13.07.2015 Views

tippgrop - Finja

tippgrop - Finja

tippgrop - Finja

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ett hållbart lantbruk byggs på kunskap, långerfarenhet och insikter som går i arv från generationtill generation, precis som era gårdar. Under mångaår har vi, tillsammans med lantbrukare runt omi Sverige, skräddarsytt lösningar som förbättratvillkoren på många lantbruk. En modern gårdbehöver enkla, funktionella och underhållsfriaprodukter som spar tid och underlättar i vardagen.– Tillsammans skapar vi en levande landsbygd3Häststall 2011 Jägersro Travbana/Malmö


VI ÄR MED DIGHELA VÄGENVi på <strong>Finja</strong> följer ditt projekt hela vägen, från idé till montering.Kombinationen av dina önskemål och idéer, och vår kunskap,ger ett lyckat resultat.4


FÖRSÄLJNINGVid din första kontakt med ossfår du alltid träffa en säljare somdu kan diskutera dina idéer med.Han eller hon är specialiseradpå just ditt område och har denkunskap som krävs för att aktivtfölja med genom hela projektet.PROJEKTERINGHär tar vårt team av konstruktöreroch projektledare vid föratt se till att projektet går precissom du vill.TILLVERKNINGEftersom vår tillverkning sker ien skyddad miljö inomhus, avskicklig personal, kan du varasäker på att du får din produkt itid, och att dess kvalitet alltid ärlika hög, oavsett väder och vind.PROJEKTETÄRKLARTKANSKE DAGSFÖR ETT NYTT...HÄR ÄR DUMONTERINGVårt montageteam följer leveransernatill byggplatserna ochser till att allt monteras på ettsäkert och effektivt sätt utifrånritningarna.LEVERANSVår duktiga och effektivalogistikavdelning ser till att dualltid får en säker och punktligleverans.5


VÄGGELEMENTVäggelementen tillverkas inomhusunder noggrann kvalitetskontroll.Tack vare det är tillverkningenoberoende av årstid. Det gör attvi hela året runt kan garantera enjämn och hög kvalité.Utförande: Objektanpassadprefabricerad yttervägg i högvärdigbetong med olika ytskikt ochstruktur. Massiva eller isoleradesandwichelement som monterasmot en stomme av limträ, betongeller stål, alternativt fristående.Insida: Rollad eller slät yta motform.Utsida: Grå borstad yta eller olikafriläggningsalternativ, se exempel.Kvalité: Vi är produktcertifierade,vilket betyder att produktionenär under kontinuerlig kontrollav Nordcert, Betong och BallastCertifiering AB.Mått: Anpassas efter önskemål.Användningsområde: Lantbruk(stallbyggnader och maskinhallar)industri, kontor och bostäder.8


SANDWICH VÄGGELEMENTSandwich väggelement består av två betongskivor medmellanliggande isolering, där den inre skivan alltid ärbärande. Sandwich väggelement garanterar ett rationelltbyggande. Väggelementen levereras med en färdig fabriksbearbetadstruktur, som är maximalt underhållsfri.Ytstrukturen utformas på samma gång som den yttrebetongskivan gjuts, vilket gör att du kan välja mellanolika utseenden och karaktärer, samtidigt som du får ensäker och hållbar yta.MASSIVVÄGGMassiva väggelement till bland annat innerväggar gjutssom standard i tjocklekarna 150–200 mm. Sidan motformen är slät och den andra sidan är bearbetad/finrollad.9Grisstall 2009 Matterödsgrisen Hässleholm


Väggelement i sandwichkonstruktion motstål-, limträ- eller betongstomme monteratpå helt avkortad prefabricerad <strong>Finja</strong> plint.Massivt väggelement monterat motstål-, limträ- eller betongstomme monterati c-hak på prefabricerad <strong>Finja</strong> plint.10


Fristående bärande väggelement isandwichkonstruktion monterat påkantförstyvad platta.Massivt väggelement monteratmot stål-, limträ- eller betongstommepå en kantförstyvad platta.Fristående bärande väggelementi sandwichkonstruktion monterati prefabricerad <strong>Finja</strong> holk.11Aniagra 2010 Hönsstall Helsingborg


