Per Stenström, vd för koncernen bertegrup- pen som äger ... - Posten

posten.se

Per Stenström, vd för koncernen bertegrup- pen som äger ... - Posten

Per Stenström, vd förkoncernen Bertegruppensom äger BerteQvarn. Helena Stenströmär produktutvecklare påSia Glass.Xxxx42 du&co 4•2009


Per Stenström ochHelena Stenströmkvalitetssäkrar ägglikörglassen.1976. Per Stenström, i dag koncernchef, begrundaren bild från slakteriet som en gång fanns i lokalernadär Sia Glass i dag finns.Hur håller man ihop ettfamiljeföretag i fyra sekel?ArvingarnaAtt äga ett familjeföretag kan varakom p licerat, inte minst vid generationsskiften.Det vet familjen Stenström iSlöinge som drivit Berte Qvarn – i 430år. Nu förbereder sig 14:e genera tionenför att så småningom ta över.av karin aase foto Lars Ardarve2009s sdu&co 4•2009 43


2009. Glassortering.1976. Här görsglassbåtar.1963. Olof Stenström (i kavaj), far till Bertegruppens nuvarandevd Per, tittar till spritsningen av storstrutar i Sia Glass fabrik.’’Det tjänar inget till att gåoch fundera på hur farfarsfarhade reagerat i en viss situation.2009. Per Stenströmkommunicerarsin filosofi.1963. Storstrutar härdas i kylrummet hos Sia Glass.s sdu&co 4•2009 47


s sHelenaStenströmär produktutvecklarepåSia Glass.såväl för bolagen och hur de styrs som förde andra ägarnas agerande ska öka. Ochförhoppningsvis undvika de konflikter somär så vanliga när ägande ska skiftas ifamilje företag.För även om det är lugnt nu har det funnitsgenerationskonflikter förr. När kvarnenombildades till aktiebolag 1895 var det tiosyskon som delade på aktierna, och 1945när Pers pappa Olof Stenström tog över varägandet utspritt på diverse kusiner, sysslingaroch bryllingar. 1966–67 resulteradedet här i stor konflikt. En del ägare ville haut pengar ur bolagen. Andra ville fortsättaatt investera och bygga framåt. Det helaslutade med att Olof köpte ut alla de andraför att få arbetsro.Efter det ägnade han mycket tankekraftför att undvika att liknande konflikterskulle drabba hans barn och barnbarn.Lösningen blev att Bertebos Stiftelse bildades1995. Denna äger 30 procent av Bertegruppen,medan resterande 70 procentdelades upp mellan Per och hans två bröder.På så vis skulle två av delägarna alltidha majoritet och inga dödlägen skullekunna uppstå.– Det är viktigt att det går att fatta beslut,kan du inte det kan du inte utveckla bolagenoch då blir de till slut inte livskraftiga.Olof Stenströms arbete verkar ha gettresultat. De tre sönerna och deras familjerhar kunnat driva företagen vidare, även omde ibland har haft olika syn på vad som skagöras.– Det är klart att vi har haft olika uppfattningar,vi är ju olika personer, men då harvi sagt vad vi tycker i styrelsen. Sen får manrespektera de beslut som fattas där.Vad som händer när generation 14 sedantar över, det är inget Per vill spekulera om.Förr eller senare kommer ägandet kanskeatt spädas ut igen, förr eller senare kommerkanske en konflikt. Men det är inget hankan ägna sin energi åt. Hans uppdrag är attdriva bolaget i dag, och se till att det finnskvar för nästa generation att ta hand om,om de vill. Det viktigaste är att barnen blirlyckliga, tycker han. nFamiljen Stenströmsroll i koncernenl Bertegruppen ägs till 30 procent avBertebo Stiftelse och till 70 procent avbröderna Gudmund och Per Stenström,samt deras bror Anders Stenströmstre barn Daniel, Kristofer ochKristina. Per och Gudmund är 13:e generationenav samma familj som driverBerte Qvarn.Per Stenström är vd för Bertegruppen,samt styelseordförande i Bertegruppenoch dotterbolagen. Fram till2008 var han även vd för Sia GlassAB.Gudmund Stenström är medlemav Bertegruppens styrelse och drevtills för några år sedan Berte Gård.Pers och Gudmunds äldre bror AndersStenström avled 2008. Från 1985till 2001 var han vd för Berte Qvarn.2001 efterträddes han av sin hustruGerd, som i sin tur lämnade över vdpostentill kvarnens första externa vd1 januari 2009.Per och Gudmund har dessutomtvå systrar som varken äger aktiereller arbetar inom Bertegruppen.Tillsammans har Anders, Per ochGudmund tio barn i åldrarna 1–28 år.Per Stenströms dotter Helena Stenströmjobbar som produktutvecklarepå Sia Glass. Pers svärson HenrikStenström, gift med Pers dotter Lovisa,driver Berte Gård. Övriga inom 14:egenerationen studerar fortfarandeeller arbetar inom andra yrken.Per Stenströms bästa råd vid generationsskiften➔ De flesta pratar för lite. Resoneraså mycket som möjligt så att ni vetvad de inblandade personerna vill.➔ Ta hjälp av någon utomståendesom ni har förtroende för, kanskeen advokat eller revisor eller styrelseledamot.Kunskap och kloka personerfinns överallt.➔ Låt det ta tid, du löser inte ettgenerationsskifte på ett halvår. Jagskulle gissa att för de allra flesta tardet åtminstone fem år. Sätt upp ettmål för er själva när det ska varaklart, och börja planera skiftet i godtid innan dess.➔ Var inte alltför fast i din uppfattningom hur saker ska göras, utanlåt dem som ska ta över vara medoch fatta besluten➔ Var medveten om att generationsskiftenär svåra och att detofta blir konflikter. Sopa inte demunder mattan utan ta tag i ochlös dem, även om det nog ärdet svåraste av allt.➔ Om du som ska ta över intetycker att det känns rätt, övervägdå att lämna bolaget och göra någotannat. Försök att se vad som ärbäst för dig och bolaget. Mår dudåligt är det bättre att du gör någotannat. Du lever bara en gång.48 du&co 4•2009

More magazines by this user
Similar magazines