Säkerhetsdatablad (MSDS) (391.2 KB - pdf) - Jula

jula.se

Säkerhetsdatablad (MSDS) (391.2 KB - pdf) - Jula

PU700 Stenlim SE Sida 2 av 10R20 Farligt vid inandning.R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.R40 Misstänks kunna ge cancer.R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.R48/20 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genominandning.R64 Kan skada spädbarn under amningsperioden.S-fraserS2 Förvaras oåtkomligt för barn.S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.S23 Undvik inandning av ånga/spray.S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.S33 Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbartläkare. Visa om möjligt etiketten.S51 Sörj för god ventilation.Innehåller isocyanater. Se information från tillverkaren.Sammansättning på etiketten Difenylmetandiisocyanat, isomerer och homologer: 40 - 60 %, Alkaner, C14-17, klorerade: 10 - 25 %, Dimetyleter: 10 - 25 %, Isobutan: 5 - 10 %,Propan: 1 - 5 vikt%2.3. Andra farorBeskrivning av riskMiljöfara: Ej miljöfarligBrand- och explosionsfara: Extremt brandfarligt. Tryckbehållare. Får ej utsättasför direkt solljus eller temperatur över +50°C. Får ej punkteras eller brännas.Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödandematerial. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rök inte. Risk föreligger attaerosolbehållaren exploderar i samband med upphettning och tryckstegring.Lagras som brandfarlig gas.AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar3.2. BlandningarÄmne Identifiering Klassificering InnehållDifenylmetandiisocyanat, isomereroch homologerCAS-nr.: 9016-87-9EG-nr.: 202-966-0Alkaner, C14-17, klorerade CAS-nr.: 85535-85-9EG-nr.: 287-477-0Indexnr.: 602-095-00-XDimetyleter CAS-nr.: 115-10-6EG-nr.: 204-065-8Indexnr.: 603-019-00-8Synonymer: DimetyleterXn, Xi; R20, R36/37/38,R40, R42/43, R48/20Acute tox. 4; H332Skin Irrit. 2; H315Skin Sens. 1; H317Eye Irrit. 2; H319Resp. Sens. 1; H334STOT SE3; H335Carc. 2; H351STOT RE2; H373R64R66N; R50, R53Lact.; H362Aquatic Acute 1; H400Aquatic Chronic 1; H410F+; R12Flam. gas 1; H220Press. Gas40 - 60 %10 - 25 %10 - 25 %Isobutan CAS-nr.: 75-28-5 F+; R12 5 - 10 %Revisionsdatum 15.04.2012


PU700 Stenlim SE Sida 4 av 10Allmänna åtgärderPersonliga skyddsåtgärderFarliga förbränningsprodukterProdukten föreligger som tryckbehållare. Intakt behållare ger inte upphov tillnågot spill. Skulle tryckbehållare läcka eller gå sönder gäller nedanstående.Sörj för god ventilation. Rökning, öppen eld och andra antändningskällor ärförbjudna. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Undvik kontakt med hud ochögon. Undvik inandning av ångor och aerosoler och kontakt med hud ochögon.Vätecyanid (HCN). Nitrösa gaser (NOx). Klorväten (HCl). Kolmonoxid (CO).Koldioxid (CO2).6.1.1 För annan personal än räddningspersonalSkyddsutrustning Använd skyddsutrustning som framgår under avsnitt 8.6.1.2 För räddningspersonalFör räddningspersonal Vid små utsläpp: använd skyddsutrustning som framgår under avsnitt 8.Vid större utsläpp: använd kemskyddsdräkt och andningsapparat.6.2. MiljöskyddsåtgärderMiljöskyddsåtgärderFörhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord ochvegetation.6.3. Metoder och material för inneslutning och saneringMetoder för rengöring6.4 Hänvisning till andra avsnittAVSNITT 7: Hantering och lagring7.1 Försiktighetsmått för säker hanteringHanteringValla in med vermikulit, sand, jord eller annat inert absorptionsmedel ochsamla upp i förslutbara behållare. Punktera inte aerosolbehållare. Uppsamladprodukt bortskaffas som farligt avfall, se avsnitt 13.Sörj för god ventilation. Eliminera alla antändningskällor. Vidtag åtgärder motstatisk elektricitet. Öppna och hantera behållaren försiktigt. Undvik inandningav sprutdimma samt kontakt med hud och ögon. Byt genast nedsmutsadekläder. Får inte sprutas mot öppen eld eller glödande materia. Ät inte, drickinte eller rök inte under hanteringen. Tvätta händerna före paus och vidarbetets slut.7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighetLagringSpeciella egenskaper och riskerFörhållanden som skal undvikas7.3 Specifik slutanvändningLagras som brandfarlig gas. Förvaras i tättsluten originalförpackning på etttorrt och svalt ställe. Får ej utsättas för värme och direkt solljus. Förvarasåtskilt från livsmedel eller djurfoder.Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperatur över +50°C.Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte motöppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor -Rök inte. Risk föreligger att aerosolbehållaren exploderar i samband medupphettning och tryckstegring.Förvaras åtskilt från vatten, syror, baser, alkoholer och aminer.AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd8.1 KontrollparametrarHygieniska gränsvärdenÄmne Identifiering Värde Norm år4,4'-Metylendifenyldiisocyanat CAS-nr.: 101-68-8EG-nr.: 202-966-0Indexnr.: 615-005-00-9Synonymer:NGV: 0,002 ppmS, MNGV: 0,03 mg/m3S, M2007Revisionsdatum 15.04.2012


