Läs hela riktlinjer för intern kontroll - Kungälv

kungalv.se

Läs hela riktlinjer för intern kontroll - Kungälv

EkonomihandbokUppdaterad 2001-01-29Avsnitt 13 – Intern kontroll130 Riktlinjer för intern kontrollRiktlinjer för intern kontroll i Kungälvs kommun.INTERN KONTROLLKommunfullmäktige antog den 31 januari 2000 ”Strategi för uppföljning av den internakontrollen”. I strategin klarläggs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sättuppföljning skall ske. Nedan anges vad som skall framgå av kontrollplanen, vilkakommungemensamma styrdokument som finns, förslag på granskningsområden samt när och hurrapportering till kommunstyrelsen och kommunrevisionen skall ske.PLAN FÖR INTERN KONTROLLNämnderna skall årligen upprätta plan för innevarande års granskning/uppföljning av den internakontrollen.I planen skall framgå:• vad som skall granskas under året• vilka reglementen, regler eller policys som berörs• vilken tidsperiodSTYRDOKUMENTKommungemensamma styrdokument för intern kontroll finns redovisade i bilaga 1. Eventuellaförvaltningsspecifika styrdokument redovisas inte i bilagan utan respektive förvaltning får självakomplettera med dessa för att få en komplett sammanställning över styrdokumenten.GRANSKNINGSOMRÅDENNämndernas plan för granskning skall årligen omfatta olika generella granskningsområden.Nedan redovisas en sammanställning av förslag till granskningsområden.Planen kan också innehålla nämndspecifika granskningsområden.• Ekonomi• Personal• IT• Miljö• Upphandling/inköp• Dokument- och ärendehantering• Måluppfyllelse


EkonomihandbokUppdaterad 2001-01-29Avsnitt 13 – Intern kontroll130 Riktlinjer för intern kontrollGRANSKNING/UPPFÖLJNINGI bifogad bilaga 2 finns en sammanställning av förslag till olika granskningsprojekt, hänvisningtill styrdokument samt förslag på granskningsmetod. För respektive granskningsprojekt skallutses ansvarig person, frekvens samt slutdatum för projektet.I den årliga kontrollplanen skall ingå flera granskningsområden. Exempel på hur en kontrollplankan utformas finns som bilaga 3.RAPPORTERINGGranskningsrapporten skall innehålla uppgift om vilka granskningsområden som valts samtkortfattad sammanfattning av resultaten.Rapporten samt ny plan för intern kontroll skall lämnas till kommunstyrelsen ochkommunrevisionen senast den 31 januari, varje år.

More magazines by this user
Similar magazines