VON hela kallelsen 2013-03-12.pdf - Trosa kommun

trosa.se

VON hela kallelsen 2013-03-12.pdf - Trosa kommun

Kallelsetill sammanträde medvård- och omsorgsnämnden2013-03-06Tid: Tisdag den 12 mars 2013, kl. 13:30Plats:Häradsgårdens samlingssal i VagnhäradGruppmöte majoriteten kl. 11.30 i lilla konferensrummetGruppmöte Socialdemokraterna 13.00 i samlingssalenÄrenden: 1. Godkännande av föredragningslistanDnr2. Val av ständig justerare VON 2013/63. Bokslut och verksamhetsberättelse 2012 VON 2013/74. Utförd internkontroll 2012 VON 2012/65. Flytt av arbetsmarknadsenheten från VON 2013/5vård- och omsorgsnämnden till teknik- ochservicenämnden6. Information om nationell satsning för demest sjuka äldre(Inga handlingar)7. Patientsäkerhetsberättelse 2012 VON 2013/88. Anmälningsärenden VON 2013/29. Information från vård- och omsorgschefen(Inga handlingar)10. Övriga frågor(Inga handlingar)Martina JohanssonordförandeHelena Håkanssonsekreterare


TjänsteskrivelseVård- och omsorgsnämndenDnr VON 2013/62013-03-06KommunkontoretHelena HåkanssonTel. 0156-522 50helena.hakansson@trosa.seVal av ständig justerare 2013-2014Förslag till beslutVård- och omsorgsnämnden beslutaratt utse Tommy Setzman (S) till ständig justerare av nämndenssammanträdesprotokoll år 2013-2014.ÄrendetNämndens sammanträdesprotokoll ska justeras av ordförande och en ledamot.Tommy Setzman (S) föreslås bli ständig justerare för resterande del avmandatperioden.I det fall den ständige justeraren inte kan närvara vid ett sammanträde skanämnden besluta om annan tillfällig justerare.Helena HåkanssonNämndsekreterare


TjänsteskrivelseVård- och omsorgsnämndenDnr VON 2013/72013-03-06Vård och OmsorgKajsa FiskTel. 0156-520 54Fax. 0156-523 02kajsa.fisk@trosa.seBokslut för vård- och omsorgsnämnden 2012Förslag till beslutVård- och omsorgsnämnden beslutaratt godkänna vård- och omsorgsnämndens bokslut 2012.att överlämna nämndens bokslut 2012 till kommunstyrelsen.SammanfattningNämnden redovisar ett negativt resultat år 2012 med -4 439 tkr med nämndensbuffert inkluderad. Avvikelsen är främst kopplat till högre omvårdnadsbehovinom särskilt boende och fler utförda hemtjänsttimmar än vad budget inrymde.Särskilt boende totalt redovisar ett underskott på -2 496 tkr för 2012, vilket ärett något bättre resultat än vad som prognostiserades vid delårsbokslutet.Hemtjänst totalt visar på ett underskott på -3 482 tkr. Omvårdnadsbehovet ochdärigenom de biståndsbedömda timmarna överstiger budget med -2 811 tkr menär en förbättring på +300 tkr jämfört med delårs-prognosen. LSS och LASSredovisar ett positivt resultat jämfört med budget motsvarande +141 tkr.Hälso- och sjukvårdsenheten lämnar ett överskott på +88 tkr och AME på ettöverskott, motsvarande +412 tkr, vilket främst är kopplat till högre intäkter änbudgeterat. Övriga verksamheter redovisar ett underskott på -508 tkr. Det berorpå ökade kostnader för färdtjänst, tekniska hjälpmedel och måltid i förhållandetill budget.Enligt bilaga presenteras vård- och omsorgsnämndens bokslutberättelse samt enverksamhetsberättelse för varje verksamhet inom nämnden.Kajsa FiskProduktionschefFredrik JehrénEkonomBilagorBilaga 1 Vård- och omsorgsnämndens bokslut 2012Bilaga 2 Verksamhetsberättelser till vård- och omsorgsnämndens bokslut 2012


Vård- och omsorg 2012-12-31Budget2011Utfall2011Årsbudget2012Resultat2012-12Avv 2012-12Prognos2012-08Avv 2012-08LSS -33 144 -33 159 * -29 182 -29 135 47 -28 106 1 077 *VO exkl LSS -100 191 -104 691 * -105 178 -109 664 -4 486 -110 467 -5 289 *VaravHemtjänst -13 321 -16 390 * -12 508 -15 990 -3 482 -15 843 -3 335 *varav hemtjänstpeng -9 215 -11 717 * -9 385 -12 196 -2 811 -12 320 -2 935 *varav anslagsfinansierad hemtjänst -4 106 -4 465 -3 331 -3 503 -172 -3 331 0Särskilt boende -52 409 -54 772 -53 445 -55 941 -2 496 -55 923 -2 478varav särskilt boendepeng -38 099 -40 851 -38 889 -41 427 -2 538 -41 155 -2 266varav anslagsfinansierat särskilt boende -14 414 -14 553 -14 028 -13 880 148 -14 028 0Övrig verksamhet -32 961 -33 529 -37 725 -37 733 -8 -38 701 -976Buffert -1 500 0 -1 500 0 1 500 0 1 500Summa Vård och Omsorg -133 335 -137 850 * -134 360 -138 799 -4 439 -138 572 -4 212 *Resultatenheter (tkr)Budget2011Utfall2011Årsbudget2012Resultat2012-12Avv 2012-12Prognos2012-08Avv 2012-08Kommunal Hemtjänst 0 -208 208 -291 -499 -192 -400Särskilt boende Trosagården 39 -33 -6 -488 -482 -606 -600Särskilt boende Häradsgården -148 414 -266 -520 -254 -466 -200Särskilt boende Ängsgården 5 251 -256 374 630 44 300Totalt resultatenheter -104 424 -320 -924 -604 -1 220 -900*Efter justering mot central buffert


Verksamhetsberättelser bokslut 2012InnehållVård- och omsorgsnämnden 1Ängsgården 4Trosagården 6Häradsgården 8LSS (enhetschef Susanne Björnsson) 10LSS & Boendestöd SoL (enhetschef Ely-Ann Lillsebbas) 12Hälso- och sjukvårdsenheten 13Hemtjänst 15AME och daglig verksamhet 17BilagorMålplanering Paletten 2012Målplanering Rubinen 2012AnhörigstödVäntjänstenPersonligt ombud0


Vård- och OmsorgsnämndenOrdförande: Martina Johansson (C)Vård- och Omsorgschef: Kajsa FiskTotalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring2012 2012 mot budget 2011 11/12Verksamhetens intäkter 28 540 32 760 4 220 29 282 11,88%Verksamhetens kostnader -162 900 -171 559 -8 659 -167 132 2,65%Personal -112 799 -113 784 -985 -111 843Kapitalkostnader -642 -606 36 -591Övriga kostnader -49 139 -57 169 -7 710 -54 378Resultatöverföring -320 -320Nettoresultat -134 360 -138 799 -4 439 -137 850 0,69%Varav resultatenheterna -604Verksamhetsområde• Myndighetsutövning• Hemtjänst• Särskilt boende• Daglig verksamhet• Insatser enligt LSS• Socialpsykiatri• Öppen psykiatrisk tvångsvård• Arbetsmarknadsenheten• Daglig sysselsättning• Hälso- och sjukvård• Medicinskt färdigbehandlade• Rehabilitering/Tekniska hjälpmedel• Färdtjänst/Riksfärdtjänst• AnhörigstödVård- och Omsorgsnämnden ansvarar för att gestöd, service och omvårdnad till dekommuninvånare som har rätt till det enligtSocialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och servicetill vissa funktionshindrade (LSS), och Hälso- ochsjukvårdslagen (HSL). Vård- och Omsorgsnämndenansvarar också för Arbetsmarknadsenheten (AME).Ekonomisk analysVård- och omsorg totaltVård- och Omsorgsnämnden redovisar ett resultatpå -4 439 tkr på helår 2012. Avvikelsen frånbudget är främst kopplat till högreomvårdnadsbehov inom särskilt boende och flerutförda hemtjänsttimmar än vad budget inrymde.Särskilt boende för äldreTotalt sett redovisar särskilt boende ett underskottpå - 2 496 tkr för 2012, vilket är ett något bättreresultat än vad som prognostiserades viddelårsbokslutet. Det är framföralltresultatenheterna som lyckats förbättra sinaresultat jämfört med prognosen.Resultatenheterna redovisar ett negativt resultatpå -106 tkr och den anslagsfinansierade delen ettmindre överskott på 148 tkr. Störst del avunderskottet står särskilt boendepengen för med-2 538 tkr. Underskottet är huvudsakligenhänförligt till ett högre behov av vård och omsorg(biståndsbedömda insatser) jämfört medbudgeterat omvårdnadsbehov. Därtill kommer attmer omfattande och resurskrävande insatser varitnödvändiga. Exempelvis har antalet personer meddemensdiagnos ökat i våra verksamheter. Året harockså inneburit perioder med högt antaltomplatser, vilket påverkat resultatenheternanegativt. I genomsnitt har tomplatserna legat pånärmare 7 platser/ månad.HemtjänstHemtjänsten totalt visar på ett underskott på-3 482 tkr. Resultatenheten kommunal hemtjänststår för -499 tkr varav -208 tkr är kvarståendeunderskott från förra året. Omvårdnadsbehovetoch därigenom de biståndsbedömda timmarnaöverstiger budget med -2 811 tkr men är enförbättring på +300 tkr jämfört med delårsprognosen.Den anslagsfinansierade hemtjänstenprognostiserade emellertid ett nollresultat, men pågrund av oförutsedda kostnader för övermil påverksamhetens bilar blir resultatet -172 tkr.Vi prognostiserade att demografiutvecklingenskulle ge oss en kompensation ifrån central buffertmed 1 600 tkr. Antalet äldre visade sig bli färre änprognostiserat varvid kompensationen endast blev165 tkr.LSSLSS och LASS redovisar ett positivt resultat jämförtmed budget (+141 tkr). I delårsprognosen1


väntades ett överskott på 1 554 tkr.Delårsprognosen inkluderade inte regleringgentemot central buffert, vilket vid avstämninginnebar en återbetalning till central buffert på 477tkr. De största övriga faktorerna till att det inteblivit enligt prognosen är 3 ärenden därFörsäkringskassan avslagit LASS och som övergåtttill beslut om personlig assistans underutredningstiden. Vi har även fått betala enretroaktiv kostnad på 563 tkr avseende inflyttadbrukare som kommunen retroaktivt fick ersättautflyttningskommunen för de 20 första timmarna18 månader bakåt i tiden.Övriga verksamheterHälso- och sjukvårdsenheten lämnar ett överskottpå +88 tkr vilket är kopplat tilleffektiviseringsarbete kring förbandsmaterial. ÄvenAME visar på ett överskott, motsvarande +412 tkrvilket främst är kopplat till högre intäkter änbudgeterat för KOMFIX och butiken.Övriga verksamheter redovisar ett underskott på-508 tkr. Det beror på ökade kostnader förfärdtjänst, tekniska hjälpmedel och måltid iförhållande till budget.Årets viktigaste händelser• Ny Produktionschef fr.o.m. maj 2012• Ny organisationsstruktur• Intensivt arbete med kostnad per brukare(KPB) samt analys av resultatet• Arbete med kvalitets- och ledningssystem medledning av MAS och SAS• Överklagat LSS/LASS-ärendet som efter besluti kammarrätten gav den enskilde rättgentemot Försäkringskassan• Socialstyrelsens förslag om bemanningavseende personer med en demensdiagnos.• Nationell satsning: ”Bättre Liv för de mestsjuka äldre”.• Värdegrundsarbete/ värdegrundsgarantierinom äldreomsorgen• Certifiering VO-collegeSatsningarÅrets satsningar har bestått i att utvecklaanhörigstödet, ledningssystem för kvalitet, minskaskador på verksamhetens bilar samt lockaungdomar till vården. Förutom personliga mötenmed anhöriga och närstående har anhörigstödeterbjudit många olika aktiviteter under året. Bl.a.har föreläsningar arrangerats, en Hälsodaganordnats och flera träffar för anhöriga till personermed demens hållits. Arbetet med att uppdateraoch utveckla ledningssystemet för kvalitet iförhållande till gällande lagar och föreskrifterpåbörjades under 2012 och kommer att fortsättaäven under 2013. För att minska skadekostnadernapå våra leasingbilar har en person anställts för attha det övergripande ansvaret för bilarna. Dessaunderhålls på så vis kontinuerligt och användsdessutom så effektivt som möjligt. Ansvaretinbegriper även underhåll av verksamhetenscyklar. För att locka ungdomar till vården har olikasatsningar gjorts under året. Totalt fick 40 killaroch tjejer under sommaren tillfälle att arbeta inomvård och omsorg. En 2-dagars kurs anordnades därungdomarna fick lära sig grunderna iomvårdnadsyrket för att också bli inspirerade tillatt söka vårdyrket i framtiden. Underframtidsveckan arrangerades informationsträffarför elever i åk 8. Ungdomarna har för övrigt satt”guldkant” på de äldres vardag och vi kommeräven fortsättningsvis att arbeta medguldkantsungdomar i våra verksamheter.FramtidenOrganisationens nya struktur kommer attimplementeras och roller samt uppdragtydliggöras.Det högre omvårdnadsbehovet inom särskiltboende jämfört med lagd budget beräknas kvarstå.Vi påverkas av Landstingets förändringar blandannat för omvårdnad av yngre (Under 65 år). Vihar även fortsatt stora omvårdnads- och HSLbehovför vård i livets slutskede där vård ges påsärskilt boende för äldre.Arbetet med att förbättra för ”de mest sjuka äldre”inom äldreomsorgen kommer att fortsätta. Denomfattande satsningen har sitt ursprung i enöverenskommelse mellan regeringen och SKL medmålet att skapa en bättre samordnad vård för demest sjuka äldre. De medel som avsätts fördelashuvudsakligen enligt en prestations- ochresultatbaserad modell.Fortsatt bevakning av Socialstyrelsens förslagavseende bindande regler för bemanning viddemenssjukdom som planeras träda i kraft 1 jan2014.Förekomsten av demens ökar i Trosa kommunliksom i landet för övrigt, varför det även äraktuellt att se över kunskapsnivån inomorganisationen. Ett led i detta är att utvecklaanvändandet av demensregistret BPSD(Beteendemässiga och Psykiska Symtom vidDemens)Indikationer finns på att de hemsjukvårdsinsatsersom efterfrågas, såväl inom ordinärt som särskilt2


