Rapport 2012 - KulturNatten Uppsala

kulturnattenuppsala.se

Rapport 2012 - KulturNatten Uppsala

InnehållInledning 1Uppdraget 2Organisation 2Invigning 3Information, marknadsföring och press 4Information till arrangörer 4www.kulturnattenuppsala.se 4Annonsering 5Kulturstaden Uppsala 5Programtidning 6Sociala medier 7Press 9Övrig marknadsföring 13Ordning och säkerhet 13Trygghetsarbete 13Samarbeten med näringslivet 13Samarbeten med andra kulturnätter 14Umeå kulturnatta 14Kulturnatt Stockholm 14Besöksundersökning 14Utvärdering med arrangörerna om kulturnatten 15BilagorUtvärdering med arrangörerBesöksundersökningWebbstatistikFramsidaFotograf Niklas LundengårdCitat hämtade från Instagram och Facebook.Rapporten är sammanställd av Sofie Blomgren, Projektledare, Destination Uppsala.kulturnatten@uppsala.se2012-11-02


KulturNatten den 8 september 2012Vad har Anundsjö hembygdsförening gemensamt med Uppsala? Den frågan fick vi redan i vårasnär en representant för hembygdsföreningen hörde av sig till Destination Uppsala. Det visade sigatt hembygdsföreningen laddade för fullt för att medverka under årets kulturnatt. Anundsjö ligger iÅngermanland. Den mest kända personen från Anundsjö är Peter Artedi och har precis fått en park uppkalladefter sig i Uppsala. Kopplingen är Carl von Linné. Artedi var god vän och forskarkollega till Linné. Närhembygdsföreningen hörde att Uppsala uppkallat en park efter bygdens stora son beslutade de sig att göra slag isaken och manifestera det hela under kulturnatten.En av Västerås söner hade också uppmärksammat kulturnatten i Uppsala och kontaktade oss för att höra efterom han kunde få komma och sjunga för oss. Freddy Amigo hade precis kommit hem från en turné i Tysklandoch en Tv-intervju i Miami. Med nysläppt platta i bagaget begav han sig till Linnéträdgården under kulturnattenför att ge en operakonsert. Freddy har kallats Sveriges svar på Paul Potts. Han slog landet med häpnad när hanställde upp i Tv-programmet talang 2010.Detta är två exempel på kulturarrangörer som ser ett värde i att åka från andra städer, andra delar av landet, föratt gratis ställa upp och medverka under kulturnatten i Uppsala. Det finns ett nationellt intresse för kulturnattenute i landet. Förutom dessa hade vi besök från bland annat två band från Umeå.Efter kulturnatten skrev Freddy Amigo till oss” Tack Sofie för en underbar kulturnatt i Uppsala vilken Megaevent.!!! […] Hoppas att jag fåkomma tillbaka till er fantastiska kulturnatten nästa år.”Ett av banden från Umeå skrev på vår facebooksida:” Ett stort TACK för en trevlig kulturnatta vill vi säga och vi vill rikta ett särskillt storttack till Sofie (Generalen) och Arne som rattade ljudet på Fyristorg. Arne... du lirari en division för sig, bara så du vet! ;) Allt var bara så bra ordnat, skickligt jobbat! //StrongHeart Crew”Anundsjö hembygdsförening tackade genom att ge både kulturnattens besökare och personal dagens ros i UNT:1


Årets kulturnatt var den 24e i ordningen. Det var ca 650 programpunkter i årets program, vilket är lika mångasom 2011. Det var tillsammans 242 arrangörer som bjud upp till kulturnatt på 148 platser. Även antalet programriktade till barn var ungefär lika många som föregående år, totalt 75 st (84 st 2011).Termometern visade sommartemperatur under dagen. På kvällen föll temperaturen och det blev ganskakallt. Det var många besökare ute. På kvällen sökte de sig till de olika evenemangen inomhus, vilket gett fleraarrangörer besöksrekord.UppdragetDestination Uppsala har i uppdrag att koordinera och marknadsföra kulturnatten. Uppdraget kommer frånUppsala kommuns kulturnämnd. Uppdraget omfattar att Destination Uppsala ska ”initiera, koordinera, leda ochmarknadsföra kulturnatten i Uppsala som ska genomföras andra lördagen i september. Med kulturnatten avseskulturaktiviteter under både dag- och kvällstid. I uppdraget ingår att:• Uppmuntra, stödja och förebereda kulturlivet i Uppsala kommun som arrangörer under kulturnatten ochhålla en god kontakt med en öppen dialog om möjligheter och utvecklingsvägar under hela året.• Utveckla evenemanget i samråd med uppdragsgivaren/kulturkontoret och evenemangslotsen i Uppsalakommun. Marknadsföring och profilering av kulturnatten även utanför Uppsala ska eftersträvas ochutvecklas.• Samarbeta med projektet Kultur för utveckling.• Eftersträva och utveckla extern finansiering och sponsring.• Underhålla och utveckla en extern hemsida för kostnadseffektivisering i kommunikationen medarrangörer och publik.• Anordna invigning under minst en timme på Uppsala Konsert & Kongress, i samråd och samarbete meduppdragsgivaren, som står som arrangör för invigningen.OrganisationEn projektledare har arbetat med evenemanget löpande under året. I augusti började en nyanställdprojektassistent på Destination Uppsala, Malin Lejskog. Projektledaren, Sofie Blomgren, och projektassistentenarbetar tillsammans i ett team på Destination Uppsala som arbetar med olika uppdrag från Uppsala kommun.Tanken med detta är att hitta samordningsvinster mellan de olika uppdragen. Förutom dessa har en praktikant,Grisel Garcia, arbetat med besöksundersökningen och trygghetsprojektet.Planeringen och arbetet med kulturnatten och dess arrangörer har skett i samråd med polisen, socialtjänsten,brandförsvaret, miljökontoret, gatu- och trafikkontoret, fritids- och naturkontoret, kommunledningskontoretsamt UL. Det är ett väl fungerande samarbete som bygger på många års erfarenhet och rutin.Själva kulturnattskvällen är personalkrävande. För att klara detta krävs en hel del volontärer. I år var det ca 20volontärer som arbetade med olika sysslor under kulturnatten. Ett antal personer från Destination Uppsalaarbetade också under dagen och kvällen, främst i kulturnattens besökscenter på resecentrum.2


