Välgenomtänkt lösning når - Hiab AS

hiab.no

Välgenomtänkt lösning når - Hiab AS

HiabS MAGASIN FÖR LASTHANTERING 2.2008 SvenskaVälgenomtänktlösning nårmåletI FOKUS: Service – Lastbilskoncept – Fördelar med kroklastväxlare


Redo för serviceServicetjänster och nära partnerskap med våra kunder är viktiga elementi Hiabs verksamhet i dag – de också är nyckelelement i vår strategi som baseraspå att vara nära våra kunder.MässorKom och träffa oss på mässor ochutställningar. Ytterligare information hittardu på www.hiab.com.Vi på Hiab och i Cargotec-koncernen har lagt märke till den kontinuerligtoch stadigt ökande efterfrågan på underhållsservice bland våra kunder.Hiab utvecklar fortlöpande sina lasthanteringslösningar och sin serviceportfölj precis somJukka Ruotsalainen, direktör för affärsområdet Service, berättar på sidan 6 i denna tidning. Genomatt utnyttja de synergier som alla tre affärsområden i Cargotec-koncernen har gällande know-how omservice skapar vi ytterligare möjligheter att globalt leva upp till våra kunders individuella behov.Ett bra exempel på nya innovativa sätt för nära partnerskap är den skräddarsydda lösning somHiab har utvecklat tillsammans med Veho, som importerar arbetsfordon till Finland. Från sidan 10kan du se hur kunderna i energiindustrin får den utrustning som exakt motsvarar deras behov ochsom ger god avkastning på deras investering.4Investeringari kranen gerännu högreproduktivitetPekka VartiainenVD, HiabBAKOM OMSLAGETArbetet uppe i luften har fått ett stort lyftMarko Siira, som är tekniker och arbetar med distributionsnätverk, monterar en förbindelseledning med enspänning på 20 kilovolt i Nurmes, en ort i Norra Karelen i Finland. Siira, som har lång yrkesvana efter att haarbetat nio år inom branschen, anser att fordonet som Voimatel Oy anskaffade för några månader sedan harvarit till stor nytta i fältarbetet.Överdelen, som är standardiserad för energiindustrin och konstruerad för chassiet av Mercedes-BenzAtego, väger 13 ton och är försedd med fyrhjulsdrift. Det syns på detaljerna att denna modell har planeratsmycket noggrant.”Om man ska utföra denna typ av arbeten är detta verkligen ett fantastiskt fordon. Nu är det enkelt atthissa upp den utrustning som behövs, till exempel spaklyftarna”, konstaterar Siira.Han berättar att arbetet går smidigare och arbetsförhållandena har blivit bättre efter att fordonetanskaffades.”Nu kan arbetet där uppe utföras mycket snabbare än tidigare, då vi måste klättra upp för stolpen medvåra stolpskor. Dessutom blir arbetet lättare, eftersom man har fordonet till hjälp. Arbetsställningen blir ocksåmycket bättre än tidigare”.På sidorna 9-11 kan du läsa mer om paketlösningen med en lastbil som standardiseratsför användning inom energiindustrin.METHOD – HIABS MAGASIN FÖR LASTHANTERINGär Hiabs kundtidning med en upplaga på ca 70 000 exemplar.Hiab-koncernens produktmärken är HIAB lastbilskranar,MULTILIFT lastväxlarsystem, LOGLIFT och JONSEREDskogskranar, ZEPRO, WALTCO, AMA och FOCOLIFTbakgavellyftar och MOFFETT och PRINCETON PIGGYBACK ® påhängstruckar.De åsikter som framförs av skribenter eller intervjupersonerspeglar inte nödvändigtvis Hiabs åsikter. Innehållet i tidningen(med undantag av fotona) får gärna kopieras, förutsatt attkällan anges.


InnehållBranscher9SKRÄDDARSYDDLÖSNINGFÖR ENERGIINDUSTRINHiab och Veho har standardiserat ett lastbilskoncept medoptimerad effektivitet för energiindustrins behov.Kunder12KOMPETENTA FÖRARE SOMKONKURRENSFÖRDELHiabs schweiziska kund Schwab AG skiljer sig frånkonkurrenterna med sina kompetenta förare.14 FÖR LASTHANTERINGFÖRSVARETHiabs kranar och kroklastväxlare ökar effektiviteten i danskaförsvarsmaktens logistiska lösningar.18 STENHÅRD EXPERTISEfterfrågan på stenprodukter samt cement och lerblocksom tillverkats av italienska Sbarbati Pavimentazioni ökarstadigt.20OM ALLT SKA SKE BLIXT-SNABBT KRÄVS KVALITETByggandet av ett järnvägsnätverk för höghastighetstågkors och tvärs över Kina fortskrider snabbt.Teknologi4INVESTERINGAR I KRANEN GERÄNNU HÖGRE PRODUKTIVITETDen tid då kranar endast användes för lyft med krokarär förbi. Idag finns det ett allt större sortiment avtilläggsutrustning att tillgå.8TRE SÄRSKILDA FÖRDELARMED KROKLASTVÄXLAREMångsidighet, driftsäkerhet och anpassningsbarhet ärde viktigaste egenskaperna i MULTILIFT XR Power Rangekroklastväxlarna.UtgivareHiab is part of Cargotec Corporation, theworld leading provider of cargo handlingsolutions for ports, terminals, ships andlocal distribution.Allmänt6STÖD GENOM HELALIVSCYKELNI framtiden kommer kunderna att kunna välja bland ett alltstörre utbud av underhållstjänster.Hiab Oy, Central Marketing, Sörnäs strandväg 23, PB 61, FIN-00501 Helsingfors, Finlandtel. +358 204 55 4401, fax +358 204 55 451117NYHETERChefredaktör Aija Kalander Redaktionsledning Compositor Oy Översättning Oy Praktikus AbGrafisk design Neutron Design Tryckt hos Lönnberg Print ISSN 1459-9546Prenumeration och adressändring Hiab Oy, Central Marketing, Sörnäs strandväg 23, PB 61,FIN-00501 Helsingfors , Finland, tel. +358 204 55 4401, fax +358 204 55 4511, www.hiab.com/feedback


