Säkerhetsdatablad (MSDS) (45.6 KB - pdf) - Jula

jula.se

Säkerhetsdatablad (MSDS) (45.6 KB - pdf) - Jula

SÄKERHETSDATABLAD1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGETHandelsnamnArtikelnummerAnvändningsområdeLeverantörHusqvarna ABAdress561 82 HuskvarnaLandSverigeTelefon +46 36 14 65 00Fax +46 36 14 73 55KontaktpersonAnita CenusaUniversal Outdoor Accessories Kedjeolja Bio5310248-08 (1L.), 5310248-09 (4L.)Vegetabilisk kedje-/smörjolja för motorsågar och avverkningsmaskiner.Vid nödsituationerKontakta SOS-centralen för giftinformation2. FARLIGA EGENSKAPERGenerelltI produkten ingår inga ämnen som finns upptagna på EU:s lista över farliga substanser, (Bilaga 1 enligt EU-direktiv67/548/EEG, senast ändrat genom kommissionens direktiv 1999/45/EG).3. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERINGNr Ämnesnamn EG-nr CAS-nr Halt (%) Märkning R-fraser1 Vegetabilisk olja IKTeckenförklaring: T+=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremtbrandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarlig, IK=Icke klassificeringspliktig med avseende på miljö- och hälsofara.Se pkt. 16 för lista över relevanta riskfraser.4. FÖRSTA HJÄLPENInandningEj relevant.HudkontaktTvätta med tvål eller liknande och vatten.Kontakt med ögonenSkölj med tempererat vatten under minst 10 minuter. Kontakta läkare om irritation kvarstår.FörtäringDrick vatten eller mjölk. Framkalla Ej kräkning.5. ÅTGÄRDER VID BRANDSläckmedelKoldioxid (CO2), skum, pulver.Olämpliga släckmedelVatten som jetstråle.6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPPÅtgärder för undvikande av miljöskadorMinimera föroreningar av avlopp, yt- och grundvatten. Absorbera större utsläpp med vanliga absorbtionsmedel fördeponering. Överför produkten i passande behållare för avyttring på lämpligt ställe, se pkt. 13. Rester och mindremängder spolas bort med vatten.SÄKERHETSDATABLAD Sidan 1 av 3Handelsnamn: Universal Outdoor Accessories Kedjeolja Bio Oil Datum för utfärdande 2007-01-01 Utgåva 4


7. HANTERING OCH LAGRINGHanteringsföreskrifterUndvik långvarig och upprepad hudkontakt. Tag av nedstänkta kläder.LagringRekommenderad lagringstemperatur ±0 till +40 °C. Långvarig förvaring under -20 och över +40 °C bör undvikas.Lagras i sluten behållare, företrädesvis originalbehållaren.8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDERAndningsskyddEj nödvändigt i ventilerande utrymmen. Säkerställ god ventilation om ångbildning uppstår.ÖgonskyddAnvänd lämpligt ögonskydd.HandskyddRekommenderas om tvål eller dylikt och rinnande vatten ej finns tillgängligt.9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPERFormFärgLuktLöslighet i vattenOlja.Gul till gulbrun.Svag, rapsrelaterad.Olöslig.Densitet920 kg/m3 (15 °C)Flampunkt 230 °CKokpunktEj relevant.Köldegenskaper Hällbar efter 4 dygn i –30 °CViskositet70 mm2/s (cSt, 40 °C), 16 mm2/s (cSt, 100 °C)ÅngtryckFörsumbart vid normala förhållanden.10. STABILITET OCH REAKTIVITETStabilitetStabil produkt vid normala förhållanden.Förhållanden som bör undvikasHöga temperaturer (>>100 °C), starkt oxiderande ämnen.Farliga reaktioner/ nedbrytningsprodukterInga.11. TOXIKOLOGISK INFORMATIONToxicitetAkut oral toxicitet (OECD 401):Akut dermal toxocitet (OECD 402):HudkontaktEj irriterande (OECD 404, kanin).ÖgonirritationEj irriterande (OECD 405, kanin).MutagenicitetEj mutagen (Ames test).LD50 råtta >5000 mg/kg, dvs. ej toxisk.LD50 råtta >4000 mg/kg, dvs. ej toxisk.12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATIONNedbrytbarhetSÄKERHETSDATABLAD Sidan 2 av 3Handelsnamn: Universal Outdoor Accessories Kedjeolja Bio Oil Datum för utfärdande 2007-01-01 Utgåva 4


Produkten är lätt biologisk nedbrytbar enligt CEC L-33-A-93 (med resultatet >95 % efter 21 dagar).13. AVFALLSHANTERINGGällande bestämmelser för avfallslämnareEnligt lokala bestämmelser.14. TRANSPORTINFORMATIONKemikalien klassad som farligt gods Ja Nej Ej bedömt Annan informationIngen transportklass.15. GÄLLANDE BESTÄMMELSERInformationProdukten är ej märkningspliktig enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning (KIFS1994:12) samt gällande EG-direktiv rörande farliga ämnen och beredningar.R-fraser / S-fraserIngaMärkning / FarosymbolInga16. ÖVRIG INFORMATIONInformationskällorAktuell lagstiftning vid revisionstillfället samt teknisk dokumentation från råvaruleverantören, Binol AB.Lista över alla relevanta riskfraserInga.RevisionsöversiktUtgåva Rev. Datum Ansvarig Ändringar1 1996-07-29 Hanna Svennberg2 2000-11-14 Hanna Svennberg Omarbetad, Sektion 1-163 2003-12-16 Hanna Svennberg4 2007-01-01 Anita Cenusa Omarbetad, Sektion 1,16Leverantörens anteckningarSÄKERHETSDATABLAD Sidan 3 av 3Handelsnamn: Universal Outdoor Accessories Kedjeolja Bio Oil Datum för utfärdande 2007-01-01 Utgåva 4

More magazines by this user
Similar magazines