InvigningÅrets invigningsfanfar komponerades och framfördes av världsmusikbandet Morfis Bixur. Invigningstalarevar länsmuseichef Håkan Liby som berättade om hemslöjden 100 år. Uppsala kommuns Gösta Knutssonstipendiumdelades ut till Reza Rezvani och även föreningsrådet delade ut stipendium. Det var ca 200 personer ipubliken.Morfis Bixus under invigningen. Fotograf Sofie Blomgren.Stipendieutdelning. Fotograf Sofie Blomgren.3


Information, marknadsföring och pressInformation till arrangörerInformationsarbetet är väldigt viktigt. När det gäller information till arrangörerna är webben, www.kulturnattenuppsala.se, och nyhetsbrevet Knattnytt de viktigaste kanalerna. Nyhetsbrevet har getts ut i fyranummer under 2012. Det första skickades ut i mars där arrangörerna uppmanades att börja fundera på vad devill göra under årets kulturnatt. Det är drygt 600 mailadresser på utskickslistan. Nyhetsbrevet publiceras också påwebben. På webben finns också information som exempelvis vilka som får vara med på kulturnatten, vad manska tänka på som arrangör, vanliga frågor och svar samt ett anmälningsformulär.www.kulturnattenuppsala.seUnder året har vi arbetat med att förbättra webben. Anmälningssidan för arrangörer förtydligades ochprogrammet förbättrades. Eftersom våra vanor gällande hur vi surfar och söker information hela tiden förändrasmåste också tekniken hänga med. Eftersom allt fler använder smartphones och surfplattor när de surfar harwebben anpassats och gjorts responsiv. Det innebär att den ser olika ut beroende på vilken typ av surfenhet mananvänder, dvs den anpassar sig för att se bra ut och vara lättläst. När vi tittar på statistiken över vilka webbläsarebesökarna på webben använder, kan vi konstatera att allt fler använder just mobilen och surfplattor. Safari är denmest använda webbläsaren med 28% av användarna. Det är den webbläsare som Apple har i sina enheter iPhoneoch iPad. På andra plats kommer Explorer med 23%. Explorer har under flera år tidigare varit den i särklassmest använda webbläsaren. Statistiken talar också om för oss att 27 % av besöken på webben är gjorda med enmobil enhet.Geografiskt kommer besökarna främst från Sverige, men vi hittar också besökare på webben från USA,England, Tyskland, Finland, Frankrike, Norge, Danmark och Nederländerna. De svenska besökarna kommerfrämst från Uppsala, Stockholm, Göteborg, Enköping, Linköping, Solna, Örebro, Västerås och Säter.Webbsidan kulturnattenuppsala.se lanserades för fyra år sedan. Det brukar ta några år innan en webbsida nåttut ordentligt. I nedanstående diagram ser vi att allt fler hittar till webben. Under perioden 10 augusti till 18september 2012 hade vi 45 752 besök. Under samma period 2010 hade vi 32 894 besök.Besökare www.kulturnattenuppsala.se 10 augusti till 18 september 2010-20124


AnnonseringAnnonsering har skett främst genom projektet Kulturstaden (se specifikation nedan). Inför kulturnatten satte viockså in en annons i UNT som talade om att det är dags för kulturnatt och att det medför trafikavstängningaroch högre ljudvolym än vanligt.Kulturstaden UppsalaKulturnatten ingick i projektet Kulturstaden Uppsala som syftar till att stärka bilden av Uppsala som ledandekulturstad. Detta görs genom att samordna marknadskommunikation, PR och enskilda arrangörers kompetensoch drivkrafter på en övergripande nivå i linje med Varumärke Uppsala. Kulturstaden stärkte kulturnattensmarknadsföring genom annonser i UNT, 18 min, Uppsalatidningen och unt.se. Vi fick också tillgång tilleurosizeaffischer vid busshållsplatser och efter vägar en vecka innan evenemanget.Kulturstadsannons för KulturNatten.5


ProgramtidningProgramtidningen upphandlades i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling) under våren. Tremöjliga leverantörer fick upphandlingsunderlaget, två svarade. Inpress vann upphandlingen. Inpress harproducerat programtidningen flera år tidigare, med undantag för 2011. Tidningen producerades i 65 000exemplar och distribuerades med UNT. 10 000 extra exemplar trycktes upp och delades ut på Gränby centrum,Gottsunda centrum, i centrala Uppsala, på stadsdelsbibliotek m.m. Även turistbyråerna i Sigtuna och Arlandafick tidningar.Uppsalatidningen valde att producera en egen programtidning.Arrangörsutvärderingen visar egentligen ingen större förändring jämfört med tidigare år gällande vadarrangörerna anser om tidningen och vilken funktion den har.Utvärderingen visar att tidningen ger bra information om kulturnatten. Det är relativt få som vill att den ska varatjockare och innehålla mer information. Formatet anses vara bra och den är hyfsat lättläst och lättnavigerad.6


Sociala medierBåde facebook och twitter är viktiga kanaler för kulturnatten.Det är på dessa som det skapas interaktion och kommunikationmellan arrangörer och besökare. Allt fler använder socialamedier för att snabbt få svar på korta frågor. Många frågor somtidigare hamnade i mailinkorgen kommer numer till de olikasociala medierna. Här är några exempel på kommunikation somskett på facebook:7