Avstämning mot mål• Genomförandeplan upprättas inom 3veckor och återkopplas var tredje månadeller vid förändring av kontaktpersonalen.• Värdegrundsarbetet arbetats fram avpersonal.• Aktiviteter dagligen enskild/grupp sompromenader, sång och musik, sitta ochsamtala, läsa tidning, film/tv, bakning,Musikunderhållning med olika aktörer somPRO - Trosa och Vagnhärad, LIONS, Rödakorset, musikskolan, även privatapersoner kommer och underhåller våraboende/Gäster.• Kvalitetsarbete inom inkontinensskydd,både en kvalité för boende, miljö ochekonomi.• Gästis handlar medvetet och har ca 13varor som är ekologiska.VerksamhetsmåttVerksamhetsmått Redov Redov RedovVerkställighet2012 2011 2010Antal korttidsdygn 323 796 558Beläggning 97,5% 98% 98%Genomförandeplaner 100% 100% 100%PersonalPersonal Budget Utfall Utfall2012 2012 2011Personalkostnader, tkr 7 742 7 995 7 376Personalkostn/totalkostnad 92% 93% 95%• Ett bra samarbete bland personalen påÄngsgården/Gästis med boende i fokus.• Gästis och hemtjänst träffas 1 gång imånaden.• Gästis har Närverksträffar med andraDagverksamheter i Sörmland.• Arbetskläder till all personalen.• Handledning• Inkontinensutbildning all personal• Medicindelegeringsutbildning• Kostombudsutbildning• Omvårdnadsträffar var 14:e dag• Värdegrundsutbildning• En personal utbildad Hälsoinspiratör.• Bemanna efter behov.• Genomförandeplan var 3:e månad ellervid förändring.Ekologisk utveckling• Verksamheterna arbetar medmedvetenhet inom miljö, Källsorterar,beställer varor med miljömedvetenhet.5


TrosagårdenEnhetschef Emelie LittorinTotalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring2012 2012 mot budget 2011 11/12Verksamhetens intäkter 17 823 17 912 89 17 859 0,30%Verksamhetens kostnader -17 829 -18 400 -571 -17 892 2,84%Personal -16 635 -17 073 -438 -16 518Kapitalkostnader 0 0 0 0Övriga kostnader -1 200 -1 327 -127 -1 374Resultatöverföring 6 0 -6 0Nettoresultat -6 -488 -482 -33 1378,79%Verksamhetsområde• Verksamheten verkställer uppdrag utifrånsocialtjänstlagen och hälso- ochsjukvårdslagen.• Särskilt boende för äldre, 54 lägenheter.• 5 avdelningar varav en demensavdelningEkonomisk analysBeläggningen för Trosagården har varit 94,1%.Under denna tid har Trosagården haft 8 boendemed mycket omfattande omvårdnadsbehov ochstora HSL-insatser samt en avdelning som underhela året haft 8 boende som har en demenssjukdom.Detta gör att Trosagården visar ett stortunderskott på -482 tkr.De stora omvårdnadsinsatserna och personernamed demensjukdom påverkar bådepersonalkostnaden och verksamhetskostnadernaunder hela året.Då vi vid årets slut hade sex tomma lägenheterjobbar vi med detta genom att samordnapersonalresurserna mellan avdelningarna.Schemaöversyn görs kontinuerligt för att bemannaefter behov.Årets viktigaste händelserVärdegrundsarbetet för våra särskildaboendeformer har pågått under året och kommervara ett ständigt pågående arbete. Två ipersonalen från Trosagården har varit på utbildningpå Svenska demensdagarna i Örebro.All personal som är kontaktansvarig för en boendesom har en demenssjukdom har genomfört ellerkommer att få göra en webbaserad utbildning medhjälp av sjuksköterska.FramtidenDet vi kan se är att antalet demenssjuka ökar påvåra boenden och finns numera på allaavdelningar, i framtiden innebär det en ökadkostnad som vi bör ha med i beräkningen. Vi harockså sett att vistelsetiden är kortare än tidigare åroch att de som flyttar in eller får en korttidsplatshos oss har ett mer omfattande vårdbehov ochstörre behov av HSL-insatser. Eftersom allanumera dokumenterar i Treserva så synliggörsHSL-insatserna och bekräftar ovanstående.Fortsatt utveckling av dokumentation i Treservakommer att ske. Kostombuden kommer att fåutbildning i nutrition och hygienombuden kommeratt få utbildning.Avstämning mot målKontaktansvarig gör en genomförandeplan utifrånbeslut och i samråd med den enskilde.Genomförandeplanen uppdateras var tredje månadeller om behov föreligger innan. Alla boende har enaktuell genomförandeplan.Aktiviteter i grupp och även enskilt genomförs förde boende. Dragspelsmusik och sång anordnas 7-8ggr/termin. Vår aktivitetsvärd ordnar boccia ochbingo vilket är mycket uppskattat. Rehabpersonalhar gymnastik för de som vill en gång i veckan.Under sommaren har våra boende fått gå ut efterönskemål alla dagar, detta tack vare de fantastiskaguldkantsungdomarna som varit på Trosagårdenhela sommaren.Guldkantsungdomarna har varit mycketuppskattade av de boende. Grillfest har anordnats isommartältet som vanligt av Lions ochonsdagsfiket har fortsatt sin sång och musikverksamhet.Utöver detta har ett samarbete medmusikskolans ungdomar startat.6


VerksamhetsmåttRedov Redov Redov2012 2011 2010VerkställighetAntal korttidsdygn 1171 1955 1009Beläggning 94,1% 95% 95%Genomförandeplaner 95% 90% 90%Ekologisk utvecklingTrosagården har fått bättre möjlighet att sorterahushållsavfall och övriga sopor.I enlighet med Vård- och Omsorgsnämndens målarbetar vi på att hålla nere vatten ochelförbrukningen.Datorerna sätts i sparläge och/eller stängs av vidarbetspassets slut.PersonalPersonal Budget Utfall Utfall2012 2012 2011Personalkostnader, tkr 16 635 17 073 16 518Personalkostn/totalkostnad 93% 93% 92%Trosagården har en stabil personalgrupp med godkompetens. Personalomsättningen är inte stor.Sommaren har fungerat bra trots att två ipersonalen blev långtidssjukskrivna. Under höstenhar det tillkommit ytterligare enlångtidssjukskrivning. Korttidsfrånvaron ärfortfarande hög och svår att påverka. Personalenhar fått utbildning i social dokumentation ochavvikelser enligt lex Maria och lex Sara.Trosagården kommer att behöva utbilda personalinom både demens och psykiatri då vi får fler ochfler boende med denna problematik.Värdegrundsarbetet kommer att fortgå under2013.7


HäradsgårdenEnhetschef Marie Engström JohanssonTotalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring2012 2012 mot budget 2011 11/12Verksamhetens intäkter 14 943 14 884 -59 15 280 -2,59%Verksamhetens kostnader -15 209 -15 404 -195 -14 866 3,62%Personal -13 963 -14 222 -259 -13 836Kapitalkostnader 0 0 0 0Övriga kostnader -980 -1 182 -202 -1 030Resultatöverföring -266 0 266 0Nettoresultat -266 -520 -254 414 -225,60%Verksamhetsområde• Verksamheten inriktar sig på att ge boendeinsatser utifrån Socialtjänst lagen och Hälsoochsjukvårdslagen i särskilt boende.• Häradsgården består av 44 lägenheter och äruppdelat på sju mindre boendegrupper somheter Näckrosen, Ekan , Arken, Gulapaviljongen, Syrenen och Gullvivan ochHäggen som är ett demensboende.Ekonomisk analysBokslutet visar att Häradsgården avslutar året medett negativt reslutat på 254 tkr. Det beror främstpå att vi har haft 3-4 lediga lägenheter undersommaren. Boendebeläggningen har under höstenvarit något bättre. Efterfrågan på korttidsplatserhar ökat under året.Vi försöker att bemanna efter behov och regleraarbetstidscheman vid behov. Samordningen mellanpersonalen är en förutsättning och det ärpersonalen mycket duktiga på.Nattetid har behovet ökat på demensenheten.Sedan i våras har verksamheten tillsatt med enpersonal för att säkerställa en god och säker vård.Årets viktigaste händelserPersonalen har under våren arbetat fram envärdegrund för enheten. Arbetet är levande ochfortsätter under året. Två ur personalgruppen påHäradsgården har deltagit på svenskademensdagarna i Örebro.Personalen har arbetat fram egenkontroll förlivsmedel tillsammans med personal frånKostenheten, Trosagården och Ängsgården.Häradsgårdens utemiljö är nu färdigställd.Samarbete med kulturskolan där eleverna kommerpå besök och spelat för de boende.FramtidenVärdegrunden ” Att varje dag jobba för denboendes välbefinnande är en naturlig del av vårtarbete” ” Du bor inte på mitt arbete – jag arbetar iditt hem”Fortsatt arbete med delaktigheten i utförandet avgenomförandeplanen och dokumentationen iTreserva.Avstämning mot målAvstämning utifrån Verksamhetsplan:• Kontaktansvarig gör en genomförandeplanutifrån beslut och i samråd med den enskilde.• Genomförandeplanen uppdateras var tredjemånad eller vid förändrat behov.• Aktiviteter i grupp och även enskilt genomförsför de boende. Sång och musik är ettåterkommande inslag i verksamheten isamarbete med studieförbunden och enskildaaktörer, Lions, rödakorset och pubb kvällarmycket uppskattat.• Vi har haft förmånen att ha haft fantastiskafina guldkants ungdomar under sommarensom har förgyllt tillvaron för boende.VerksamhetsmåttVerksamhetsmått Redov Redov Redov2012 2011 2010VerkställighetAntal korttidsdygn 1721 1480 2484Beläggning 92,6% 95% 94%Genomförandeplaner 100% 100% 91%8


PersonalPersonal Budget Utfall Utfall2012 2012 2011Personalkostnader, tkr 13 963 14 222 13 836Personalkostn/totalkostnad 92% 92% 93%Sommaren har fungerat bra med flertalet nyavikarier där många har haft delegering påläkemedel. Utbildning i demens ochsocialdokumentation har erbjudits under året.Ekologisk utvecklingVi har fortsatt under året arbetat aktivt med attförbättra källsortering i verksamheten.Häradsgården har en stabil personalgrupp med brakompetens. Där det finns ett engagemang och viljaför verksamhetens utveckling.9


