Våra brevvanor 2013 (full version) - Posten

posten.se

Våra brevvanor 2013 (full version) - Posten

Mottagarmaktenallt viktigareAldrig för har företag, myndigheter och organisationer haft så många olika kanaleratt välja på när de ska kommunicera med privatpersoner. Den ökade digitaliseringenhar samtidigt resulterat i att makten över kommunikationen i hög grad flyttat frånavsändaren till mottagaren. Det blir allt viktigare för allt fler privatpersoner att självafå välja hur de ska ta emot viktig information.Att mottagarmakten blir allt viktigare framgår tydligt av vår årliga undersökningom svenskarnas brevvanor, där vi närmare studerar hur svenska folket förhållersig till fysisk och elektronisk kommunikation och vilka kanaler som lämpar sig bästberoende på avsändarens syfte.Det fysiska brevet fyller och kommer alltid att fyllaen viktig funktion. Inte minst när det gäller viktiginformation föredrar en klar majoritet i alla åldrar attfå den i sin brevlåda. Samtidig sker en förändringi samhället och acceptansen för elektroniskameddelanden ökar successivt.För Posten är det viktigt att bidra med kunskaperoch tjänster vad gäller både fysisk och elektroniskkommunikation samt kombinationen av de båda.Vi hoppas att årets rapport kan bidra till ökad kunskapom hur utvecklingen av kommunikationen ter sig. Vårtmål är att stärka relationen mellan avsändare ochmottagare och därmed bidra till att kommunikationenblir än mer effektiv.Stockholm i mars 2013Andreas FalkenmarkAndreas FalkenmarkChef Posten Meddelande3


SammanfattningPosten har undersökt svenska folkets vanor och attityder till kommunikation från företag,myndigheter och organisationer sedan 2006. Årets undersökning visar att det blir alltviktigare för allt fler privatpersoner att själva få välja informationskanal och att det fysiskabrevet fortfarande har en stark ställning.Mottagarna vill själva välja kanalDet blir allt viktigare för privatpersoner att själva fåvälja i vilken kanal de ska ta emot information. Enmajoritet av svenska folket blir mycket irriterade närföretag, myndigheter och organisationer försökerbestämma på vilket vilket sätt de ska kommuniceramed dem. Framgångsrik kommunikation sker påmottagarens villkor. Det kallar vi mottagarmakt.88%… tycker att det är viktigtatt själva få välja påvilket sätt de skafå information frånföretag, organisationeroch myndigheter.78%… av detillfrågadetycker attbrevet gerbäst intryckav avsändaren.Olika kanaler rekommenderas för olika syftenNästan åtta av tio privatpersoner rekommenderar avsändarenatt skicka brev om målet med kommunikationen är att ge bästamöjliga intryck. Om privatpersoner däremot snabbt behöver fåviktig information rekommenderar 43 procent att avsändarenskickar e-post.Det visar att målet med kommunikationen styr vilkenkommunikationskanal som passar bäst.Mottagarmakten viktig för de ungaMottagarmakten är viktig för alla, också för de unga.Får de inte själva välja hur de ska ta emot exempelvisfakturor så överväger de att byta eller byter företag i högreutsträckning än andra målgrupper. Möjligheten att kunnafå viktig information i brevlådan är även väldigt viktig föråldersgruppen 20–29 år. 73 procent av dem vill kunna fåsina räkningar i brevlådan.73%… av 20–29-åringarvill kunna få sinaräkningar direkthem i brevlådan.4


80%… läserinformationsom kommeri sammakuvert somen räkning.Fakturan en effektiv kommunikationskanalTrots att allt fler får sina fakturor elektroniskt, föredrar fortfarandeen majoritet att ta emot fakturor i brevlådan. Pappersfakturanär även en effektiv kanal när företag ska informera om nyaerbjudanden. 8 av 10 mottagare läser information som kommer isamma kuvert som en räkning.Läkarkallelsen i brevlådan men påminnelsen via smsFör att kommunicera effektivt kan en kombination avkanaler ofta vara att föredra. Ett tydligt exempel på dettaär att nästan 7 av 10 vill få kallelser till läkaren ellertandläkaren i brevlådan. Däremot vill 46 procent av detillfrågade få en påminnelse via sms.46%… av de tillfrågadevill ha påminnelserom besök hos tillexempel läkare viasms.5


