utbildningar - Handelshögskolan i Stockholm

hhs.se

utbildningar - Handelshögskolan i Stockholm

Konkurrensen om platserna är hård och studenternasom antas hör till landets allra bästa. Både utbildningenoch fakulteten håller världsklass och lärarnas engagemangställer krav på studenterna. Handelshögskolansundervisning är forskningsbaserad och resultaten frånforskningen omnämns och refereras ofta i media. Vårpedagogiska grund vilar på närvaro och närhet. Detinnebär att den fysiska närvaron är viktig liksom interaktionenmellan student och lärare. Sammantaget kanman säga att Handelshögskolan i Stockholm läggermycket resurser per student. Under studietiden finnstillgång till professionell studievägledning och karriärrådgivning.ATTRAKTIV PÅ ARBETSMARKNADENUtexaminerade från Handelshögskolan arbetar inomen mängd olika branscher och områden. Några vanligayrken är: ekonom, revisor, konsult, entreprenör, forskare,aktiemäklare, författare, journalist, marknadschef.Många gör en internationell karriär.Samarbetet med näringslivet vidareutvecklas kontinuerligtför att våra program ska möta det kompetensbehovsom finns på marknaden. Våra professorer har storexpertis inom sina respektive områden och det gerpositiva effekter på utbildningen. Våra studenter harlätt att få jobb efter examen. 86 procent har en anställningnär de tar examen och mer än 90 procent efter tremånader. Varje vecka får Handelshögskolan besök avföretag som berättar om sina verksamheter och vilkakarriärmöjligheter de erbjuder. Företagspresentationerskapar arbetstillfällen och närmare 20 procent fårjobb via dessa möten.EN TREDJEDEL KOMMER ATT JOBBA UTOMLANDS!Vi har en stark internationell prägel och erbjuder enutbildning som är internationellt gångbar. Av studenternasom utexaminerades 2008 arbetar cirka 30 procentutomlands.INTERNATIONELLA SAMARBETENHos oss möter du utländska lärare, föreläsare, forskareoch utbytesstudenter. Det finns möjlighet att studeraspråk och engagera sig i en mängd olika internationellaprojekt. För den som vill studera utomlands viss del avutbildningen finns utbytesprogram. Handelshögskolani Stockholm kan genom samarbeten med partneruniversiteterbjuda ett 30-tal platser för studenter somläser tredje året vid något av våra Ekonomie kandidatprogram.Handelshögskolans program Master of Science in Businessand Economics har ett mer omfattande utbytes programdär cirka hälften av studenterna har möjlighet att studerautomlands inom studentutbytes-, eller CEMS MIMprogram. Handelshögskolan samarbetar med toppuniversitetöver hela världen genom nätverk som PIM,(Partnership in International Management), CEMS(The Global Alliance in Management Education) ochErasmusprogrammet.UTVECKLA DIN EGEN AFFÄRSIDÉÄr du en av alla studenter som kommer till Handelshögskolani Stockholm med en egen affärsidé? På SSEBusiness Lab får du möjlighet att utveckla den och dinentreprenörstalang.Här finns professionell rådgivning, praktisk utbildningoch tillgång till ett nätverk av experter. Över 70 procentav alla de affärsidéer som utvecklas här blir tillvinstgivande företag.Female Economist of the YearÅrligen utdelas stipendiet Female Economist of the Year.Stipendiet som är knutet till Handelshögskolan i Stockholm,grundades av den svensk-amerikanska affärskvinnanBarbro Ehnbom. I det prestigefyllda stipendietingår bl a ett skräddarsytt managementprogrampå ett sponsorföretag i Stockholm och sedan ett år påderas huvudkontor i New York.FAKTAVåra satsningar har gett resultat. Vid Financial Timesranking (2010) blev Handelshögskolans masterprogrami ekonomi utsett till Nordens bästa.5