PU700 Stenlim SE Sida 5 av 10MetylenbisfenylisocyanatKTV: 0,005 ppmS, MKTV: 0,05 mg/m3S, MDimetyleter CAS-nr.: 115-10-6EG-nr.: 204-065-8Indexnr.: 603-019-00-8Synonymer: DimetyleterNGV: 500 ppmNGV: 950 mg/m3KTV: 800 ppmKTV: 1500 mg/m320078.2 Begränsning av exponeringenBegränsning av exponeringen påarbetsplatsenAndningsskyddAndningsskyddHandskyddHandskyddHandskydd kommentarÖgon- / ansiktsskyddÖgonskyddHudskyddHudskydd (av annat än händerna)Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden, ögonen och kläderna.Undvik inandning av ångor från produkten. Ät inte, drick inte eller rök inteunder hanteringen. Tvätta händerna före paus och vid arbetets slut. Bytgenast nedsmutsade skyddskläder och tvätta dessa innan de används igen.Produkten faller under Arbetsmiljöverkets förordning om härdplaster, följreglerna i AFS 2005:18.Personal som arbetar med härdplaster ska genomgå medicinsk kontroll samtutbildning.Produkten får inte användas i utrymmen med bristfällig ventilation om inte enandningsmask används. Vid risk för inandning skall andningsmask medkombinationsfilter användas (halvmask med gasfilter A (brun) och partikelfilterP2).Använd skyddshandskar av: Nitrilgummi. Naturgummi (latex).Ersätt omedelbart punkterade eller nedsmutsade skyddshandskar.Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm.Använd lämpliga skyddskläder.Termisk faraTermisk faraExtremt brandfarlig aerosol.Tillämpliga miljö exponeringskontrollBegränsning av miljöexponeringen Undvik utsläpp till vatten och avlopp.AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaperFysisk formAerosolbehållare.FärgVarierande färg.LuktKarakteristisk.Smältpunkt/smältpunktsintervall Värde: < -140 °CKokpunkt/kokpunktsintervall Värde: -42 °CKommentarer, Kokpunkt /(propan)kokpunktsintervallFlampunkt Värde: < -104 °CKommentarer, Flampunkt(propan)ExplosionsgränsVärde: 2,7-18,6 vol-%ÅngtryckVärde: 850 kPaKommentarer, Ångtryck(propan)Relativ densitetVärde: 1,00 g/cm3Löslighet i vattenEj vattenlöslig.Revisionsdatum 15.04.2012