TEKNOLOGIOm duhar testatToolXChangeren gång, klarar du dig inteutan den.Investeringar i kranen ger ännuhOgre högreproduktiviteAllt fler kranförare är medvetna om att produktiviteten kan ökas om manförser kranen med olika tilläggsutrustningar. Den tid då kranar endastanvändes för lyft med krok är förbi. Idag finns ett allt större sortiment avtilläggsutrustning att tillgå.4 method 2.2008


Stödgenom hela livscykelnServicetrenden fortgår ochföretagen fortsätter att satsapå pålitliga partnerskapför underhållsarbeten. Föratt svara mot kundernasbehov breddas utbudet avunderhållsservice inom Hiab.”När vi i vissa situationerkan föra samman underhållspersonaleni deolika Cargotec-bolagenkan vi också betjänakunderna bättre”, förklararJukka Ruotsalainen detnya sättet att utvecklaserviceverksamheten.6 method 2.2008


Jukka Ruotsalainen, som är direktörför affärsområdet Service, anser att denökade efterfrågan på Hiabs underhållsserviceär en del av en bredare trendsom råder inom branschen och som gårut på att företagen vill fokusera mer påsin egen kärnverksamhet.”Våra kunder är av typen ’jag fixardet’, ’vi fixar det’ eller ’ni får fixa det’,och de har allt oftare börjat säga: ’ni får fixa det’. I synnerhetde större företagen vänder sig till en partner somfår ta över ansvaret för underhållsarbetena”, sammanfattarRuotsalainen kundernas syn på produktunderhåll.”Detta innebär att vi kan tillgodose behoven inomvarje kundkategori med vår underhållsservice.”Heltäckande utbud”Hiab är världens ledande leverantör av lasthanteringsutrustningoch servicen kompletterar vårt utbud av tekniskalösningar på ett naturligt sätt. Vi utvecklar servicepå olika nivåer, vilket inbegriper allt från heltäckandepaket till förebyggande underhåll och försäljning avreservdelar. Hiab är ett välkänt varumärke som stårför kvalitet, och kunderna litar på oss. Därför kankunderna också vara säkra på att den underhållsservicevi erbjuder är av hög kvalitet.”Ruotsalainen understryker att ett företag som ärverksamt på globalt plan behöver standardiserade serviceprodukter,så att kunder som bedriver affärsverksamheti flera olika länder kan få samma slags serviceöverallt. Men de särskilda lokala förhållandena måsteäven tas i beaktande, och därför är utbudet av underhållsserviceinte riktigt likadant i alla länder.landsorganisationer för att mer effektivt kunna utnyttja synergierna mellanföretagen Hiab, MacGREGOR och Kalmar, som alla ingår i koncernen.Detta innebär i huvudsak att de delar av koncernen som tidigaredrevs var för sig i olika länder nu sammanförs ”under samma tak”, ochdärför kan alla företag dra nytta av de andras sakkunskap och resurser.”Om vi kan föra samman underhållspersonalen i de olika företageni vissa situationer, kan vi också betjäna kunderna bättre”, konstaterarRuotsalainen. Han ger också en förklaring på varför det även är kostnadseffektivtatt utnyttja den kunskap om underhållsarbeten som finns i deolika företagen. ”70 procent av underhållsarbetena handlar om att jobbamed liknande typer av mekanik, automation, pneumatik och hydraulik.Dessutom behöver vi personer som har specifik fackkunskap om de egenskapersom är typiska för olika slag av utrustning”.Bra konstruktioner utgör en god grundEn av de största utmaningarna när det gäller att utvidga underhållsverksamhetenär att arbetet till största delen utförs manuellt, samtidigt som detinte råder någon tvekan om att det är brist på skickliga fackmän.”Vid Cargotec har vi gjort stora satsningar på att hitta och utbildabegåvade personer samt hålla kvar dem i företaget. Vi har byggt upp etteget utbildningssystem för att säkerställa att vi har tillgång till fackmänsom har kunskaper om många olika områden av underhållsverksamhetenoch som kan arbeta över gränserna.”Jukka Ruotsalainen understryker att varenda servicetekniker spelar enavgörande roll, eftersom kunderna bildar sig en uppfattning om Hiab ochhela Cargotec-koncernen efter hur dessa servicetekniker utför sitt arbete.Vår underhållsservicetillgodoser behoven hosalla kundkategorier.Detta innebär att affärsverksamheten måsteomstruktureras. Ruotsalainen berättar att underhållsservicenhar utvecklats huvudsakligen på lokalt plan,men målet är att härefter på ett bättre sätt utnyttja densakkunskap som finns inom hela företaget, så att maninte stannar upp vid landsgränserna och produktlinjerna.Istället för att bara sälja utrustning kommer mannu att satsa på lösningar för lasthantering. Detta kanomfatta såväl utrustning som underhåll och kanske tilloch med finansiering.Tack vare Cargotec kan Hiabsglobala nätverk utnyttjas bättreUnderhållsservicen inom Hiab har utvecklats i sambandmed att affärsstrategin inom moderkoncernenCargotec har gjorts enhetlig. Koncernen bygger uppHan påpekar också att varje möte med kunden utgör en utmaning. Urkundens synvinkel är det nämligen aldrig positivt med ett sådant möte,eftersom orsaken till mötet är att underhållsarbeten måste utföras ochutrustningen därför inte kan användas produktivt.Ruotsalainen anser att ett väl utfört underhållsarbete handlar om atten skicklig servicetekniker måste vara på plats snabbt och ha nödvändigareservdelar med sig och att Hiab måste tillverka utrustning som är slitstarksamt konstruera denna utrustning så att underhållsarbeten är enklaatt utföra.”Konstruktionsavdelningen fattar viktiga beslut. Om besluten inte ärriktiga, är spelet förlorat. För att Hiabs lösningar ska fungera väl underhela den tid då utrustningen används är det av avgörande betydelse attavdelningen för marknadsföring av eftermarknadstjänster och konstruktionsavdelningenhar ett nära samarbete.”Text: Compositor/Sami LaaksoBild: Jyrki Vesamethod 2.2008 7