LSSEnhetschef Susanne BjörnssonPersonlig assistans LSS & LASS, Avlösarsservice, Korttidsvistelse och korttidstillsyn, Daglig vsh samtKontaktpersoner SoL & LSSTotalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring2012 2012 mot budget 2011 11/12Verksamhetens intäkter 7 386 9 837 2 451 7 271 35,29%Verksamhetens kostnader -24 679 -26 779 -2 100 -30 573 -12,41%Personal -16 883 -15 628 1 255 -16 835Kapitalkostnader -17 21 38 -17Övriga kostnader -7 779 -11 172 -3 393 -13 721Nettoresultat -17 293 -16 942 351 -23 302 -27,29%Avlösarservice i hemmet har ett överskott på 139Verksamhetsområde• Personlig assistans LSS/LASS• Kontaktpersoner LSS och SoL• Korttidsvistelse utanför hemmet• Korttidstillsyn för barn över 12 år• Avlösarservice i hemmet• Daglig verksamhet, Paletten• Avvaktan på LASSEkonomisk analystkr. Ett omfattande ärende har upphört under året,ett nytt ärende påbörjades i augusti.Korttidsvistelse har ett överskott på 354 tkr. Ettomfattande ärende har upphört under året. Ettstort arbete görs med effektiviseringar ischemaläggning på Rubinen.Daglig verksamhet Paletten har ett överskott på 78tkr. Insatsmätning har gjorts under året som visarpå ett ökat behov av personal på enheten.Utfallet för ansvarets verksamheter i bokslut 2012är ett överskott på 351 tkr. Prognosen vid delåretvar ett överskott på 1300 tkr. Tre ärenden iavvaktan på LASS har fått avslag och har övergåtttill beslut om personlig assistans underutredningstiden, det är den största anledningen tillvarför resultatet inte blev enligt prognosen.Enheten för personlig assistans har därför ettunderskott på 760 tkr. Inom denna enhet bokförsdet utökade besluten för personer med LASS samtförsäkringskassans avslag vilket var tre beslut2012.Inom LASS redovisas ett överskott på 84 tkr tackvare en retroaktiv ersättning frånFörsäkringskassan då brukaren fick rätt iöverklagan av avslaget av LASS beslut. Förutomden ersättningen har enheten ett underskott på1645 tkr för 2012. Enheten har belastats med enretroaktiv kostnad på 563 tkr avseende inflyttadbrukare som kommunen retroaktivt fick ersättautflyttningskommunen för de 20 första timmarna18 månader bakåt i tiden. Kommunen ersätter deprivata utförarna för sjukkostnader hos deraspersonal. 477 tkr har återbetalats till centralbuffert. Ett LASS ärende var ej budgeteratavseende de 20 första timmarna.Korttidstillsynen har ett överskott på 234 tkr,verksamheten var budgeterad per individ ochverkställs nu i form av en ny grupp påTomtaklintskolan. Prognosen per sista augusti var300 tkr efter det har två nya ärenden påbörjatssom verkställs på Paletten.Kontaktpersoner enligt LSS och SoL har övergåtttill ansvaret from 12-09-01 och har ett överskottpå 224 tkr för 2012. Fler ärenden har upphörtunder året.Årets viktigaste händelser• Arbetet med skyddsronder iassistansgrupperna har fortsatt under året• Assistansgrupperna har fått datorer ochutbildning i dokumentation.• Kostnad per brukare har genomförts ochdaglig verksamhet har analyserats utifrånkostnaderna. Insatsmätning påomvårdnadsbehov har gjorts på Paletten.• En enkät har gjorts på rubinen för attmäta nöjdheten hos barnen/ungdomarna.• Tre läger har genomförts inomkorttidsvistelse.• På Paletten anläggs en trädgård medinriktning på sinnesstimulering.• Hälsoinspiratörer har utbildats inom allaenheter.10


• Värdegrundsarbete har påbörjats påRubinen, Paletten och tillsynen.• Räddningstjänsten har utbildat i L-ABCDE-HLRFramtiden• Samverkansformer mellan skyddsombudoch hälsoinspiratörer ska utvecklas för engod arbetsmiljö.• Värdegrundsarbete är påbörjat inom LSSverksamheterna. Implementeringsarbetefortsätter 2013.• Det är ett ökat behov av korttidsvistelse iVagnhärad inför höstterminen.• Behoven ökar inom korttidsvistelse ochdaglig verksamhet from hösten 2012.• Utbildning L-ABCDE+HLR ska genomförasmed början under hösten och fortsätter2013.• Arbete med hjälpmedel förkommunikation ska utvecklas.• Läger och fritidsverksamhet ska utvecklasmed bla temakvällar på fritidsgården.Avstämning mot målSe bilagor.PersonalPersonal Budget Utfall Utfall2012 2012 2011Personalkostnader, tkr 16 883 15 628 16 835Personalkostn/totalkostnad 68% 58% 55%Personalsituationen har under året varit stabil.Tillgången på vikarier har täckt behovet ochsommaren har fungerat väl. Under hösten har ettökat behov av personal uppstått pga ökadverksamhet inom korttidsboende och tillsyn.Utbildningar inom näckrosprojektet har fortgåttunder hösten inom MI och ESL.En samordnartjänst är fördelad mellan Rubinen,Paletten och TillsynenInvesteringsuppföljningKorttidstillsyn. Investering är gjord förinventarier i ny lokal. Inga fortsatta behov avinvestering finns för närvarande.Paletten. Investering för trädgårdsanläggning ärgjord under året. Behov av investeringar ianpassning av lokal och förkommunikationshjälpmedel finns kvar.11


LSS & Boendestöd SoLEnhetschef Ely-Ann LillsebbasBoende enl LSS, Ledsagarservice, Daglig verksamhet i hemmet, Boendestöd enl SoLTotalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring2012 2012 mot budget 2011 11/12Verksamhetens intäkter 725 951 226 911 4,39%Verksamhetens kostnader -8 466 -8 879 -413 -9 414 -5,68%Personal -7 486 -7 809 -323 -8 122Kapitalkostnader -11 -10 1 -10Övriga kostnader -969 -1 060 -91 -1 282Nettoresultat -7 741 -7 928 -187 -8 503 -6,76%Verksamhetsområde• Särskilt boende LSS• Daglig verksamhet i hemmet, LSS• Boendestöd neuropsykiatri/socialpsykiatri,enligt Sol• Del av ledsagarserviceÖkat samnyttjande av de befintligapersonalresurserna både i basarbetet ochstödfunktioner. Risk finns i att kunder blir äldre ochsåledes kan behöva andra stödformer ex.gruppbostad. Detta kan vi idag inte verkställa inomverksamheten.Ekonomisk analysVerksamheterna visar ett litet underskott motbudget. Det är framförallt beroende på enfelbudgetering men vi arbetar med att kommatillrätta med det.Årets viktigaste händelser• Från och med september har en ny cheftillträtt. Detta ökar samordningen mellanhemtjänst, socialpsykiatri och boendestödinom neuropsykiatri. Arbetet med atteffektivisera och samordnapersonalresurserna fortsätter.• En studiecirkel i ESL startade under åretoch fortsätter 2013. Ledare är personalfrån social- och neuropsykiatrin.• Mötescafet i Trosa startades 2012 och harfallit väl ut, kommer att fortsätta undernästa år.PersonalPersonal Budget Utfall Utfall2012 2012 2011Personalkostnader, tkr 7 486 7 809 8 122Personalkostn/totalkostnad 88% 88% 86%Ekologisk utvecklingInköp görs enligt de kommunala krav som finnsoch vi använder leverantörer enligt kommunensupphandlingar.FramtidenUtökat samarbete mellan de olika verksamheterna,särskilt boende, neuro- och socialpsykiatri. Detkommer att innebära ytterligare effektiviseringarsamtidigt som tryggheten för våra brukare i deolika verksamheterna skall säkerställas.Kvalitetssäkra LSS-verksamheterna genom attanvända samma registreringsverktyg som ihemtjänsten (Avista).12


Hälso- och sjukvårdsenhetenEnhetschef Lena GernandtTotalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring2012 2012 mot budget 2011 11/12Verksamhetens intäkter 83 255 172 242 5,37%Verksamhetens kostnader -13 469 -13 553 -84 -13 198 2,69%Personal -12 119 -12 255 -136 -11 855Kapitalkostnader -18 -24 -6 -18Övriga kostnader -1 332 -1 274 58 -1 325Nettoresultat -13 386 -13 298 88 -12 956 2,64%Verksamhetsområde• Hemsjukvård i ordinärt- och särskilt boendeför personer över 18 år.Till hemsjukvård hör också hemrehabilitering.• Hembesök för medicinsk bedömning ellerhjälpmedelsutprovning.• Tekniska hjälpmedel• Aktivitetsvärd på särskilt boende.Ekonomisk analysEnheten lämnar ett överskott på 88 tkr.När det gäller verksamhetskostnaderna har viredan genomfört en effektivisering förförbandsmaterial på 100 tkr som skulle ske 2013.Medarbetarna har gjort ett fantastiskt arbetegenom ett ökat medvetande om priser och val avprodukter. Vi har nu halverat kostnaden på 2 åroch totalt minskat med över 200 tkr.Personalkostnaderna är i år något höga beroendepå utbildningsinsatser som betalas med deprestationspengar vi fått. Detta år har vi också enhög semesterlöneskuld och hög kostnad för övertidoch fyllnadsersättning då vi under sommaren hadesvårt att anställa sjuksköterskevikarier.Kostnader för tekniska hjälpmedel ligger på ensärskild enhet och överskrids i år med 329 tkr.Årsbudgeten har inte varit möjlig att hålla desenaste 3 åren. Kostnaderna hör ihop medhemsjukvård och hemrehabilitering där hjälpmedelmånga gånger är avgörande för om det skafungera i hemmet eller på äldreboendet.Årets viktigaste händelserEn stor del i vårt dagliga arbete inriktas mot dennationella satsningen ”Bättre Liv för sjuka äldre”.Målet är att förbättra för de sjuka äldre inom fleraområden:- Minska risken att få en fallskada,undernäring eller trycksår.- Förbättra vården i livets slut.- Minska olämpligaläkemedelsförskrivningar.- Minska antal ”onödig” sjukhusinläggningoch återinläggning på sjukhus.I början av året utföll statliga pengar från 2011 förutförda registreringar i kvalitetsregister. För dessapengar har vi fortsatt att utveckla arbetet. Ensjuksköterska anställdes som extra resurs tillSenior Alert under en månad. Alla sjuksköterskorhar frigjorts vid planeringsdagar för utveckling avarbetssätt. Vi har också kunnat skicka allaarbetsterapeuter och sjukgymnaster på utbildning ihemrehabilitering.För att nå även omvårdnadspersonalen anlitade vi idecember en extern föreläsare under eneftermiddag för utbildning i sårvård. 60 personerdeltog, både sjuksköterskor ochomvårdnadspersonal.För resultatet av registreringar under 2012 har vifått ytterligare 186 tkr. De pengarna ska ocksåanvändas till utbildning ochverksamhetsutveckling.Vi har fortsatt att utveckla hemsjukvården bl agenom samarbetet med Trosa vårdcentral ochutvecklandet av en Samordnad Individuell Plan förvåra gemensamma vårdtagare.Under hösten har vi påbörjat det spännandearbetet med verksamhetsdialoger ochutvecklingssamtal enl Marika Ronthys modell.Framtiden2013 satsar staten nya miljoner i ”Bättre liv försjuka äldre”. Vårt arbete inriktar sig nu på att fåmed omvårdnadspersonalen i teamarbete kringkvalitetsregister. Vi behöver också förbättradteknik för att underlätta arbetet. Vi vill också införademensregistret BPSD i större skala.13


Vårdtiderna på sjukhus är korta och behovet avplanering i hemmet ökar. Vi ser ett behov av ett”hemskrivningsteam” där legitimerad personalingår och snabbt möter upp i hemmet med insatserför att personer ska vara trygga och kunna bo kvarhemma.Under 2013 kommer vi också förbättraarbetsrutinerna för personer med korttidsvård, därplanering och mål ska bli tydligare.Avstämning mot målVåra verksamhetsmål 2012:• Upprätta ” Samordnad Individuell Plan”tillsammans med landstinget för alla somskrivs in i hemsjukvård.VOHJS mål för 2012 var att 20% avhemsjukvårdspatienterna ska ha en plan. ITrosa var siffran 26 % vid mätningen ioktober.• Patientsäkerhetsarbete genom att erbjudaregistrering i Senior Alert.Vi har gjort 242 riskbedömningar under åretvilket innebär att ca 80 % av våra patienter ihemsjukvård har riskbedömts.• Förbättra resultatet i Svenska Palliativregistretgällande munvårdsbedömning och valideradsmärtskattning.Vi har under 2012 förbättrat siffran för utfördmunvårdsbedömning med 21 % och förbättratvaliderad smärtskattning med 30,5 %.• Bedöma förflyttningsförmåga ochhjälpmedelsbehov hos alla på särskilt boende.Vi har inte kunnat utvärdera detta mål menuppskattar att det görs i stor utsträckning.• Erbjuda alla som får trygghetslarm enbedömning av förflyttningsförmåga ochhjälpmedelsbehov.Biståndshandläggarna frågar i samband medbeslut om trygghetslarm, om personen vill haett hembesök av arbetsterapeut/sjukgymnast.Endast 5 sådana hembesök har utförts underåret.• Alla medarbetare genomgår den databaseradeutbildningen Demens abs.Vi har uppfyllt målet förutom 2 av våra nyamedarbetare som ännu inte gjort utbildningen.NyckeltalHäslo- och sjukvård Redov Redov Redov2012 2011 2010Inskrivna ihemsjukvård per 31decOrdinärt boende 80 85 79Särskilt boende 102 112 120Antal riskbedömningari Senior AlertOrdinärt boende 79 68 20Särskilt boende 163 106 20Antal hembesök rehabOrdinärt boende 1 656 1 430 1 628Särskilt boende 2 022 1 930 1 824PersonalPersonal Budget Utfall Utfall2012 2012 2011Personalkostnader, tkr 12 119 12 255 11 855Personalkostn/totalkostnad 90% 90% 90%Under året har vi haft en hel del sjukfrånvaro ochvård av barn hos rehabpersonalen. Detta,tillsammans med att behovet på säbo ökar, gör attsituationen har varit tuff periodvis.Vi har anställt en vikarierande sjukgymnast pådeltid. Vi ser också ett behov av mer insats än vihar resurs till av arbetsterapeut för t ex utprovningav kognitiva hjälpmedel hos personer medfunktionshinder.InvesteringsuppföljningVi har ett behov av att förbättra den fysiskakontorsarbetsmiljön för personalen och behöverdärför investera i t ex höj- och sänkbara skrivbordoch belysning till medarbetarna.Det behöver kontinuerligt investeras i tekniskahjälpmedel, t ex tryckavlastande madrasser. Vi hyridag individuella hjälpmedel avHjälpmedelscentralen men bör se över möjlighetenatt i vissa fall investera istället för att hyra.Ekologisk utvecklingVi har 7 tjänstebilar och 3 cyklar. Bilarna tankashuvudsakligen med etanol.Vi anlitar ett miljöföretag som hjälper oss återvinnavårt vårdavfall dvs. stickande, skärande ochsmittande avfall.Vi har rutin för kassation av läkemedel.Vi återtar tekniska hjälpmedel för rekonditionering.Vi sopsorterar i personallokalen på Industrigatan.14


