13.07.2015 Views

Ägardirektiv - Södertälje kommun

Ägardirektiv - Södertälje kommun

Ägardirektiv - Södertälje kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Insyn och tillsynsfunktionKommunens insyn och tillsynsfunktionKommunstyrelsen utövar <strong>kommun</strong>ens tillsynsfunktion över koncernen via Bolaget.Kommunstyrelsen ska lämnas den information och få del av de handlingar som styrelsen begär.Bolagets insyn och tillsynsfunktionBolaget utövar <strong>kommun</strong>ens insyns- och tillsynsfunktion i dotterbolagen.Bolaget ska via utfärdade ägardirektiv tillse att Bolaget lämnas den information och får del av dehandlingar som Bolaget begär.Frågor av viktKommunfullmäktige ska via Bolaget beredas möjlighet att ta ställning i följande frågor avseendeBolaget och dess dotterbolaga) större investeringar;Med större investeringar avses sådana investeringar som ändrar nuvarande inriktning påverksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens ekonomi eller annars är av strategiskbetydelse för <strong>kommun</strong>en. Med större investering avses inte reinvesteringar eller andrainvesteringar som erfordras för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningstillgångarintakta.b) försäljningar av fast egendom/tomträtt som inte är av mindre omfattning samt i övrigt störreförsäljningar;c) bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterföretag;d) förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag;e) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet;f) större förändringar av taxekonstruktionerg) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller större vikt.De ärenden som fullmäktige ska ta ställning till ska beredas skyndsamt. Bolagets hantering av ärendeinklusive beslut i dotterbolag efter fullmäktiges ställningstagande ska skyndsamt meddelas<strong>kommun</strong>en.


InformationsskyldighetBolagets informationsskyldighet till KommunstyrelsenBolaget ska fortlöpande hålla <strong>kommun</strong>styrelsen väl informerad om koncernens verksamhet.Detta innebär att Bolaget snarast ska översända följande handlingar till <strong>kommun</strong>styrelsen avseendeBolaget och i förekommande fall koncernen.a) protokoll från bolagsstämma;b) protokoll från styrelsesammanträde;c) bolagets årsredovisning;d) revisionsberättelse;e) underlag för sammanställning av koncernredovisning för <strong>kommun</strong>en;f) tertialsvisa redovisningar av verksamheten, utveckling och ekonomiska förhållanden;styrelsehandlingar till moderbolagDotterbolagens informationsskyldighet till BolagetDotterbolagen ska hålla Bolaget fullt ut informerad om respektive bolags verksamhet vilket innefattaratt Bolaget ska utfärda direktiv till dotterbolagen som ger Bolaget full insyn i respektive bolagsverksamhet. Sådana direktiv ska innefatta en rätt för Bolaget att ha adjungerade ledamöter idotterbolags styrelse vilka ska kallas till styrelsemöten. Till styrelsemöte har adjungerad ledamot frånBolaget rätt att anmäla ärende, delta i diskussion inför beslut samt att få eventuell avvikande meningantecknad i protokollet. Direktiven ska vidare innefatta en skyldighet för dotterbolagets vd attfortlöpande informera koncernchefen i frågor av vikt samt i övrigt följa de direktiv som lämnas avBolaget via Bolagets koncernchef.Samordning inom <strong>kommun</strong>enBolaget ska i sin verksamhet eftersträva ett helhetsperspektiv där inriktningen ska vara att skapagemensamma lösningar mellan bolaget och <strong>kommun</strong>förvaltningen. Syftet är att båda parter ska vinnapå samordningen.


