Företagsekonomi och marknadsföring

lantm.lth.se

Företagsekonomi och marknadsföring

FöretagsekonomiFöretagsekonomi ochmarknadsföring• Företagsekonomi syftar till att bidra medteorier, modeller och verktyg som stärkerförmågan att driva och utveckla företagEkonomiskt system• Planekonomi• Marknadsekonomi– Ren– Bland ekonomi• Ren marknadsekonomi– Individer nyttomaximerar– Företag vinstmaximerar– Kreativ förstörelseMarknadsekonomiskagrundidéer (osynliga handen)• Valfrihet• Konkurrens• Vinst intresse• Fri prisbildning• Fri företagsetablering• Effektivitet• Marknadsstyrd resursallokering1


Kritik mot marknadsekonomi• Inkomst och förmögenhetsfördelning blir ojämn• Kunderna inte alltid rationella (asymmetriskainformation)• Ekonomiska kriser• Monopolmakt och storföretag• Negativa externa effektivaBlandekonomiAlla länder har någon form av blandekonomi mix avägande (privat, offentligt, kooperativ)Statligt ingripenDirekt stöd till företag (lån, bidrag)Statliga beställningar till industriÅtgärder för att öka köpkraft och stimulera efterfråganSkattemässig åtgärder för arr öka investeringsviljan inäringslivetArbetsmarknadspolitik (utbildningsbidrag,beredskapsarbeten, flyttbidrag)Lokaliseringspolitik (regionalpolitik)Spelregler• Associationslager (relation finansägarna –företagsledning)– Aktiebolagslagen– Bokförings o årsredovisningslagen• Kollektivavtal (relation företaget - arbetstagare)• Konkurrenslagen företagets relation till kunderna)• Marknadsföringslagen• Skattelagar• Miljölagar• Lagar om socialförsäkringarFöretagens relationill stat och kommunOlika företagsformer• Enskilda näringsidkare• Handelsbolag• Kommanditbolag• Aktiebolag• Offentliga företag• Kooperativ2


Svenska företagFöretagets intressenter• Få stora företag• Få nystartade företag• Export beroende• Jobbless growth• Starka fackföreningar• Ekonomisk demokrati (löntagarfonder)• Ägarna• Anställda• Företagsledning• Leverantörer• Kunderna• Långivarna• SamhälletLever iömsesidigtberoendeFöretagFöretag• Ett företag är en organisation som samordnarresurser för att producera varor eller tjänster -värdeskapande• 3 krav på ett företag– Ftg ska vara effektiva– Ftg ska vara innovativa– Ftg ska vara legitima• Yttre och inre effektivitet• Vinstmaximerande jmf NEK• För att ett företag ska bildas krävs– Affärsidé– Kapital– Entreprenörskap• Företagets livscykel3


Affärsidé• Övergripande affärsidé• Yttre affärsidé• Inre affärsidé• Mission och visionHur ska man genomföra sinaffärsidé?• Strategisk planering– Var är vi?– Vart ska vi/vill vi?– Hur tar vi oss dit?Olika typer av strategier:lågprisstrategidifferentieringsstrategiStrategi•SWOT• Bedöma produktens tillväxtpotential ochmarknadsandel• Formulera mål och strategier– Marknadspenetrering– Marknadsutveckling– Produktutveckling– Diversifiering (inträde på nyaverksamhetsområden)Marknadsföring• Marknadsföring=företagets intäktssida• Hur skapar man intäkter?• Marknadsföring går ut på att:– Förstå marknaden och kunder samt identifieraintressanta kunder och kundbehov– Utv varor och tjänster som tillgodoserkundernas behov och som skapar värde– Attrahera, behålla, utveckla lönsamma kunderoch goda kundrelationer– Leverera varor och tjänster effektivt4


Marknadsföringens betydelsehar ökat bla pga av• Kundbrist• Stordriftsfördelar• Internationaliseringen• Förändringstakt• HyperkonkurrensÖkad osäkerhet ochstora kostnadervid felsatsningarMarknadsföring• Allt viktigare att kundernas behov , kravoch önskemål får styra• Ftg som vill förstå sin marknad görmarknadsundersökningar• Nöjda kunder det bästa för företaget!!• Säljorienterade ftg• Marknadsorienterade ftg• Kombinera MF med god etik och socialtansvarMarknadsföringens grunder• 1. Identifiera behov• 2. Utveckla och erbjud produkter somtillgodoser dessa behov• 3. Informera kunderna om produkten ochpåverka kunderna att köpa demMF processen• MF undersökning• Strategisk MF• Taktisk MF (operativ MF)• Genomförande• Uppföljning5


• Segmentering• Fokusering• PositioneringStrategisk MF• Ex Volvo – segmentering: lyxbil påutlandsmarknaden– Fokusering : höginkomsttagare ochvälutbildade– Positionering: världens säkraste bil• MF på kort siktTaktisk MF• Fyra p:na– Produkten–Priset– Platsen (distributionskanalen)– PåverkanSkapa produkten, prissätta, distribuera och påverkamarknaden så att kunderna köper produktenMarknaden• Konsumentmarknaden• Organisationsmarknaden– Affärsmarknad, B2B-MF• Producentmarknad• Återförsäljningsmarknad• Offentlig sektor• Kan även dela in efter– Behov, produkt, geografiskt område,demografiMarknadsutveckling• 1. ny vara/tjänst erbjuds och köps av ettbegränsat antal kunder• 2. kommersiellt genombrott• 3. tillväxten planas ut• 4. behovet minskar eller försvinner helt6

More magazines by this user
Similar magazines