12PLINTGRUNDVåra plintgrunder består av plintar och längsgåendekantbalkar. Plintarna i betong är speciellt utformadeför att ta upp tyngden från byggnaden och för attfungera som upplag för kantbalkarna. Kantbalkarnamonteras mellan plintarna, utan stöd från marken.Hela montaget utförs på byggplatsen. Det görs torrt,utan gjutning, med hjälp av kranbil eller mobilkranom det rör sig om stora plintar. Grunden tillen normalstor byggnad monteras på en dag och närmontaget är klart har pelarstommen en stabil ochsäker grund att stå på. I kombination med <strong>Finja</strong>s prefabriceradeväggelement får du flexibla, gedigna ochmiljöanpassade lösningar.


För en komplett plintgrund harvi kantbalkar i tre varianterTYP B1 Oisolerad kantbalkMått: B x H =100 x 500 mmVikt: 120 kg/lpmLängd: Anpassad efter aktuellt centrumavstånd pelareTYP B2 Oisolerad kantbalkMått: B x H =150 x 400 mmVikt: 145 kg/lpmLängd: Anpassad efter aktuellt centrumavstånd pelare<strong>Finja</strong>s nyastora plintsortimentPlintarna finns i nio standardstorlekar. Val av plintstorlekär beroende av den tyngd som överbyggnadenger på plintarna, samt på markens beskaffenhet.Beslagför infästning (dessa kan objektanpassas) av pelarstommengjuts in av <strong>Finja</strong>. Givetvis hjälper vi er också medprojektledning och montering.TYP B3 Isolerad kantbalk med 40 mm cellplastMått: B x H =150 x 400 mmVikt: 105 kg/lpmLängd: Anpassad efter aktuellt centrumavstånd pelareBottenplatta:1000 x 1180 mmBottenplatta:1180 x 2300 mmBottenplatta:1500 x 3000 mmPlinthöjd: 1300 mmPlinthöjd: 1300 mmPlinthöjd: 1300 mmPlinttopp:300 x 400 mmPlinttopp:400 x 400 mmPlinttopp:400 x 500 mmP1Vikt: 1000 kgP3Vikt: 1900 kgP4Vikt: 3500 kgBottenplatta:1180 x 1500 mmBottenplatta:1200 x 2150 mmBottenplatta:1500 x 2350 mmPlinthöjd:1300 mmPlinthöjd: 1300 mmPlinthöjd: 1300 mmPlinttopp:300 x 400 mmPlinttopp:400 x 400 mmPlinttopp:400 x 500 mmP21Vikt: 1310 kgP31Vikt: 1970 kgP41Vikt: 2575 kgBottenplatta:2000 x 2400 mmBottenplatta:2200 x 3000 mmBottenplatta:2400 x 3600 mmP51Plinthöjd: 1300 mmPlinttopp:400 x 500 mmVikt: 3210 kgP61Plinthöjd:1300 mmPlinttopp:500 x 600 mmVikt: 4670 kgP71Plinthöjd: 1300 mmPlinttopp:500 x 600 mmVikt: 6350 kg13


STÖDMURSTORT ANVÄNDNINGSOMRÅDEPrefabricerade stödmurar har en mängd användningsområdeni vårt samhälle. <strong>Finja</strong> har därförtagit fram ett brett stödmursprogram som kananvändas till allt från små trädgårdar, till stora infrastrukturprojekt.Parkeringsplatser, trafikplatser,parker, idrottsanläggningar, lantbruk, bostadsområdenoch återvinningsanläggningar är andraexempel på platser där stödmurar används bådeför sin praktiska funktion och för att ge en estetiskttilltalande miljö med spännande ytmönster.VACKER, OCH ANPASSADStödmurens uppgift är först och främst att fixerajordmassor genom att ta upp nivåskillnader iterrängen. Den kan, med fördel, också användassom fristående vägg i planlager, för hantering ochseparering av olika material. <strong>Finja</strong> erbjuder förutomsläta, grå murar, även murar med reliefmönster ellerfrilagd ballast. I <strong>Finja</strong>s sortiment ingår både L-muraroch T-murar med tillhörande hörnelement. Murarnafinns från 400 mm låga murar, till 4700 mm höga,alla med standardlängden 2400 mm. Elementenkan dessutom kundanpassas, med lutande krön,speciallängder, räckesinfästningar o dyl.14