Visioner och fullmäktigemål i Mål & BudgetVisioner och fullmäktigemål i Mål&Budget som avser gemensamma områden ska i tillämpliga delarvara ledande för koncernens verksamhet.BudgetKommunfullmäktige beslutar om ägardirektiv för Bolaget samtidigt som beslut fattas om <strong>kommun</strong>ensbudget senast i november. Bolagets och dess dotterbolags budgeterade resultat- och balansräkningaroch investeringar ska anmälas till <strong>kommun</strong>styrelsen senast under januari aktuellt budgetår.Bolagets investeringsprocess ska anpassas till <strong>kommun</strong>ens arbete med Mål&Budget. Fastställande avtaxor som berör <strong>kommun</strong>innevånare har från och med 2005 anpassats till Mål&Budget arbetet.Det åligger Bolaget att via ägardirektiv till dotterbolagen tillse att erforderliga uppgifter tillställsBolaget från dotterbolagen för att tillse att uppfyllelse av Kommunfullmäktiges ägardirektiv kan skevia Bolaget.PersonalfrågorKoncernstyrelsens ordförande bereder ärenden som gäller Bolagets vd vid tillsättande, avsättande,fastställande av anställningsvillkor och lönerevision. Bolagets styrelse ska samråda med<strong>kommun</strong>styrelsen innan vd för Bolaget tillsätts eller avsätts. Vid dessa samråd företräds<strong>kommun</strong>styrelsen av presidiet.Frågor som rör tillsättande och avsättande av vd i dotterbolagen, liksom löne- och anställningsvillkorför vd i dotterbolagen, beslutas av respektive dotterbolags styrelse. Ordföranden är föredragande istyrelsen. Frågor av denna art ska inför beslutet i styrelsen för dotterbolaget beredas tillsammans avdotterbolagets ordförande/presidium och vd för Bolaget.Kommunens personalutskott har ett samlat uppdrag att samordna personalpolitiken i <strong>kommun</strong>ensförvaltning och i de <strong>kommun</strong>ala bolagen.Vid frågor som rör anställningsvillkor och lönerevision för Bolagets vd ska samråd ske med<strong>kommun</strong>styrelsens personalutskott innan behandling i styrelsen. Vid frågor som rör anställningsvillkoroch lönerevision för vd i dotterbolag ska även samråd ske med vd för bolaget innan behandling irespektive styrelse.Vd-instruktion inom koncernenStyrelsens anvisningar till verkställande direktören angående den löpande förvaltningen ska lämnasskriftligen i en vd-instruktion. Denna instruktion ska omprövas årligen mot bakgrund av ändradeförhållanden och vunna erfarenheter.I instruktionen ska anges vilka ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagetsverksamhet ska räknas som löpande förvaltning och som således ska handhas av den verkställandedirektören.Arbetsordning för styrelse inom koncernenStyrelsen ska årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete.


Förvaltningsberättelsens innehållBolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad som följer av god redovisningssed, redovisahur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ägardirektiven.FinansieringsfrågorDet åligger Bolaget att i sin verksamhet följa den vid varje tidpunkt gällande finanspolicyn för<strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>.PoliciesBolaget ska i tillämpliga delar tillämpa de policies, planer och program som <strong>kommun</strong>en antagit. Detåligger Bolaget att via ägardirektiv tillse att dotterbolagen i motsvarande mån tillämpar <strong>kommun</strong>ensplaner, program och policies. Bolagets arbete med policydokument ska följas upp och redovisas till<strong>kommun</strong>styrelsen.Flertalet policies finns på www.sodertalje.se/<strong>kommun</strong>en/viktiga <strong>kommun</strong>ala dokument.RevisionDe av <strong>kommun</strong>fullmäktige utsedda revisorerna ska mot bakgrund av ägardirektiven pröva huruvidaBolagets verksamhet utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.TystnadspliktDe av <strong>kommun</strong>fullmäktige utsedda revisorerna i bolaget befrias från sin tystnadsplikt i förhållande till<strong>kommun</strong>ens egna revisorer.