TEKNOLOGIsärskilda fördelarMED SERIEN AVKROKLASTVÄXLARE1MÅNGSIDIGHETkännetecknar kroklastväxlarna isortimentet MULTILIFT XR Poweroch möjliggörs tack vare de tekniskalösningarna.■■ Kroklastväxlaren XR S är försedd meden teleskopisk krokarm. Detta innebär attman kan använda krokarmen på låg höjdnär man växlar lasten.■■ XR Z-modellen är försedd med enkrokarm med både teleskop- och vinkladfunktion, vilket innebär att dess pådragningsvinkelblir låg då flaken växlas. Eftersomdenna kroklastväxlare kan skjutasut långt i horisontellt plan, kan den enkelthantera växelflak av olika längd. Därförär detta den idealiska lösningen om manmåste arbeta i utrymmen med låg takhöjd.Alla modeller finns tillgängliga i antingen21 eller 26 tons kapacitet. De lastbilar somär utrustade med kroklastväxlare frånsortimentet XR Power har hög nyttjandegrad,då lastväxlaren gör det möjligtatt använda lastbilen för många olikaändamål. Driftstoppen och lastningstidernaär korta, eftersom man kan skötaandra transportarbeten medan växelflakenlastas och dessutom är det lättare attutföra lastningen när växelflaken ligger påmarken.2DRIFTSÄKERHEThar prioriterats vid utformningenav kroklastväxlarna. Tack vare denoptimerade utformningen är det lätt attkoppla krokarmen till en tank, ett växelflakeller en container. Därför kan kroklastväxlarnaav typen XR Power även användasav förare som är mindre erfarna. Eftersominstallationshöjden är låg har man lyckatssänka tyngdpunkten och därmed görakrokväxlarna stabilare. Några av säkerhetsfunktionernaär det automatiska mekaniskatipplåset samt hydraulsystemetslasthållar- och slangbrottsventiler. Förarenkan styra lastningen eller lossningen frånförarhytten, vilket ytterligare ökar säkerheteni arbetet.3 ANPASSNINGS-BARHETEN innebär attkroklastväxlarna i serien MULTILIFTXR Power Range kan användas på olika typerav arbetsplatser. Det programmerbarastyrsystemet (PLC, Programmable LogicControl) gör kroklastväxlarna idealiskaför ett antal olika användningsområden.Tack vare detta system minimeras ocksådriftstoppen. Dessutom blir lastväxlarensnabb och säker i drift, oavsett hur mycketnyttolasten väger.Med hjälp av PLC kan man lägga till nyafunktioner på lasthanteringsutrustningen.På detta sätt underlättas det dagligaarbetet. Några av de egenskaper somstandardutrustningen har är två hastighetslägen,automatisk losskoppling dåväxelflaket sänks ned på underredet, ochhuvudcylinder med flytläge. Tillvalsfunktionernaomfattar bland annat automatiskstyrning, snabbstyrning, proportionelltreglerad snabbstyrning samt lossning avlasten vid horisontell rörelse. Man kankombinera de olika tillvalsfunktionernaoch styra dem med det mycket bekvämaoch ergonomiskt utformade manöverdonetinne i förarhytten. På detta sätt kanman utnyttja lastväxlaren inom mångaolika användningsområden.Serien MULTILIFT XR PowerFordonstypFordonets bruttovikt (ton) 26–32Lyftkapacitet (ton) 21–263 eller 4 axlarYtterligare information finns påwww.hiab.com/products8 method 2.2008


Välgenomtänktlösning förenergibranschenDet lönar sig inte attuppfinna hjulet på nytt,säger redan det gamlatalesättet. Lika litet finnsett behov av att på nyttuppfinna ett fordonsom perfekt motsvararenergibranschens behov,eftersom Hiab och Vehoredan har standardiseraten sådan lösning.Fordon för energibranschen precis som för övriga branscher har skräddarsyttsoch anpassats in i minsta detalj. Detta innebär att när man köper ettdylikt fordon så har lösningarna för samma problem redan behandlats omoch om igen. Många bolag har också använt fordon som skräddarsytts påolika sätt, trots att detta inte är ekonomiskt lönsamt.Hiab och Veho, som importerar Mercedes-Benz arbetsfordon tillFinland, har standardiserat ett lastbilskoncept med optimerad effektivitetför energibranschen.”Vi vill att våra kunder i energibranschen ska fokusera på sin kärnverksamhetistället för att konstruera fordon”, säger Hiabs regionchefBörje Laakso.Han framhåller att utvecklingsarbetet baseras på långvarig erfarenhet av energibranschenoch på en fortgående dialog med fordonsanvändarna. Säljchef Risto Eränen lyfter ocksåfram betydelsen av att känna kundens behov. Han leder Vehos kraftledningsenhet, som specialiseratsig på fordon för energisektorn.”Vi har en konsulterande roll, eftersom energibolagen i vanliga fall inte har professionellamedarbetare som specialiserat sig på fordonsupphandling. Kunderna vet vad de behöverfordonet till, och vi vet vilka lösningar som måste ingå för att fordonet ska klara jobbet”,konstaterar Eränen.Lämplig för uppgiftenLösningen utvecklades under flera år i samarbete mellan Hiab och Veho och resultatet blev ettöverbyggnadskoncept som konstruerats för den fyrhjulsdrivna 13 ton tunga Mercedes-BenzAtego-chassiet.method 2.2008 9


