13.07.2015 Views

Här är en test

Här är en test

Här är en test

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vux<strong>en</strong>utbildning<strong>en</strong>Komvux Södertälje Litteraturlista för vår<strong>en</strong> 2013KursEngelska grundläggandevux, steg 2L<strong>är</strong>omedelDalin/Hanson, Stepping Stone 1, 3:e uppl.Gleerups. ISBN: 9789140679529Engelska grundläggandevux, steg 3Dalin/Hanson, Stepping Stone 2, 2:a uppl.Gleerups. ISBN: 9140630366Engelska grundläggandevux, steg 4Dalin/Hanson, Stepping Stone 3, 2:a uppl.Gleerups. ISBN: 9140648087Engelska 5Engelska 6Nilsson/Svedberg, Solid Ground 1 Stud<strong>en</strong>t´s Book incl. CD.Bonnier Utbildning. ISBN: 9789162248697Solid Ground 1 Stud<strong>en</strong>t´s Key.Bonnier Utbildning. ISBN: 9789162248710Romaner: meddelas vid kursstart.En-Sv, Sv-En ordbok, valfri (fullständig).Nilsson/Svedberg, Solid Ground 2 Stud<strong>en</strong>t´s Book incl CD.Bonnier Utbildning. ISBN: 91-622-5910-5Solid Ground 2 Stud<strong>en</strong>t´s Key.Bonnier Utbildning. ISBN: 91-622-5912-1Romaner: meddelas vid kursstart.Historia 1b Nyström., Perspektiv på histori<strong>en</strong> 1b.Gleerups. ISBN: 9789140674449Matematik, grundläggandeVUX 1Meddelas vid kursstartMatematik 1aLars-Göran Johansson/Tommy Olsson Expon<strong>en</strong>t 1aGleerups ISBN: 9789140674203Matematik 1bSilborn/Gustavsson G<strong>en</strong>now Expon<strong>en</strong>t 1bGleerups. ISBN: 9789140674210


Kurs L<strong>är</strong>omedelMatematik 2aSör<strong>en</strong> Hector/Tommy Olsson Expon<strong>en</strong>t 2aGleerups ISBN: 9789140674265Matematik 2bSilborn/Gustavsson G<strong>en</strong>now Expon<strong>en</strong>t 2bGleerups. ISBN: 9789140674272Samhällskunskap 1b B<strong>en</strong>gt-Arne B<strong>en</strong>gtsson, Z-classic 1b.Utgivningsår:2011, Upplaga:4Liber. ISBN: 9789147103669Sv<strong>en</strong>ska,grundläggandeSv<strong>en</strong>ska som andraspråk,grundläggandeMeddelas vid kursstart.Paula Levy Scherrer, Karl LindemalmRivstart B1 + B2 Textbok ISBN: 9789127666870Rivstart B1 + B2 Övningsbok ISBN: 9789127666887Sv<strong>en</strong>ska som andraspråk 1Sv<strong>en</strong>ska som andraspråk 2L<strong>en</strong>nart Waje & Svante Skoglund, Sv<strong>en</strong>ska Timmar Språket.Gleerups, 2011. ISBN: 9789140673367Antologi 2: från 1950 till idag.Bokochwebb/Gleerups. ISBN:9789140660077Fasth & Kannermark, Form i fokus C.Folkuniversitetets förlag. ISBN: 9789174344080Form i fokus C: facit. (ej på bild)Folkuniversitetets förlag, ISBN: 9789174344097L<strong>en</strong>nart Waje & Svante Skoglund, Sv<strong>en</strong>ska Timmar Språket.Gleerups, 2011. ISBN: 9789140673367Antologi 2 - från 1950 till idag.Bokochwebb/Gleerups. ISBN: 9789140660077Rest<strong>en</strong> av kurslitteratur<strong>en</strong> meddelas vid kursstart.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!