13.07.2015 Views

12-punktsmanifest inför kyrkovalet 2013 - Socialdemokraterna

12-punktsmanifest inför kyrkovalet 2013 - Socialdemokraterna

12-punktsmanifest inför kyrkovalet 2013 - Socialdemokraterna

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Socialdemokraternas manifestFÖR EN ÖPPEN FOLKKYRKA MED FRAMTIDSTROSvenska kyrkan ska sätta människornas behov i centrum1. Visa lyhördhet och omsorg vid dop, konfirmation,vigslar och begravningar!2. Förena goda traditioner med nytänkande så att flerkänner sig delaktiga!3. Håll Sveriges kyrkobyggnader och kyrkogårdaröppna och välvårdade!Svenska kyrkan ska stå upp för allas lika rätt och värde4. Visa att kvinnoprästmotstånd och homofobiinte hör hemma i folkkyrkan!5. Arbeta för internationell solidaritet, socialrättvisa och hållbar utveckling!6. Var drivande i religionsdialog och i arbetetmot mobbning och rasism!Svenska kyrkan ska bekämpa de växande klassklyftorna7. Slå larm när kommun, landsting och stat intetar sitt ansvar för välfärden!8. Avskaffa alla avgifter i Svenska kyrkans barnochungdomsverksamhet!9. Skapa fler sommarjobb åt ungdomar isamverkan med kommunerna!Svenska kyrkan ska bidra till gemenskap och utveckling10. Ta vara på församlingshemmen som öppnamötesplatser i lokalsamhället!11. Skapa en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheterför alla anställda!12. Bedriv diakonal verksamhet som bryterensamhet och utanförskap!


“Jag vill att Svenska kyrkan skavara öppen, både för dig som ärtroende och för dig som är mersökande. Här ska alla känna sigvälkomna och värdefulla!”WANJA LUNDBY WEDIN KANDIDAT I KYRKOVALETSTEFAN LÖFVEN“Tusentals socialdemokrater ställerupp som förtroendevalda i Svenskakyrkan. Det är jag stolt över, eftersomderas engagemang bidrar tillökad öppenhet och framtidstro.Självklart röstar jag i kyrkovalet.Gör det du också!”www.socialdemokraterna.se/kyrkovalet


Stockholms stiftDet goda samhället bygger vi tillsammans, inte minst genomideellt arbete inom föreningsliv och folkrörelser. Här spelarSvenska kyrkan, med sin närvaro i hela Stockholmsregionen, enviktig roll. Socialdemokraternas kyrkopolitik syftar till att allaförsamlingar ska bedriva en verksamhet som är öppen och schysst,så att du med glädje och stolthet kan fortsätta att vara medlem.När du röstar på Socialdemokraterna i Stockholms stift tar duställning för att rika församlingar ska dela med sig till församlingardär behoven är stora men resurserna små. Du tar ocksåställning för att Svenska kyrkan i vår del av världen ska vara enföregångare när det gäller både HBT-personers rättigheter ochaktiv religionsdialog mellan kristna, judar och muslimer.Vi som bor i Stockholmsregionen får uppleva blandningen avstorstadens puls, närhet till naturen och ett kulturliv som hämtarsin näring från världens alla hörn. All socialdemokratisk politik –såväl i Svenska kyrkan som i kommuner och landsting – handlarom att ta vara på utvecklingskraft och att undanröja samhällsproblem.Vi vill stärka människors känsla av frihet och framtidstro.Ta ställning för en öppen folkkyrka den 15 september!PortobetaltSocialdemokraterna i StockholmsregionenSVARSPOSTKundnr: 110 406 501110 01 Stockholm


Vi vill höra din åsikt!Vad tycker du att Svenska kyrkan borde satsa på, som är viktigt för dig – eller för andra?Vilka förväntningar måste vi leva upp till, för att du ska rösta på Socialdemokraterna 2014?vik här Jag vill bli medlem i Socialdemokraterna!NamnTelefonE-postAdressPostnr och ortPersonnr –Vi kommer att spara dina uppgifter. Läs mer på socialdemokraterna.se/integritetspolicyVälkommen som medlem!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!