B. Särskilda ägardirektiv till TelgeEtt aktivt och styrande moderbolagTelge AB utgör moderbolag i en koncern bestående av 9 dotterbolag och 5 intressebolag. Telge skaäga, förvalta och utveckla de i koncernen ingående bolagen. Koncernen ska förvaltas med krav påeffektivitet, god ekonomisk avkastning och uppfyllelse av de mål som ägarna ålägger bolagen.Telge har bildats för att skapa en sammanhållen koncern som ger förutsättningar för en aktivägarstyrning. Genom att i moderbolaget samla och rationalisera den gemensamma administrationenska de gemensamma administrativa kostnaderna kraftigt minska. De olika bolagen ska därigenom gesbättre förutsättningar att utveckla sina kärnaffärer. En sammanhållande koncern ska stärka de olikabolagen och skapa förutsättningar för nya affärer, kompetensutveckling m.m.De särskilda ägardirektiven från <strong>kommun</strong>fullmäktige är utfärdade till Telge. Telge ska, medutgångspunkt från de särskilda ägardirektiven, utfärda preciserade ägardirektiv till dotterbolagen.<strong>Ägardirektiv</strong> från Telge till dotterbolagen ska bl. a innehålla ekonomiska mål, låneramar, preciseradverksamhetsinriktning m.m.Ekonomiska mål för TelgeDe ekonomiska målen för Telge är följande;• Telge ska för år 2009 erlägga ersättningar till <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> enligt följande;Ca 125 mkr i ränta på reverser till <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>Ca 25 mkr i låneramsavgifter• Det ekonomiska resultatet för koncernen bör uppgå till minst 200 mkr per år 2009 – 2011(före ersättningar till ägaren).• Kassaflödet bör överstiga 350 mkr år 2009.• Koncernens soliditet ska långsiktigt bibehållas på en stabil nivå.• Prisnivåerna ska vara konkurrenskraftiga.• Telge bör, för kommande tvåårsperiod, uppnå en självfinansiering på minst 50 procent. Från2011 är inriktningen att börja amortera på låneskulden.Låneram för TelgeLåneramen 2008 uppgår till 8 500 mkr, varav 8 250 mkr är utnyttjat. Investeringsbehovet 2009, i VA,skolor, bostäder m.m. beräknas uppgå till drygt 1 350 mkr varav minst 50 procent ska självfinansieras.Sammantaget innebär det att låneramen för 2009 behöver uppgå till11 000 mkr.RapporteringFörutom den ekonomiska rapportering som framgår av de allmänna ägardirektiven ska Telge årligen imaj, i en särskild rapport, sammanfatta statusen i koncernen och dotterbolagen utifrån följandefaktorer1. Ekonomisk utveckling2. Bedömning av värdeutvecklingen3. Konkurrensläget4. Prisnivåer5. Kortfattad omvärldsanalys och utvecklingstendenser i respektive bransch6. Uppföljning av ägardirektiven7. Utveckling av kompetens- och medarbetarfrågor8. Uppföljning av miljöarbetet9. Övrigt för ägaren väsentliga förhållanden


ÄndamålNedan beskrivs ägarens, <strong>kommun</strong>en, syfte med att äga Telge och Telges dotterbolag.Telge ska i bolagsform äga och förvalta <strong>kommun</strong>ens tekniska och affärsdrivande verksamheter. Telgessyfte är att etablera, utveckla och aktivt driva lönsamma bolag vars tjänster och/eller avkastning skaparlångsiktigt värde för <strong>Södertälje</strong>s medborgare och näringsliv. Inom sina respektive branscher skabolagen vara utmanare, stimulera konkurrensen och skapa en tydlig kundnytta.Telgebostäder ska genom förvaltning av bostäder skapa bra boende i sunda bostäder till rimligkostnad. Detta ska ske genom att erbjuda ett varierat utbud av bostäder med god teknisk standard, braservice och ekologisk anpassning, så att det svarar mot en långsiktig efterfrågan.Telge Fastigheter ska äga och förvalta koncernens fastighetsbestånd för kommersiell verksamhetsamt fastigheter för den <strong>kommun</strong>ala förvaltningen. Bolaget ska aktivt förvalta, utveckla och förädlasitt innehav av kommersiella och <strong>kommun</strong>ala fastigheter<strong>Södertälje</strong> Hamn ska vara en marknadsanpassad fullservice hamn inom sina affärsområden ochdärmed en resurs för näringslivet i <strong>Södertälje</strong> samt Stockholms- och Mälarregionen.Genom Tom Tits Experiments verksamhet ska <strong>Södertälje</strong>s utveckling stärkas. Tom Tits Experimentska stärka <strong>Södertälje</strong> genom att bidra till stadens profil och attraktionskraft, både som besöksmål,bostadsort och företagsmiljö. Det ska ske genom att vara det ledande utflyktsmålet med avseende pålärande upplevelser.TelgeKraft ska erbjuda stora svenska kraftförbrukare konsulttjänster inom krafthandel och därtillhörande administration. Ägarsamarbetet med Scania, Astra Zeneca och Ericsson ska skapaförutsättningar för konkurrenskraftiga inköpspriser till Telge Energi Försäljning vilket i slutändangynnar <strong>Södertälje</strong>borna.Telge Nät ska tillhandahålla kompletta energilösningar, stadsnäts- och VA-tjänster med långsiktigpositiv miljöpåverkan till i första hand <strong>kommun</strong>ens innevånare, näringsliv och offentlig verksamhet.Bolaget ska eftersträva en hög leveranssäkerhet.Telge Återvinning ska tillhandahålla kretsloppsanpassade återvinningslösningar till hushåll, företagoch offentlig förvaltning i <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> och i regionen. Bolaget ska utveckla möjligheterna atttillvarata resurser genom återanvändning och återvinning. Telge Återvinning ska svara för <strong>kommun</strong>ensskyldighet enligt miljöbalken att insamla och behandla avfall.Telge Energi ska erbjuda energiavtal och näraliggande tjänster till hushåll och företag i Sverige.Bolaget ska verka för en ökad konkurrens på energimarknaden och erbjuda attraktiva energiavtal till<strong>Södertälje</strong>s invånare.Telge Hovsjö ska genom att förvalta bostäder, lokaler och grönområden skapa unika samarbeten medskolan, föreningslivet, myndigheter m fl för att utveckla bostadsområdet i Hovsjö.


