Se beläggningssiffrorna, logiintäkter och antalet gästnätter ... - Visita

visita.se

Se beläggningssiffrorna, logiintäkter och antalet gästnätter ... - Visita

Den 5 oktober 2010Rekordartad hotellsommar i SverigeDet var en stark efterfrågan på hotellrum i Sverige under sommaren 2010, 7 procents ökningjämfört med sommaren 2009, som var stark. Detta trots att det genomsnittliga hotellrumsprisetlåg 6 procent högre än 2009 års nivå samtidigt som den svenska kronans värde stärkts ordentligtmot såväl euron som den norska kronan.Under sommaren 2009 gynnades efterfrågan på hotellrum i Sverige av en svag svensk valuta ochsänkta hotellrumspriser. Sedan dess har den svenska kronan stärkts, vilket kan vara en bidragandeorsak till varför danskarnas gästnätter (den danska kronan är knuten till euron) minskade (-11procent), om än ifrån en mycket hög nivå. Både tyskar och norrmän, som traditionellt är vårastörsta besökargrupper, fortsatte dock att öka sitt boende på hotell under sommaren 2010.Totalt ökade antalet belagda hotellrum med drygt 7 procent under sommaren 2010 jämfört medsamma period 2009. Samtidigt ökade antalet inhemska gästnätter knappt 5 procent och utländskagästnätter med 8 procent. I huvudsak kom ökningen ifrån gäster med utomeuropeiskt ursprungoch inte nordiskt som under sommaren 2009. Totalt steg antalet utomeuropeiska gästnätter med28 procent under sommaren 2010 jämfört med sommaren 2009.I absoluta tal var ökningarna störst bland gäster ifrån Tyskland och USA. Tillsammans ökadedessa grupper sina gästnätter med cirka 65 000, vilket motsvarade cirka en tredjedel av den totalaökningen av utländska gästnätter under sommaren 2010 jämfört med motsvarande period 2009.Relativt sett var Central- och Sydamerika, Australien och övriga Asien bland de regioner frånvilka utländska gästnätter ökade snabbast med c:a 70, 50 respektive 42 procent från inte alltförblygsamma nivåer. Även isländska gästnätter ökade med 50 procent jämfört med sommaren2009. Det sker dock ifrån låga nivåer.Under sommaren 2010 jämfört med motsvarande period 2009 var det på nationell nivå isynnerhet inom privatsegmentet som efterfrågan ökade (9 procent) även om affärs- ochkonferenssegmentet också ökade (5 procent).Under sommaren 2010 fortsatte alltså efterfrågan att öka kraftigt trots att det genomsnittligahotellrumspriset steg (6 procent) och att den svenska valutan stärktes mot både euron och dennorska kronan. Den genomsnittliga prisnivån på hotellrum under sommaren 2010 låg cirka 5procent över 2008 års sommarnivå.1