PU700 Stenlim SE Sida 7 av 10AllmäntPotentiella akuta effekterInandningHudkontaktÖgonkontaktFörtäringFara vid aspirationFördröjning / UpprepaSensibiliseringKroniska effekterSkadligt vid inandning. Ej skadligt vid hudkontakt. Ej skadligt vid förtäring.Farligt vid inandning. Kan ge allergi vid inandning. Inandning av produktenkan ge sveda i näsa, mun och svalg, hosta, yrsel, huvudvärk, omtöckning,ansträngd andning och vid svårare fall medvetslöshet.Irriterar huden samt orsakar sveda och rodnad. Kan ge allergi vid hudkontakt.Stänk i ögonen ger övergående irritation med sveda och rodnad.Kan orsaka illamående och kräkningar.Ingen fara föreligger.Kan ge allergi vid inandning. Kan ge allergi vid hudkontakt.De flesta diisocyanater är retande för luftvägarnas slemhinnor, ögonensbindhinna och huden. Kroniska luftvägsbesvär som astma och bronkit kaninduceras.STOT bedömning av toxicitet vid upprepade doser:Upprepad hudkontakt med produkten orsakar inga ämnesrelaterade effekter.Upprepad inandning av produkten orsakar organskador. Upprepat oralt intagav produkten orsakar inte ämnesrelaterade effekter.Cancerogen, Mutagen och ReproduktionstoxiskCancerframkallande egenskaper Misstanke om cancerrisk.ÄrftlighetsskadorInga mutagena egenskaper kända.Egenskaper skadliga för fostret Inga fosterskadande effekter kända.ReproduktionsstörningarKan skada spädbarn under amningsperioden.AVSNITT 12: Ekologisk information12.1 ToxicitetToxikologiska data från ämnenÄmneDifenylmetandiisocyanat, isomerer och homologerAkut vattenlevande, fiskVärde: > 100 mg/lTestmetod: OECD TG 203Art: Danio rerioVaraktighet: 96 hAkut vattenlevande, algVärde: > 100 mg/lArt: KiselalgVaraktighet: 72 hAkut vattenlevande, Daphnia Värde: > 100 mg/lTestmetod: OECD 202Art: Daphnia magnaVaraktighet: 48 hPersistens och nedbrytbarhet Ämnet är inte lätt biologiskt nedbrytbart. 0 % bryts ned på 28 dygn OECD301F. Reagerar med vatten till olösliga, kemiskt och biologiskt inertapolyureaföreningar. Isocyanater i allmänhet genomgår snabb nedbrytning vidlåga koncentrationer, och bioackumuleras sannolikt ej.Ämneiso-ButanAkut vattenlevande, fiskVärde: > 100 mg/lVaraktighet: 96 hPersistens och nedbrytbarhet Ämnet förväntas vara lättnedbrytbart.Global uppvärmningsfaktor (GWP100): < 10 koldioxidekvivalenter.BioackumuleringÄmnet förväntas inte vara bioackumulerande.Fördelningskoefficient Värde: 2,8Biokoncentrationsfaktor (BCF) Värde: 27ÄmnePropanRevisionsdatum 15.04.2012


PU700 Stenlim SE Sida 8 av 10Akut vattenlevande, fiskVärde: > 100 mg/lVaraktighet: 96 hPersistens och nedbrytbarhet Ämnet förväntas vara lättnedbrytbart.Global uppvärmningsfaktor (GWP100): < 10 koldioxidekvivalenter.BioackumuleringÄmnet förväntas inte vara bioackumulerande.Fördelningskoefficient Värde: 2,4Biokoncentrationsfaktor (BCF) Värde: 13ÄmneDimetyleterAkut vattenlevande, fiskVärde: > 100 mg/lVaraktighet: 96 hAkut vattenlevande, algVärde: > 100 mg/lArt: GrönalgVaraktighet: 72 hAkut vattenlevande, Daphnia Värde: > 100 mg/lArt: Daphnia magnaVaraktighet: 48 hPersistens och nedbrytbarhet Ämnet förväntas vara lättnedbrytbart.BioackumuleringÄmnet förväntas inte vara bioackumulerande.Fördelningskoefficient Värde: 0,1ÄmneAlkaner, C14-17, kloreradeAkut vattenlevande, fiskVärde: > 100 mg/lVaraktighet: 96 hAkut vattenlevande, algVärde: > 3 mg/lArt: GrönalgVaraktighet: 72 hAkut vattenlevande, Daphnia Värde: 0,006 mg/lArt: Daphnia magnaVaraktighet: 48 hPersistens och nedbrytbarhet BOD5/COD: 15,4. Ämnet förväntas vara svårnedbrytbart.BioackumuleringÄmnet förväntas vara bioackumulerande.Fördelningskoefficient Värde: 6,9612.2 Persistens och nedbrytbarhetPersistens och nedbrytbarhet12.3 BioackumuleringsförmågaBioackumuleringsförmåga12.4 Rörligheten i jordRörlighetReagerar med vatten till olösliga, kemiskt och biologiskt inertapolyureaföreningar.Ej relevant på grund av produktens låga vattenlöslighet. Bioackumulering ivattenlevande organismer förväntas ej, eftersom produkten reagerar medvatten och bildar en fast inert olöslig produkt med hög smältpunkt (polyurea).Produkten är inte vattenlöslig. Reagerar med vatten och fukt som finns ijorden och bildar en fast inert olöslig produkt med hög smältpunkt (polyurea).12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningenPBT-bedömning resultatKlassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.12.6 Andra skadliga effekterAndra skadliga effekter /AnmärkningMiljöupplysningar, sammanfattningInga kända.AVSNITT 13: AvfallshanteringProdukten som sådan bedöms inte vara skadlig för vattenlevande organismer,eftersom den vid kontakt med vatten bildar en fast inert olöslig produkt medhög smältpunkt (polyurea). Med stöd av ovanstående och gällandeklassificeringsregler bedöms produkten som ej miljöfarlig.Revisionsdatum 15.04.2012