VerksamhetsinriktningNedan anges specifika direktiv av verksamhetsinriktningen för Telge och Telges dotterbolag. Detåligger Telge att i ägardirektiv till dotterbolagen föra vidare dessa ägardirektiv och i förekommandefall komplettera och precisera dessa.TelgeTelge ska aktivt delta i samhällsbyggandet och utvecklingen av <strong>Södertälje</strong>.Telge ska regelbundet och aktivt bevaka och analysera dotterbolagens verksamhetsinriktning ochvärdeutveckling. Telge skall särskilt analysera förutsättningen för att skapa strategiska samarbeten ochägarsamarbeten med näringslivet där det kan skapas verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar.Det kan exempelvis ske för <strong>Södertälje</strong> hamn, Tom Tits experiment, Telge Kraft m.fl. eller inom nyaverksamhetsområden.Telge får tillsammans med Näringslivskontoret i uppdrag att skapa en advisory board bestående avbl.a. näringslivsrepresentanter i syfte att främja entreprenörskap och mångfald och förstärka<strong>Södertälje</strong>s inriktning som Sveriges internationella huvudstad.Telge ska aktivt verka för att skapa en sammanhållen koncern med gemensam administration.För att öka konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fortsatta rationaliseringar av verksamhetenska ett gemensamt varumärke, Telge, etableras.Telge ska, i samarbete med övriga ägare, ansvara för framtagande av ägardirektiv till de delägdabolagen Arenabolaget för fotboll, TelgeKraft, Söderenergi, Telge Rent och SYVAB.Telge ska, tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, driva projekt som syftar till en långsiktigupprustning och förbättring av stadskärnan. Telge ska ta ledningen i utvecklingen av de kommersielladelarna av exploateringen av Södra stadskärnan.Telgekoncernens bolag ska för all verksamhet där så är möjligt gå över till arbetsgivarorganisationenPacta, detta för att <strong>kommun</strong>en och dess bolag ska ha likvärdiga avtalsförhållanden.Telgekoncernens verksamhet ska präglas av ett offensivt miljötänkande. Koncernens samtliga bolagska vara miljöcertifierade.Koncernens bolag ska vara arbetsmiljöcertifierade.Telge ska aktivt arbeta för att minska koldioxidbelastningenTelge ska aktivt bidra till att ge förutsättningar för utveckling av högskolan i <strong>Södertälje</strong>.Telge ska aktivt bistå dotterbolagen med att marknadsföra koncernen och dess bolag och tjänster till<strong>kommun</strong>invånarna och övriga intressenter.Telge ska aktivt delta i utvecklingen av Almnäsområdet och andra mer omfattandeexploateringsområden.Telge ska aktivt verka för att öka mångfalden inom koncernen, bl a vad gäller kön, ålder, etniskhärkomst m.m.Taxorna ska normalt beslutas i det dotterbolag som bedriver verksamheten. Om en taxeförändring ochpåföljande taxenivå påtagligt avviker från omvärldens ska taxeförändringen hanteras i Telge.