PressKulturnatten får alltid bra publicitet i Uppsala både inför, under och efter evenemanget. Årets kulturnatt varinget undantag. De lokala medierna hade en god bevakning. De inslag och artiklar som publicerades var överlagpositiva. Mediebilden av årets kulturnatt vittnar om ett väldigt lyckat evenemang med stort engagemang.Några dagar innan kulturnatten skickdes det ut ett pressmeddelande som berättade om nya platser ochnya programpunkter. Det var flera medier som tog fasta på det och rapporterade om nya platser somDanspaviljongen i Stadsträdgården, Engelska parken och Artediparken.Under våren skickades också ett pressmeddelande ut om samarbetet mellan KulturNatten i Uppsala ochKulturnatt Stockholm. Läs mer om samarbetet på s. 14.9


Övrig marknadsföringAffischer sattes upp i skyltfönstren på Kommuninformationen i Stadshuset. En dryg vecka innan evenemangetsattes en banderoll upp på Drottninggatan. Kulturnatten annonserades också i Destination Uppsalas skyltfönstervid turistbyrån i form av en stor led-skärm med rullande bildspel. Ett engelskt program togs fram ochdistribuerades till turistbyrån på Arlanda, hotell m.fl.Ordning och säkerhetUnder de senaste åren har det varit mest ordnings- och säkerhetsproblem på Drottninggatan. Detta var ingetproblem i år då den scen som stått där tidigare inte var med. Det var mycket folk ute på dagen och i börjanav kvällen. Lite senare blev det ganska kallt i luften och det påverkade människoflödena. Allt fler sökte sig tillprogram inomhus och det blev lugnt ute på gator och torg. Polisen rapporterar om en väldigt lugn kulturnatt.Det var några ungdomar som samlades i Stadsträdgården dit de fick bege sig och hälla ut alkoholhaltig dryck. Iövrigt var det inte mycket fylla på stan.Under förra årets kulturnatt var det en del problem med stök och bråk bland försäljarna. De ställde sig inte därde skulle och de tjafsade med varandra. För att undvika detta i år tog vi hjälp av Uppsala 86ers som servade ochhjälpte försäljarna med allt möjligt. Vi hade också bra hjälp av polisen om det behövdes. Det gav resultat och detfungerade bättre.Inför kulturnatten ställdes högre krav på försäljarna. Vi var noggranna med att de skulle ansöka om plats i tid,lämna in alla tillstånd som behövs, visa bilder på försäljningsstånden och tog kreditupplysning på alla. Ävendetta kan ha bidragit till att det blev lugnare väl på plats. Som en del i ett påbörjat hållbarhetsarbete gällandekulturnatten fick försäljare ange i ansökan om de säljer kravmärkta produkter, ekologiska eller Fairtrade. Omde gjorde det fick de rabatt på platshyran. Detta är något vi vill uppmuntra och kommer arbeta mer med iframtiden.TrygghetsarbeteFör tredje året i rad har vi arbetat med projektet Trygg kulturnatt. Det syftar till att förebyggande arbeta medtrygghetsfrågor. Detta görs i samråd med bland andra Brottförebyggande rådet. I år arbetade vi bland annatmed belysning i Stadsträdgården, vid danspaviljogen, och i Slottbacken. Toaletter ställdes ut på stan och belystessamt smyckades på olika sätt för att bli extra attraktiva. Trygghetsarbetet är väldigt viktigt och vi ser att det gerresultat. Toaletterna har blivit väldigt uppskattade och vi får mycket beröm över hur fräscha de är. Belysningarnasom görs är också uppskattade. Men det behövs mer. Stadsträdgården behöver belysas ännu mer då det var därdet fanns ungdomar i år. De höll till i lekparken som är dåligt upplyst.Samarbeten med näringslivetInför årets kulturnatt gjordes en analys över vilka företag som är intressanta att samarbeta med. Sponsringhandlar sällan om rena pengar, utan utbyte av tjänster och service. Av tidigare års erfarenhet vet vi att samarbetetmed Hyrtältet och Ramirent funkat väldigt bra och att det varit viktigt för kulturnatten då de kan erbjudatjänster som kommer både kulturnatten i stort till del, samt enskilda arrangörer. Därför valde vi att fortsätta vårtsamarbete i år.13


Samarbete med andra kulturnätterUmeå KulturnattaInför förra årets kulturnatt inleddes ett samarbete med Umeå kulturnatta. Detta fortsatte i år. I maj åkteuppsalaförfattaren, Anette Skåhlberg, upp till Umeå under deras kulturnatt och läste sina böcker för umeåborna.På vår kulturnatt kom två band från Umeå och gästspelade i Uppsala. Även ett erfarenhetsutbyte kulturnätternaemellan pågår.Kulturnatt StockholmDet är enkelt att ta sig mellan Stockholm och Uppsala. Och vi har båda kulturnätter, Stockholm på vårenoch Uppsala på hösten. Ett samarbete känns givet. I år gick en buss till Stockholm från Uppsala under deraskulturnatt. Det vara en buss som fylldes med kultur. Tanken var att kulturnattsupplevelsen skulle börja redannär man kliver på bussen i Uppsala och sluta när man kliver av igen i Uppsala på natten. Bussbolaget Rätt Bussanlitades och de fyllde bussen med musik, poesi och film. Nästan alla turerna var fullbokade. Tanken var attbussa uppsalabor till Stockholm och tvärtom. Tyvärr gick det inte att genomföra inför Uppsalas kulturnatt dåbussen var bokad på annat. Men detta samarbete kommer fortsätta. Det var ett väldigt lyckat samarbete som kanutveckla.BesöksundersökningVem är det egentligen som besöker kulturnatten? Hur många programpunkter besöker personen i genomsnittoch hur mycket pengar gör besökaren av med? Hur fick besökaren veta att det är kulturnatt? Det här är frågorvi ställt oss flera gången. För att få svaret bad vi Destination Uppsalas praktikant Grisel Garcia göra en publikundersökningsom en del av hennes praktik. Resultatet av hela undersökningen finns i bilaga 2. Vi fick in totalt176 enkätsvar under dagen och kvällen. Enkäten ger en bild av hur det ser ut, men det är inte tillräckligt mångasvar för att det ska vara statistiskt säkerställt. Här kommer några slutsatser från undersökningen.Den vanligaste kulturnattsbesökaren är en kvinna som bor i Uppsala och är 35 år. Hon besöker kulturnattenmed en vän. Totalt spenderar hon ca 400 kr under kvällen. Vanligtvis spenderar hon ca 200-600 kr i månadenpå kulturevenemang som exempelvis teaterbesök, konserter, dansföreställningar eller dylikt. Hon brukar gåpå 1-2 kulturevenemang per månad. Programmet har hon läst i form av programtidningen som distribueradesmed UNT. Hon har också fått veta att det är kulturnatt genom annonser. Hon räknar med att besöka ca 5 olikaprogrampunkter under kvällen.58% av besökarna är kvinnor och 42% män. Kulturnatten har besökare i alla åldrar, men de flesta befinner sigmitt i livet eller i gränslandet mellan tonår och unga vuxna.30% av kulturnattens besökare kommer från andra platser än Uppsala. 17% av de tillresta kommer frånStockholm, 15% från Tierp. Övriga platser som nämns är Knivsta (9%), Östhammar (7%), Enköping (7%),Upplands Väsby (4%), Söderhamn (4%), Sundsvall (4%), Östersund (2%) och Västerås (2%).De flesta av de tillresta övernattade hos släkt och vänner. 29% av de tillresta bodde på hotell eller vandrarhem.Information om att det snart är dags för kulturnatt har besökarna främst fått genom annonsering ochprogramtidningen som distribueras i UNT.De allra flesta tar del av programmet genom programtidningen. Webben har också stor betydelse.14