MottagarmaktValfrihetenpåverkar attitydenNär människor inte får välja hur de tar emot information från företag, myndigheter ochorganisationer kan det väcka irritation. Mottagarna under 30 år är i högst utsträckningberedda att byta företag när de inte själva får bestämma hur de ska ta emot fakturor.För många är mottagarmakten så viktig att den utgör grundför vilket företag de väljer att bli kund hos. 63 procent avde tillfrågade instämmer i påståendet ”när jag övervägeratt bli kund hos ett företag är det viktig för mig att vetaom jag själv kan bestämma på vilket sätt jag ska ta emotfakturor/räkningar”.Om företag inte låter mottagarna själva väljainformationskanal påverkas attityden till företagetnegativt. De senaste fem åren har andelen som identifierarsig med påståendet ”jag blir mycket irriterad när företag,myndigheter och organisationer försöker bestämmapå vilket sätt jag ska kommunicera med dem” hållit sigmellan 58 och 67 procent. I årets undersökning svarar63 procent att de blir mycket irriterade när avsändarenförsöker bestämma kommunikationskanal. Framföralltgäller det åldersgruppen 50 år och uppåt.Valfrihet värderas högt i alla åldersgrupper. Mottagarna iden yngsta gruppen, 20-29 år, är mest benägna att bytaföretag om de inte får möjlighet att själva bestämma hurde ska ta emot information. 31 procent av 20–29 åringarnaöverväger, försöker byta eller byter företag om de intesjälva får bestämma hur de ska ta emot fakturor.63%Hur påverkar det dig som kund när ett företaginte ger dig möjlighet att själv bestämma hurdu ska ta emot fakturor/räkningar?… instämmer i påståendet”När jag överväger att blikund hos ett företag är detviktigt för mig att veta om jagsjälv kan bestämma på vilketsätt jag ska ta emot fakturor/räkningar”Byter ellerförsöker bytaföretagTveksam,vet ej,annatPåverkarmig inte5%23%9%Överväger attbyta företag16%201325%Kontaktarföretaget ochframför minaklagomål22%Blir irriterad menagerar inte8


Vår relation till brevetBrevet ochmottagarenEn stor majoritet av Sveriges befolkning går alltidigenom posten när de kommer hem.Majoriteten av Sveriges befolkning har en gemensamvana när de kommer hem. De går igenom sin post.86 procent tittar i brevlådan eller slänger en blickpå hallmattan innan de gör något annat. Det är förmånga en djupt rotad rutin som signalerar om attbrevet fortfarande har en stark ställning.Trots att 78 procent av Sveriges befolkning ärinne på internet varje dag, vill en majoritet avbefolkningen ha viktig information i fysisk form.Att vara en frekvent internetanvändare behöveralltså inte ha inverkan på viljan att få vissinformation fysiskt.När jag kommer hem går jag alltid förstigenom vilken post som kommit i brevlådan10087% 86% 85% 86%80604020%2010 2011 2012 2013”””Jag uppskattar att få post, ha lite attgöra, öppna, läsa och ta del av.””Min rutin är sådan att när jag fårnågot i brevlådan så tar jag handom det direkt.”11


Vår relation till brevetInformation fysiskteller elektroniskt?Bör informationen skickas ut fysiskt eller elektroniskt?En kanal passar inte alla typer av meddelanden.Det är stor skillnad på vilken typ av informationmänniskor vill ha fysiskt eller elektroniskt. Föratt budskapet ska nå fram vinner avsändarepå att anpassa kommunikationen eftermänniskors behov. Undersökningen visar atten majoritet av de tillfrågade vill ha fakturor,försäkringsinformation och skattedeklarationeni pappersform. Bättre kontroll, enkelt att läsasamt överskådligt angavs som de störstafördelarna med att ta emot viktig information ibrevlådan.Information så som årsbeskedfrån banken och kontoutdragföredrar en majoritet att fåelektroniskt. De störstafördelarna med att ta emotinformation som exempelviskontobesked elektroniskt är,enligt Sveriges befolkning, att detinnebär mindre papper och ökadmiljöhänsyn men även att det gårsnabbt att få.Hur föredrar du att få följande information:Räkningar/fakturorÅrsbesked från bankenSkattedeklarationenPensionsinformationFörsäkringsinformationLönespecifiktionKontoutdragInbjudningar tillföretagsevenemangKund- och medlemstidningarNyhetsbrev60% 39%48% 51%67% 30%58% 40%63% 35%48% 40% 11%31% 65%51% 45% 5%72% 25%41% 55%Erbjudanden frånföretag där du är kundErbjudanden från företagdär du inte är kund47 % 50 %48% 34%18%% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100I brevlådanElektronisktAnnat, vet ej13