I samband med den pågående omdaningen stadskärnan med ett ökat inslag av bostäder, kultur ochaffärer ska Telge och SBK ägna särskild uppmärksamhet åt möjligheten att skapa ytor för aktivitet ochupplevelser. I arbetet prioriteras bl a att Tom Tits idéer sätter sin prägel på området, en konstfrusenisbana och ett utomhusbad.Kommundirektören och koncerndirektören har <strong>kommun</strong>styrelsen uppdrag att arbeta med samordningmellan Telge AB och <strong>kommun</strong>förvaltningen inom följande områden:• Ökad samordning av inköp. Idag finns två inköpsfunktioner inom <strong>kommun</strong>koncernen, en inom<strong>kommun</strong>förvaltningen och en på Telge.• Genomgång av hur en ökad lokalsamordning kan åstadkommas.• Samordning av insatser för att genomföra bestående insatser i Hovsjö.• Gemensam hantering av försäkringsfrågor, insatser för en tryggare stad m.m.• Enklare hantering av det stora fakturaflödet som i dag faktureras från Telge till<strong>kommun</strong>förvaltningen.• Det kan handla om inköp, telefoni, reception, transport, vaktmästeri med mera.Telge BostäderTelge Bostäder ska aktivt samverka med social- och omsorgsnämnden för att motverka segregationoch utveckla en god social gemenskap i bostadsområdet. Bolaget ska ställa lägenheter till förfogandeför behov inom det sociala området. Bolaget ska även verka för att stärka hyresgästernas boinflytandeoch stödja lokala initiativ som stärker en positiv utveckling av bostadsområdena. Telge Bostäder skaaktivt skapa möjligheter för äldre att bo kvar i sina bostadsområden, bland annat genom att förbättratillgängligheten i samband med modernisering och renovering av bostadsbeståndet samt genom attskapa seniorbostäder.Telge Bostäder ska svara för en del av nybyggnationen i Södra stadskärnan.Systematiskt underhållsarbete ska startas för att höja attraktiviteten på sikt för lägenheter byggda på1950- och 1960-talet.Nyproduktion ska ske med minst 200 lägenheter/år de närmaste åren i områden med hög efterfrågan.För att långsiktigt klara detta skall bolagen inventera möjliga lägen och skapa en portfölj med möjligaobjekt både centralt och i <strong>kommun</strong>delarna som kan realiseras kommande år. Detta kan ske genom attenbart bygga hyresrätter eller genom en kombination av borätter och hyresrätter.Telge Bostäder ska aktivt arbeta för att tillgodose behovet av studentbostäder inför KTH flytt till<strong>Södertälje</strong> samt ha en beredskap inför framtiden att snabbt tillskapa nya studentbostäder.Telge Bostäder ska tillsammans med äldreomsorgsnämnden och <strong>kommun</strong>delsnämnderna se överbehoven av seniorbostäder och aktivt medverka till skapande av dessa i områden som saknarseniorbostäder.Telge Bostäder ska bygga ett trygghetsboende i Vårdinge KommundelsnämndTelge Bostäder ska tillgodose behovet av produktion av småhus och borätter i de områden somdomineras av hyresrätter samt behovet av hyresrätter i områden som saknar sådana i syfte att inomramen för bostadsbyggnadsstrategin verka för blandade upplåtelseformer.Telge Bostäder ska verka för blandade upplåtelseformer inom samtliga stadsdelar. Telge Bostäder gesi uppdrag att tillsammans stadsbyggnadsnämnden att inom ramen för bostadsstrategin för varjestadsdel ta fram ett konkret program för detta.