HemtjänstenEnhetschef Ely-Ann LillsebbasPengfinansierad hemtjänstTotalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring2012 2012 mot budget 2011 11/12Verksamhetens intäkter 9 308 9 705 397 9 263 4,77%Verksamhetens kostnader -9 100 -9 996 -896 -9 471 5,54%Personal -8 860 -9 598 -738 -9 021Kapitalkostnader -4 -15 -11 -16Övriga kostnader -444 -383 61 -434Resultatöverföring 208 0 -208 0Nettoresultat 208 -291 -499 -208 39,90%Verksamhetsområde• Hemtjänst, pengfinansierad• Hemtjänst, anslagsfinansieradEkonomisk analysDen pengfinansierade verksamheten visar ettnågot större underskott än vid delårsbokslutet,totalt -499 tkr. Av detta är -208 tkr förra åretsunderskott som inte kunnat hämtas in och -291 tkrårets resultat.Högre behov av hemtjänst än under förra året göratt såväl intäkter och personalkostnader är högreän förra året, framförallt under första halvan avåret.Kostnaderna för våra tjänstebilar var höga underförra året och har fortsatt vara höga i år eftersomde nya bilarna blev försenade i upphandlingen ochkom till oss först under hösten/vintern.Den anslagsfinansierade hemtjänsten visar ettunderskott på -172 tkr.Under perioden har det varit lägre omvårdnadsintäkterän budgeterat med ca -120 tkr.Personalkostnaderna har varit i stort sett enligtbudget.• Utbytet av våra tjänstebilar försenadesvilket gjorde att kostnaderna för övermilblev betydligt högre än vad vi räknat med.• En bilansvarig tjänst tillsattes i början avåret. Vi kan se att kostnaderna för skadorpå bilarna sjunkit med 20%.• Infört värdighetsgarantier ochvärdegrundsarbetet fortsätter.• 31% av brukarna och 30% av tiden gestill personer under 80 år.• Av de personer som är 80 år & äldreklarar sig 50% utan hjälp från kommunen.Framtiden• Behov av ett mer säkert och integreratrapporteringssystem. Detta för attsäkerställa att rätt timmar rapporteras inoch att rätt ersättning utbetalas samt atträttsäkerheten säkerställs.• Fortsatt arbete med flexibla lösningar ochsamordning av personalresurser medandra verksamheter.• Fortsatt arbete med genomförandeplaneroch framtagning av nya mål för att behållavåra fina resultat i Öppna Jämförelser.• Ny operatör för trygghetslarmen under2013Årets viktigaste händelser• Utförda timmar har, under året, legatganska konstant. Vi utför ca 83% av denbeviljade tiden, jämfört med 82% förraåret.• Jobbat vidare med den team-indelning ochde förändringar som genomfördes 2011.Även infört teamträffar och förbättratmötesstukturen.• Efter en initialt hög nivå på antaletbeviljade timmar i början av året har debeviljade timmarna stabiliserat sig på ennågot lägre men relativt konstant nivå.VerksamhetsmåttRedov Redov Redov2012 2011 2010VerkställighetAntal brukare 130 130 148Beviljad tid per månad 3093 3266 2654Utförd tid jmf beviljat 83% 82% 79%Trygghet medarb/brukare 9 11 1215


PersonalPersonal Budget Utfall Utfall2012 2012 2011Personalkostnader, tkr 8 860 9 598 9 021Personalkostn/totalkostnad 97% 96% 95%• Den stabilisering av personalgruppen somkom under senare halvan av 2011 harkvarstått, verksamheten har lågpersonalomsättning jämfört med förraåret.• Sjukfrånvaron är relativt hög beroende påflera långtidssjukskrivningar,korttidsfrånvaron är däremot normal.• 75 % av personalen har formellutbildning.•Ekologisk utvecklingMiljöbilar med låg bränsleförbrukning används förvåra transporter mellan brukare samt cykel näravstånd och väder tillåter.16


AME och daglig verksamhetEnhetschef Cristina ForssanderArbetsmarknadsåtgärder och daglig verksamhet för SoL och LSSTotalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring2012 2012 mot budget 2011 11/12Verksamhetens intäkter 5 417 6 229 812 6 252 -0,37%Verksamhetens kostnader -8 609 -9 009 -400 -8 394 7,33%Personal -7 459 -7 430 29 -7 168Kapitalkostnader -49 -47 2 -56Övriga kostnader -1 101 -1 532 -431 -1 170Nettoresultat -3 192 -2 780 412 -2 142 29,79%VerksamhetsområdeFramsteget:• KOMFIX, kommunens eget vaktmästeri skahjälpa enheter i kommunen medförekommande sysslor inom vaktmästeri.Klottersanera inom 48 tim och skötakommunens fritidsanläggningar.• KORSLÖT, Kommunens egenåtervinningscentral hjälper kunderna attkällsortera, samt tar emot saker som kunderskänker till vår verksamhet.• MÅSEN, en daglig verksamhet som förädlarsaker som skänkts till verksamheten. Måsenerbjuder även Social samvaro, Öppen gruppoch Tjejgrupp.• STEGET IN, kommunens egenåtervinningsbutik med kundkontakter ochkassaträning.• STRÖMBERGS, en extern arbetsplats påprivat företag med av kommunen anställdaarbetshandledare.Externa arbetsplatser, för arbetsträninginom kommunens egna verksamheter och påexterna företag.Ekonomisk analysAME har positivt resultat på 412 tkr. Det positivaresultatet beror på högre intäkter och lägrekostnader än budgeterat. Det är högre statsbidrag,butiksintäkter och utförda vaktmästartjänster.Verksamheten har fått uppdrag utöver budgetvilket bidrar till det positiva resultatet.Personalkostnaderna är lägre pga sjukdom.Årets viktigaste händelserVerksamheten har under våren varit med påFöretagsmässan Xbo. På mässan knöts nyakontakter med företag och företagare för att skapafler möjligheter att personer med funktionsnedsättning att komma ut på den reguljäraarbetsmarknaden. Avtalet med det företag somtagit emot LSS verksamhet har sagts upp.Det har gjort att två personer idag är anställda påden reguljära arbetsmarknaden.Redovisning av arbetsmarknadsläget 31/12:Siffrorna inom parentes är de som gällde för 2011.Totalt 161 (163) personer inskrivna på AF, varav43(41) i åldern -24 år, vilket innebär ca 2,7%öppen arbetslöshet i kommunen.Totalt 323(309) personer inskrivna på AF, varav85(89) i åldern -24 år, öppet arbetslösa ochsökande i program med aktivitetsstöd.FramtidenVerksamheten har under året förhandlar medhyresvärden om att flytta ut ur lokalrena som skarivas och byggas om till bostäder. Avtalet är nuuppsagt och flytten kommer ske senast den 31/122013. Förhandlingar om nya lokaler pågår. Helaverksamheten ser fram mot en flytt.Avstämning mot målUppnådda verksamhets mål.• Implementering av IT stöd. SAM förarbetsmiljö och QlikView för ekonomiskaöversikter är genomfört.• Gemensam dagordningsstruktur för attkvalitetssäkra informationsflödet inom VO.• Kompetensutveckling i eget intresseområde• Kontakt har tagits med kommunensnäringslivschef för att etablera nya kontaktermed företag och företagare.• Samverkan med fler små kommuner ommöjligheter för socialt företagande ochverksamhetsbesök.• Delaktighet i Ciceron för ungdomar 16-29 år.17


VerksamhetsmåttArbetsmarknadsåtgärderAntal personer/månadmed:RedovRedov Redov2012 2011 2010Särskilt anställningsstöd 0 1 1Lönebidrag/Tryghhetsanst. 8 10 10Offentligt skyddat arbete 10 9 9Praktik medförsörjningsstöd 0 8 0Ungdomsgarantin 1 0 1KommunaltUngdomsprogram 0 0 21Feriearbete för ungdomar 82 59 79Plussanställda 0 0 0Övriga från FK, AF, Frivård 27 23 19LSS 9 7 12Socialpsyiatrin 12 9 13Totalt 149 126 165PersonalPersonal Budget Utfall Utfall2012 2012 2011Personalkostnader, tkr 7 459 7 430 7 168Personalkostn/totalkostnad 87% 82% -7%Ekologisk utvecklingFRAMSTEGETär en verksamhet som på ett utmärkt sätt bidrartill en hållbar utveckling ur det miljömässiga,sociala och ekonomiska perspektivet. Iverksamheten ges människor meningsfullsysselsättning eller arbete samtidigt som vi bidrartill hushållning med naturresurser i samhället.Personer ges en möjlighet att bli ekonomisktsjälvständiga genom sin anställning och kommerdå in i försäkringssystemet.18


Målsättning Paletten 2012.MålFör deltagareHur Klart när ansvarig statusklartpåbörjatej genomförtUtveckla samverkan med habiliteringen. Regelbundna träffar 2012 kontaktansvarigaDokumentationen ska bli aktivare.Inrätta värdighetsgarantier och ta fram enegen värdegrund. För att tydliggöra vilkaförväntningar man kan ha på insatsendaglig sysselsättning.All personal ska logga in iTreserva under varje arbetspassoch vara aktiva med läsning ochskriva daganteckningarGenom seminarier med vård ochomsorgs projektledare förvärdighetsgarantier och medmetodutvecklare.loggkontrollernai Treserva skavara godkändaunder 2012EC och allamedarbetare.2012 EC och allamedarbetare.MålmedarbetareHur Klart när ansvarig statusKompetensutveckling.ArbetsmiljöAlla medarbetare ska genomgåutbildning i HLR.Alla medarbetare ska göra tvåstudiebesök i annan verksamhet.Alla medarbetare ska haindividuellakompetensutvecklingsplaner.Säkerhetsronder ska genomföras1 ggr/år. Tillbud ochskadeanmälan ska göras i Sysarbvid varje tillfälle.2012 EC och allamedarbetare.2012 EC ochskyddsombud19


MålverksamhetHur Klart när ansvarig statusEffektiv resursanvändning.Utemiljön ska förbättrasInnemiljö ska förbättras.Genom god framförhållning avplanering i schemat ochtydliga rutiner för inköp.Skapa en insynsskyddad ochsäker utemiljö.Tydliga rutiner för anmälanom skador, ändringar ochförbättringar tillsammans medfastighetsägaren (tekniskakontoret)2012 EC och allamedarbetare2012 Allamedarbetareoch EC2012 EC ochsamordnare20


Målsättning Rubinen, Tillsynen 2012.MålFör brukareHur Klart när ansvarig statusklartpåbörjatej genomförtNöjdheten med insatsen korttidsvistelsehos barnen/ungdomarna ska undersökas.Dokumentationen ska bli aktivare.Inrätta värdighetsgarantier och ta fram enegen värdegrund. För att tydliggöra vilkaförväntningar man kan ha på insatsenkorttidsvistelse.En enkät ska tas fram sombarnet/ungdomen gör hemmatillsammans medmålsman/företrädareAll personal ska logga in iTreserva under varje arbetspassoch vara aktiva med läsning ochskriva daganteckningarGenom seminarier med vård ochomsorgs projektledare förvärdighetsgarantier och medmetodutvecklare.Enkäten görs ifebruari ochuppföljningenklar i april.loggkontrollernai Treserva skavara godkändaunder 2012Gerd Skålberg,Anna BrageEC och allamedarbetare.2012 EC och allamedarbetare.MålmedarbetareHur Klart när ansvarig statusKompetensutveckling.ArbetsmiljöAlla medarbetare ska genomgåutbildning i HLR.Alla medarbetare ska göra ettstudiebesök i annan verksamhet.Alla medarbetare ska haindividuellakompetensutvecklingsplaner.Säkerhetsronder ska genomföras1 ggr/år2012 EC och allamedarbetare.2012 EC ochskyddsombud21


MålverksamhetHur Klart när ansvarig statusEffektiv resursanvändning.Utemiljön ska förbättrasInnemiljö ska förbättras.Genom god framförhållning avplanering i schemat ochtydliga rutiner för inköp.Skapa en insynsskyddad ochsäker utemiljö.Tydliga rutiner för anmälanom skador, ändringar ochförbättringar tillsammans medfastighetsägaren (tekniskakontoret)2012 EC och allamedarbetare2012 Allamedarbetareoch EC2012 EC ochsamordnare22