Lösningen utvecklades under flera år isamarbete mellan Hiab och Veho ochresultatet blev ett påbyggnadskonceptsom konstruerats för den fyrhjulsdrivna13 ton tunga Mercedes-Benz Ategochassiet.Det standardiserade, flerfunktionellafordonet med noggrant konstruerade detaljeranvänds främst av energibolag för underhållav distributionsnät, för mindre reparationsarbetenoch vid utläggandet av nya kraftlinjer,vilket innebär att fordonet måste ha terränggåendeegenskaper.”Större delen av påbygganden är standardiserad,men kunderna kan fortfarande väljabland ett av flera alternativ för att anpassafordonet efter sina behov. De kan till exempelvälja krankapacitet, räckvidd och tillbehör tillkranen”, berättar Börje Laakso och påpekaratt HIAB 088 HiDuo har visat sig varaden lämpligaste kranen för fordon i dennastorleksklass. 088 HiDuo kan utföra ett stortantal uppgifter, bland annat att lyfta kabelrullaroch transformatorinstallationer.Laakso påpekar att standardiseringen avpåbyggnadskonceptet har resulterat i kortareledtider vid fabriken och avsevärt kortareleveranstider för kunden.Hög nyttjandegradSamarbetet mellan Hiab och Veho var mycketintensivt under utvecklingsfasen. Bland annathade Hiabs experter direkt online-förbindelsetill Mercedes-Benz databas för påbyggnadstillverkare.Laakso och Eränen medger attarbetstakten tidvis var hektisk och dagarnalånga, men samarbetet förlöpte smidigt. Engod ömsesidig förståelse och ett gemensamtmål drev arbetet vidare och – här är de bådaockså överens – detta märks även i slutresultatet.Hög nyttjandegradger godavkastningpå kundensinvestering.10 method 2.2008


Ett genomtänktkoncept”Vi spar tid och kostnader – och kvaliteten stämmer”,förklarar Markku Manninen orsakerna till attVoimatel Oy valde ett fordon med en överbyggnadsom standardiserats för bygg, reparationer ochunderhåll av kraftledningsnät.Laakso påpekar att fordonen ofta köpsför att användas under en lång tidsperiod ochdärför måste de vara mångsidiga för att klaraav ett brett urval av uppgifter.”Nu kan bolag i energisektorn köpa fordonsom helt stämmer med deras behov; det ärockså enkelt att flytta dessa fordon mellanolika arbetsplatser och från en förare till enannan. Samtidigt har själva tillverkningsprocessernablivit snabbare och effektivare”, konstaterarLaakso och tillägger att lyhördhetenför kundernas behov har lett till ökad säkerhetoch enklare användning av fordonen.”Vi har också lyckats höja drifttiden förfordonet genom produktutveckling. Högnyttjandegrad ger god avkastning på kundensinvestering”, summerar Eränen.Text: Compositor/Sami LaaksoBilder: Pekka NurmiVoimatel Oy, som specialiserat sig på att bygga och underhållael- och telekommunikationsnät, har nu avsevärt utökat sinmaskinpark för tunga arbeten. Tidigare hade Voimatel två storalastbilar, men nu har bolaget köpt sju 13-tons Mercedes-Benz Ategosmed standardiserade påbyggnader.Totalt har Voimatel ca 150 fordon, och fokus har legat på atteffektivt styra fordonsparken. Enligt logistikchefMarkku Manninen rimmarfordons- och lasthanteringsleverantörernasarbete för att standardiseralösningar mycket väl med detta.”Detta stramar upp livscykeln förfordonet och förbättrar den totalakostnadseffektiviteten. Vi strävar efteratt välja produktlösningar som redanhar för branschen väl genomtänktafunktioner. Det är bra att tillverkarnastandardiserar sina lösningar redan påfabriken.”Han berättar om att det somavgjorde Voimatels köpbeslut var maskinparkens kapacitet att arbetai alla terränger och väderförhållanden, inte enbart i mellersta ochöstra Finland, utan också i övriga delar av företagets landsomfattandeverksamhet.”Förhållandena är ofta mycket krävande särskilt när vi reparerarkraftledningsnät”, berättar Manninen och tillägger att de också fästestor uppmärksamhet vid terränggående egenskaper och mångsidighetenför att säkra hög utnyttjandegrad.Enkla köpLösningar som standardiserats för att motsvara branschens behovunderlättar köpet av fordon. Manninen påpekar att det kan bli mycketdyrt om man börjar konstruera olika lösningar från grunden varje gångman ska köpa att fordon.”Det tar väldigt mycket tid. Och det hela kanske ändå slutar med enstandardiserad lösning. Om flera människor deltar i att skräddarsy olikafordon blir det dyrt, fordonen varierar sinsemellan och resultatet blirinte nödvändigtvis det allra bästa.””Nu har alla våra nya sju fordon byggts enligt samma koncept ochvi vet exakt vad vi får. De har alla samma funktion i alla arbetsförhållandenoch personalen inom bolaget kan lära sig av varandra. Vi kanockså lita på att påbyggnadernas kvalitet är bra och att lösningarnainte behöver modifieras senare. Dessutom var leveranstiden för standardiseradefordon kortare”, påpekar Manninen.Text: Compositor/Sami LaaksoBild: Pekka Nurmimethod 2.2008 11


