13.07.2015 Views

Läs mer om SCIF:s pris i pdf-filen - GIH

Läs mer om SCIF:s pris i pdf-filen - GIH

Läs mer om SCIF:s pris i pdf-filen - GIH

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Inbjudan till nominering av kandidater tillPris i Idrottsvetenskap 2012Som utdelas avSveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF)Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF) bildades 1897 och var landetsförsta centrala idrottsorganisation. Föreningen är självfinansierande och får alltså inga statligaeller andra bidrag. Föreningen satsar den del av sina resurser den kan avvara på ett antal olikaområden, förutom forskningsverksamheten också som stöd till sina tennishallar (varav en ärbyggnadsminnesmärke), skolidrott, förbundsidrott, ledarinsatser, idrottshistoria ochidrottsmuseiverksamhet samt föreningens årsbok, Blå Boken. Föreningen administreras istort helt på ideell basis.SCIF har under många år bidragit med medel till svensk forskning i form av bidrag tillinternationellt utbyte i forskningsfrågor och olika projekt. För att stimulera till fortsattforskning av hög kvalitet inom idrottsvetenskap i Sverige, ger SCIF uttvå pris för högkvalitativ forskning som bedöms vara av stortvärde för svensk idrott.SCIFs stora pris går till en erfaren forskare ochSCIFs lilla pris till en yngre forskare som under de senaste åren har producerathögkvalitativ forskning.Mottagarna av SCIFs Pris i Idrottsvetenskap kommer att: erhålla 100 000 kr till den erfarne forskaren och 50 000 kr till den yngre forskaren kontant erhålla SCIFs minnesplakett hålla föreläsning om sin forskning för svensk idrottsrörelse skriva en artikel i Blå BokenSCIFs pris utdelas till forskare som under de senaste åren publiceratforskning som uppfyller följande: är av högsta kvalitet, är starkt relaterad till fysik aktivitet och idrott och är av stor betydelse svensk idrott eller idrottshistoria.Målet är att utse en pristagare i vardera kategorin. I undantagsfall kan prisen delas ellerfler pris utdelas. SCIFs Pris i Idrottsvetenskap 2012 kommer att delas ut i början av 2013


i samband med en större begivenhet som svensk idrottsrörelse arrangerar.Beslut om SCIFs prisUrval av kandidater görs av en kommittee för det kommande året består av professoremeritus Per Renström (idrottsortopedi och -traumatologi), sammankallande, professoremeritus Björn Ekblom (fysiologi relaterat till fysisk aktivitet och idrott ), samt professorKarin Henriksson (internmedicin relaterad till fysisk aktivitet och idrott) och professorPer Nilsson (pedagogik, samhälls- och beteendevetenskap relateat till fysisk aktivitetoch idrott). Tidigare pristagare är med som rådgivare då det anses behövas. Externabedömare anlitas när behov anses föreligga. Slutgiltigt beslut om mottagarna avSCIFs pris fattas av SCIFs styrelse vid dess höstmöte i november 2012.Följande pristagare har utsetts sedan priset introducerades 2000:Årtal Erfaren forskare Yngre forskare-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2000 Bengt Saltin2001 Lars Peterson Håkan Larsson2002 Gunnar Borg och Jan Lindroth Michail Tonkonogi2003 Ronny Lorentzon / Håkan Alfredsson Juleen Zierath2004 Björn Eklom Johan Norborg2005 Lars-Magnus Engström Peter Nordström2006 Per Renström och Jon Karlsson HC Holmberg2007 Göran Patriksson Göran Kentää2008 Alf Thorstensson Marcus Waldén /Martin Hägglund2009 Tomas Peterson Carl-Johan Olsson2010 Jan Ekstrand Josef Fahlén och Stefan Wangsson2011 Eva Blomstrand / Kent Sahlin Anna NordströmNominering/ansökan för SCIFs pris 2012Nominering av kandidat till SCIFs Pris i Idrottsvetenskap 2012 kan göras av institution,enskild person eller liknande. Egen ansökan accepteras. Juryn kan inom sig nominera kandidater.Ansökan ska innefatta1. Kort biografi2. Kort curriculum vitae3. Kort motivering varför sökande ska få priset (ca 10 rader)4. Nomineringsmotivering: Vetenskapliga fynd och skäl som motiverar varför sökande börfå priset (max. 1-2 sidor).5. Beskrivning av forskningens relevans för idrott och fysisk aktivitet. (< 1 sida)6. De viktigaste artiklarna (n=1-3) som beskriver fynden.


Senaste ansökningsdatumNominering och ansökan för SCIF:s Pris i Idrottsvetenskap 2012 ska ha inlämnats ellersänts in senast 30 september 2012 till Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande,Idrottsvetenskapliga priset, Klocktornet, Olympiastadion, 114 33 Stockholm eller påmail till Gunilla Lydén på mailaddress: Gunilla Lydén [klocktornet@scif.se]InformationInformation om SCIFs Pris i Idrottsvetenskap kan fås av professor emeritus PerRenström, ordförande i SCIFs forskningskommitté per telefon: 070- 273 2504 eller e-mail: per.renstrom@telia.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!