Många som bara gick förbi stannade upp och tittade, vi hade mycket folk på samtligaföreställningar utom en. Mycket aplåder och frågor efteråt. Vad bra med en biblioteksbuss! Mycket positiv respons från dem som kommenterade eller visade uppskattning. Denenda visade missnöje var en kvinna som ej fick plats på mindfulnessyoga. Hon vardessutom lite sen. Tråkigare var det med en rullstolsbunden kvinna som jag ej kundeta in. Hon blev glad för en skiva jag gav som kompensation, De jublade positiv - var så att säga "med på noterna" ! Mycket uppskattat. många uppskattade att det fanns en aktivitet (frågesport) och kulatt få spela på chokladhjulet. Intresset för de olika specialcyklarna var också stort,Smakprov på bröd gavs också som reklam för en matcirkel, det uppskattades också.Ett tjugotal skrev på för att få vårt nyhetsbrev, ett par blev medlemmar, nyaanmälningar till tre erbjudna cirklar fick vi också. Övervägande positva kommentarer. Särskilt från många yngre beundrare avhinderbanor & stora maskiner. De var glada och tyckte att aktiviteten var spännande och rolig. För några få struladedet med GPS:en men de flesta var mycket positiva. Relativt stort intresse, mycket interaktion och dialog med besökare. Träning och glada miner och ett större förståelse av hälsa! Bara positivt! VI har både Nya och Gamla besökare som kommer tillbaka varje år! Mycket positiva! Det bästa på hela dan, enligt somliga :) Positivt, de tyckte det var mycket bra! Ovationer.. mycket bra... jag fick komma tillbaka och sjunga några sånger till. De som såg den första föreställningen var mycket positiva, tagna och imponerade avskådespelaren som gestaltade Fransiskus med så små medel (ljud, ljus, enskådespelare i en möteslokal) De sade att det kändes som om de hade lärt kännaFransiskus, munken, som det har hemlighållits en hel del om. Mycket av bevisen harbränts. De få bevis som finns ger ett intryck av mysterium vilket publiken gillade attfölja under föreställningens gång.Många var dessutom positiva till att föreställningenvar på engelska. Dels för att deras svenska inte är så bra och dels för attskådespelaren var bra på att förmedla budskapet på engelska. Det var ett av fåarrangemang den kvällen på engelska. Några skrattade högt under föreställningen.Andra tackade för ett lyckat arrangemang, men sade inte så mycket mera. Överväldigande! Applåder, jubel och mycket, mycket beröm efter dansföreställningen! =) Enormt gensvar. Folk stod och väntade när vi klev ur bilen för att packa upp och vifick börja medan vi packade upp ståndet. Det var kö nästan hela tiden. Alla vårasmakprover och bröd var slut redan 21 och vi fick generalens tillstånd att packa ihopredan då. Vi skulle egentligen ha stått till kl 24 men gick vid 22.30. Publiken visade stort intresse och satt kvar under hela föreställningen. WOW


Antal besökare?0‐1010‐5050‐100100‐200200‐400400‐600600‐800800‐1000 1000‐20002000‐30003000‐4000 4000‐50005000‐60006000‐70007000‐800020090‐1010‐5050‐100100‐200200‐400400‐600600‐800800‐10001000‐20002000‐30003000‐40004000‐50005000‐60006000‐70007000‐800020100‐1010‐5050‐100100‐200200‐400400‐600600‐800800‐10001000‐20002000‐30003000‐40004000‐50005000‐60006000‐70007000‐800020110‐1010‐5050‐100100‐200200‐400400‐600600‐800800‐10001000‐20002000‐30003000‐40004000‐50005000‐60006000‐70007000‐80002012