Konkurrensfördel:kompetenta förareHiabs schweiziska kund Schwab Transport AG skiljer sig frånkonkurrenterna genom sina kompetenta förare. Vid behov kan deockså ge råd i val och användning av byggmaterial, och de kan göradet på minst två språk.Familjeägda Schwab Transport AGspecialiserar sig på transporter tillbyggplatser. De schweiziska grundarnaetablerade modigt bolaget år1941 mitt i det krigshärjade Europa. Till attbörja med transporterade de bränsle medtankbilar, men senare specialiserade de sigpå transport av byggmaterial. Lastbilar medbolagets logotyp är en vanlig syn på schweiziskabyggplatser.Huvudkontoret finns i Zollikofen, ihjärtat av den tysktalande delen av Schweiz.Men bolagets marknadsområde innefattardock hela landet och därför kan inte hellerspråkfrågan nonchaleras. Schweiz har fyraofficiella språk: tyska, franska, italienska ochrätoromanska.”Språkkunskaper väger tungt vid rekryteringen.Men de är dock sällan den avgörandefaktorn, eftersom alla lär sig tyska ochfranska i skolan. Men om jag hör italienskai telefonen så överlåter jag snabbt samtalettill Karin, som klarar allt som jag inte kan”,skrattar Transport AG:s tekniska chef MatthiasWeyeneth.Förutom Weyeneth ansvarar grundarensbarnbarn Bernhard och Daniel Schwab förledningen av bolaget som har 35 anställdaoch lika många fordon.Last som last vart som helst –även till besvärliga platserI takt med att verksamheten utvecklats harSchwab även investerat i kranar. Senast gjordesdetta 2006–2007 när bolaget köpte treHIAB-kranar – två av modell XS 322 och enXS 422 utrustad med jib och vinsch. Bolagethar elva kranar med lyftkapaciteter på 9–42tonmeter.Kunderna på kransidan består främst avsmå företag som bygger hus och familjebolag.”Kunderna värdesätter den kunskap våraförare har om material, och detta ger oss enbetydande konkurrensfördel. Förarna kan rekommenderavilket byggmaterial som lämparsig för ett specifikt användningsområde ochräkna ut hur mycket material som behövs”,berättar Weyeneth.Schwab är känd för att vara en tillförlitligoch flexibel partner. För att leva upptill sitt goda rykte måste all utrustning somanvänds på byggplatserna fungera under allaförhållanden. I ett bergsland som Schweizkan vädret och terrängen ibland ta folk medöverraskning.”De krav som krankunderna ställer ärstenhårda. Materialet måste placeras på exaktden plats dit det beställts – och till en överkomligkostnad. En tydlig trend är att kravenhos såväl små som stora kunder ständigtökar”, säger Weyeneth.Det som Weyeneth särskilt uppskattar hosHiab-kranarna är deras precision, stabilitetoch lyftkapacitet.”Kranarna kan monteras på alla fordon.Detta i kombination med utmärkt räckviddger nödvändig flexibilitet. Kranarna kan isjälva verket lyfta vilken last som helst vartsom helst och ofta på mycket trånga byggplatser.”Weyeneth uppskattar kranens optimeradeeffekt/vikt-förhållande. Kranarna är lätta ijämförelse med deras lyftkapacitet, vilket gördet möjligt att ta större laster på långtradare.”Hiabs konstruktörer har alldels tydligtslagit ihop sina kloka huvuden när dekonstruerat kranarna. Modellerna uppgraderasfortlöpande och varje detalj är noggrantövervägd. Men det som verkligen skiljerHiab från konkurrenterna är den omfattandeservicen. Hiab erbjuder enastående service isamband med kranköpet, men ännu viktigareär att Hiab erbjuder samma högklassigaservice även efteråt.”Schwab Transport AG har varit Hiabskund i decennier, och detta är ett partnerskapsom nu väntas bli ännu intensivare.12 method 2.2008


Kunderna värdesätter denkunskap våra förare harom material, och detta ger oss enbetydande konkurrensfördel.Kompetent personal enkonkurrensfördelWeyeneth är inte orolig över den tuffakonkurrensen inom byggsektorn. Denkompetenta personalen är en garanti för attså gott som ingenting är omöjligt för SchwabTransport AG.”Våra kompetenta förare är vår viktigastekonkurrensfördel i denna bransch där flexibilitetär ett måste. Förarna står inför tuffautmaningar i fråga om specialtransporter,men tillsammans klarar vi dem galant.”Kommunikationen med kundernamåste löpa smidigt, och förarna måste ocksåkomma överens med andra som arbetar påbyggplatserna.”Kommunikationen med kunderna måsteäven löpa smidigt ute på fältet. Det är lätt förmig att beställa rätt fordon till rätt plats i rätttid, men om kommunikationen med kundeninte löper på byggplatsen får vi problem.Våra förare är vårt bolags visitkort på byggplatserna.”Många av Schwabs förare umgås gärnamed varandra på fritiden, något som oftabidrar till att även arbetet löper smidigt. Bolagetlitar på sina förare och därför behöveringen egentligen tala om för dem vad deska göra. De bästa arbetstagarna uppskattaratmosfären på jobbet och den rättvisabehandlingen.”Vår personal arbetar gärna hos oss ochde diskuterar detta med sina vänner som arbetari samma bransch och som sedan sökerjobb hos oss. Vi erbjuder justa arbetsvillkor.När detta stämmer är det inte svårt att få förarnaatt jobba över, vilket ger oss möjlighetatt erbjuda kunderna extra stor flexibilitet”,förklarar Weyeneth.Han påpekar också att det blir allt svårareatt hitta bra personal. Detta kan bli den störstaflaskhalsen ifall verksamheten breddas.Framtiden för byggtransporterFör närvarande pågår en byggboom iSchweiz. Den väntade helomvändningenoroar inte Weyeneth. Bolaget planerar attytterligare utveckla sitt serviceutbud inombyggtransporter. Marknadsföringen baseraspå det goda ryktet.”I byggsektorn är mun-till-mun-marknadsföringdet allra effektivaste. Byggentreprenörersom diskuterar över ett ölstop är detbästa sättet att få ut budskapet – på gott ochont. Hittills har vi varit framgångsrika ochvi har alla förutsättningar för att fortsätta påsamma väg.”Text: Minna KalajokiBilder: Schwab Transport AG, Stockxpertmethod 2.2008 13