PU700 Stenlim SE Sida 9 av 1013.1 AvfallsbehandlingsmetoderSpecificera lämpliga metoder föravfallshanteringProdukten är klassificerad somfarligt avfallFörpackningen är klassificerad somfarligt avfallEWC-kodAndra upplysningarDestrueras på godkänd förbränningsanläggning för farligt avfall.JaJaEWC: 08 05 01 Avfall som utgörs av isocyanaterEWC: 15 01 10 Förpackningar som innehåller rester av eller som ärförorenade av farliga ämnenSe till att personal som hanterar förpackningsavfallet har erforderlig skyddsutrustning.Förvara kontaminerat förpackningsmaterial i förslutbara behållare.AVSNITT 14: Transportinformation14.1. UN-nummerADR 1950RID 1950IMDG 1950ICAO/IATA 195014.2 Officiell transportbenämningADRAEROSOLERRIDAEROSOLERIMDGAEROSOLSICAO/IATAAEROSOLS, FLAMMABLE14.3 Faroklass för transportADR 2.1RID 2.1IMDG 2.1ICAO/IATA 2.114.4 Förpackningsgrupp14.5 Miljöfaror14.6 Särskilda försiktighetsåtgärderEmSF-D, S-U14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-kodenAnnan relevant information.Annan relevant information.Omfattas ej av dessa regler.Aerosolbehållare med volym


PU700 Stenlim SE Sida 10 av 1015.2 KemikaliesäkerhetsbedömningCSR krävsNejAVSNITT 16: Annan informationLeverantörens anmärkningarKlassificering enligt (EC) No1272/2008 [CLP/GHS]Förteckning över relevanta R-fraser(avsnitt 2 och 3),Lista över relevantaFaroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2och 3)Ansvarig för säkerhetsdatabladutbildning.Säkerhetsdatabladet är sammanställt i enlighet med Annex II i REACHförordningen(EU) nr 1907/2006. Klassificering enligt KIFS 2005:7 ochförordningen (EU) nr 1272/2008 med deras respektive lagändringar.Säkerhetsdatabladet är sammanställt i enlighet med Annex II i REACHförordningen(EU) nr 1907/2006. Klassificering enligt KIFS 2005:7 ochförordningen (EU) nr 1272/2008 med deras respektive lagändringar.Flam gas 1; H222;Skin Irrit. 2; H315;Skin Sens. 1; H317;Skin Irrit. 2; H319;Acute tox. 4; H332;Resp. Sens. 1; H334;STOT SE3; H335;Carc. 2; H351;STOT SE2; H373;R12 Extremt brandfarligt.R20 Farligt vid inandning.R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.R40 Misstänks kunna ge cancer.R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.R48/20 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genominandning.R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.R64 Kan skada spädbarn under amningsperioden.R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.H220 Extremt brandfarlig gas.H222 Extremt brandfarlig aerosol.H315 Irriterar huden.H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.H332 Skadligt vid inandning.H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vidinandning.H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.H351 Misstänks kunna orsaka cancerH362 Kan skada spädbarn som ammas.H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponeringH400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.Tremco illbruck International Gmbh Tyskland-Sverige FilialRevisionsdatum 15.04.2012

More magazines by this user
Similar magazines