Feb 2013Verksamhetsberättelse Anhörigstödet 2012 1(2)Vi har under 2012 fortsatt att bygga upp anhörigstödet i kommunen och skrivit ihop ett förslagpå nya riktlinjer för anhörigstödet.De aktiviteter vi haft under året som varit direkt riktade till anhöriga har varit; Hälsodagen,föreläsning inom psykisk ohälsa och för anhöriga med närstående inom LSS verksamheter,Trostorpsdagen, demensträffar och julgröt.Hälsodagen blev ett samverkans arrangemang med Svenska kyrkan. Det var en em/kväll iTrosa kvarn där vi bjöd på temat ”En må bra kväll för dig, anhörig” Det kom ca 20 anhöriga.Innehållet var olika prova på saker så som taktil stimulering, massage, färg och form,blomsterarrangemang och föreläsningen ”Låt det frusna bli varmt igen” med Lisbeth Carlborg.Vi bjöd också på musik och matupplevelser. En uppskattat arrangemang.Under året har vi haft två träffar för anhöriga till närstående med demens. På bägge träffarnahar Hans-Inge Lindeskow varit inbjuden och berätta om demens. Anhöriga har fått ställa frågoroch träffarna har varit mycket uppskattade. Till träffen som var på hösten bjöds ocksåbiståndshandläggare Sofia Carlström in. Det var ca 8-12 anhöriga på varje träff.I september bjöd vi in främst föräldrar till barn och ungdomar med olikafunktionsnedsättningar men även andra intresserade till en föreläsning med Sören Olsson,”pappa” till Bert böckerna. Han föreläste om hur hans hjärtsjuka son med Downs syndrom haröppnat upp för ett annat perspektiv på tillvaron. Men mest av allt handlade det om att se ochacceptera livet precis som det är. Att våga släppa den ständiga kampen om hur livet bordevara. Att låta livet hända.Vi samverkade i denna föreläsning med Gnesta kommuns anhörigstöd och bjöd även in personalfrån våra omsorgsverksamheter och skolor. Det var ca 35 anhöriga från Trosa som kom ochlyssnade.Årets Trostorpsdag blev en kväll i septemberpå Trostorp med mat och underhållning.14 anhöriga besökte denna uppskattade kväll.Nationella anhörigveckan i oktober uppmärksammade vi genom ettannat samverkansprojekt. Tillsammans med Näckrosprojektet ochGnesta kommuns anhörigstöd, bjöd vi in Katarina Grim att föreläsa.Hon är utbildad lärare och adjunkt på Karlstads universitet och medegen erfarenhet av återhämtning.Vi vände oss till anhöriga med närstående som har psykiskohälsa. Från Trosa var det 9 anhöriga som deltog.Även detta års anhörigaktivitet avslutades med en uppskattad julgröt på Gästis. Då bjöds detpå gröt, skinksmörgåsar och en föreläsning med Marianne Nerme, hälsoinspiratör. Hon gav ossen stund bara för mej (anhörig) med avslappning, närvaro, rörelser i vila och påfyllning av goda- och kanske lite ovana och nya – tankar inför julstressen. Denna utmaning antog 11 anhöriga.Vi har under året haft många telefonsamtal och personliga träffar med anhöriga.Telefonsamtalen är uppskattningsvis ett 60 tal och de personliga mötena har varit ungefär 35stycken, där ut över har vi haft mailkontakt med ett flertal anhöriga.Dessa samtal och telefonkontakter känns som ett av de viktigare uppdrag vi har inomanhörigstödet, då många anhöriga känner sig ensamma och vilsna i sin anhörigsituation.Postadress: 619 80 Trosa • Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 • Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se23www.trosa.se


Indirekt stöd till anhöriga under året har varit;2(2)Lärande nätverkFortsatt medverkan i det nationella lärande nätverket vi påbörjade under hösten 2011tillsammans med NKA – Nationell Kompetenscentrum Anhöriga.Vi hade ytterligare fyra träffar under våren.Reflektioner från dessa träffar var;”Träffarna har känts som ett viktigt samtalsforum kring hur det är för mig som anhörig,samt kring hur det ser ut för de som på olika sätt arbetar med närstående””Jag som anhörig har för en gångs skull fått vara viktig””MYCKET! Och MYCKET POSITIVT” har detta gett mig”Man känner att man inte är ensam som anhörig””Det har varit bra med olika infallsvinklar rörande anhörigstödet från olika kategoriermänniskor, anhöriga och yrkesverksamma””Det har varit oerhört lärorikt”Återkommande ord i gruppen är BEMÖTANDE.SamverkansmöteVi bjöd under februari in till ett samverkansmöte med olika intresseföreningar inom LSS ochpsykiatrin. Tyvärr var intresset svalt, men två möten blev av. Vi träffade FUB och NätverketFöräldrakraft.Kompetensutveckling under 2012Vi anhörigstödjare har haft regelbundna träffar/planeringsmöten, under våren. Där har viplanerat olika aktiviteter, stämt av hur behovet av stöd ser ut och ibland också stöttat varandrai våra respektive anhörigkontakter. Vi har varit ”bollplank” och hjälpt varandra vidare i olikaärenden. Det har känts viktigt att vara två för att kunna stödja varandra och diskuteraanhörigstödet vidare.Vi har också haft fortsatta träffar i Sörmlands nätverk för anhörigkonsulenter/anhörigstödjare,för utbyte av erfarenheter och idéer. Det har dock inte varit lika många träffar som tidigare år.I april anordnades i samverkan med Näckrosprojektet en utbildningsdag kring psykisk ohälsaför anhörigstödjare/konsulenter i Sörmlands nätverk.Under hösten träffades några små kommuner där det bara finns en anhörigkonsulent somarbetar, för att utbyta idéer, erfarenheter och att stötta varandra i ensamarbetet. Dessa träffarkommer troligtvis att fortsätta under 2013.From september 2012 blev en person anhörigstödjare på 50 %, ansvarig för alla målgrupper iTrosa kommun.Under hösten gick den personen på 1½ dagsutbildning, ”inspirationsdag - anhörigstöd tillanhöriga med närstående som har psykisk ohälsa” och ”samverkan anhöriga och personal iLSS- verksamheter”.Anhörigstödet har hållit sin aktivitetsbudget under året.Lena SwärdhIngela NorgrenAnhörigstödjare/AnhörigvärdAnhörigstödjareTel: 0156-521 16 Tel: 0156 – 523 50Mobil: 0706 – 873 815 Mobil: 0768 – 482 350E-post: lena.swardh@trosa.seE-post: ingela.norgren@trosa.sePostadress: 619 80 Trosa • Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 • Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se24www.trosa.se


Feb 2013Verksamhetsberättelse Väntjänsten 2012 1(2)Under året har vi haft tre Väntjänstråd tillsammans med Röda Korset Trosa,Demensföreningen, PRO Trosa, Finska föreningen, PRO Vagnhärad, Röda korsetVästerljung och SPF Trosa. Under dessa möten informerar vi varandra om vad somhänder i respektive förening och vad som händer i Trosa kommun .De olika föreningarna erbjuder verksamheter i Pensionärernas hus i Trosa, iSockenstugan i Västerljung och på Häradsgården i Vagnhärad. Det rör sig om allt ifrånföreläsningar, utflykter, bingo, gymnastik, film och naturligtvis kaffe.I mars träffades de anhörigkonsulenter från Sörmland som ansvarar för frivilligverksamheten i respektive kommun för en nätverksträff i Gnesta. Då var Trosarepresenterade genom Lena Swärdh.Årets väntjänstfest hölls i Pensionärernas Hus i mars. Där bjöds alla som hjälpt ossinom väntjänsten på mat och musikunderhållning. De fick också en blomma som tackför sina fantastiska insatser under det gångna året. Det var en trevlig kväll somgästades av 24 personer.I oktober ordnades en utbildning i Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.Utbildningen hölls av Svenska Röda korset och sju personer deltog. De bjöds på lunch.Våra personer från väntjänsten hjälper också till på Trosagården, Häradsgården ochÄngsgården med både kioskverksamhet, promenad, läsning, allsång och bingo.De besöker även gamla i deras hem för social samvaro, läsning mm. Väntjänstenhjälper även till med ledsagning till läkarbesök, fotvård och andra aktiviteter.De har varit ett viktigt komplement till kommunens insatser under året.Lena SwärdhIngela NorgrenAnhörigstödjare/Anhörigvärd AnhörigstödjareTel: 0156-521 16 Tel: 0156 – 523 50Mobil: 0706 – 873 815 Mobil: 0768 – 482 350E-post: lena.swardh@trosa.se E-post: ingela.norgren@trosa.se25


Verksamhetsberättelse2012Personligt Ombudför psykiskt funktionsnedsattaiNyköping – Oxelösund – Trosa – Gnestakommuner26


Bakgrund och beskrivning av verksamhetenPersonligt Ombud föreslogs som en stödreform för psykiskt funktionsnedsatta i psykiatriutredningensslutbetänkande ”Välfärd och valfrihet” (SOU 1992:73). Regeringen beslutade att bevilja statsbidrag föratt bygga upp och utveckla verksamheter i landet. Regeringen gav, genom Socialstyrelsen,Länsstyrelserna i uppdrag att bygga upp verksamheter och fördela statsbidrag. Styrdokument förPersonligt Ombud är Socialstyrelsens Meddelandeblad 5/2011.Syftet med Personligt Ombud är att stödja psykiskt funktionsnedsatta, att få till stånd goda ochsamordnade samhällsinsatser samt tydliggöra myndigheters ansvarsområden. Att verka för att denenskildes behov av vård, service och stöd tillgodoses enligt behov och lagliga rättigheter.Ombuden samarbetar med klienten på dennes uppdrag och företräder klienten vid behov. Ombudensinsatser är för klienten kostnadsfria och frivilliga. Efter slutfört uppdrag avslutas kontakten.Ombuden har även till uppgift att ha ett särskilt fokus på system/kvalitetsbrister i samhället som resulterari negativa konsekvenser för målgruppen. Uppmärksammade brister rapporteras till och bearbetastillsammans med ledningsgruppen. Bristerna kan handla om samverkan inom/mellan myndigheter,bemötande, handläggning och olika riktlinjer.Organisation, personal och arbetsplatsSedan mars 2002 har Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta kommuner Personligt Ombudsverksamhetgenom ett samverkansavtal. Verksamheten har en ledningsgrupp bestående av en representant från varjekommun, samt adjungerad representant från landstinget.De personliga ombuden är två heltidsanställda kvinnor, anställda av Nyköpings kommun, som svarar förarbetsledning. Verksamhetslokal finns på Folkungavägen 16, i Nyköping. Samtalsrum i övriga kommunerfinns att tillgå och används vid behov.Arbetsuppgifter och uppdragDen första kontakten sker vanligtvis via telefon och mailförfrågan. Ett drygt 50-tal samtal har inkommittill verksamheten i hälften av samtalen har personen själv tagit första kontakt. Övriga telefonsamtal harkommit från vårdpersonal, kommunens handläggare samt vänner och anhöriga.Längden och omfattningen på uppdragen varierar. De flesta möten har skett i klientens hem. Det har intefunnits resurser att omgående etablera kontakt med alla inom målgruppen som hört av sig. Verksamhetenhar använt sig av kösystem, kön var störst efter sommaren med 5-7 personer i kö. Klienter med barn ellermed en extra svår livssituation har prioriterats.Uppdragen har till största delen handlat om att:• ansöka om/förändra/förbättra/överklaga olika stödinsatser från kommunen• få till stånd arbetsrehabiliterande insatser• bistå vid myndighetskontakter, på möten och per telefon• ge råd och stöd i svåra ekonomiska situationer, hjälp att ansöka om/överklaga beslut omekonomiskt bistånd, kontakter med inkassoföretag, upprättande av avbetalningsplaner ochfondansökningar• förändra, förbättra och få till stånd vårdkontakter och utredningar• boendefrågor, som att ställa sig i bostadskö eller ansöka om boende genom kommunen27


Utbildning, kompetensutveckling och information.• Handledning med Stefan Heimer, tillsammans med ombuden från Katrineholm• Nätverksträff med Personligt ombudskollegor från Södermanland, Östergötland och Gotland• Konferens Yrkesföreningen Personliga Ombud i Sveriges, YPOS• Konferens Hjärnkoll, NSPH• Föreläsning Canskattning• ESL-utbildning• Casemanager föreläsning av Lars Erdner• ”Välkomnande förhållningssätt” föreläsning av Jan Gunnarsson i Gnesta• ”Lärande nätverk” anhörigcenter, NyköpingSamverkan och erfarenhetsutbyte:Personligt ombudsverksamheten i Katrineholm och Småländska höglandet, Eksjö - Nässjö.Fontänhuset stiftelse, NyköpingÖverförmyndarnämnden Nyköping, OxelösundKooperativet SilvermånenHälsoverket, OxelösundLekoteket, NyköpingNynäs trädgårdsterapeutisk rehabilitering, LandstingetInformation:Handläggare Nyköpings kommun Social OmsorgPPI - Psykopedagogisk Intervention, LandstingetAnhörigdag för allmänheten i StadshusetPsykiatrins dag, NyköpingNäckrosprojektets basutbildning olika grupperBranschmöte hemtjänstutövare, NyköpingStudiebesök från elever, omvårdnadsprogrammetMedverkande i NY, Nyköping kommuns informationstidningVerksamhetsplan 2012, uppföljning och måluppfyllelseFör klientarbetet:• Lämna ut förfrågan om att medverka i en ev. framtida utvärdering. Delvis uppfyllt.För verksamheten:• Informationsarbete genomförs i handläggargrupper samt hemsjukvård efter behov i de olikakommunerna. Delvis uppfyllt.• Identifiering och rapportering av systembrister, redovisa skriftligt till ledningsgruppen. Användaledningsgruppen som stöd vid behov. Diskussion gällande systembrister i arbetsgruppen varannanvecka samt genomgång vid varje APT. Delvis uppfyllt.• Inhämta information om förändringar, nyheter inom FK och AF. Uppfyllt.För personalen:• Kompetensutveckling sker genom deltagande i aktuella utbildningar och konferenser (ev. juridik,MI steg 2). Delvis uppfyll, ej juridik eller MI steg2.28