q=4kN/m 2Max axeltryck=15kNStödmur - marktryck 4 kN/m 2Lätt fordons- och trucktrafik, parkeringsplatserför personbilar m.m.q=10kN/m 2Max axeltryck=90kNStödmur - marktryck 10 kN/m 2Medeltung fordons- och trucktrafik,lastkajer m.m.q=20kN/m 2Max axeltryck=150kNStödmur - marktryck 20 kN/m 2Tung fordonstrafik, normala fordon igatu- och närtrafik.17


t=80 mmFSM 1-1 (L-stöd)Höjd H (mm)h (mm)motfyllnadBredd B (mm) Längd (mm) Tjocklek t (mm) Vikt (kg) Tillåtet marktryckq (kN/m 2 )400 100 320 2400 80 310 4600 100 460 2400 80 470 4800 100 620 2400 80 630 41000 100 770 2400 80 800 4HhBFSM 1-1t=80 mmFSM 1-2 (L-stöd)Höjd H (mm)h (mm)motfyllnadBredd B (mm) Längd (mm) Tjocklek t (mm) Vikt (kg) Tillåtet marktryckq (kN/m 2 )1200 100 910 2400 80 1490 101500 100 1050 2400 80 1790 10HhBFSM 1-2t=100 mmFSM 1-3 (L-stöd)Höjd H (mm)h (mm)motfyllnadBredd B (mm) Längd (mm) Tjocklek t (mm) Vikt (kg) Tillåtet marktryckq (kN/m 2 )600 100 460 2400 100 625 20800 100 620 2400 100 835 201000 100 770 2400 100 1040 201200 100 910 2400 100 1245 201500 100 1050 2400 100 1500 20HhBFSM 1-3FSM 2-1 (L-stöd)Höjd H (mm) h (mm)motfyllnadBredd B (mm) Längd (mm) Tjocklek t (mm) Vikt (kg) Tillåtet marktryckq (kN/m 2 )900 100 660 2400 120 1330 10900 100 810 2400 120 1470 201200 100 880 2400 120 1740 101200 100 1050 2400 120 1880 201500 100 1100 2400 120 2130 101500 100 1280 2400 120 2270 201800 100 1320 2400 120 2510 101800 100 1510 2400 120 2650 202100 100 1530 2400 120 2880 102100 200 1600 2400 120 2950 20HhBFSM 2-1t=120 mmFSM 1 (Utåtvända fasta hörn)Höjd H (mm) Längd L (mm)400 1200600 1200800 12001000 12001200 12001500 1200HLLFSM 1-1 & FSM 1-2HLFSM 1-3LNYHET!Exempel på alternativa hörnutformningarFSM 1 och 2LLInnerhörn 90˚ Gerat ytterhörn


t=120 mmFSM 3-1 (T-stöd)Höjd H (mm)h (mm)motfyllnadBredd B (mm) Längd (mm) Tjocklek t (mm) Vikt (kg) Tillåtet marktryckq (kN/m 2 )1800 300 1090 2400 120 2690 101800 300 1380 2400 120 2920 202100 300 1250 2400 120 3030 102100 300 1550 2400 120 3260 20H2400 300 1410 2400 120 3380 102400 300 1710 2400 120 3580 202700 300 1610 2400 120 3730 102700 300 1870 2400 120 3910 203000 300 1800 2400 120 4080 10h3000 300 2080 2400 120 4300 20BFSM 3-1t=120 mmFSM 3-2 (T-stöd)Höjd H (mm)h (mm)motfyllnadBredd B(mm)Längd (mm) Tjocklek t (mm) Vikt (kg) Tillåtet marktryckq (kN/m 2 )3300 400 1890* 2400 120 5200 103300 400 2170* 2400 120 5210 203600 400 2090* 2400 120 5410 103600 400 2380* 2400 120 5420 203900 400 2290* 2400 120 5630 103900 400 2590* 2400 120 5640 20H*) Fot levereras med B=1700 mm + utstickande armering.hB*FSM 3-2t=120 mmFSM 3-3 (T-stöd)Höjd H (mm)h (mm)motfyllnadBredd B (mm) Längd (mm) Tjocklek t (mm) Vikt (kg) Tillåtet marktryckq (kN/m 2 )4200 500 2340** 2400 120 8680 104200 500 2660** 2400 120 8690 204500 500 2550** 2400 120 8900 104500 500 2870** 2400 120 8910 204700 500 2690** 2400 120 9060 104700 500 3010** 2400 120 9070 20**) Fot levereras med B=2000 mm + utstickande armering.HFSM 3-1 (Utåtvända fasta hörn)LLHöjd H (mm) Längd L (mm)1800 1200h2100 12002400 12002700 1200HB**FSM 3-33000 1200Ett utvändigt 90˚ hörn tillFSM 3-2 och FSM 3-3 byggsihop med 2 st raka murar somfasas 45˚ i resp. kortända.FSM 3-119