Hur fungerade platsen ni använde ur publiksynpunkt och säkerhetssynpunkt?Ange gärna vart ni var, om ni var i egna lokaler, lånade lokaler eller utomhus.Bra (6 svar)Evenemang på Infoteket, fungerade mycket bra ur alla aspekter.ROLLS galleryMissionskyrkan har bra och centrala lokaler, lokalen var lagom storFungerade bra. På U-a konsert&kongress.Vi hade resplanen som plats och det var verkligen braVi var i Missionskyrkan. En bra lokal för oss och mycket publik.Vi var i Artediparken, utomhus. Parken har en naturlig genomströmning av gåendeoch cyklister som cyklar än på cykelbanan och än på gångbanan. Parken har en störregrön yta ca som vi använde till scen och fiskdamm och publikplats. Ett ca 50 m långtjärnräcke längs parkens del som ligger längs med Fyrisån använde vi somutställningsupphängning av 15 inplastade foton i A3-format. Gångbanan längs medräcket och ån var naturlig gångväg och förbipasserande kunde lätt sakta ner och ta tillsig våra bilder och vår informataion. Vi samtalade med många av våra besökare.Säkerhetsmässigt fanns det smärre problem med och för cyklister. Vår elanslutninglåg över cykelbanan vars gupp då blev ett störningsmoment för cyklisterna. Generelltvar cykeltrafiken lite väl snabb och påverkade de gående. Cyklisterna användestundtals även gångvägarna i parken som cykelbana under dagen. Små barn måstehållas under uppsikt då en lång sträcka längs parken vetter mot Fyrisån och kortsidanmot en starkt trafikerad gata, St Olofsgatan.Innergården vid pub nitton, fungerade bra! Lite svårt bitvis för publik att hitta in ochbitvis otroligt mycket folk!Lite dåligt ur publiksynpunkt. Dragarbrunnstorg byggdes om, så det var inte likanaturligt att komma in söderifrån. Bra. Superfin akustik på Slottet men det fanns för lite stolar till publiken ;)Lyxproblem när man står på scenen. Bra, egna lokaler Den fungerade bra (vi hyrde Spegeln). Vi var på gatan på stora torget, det fungerade bra Vi var vid sidan av Åhlens, mitt emot kebabhouse och det var utmärkt bra plats föross. Platsen var utmärkt Mycket bra. Egna lokaler. Vi var i egna lokaler i Vasaborgen, och de funkar jättebra! Egen lokal. Egen lokal. Vi var på English bookshop samt bibblan (innerstan) och hade inga problem medpublikfrågor, det enda var kanske att det blev trångt men det är bara kul.


esecentrum och globalen är bra platser funkar bra i avseenden, däremot så liggerdanspaviljongen lite bakom men nästa år finns den nya bron¨på plats med merförbipasssernde.men funkar bra ur säkerhetssynpunktMycket bra. Vi var vid centralstationen i passagen. Bra med stöd med mikrofon ochhögtalare.Torget och det fungerade okVi var litet här och där kring ån. Fungerade bra.mycket braArtediparken längst fyrisån. En bra plats att arrangera olika aktiviteter somfiskedamm, teater, högläsningSamtliga platser fungerade tillfredsställande (Linnéträdgårdens orangeri, Botaniskaträdgården utomhus, i orangeriet och i Tropiska växthuset). Trångt förbarnaktiviteterna i Linnéträdgårdens orangeri...Vi uppträdde på UKK. Där funkade allt perfekt.Vår gränd på västra ågatan funkade jättebra, scenen skulle behövt vara lite högre.Säkerheten fungerade utifrån evenemanget och utrymningsvägar fanns.Vi stod på gågatan utanför Åhléns. Det var en bra plats på alla sätt även om vi nogkommer att stå senare på dagen nästa gång.VI var i egna lokaler. Den fungerar bra, tyvärr är den för liten för kulturnatten då vihar en gräns på 50-60 personer. 50 till ville komma in denna kväll.Vi var i egna lokaler och det fungerade så som vi ville.Vi använde Biotopia, det fungerade efter omständigheterna bra.Vi var utomhus vid fem tillfällen och inomhus i Orangeriet i Linnéträdgården en gång,och jag upplevde att publiken fick plats både ute och inne, att ljudet var helt okej ellerbättre än så, samt att säkerheten vad god.Inte bra. Reseplan. Få människor, de som passerade hade bråttom och var på vägnågonannanstans.Var i KBTI UTVECKLINGSLOKALER på Sankt Olofsgatan 6. Små men personliga,tyvärr ej tillgängliga för personer med rörelsehinder, rullstolar eller rullator.Dragarbrunnstorg var braSlottsbiografen funkar fint, som alltid.Gamla torget utomhus. Fungerade bra. Stor genomströmmning av folk. Se docknedanBra, med vore ju toppen om det fanns läktare. Eftersom vi har mycket publik och detär svårt för alla att se.mycket bra.Botan och Linneträdgårdenperfekt i AlfvénsalenMycket bra. Norra sidan av NybronBra, bra akustik, lagom stort, kommer nära publiken.Egna lokaler både inomhus o utomhus.Inga direkta problem ur säkerhetssynpunkt.Publikt verkade det fungera bra.


Linnestigsstolpen utanför Linneträdgården. Det var en mycket bra plats.Lokalerna fungerade utmärkt. Vi fick posititv feed back av dem som kom och besökteoss. Det är stort och rymligt. Vi var i våra träningslokaler på Alsikegatan 2Mycket bra. Vi fick vår "vanliga" plats vid Resecentrum, som är jättebra.Vår egen lokal på Bergsbrunnagatan 9. Vi hade över 50 besökare trots krav på attman skulle boka sig och att vi ligger lite avsides. Har man något folk är intresserade avså får man publik!Linnéträdgården orangeriet. Fungerar bra.Centralpasagen Funkade braI egna lokaler vilket fungerade utmärkt då det kom ca 50 personer, vilket var alldeleslagom.Café Alma Universitetshuset är perfekt för oss!Bra, Nannaskolans aula (egen)Vi var på baksidan av centralen vid den stora trappan. Det tyckte vi fungeradejättebra, publiken kunde sitta eller stå i trappan och se bra. Säkerhetssynpunkten varockså bra, inget farligt jag kunde tänka på.relativt bra...linneträgården, ett mycket vackert ställe i orangeriet jag var i en lokal,"inne" och det kändes lite gömt, det är svårt att se vad som pågår där inne iträgårdens lokalen.Hos oss på Clarion Hotel Gillet flöt allt på som vanligtVi var i Drakensalen, Studieförbundet vuxenskolans lokaler på Kungsängsgatan 12 entrappa upp. Lokalen som sådan var bra för enmansteater och ljud och ljus var bramed 100 platser för publik. Publiken däremot hade svårt att hitta dit, då lokalen intefanns utsatt på kartan. De fick fråga sig fram, och en del av dem kunde inte svenska.Vi hade en person i entrédörren vid gågatan för att kunna lotsa folk rätt. Vimisstänker att några avstod från vårt arrangemang för att de inte visste var det låg.Det är ju ingen "teaterlokal" i vanliga fall.Bra. Vi stod i korsningen gågatan och s:t persgatanJättebra. Vi var utomhus på Stora torget, Åhlénshörnan. Syns bra och vi träffarmycket folk.Allt perfekt!Cykelutställningen hos oss har flyttat ner i källaren (polisens gamla skjutbana. Det varförsta gången vi hade en större visning där. Vi lärde oss mycket av visningarna.Vårasamlingar visades 14.00, 16.00 och 20.00. Totalt hade vi 176 besökare. Något sämreän de två senaste åren. Berodde förmodligen på för bra väder för vår innomhusaktivitet.Konserthuset, sal B. Platsen var bra MEN ljudtekniken var KASS, min CD krånglademitt i dansen. Mycket dåligt av dem att inte ha koll på ljud, teknik etc...Bra. Vi stod mitt emot Stadsbiblioteket.Egna lokaler fungerade bra