Ekonomie kandidatprogram, Business and EconomicsKårliv medengagemangoch mångfaldHandelshögskolans studentkår grundades 1909, samma år som högskolan startade och deförsta 110 studenterna skrevs in. Sedan dess har studentkåren engagerat sig i högskolan,näringslivet, samhället och fritiden!8


Kåren på Handelshögskolan i Stockholm anses som enav Sveriges mest aktiva studentkårer. Genom att förmedlajobb, praktikplatser och anordna företagspresentationerpå högskolan har kåren byggt upp ett brettkontaktnät, nationellt och internationellt. Studenternajobbar proaktivt och samarbetar med intressanta företag.Dessa relationer leder ofta till examensarbeten,praktikplatser och/eller jobb.Studenter med drivStudenter finns representerade i beslutande organ inomHandelshögskolan i Stockholm vilket betyder att de kanvara med och påverka utbildningens innehåll.MÅNGFALD INOM PROJEKT OCH DELTAGANDEAtt engagera sig i studentkåren är roligt och skapar starkaband med studievänner. Dessa band kommer att finnaskvar även under yrkeslivet. Initiativ till att starta ettintressant projekt uppmuntras av både högskolan ochstudentkåren. Nästan alla studenter deltar i något projekt.Några exempel:London Investment Banking Week – Årligen blir 30utvalda studenter inbjudna till London för att underen vecka få en inblick i bankvärlden.Business Case – Varje år tävlar utvalda studenter frånuniversitet och högskolor. Studenterna från Handelshögskolangör oftast mycket bra resultat.Pimp my grades – Prisbelönat studentprojekt om läxläsningi förorterna. Studenter från Handelshögskolani Stockholm åker ut och hjälper ungdomar med läxoroch med motivationen. Projektet erhöll Deloitte StudentExcellence Award i april 2008.Handelsdagarna – Största årliga mässan, med intressantaföreläsare, där studenter och näringslivet möts.9


