660:1 Reglemente för Kulturnämnden - Borås Stad

boras.se

660:1 Reglemente för Kulturnämnden - Borås Stad

Reglemente för Kulturnämnden 660:1Reglemente för Borås Stads kulturnämndAntaget av Kommunfullmäktige 2010-11-18Gäller fr o m 2011-01-01Kulturnämnden skall inom sitt område tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med demål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller förverksamheten liksom detta reglemente.Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.§ 1 Huvudarbetsuppgifteratt vara huvudman för Borås Stadsteater, Borås Stadsbibliotek, Borås Kulturskola, BoråsKonstmuseum, De Kulturhistoriska Museerna, Borås Stadsarkiv samt biograf RödaKvarnatt främja kulturlivet i frågor som rör bildnings- och studieverksamhet, litteratur, teater,sång, musik, dans, konst, film, foto, musei- och utställningsverksamhet m.m.att bevara och förmedla kulturarvet och göra det mer tillgängligt samt stödja lokalhistoriskforskningatt delta i projektering och utformning av det offentliga rummetatt i samåd med berörda institutioner och brukare besluta om konstnärlig utsmyckning avoffentliga platser och byggnader.att ansvara för samordning av barn- och ungdomskulturatt regelbundet följa upp och värdera stadsdelarnas arbete med barn- och ungdomskultur.Kulturnämnden är arkivmyndighet i Borås Stad.§ 2 Speciella arbetsuppgifterI den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver,åligger det Kulturnämnden särskiltatt handlägga ansökningar om anslag från institutioner, organisationer eller enskilda,inomnämndens verksamhetsområde, och fördela bidrag inom ramen för beviljade anslagKommunal författningssamling för Borås 2011.


Reglemente för Kulturnämnden 660:2att besluta om förvärv av konst för utsmyckning av offentliga platser och byggnader ochanskaffa konstverk inom ramen för anvisade medelatt verka för ett bevarande av för samhällsbilden värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöeratt avge yttranden i plan- och byggnadsärendenatt fungera som stipendienämnd vid utdelandet av kommunens kulturstipendieratt besluta om regler för lån och avgifter för samtliga Borås Stads bibliotekatt ansvara för gemensamt biblioteksdatasystem, katalog och kravsystem samt att fördelakostnaderna mellan Borås Stads samtliga bibliotekatt svara för drift och samordning av bokbussverksamhetenNämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhetoch förfogar över.§ 3 UtvecklingsarbeteNämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivasså rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformersom förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.§ 4 OrganisationFörtroendemannaorganisationNämnden består av det antal ledamöter och ersättare som Kommunfullmäktige för varjemandatperiod bestämmer. Ledamöter och ersättare väljes för fyra år.I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden,förste vice ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsättsav minoriteten. Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.TjänstemannaorganisationUnder Kulturnämnden lyder Kulturförvaltningen.Nämnden anställer och entledigar den personal, för vars avlönande medel ställts till nämndensförfogande.Kommunstyrelsen anställer och entledigar förvaltningschefen.Kommunal författningssamling för Borås 2011.


Reglemente för Kulturnämnden 660:3§ 5 Ersättarnas tjänstgöringOm en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ettsammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.Ersättarna skall tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som harbörjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare somavbryter tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet harhandlagts.En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträdehar rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annathinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.Även de ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare frånparti som saknar ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet(särskilt yttrande). Sakinnehållet skall i huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.§ 6 Ersättare för ordförandenOm varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en delav ett sammanträde tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i nämnden längst tid.Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av demfullgöra ordförandens uppgifter.Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdragför en längre tid träder 2:e vice ordföranden in automatiskt som ersättare för ordföranden.2:e vice ordföranden fullgör då ordförandens samtliga uppgifter.§ 7 AdministrationKallelseKallelse till sammanträde med Kulturnämnden utfärdas av ordföranden eller på dennes ansvar.Om inte särskilda förhållanden föranleder annat, utfärdas kallelse skriftligen. Sådankallelse med åtföljande föredragningslista skall utsändas till ledamöter och ersättare inomtid som nämnden bestämmer.NärvarorättVid Kulturnämndens sammanträde får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutarannat, nämndens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna iärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.Kommunal författningssamling för Borås 2011.


Reglemente för Kulturnämnden 660:4Nämnden skall ha öppna nämnd- och styrelsesammanträden. Undantag; sammanträdenskall hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas avsekretess.DiariumNär allmän handling har kommit in till eller upprättats hos nämnden skall handlingen registrerasutan dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för nämndensverksamhet. I fråga om allmänna handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får dock registreringunderlåtas om handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställasom handling har inkommit eller upprättats.Undertecknande av handlingarUtfärdade handlingar undertecknas på det sätt Kulturnämnden bestämmer.VärdehandlingarTill Kulturnämndens förvaltning hörande värdehandlingar skall förvaras på betryggandesätt enligt nämndens bestämmande och Kommunstyrelsens anvisningar.Samråd, upplysningarKulturnämnden bör samråda med övriga nämnder och andra myndigheter samt med enskildaorganisationer i frågor, där nämnden så bedömer lämpligt.Nämnden skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster.Nämnden får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in deyttranden och upplysningar som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifteroch har skyldighet att till andra nämnder och anställda lämna yttranden och upplysningari motsvarande omfattning.Kommunal författningssamling för Borås 2011.

More magazines by this user
Similar magazines