Välgenomtänkt lösning når - Hiab AS

hiab.no

Välgenomtänkt lösning når - Hiab AS

Enkel användning är ett stort plus. Ävenoerfarna användare klarar utan problem avatt använda styrsystemen utanatt äventyra säkerheten.Möjligheten till snabba byten gör användningenmycket flexibel, vilket gör attförsvarsmakten kan bygga upp fordonen medkroklastväxlare för specifika ändamål.Flexibilitet och enkelanvändning ger tilläggsvärdeMångsidighet och driftsäkerhet toppar listanöver de viktigaste egenskaperna för produktersom den danska försvarsmakten köper.”Kroklastväxlare och kranar har gjort försvaretmycket flexiblare, eftersom fordonenkan utnyttjas för olika uppgifter. Effektiviteteni logistiken har förbättrats”, säger KeldAndersen, en tekniker som arbetar medupphandling av den danska försvarsmaktensfordon samt förarutbildning för ny utrustning.”Enkel användning är ett stort plus. ÄvenSpeciell know-how för försvaretoerfarna användare klarar utan problem av attanvända styrsystemen, vilket innebär att vikommer undan med mindre utbildning utanatt äventyra säkerheten”, tillfogar han.Enligt Andersen var kriteriet för försvarsmaktensval av utrustning hanteringskapacitetenav ISO-containrar och flexiblalasthanteringslösningar som motsvarar demilitära standarderna . De tuffa kraven säkrartillförlitlig drift av utrustningen under allaförhållanden.”Vi behöver utrustning för att transporteratrupper såväl som för andra logistiska uppgifteri all vår verksamhet”, förklarar Andersen.Samarbete under många decennierDen danska försvarsmakten har varit en viktigkund för SAWO under en lång tid: SAWOhar levererat bärgningsbilar till försvaretHiab har en gedigen erfarenhet av lasthanteringslösningar som konstruerats för försvarsmakternai olika länder, och Hiab strävar aktivt efter att utveckla och utöka detta samarbete.”Ordern från det danska försvaret är av stor betydelse för Hiab. Vi har flera olika ländersförsvarsmakter som kunder och vi följer kontinuerligt med vad som händer i branschen”, berättarFrank van Dongen, regional säljchef för Hiab Europa och ansvarig för Hiabs militära projekti Europa. Han framhåller att målet har varit att nå både potentiella kunder och tillverkare avoriginalutrustning direkt – utan mellanhänder.”Vi har den fördelen att vi är det enda globala bolaget som erbjuder lasthanteringslösningarför försvarets behov”, tillägger van Dongen.sedan 1985. Vid millennieskiftet breddadesförsvarsmaktens order till att även omfattaHiabs produkter.”Vi har levererat kroklastväxlare ochlastväxlare såväl som olika lasthanteringslösningartill försvaret sedan 1998. Dessutomhar MOFFETT påhängstruckar ståttpå orderlistan under en lång tid”, berättarSAWOs verkställande direktör Ivan Chrost.Kranarna som monteras på MAN lastbilar ären ny produkt för försvaret.Försvarets krav varierar på några punkterfrån ett vanligt företags lasthanteringsbehov,och detta påverkar å sin sida samarbetet. Avdenna orsak ingicks – efter några års förhandlingar– ett avtal om nya lastbilskranaroch kroklastväxlare på ett ganska ovanligtsätt.”I vanliga fall ingår vi alla avtal direktmed försvaret. Denna gång överlät försvaretlastbilstillverkaren att förhandla fram avtalet,eftersom det krävdes strukturella modifieringarav fordonen: försvaret ställde särskildakvalitetskrav på utrustningen och krävde attden ska ha vissa specialfunktioner”, berättarChrost.Viktiga funktioner för försvaret är blandannat kapacitet att hantera ISO-containrar,skräddarsydda automatiska styrsystem samtelektromagnetisk kompatibilitet för att säkratillförlitlig drift och minimala störningar orsakadeav annan utrustning. För försvaret ärabsolut tillförlitlighet och driftsäkerhet ytterstviktiga säkerhetsfaktorer.Text: Compositor/Sami LaaksoBilder: Per Nielsen16 method 2.2008

More magazines by this user
Similar magazines