DE MEST POPULÄRA FÖRETAGENFINNS INOM HANDELNDe stora svenska handelsföretagen växer enormt. Samtidigtsom deras behov av att nyrekrytera kunnig personalökar så ökar även de ungas intresse för att arbeta inomhandeln. Handelshögskolan i Stockholm har egentligenalltid bedrivit en omfattande forskningsverksamhetinriktad på handel men det är först nu som man, i närasamarbete med näringslivet, tagit fram detta kandidatprogram,som ges vid Campus Roslagen i Norrtälje.UNIK MÖJLIGHET ATT VARA MEDOCH SKAPA ETT KUNSKAPSCENTRUMAmbitionen med programmet är att skapa ett akademisktnav med fokus på detaljhandel. Satsningen påsamarbetet mellan Handelshögskolan i Stockholm ochdetaljhandeln är naturlig eftersom det redan finnsbefintliga kopplingar genom olika projekt, forskningosv. De svenska handelsföretagen är delaktiga på olikasätt vilket bidrar till att göra utbildningen verklighetsförankrad.Detta stärker programmet och i förlängningengynnar det studenterna som får med sig bådeteori och praktik.EFTER EXAMENEn examen från Handelshögskolans kandidatprogram iRetail Management, ger dig möjlighet att välja mellantraditionella chefpositioner eller att vara med och förändradetaljhandelsbranschen på andra sätt genom dinspetskompetens.Det är inte bara inom traditionell detaljhandel (butiker)som detaljhandelskunskap efterfrågas. Efterutbildningen kommer du kunna arbeta i tillverkningsindustrin,service-, eller tjänstesektorn och ha befattningarsom exempelvis varumärkes-, produkt-, elleretableringschef. Du kan även jobba inom något företagsom i ökad utsträckning satsar på butiker (exempelvisbanker, försäkringsbolag, bilindustrin, mobiloperatörer,konsultföretag eller reklambyråer). Valmöjligheternakommer att vara stora.Genom utbildningen lär du dig förstå affärsmodelleroch tänka ur ett kundperspektiv. Därför kommer duvåga testa nya vägar.UPPläggKurserna omfattar företags- och nationalekonomi,rättsvetenskap, statistik och finansiell ekonomi. Dessutomfår studenterna djupa kunskaper inom olikaområden som berör handel. Handelshögskolans pedagogiskagrund vilar på närvaro och närhet. Det innebäratt den fysiska närvaron är viktig liksom interaktionenmellan student och lärare. Studierna är på heltid ochmånga moment är obligatoriska.ekonomie kandidatprogram,retail management (3 ÅR, 180 HP)HöstterminVårterminÅr 1 • Introduktion till retailing • Nationalekonomi I• Redovisning• Marknadsföring• Ekonomisk styrningÅr 2 • Rättsvetenskapligintroduktion• Organisation &ledarskap• Konsumentbeteende• Finansiell ekonomiÅr 3 • Produktivitet i retailing• Internationell retailing• Brand & CategoryManagement• Operations strategy• Varuförsörjning• Nationalekonomi II• Ekonomisk statistik• Marknadsanalys• Marknadskommunikation• Service Operationsmanagement• Marknadsföring ibutik• Strategisk Retailing I• Strategisk Retailing II• UppsatsNÄRA SAMARBETE MED SVENSK DETAL JHANDELKandidatprogrammet genomförs med finansiering frånStiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan. Samarbetetorganiseras genom så kallade Retailklubbar. I dagslägetfinns tio stycken Retailklubbar. Dessa är ICA, HakonInvest, KF, Axel Johnson, Procter & Gamble, Lantmännen,H&M, IKEA, Roslagens Sparbank och SwedishMatch. Norrtälje kommun finansierar på samma villkorutan att ha en retailklubb. Andra samarbetspartners ärföretag som Procordia, ZetaDisplay samt detaljhandelskonsultersom TNS Gallup och RetailHouse. Handelshögskolani Stockholm har som ambition att vara encentral del i att utveckla detaljhandeln i Sverige och attsamarbeta med handeln bidrar till att stärka utbildningen.Via våra samarbetsföretag anlitas lärare ochföreläsare vilket garanterar att utbildningen är aktuelloch följer trender och marknadsutveckling. Från förstaterminen får du träffa koncernchefer, specialister ochandra intressanta yrkesgrupper. Någonting som vi vetstimulerar och skapar värdefulla kontakter.11


Varje höst antas cirka 300 sökande till Handelshög skolansEkonomie kandidatprogram, Business and Economics ochcirka 60 sökande till Handelshögskolans Ekonomie kandidatprogram,Retail Management.Av de 300 sökande som antas till HandelshögskolansEkonomie kandidatprogram antas ett mindre antal viakvoten särskilda meriter. Som särskild merit räknasframstående prestationer inom teknik, humaniora,konst, musik, entreprenörskap, ledarskap eller idrottgenomförda under eller i direkt anslutning till gymnasiestudierna.Läs mer på www.hhs.se/utbildningTRÄFFA EN STUDENTVåra studenter besöker gymnasieskolor ute i landet ochvi tar också gärna emot besök på Sveavägen 65 i Stockholmoch på Campus Roslagen i Norrtälje för att berättaom utbildningen och studentlivet. Dessutom arrangerarvi informationsträffar. Är din skola intresserad? Kontaktastudentambassadörer vid Handelshögskolan i Stockholm.KONTAKTINFORMATION, FRÅGORFör frågor om utbildningen eller antagningen, kontaktaantagningsenheten via: antagning@hhs.se, eller telefon08-736 90 00. Du kan också vända dig till vhs: www.vhs.se,eller telefon 0771-550 720.Ambassadörer: ambassador@student.hhs.seAnsökan och info: www.studera.nuÖPPET HUS – INFORMATIONSTRÄFFInför ansökningstiden anordnar Handelshögskolan ettöppet hus på Sveavägen 65 i Stockholm. Informationkommer upp på vår hemsida: www.hhs.seANSÖK TILL HÖSTENS KANDIDATPROGRAMSENAST 15 APRIL15

More magazines by this user
Similar magazines