTS SCOTTSDALE9455 E. Ironwood SquareDrive, Ste. 100Scottsdale, AZ 85258USATel. +1 480 948 2777Fax. +1 480 948 2928BTS SHANGHAIBTS Consulting(Shanghai) Co., Ltd.Suite 506B, West Office TowerShanghai Centre1376 Nanjing Road WestShanghai 200040KinaTel. +86 21 6289 8688Fax. +86 21 6289 8311BTS SINGAPOREBTS Asia Pacific Pte Ltd110 Amoy Street #02-11Singapore 069930Tel. +65 6221 2870Fax. +65 6224 2427BTS STAMFORD300 First Stamford PlaceStamford, CT 06902USATel. +1 203 316 2740Fax. +1 203 316 2750BTS SYDNEYLevel 4, 61 York St,Sydney NSW 2000AustralienTel. +61 2 9299 6435Fax. +61 2 9299 6629BTS SÖUL# 122024 Sajik-ro 8 gilJongno Gu – SeoulSydkorea 110-871Tel. +82 2 539 7676Fax. +82 2 2233 4451BTS TAIPEIBTS Asia-Pacific Pte. Ltd.,Taiwan Branch7F, No. 307, Tun-Hua,North RoadTaipei 105 , TaiwanTel. +886 2 8712 3665BTS TOKYOEmbassy of SwedenCompound1-10-3-901Roppongi Minato-kuTokyo 106-0032, JapanTel. 03-3560-3692Fax. 03-3560-3693Advantage PerformanceGroup700 Larkspur Landing Circle,Suite 125Larkspur, CA 94939USATel. 1-800-494-6646Fax. 1-415-925-9512www.bts.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!