Vår relation till brevetExklusiv tidningstärker förhållandetNordeas kundtidning PB Magazine är en viktig kanal föratt kommunicera med bankens Private Banking-kunder.Under våren växer tidningen ytterligare, tidningen som kunderna får ibrevlådan kommer att utökas från 24 till drygt 60 sidor.– Vi vill att vår tidning ska ge en känsla av exklusivitet, där man som kundfår ta del av intressant information som man inte hittar någon annanstans,säger Ann-Sofie Hammarin, redaktör och ansvarig utgivare.PB MagazineVarför väljer ni att kommunicera med era kundervia en kundtidning?– Vår tidning har vuxit successivt sedan NordeaPrivate Banking startade 1999 och undersökningarvisar att tidningen har många läsaresom uppskattar den. Tidningen är en jättebrakanal för att presentera såväl bankinformationsom intressanta reportage och erbjudanden. Vivill att den ska ge en klubbkänsla, där man kännersamhörighet och får tillgång till exklusiv kunskap.Varför passar er information så bra ikundtidningsformatet?– Vi har mycket kunskap om finansiella frågorsom vi vill förmedla. Förutom att berätta omplaceringar och nya produkter har vi specialisteroch familjerättsjurister som gärna delar medsig av sina kunskaper. Vi har också mångaintressanta kunder inom Private Banking, allt frånentreprenörer och företagsledare till skådespelaretill konstnärer, som inspirerar andra genom sinaberättelser. Den typen av artiklar och bilderkommer bäst till sin rätt i en fysisk tidning.Dessutom vet vi att kunderna uppskattar att fåtidningen i brevlådan.Kombinerar ni med andra kanaler?– Kundtidningen kommer att ta ett steg framåtoch bli mer av ett ”riktigt” magasin i år, med mervarierat innehåll på betydligt fler sidor. PrivateBanking har även en egen hemsida och sidor inätbanken där man kan logga in och ta del averbjudanden. Utmaningen framöver blir att kopplaihop tidningen med aktuell information på nätetoch i andra media.Om Nordea Private BankingNordea Private Bankingär ledande inomförmögenhetsförvaltningi Norden med 95 000kunder och drygt 400miljarder kronor i förvaltatkapital. Nordea PrivateBanking finns på 22 orteri Sverige.Ann-Sofie Hammarin.14


16Fakturansomkommunikationskanal


Fakturan som kommunikationskanalLångsam ökningav e-fakturorAllt fler väljer att få fakturor i elektronisk form. Men fortfarandeföredrar en klar majoritet att få sina fakturor hem i brevlådan.Möjligheten att kunna få sin faktura elektroniskökar och allt fler väljer också denna form. Avårets undersökning framgår att 58 procent avinternetanvändarna får e-fakturor. Motsvarandeandel för ett år sedan var 53 procent.Utvecklingen går dock relativt långsamt och trotsökningen föredrar 6 av 10 fortfarande att få sinafakturor direkt hem i brevlådan.Hur föredrar du att få räkningar/fakturor?På avsändarenshemsidaVia e-post12%Annat,tveksam, vet ejNär det gäller hur man betalar räkningar uppgeren klar majoritet att de använder internet. 69procent betalar alla sina fakturor elektroniskt. Detfrämsta motivet är den minskade pappersmängddet innebär. Ändå skriver 18 procent av dem utoch sparar den betalda e-fakturan.På internetbanken26%201360%I brevlådan86%”” Jag tycker att det är lätt att slarva bortdet som kommer på nätet och är räddatt jag ska missa räkningar etc.”… sparar pappersfakturanpå någotsätt efter attde betalat den,antingen i en pärmeller på annat sätt.””Jag upplever att det är meröverskådligt och att jag har bättrekontroll på de fakturor jag får påpapper”17


Fakturan som kommunikationskanalVi vill själva väljahur vi får fakturorAtt själv få välja hur man får sin faktura är viktigt. Nio av tioprivatpersoner tycker att det är viktigt att själva få bestämma hurde ska ta emot fakturor från företag där de är kund.74 procent av Sveriges befolkning tycker att det är viktigtatt kunna få räkningar direkt hem i brevlådan. 58 procenttycker att det viktigt att kunna få räkningar elektroniskt.Det visar tydligt att valfriheten är viktig även när detkommer till fakturor.Företag som inte låter mottagarna välja informationskanalpåverkas negativt. 25 procent av privatpersonerna sägeratt de överväger att byta eller byter företag när de inte fårmöjlighet att själva bestämma hur de ska ta emot sinafakturor.Andel som tycker att det är viktigt attkunna få räkningar direkt hem i brevlådanrespektive elektroniskt1008090%87%86%84%81%77%77% 74%60402037%40%43%40%41%49%52% 58%74%… tycker att det ärviktigt att kunna fåräkningar direkt hemi brevlådan.%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201318


22Offentligsektor


Offentlig sektorUtskick via posten frånkommun och landstingNär kommuner och landsting vill kommunicera med medborgarna föredrar enmajortet av mottagarna att få ett personligt adresserat utskick i brevlådan.Det tryckta mediet står sig starkt närprivatpersonerna själva får bestämma hur devill ha information från sin kommun och sittlandsting. När mottagarna själva fick uppskattahur troligt det var att de skulle läsa informationvar de populäraste alternativen information somkom som ett personligt adresserat utskick viaPosten, utskick med annan samhällsinformationoch information via gratistidningar.Drygt hälften av Sveriges befolkning är ganskaeller mycket nöjda med den information somde får idag från sin kommun eller sitt landsting.Nöjdast är de i åldersgruppen 65 år och äldre.Uppskatta hur troligt det är att du skulle ta del av/läsa den om du skulle fåinformation från din kommun/ditt landsting via följande informationskällor?Som ett personligt adresseratutskick till dig via posten55%34% 5% 4%Via sociala medier såsomFacebook och/eller Youtube5%12% 25%56%Via mejl14%41% 17%25%Via deras hemsida5%18%37% 37%Via tv/radio12%32% 35% 19%Som utskick med en annansamhällsinformation via posten24%51% 14% 9%Via prenumererade dagstidningar25%40% 18% 14%Viagratistidningen26% 45% 17%10%% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Mycket troligtGanska troligtInte särskilt troligt Inte alls troligt Tveksam, vet ej23