14 method 2.2008Lasthantering för


Flexibel ochtillförlitligutrustningsäkerställer attförsvarsmaktenär stridsklar i allasituationer ochför alla uppgifter.Hiabs kranar ochkroklastväxlareökareffektiviteteni danskaförsvarsmaktensunderhållstjänst.Danska försvarsmaktensmaskinpark utökas inomkort med ett betydandeantal splitternya fordonfrån MAN. Enligt avtaletsom ingicks i fjol kommerfordonen att utrustas med22 lastbilskranar och 133 kroklastväxlare,som Hiab kommer att leverera till MANtillsammans med sin danska importör SAWO.Försvarsmakten använder redan en del avlastbilarna, och leveranserna beräknas varaslutförda till kommande vinter.I och med denna leverans kommer HIABXS 099 B2-kranar och MULTILIFT MSH-165-SC-kroklastväxlare, som särskilt konstrueratsför försvaret och har en lyftkapacitetpå 16,5 ton, att tjänstgöra i den danskaförsvarsmakten. Kroklastväxlarna utrustasmed en anordning för containerhanteringoch en lagringsenhet för hantering av rullflakoch 1C- och 1CC ISO-containrar. Krokarmenstyrs av Hiabs, av militären godkända,styrsystem SPACE4000.Kranarna i lätta kapacitetsklassen har enlyftkapacitet på 8,9 tonmeter och en räckviddpå 7,8 meter. De är utrustade med HIABFörsvarsmakten ställerextremt höga kvalitetskrav påutrustningen.V80-ventil och styrsystemet HiDuo; kranarnakan köras med fjärrstyrning, under stridsförhållandenmed kabelstyrning eller manuelltmed handspakar.HIAB XS 099 B2 är en speciell kran i detavseendet att den kan flyttas från ett fordontill ett annat på mindre än en timme.MULTILIFT MSH-165-SC-kroklastväxlare som särskilt konstruerats för försvaret och har en lyftkapacitet på16,5 ton kommer att användas av den danska försvarsmakten.method 2.2008 15


Enkel användning är ett stort plus. Ävenoerfarna användare klarar utan problem avatt använda styrsystemen utanatt äventyra säkerheten.Möjligheten till snabba byten gör användningenmycket flexibel, vilket gör attförsvarsmakten kan bygga upp fordonen medkroklastväxlare för specifika ändamål.Flexibilitet och enkelanvändning ger tilläggsvärdeMångsidighet och driftsäkerhet toppar listanöver de viktigaste egenskaperna för produktersom den danska försvarsmakten köper.”Kroklastväxlare och kranar har gjort försvaretmycket flexiblare, eftersom fordonenkan utnyttjas för olika uppgifter. Effektiviteteni logistiken har förbättrats”, säger KeldAndersen, en tekniker som arbetar medupphandling av den danska försvarsmaktensfordon samt förarutbildning för ny utrustning.”Enkel användning är ett stort plus. ÄvenSpeciell know-how för försvaretoerfarna användare klarar utan problem av attanvända styrsystemen, vilket innebär att vikommer undan med mindre utbildning utanatt äventyra säkerheten”, tillfogar han.Enligt Andersen var kriteriet för försvarsmaktensval av utrustning hanteringskapacitetenav ISO-containrar och flexiblalasthanteringslösningar som motsvarar demilitära standarderna . De tuffa kraven säkrartillförlitlig drift av utrustningen under allaförhållanden.”Vi behöver utrustning för att transporteratrupper såväl som för andra logistiska uppgifteri all vår verksamhet”, förklarar Andersen.Samarbete under många decennierDen danska försvarsmakten har varit en viktigkund för SAWO under en lång tid: SAWOhar levererat bärgningsbilar till försvaretHiab har en gedigen erfarenhet av lasthanteringslösningar som konstruerats för försvarsmakternai olika länder, och Hiab strävar aktivt efter att utveckla och utöka detta samarbete.”Ordern från det danska försvaret är av stor betydelse för Hiab. Vi har flera olika ländersförsvarsmakter som kunder och vi följer kontinuerligt med vad som händer i branschen”, berättarFrank van Dongen, regional säljchef för Hiab Europa och ansvarig för Hiabs militära projekti Europa. Han framhåller att målet har varit att nå både potentiella kunder och tillverkare avoriginalutrustning direkt – utan mellanhänder.”Vi har den fördelen att vi är det enda globala bolaget som erbjuder lasthanteringslösningarför försvarets behov”, tillägger van Dongen.sedan 1985. Vid millennieskiftet breddadesförsvarsmaktens order till att även omfattaHiabs produkter.”Vi har levererat kroklastväxlare ochlastväxlare såväl som olika lasthanteringslösningartill försvaret sedan 1998. Dessutomhar MOFFETT påhängstruckar ståttpå orderlistan under en lång tid”, berättarSAWOs verkställande direktör Ivan Chrost.Kranarna som monteras på MAN lastbilar ären ny produkt för försvaret.Försvarets krav varierar på några punkterfrån ett vanligt företags lasthanteringsbehov,och detta påverkar å sin sida samarbetet. Avdenna orsak ingicks – efter några års förhandlingar– ett avtal om nya lastbilskranaroch kroklastväxlare på ett ganska ovanligtsätt.”I vanliga fall ingår vi alla avtal direktmed försvaret. Denna gång överlät försvaretlastbilstillverkaren att förhandla fram avtalet,eftersom det krävdes strukturella modifieringarav fordonen: försvaret ställde särskildakvalitetskrav på utrustningen och krävde attden ska ha vissa specialfunktioner”, berättarChrost.Viktiga funktioner för försvaret är blandannat kapacitet att hantera ISO-containrar,skräddarsydda automatiska styrsystem samtelektromagnetisk kompatibilitet för att säkratillförlitlig drift och minimala störningar orsakadeav annan utrustning. För försvaret ärabsolut tillförlitlighet och driftsäkerhet ytterstviktiga säkerhetsfaktorer.Text: Compositor/Sami LaaksoBilder: Per Nielsen16 method 2.2008