KlientstatistikNYKÖPING OXELÖSUND TROSA GNESTAKvar sedan tidigare år: 13 2 3 6Nya klienter: 9 (3♂, 6♀) 3 (1♂, 2♀) 3 (1♂,2♀) 4 (2♂, 2♀)Avslutade: 9 2 4 3Klienter under året: 22 5 6 10Aktuella den 31/12-12 13 3 2 7Alla kommunernaKvar sen tidigare år: 24Nya klienter:7 män, 12 kvinnor19Avslutade: 18Klienter under året: 43Aktuella 31/12: 25MänKvinnorAntal klienter medminderåriga barnVarav antal klientermed hemmaboendebarn(Innefattar även växelvis boende)4 162 11Personligt Ombud har under året arbetat med sammanlagt 43 klienter, av dessa är 19 klienter nya för året,antal avslutade klienter under året är 18 personer. 20 personer har minderåriga barn varav 13 harhemmaboende barn.29


SlutsatserUnder året har verksamheten särskilt uppmärksammat barnperspektivet. Ungefär hälften av våra klienterhar minderåriga barn, hälften av dessa barn är hemmaboende. Nyköping var i år värd för den årligaregionala nätverksträffen för Sörmland, Östergötland och Gotland, en av dagarna ägnades åt dessa frågor.De människor vi arbetar med har ekonomiska, sociala och medicinska svårigheter. Den ekonomiskalevnadsnivån är ofta låg och består till stor del av olika bidrag, (Rapport, 2006:6). Låg inkomst ochskulder gör att valfriheten minskas på en mängd viktiga livsområden, till exempel när det gäller att sökaoch få bostad och att ha möjlighet att utöva fritidsintressen. Att leva under ekonomisk stress påverkar detallmänna hälsotillståndet negativt för en redan utsatt grupp. Klienternas egna berättelser så väl somforskningsresultat (Topor, 2004) visar att en dålig ekonomi försvårar människors psykiska återhämtning.Vi har under detta år haft flera personer med stora svårigheter att få ett fungerande boende. De har i vissafall helt saknat bostad och tvingats bo i bil eller på vandrarhem. I fyra av våra ärenden har vi aktivt jobbatmed denna problematik. Störst svårighet är detta i kommuner som saknar så kallad”taköverhuvudetgaranti”, vilket slår hårt mot en redan utsatt målgrupp.Vi har kontaktats vid flera tillfällen av personal från psykiatriska kliniken öppen- och slutenvården meden önskan att Personligt Ombud ska ge stöd till patienter. De har svårt att ge adekvat terapeutiskbehandling om det samtidigt råder socialt komplicerade hemförhållanden. Samverkan mellanmyndigheterna behöver ytterligare förbättras, det finns behov av nya arbetsmetoder och resurser inommyndigheterna. Vi har upplevt brist på traditionella kuratorsinsatser inom psykiatrin. Vi har även sett hurklienterna har fått anpassa sitt behov av behandling efter vårdens bristande resurser.Klienter boende i Gnesta och Trosa har fortfarande stora problem att ta sig till psykiatriskaöppenvårdsmottagningen i Nyköping. Personer med svåra funktionsnedsättningar och knappa resurserdrabbas hårdast, vissa blir helt utan behandling.Vikten av ett gott bemötande återkommer genomgående i klienternas berättelser, relationen är nyckelnsom kan leda till psykisk återhämtning och utveckling. Vi ser det angeläget att samhället fortsätter attutvecklas och samverka för att på bästa sätt ge verksam vård och stöd till människor med psykiskfunktionsnedsättning. Det är viktigt att det finns tillräckliga och goda resurser som är individuelltanpassade, för att i möjligaste mån undvika långvarig ohälsa.Ekonomiska utvärderingar av verksamheter med Personligt Ombud visar att det behövs endast en personsom återhämtar sig för att finansiera en personaltjänst, (Socialstyrelsen, 2006). Personligt ombud har nufunnits i Trosa, Gnesta, Oxelösund och Nyköpings kommuner i tio år. Jubileet har uppmärksammatsbland annat under närverksträffen med tårta och representation från ledningsgruppen. Broschyr ochinformationsmaterial har omarbetats för att vara tydliga och uppdaterade.Nyköping den 10 januari 2013…………………………………………Maria Carlsson………………………………………Gunilla GestblomRapport 2006: 6, Nationell psykiatrisamordning.Socialstyrelsen 2006, Det lönar sig -ekonomiska effekter av verksamheter med personligt ombud.Topor, A Natur och Kultur, 2004 Vad hjälper? Vägar till återhämtning från svåra psykiska problem.30


TjänsteskrivelseVård och omsorgsnämndDnr VON 2012/62013-03-04Vård och omsorgskontoretKajsa FiskVård och omsorgschefTel 0156-52115Kajsa.fisk@trosa.seRedovisning av utförd intern kontroll 2012Förslag till beslutVård- och omsorgsnämnden beslutaratt godkänna redovisning av 2012 års internkontrollplan.ÄrendetEnligt kommunallagen ska nämnderna försäkra sig om att den interna kontrollenär tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.Kommunstyrelsen har även fastställt kompletterande instruktioner gällandeintern kontroll. Vård- och omsorgsnämndens arbete med intern kontroll sker ienlighet med dessa instruktioner.Intern kontroll medger möjligheten att i ett tidigt skede identifiera eventuellasvagheter eller brister i verksamhetens rutiner. Den bidrar därmed till att stärkaändamålsenligheten och effektiviteten inom nämndens förvaltningsorganisation.I praktiken innebär den interna kontrollen ett säkerställande av att diversearbetsmoment utförs på ett tillfredsställande sätt. Det kan gälla personalensbefogenheter, organisatoriska aspekter, redovisning och allehanda administrativarutiner.Internkontroll avseende 2012 är genomförd. Internkontrollen innehåller blandannat rutiner gällande delegation, attestrutin, arkivering, sekretess, ekonomiskoch verksamhetsmässig uppföljning, inventariehantering, arbetsmiljö,personalkostnader, gallring m.m.Granskningen föranledde ingen direkt anmärkning, men följande notering hargjorts: Aktuell kvalitetspolicy har under året ersatts av kvalitets- ochledningssystem (enligt SOFS 2011:9). I Internkontrollplan för 2013 har Kvalitetsoch ledningssystem därför ersatt kvalitetspolicy. Arbete med att färdigställa ettfullgott ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom förvaltningenpågår.Vid förra årets internkontroll identifierades ett fåtal avvikelser som skulle följasupp och korrigeras. Nedan följer en redovisning av den korrigering som gjortsavseende rutiner/arbetsområden, där avvikelser noterats.


Rutin/arbetsområdeRätt lönIngen löneutbetalning näranställd slutarGallring iverksamhetssystem enligtreglerAvvikelse/ notering2011Saknar dokument ochkontroll av dettaSaknar dokument somstyrker dettaEj aktuellt då byte avverksamhetssystem göratt detta ej är aktuelltpå 5 årKorrigering/ notering*Framtagen Riktlinjekontrollav analyslista.Varje enhetschef följermånatligen upplönekostnader viaQlikView.*Framtagen Riktlinjekontrollav analyslista.Varje enhetschef följermånatligen upplönekostnader viaQlikView.Ej aktuellt då byte avverksamhetssystem göratt detta ej är aktuellt på5 årHSA revision Ej genomförd Genomförd 2012* Riktlinjen är framtagen som stöd för budgetansvarig chef att kontrollerafaktiskt utbetalda löner. Dokumentet innehåller också verifiering avkontroll av analyslista.Kajsa FiskProduktionschefBilaga1. Förteckning över genomförd kontroll


Internkontrollplan Bilaga 1Nämnd/Förvaltning: Vård- och omsorgsnämnd/Vård- och omsorgFör tidsperiod: 2011-12-01-2013-02-28Kommunens Internkontrollreglemente och anvisningarna till detta, ligger till grund för denna plan.För rutiner markerade med stjärna sker kontrollerna kommuntotalt.Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande. Rapportering ska ske skriftligt, se reglementet.Nedanstående förkortningar används i internkontrollplanen:EcEnhetschefFörkortningar: ArK ArkivansvarigKC Kommunchef Nsekr NämndsekreterarePC Produktionschef Psekr PersonalsekreterareEk Förvaltningsekonom RA RedovisningsansvarigEkC Ekonomichef SÄ SystemägarenPeC Personalchef SF SystemförvaltareNedanstående väsentlighets- och riskbedömning används i internkontrollplanenFöljande kriterier ligger till grund för bedömning av väsentligheter och risker* Områdets påverkan på verksamhet* Områdets ekonomiska betydelse, postens storlek, ofta förekommande* Risk för människor* Kompetens och erfarenhet hos berörd personal1 =låg risk/liten konsekvens2 = Måttlig risk/konsekvens3 =Hög risk/allvarlig konsekvens1(1)


NämndenRutin/arbetsområde Kontrollmoment Ansvarig f kontr Metod Uppföljning Rapport Risk KonsekvenstillSVARSammanträden Sammanträdesplan fastställes årsvis av nämnd. Nsekr Komplett Under det PC 1 1OK1:e kvartaletNämndkallelser,Kallelser till nämnd skickas senast 5 dagar föreadministration, arvode, sammanträdet till ledamöter och ersättare samt till övriga Nsekr Stickprov 1 gång/år PC 1 1OKlokaler, information enligt sändlista.Verkställande av Fattade beslut verkställs. PC/Bitr PC Komplett 1 gång/år PC 1 3OKfattade beslutDelegation Delegationsordningen är aktuell och att återrapportering PC/Bitr PC Stickprov 1 gång/år PC 1 2OKsker.EkonomiRutin/arbetsområde Kontrollmoment Ansvarig f kontr Metod Uppföljning Rapport Risk KonsekvenstillAttestrutin Kontroll att befintlig attestförteckning är aktuell. Ek Komplett 1 gång/år PC 1 2OKKontroll av attester* Kontroll av att reglementet för kontroll av ekonomiska RA Stickprov 2 ggr/år PC 1 3OKtransaktioner efterlevsKundfakturaunderlag Debitering sker snabbt efter att tjänsten levererats. Ek Stickprov 2 ggr/år EkC/PC 1 2OKÄrendehanteringRutin/arbetsområde Kontrollmoment Ansvarig f kontr Metod Uppföljning Rapport Risk KonsekvenstillArkivering och Aktuell dokumenthanteringsplan finns ArK Komplett 1 gång/år PC 1 1OKgallring*Arkivering och Arkivering och gallring sker enligt fastställd ArK Stickprov 1 gång/år PC 2 2 OKgallring*dokumenthanteringsplanForts. Ärendehantering1(3)


Rutin/arbetsområde Kontrollmoment Ansvarig f kontr Metod Uppföljning Rapport Risk KonsekvenstillSekretess Användare fått ge sekretesslöfte PC Stickprov 2 ggr/år PeC 1 3 OKPersonuppgiftslagen* Reglerna i personuppgiftslagen efterlevs och anmäld till PuL-ambassadör Stickprov 1 gång/år PC 2 2 OKPuL-ombudatt förteckningen enligt § 39 PUL är uppdaterad och anmäld PuL-ambassadör Stickprov 1 gång/år PuL-obud 1 2 OKVerksamhetsplanerFinns aktuella dokument:Budget/Internbudget Ek Komplett Varje år PC/EkC 1 3 OKVerksamhetsplaner Ek Komplett Varje år PC/EkC 1 3 OKVård- och omsorgsplan PC/Bitr PC Komplett Varje år PC 1 2 OKKvalitetspolicy PC/Bitr PC Komplett Varje år PC 3 2 ErsattInventariehantering* Aktuella rutiner för inventariehantering finns på Ek Komplett 1 gång/år EkC 1 2 OKförvaltningenHandhavande av Kontroll och avstämning av redovisning skall Av PC vald Stickprov 2 ggr/år PC 2 3 OKenskildas medel dubbelattesteras kontrollpersonRiktlinjer Lex Sarah enligt SoL § 71 a PC/Bitr PC Komplett Vid behov PC/SAS 1 2 OKLex Maria - rapportering av allvarliga skador, sjukdomar för kontroll av PC/MAS 1 2 OKoch riskeraktuellaAnmälan om övergepp (Hot och Våld) handlingar enligt PC 2 2 OKArkivbeskrivning gällande för- PC 1 1 OKBemötande inom vård och omsorg fattningar och PC 2 2 OKÖverklagande av biståndsbeslut lagstiftning PC 1 2 OKPC 2 2 OKUppföljningRutin/arbetsområde Kontrollmoment Ansvarig f kontr Metod Uppföljning Rapport KonsekvenstillEkonomisk uppföljning Genomgång av den aktuella ekonomiska situationen Ek Stickprov Kontroll sker PC 2 2OKoch utifrån densamma skall en prognos sammanställasper tertialVerksamhetsmässig Genomgång huruvida verksamhetsplaner efterlevs PC Komplett 2 ggr/år KC 1 2 OKuppföljning2(3)