Offentlig sektorEn kombination av kanalerger effektiv kommunikationVilken kanal föredrar privatpersoner närde ska ta emot information från läkare,skattemyndigheten, pensionsmyndighetensamt kommuner och landsting?Trots en ökad digitalisering av all typ avkommunikation vill en övervägande majoritetfortfarande få information från den offentliga sektorni brevlådan. När det kommer till inkomstdeklarationenvill nästan sju av tio få blanketten hemskickad ipappersform. Av Sveriges befolkning tycker 54 procentatt det är mycket viktigt att kunna få deklarationeni brevlådan, vilket är en ökning från fjolåretsundersökning.Brevlådan är även en populär kanal när det gällerinformation från pensionsmyndigheten. Nästan sex avtio föredrar att få pensionsinformationen fysiskt.Även kallelser till läkare uppskattar Sverigesbefolkning att få i brevlådan. 66 procent avbefolkningen föredrar att få kallelsen till läkaren ellertandläkaren i brevlådan. Däremot vill 46 procent avprivatpersonerna få påminnelsen via sms.67%I brevlådanVia e-postVia smsAnnat, tveksamt,vet ejHur föredrar du att fåkallelser till besök hos t. ex.läkare/tandläkare?11%2%21%…vill ha inkomstdeklarationeni brevlådan.66%24


Offentlig sektorTandhälsan ibrevlådan, tackFolktandvårdenFolktandvårdenStockholm har detsenaste året fördubblatantalet besökare påwebben till över en miljon.Men fortfarande sker allakallelser via brev.– Även ungdomar föredraratt få viktig informationi ett fysiskt brev, sägerkommunikationschefRebecca Fredriksson.Hur kommunicerar ni med erakunder?– Vi kommunicerar genom enmängd olika kanaler. En heldel sker via brev, exempelvisalla kallelser till våra kunder.Sedan påminner vi demvia sms. På vår hemsidahar kunderna möjlighet attRebecca Fredriksson.boka, boka om och bokaav sina tider. Där kan manäven boka sista minuten-tider till rabatterade priser. Påhemsidan finns också mycket information om tänder,munhälsa och olika behandlingar. Många av våra kunderföredrar att ringa när de bokar tid eller har frågor. Viförsöker också träffa våra kunder i olika sammanhang.Det kan vara allt från i skolor till på mässor och lokalaevenemang.Arbetar ni med en kombination av kanaler?– Vi försöker anpassa oss efter våra kunders behovoch önskemål för att nå så många som möjligt. Vi görundersökningar regelbundet och frågar våra kunder hurde vill få information ifrån oss.Är det någon skillnad när det gäller hur olika kunder villbli kontaktade?– Olika kunder föredrar olika kanaler, och därför är detviktigt att ha många kanaler. Gemensamt för de allraflesta av våra kunder är att de uppskattar att få kallelsenpostad – även ungdomarna. Våra sms-påminnelser ärockså mycket uppskattade, främst hos ungdomar ochföräldrar. Webbokningen uppstod till följd av kundernasefterfrågan och allt fler använder den, framför allt denyngre generationen, medan den äldre generationenkontaktar oss genom att mejla eller ringa.Om Folktandvården Stockholms län ABFolktandvården Stockholm är ett landstingsägt bolagsom omsätter drygt 1,4 miljarder kronor per år. Detär ett av Europas ledande tandvårdsföretag medomkring 1 900 medarbetare. På 84 kliniker tas cirka1 200 000 kunder emot varje år. Verksamheten omfattarvuxna och barn, allmänt- och specialisttandvård inomsamtliga specialistområden, fortbildning och klinisktutvecklingsarbete.25


Offentlig sektorEric Thorén, Skatteverket, beställareav projektet Mina meddelanden.26


Detaljerade resultatMottagarmakt10080Hur viktigt är det för dig attdu själv får välja på vilket sättföretag, myndigheter ochorganisationer informerar dig?BAS: ALLA10080Hur väl instämmer du iföljande påstående: ”Jag blirmycket irriterad när företag,myndigheter och organisationerförsöker bestämma på vilketsätt jag ska kommuniceramed dem”BAS: ALLA6054%60Andel som svarat svarsalternativstämmer bra + stämmer mycket bra73% 73%63%43%4034%4034%29 %25 %20–29 30–49 50–64 65–20200MycketviktigtGanskaviktigt9 %Intesärskiltviktigt3%Inte allsviktigt0 %Tveksamt,vet ej0StämmermycketbraStämmerganskabraVarkeneller7%Stämmerganskadåligt3%Stämmermycketdåligt1 %Tveksam,vet ej10080Hur påverkar det dig som kundnär ett företag inte ger digmöjlighet att själv bestämmahur du ska ta emot fakturor/räkningar?BAS: ALLA10080När jag överväger att bli kundhos ett företag är det viktigtför mig att veta om jag självkan bestämma på vilket sättjag ska ta emot fakturor/räkningar från företaget?60Andel som byter eller försöker bytaföretag samt överväger att byta företag60BAS: ALLA31%23%25%25%402016%25 %20–29 30–49 50–64 65–22 %23%402034%29 %20%09%Byter ellerförsöker bytaföretagÖvervägeratt bytaföretagKontaktarföretagetoch framförklagomålBlirirriteradmen agerarinteDetpåverkar miginte alls5 %Annat,tveksam,vet ej0StämmermycketbraStämmerganskabraVarkeneller8%Stämmerganskadåligt6%Stämmermycketdåligt2%Tveksam,vet ej30