Tabell 1. Procentuell utveckling juni t.o.m. augusti 2010 jämfört med motsvarande perioder 2009 och2008Belagda hotellrum Logiintäkt Svenska gästnätter Utländska gästnätterLän 2009 2010 2009-2010 2009 20102009-2010 2009 20102009-2010 2009 2010Stockholms län 1 11 13 -5 23 18 5 5 10 9 12 22Uppsala län -2 30 27 -6 39 31 0 28 28 2 37 41Södermanlandslän -9 9 -2 -8 14 4 -3 7 3 15 0 15Östergötlandslän 2 2 4 4 5 9 5 -1 4 19 -2 17Jönköpings län 4 1 5 5 1 6 9 -3 6 8 7 16Kronobergs län 1 10 11 7 17 26 12 5 17 2 7 9Kalmar län 5 -6 -1 15 -4 11 15 -5 9 6 -12 -7Gotlands län 13 8 22 11 14 26 17 12 31 41 19 68Blekinge län 7 7 14 5 14 20 8 9 17 48 6 58Skåne län 6 4 10 7 6 13 8 5 13 21 -8 11Hallands län 3 -1 2 11 4 16 2 3 6 42 -23 9VästraGötalands län 7 7 15 8 11 19 13 2 15 10 12 23Värmlands län 7 11 18 8 13 21 12 6 19 9 15 26Örebro län -1 6 4 -1 6 6 7 5 13 21 -6 14Västmanlandslän -4 10 6 -8 18 9 0 8 8 -9 -6 -14Dalarnas län -6 9 2 -2 13 10 -4 7 2 -11 15 2Gävleborgs län 0 8 7 2 10 12 2 4 6 -12 6 -7Västernorrlandslän 1 5 7 6 7 13 0 7 7 8 2 11Jämtlands län 12 -2 10 12 1 13 12 -4 8 36 6 44Västerbottenslän 4 7 11 4 8 12 3 6 9 13 -2 11Norrbottens län 0 9 9 5 7 12 -3 7 3 20 4 25Källa: Tillväxtverket, SCB, egna beräkningar av SHRKommentar kring länenBelagda hotellrum ökade i alla län utom tre (se tabell 1). Efterfrågan ökade procentuellt mest iUppsala län med 30 procent. Ökningen var där särskilt stark ifrån utländska gäster (drygt 37procent). Övriga län med stark efterfrågetillväxt var Stockholms, Värmlands, Kronobergs ochVästmanlands län. I dessa län låg ökningarna av belagda hotellrum runt 10 procent. Noteras kanatt utländska gäster procentuellt utvecklades mest positivt i Värmlands, Gotlands och Stockholmslän. De svenska gästnätterna gotländska hotell ökade dessutom med över 11 procent.Logiintäkterna steg i alla län utom två under sommaren 2010. Mest ökade de i Stockholms länmed drygt 11 procent.2009-2010Riket 3,1 7,2 10,5 2,0 13,5 15,8 5,6 4,8 10,6 12,0 8,0 20,9Sid 2 av 3


Tabell 2. Procentuell utveckling juni t.o.m. augusti 2010 jämfört med motsvarande perioder 2009 och2008Kommun 2009 2010Belagda hotellrum Logiintäkt Svenska gästnätter Utländska gästnätter2009-2010 2009 20102009-2010 2009 20102009-2010 2009 2010Stockholm 5 8 13 -2 21 18 9 0 9 11 11 23Sigtuna -11 17 3 -18 31 7 -8 10 2 -12 25 10Uppsala 3 20 24 0 29 29 2 17 20 5 23 29Linköping 13 1 13 8 4 12 15 -3 12 27 4 32Norrköping 0 -1 -1 7 2 9 3 -2 0 7 -5 2Jönköping 7 2 9 7 1 8 10 -2 8 13 12 27Växjö 1 0 1 4 6 10 11 -9 1 13 15 29Kalmar 7 0 7 11 6 18 9 5 15 3 4 7Gotland 13 8 22 11 14 26 17 12 31 41 19 68Malmö 8 1 9 5 3 8 6 3 10 27 -10 14Helsingborg 3 4 7 2 5 7 5 3 8 9 -3 6Halmstad 4 -3 1 17 -2 14 2 0 2 83 -28 31Göteborg 7 8 15 7 13 21 11 0 11 8 19 28Karlstad 11 14 26 9 12 22 15 12 28 12 16 31Örebro 3 8 11 4 10 14 8 6 15 24 0 24Västerås -6 9 2 -6 17 10 -4 11 6 -6 -5 -10Sundsvall 5 6 10 6 8 15 7 8 15 2 -6 -4Åre 20 0 21 23 -2 21 31 -5 25 86 0 86Umeå 5 1 7 3 1 4 9 -3 6 6 5 11Luleå 12 3 15 18 -3 14 -2 8 6 59 -4 52Riket 3,1 7,2 10,5 2,0 13,5 15,8 5,6 4,8 10,6 12,0 8,0 20,92009-2010Källa: Tillväxtverket, SCB, egna beräkningar av SHRKommentar kring kommunernaEfterfrågan på hotellrum ökade procentuellt allra mest i Sigtuna, Uppsala och Karlstad kommun(se tabell 2). Logiintäkterna steg mest i Sigtuna och Uppsala. Efterfrågan ökade starkt frånutländska gäster i dessa kommuner.Sid 3 av 3

More magazines by this user
Similar magazines