GÖDSELKANT<strong>Finja</strong> Gödselkant av prefabricerade betongelement ger entät och säker förvaring av fastgödsel. Elementen är förseddamed fogspår i gavlarna. Lyftanordningar är ingjutnapå elementets baksida.PRODUKTBESKRIVNING• Tillverkas av armerad betong i stålformar• Placeras såväl över som under mark• Hörnelement i en bit• Befintlig gödselplatta kan byggas ut ochförses med våra gödselkanter• Objektsanpassade lösningar• Montering kan ombesörjas av ossLLHHLLFSM 2FSM 3FSM 2FSM 3Höjd H (mm)Längd L (mm)Höjd H (mm)Längd L (mm)Höjd H (mm)Längd L (mm)Höjd H (mm)Längd L (mm)900 24001800 2400900 12001800 12001200 24002100 24001200 12002100 12001500 24002400 24001500 12002400 12001800 24002700 24001800 12002700 12002100 24003000 24002100 12003000 120020


GÖDSELBEHÅLLARE<strong>Finja</strong> Gödselbehållare av prefabricerade betongelementär tät och säker för lagring av gödsel och urin. Elementenhar armering på insidan, som gjuts ihop med bottenplattan.Gödselbehållarens unika konstruktion ger ocksåen lång livslängd. Insidan har en stålglättad yta. Utsidangjuts mot en stålform med dekorativa ursparningar. Elementenär försedda med armering på insidan, för sammangjutningmed bottenplattan.NYHET!Antal Diameter Volym Volym Max Nergräv- Max Nergrävelementutvändigt 3,0 m 4,0 m ningsdjup ningsdjupelement element 3,0 m 4,0 m(st) (mm) (m 3 ) (m 3 ) (m) (m)10 7 770 125 165 2,50 3,5011 8 520 155 205 2,50 3,5012 9 270 185 245 2,50 3,5013 10 030 220 290 2,50 3,5014 10 790 255 340 2,50 3,5015 11 540 295 390 2,50 3,5016 12 300 335 445 2,50 3,5017 13 060 380 505 2,50 3,5018 13 820 425 570 2,50 3,5019 14 580 480 635 2,50 3,5020 15 340 530 705 2,50 3,5021 16 100 585 780 2,50 3,5022 16 860 645 860 2,50 3,5023 17 630 705 940 2,50 3,5024 18 390 770 1025 2,50 3,5025 19 150 835 1120 2,50 3,5026 19 910 905 1210 2,50 3,5027 20 670 980 1300 2,50 3,5028 21 440 1050 1400 2,50 3,5029 22 200 1130 1510 2,50 3,5030 22 960 1210 1610 2,50 3,5031 23 720 1290 1730 2,50 3,5032 24 490 1380 1840 2,50 3,3533 25 250 1470 1960 2,50 3,2034 26 010 1560 2080 2,50 3,0535 26 780 1650 2210 2,50 2,9036 27 540 1750 2330 2,50 2,7537 28 300 1850 2470 2,50 2,6038 29 060 1950 2600 2,45 2,4539 29 830 2060 2740 2,30 2,3040 30 590 2160 2890 2,15 2,1541 31 350 2280 3040 2,00 2,00PRODUKT-BESKRIVNING• Tillverkas av armeradbetong i stålformar• Runda linspända behållare• Behållarhöjder 3,0 och 4,0 m• Pumpgrop och rörgenomgång kan utföras• Räckesstolpar kan fästas med hjälp av ingjutna skruvfästenM16 i elementkrön• På den kraftiga övre kantbalken kan duktak monteras somhåller ända upp till snözon 3.021


