Välgenomtänkt lösning når - Hiab AS

hiab.no

Välgenomtänkt lösning når - Hiab AS

TEKNOLOGIsärskilda fördelarMED SERIEN AVKROKLASTVÄXLARE1MÅNGSIDIGHETkännetecknar kroklastväxlarna isortimentet MULTILIFT XR Poweroch möjliggörs tack vare de tekniskalösningarna.■■ Kroklastväxlaren XR S är försedd meden teleskopisk krokarm. Detta innebär attman kan använda krokarmen på låg höjdnär man växlar lasten.■■ XR Z-modellen är försedd med enkrokarm med både teleskop- och vinkladfunktion, vilket innebär att dess pådragningsvinkelblir låg då flaken växlas. Eftersomdenna kroklastväxlare kan skjutasut långt i horisontellt plan, kan den enkelthantera växelflak av olika längd. Därförär detta den idealiska lösningen om manmåste arbeta i utrymmen med låg takhöjd.Alla modeller finns tillgängliga i antingen21 eller 26 tons kapacitet. De lastbilar somär utrustade med kroklastväxlare frånsortimentet XR Power har hög nyttjandegrad,då lastväxlaren gör det möjligtatt använda lastbilen för många olikaändamål. Driftstoppen och lastningstidernaär korta, eftersom man kan skötaandra transportarbeten medan växelflakenlastas och dessutom är det lättare attutföra lastningen när växelflaken ligger påmarken.2DRIFTSÄKERHEThar prioriterats vid utformningenav kroklastväxlarna. Tack vare denoptimerade utformningen är det lätt attkoppla krokarmen till en tank, ett växelflakeller en container. Därför kan kroklastväxlarnaav typen XR Power även användasav förare som är mindre erfarna. Eftersominstallationshöjden är låg har man lyckatssänka tyngdpunkten och därmed görakrokväxlarna stabilare. Några av säkerhetsfunktionernaär det automatiska mekaniskatipplåset samt hydraulsystemetslasthållar- och slangbrottsventiler. Förarenkan styra lastningen eller lossningen frånförarhytten, vilket ytterligare ökar säkerheteni arbetet.3 ANPASSNINGS-BARHETEN innebär attkroklastväxlarna i serien MULTILIFTXR Power Range kan användas på olika typerav arbetsplatser. Det programmerbarastyrsystemet (PLC, Programmable LogicControl) gör kroklastväxlarna idealiskaför ett antal olika användningsområden.Tack vare detta system minimeras ocksådriftstoppen. Dessutom blir lastväxlarensnabb och säker i drift, oavsett hur mycketnyttolasten väger.Med hjälp av PLC kan man lägga till nyafunktioner på lasthanteringsutrustningen.På detta sätt underlättas det dagligaarbetet. Några av de egenskaper somstandardutrustningen har är två hastighetslägen,automatisk losskoppling dåväxelflaket sänks ned på underredet, ochhuvudcylinder med flytläge. Tillvalsfunktionernaomfattar bland annat automatiskstyrning, snabbstyrning, proportionelltreglerad snabbstyrning samt lossning avlasten vid horisontell rörelse. Man kankombinera de olika tillvalsfunktionernaoch styra dem med det mycket bekvämaoch ergonomiskt utformade manöverdonetinne i förarhytten. På detta sätt kanman utnyttja lastväxlaren inom mångaolika användningsområden.Serien MULTILIFT XR PowerFordonstypFordonets bruttovikt (ton) 26–32Lyftkapacitet (ton) 21–263 eller 4 axlarYtterligare information finns påwww.hiab.com/products8 method 2.2008

More magazines by this user
Similar magazines