Vår relation till brevet10080Hur väl instämmer du i följandepåstående: ”När jag kommerhem går jag alltid först igenomvilken post som kommit ipostlådan.”BAS: ALLA1008078%Om ett företag eller myndighetska skicka viktig informationtill dig, vilken kommunikationskanaltycker du ger bäst intryckav avsändaren?BAS: ALLA6062%60Andel som svarat svarsalternativbrev89%78%71%80%404020–29 30–49 50–64 65–24 %202016%0StämmermycketbraStämmerganskabra5%Varkeneller5%Stämmerganskadåligt3%Stämmermycketdåligt0 %Tveksam,vet ej01%1%Brev E-post Sms Annat3 %Tveksam,vet ej1008075%När ett viktigt meddelandeinnehåller mycket text,vilken kommunikationskanaltycker du då fungerar bäst?BAS: ALLA1008070%Om det är viktigt för ett företag/myndighet att du verkligen läserinformationen som de ska skickatill dig, vilken kommunikationskanalär det då bästa att deanvänder?BAS: ALLA606040402022 %2019 %01 %2%Brev E-post Sms Annat, tveksamt,vet ej07 %3%Brev E-post Sms Annat, tveksamt,vet ej31


40402016 %7 %8%2019 %9 %10%0Brev E-post Sms Annat, tveksamt,vet ej0Brev E-post Sms Annat, tveksamt,vet ejVår relation till brevet1001008080Vilken kommunikationskanaltycker du fungerar bäst när ettföretag eller myndighetbehöver få din uppmärksamhet?BAS: ALLA10080OmVilkaduärsnabbtde störstabehöverfördelarnafå viktiginformationmed att ta emotfrånviktigett företag ellermyndighet,information,hurt exföredrarkontobesked,du dåatträkningar,de skickarkundinfoden tillmm,dig?direkthem i brevlådan som vanligtBAS: ALLAbrev? (Fler svar möjliga)BAS: ALLA606057%60404020200023 %Gammalvana4021 %20Säkert/ 0tryggt18 %35%15 %43 %13 %18 %11 %7 %5% 3 %34%31 % 30% 29%25%24%10% 10%Bättre Enkelt ÖverskådligtVill ha det EnkeltkontrollBrevattE-postläsaSmspåAnnat,pappertveksamt,att sparavet ejTillgänglighetSnabbt Slippa Inga Annat Tveksamt,BrevanvändaE-postfördelarSms Annat, tveksamt,vet ejdatornvet ej1008068%Om ett företag/myndighet harviktig information som skaskickas till dig som du behöverta vidare, hur är det då bäst attde skickar informationen till dig?BAS: ALLAAndel som svaratbreve-postsms72%83%63%62%60402024 %24 %17 %27%20%06%2 %Brev E-post Sms Annat, tveksamt,vet ej20–299%10%6%2%30–49 50–64 65–32


Vår relation till brevet1008069%När ett företag/myndighet harviktig information till dig somska leda till en handling, hur ärdet då bäst att de kommunicerarmed dig?BAS: ALLA10080Om ett företag vill få dig attkänna dig uppskattad som kund,vilken kommunikationskanalär det då bäst att de använder?BAS: ALLA606061%40402016 %7 %8%2019 %9 %10%0Brev E-post Sms Annat, tveksamt,vet ej0Brev E-post Sms Annat, tveksamt,vet ej1001008080Vilken kommunikationskanaltycker du fungerar bäst när ettföretag eller myndighetbehöver få din uppmärksamhet?BAS: ALLA10080Om Vilka du är snabbt de största behöver fördelarna få viktiginformation med att ta emot från viktig ett företag ellermyndighet, information, hur t ex föredrar kontobesked, du dåatt räkningar, de skickar kundinfo den till mm, dig? direktBAS: hem ALLAi brevlådan som vanligtbrev? (Fler svar möjliga)BAS: ALLA606057%604040202034%31 %24%30%10%29%10%25%23 %4021 %2018 %35%15 %43 %13 %18 %11 %7 %5% 3 %00GammalvanaSäkert/ 0tryggtBrev Bättre E-post Enkelt Överskådligtpå papper vet ej attSms Vill Annat, ha det tveksamt, Enkeltkontroll att läsasparaTillgänglighetanvända fördelarvet vet ej ejBrevSnabbtE-post Slippa Inga Sms Annat Annat, Tveksamt, tveksamt,datorn33