NyheterNya regler kräverkontur- ellerlinjemärkningav fordonetHiab öppnar världens mestavancerade center för krantesterKrav med konturmärkning, eller linjemärkning,av större fordon är redan infört i mångaländer.I resterande europeiska länder införs kravet, förnya lastbilar och släpvagnar som tas i bruk, senast2011-07-10.Märkningen skall vara godkänd och installeradenligt gällande regler. Vitt sken på märkningen fårendast användas framåt på fordonet, rött sken endastbakåt. Gult sken får användas i alla riktningar.I sann Hiab-anda att befinna sig i utvecklingensframkant samt att främja säkerheten erbjuder Hiabredan nu retroreflekterande säkerhetsdekaler.Materialet i dekalerna har samma fluorescerandehögintensiva reflektion och kvalitet som modernavägmärken och som utryckningsfordon använder.För lastbilskranar innebär det först och främstmarkering av kranens stödben och utdrag, som kaninnebära fara för andra när de är utkörda. Satser föreftermontage finns tillgängliga för alla kranmodelleri XS-familjen, men kan monteras på alla modellerav lastbilskranar.Hiab har även eftermontagesatser för utskjutssystemettillgängliga för att ytterligare främja säkerhetenkring kranen. Reflexdekalerna underlättardels för kranföraren att i dåligt upplysta områdenbättre se var kranarmen befinner sig, samt attfarliga situationer kan undvikas då omgivningenlättare blir uppmärksam på kranarmen och dessrörelser.Hiab har öppnat ett toppmodernt center för krantestning vid kranfabriken i Hudiksvall.Vid centret kan Hiab och de övriga affärsområdena i Cargotec-koncernen testa fleroch längre kranar och komponenter samtidigt som centret ger möjligheter till mer exakttestning än någonsin tidigare.Vid centret kommer man också att testa kvalitet och prestanda i komponenter somlevererats av underleverantörer från hela världen till Hiab och de övriga affärsområdena iCargotec-koncernen.“Tack vare utrustningen och layouten i det nya testcentret kan vi på endast 3-4 veckorsimulera 10 års arbete i verklig arbetsmiljö, från vilken del av världen som helst och i allamiljöförhållanden”, säger Mattias Berglund, chef för testlaboratoriet i Hiab Hudiksvall.Hiab anser att den framtida tekniska utvecklingen inom lasthanteringsbranschen främstkommer att kretsa kring följande teman: hur få ut mer kraft ur befintliga motorer, erbjudamer komfort och säkerhet för kranförarna och minska utsläppen av CO2. En av testcentretshuvuduppgifter blir att undersöka hur man kan uppnå större lyftkraft med samma stålkonstruktionmed mindre bränsleåtgång.method 2.2008 17


NyheterHiab köptetillverkare avpåhängstruckar iNordamerika ochEuropaHiab har ingått ett avtal om attförvärva DEL Equipment (UK) Limitedi Storbritannien och Ultron Lift Corp.i USA. Bolagen, som ägs av MilitelloHoldings, Inc. tillverkar påhängstruckari Storbritannien och USA. DEL är marknadsledarei Storbritannien och Ultronär marknadsledare i Kanada. Under år2007 omsatte bolagen ca 23 miljonereuro och antalet anställda uppgick till164. Den nuvarande ledningen i bådabolagen kommer att kvarstå och fortsätteri sina positioner som hittills.Förvärven kompletterar Hiabsproduktsortiment av påhängstruckar,som efter förvärven kommer att varadet mest omfattande på marknaden.Förvärven förstärker också ytterligareHiabs position som global marknadsledareinom påhängstruckar.Experter manstenhårHiab ökar närvaroni SydafrikaHiab har ingått avtal om att köpamajoriteten av verksamheten i SouthAfrican Bowman Cranes (Pty) Ltd.,som är Hiabs agent i regionen sedanmånga år. Tillsammans med dennuvarande huvudägaren Phakisa FleetSolution (Pty) Ltd. kommer Hiab attbilda ett joint venture under namnetHiab (Pty) Ltd.Bowman Cranes är marknadsledareinom lastbilsrelaterad lasthanteringi Sydafrika. Bolaget levererar,monterar och underhåller utrustningför lastbilsrelaterad lasthantering. År2007 uppgick omsättningen till ca 18miljoner euro och antalet anställdatill 70.18 method 2.2008