PUMPBRUNN<strong>Finja</strong> Pumpbrunn kan levereras i olika volymer, med bottendel och mellansektioner, samt körbart lock som sammanfogasmed synkoflex. Anslutningar i brunnens mellansektioner och lock anpassas efter dina önskemål. Somalternativ finns även en 40 kbm pumpbrunn i kvadratiskt utförande med invändigt mått 4,0 x 4,0 x 2,5 m.DIMENSIONERBottendel: yttermått 2400 mm höjd 450 mm vikt 2250 kgMellansektion: yttermått 2400 mm höjd 1250 mm vikt 2350 kgKörbart lock: yttermått 2460 mm tjocklek 200 mm vikt 2200 kg3 st gänghylsor för vajerlyft finns centriskt i överkant förbalanserat montage.STORLEKAR Volym L Höjd mmBottendel och en mellansektion 5 700 1700Bottendel och två mellansektioner 10 200 2900Bottendel och tre mellansektioner 14 700 4100Bottendel och fyra mellansektioner 19 200 5300SPALTSTÖD<strong>Finja</strong> Spaltstöd är ett rationellt system av prefabriceradebetongelement, för uppbyggnad av spaltgolv i alla typer avstallar. I vårt sortiment finns även kompletterande elementför tvärkulvertar, avgränsande spaltstöd med spaltupplagpå båda sidor. Vi har även element för mjölkgropar.DIMENSIONERLängd 3000 mm. Standardhöjd 470, 570, 670 alt 770, 870 mm.SPALTSTÖDSFOTLängd 410 mm, höjd 100 mm, vikt 15,5 kg/styck.22


TIPPGROPVi erbjuder även skräddarsydda <strong>tippgrop</strong>ar för säkermellanlagring av spannmål under mark.23


PLANSILO<strong>Finja</strong> Plansilo av prefabricerade betongelement är tät ochsäker för lagring av ensilage, spannmål, flis m.m.Elementen är försedda med fogspår i gavlarna.Lyftanordningar är ingjutna på elementens baksida.PRODUKTBESKRIVNING• Tillverkas av armerad betong i stålformar• Fyllnadshöjder 2400 och 2700 mm• Passbitar i valfria längder från 800 till 2200 mm• Hörnelement i en bit• Placeras såväl över som under mark• Montering kan ombesörjas av oss• Dimensionerad för 15 tons packmaskin• Hörnelement i en bit, längd 1200+1200 mmth= fyllnadshöjdupp till elementkrön.bBHhbBbBFEM Standardlängd 2400 mmH h b B t2700 2400 600 1250 1203000 2700 600 1250 120FEM Utåtvända fasta hörnH h b B t2700 2400 350 1200 1203000 2700 350 1200 12024


ETT PERSONLIGT STALLSätt din egen personliga prägel på din byggnad.YTORSätt din personliga prägel på byggnaden genom attmatcha den med omkringliggande byggnader. Dukan också ge ytorna liv genom att välja en frilagd ytamed olika sorters sten i fasaden. Det finns ett storturval av olika handgjorda ytstrukturer på ytterväggen,samtidigt som du får en slät innervägg.25


NärproduceratAll tillverkning och försäljning sker påvåra anläggningar runt om i landet, vilketmedför en god tillgänglighet för dig.Vår rikstäckande närhet gör att allai Sverige har ett <strong>Finja</strong> runt hörnet.BorensbergGöteborgHultsfredHässleholmKatrineholmUpplands VäsbyVaraÖstra Greviewww.finja.sePå finja.se finns ytterligare information om <strong>Finja</strong> Prefab.Här finns också direktnummer och e-postadresser till våramedarbetare. Kontakta oss gärna för personlig rådgivning.<strong>Finja</strong> Prefab AB . www.finja.se . sep 2012 . 7007FINJA PREFAB AB, Betongvägen 1, SE-281 93 <strong>Finja</strong>, Tel 010-455 20 00, www.finja.se26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!