Vår relation till brevet10080Vilka är de största fördelarnamed att ta emot viktiginformation, t. ex. kontobesked,räkningar, kundinfo m.m., ielektronisk form?BAS: ANVÄNDER INTERNET (90 %)604031 %29 %26%2020 %20 %19 %18 %16 %15 %14 %8 %6%0MindrepapperSnabbtEnkeltatt sparaLättareutföraärendenMiljöhänsynÖverskådligtEnkeltatt läsaBättrekontroll,lättare attkomma ihågIngafördelarSäkert/tryggtAnnatTveksamt,vet ejHur föredrar du att få följande information?Fakturan som kommunikationskanalBAS: ALLARäkningar och fakturorAndel som svarat100svarsalternativHur föredrar du att få följande information? BAS: ALLAbrevlådan82%100 80100Räkningar och fakturor Ibland får man information 61% och100erbjudanden Andel som49% i samma svarat50% kuvert100 60 %svarsalternativ 82%60som en brevlådan räkning/faktura. Vilket80av följande alternativ stämmer8010080 40bäst med ditt beteende? 61%80 60BAS: ALLA26%49% 50%60 %608020 12 %407%1% 0% 1%20–29 30–49 50–64 65–4060058%26%20606020 12 %407%01% 0% 1%20–29 30–49 50–64 65–02040100I brevlådan Via e-post På avsändarens hemsida40Via sms På internetbanken Annat, tveksam, Hur viktigt vet ej är det att kunna få 0räkningar/fakturor i elektronisk80form? BAS: ALLA1006018 % Hur viktigt är det att kunna få2020räkningar/fakturor i elektronisk8040 3511%11 %%form? BAS: ALLA23 %6018% 22% 2 %2009%35 % 3 %0402%0Mycket 23 % Ganska Inte Inte alls Tveksamt,viktigt viktigt18% 20särskilt viktigt vet ejviktigt9%3 %2%0Mycket Ganska Inte Inte alls Tveksamt,viktigt viktigt särskilt viktigt vet ejviktigtJag läser alltiddenna informationJag bläddrar snabbtigenom och läser mernoggrant om jag blir intresseradJag slänger informationenJag lägger undan och läservid senare tillfälleTveksam, vet ejVilken är din Hur inställning viktigt är till det att att kunna kunna få fåinformation räkningar med personliga direkt hem erbjudanden i brevlådan?d.v.s. pådirekt på räkningen/fakturan,samma papper, från följande branscher?BAS: ALLAANDEL SOM SVARAT SVARSALTERNATIV MYCKET POSITIV,Hur viktigt är det att kunna fåGANSKA POSITIV, VARKEN POSITIV ELLER NEGATIV46% räkningar direkt hem i brevlådan?68 % 69%66 %28% BAS: ALLA62 %17%46%17 % 60 %9%3 %0%Mycket 28% Ganska Inte Inte alls Tveksamt,viktigt 17% viktigt17 % särskilt viktigt vet ejviktigt 9%3 %0%Mycket Andel Ganska som svarat Inte Inte alls Tveksamt,viktigt svarsalternativ viktigt särskilt Mycket viktigt vet ejviktigt och Ganska viktigt viktigt88%Andel som svarat85%svarsalternativ Mycket 73%viktigt och Ganska67%viktigt88%85%73%67%Bank och finansFörsäkringsbolagBensinbolag20–29 30–49 50–64 65–TelekomföretagEnergibolag36100100Hur viktigt är det för dig att du20–29 30–49 50–64 65– Varför är det viktigt att fåsjälv får bestämma hur du skabestämma själv hur du80ta emot fakturor/räkningar från80ska ta emot fakturor och100 ett företag där du är kund?100räkningar?


80604020035 %Mycketviktigt23 %3 %Ganskaviktigt18% 22%9%IntesärskiltviktigtInte allsviktigtHur viktigt är det att kunna fåräkningar/fakturor i elektroniskform? BAS: ALLA2%Tveksamt,vet ejAndel som svaratsvarsalternativ Mycketviktigt och Ganska viktigt88%85%73%67%Fakturan som kommunikationskanal20–29 30–49 50–64 65–10080604020055 %Mycketviktigt34%3417%%3 %GanskaviktigtHur viktigt är det för dig att dusjälv får bestämma hur du skata emot fakturor/räkningar frånett företag där du är kund?BAS: ALLA8 %Intesärskiltviktigt2% 1 %Inte allsviktigtTveksamt,vet ej10080604020034 %Vill bestämma själv45 %Vill ha kontrollVarför är det viktigt att fåbestämma själv hur duska ta emot fakturor ochräkningar?BAS: viktigt att bestämma själv hur man ska taemot fakturor/räkningar.6%Av miljöskälAv säkerhetsskäl11% 5%1%AnnatTveksam, vet ej100 %80 %Hur ofta är du inne på internet?Bas: ALLA60 %56 %40 %20 %21 %10 %10 %0 %Flera gångervarje dagMinst någon gångper dagNågon gångper vecka2 %0 %1 %Någon gångper månadNågon gångper kvartal0 %Mer sällan Aldrig Tveksam,vet ej10080604077%46%I vilken utsträckning sköter dubetalningar via internet i dag?BAS: använder internet (90 %)10080604035 %58%Får du några räkningar/fakturori elektronisk form, så kalladee-fakturor?BAS: anänder internet (90 %).42%20013%3 %9%0%Allt Delvis Inte alls Tveksamt,vet ej2000 %Ja Nej Tveksamt,vet ej37