kan litat påMOFFETTM5 20.3 medLift Assistpåskyndar leveransernaavsevärt, eftersomlastbilen kan lastas ochlossas från ena sidan.Det italienska företaget SbarbatiPavimentazioni tillverkar utrustning förstenläggning och kantning av innergårdarsamt cement och byggstenar. Efterfråganpå dessa produkter ökar stadigt. I den allthårdare konkurrensen har det visat sigvara viktigt med snabb service.Staden Macerata ligger på en idyllisk plats iområdet Marche i mellersta Italien. Staden haren lång historia. Den byggdes mellan 400- och500-talet av invånarna i en närliggande romerskkoloni då de ville fly undan erövrarna. SbarbatiPavimentazioni, som har etablerat sig i Macerata och påannat håll i mellersta Italien, firar 35-årsjublieum i år.De gångna åren har varit framgångsrika. ”Vårt företaghar vuxit och vi har fått nya kunder. För närvarandehar vi tio anställda”, säger Francesco Sbarbati, som ärföretagets ägare och som samtidigt ansvarar för produkternaoch försäljningen.De viktigaste produkterna som tillverkas av SbarbatiPavimentazioni är utrustning för stenläggning ochkantning av innergårdar samt cement och byggstenar.Företaget tillhandahåller också ett antal olika tjänster.Förutom teknisk rådgivning och vägledning gällandematerialval erbjuder företaget även installationsservice.Kvalitet som konkurrensfördelFöretaget har ett effektivt säljnätverk som täcker mellerstaItalien. ”Våra kunder är bland annat byggföretagoch privatpersoner”, berättar Sbarbati.Konkurrensen inom denna sektor har blivit hårdareunder de senaste åren. Sbarbati säger att kvaliteten påtjänsterna har blivit en faktor som skiljer dem från konkurrenterna.Ett skäl till att Sbarbati Pavimentazioni harinvesterat i produkter från Hiab är faktiskt att företagetvill erbjuda kunderna bättre och snabbare service. Företagetsprodukter är mycket tunga, så det är viktigt atttransportutrustningen har tillräckligt med lyftkapacitetför att hantera lasterna. Verksamhetsområdet utvidgasockså hela tiden, vilket innebär att det krävs högklassigtransportutrustning.På en av företagets två lastbilar finns det en lastbilskranav typen HIAB 166 med ett system för fjärrstyrning.Denna lastbilskran har varit i drift i tre år nu.”För ett år sedan köpte vi också en påhängstruckav typen MOFFETT M5 20.3 PL med systemet LiftAssist. Med hjälp av påhängstrucken går leveransernaverkligt snabbt, eftersom lastbilen kan lastas och lossasfrån ena sidan”, berättar Sbarbati nöjt. ”Det gör ocksåarbetet lättare ute på byggplatserna”, tillägger han.Vid Sbarbati Pavimentazioni gör man entusiastisktupp nya planer inför framtiden. ”Vårt mål är att förbättrakvaliteten på våra produkter, och vi investerar ocksåi utvecklingen av nya produkter”, berättar Sbarbati omföretagets framtida utmaningar. ”På detta sätt kan vitillgodose våra kunders behov på bästa möjliga sätt”.Text: Compositor/Julia KristensenBild: Sbarbati Pavimentazionimethod 2.2008 19


Hiab is part of Cargotec CorporationOm allt ska ske blixtsnabbt,krävs kvalitetKinas ekonomiska tillväxt skapar nya möjligheter för människorna ochdriver på produktutvecklingen. Planerna på att bygga ett järnvägsnätverkför höghastighetståg kors och tvärs över landet fortskrider också snabbt.Lastbilskranar med fjärrstyrning var den bästa lösningenpå grund av den ojämna terrängen.Kina har kallats världens största byggplats.Järnvägsnätverket utvidgas för atttillgodose de krav som den ekonomiskatillväxten skapar. Sträckan Wuhan–Guangzhoui Kanton är den längsta av de elva järnvägarsom nu håller på att byggas för höghastighetståg.Denna järnväg kommer att sammanlänkatolv olika städer. Arbetet med att bygga järnvägenpåbörjades 2005 och projektet är redan på godväg. Denna järnvägssträcka för höghastighetståghar en längd på 935 kilometer och förväntas varaklar i slutet av 2009.När järnvägen väl står klar, kommer resandeti Kina att förändras i grunden. För närvarandetar det mer än tio timmar att resa från Wuhan tillGuangzhou, men höghastighetståget färdas meden hastighet på upp till 350 kilometer i timmenoch kan köra samma sträcka på fyra timmar.Passagerarkapaciteten på denna rutt kommeratt öka till 80 miljoner per år. En stor del av dessapassagerare är arbetare som reser från inlandettill tillväxtcentren.Utmärkt prestanda i svår terrängGenom fönstren på höghastighetstågen kan passagerarnabeundra slätterna, kullarna och bergensom rusar förbi. På grund av den varierande terrängenhar man varit tvungen att bygga ett stortantal tunnlar och broar. Den längsta tunneln pådenna järnvägssträcka är drygt tio kilometer lång,och den längsta bron är inte mycket kortare.De 75 lastbilskranar som levererats av Hiabhar dryga arbetspass på byggplatsen. De 25lastbilskranarna av typen HIAB XS 288 somanvänds vid järnvägsbygget är utrustade medsäkerhetssystemet SPACE 4000 och det fjärrstyrdamanöversystemet XSDrive. Dessutom tog manbort stödbenen för att bättre kunna integrera kraneni ramen. Eftersom terrängen är så varierandeutrustades 50 lastbilskranar av typen HIAB XS 066med de längsta tillgängliga stödbenen.”Fjärrstyrda lastbilskranar var den bästalösningen på grund av den ojämna terrängen.Höghastighetstågen färdas i hög fart, vilket ställertuffa krav på järnvägsspåren. Det är ytterst viktigtatt vara mycket noggrann när man lägger syllarnapå banan. Med hjälp av det fjärrstyrda manöversystemetXSDrive kan man säkerställa att kranensrörelser blir exakta, eftersom systemet reagerar påminsta lilla rörelse i spakarna”, säger Frank vande Weem, som är direktör för avdelningen förlasthanteringsutrustning vid Hiab i Shanghai.Text: Compositor/Julia KristensenBild: Crestock

More magazines by this user
Similar magazines