PersonalRutin/arbetsområde Kontrollmoment Ansvarig f kontr Metod Uppföljning Rapport t Risk KonsekvensBisysslor Inventering av bisysslor PC Vid utv. 1 gång/år PeC 2 2 OKsamtalArbetsmiljödelegation Att delegationsordning är aktuell PC Komplett 1 gång/år Nsekr 1 3OKArbetsmiljö Riskanalys och handlingsplan Psekr Komplett 1 gång/år PC 2 2 OKPersonalkostnader Rimlighetsbedömning av kostnader för resp. vht Ec Komplett 1 gång/mån PC 1 3OKRätt lön Analyslista - Rätt lön till rätt person Ec Komplett 1 gång/mån PeC/PC 1 2 OKAvslutade anställningar Ingen löneutbetalning när anställning slutat Ec Stickprov När anst. PC 2 2 OKInformationssystemRutin/arbetsområde Kontrollmoment Ansvarig f kontr Metod Uppföljning Rapport Risk KonsekvenstillGallring I verksamhetssystem enligt regler SÄ komplett 1 gång/år PC/KF 1 2 Ej aktuellHSA-Revision Enligt intern rutinbeskrivning Dnr 2010/17 SF komplett 1 gång/år PC/SÄ 2 3 OK3(3)


TjänsteskrivelseVård och omsorgsnämndenDnr VON 2013/52013-02-25Vård- och omsorgskontoretKajsa FiskTel: 0156-52115kajsa.fisk@trosa.seFlytt av Arbetsmarknadsenheten från vård- ochomsorgsnämnden till teknik- och servicenämndenFörslag till beslutVård och omsorgsnämnden beslutar föreslåkommunfullmäktige beslutaatt flytta arbetsmarknadsenheten från vård- och omsorgsnämnden till teknikochservicenämnden från och med den 1 januari 2014.___________SammanfattningArbetsmarknadsenheten (AME) finns idag inom Vård- och omsorgsnämndensansvarsområde. Förslaget är att det överflyttas till teknik- och servicenämndensansvarsområde från 2014-01-01.ÄrendetAME består idag av:OSA anställningar/utvecklingsanställningarLönebidragsanställningarFerieanställningarTrygghetsanställningarUngdomsåtgärderDagligverksamhet enl. LSSDagverksamhet/sysselsättning enl. SoL.Steget inKorslötMåsenKomfix


Externa arbetsplatser för arbetsträning på företagInterna arbetsplatser för arbetsträning inom kommunen.Verksamhetens vision och målVision: Människor med funktionsnedsättningar respekteras i samhället och harfull delaktighet på egna villkor.Mål: Att med värme och glädje ge meningsfull sysselsättning/arbete efterindividens egen motivation och behov.Mot bakgrund av att teknik- och servicenämnden är den nämnd som beställer deflesta och mest omfattande uppdragen finns idag en stark koppling mellanbeslut, ansvar och utövande mellan AME och teknik- och servicenämnden.Förslaget medger större möjlighet för individen (med insatser enligt SoL ochLSS) att erbjudas arbetslivsinriktade verksamheter, vilket bör leda till ökadanställningsbarhet på den ordinarie arbetsmarknaden med eller utananställningsstöd. För individen kan också anställning inom teknik- ochserviceförvaltningen minska känslan av att befinna sig i någon form avarbetsmarknadsåtgärd.Ytterligare en fördel är en utökad servicegrad gentemot verksamheter som idagsaknar vaktmästare till sina lokaler. Genom en samordning av flera olikafunktioner inom kommunen kan serviceutbudet breddas och nå ut till mångaverksamheter, t.ex. lokalvård och underhåll. Dessutom blir variationen avarbetsuppgifter större vilket främjar individen som ges chans till ytterligarestimulans och meningsfulla arbetsuppgifter.Totalt beställer KFTS (Kultur, Fritid, Teknik och Service) 80% av AME:s tjänster.Övriga verksamheter och förvaltningar kommer även fortsättningsvis att kunnabeställa uppdrag/aktiviteter m.m. av AME, med den enda skillnaden att debeställer/köper via en annan förvaltning. AME-enheten kommer att verka påsamma sätt som idag, vilket betyder att daglig verksamhet enligt LSS (lagen omsärskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) även fortsättningsviskommer att vara en del av det som enheten kan erbjuda.Ärendet kommer även att behandlas i teknik- och servicenämnden.Kajsa FiskProduktionschef


TjänsteskrivelseVård och omsorgsnämndenDnr VON 2013/82012-02-25Vård och omsorgMiranda TjärstaMedicinskt ansvarig sjuksköterskaTel: 070-315 2055miranda.tjarsta@trosa.sePatientsäkerhetsberättelse 2012Förslag till beslutVård och omsorgsnämnden beslutaratt godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2012 och lägger den tillhandlingarna.SammanfattningDen 1 januari 2011 började den nya patientsäkerhetslagen att gälla. En nyheti och med den lagen var att en patientsäkerhetsberättelse ska upprättas avsamtliga vårdgivare senast den 1 mars varje år.Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att göra det lättare för vårdgivarenatt ha kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete och förSocialstyrelsen att utföra sin tillsyn. Den ska också kunna användas för attinformera andra intressenter exempelvis allmänheten, andra vårdgivare ellerorganisationer om hur vårdgivaren arbetar med patientsäkerhetsfrågor.Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva hur patientsäkerhetsarbetetbedrivits under föregående kalenderår och vilka åtgärder man gjort för attidentifiera, analysera och reducera risker, tillbud och negativa händelser ihälso- och sjukvården. Den ska också presentera vilka resultat vårdgivarenhar uppnått i sitt patientsäkerhetsarbete och vilka strategier och övergripandemål som finns inför kommande år.Patientsäkerhetsberättelser för år 2010 och 2011 finns upprättade för vårdochomsorg i Trosa kommun sedan tidigare.Miranda TjärstaMedicinskt ansvarig sjuksköterskaBilagor1. Patientsäkerhetsberättelse 2012


Patientsäkerhetsberättelseför vård– och omsorg iTrosa kommunÅr 2012Datum: 1 mars 2013Miranda Tjärsta, Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Trosa KommunMallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting


InnehållsförteckningAllmänt 3Övergripande mål och strategier 3Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 4Struktur för uppföljning/utvärdering/egenkontroll 4Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits, vilka åtgärder somgenomförts samt resultat för ökad patientsäkerhet 2012 4-10Samverkan för att förebygga vårdskador 11-13Övergripande mål och strategier för kommande år 132


AllmäntDen 1 januari 2011 började den nya patientsäkerhetslagen att gälla. En nyhet ioch med den lagen var att en patientsäkerhetsberättelse ska upprättas av samtligavårdgivare senast den 1 mars varje år.Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att göra det lättare för vårdgivaren attha kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete och för Socialstyrelsenatt utföra sin tillsyn. Den ska också kunna användas för att informera andra intressenterexempelvis allmänheten, andra vårdgivare eller organisationer om hurvårdgivaren arbetar med patientsäkerhetsfrågor.Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva hur patientsäkerhetsarbetet bedrivitsunder föregående kalenderår och vilka åtgärder man gjort för att identifiera,analysera och reducera risker, tillbud och negativa händelser i vården. Den skaockså presentera vilka resultat vårdgivaren har uppnått i sitt patientsäkerhetsarbeteoch vilka strategier och övergripande mål som finns inför kommande år.Patientsäkerhetsberättelser för år 2010 och 2011 finns upprättade för vård- ochomsorg i Trosa kommun sen tidigare.Struktur för uppföljning/utvärdering/egenkontroll avpatientsäkerhetsarbetet 2012Uppföljning och utvärdering sker enligt följande:Öppna jämförelserStatistik hämtat från kvalitetsregisterUppföljning av avvikelsehantering och statistikUppföljning av föregående års patientsäkerhetsberättelseFörbättringsförslag/mål för 2013:Tydligare definiera, utveckla och dokumentera vårt ledningssystem försystematiskt kvalitetsarbete.Skapa fler former av egenkontroller för att mäta kvalitet och kunna utvärderamål.3


Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits, vilka åtgärdersom genomförts samt resultat för ökad patientsäkerhet2012Arbete med följande har fortgått för att öka patientsäkerheten:Registrering i kvalitetsregisterVi deltar i det nationella arbetet ”Bättre Liv för sjuka äldre” där registrering ikvalitetsregister är en viktig del.1. Senior AlertSenior Alert är ett nationellt kvalitetsregister för förebyggande vård och omsorg.Under året har riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar genomförts för förebyggandeav undernäring, trycksår och fallolyckor.Verksamheterna har kommit långt med att registrera riskbedömning. Totalt 242st som är en ökning jämfört med 2011 då totalt 171 st registreringar gjordes.Under 2012 har det varit sjuksköterskor som gör alla registreringar i registret.SENIOR ALERT HG TG ÄGHemSjukvårdTOTALT2012-01-01--2012-12-31 antal antal antal antal antalUtförda riskbedömningar 46 79 38 79 242Inmatade åtgärder 9 9 5 5 45Inmatade händelser 0 5 2 2 15Inmatade uppföljningar 17 5 12 12 45Inmatade avslut 6 35 17 17 17Förbättringsförslag/mål 2013:Stärka teamarbete med Senior Alert där arbetsterapeuter, sjukgymnasteroch omvårdnadspersonal blir mer delaktiga i att lägga in åtgärder ochrapportera händelser.2. Palliativa registretSvenska Palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som har till syfte attsuccessivt förbättra vården i livets slutskede. Huvudsyftet är att på patientnivåmäta hur enheter lever upp till definierade kriterier för god vård i livets slutskedeoch därigenom stödja ett kontinuerligt förbättringsarbete inom området.Samtliga verksamheter i kommunens hälso- och sjukvård registrerar i palliativaregistret.4


SVENSKA PALLIATIVREGISTRET 2011 2012JÄMFÖRELSE 2011-2012 % %Täckningsgrad av inrapporterade dödsfall kommunen+landstinget 74,07 76,38Munhälsa bedömd 50,0 72,9Utförd validerad smärtskattning 16,7 47,9Lindrad från smärta 92,8 91,7Lindrad från illamående 90,5 95,8Lindrad från ångest 95,2 87,5Lindrad från rosslig andning 90,5 89,6Ej trycksår vid dödsfallet 83,3 83,3Mänsklig närvaro i dödsögonblicket 83,3 87,5Valfrihet av dödsplats 50,0 50,0Läkarinformation till patienten 38,7 65,0Läkarinformation till närstående 42,9 72,9Eftersamtal erbjudet 73,3 83,3Förbättringsförslag/mål 2013:Förbättra bedömning av munhälsa och validerad smärtskattningmed 10 %. Förbättra lindring från oro och ångest med 5 % .Tillsammans med läkare på Trosa vårdcentral förbättra brytpunktssamtalmed 5 %.3. Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom(BPSD)BPSD är ett kvalitetsregister där verksamheten registrerar personbundna uppgifterom problem/diagnos, behandling och resultat. Det gör att varje enhet kanfölja sin verksamhet. Registreringen ska leda till ett lärande och förbättringsarbete.I BPSD kan man få förslag på åtgärder/behandling i form av bemötande, omvårdnadsstrategieroch i vissa fall läkemedel. För att få registrera i BPSD krävsen 2-dagars utbildning.Under 2012 har 4 sjuksköterskor och 1 undersköterska fått behörighet att registrerai BPSD. Demensenheterna på Ängsgården och Trosagården har börjat registrera.Förbättringsförslag/mål 2013:Alla demensenheter ska registrera kontinuerligt i BPSD.Utbilda omvårdnadspersonal på alla demensenheterna för behörighet attregistrera i BPSD.5


LäkemedelsgenomgångarLäkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt under många år. Dettaär mest påtagligt för multisjuka äldre. Den omfattande läkemedelsanvändningeninnebär en påtaglig risk för biverkningar och för läkemedelsinteraktioner (att läkemedlenpåverkar varandra och ger oväntad effekt) . En tydlig och allvarligkonsekvens av den omfattande läkemedelsanvändningen hos äldre är att en betydandedel av akuta inläggningar av äldre idag beror på läkemedelsbiverkningar.I enlighet med Socialstyrelsen strävar vi efter en minskning av olämpliga läkemedeloch olämpliga läkemedelskombinationer för våra vårdtagare.Läkemedelsgenomgång (LMG) är en metod för kartläggning, analys, omprövningoch uppföljning av en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel i syfteatt säkerställa en korrekt och aktuell läkemedelslista och åtgärda och förebyggaläkemedelsrelaterade problem (LRP). Från och med 1 september 2012 är detlagstiftat, SoSFS 2012:9, att alla patienter som är 75 år eller äldre med fem ellerfler läkemedel samt övriga äldre med läkemedelsrelaterade problem ska erbjudasläkemedelsgenomgång. Detta ska ske inom både sluten och öppenvården isamband med ny vårdkontakt samt minst 1 gång/år under pågående vård.Det viktiga arbetet med läkemedelsgenomgångar som sker i samverkan medprimärvården och med Läkemedelskommitten i Södermanland har fortgått under2012. En sjuksköterska på respektive särskilt boende samt i hemsjukvården ärutsedd för att ansvara, samordna och assistera läkaren med läkemedelsgenomgångarinom sin verksamhet och har fått utbildning genom Läkemedelskommitten.Under 2011 hade totalt 14 st kompletta fördjupade läkemedelsgenomgångar utförtsför våra boende på SÄBO. År 2012 har denna siffra ökat till 33 st vilket tyderpå en ökad insats inom området.Förbättringsförslag/mål 2013:Utforma lokal skriftlig rutin i överenskommelse med Trosa vårdcentral föratt underlätta och tydliggöra det fortsatta arbetet med läkemedelsgenomgångar.Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringÅrligen utförs en kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen av ApoteketFarmaci på våra särskilda boenden. Granskningen innefattar att se över hur läkemedelsförrådhanteras, hur läkemedel förvaras hos våra vårdtagare, hur lokalaläkemedels riktlinjer ser ut och efterföljs, uppföljning av avvikelsestatistik kringläkemedel samt hur hela processen kring läkemedelshanteringen ser ut och fungerari alla yrkeskategorier. En handlingsplan med åtgärder utformas och följsupp vid nästa granskning.6