Fakturan som kommunikationskanal2019151517105569 9 11Andelen storanvändare ave-fakturorDiagrammet visar andelen som svarat att defår e-fakturor multiplicerat med andelen somsvarat ”alla” plus ”flertalet”02006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201319 %AndelenBeräkning hur många procent av Sveriges befolkning somfår alla eller flertalet av sina fakturor som e-fakturorAndel svenskar som använder internet: 90Andel av dessa som får e-fakturor: 58av dessa som anger att de får alla eller flertalet av sina fakturor som e-fakturor: 371008060402003 %AllaUngefär hur många av ditthushålls räkningar får duelektroniskt?BAS: använder internetoch får e-fakturor (52 %)45%34 %3 %17%FlertaletNågra styckenEn eller två0%Tveksamt, vet ej10080604020047 %Sparar dem i datornNär ditt hushåll har betalate-fakturor vad gör ni då medunderlagen?BAS: använder internetoch får e-fakturor (52 %)18%11%Skriver ut och spararpappersunderlagetSlänger dem24%Annat, tveksamt10080604020022 %Sparar på något sättNär ni i ditt hushåll har betalatera pappersräkninga, vad gör nidå med underlagen?BAS: ALLA64%10%Sätter in dem i ensärskild pärmSlänger dem1%Betalar på annat sätt2%Annat, tveksamt, vet ej69 %AndelBeräkning av hur många av svenskarna som sköter allasina betalningsärenden på internet.Andel svenskar som använder internet: 90av dessa som sköter alla sina betalningsärenden på internet: 7738


100Fakturan som kommunikationskanalVilka är de största fördelarnamed att ta emot viktiginformation, t. ex. kontobesked,80Bank och finans Försäkringsbolag Bensinbolagräkningar, kundinfo m.m., iTelekombolag elektronisk form? EnergibolagBAS: ANVÄNDER INTERNET (90 %)Skicka informationen tillsammansmed räkningen hem till mig6049 % 51 % 42 % 46 % 50 %Ring upp mig 8% 8 % 4 % 6 % 6 %Skicka ett mejl 28 % 28 % 24 % 26 % 25 %Annonsera40i tidningen 12 % 10% 13 % 11 % 11 %Gör TV-reklam 31 %29 %10 % 9 % 10 % 11 % 10 %Direktreklam 26% 10 % 9 % 9 % 8 % 8 %Annons 20 på internet 8 %20 % 20 %819 % % 18 % 8 % 9 % 8 %16 % 15 % 14 %Annons på deras hemsida 20 % 20% 17 % 19 % 19 %Annons på t.ex. min internetbank 19 % 10 % 7 % 7 %8 %6% 7 %Annat 0 sätt, vad? 3 % 2 % 3 % 3 % 3 %MindreTveksam, vet ej papperMiljöhänsynSnabbt Enkelt3 att % sparaLättareutföraÖverskådligt4 %Enkeltatt läsaBättrekontroll, 15 %IngafördelarSäkert/tryggt 7 %Annat Tveksamt,vet 7 ej%ärendenlättare attkomma ihåg100806058%Ibland får man information ocherbjudanden i samma kuvertsom en räkning/faktura. Vilketav följande alternativ stämmerbäst med ditt beteende?BAS: ALLA100806068 %Vilken är din inställning till att kunna fåinformation med personliga erbjudandendirekt på räkningen/fakturan, d.v.s. påsamma papper, från följande branscher?ANDEL SOM SVARAT SVARSALTERNATIV MYCKET POSITIV,GANSKA POSITIV, VARKEN POSITIV ELLER NEGATIV69%62 %60 %66 %40402011%18 %11 %202 %0Jag läser alltiddenna informationJag bläddrar snabbtigenom och läser mernoggrant om jag blir intresseradJag slänger informationenJag lägger undan och läservid senare tillfälleTveksam, vet ej0Bank och finansFörsäkringsbolagBensinbolagTelekomföretagEnergibolag39