Mycket bra plats i år, framför stora trappan under resecentrum. Bra att vi intestördes av andra aktiviteter. Tidigare år har vi varit på busstorget i närheten av musiksom varit mycket störande. På Sysslomansgatan utanför Globalen. Som vanligt var det bilar som ville förbi trotsatt gatan är stängd. Ingen blev påkörd i år tack och lov Vår lokal ligger utanför det område där de flesta arrangemang tar plats så publikenmissar vårt bidrag till Kulturnatten Var i egna lokaler som vi känner väl Perfekt, vi var utanför Domkyrkan. Mycket bra. Stadsparken är perfekt plats för oss Mycket bra (UKK, sal B) Platsen var kanske lite trång, men det var också positivt att folk kunde passera förbi,och kunde stanna till ett litet tag, utan att behöva gå specifikt till den platsen. Mankanske kunde ordna något slags "fil" för folk som bara vill passera nästa år. Platsensom sådan var helt perfekt för vårt nummer med theremin och elektroninstrument...Hoppas få använda den nästa år (med ett utökat program). Vi var i egna lokaler och på slottsgården. Fungerade bra. Missionskyrkan fungerade smidigt och bra, eftersom vi kan våra lokaler, somdessutom nyligen har uppdaterats med nytt brandlarm mm Riktigt bra! Vi var på Sfr:s scen, vid Centralpassagen, Orangeriet i Linnéträdgården(där fixade de snabbt till extra utrymme åt oss, över förväntan) Multikulturföreningenoch Globalen. Väldigt bra. Vi var i Botaniska och det var suveränt! Botaniskas Lotta Saetre varväldigt hjälpsam med allt. Gamla torget. Vi tyckte det fungerade toppenbra. Mycket folk som strömmar förbi.Plats för en del att stanna (i tält och utanför). Tycker att det säkerhetsmässigt var bra. Egna lokaler, fungerar bra mcyket bra, egna lokaler Vi använde oss av Grands lokaler, och det gick jättebra. Utifrån alla synpunkter. Fungerade bra, vid eng parken Inget vidare, alldeles för stort och kallt att stå på betongen och spela akustisk musik,men dock hyfsat med ljudläggningen/tekniker Både Strongheart och Larsh var mycket nöjda med sina framträdanden och detverkar som att arrangörerna var det också. Vi var bland annat vid Resecentrum, där var det väldigt "konstigt" - inte särskiltmycket folk och osynlig personal. Det var lite tamt och publiken tappade intressetoch gick därifrån. Jag spelade först på UKK Sal B. Inga problem där. Alla hade koll på sina saker. Frånförsta sekunden vi landade där till efter spelningen kändes allt tryggt. Sen spelade jagpå Nybron, gjorde ett uppträdande för Vänsterpartiet. Jag tycker bron är en svårpunkt för att göra uppträdande, i och med att den är, i sin natur, gjort för att gå förbi,inte stanna. Men det är upp till enskilda arrangörerna att bestämma var de ska vara,


förstås. Det ni kan göra är kanske tipsa arrangörerna att inte vara på bror om de skaha uppträdanden. Sedan spelade jag på Karnevalståget. Trots att det kom bara engrupp, uppskattades det väldigt mycket. Sträckan fungerade väldigt bra. Förutom attLjudbild var lite ledsen för hur mycket vi lätt, men sådana ljudkrockar händer underKulturnatten. (Ett tält nära dem spelade hög musik hela tiden faktiskt, vilket var litejobbigt för dem hela dagen/kvällen.) Uppträdanden efter tåget, på Dragarbrunn,fungerade riktigt bra. Säkerheten verkade inte vara något problem. Ljudbild hade enbra spärrad backstage, till exempel.Vi hade bokbord på Gamla Torget och är mycket nöjda med vår placering.Korskyrkan som vi var grannar med hade dämpat sin musik jämfört med förra året såvi kunde diskutera med våra besökare.St Eriks Torg. Bra plats under dagen. Fungerade inte när det var uppträdanden påscenen som omöjliggjorde all konversation. Inga säkerhetsproblem och elenfungerade bra.För priset helt okej plats mitt på S:t Eriks torg och förvånansvärt bra försäljning. Endaatt kommentera på var att det var lite trist att alla underhållning var länge motfyristorg vilket stoppade många från att komma bort till oss. Så lite jämnareunderhållning geografiskt skulle uppskattasEgna lokaler och de fungerar bra.Bra. Egna lokaler. Fin atmosfär.egna lokaler, funkar braHar ni andra synpunkter på platsen?för vår del bra.Just den scenen på Uppsala Konsert &kongress passar bra våra dansuppvisningdock lite dåligt med "diskot" i centralpassagsen för vi kunde inte tala med den somkom till våran buss pga Volymen från den platsenLjud var störande för oss. Dels från trafiken på St Olofsgatan men det som stördemest var då och då hög musik från andra aktörer, rent konkret var det etttrummande gäng som vid ett tillfälle befann sig vid norra brofästet vid St Olofsbronsom rejält störde oss vid vår diktläsning. Om det var en vandrande orkester eller omdet var en aktör på plats vet vi inte. I övrigt var det positivt med att det fannssittplatser tack vare sofforna i Artediparken.Det ligger en aning avsides också. Vårt program är enormt, så det vore kul attarrangera på Stora torget.Inte mer än att vi var mer än mycket nöjdaden enda att samarbeta om det gårMer genomströmning längs västra ågatan vore toppen till nästa år. Men såklart bra attdet är avstängt för biltrafik.Vi tycker om vår teater!


