det finns enklare sätt att bidra till en bättre miljö - Svanen

svanen.se

det finns enklare sätt att bidra till en bättre miljö - Svanen

tryckeribroschyr_2010.indd 3 2010-11-02 16:32:18


Ett märke.Om du verkligen vill spara på miljön.Om du vill vara säker på att minska miljöbelastningen totaltsett, är en Svanenmärkning det bästa sättet. För att entrycksak ska kunna Svanenmärkas måste hårda krav uppfyllasfrån skogsbruk genom hela produktionskedjan till tryckerioch avfallshantering. Se själv, vi börjar i skogen!Träråvaran får inte komma från skogarmed höga biologiska eller socialaskyddsvärden. Minst 20 procent måstedessutom komma från certifierat hållbartskogsbruk (kan till exempel varaFSC) om inte råvaran till mer än 75procent består av returpapper.För massa- och pappersfabrikerställs krav på låg energiförbrukning,rening av utsläpp, kemikalier samtavfall.Så långt papperet. Nu har vi kommittill tryckerierna.Här gäller det framförallt att byta utfarliga kemikalier mot mindre skadligaoch att se över sin energianvändning.Dessutom skärps våra kriterierkontinuerligt. Tillsammans med våralicens tagare driver vi helt enkelt påutvecklingen, istället för att bara nöjaoss med gårdagens resultat. Hela denna”miljörutt” påverkar du ganska enkelt.Allt du behöver göra är ett aktivt valmed din Svanenmärkning.Och ingenting annat.tryckeribroschyr_2010.indd 4 2010-11-02 16:32:18


tryckeribroschyr_2010.indd 5 2010-11-02 16:32:18


Vad täcker de olika märkena?Svanen EU Ecolabel Paper ProfileNordens officiella miljömärke.Svanen ser till helhetsperspektiveti miljöfrågan ochsyftar till att minska miljöbelastningen.Med en Svanenmärkttrycksak påverkas helakedjan från skogsbruk, massaochpapperstillverkning tillden färdigtryckta produkten.Ett Svanenmärkt tryckeri gerså låg miljöbelastning sommöjligt. Svanen kräver att enpappersråvara till minst 20%kommer från certifierat hållbartskogsbruk, till exempelFSC.EU Ecolabel är det gemensammaeuropeiska miljömärketoch en motsvarighettill Svanen. I dagsläget finnsdet EU Ecolabel-märktpapper på marknaden meneftersom det inte finns kriterierför tryckerier finns detinga tryck saker märkta medEU Eco label.Paper Profile är en miljövarudeklarationför papper. Detger information om denmiljö belastning som aktuellprodukt orsakat, men geringen indikation på om denär hög eller låg, det överlämnastill mottagaren.tryckeribroschyr_2010.indd 6 2010-11-02 16:32:19


FSCForest Stewardship Council ärett internationellt initiativ föratt främja ett hållbart skogsbrukutifrån ekologiska, socialaoch ekonomiska aspekter.FSC är dock inte samma slagsmiljömärke som till exempelSvanen och EU Ecolabeleftersom kraven inte ställsutifrån den totala miljöpåverkanför produkten utan endastpå träråvarans ursprung.FSC finns i olika graderingarberoende på vad som ingår iråvaran.FSC PureHär är all råvara frånFSC-certifierad skog.Det har även såltsoch/eller bearbetatsav företag med så kallat COCcertifikatfrån FSC, som visaratt företaget och dess produkterfrämjar ansvarsfulla metoder förskogsbruket.FSC RecycledDenna grupp är100% träråvara somär återvunnen efterkonsumentledet.FSC MixedSourcesFör att tillhöra dennagrupp måste materialetbestå av minst10% FSC-råvara, resten måstevara från annat kontrolleratursprung eller återvunnet material.ISO 14 001ISO 14001 är ensamling standarder somett företag kan följa föratt skapa ett miljöledningssystem.Deom fattar bland annatutvärde ring, organiseringoch redovisning avdet interna miljöarbetet.ISO 14001 ställer i siginga miljökrav på företageteller dess produkter.De krav som gälleri miljöledningssystemetställer företaget på sigsjälvt.tryckeribroschyr_2010.indd 7 2010-11-02 16:32:19


MILJÖMÄRKT TRYCKSAKSvanen är Nordens officiella miljömärkning. Vi granskar varoroch tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvaratill avfall. Vi ställer sedan hårda miljökrav men även krav påfunktion och kvalitet. Svanens vision är ett hållbart samhällemed en hållbar konsumtion. Genom att kontinuerligt skärpakraven driver vi omställningen till ett hållbart samhälle stegför steg. I dag finns Svanen på 65 olika grupper av varor ochtjänster.Miljömärkning Sverige AB118 80 Stockholm Besöksadress: S:t Paulsgatan 6Tel 08 55 55 24 00 Fax 08 55 55 24 01 info@svanen.sewww.svanen.setryckeribroschyr_2010.indd 8 2010-11-02 16:32:23