Offentlig sektorHur föredrar du att fåföljande information?BAS: ALLAI brevlådan Via e-post På avsändarens hemsida Via smsPå internetbanken Annat, tveksamt, vet ejKallelser till besök hos t. ex.läkare/tandläkare100Påminnelser om besök hos t. ex.läkare/tandläkare100Information om mina ärenden hosförsäkringskassan10080604020066%21 %11%0 % 2 %80604020042%9 %0%46%3%80604020059 %25%6 % 4%7%100806010040802060040200100806010040802060040201000806053%53%MycketviktigtMycketviktigt36 %Mycket36 viktigt %MycketviktigtHur viktigt är det att kunna fåkallelser till t. ex. läkare/tandläkaredirekt hem i brevlådan?BAS: ALLAHur viktigt är det att kunna fåkallelser till t. ex. läkare/tandläkare25% direkt hem i brevlådan?BAS: ALLAGanskaviktigt25%Intesärskiltviktigt1%Hur Inte viktigt Inte är alls det att Tveksamt, kunna fåkallelser särskilt till viktigt t. ex. läkare/tandläkarevet ejviktigti elektronisk form?BAS: ALLA11% 11%Inte allsviktigt0%Tveksamt,vet ejGanska Inte Inte alls Tveksamt,viktigt Hur särskilt viktigt är viktigt det att kunna vet ej fåpåminnelser viktigt om besök host. ex. läkare/tandläkare direkthem i brevlådan?GanskaviktigtBAS: ALLA11% 11%Hur viktigt är det att kunna fåpåminnelser om besök hos20 t. % ex. läkare/tandläkare 21% 22% direkthem i brevlådan?BAS: ALLA1%20 %GanskaviktigtInte Inte allssärskilt viktigtviktigt21% 22%0%Tveksamt,vet ejAndel mycket viktigtoch ganska viktigt82 % 83%75 % 72%Andel mycket viktigtoch ganska viktigt82 % 83%75 % 72%20–29 30–49 50–64 65–20–29 30–49 50–64 65–56 %tycker att det är viktigt att kunna få kallelsen100 från läkare/tandläkare hem i brevlådan.8060Hur viktigt är det att kunna fåpåminnelser om besök hos t. ex.läkare/tandläkare i elektronisk form?BAS: ALLA4010040802024 %23 % Hur 23 viktigt % är 29% det att kunna fåkallelser till t. ex. läkare/tand-100 4080 2028 % Hur viktigt är det23 %28% att kunna fåpåminnelser 19 % om besök hos t. ex.


viktigt1008060Hur viktigt är det att kunna fåpåminnelser om besök host. ex. läkare/tandläkare direkthem i brevlådan?BAS: ALLA4036 %20Offentlig sektor0Mycketviktigt20 %Ganskaviktigt21% 22%IntesärskiltviktigtInte allsviktigt1%Tveksamt,vet ej1008060Hur viktigt är det att kunna fåkallelser till t. ex. läkare/tandläkarei elektronisk form?BAS: ALLA1008060Hur viktigt är det att kunna fåpåminnelser om besök hos t. ex.läkare/tandläkare i elektronisk form?BAS: ALLA402024 %23 % 23 %29%402028 %23 %19 %28%0MycketviktigtGanskaviktigtIntesärskiltviktigtInte allsviktigt2%Tveksamt,vet ej0MycketviktigtGanskaviktigtIntesärskiltviktigtInte allsviktigt2%Tveksamt,vet ej1008060Hur viktigt är det att kunna fåinformation om mina ärendenhos Försäkringskassan direkthem i brevlådan?BAS: ALLA1008060Hur viktigt är det att kunna fåinformation om mina ärendenhos Försäkringskassan ielektronisk form?BAS: ALLA4020033 %Mycketviktigt24 % 20 %GanskaviktigtIntesärskiltviktigt17%Inte allsviktigt5%Tveksamt,vet ej4020021 %Mycketviktigt25 %Ganskaviktigt23 %Intesärskiltviktigt26%Inte allsviktigt5%Tveksamt,vet ejSom ett personligt adresseratutskick till dig via postenVia sociala medier såsomFacebook och/eller Youtube5 %12 %55 % 34 % 5% 4% 1%25 %56 %2%Uppskatta hur troligt det är attdu skulle ta del av/läsa den omdu skulle få informationen frånföljande informationskällor?BAS: ALLAVia e-mail 14 %Via deras hemsida5 %Via tv/radio 12 %41 % 17% 25%2%18 % 37 % 37 %2%32 % 35 % 19% 3%Mycket troligtGanska troligtInte särskilt troligtInte alls troligtTveksam, vet ejSom utskick med en annansamhällsinformation via postenVia prenumererade dagstidningar24 %25 %51 % 14 % 9% 2%40 % 18 % 14 % 3%Via gratistidningen26 % 45 % 17 % 10 % 2%% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10041


För mer information:Johan HellmanChef Administrativ KommunikationTelefon: 010-436 56 91E-post: johan.hellman@posten.sePosten AB105 00 StockholmOm PostenPosten ingår i PostNord-koncernen. PostNord AB bildades genomsamgåendet mellan Post Danmark AB och Posten AB 2009. Koncernenerbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inomNorden och har en omsättning på cirka 39 miljarder SEK och cirka40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena BreveDanmark, Meddelande Sverige, Logistik och i Strålfors. Moderbolagetär ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Solna, Sverige.Foto:Linnea Svensson Arbab (sid 3)Evelina Carborn (sid 28, 42)Kasper Dudzik/Strålfors (sid 20)Håkan Flank (sid 14)Johan Jeppsson (sid 26)BJörn Sorkin (sid 25)PostNord (sid 6, 22, 24, 29)Istockphoto (sid 1, 5, 7, 11, 13, 16, 18, 19)Colourbox (sid 9, 10, 15, 25)42


Posten AB105 00 Stockholm

More magazines by this user
Similar magazines