13.07.2015 Views

Amneslararprogrammet_ak_7-9(GRLAR)rev20120222.pdf - GIH

Amneslararprogrammet_ak_7-9(GRLAR)rev20120222.pdf - GIH

Amneslararprogrammet_ak_7-9(GRLAR)rev20120222.pdf - GIH

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1(11)Utbildningsplan: Ämneslärarprogrammet, åk 7-9Fastställd: 2011-03-01Senare reviderad: 2012-02-22UtbildningsplanÄmneslärarprogrammet mot grundskolan åk 7-9Subject Teacher Education Program in grades 7-9 of the compulsoryschoolÄmneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs7-9 med huvudämnet idrott och hälsa1. BasdataNivå: Avancerad/GrundProgramkod: GRLARInriktningskod 180 hp: GRLAR-IDROFastställande: Utbildningsplanen är fastställd av Grundutbildningsnämnden2011-03-01 samt reviderad 2012-02-22.Ikraftträdande: Föreskrifterna i denna utbildningsplan gäller fr.o.m. läsåret2012/2013.Omfattning: 270 högskolepoäng alt. studievariant 180 högskolepoäng.Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 270 högskolepoäng (hp).För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: ämnes- ochämnesdidaktiska studier med relevans för undervisning i något avskolväsendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kurs- eller ämnesplan,utbildningsvetenskaplig kärna (uvk) om 60 högskolepoäng ochverksamhetsförlagd utbildning (vfu) om 30 högskolepoäng, förlagd inomrelevant verksamhet och ämne.För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9ska utbildningen omfatta ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 195högskolepoäng och ämnesstudier i tre undervisningsämnen. När två avundervisningsämnena svenska, samhällskunskap eller musik ingår iutbildningen omfattar examen ämnesstudier endast i dessa tvåundervisningsämnen (ges ej vid GIH)


8(11)Utbildningsplan: Ämneslärarprogrammet, åk 7-9Fastställd: 2011-03-01Senare reviderad: 2012-02-224. Behörighet4.1 Generella reglerBehörig till lärarutbildningen vid GIH är den som dels uppfyller de villkor förgrundläggande behörighet som anges i högskoleförordningen och somuppfyller fordringarna på särskild behörighet enligt områdesbehörighet 6c:Engelska B, Samhällskunskap A, Idrott och Hälsa B (eller motsvarandekunskaper), Matematik B, Naturkunskap B. (Naturkunskap B kan ersättas avBiologi A + Kemi A + Fysik A).5. Urval5.1 Generella reglerOm det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Vid urvaletkan samtidigt betyg, högskoleprov eller meriter från folkhögskola användas. Ensökande kan ingå samtidigt i fler urvalsgrupper. Vid sidan av betygs- ochprovurvalen kan även reell kompetens användas som urvalsgrund. Detta prövas dåfrån fall till fall.5.2 Urval för andra ämneFör ämnesstudier på annat lärosäte än GIH, gäller det lärosätets antagnings- ochurvalsregler. Finns avtal mellan GIH och annat lärosäte för att läsa ämnesstudiermed platsgaranti gäller antagnings- och urvalsregler enligt ordinarieuppflyttandekrav. Om urval måste ske görs det baserat på akademiska meriter frånämneslärarprogrammet, dvs. betygsmedelvärdet.6. ÖvergångsreglerDen student som söker senare del till Ämneslärarprogrammet enligt dennautbildningsplan och som på GIH är antagen till Lärarprogrammet enligtutbildningsplan gällande f o m 2007, kan ges dispens från de särskildabehörighetskraven om de är högre än vad som då gällde.7. SpärreglerSärskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.


9(11)Utbildningsplan: Ämneslärarprogrammet, åk 7-9Fastställd: 2011-03-01Senare reviderad: 2012-02-228. AvrådanOm en student lider av psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika, ellerhar gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet, och om det till följd härav bedömsföreligga en påtaglig risk att studenten kan komma att skada annan person ellervärdefull egendom under utbildningen, får studenten avskiljas från utbildningen.Frågor om avskiljande prövas efter skriftlig anmälan till GIH:s rektor.


10(11)Utbildningsplan: Ämneslärarprogrammet, åk 7-9Fastställd: 2011-03-01Senare reviderad: 2012-02-22Bilaga 1ÄMNESLÄRARPROGRAMMET INRIKTNING GRUNDSKOLAN ÅK 7-9, 270 hpT MODUL KURS (kursplan för respektive kurs)1 1234UVK I (utbildningsvetenskapliga kärnan)Idrott I (huvudämnet)Idrott IUVK I2 1234Idrott IIdrott IVFU I (idrott och hälsa)UVK I3 1234Idrott II (huvudämnet)Idrott IIVFU I (idrott och hälsa)UVK II4 12345 12346 12347 12348 12349 1234Idrott IIIdrott IIUVKIIUVKIIÄmne 2, 30hpÄmne 3, 30 hpÄmne 2 och 3, 30hpinklusive självständigt arbete på grundläggande nivå, 15hpIdrott III (huvudämnet), 30 hpinklusive självständigt arbete på avancerad nivå, 15hpUVK IIIVFU IIVFU IIUVK III


11(11)Utbildningsplan: Ämneslärarprogrammet, åk 7-9Fastställd: 2011-03-01Senare reviderad: 2012-02-22Bilaga 2ÄMNESLÄRARPROGRAMMET INRIKTNING GRUNDSKOLAN ÅK 7-9, 180 hpT MODUL KURS (kursplan för respektive kurs)1 1234UVK I (utbildningsvetenskapliga kärnan)Idrott I (huvudämnet)Idrott IUVK I2 1234Idrott IIdrott IVFU I (idrott och hälsa)UVK I3 12344 12345 12346 1234Idrott II (huvudämnet)Idrott IIUVKIIUVKIIIdrott IIIdrott IIVFU I (idrott och hälsa)UVK IIIdrott III (huvudämnet), 30 hpinklusive självständigt arbete på grund nivå, 15hpUVK IIIVFU II (idrott och hälsa)VFU II (idrott och hälsa)UVK III

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!