Avvikelserapportering/hanteringAvvikelserapportering under 2012 har dokumenterats av den vårdpersonal somupptäcker avvikelsen på blankett för rapportering av negativa händelser ochtillbud. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömer grad av eventuellvårdskada alternativt risk för skada. Sjuksköterska samt enhetschef ska göra enhändelse- och riskanalys och ge förslag på åtgärder för att förhindra liknandeavvikelser.Avvikelsen lämnas sedan till Medicinskt Ansvarig sjuksköterska (MAS) förbedömning om ytterligare utredning behöver ske. Vid 3 likadana avvikelser skaMAS utföra en intern utredning.Om avvikelsen medfört allvarlig skada, risk för allvarlig skada eller är av särskildbetydelse för vårdtagarens säkerhet, bedömer MAS om avvikelsen är av sådanart att den ska anmälas till socialstyrelsen enlig Lex Maria.Resultat av avvikelse statistik 2011 och 2012:AVVIKELSER TROSAKOMMUN2012 2011TOTALT 595 st 714 stFallrelaterade 328 st = 55 % 378 st = 53 %Läkemedelsrelaterade 221 st= 37 % 298 st = 42 %Omvårdnadsrelaterade 6 st = 1 % 19 st = 2,5 %Övrigt 40 st= 7 % 19 st= 2,5 %1 st Lex Maria ärende har gått till Socialstyrelsen under 2012 för utredning. Dettaärende handlade om risker i samband med att vårt elektroniska dokumentationssystemvar otillgängligt i samband med driftstörningar. Socialstyrelsens utredningär klar och ärendet avslutat .Arbete har under senare delen av 2012 pågått med att utbilda all vårdpersonal(omvårdnadspersonal, enhetschefer och legitimerad vårdpersonal) inför införandetav avvikelsehantering i vårt elektroniska dokumentationssystem Treserva.Avvikelsehantering i elektroniskt system kommer på sikt medföra fler möjligheteratt hitta mönster i avvikelser och därmed ge nya och mer strategiska sätt attgenomföra risk - och händelseanalyser i verksamheten.Förbättringsförslag/mål 2013:Utarbeta och införa riktlinjer för avvikelseprocessen i Treserva.7


Fallrapporter/FallpreventionUtformade rutiner finns för att förebygga fall och fallskador.Alla avvikelser som handlar om fall i särskilt boende och i hemsjukvård ordinärtboende, vidarebefordras till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Degör tillsammans en fördjupad fallutredning och sätter in lämpliga åtgärder. Åtgärdernaföljs upp och utvärderas.Fallavvikelse för personer som ej är inskrivna i hemsjukvård i ordinärt boende,lämnas till arbetsterapeut och sjukgymnast för fördjupad fallutredning och samverkanmed distriktssköterska på Trosa vårdcentral för Senior Alertregistrering.TeamarbeteFortsatt arbete för ett stärkt teamarbete runt våra vårdtagare, både i särskiltochi ordinärt boende. Varje team består av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnastoch omvårdnadspersonal. Teamträffar sker regelbundet.Förbättringsförslag 2013:Verka för mer tillgång till läkare för teamarbete.PatientjournalenKontinuerligt arbete för att förbättra dokumentationen har skett under 2012.Under våren genomfördes två halvdagsutbildningar i dokumentation och sökordför all legitimerad personal.Förbättringsförslag/mål 2013:Former för egenkontroll av dokumentationen i patientjournalen bör utarbetasVärdegrundsarbeteUnder 2012 har ett stort värdegrundsprojekt utförts i Trosa kommun där samtligaomvårdnadspersonal har deltagit. Arbetet har resulterat i att varje enhet haren värdegrund definierad och dokumenterad. I värdegrundesarbetet har viktenav självbestämmanderätt och vikt av vårdtagarens deltagande i planering ochutförande av omvårdnad och sjukvård lyfts fram. Den dokumenterade värdegrundenska följas upp och utvärderas kontinuerligt i samband med arbetsplatsträffar.Förbättringsförslag/mål 2013:Hitta former för uppföljning/utvärdering av värdegrundsarbetet.MunhälsaTrosa kommun ingår i ett avtal med Oral Care som utför munhälsobedömningaroch tandvård för våra vårdtagare. Är sjuksköterskor och biståndshandläggaremed specifik utbildning som kan skriva intyg för munhälsobedömning.8


Oral Care erbjuder också enligt avtal årligen utbildning till omvårdnadspersonalinom området. År 2012 hölls utbildning på Ängsgården.Förbättringsförslag/ mål 2013:Att fler verksamheter tar del av den utbildningsmöjlighet som erbjuds.Medicinteknisk utrustningMedicintekniska produkter provas ut individuellt av sjuksköterskor, arbetsterapeuteroch sjukgymnaster. Omvårdnadspersonal instrueras i hur produkterna skahanteras. Riktlinje för Medicintekniska produkter finns utfärdad av MAS.Förbättringsförslag/mål 2013Att riktlinjerna uppdateras samt är kända i verksamheten och efterlevs.Uppdatera rutin för egenkontroll/uppföljning av medicinteknisk utrustningsom finns på våra enheter.Nutrition - NattfastemätningBra näringsintag är en förutsättning för att undvika eller övervinna sjukdom ochåterfå god hälsa. Det är därför viktigt att arbeta för att motverka undernäringinom vård- och omsorg.Under 2012 har det funnits en projektanställd dietist som har arbetat och drivitnutritionsfrågorna i Trosa kommun. Dietisten har haft en viktig roll i att utbildakökspersonal, omvårdnadspersonal och bistå enhetschefer i nutritionsfrågor.Dietisten har ansvarat för att utbilda kostombuden 2 gånger/år Utbildningen harbl.a. handlat om hur nattfasta mäts och i hur måltidsfördelning bör se ut. Honhar också arbetat med hitta vägar för att i så stor utsträckning som möjligt sättaindividen i fokus då det gäller måltidspridning för personer som befinner sig i riskför undernäring eller är undernärda. Hon har även haft utbildning och informationtill chefsgruppen och sjuksköterskor om nattfasta och konsekvenser av förlång nattfasta . Med nattfasta menas tiden mellan en dags sista mål och följandedags första mål, det vill säga tiden under natten då en person inte äter ellerdricker någonting som ger energi (kalorier). Nattfastan bör ej överstiga 11 timmardå risken ökar att kroppens byggstenar då omvandlas till energi.Mätning av nattfasta har gjorts sedan 2011 och två gånger per år mäter mannattfastan på särskilda boenden. Nattfasteformulär skickas ut till varje avdelningpå boendet eller delas ut till kostombud vid utbildningstillfällen som oftast ligger ifas med nattfastemätningen. Även chefer för respektive boende får informationoch har huvudansvaret att den genomförs och skickas in. Mätningen görs på enbestämd dag och man registrerar tidpunkt när kvällsmål/middag intogs och omnågot nattmål eller tidigt morgonmål har intagits och om det har erbjudits menvårdtagaren har tackat nej.9


Resultat nattfastemätningar:Förbättringsförslag/mål 2013Att öka antalet vårdtagare som har nattfasta som är mindre än 11 timmar.Hjärt-och lungräddningsutbildning(HLR)Utbildningsinsatser till omvårdnadspersonal inom HLR har påbörjats under 2012.All personal på Ängsgården har gått denna utbildning och detta arbete kommeratt fortsätta kontinuerligt så att all ordinarie vård- och omsorgspersonal är utbildadi HLR.Förbättringsförslag/mål 2013Regelbundet erbjuda all personal inom vård- och omsorg HLR utbildning.10


Samverkan för att förebygga vårdskadorKommunerna och Landstinget Sörmland har en gemensam nämnd för Vård, Omsorgoch Hjälpmedel i Sörmland (VOHJS).Nämnden ansvarar för verksamhet rörande hjälpmedelsförsörjning, Forskningoch utveckling (FoU) i Sörmland, och Vård- och omsorgscollege på regional nivå.Nämnden ska även utreda och föreslå utveckling av samverkansmöjligheter tillhuvudmännen rörande gemensamma brukargrupper:‣ Den kommunaliserade hemsjukvården‣ Närvård i Sörmland‣ Andra hälso- och sjukvårdsverksamheter där samverkan kan ge ökad nyttaför brukargrupper‣ Projekt/utvecklingsarbete som bedrivs med stöd av statliga medel och somkräver regional överenskommelseNärvård i SörmlandSamverkan på tjänstemannanivå organiseras genom att primärvård, sjukhus ochkommunens vård och omsorg har mötesplatser på olika nivåer. Länsstyrgruppenbestår av representanter från de nio kommunerna samt landstinget. Denna styrgruppska skapa förutsättningar för att invånarna i Sörmland får en likvärdigvård. Länsstyrgruppen (även kallad K-Lt) fungerar även som beredningsorgan åtVOHJS.Det finns många länsövergripande riktlinjer och överenskommelser utarbetadeav Närvård i Sörmland:Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvården.‣ Prator och NPÖ ska användas för kommunikation mellan landstingoch kommun.‣ Samordnad Individuell PlanEnligt länsövergripande avtal om läkarmedverkan ska alla hemsjukvårdspatienterha en Samordnad Individuell Plan (SIP). Vid mätning 2011 befanns endast 6 %av hemsjukvårdspatienterna ha en sådan.VOJHS målsättning för 2012 var att minst 20 % av patienter inskrivna i hemsjukvårdeni Sörmland skulle ha en SIP. I Trosa var siffran 26 %.Förbättringsförslag/mål 201350 % av alla hemsjukvårdspatienter i Trosa skall ha en Samordnad IndividuellPlan i enlighet med VOHJS mål för hela länet .11


Avtal om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvårdenUnder 2012 har vi haft en geriatriker som har haft huvudansvaret för vårasärskilda boenden och hemsjukvården.Förbättringsförslag/mål 2013:Utvärdera det lokala avtalet om läkarmedverkan samt verka för mertillgång till läkare för våra verksamheter.Överenskommelse om samarbete kring personer med psykiskafunktionsnedsättningarSamordning av insatser för rehabilitering och rehabiliteringLänsgemensamma rekommendationer för nutritionDessutom finns olika samarbetsforum för att förebygga vårdskador:Möten lokal NärvårdsledningMAS+ Enhetschef Hälso- och sjukvårdenheten har regelbundna mötenmed primärvårdsledning Trosa VCSamarbetsavtal kommun/Primärvård och akutkliniken NyköpingslasarettSamt samverkansmöten 2ggr/år mellan ledning akutklinik och MASArbetsgrupp Södra ÄldreRepresentanter från kommunerna i södra länsdelen och Nyköpings lasarettför gemensamma frågor kring äldrevården.Arbetsgrupp Södra PsykiatriRepresentanter från kommunerna i södra länsdelen och Psykiatriska kliniken,Nyköpings lasarett för gemensamma frågor kring psykiatrivården.Samarbete med ASIH (avancerad sjukvård i hemmet).Arbetet inleddes under hösten 2012 för att öka förutsättningar att kunnavårda svårt sjuka och palliativa vårdtagare i hemmet så länge som möjligt.Direktrapportering från patientnämnd till kommunen om aktuellaärenden hos dem i vår kommun12


Avvikelserapportering mellan landsting och kommunSpecifika blanketter finns framtagna för detta. Händelseanalys och planeradeåtgärder ska återkopplas till avsändare.Nätvärk för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor(MAS) i SörmlandSamverkansmöten 1 ggr/mån. Driver länsgemensamma patientsäkerhetsfrågor.Övergripande mål och strategier förkommande årVarje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med vården som erbjudsi Trosa kommun. Varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete under sådanaförutsättningar att en trygg vård kan ges.De viktigaste övergripande strategiska målen för patientsäkerhetsarbetet 2013är:Tydligare definiera, uppdatera, utveckla, och dokumentera vårt ledningssystemför systematiskt kvalitetsarbete.Skapa fler former av egenkontroller för att mäta kvalitet och kunna utvärderamål13


Vård- och omsorgsnämndenTrosa kommunSammanträdesdatum2013-03-12§ Von 2013/2Övriga anmälningsärendenGemensamma nämnden för Vård Omsorg och Hjälpmedel i Sörmland(VOHJS)– Kallelse till VOHJS nämnden den 8 mars 2013.– Protokoll från VOHJS nämnden den 31 januari 2013.Rådet för personer med funktionsnedsättning– Protokoll 2013-02-11.

More magazines by this user
Similar magazines