Ledsen för att vi inte har hiss i huset så att rullstolsbundna kan ta sig tillPsykiatrihistoriska museet På Östra Ågatan söder om torget var det musik som blev högre allt efter att kvällenfortskred. Samtidigt hade Korskyrkan, som var på torget, musik som försökte görasig hörd i konkurrensen. Det blev väl mycket av ljudmatta. Fungerade bra för rullstols transporterad Bra samarbete med konstmuseet också. Vi ser gärna fler arrangemang i huset! Den här gången var det tot.8 olika program,bra för oss alla! VI hade 1188 besökare mellan kl.17-22 !!! Högljudd Man skulle kunna urföra evenemangen ute i trädgård med lite belysning då lockas manin flera folk... för det är ju en vacker plats men det syns inte utifrån... Denna vackraplats försvinner bland den mängden av evenemanger som pågär just i uppsala och närmörkret faller, då tror man att det i inte pågår mågon aktivitet "där inne".. Ute är detbäst just för linneträgården och med lite ljuseffekter då får vi in många flera besökare.mängden Flera hade kunnat ha arrangemang hos Vuxenskolan samma kväll då de har mångalokaler i varierande storlek. Det finns toaletter, kaffeautomat etc Vem som helst kanlåna deras lokaler, men framförallt föreningar. Låter nästan "fjäskigt" men vi är så nöjda med allt! Bra plats för numret! Slottsplatsen borde utnjuttas bättre, den är ganska mörk och stor. Inte lätt förenskilda aktörer att fylla. Borde vara mera ljus och massor av aktiviteter. Nej, men däremot på fråga 5, där det bör stå "Ange gärna VAR ni var". "Vart" inlederen fråga om riktning, dvs om nästa plats: "Vart gick ni?" eller som det hette i "Femmyror är mer än fyra elefanter": HÄR är där man ÄR. DÄR är där man INTE är. HÄRhar man alltid med sig. Hoppas vi får vara där nästa år! Kan man prel.boka? ;) Fick klagomål på ljudvolym, vilket ju på alla platser är en utmaning. Dock kom högreljud från Fyris torg och Östra Ågatan. vår egen lokal Gick problemfritt Nästa gång vill vi vara på en scen och gärna inomhus Det är annars en naturlig amfiteater som borde utnyttjas bättre. Jag tycker Kulturnatten kan spridas till att vara en Kulturvecka. Uppsala har dennapotentiell. Synd att det inte blev en sorts "världsscen" på Drottningsgatan. Jagfunderar om KulturAlla kan tänka sig att ta det på sig nästa år. Det var besvärligt att dra elkabeln tvärs över hela torget. Vi var tvungna att tejpa denmot marken för att man inte skulle snubbla. Nej! Allt var bra och välordnat.


Vilken betydelse anser ni kulturnatten har för er gällande…Skala 1-5. 1. Ingen betydelse5. Väldigt stor betydelse70%PUBLIKKONTAKT?2009 2010 2011 201260%50%40%30%20%10%0%1 2 3 4 5VÄRVNING AV NYA BESÖKARE/MEDLEMMARTILL VERKSAMHETEN?40%2009 2010 2011 201235%30%25%20%15%10%5%0%1 2 3 4 5


MARKNADSFÖRING?50%2009 2010 2011 201245%40%35%30%25%20%15%10%5%0%1 2 3 4 5KONSTNÄRLIG UTVECKLING?35%2009 2010 2011 201230%25%20%15%10%5%0%1 2 3 4 5


KONTAKTER PÅ KULTUROMRÅDET40%2009 2010 2011 201235%30%25%20%15%10%5%0%1 2 3 4 5Övriga kommentarer om ert evenemangVi var nöjda.Våra programpunkter låg spridda med en knapp timmes mellanrum över helaöppettiden, dvs under sju timmar. Vi hade personlig kontakt med uppskattningsvis entredjedel av våra besökare.Vi var ju tvingade att ställa in pga av annat arrangemang som tog för många av våramedlemmarLika kul som alltid!Vi bestämde oss för att ha öppet i sista stund, årets säsong var lite speciell eftersomvi har haft mycket annat, så vi var inte med i programtidningen. Men folk rör sig iområdet och det blir spontanbesök.Toppen!Tiden för evenemanget var lämpligt.hoppas nästa år bli bättrelyckat, fint och kul!Det är välkänt! Svårt koncept med roligt att pröva. Se gärna vår lilla film för att få ett bättre (?)intryck av vad som hände: http://youtu.be/I2kQt3RC5cA