Telge FastigheterTelge Fastigheter ska genom ett organiserat nära samarbete med <strong>kommun</strong>en skapa förutsättningar förett effektivare totalt lokalutnyttjande. Bolaget ska i denna process aktivt arbeta med sittfastighetsinnehav vad avser köp, försäljning och omställning av fastigheterna.Telge Fastigheter ska aktivt, bl. a genom en förnyelse av Kringlan och Luna, delta i förnyelsen av<strong>Södertälje</strong>s stadskärna utifrån det av <strong>kommun</strong>en fastlagda utvecklingsprogrammet. Telge Fastigheterska även delta aktivt i omställningen och förnyelsen av Södra stadskärnan.Telge fastigheter ska verka för att bolagets parkeringsgarage ska uppfattas som trygga, snygga ochattraktiva.Telge Fastigheter skall verka för att skapa ännu tydligare incitament i internhyresmodellen för att<strong>kommun</strong>al verksamhet inte ska behöva bära kostnader för onödigt stora och ineffektiva lokaler.Telge Fastigheter AB har i uppdrag att avyttra kontorslokaler som blir tomställda i samband medflytten till det nya stadshuset och som inte <strong>kommun</strong>en behöver äga av andra skäl. På samma sätt måsteTelge Fastigheter pröva ägandet av tomställda utbildningslokaler.Ett nytt system för hyressättning av skollokaler som syftar till att skapa lägre lokalkostnader förskolorna ska utredas.Telge Fastigheter skall analysera och redovisa förutsättningen i koncernstyrelsen för en mergenomgripande upprustning de kommande tre åren av de fastigheter där det finns ett eftersattunderhåll.<strong>Södertälje</strong> Hamn<strong>Södertälje</strong> Hamn ska fortsätta att växa inom sitt nuvarande geografiska område. <strong>Södertälje</strong> Hamn skaaktivt positionera sig som en fullservicehamn inom sina affärsområden i regionen.<strong>Södertälje</strong> hamn ska aktivt medverka till etableringen av ett logistikcentrum i <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>.Telge NätTelge Nät ska erbjuda biobränslebaserad värmeproduktion utanför det etablerade fjärrvärmesystemet.Värmeproduktionen i Järna och Nykvarn ska huvudsakligen baseras på förnyelsebara bränslen.Telge Nät ska driva ett stadsnät i <strong>Södertälje</strong>. Grundtanken och huvudsyftet ska vara att skapasamhällsnytta till gagn för <strong>Södertälje</strong>borna och inbegripet det till <strong>Södertälje</strong>regionen koppladenäringslivets utveckling. Ekonomiskt ska verksamheten över tiden skapa förutsättningar för att kunnahålla nere driftskostnaderna för den <strong>kommun</strong>ala sektorn och samtidigt utveckla den <strong>kommun</strong>alaverksamheten men även den lokala samhällsutvecklingen i stort genom ökad användning av IT.Etableringen ska över tiden finansiellt täcka sina egna kostnader. Självkostnadsprincipen skatillämpas.Telge Nät ska i samverkan med Miljönämnden och Hölö-Mörkö <strong>kommun</strong>delsnämnd utreda framtidenför Hölö avloppsreningsverk


Telge EnergiTelge Energi bör fokusera på fortsatt tillväxt. Den kan ske både genom förvärv och genom egenrekrytering av kunder.Telge ÅtervinningTelge Återvinning bör fortsätta sin expansion i regionen med inriktningen att göra <strong>Södertälje</strong> nationelltkänt som en föregångare inom återvinningsområdet. Inriktningen bör vara att, där lönsamhet ochmiljövinster kan skapas, etablera nya affärer. Självkostnadsprincipen ska tillämpas för taxor som gällerhantering av hushållsavfall.Telge Återvinning ska undersöka möjligheterna att nyttja biogas till andra ändamål. Telge Återvinnigska verka för ekonomiskt och miljömässigt hållbar hantering av hushållsavfallet. Telge Återvinningska finna långsiktiga, affärsmässiga avtal gällande avsättning av förädlade restprodukter. TelgeÅtervinning ska intensifiera arbetet med att hitta nya möjligheter, som underlättaråtervinning/sopsortering för <strong>Södertälje</strong>borna.Tom Tits ExperimentTom Tits Experiment ska bli ett av Sveriges 10 mest besökta utflyktsmål, och Sveriges mest besöktaScience center/Temapark. Dessutom ska Tom Tits Experiment bland utflyktsmål ha Sveriges mestnöjda kunder.Telge HovsjöTelge Hovsjö ska aktivt verka för att ta tillvara Hovsjös unika sidor bl a vad avser omkringliggandemiljö och föreningsliv och samtidigt aktivt och nytänkande arbeta för att minska segregationen ibostadsområdet bl a vad avser utanförskap, arbetslöshet m.m. De boende ska ha ett avgörandeinflytande över förändringsprocessen. Arbetet ska ske i nära samarbete med de <strong>kommun</strong>alaförvaltningarna, föreningsliv, myndigheter, intresseorganisationer m fl. I samband med omdaningen avHovsjö ska inriktningen vid nyproduktion och ombyggnation vara att skapa en blandning av olikaupplåtelseformer dvs. allt från hyresrätter, till bostadsrätter och äganderätt.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!