Det var väldigt lite folk vid Centralpassagen, nästa år ska vi ta det lite senare om detgår.. JÄTTEFIN TRADITION och fantastiskt roligt att få vara med. Hoppas att jag nästa årska ha ork kvar att gå på egna evenemang när mina egna är avslutade. Tycker det ärbra att vi som erbjuder friskvård och återhämtning får vara med och bidra medutrymme för återhämtning under detta inensiva kulturdygn med massor av härlig"input". Det är super att hålla visningen på KUlturnatten! Vi hade information och förde samtal med nyfikna. överskotten har vi skänt till välgörande ändamål. Tack vare detta arr kommer vi attvara med i Globen i år. Läs mer på vår hemsida www.celeresnordica.se Återkommer gärna 2013 Vi är nöjda. Lika roligt som det alltid är när det är Kulturnatt. Vi ses nästa år! :) Vi har fått alla möjliga generationer besökare. Det var första gången vi hade evenemang i butken. Gick mycket bra. Eftersombutiken finns vid Fyristorg var för högt ljud från scenen även vi hade stängt dörr.efter21:00 började komma in arkohol påverkade folk och kände oss lite osäker i butiken.Det bore bara bra om ni sätter in extra ordningsvakt efter 21:00 som går runt närascenen och kollar även in i butiken som är öppet då då. Vi fortsätter i samma stil /concept Lokalen är lite för trångt och när folk gick in och ut hela tiden det blev störande förde som satt och ville se hela föreställningen. Vi har tidigare Kulturnätter satsat på italiensk musik och sång (2006-2010) och dethar alltid varit succé, ofta så stor succé att vi har fått neka folk att gå på förstaföreställningen och istället hänvisa till nästa. Särskilt det året vi hade sopkonsert påMusicum. Det visade sig att det var svårare både 2011 (Vi fick slita hårt medmarknadsföring i princip face to face för att få fullsatt sal) och 2012 att naturligt lockamänniskor att se på teater. Kanske är det för att det finns fördomar om att det inteär lika "lättsmält" med teater, utan det krävs en del av den som lyssnar/tittar och attdet därför lockar färre? Vi kan bara spekulera. Huvudsaken var att de som kom varnöjda och tyckte de hade valt rätt. Vi gjorde inte föreställningen för att tjäna pengar.Mario fick alla inträdespengar och det räckte åtminstone till att täcka hans boendeoch mat i Uppsala den dagen. Som alltid proffsigt genomfört. Det är enda dagen på året då alla Uppsalabor kommerut. Det blir en folkfest. Tack för att vi fick vara med. I övrigt se tidigare tack till dig Sofie i ett e-mail. Vi knötmånga nya kontakter tack vare detta evenemang som för oss vidare framåt. Det här var jätteroligt. Vi vill gärna vara med nästa år också. I år testade vi konceptetoch gör det ännu bättre till nästa år. Vi är mycket nöjda.


Mycket nöjda!!! Vi återkommer!Upprepar det gärna nästa år, och gärna på samma plats.Eftersom vi även har servering, finns det en del som blir kvar rätt länge iMissionskyrkan och växlar mellan författare, fika och körer.Vi återkommer hemskt gärna nästa år med! Kulturnatten vill man inte missa.Helt perfekt! Precis som vi hade önskat! (Bra väder också!)Vi hade även gjort i ordning en enkätundersökning som ungdomarna fick fylla i. Dethandlade om vad som skulle få dem att besöka en fritidsgård respektive vad som fårdem att inte besöka en fritidsgård. Utifrån det så vill vi med deras önskemål ochhinder kolla vad vi har att göra med och utifrån det utveckla en verksamhet somlockar fler ungdomar till en mer aktiv fritid.Vi hade två evenemang vi invigde slödutställningen på Park Inn och spelade påcentralstionen i gången under.Fler intresserade besökare än vi kunnat drömma om!Väldigt värdefullt att kunna delta med våra aktiviteterVi har bestämt oss för att inte ordna några extra aktiviteter på kulturnatten, endastha öppet som vanligt. Kostar oss för mycket i arbetstid.


KULTURNATTENS SAMORDNINGHur fungerade kontakten med KulturNattens samordnare?OK (2 svar)Bra (26 svar)Väldigt bra (23 svar)Utmärkt (8 svar)Snabb mailkontaktKontakten fungerade mycket bra. Snabba svar. Bra problemlösare. Bra bollplank. Vifick många bra idéer, tips och konkreta förslag från Sofie och senare även Malin!Tusen tack för ett mycket bra jobb som samordnare! Det var också roligt att ni komtill vårt evenemang för en hastig överblick av verkligheten! Och dessutom är ni såtrevliga! Alltid tillmötesgående och glada, vilket betytt extra mycket för oss som nyaoch ovana och med många frågor.Fint, tog lite tid ibland att få mailsvar men annars bra.Utmärkt! Sofie är grym.SisådärI år behövde vi inte ha någon kontakt, men förra året funkade det superbra då vi fickuppdatering på hemsidan om slutsålda biljetter på några minuter!Mycket bra, av den kontakten vi hade.Bra. Lätt att boka och kommunicera. Bra. Bilden jag skickade in till hemsidan kom med och jag var nöjd :) lätt att kontakta och konkret svar bra, alltid lätt att ha att göra med, positivt. Klanderfritt! Bra den lilla kontakt vi hade. Vi fick jättemycket hjälp eftersom vi var sena med våra inskick. Vi ber om ursäkt fördet och tackar för utmärkt service! Nästa år hoppas vi ha bättre framförhållning. Jystehet och tålmodighet i kontakten. Väldigt liten kontakt, men den lilla funkade jättebra. E-post kontakter fungerade utmärkt! man fick bra respons i tanken på den gigantiska jobb de utför. Det var en bra kontakt, trots att jag var petnoga med varje litet " eller , .Positivattityd och snabba svar. Mycket bra. Hon var tillgänglig när vi behövde det som mest. En bra fungerande kontakt Jag saknade e-post bekräftelsen på att ni har fått vår programpunkt. Mycket bra, snabb respons Det fungerade bra, speciellt när vi fick problem med eldragningen till vår plats(Skytteanum). Men med energiska insatser från arrangörerna/samordnarna, så lästesig problemet snabbt! Mycket bra jobbat!


Svårt att få tag i Sofie i början men sen gick det bra.Utmärkt! Snabbt, sakligt och hjälpande.Allt gick väl.Det tycker vi fungerade jättebra!Var ej ansvarig för kontakt med er, utan vi hade en kontaktpersonUtmärkt, mail funkade och telefonMycket fint. Vi är ju oerhört nöjda med den exponering vi fått.Efter en initial missförståndsomgång så bra.Smidigt. Inga problem. Glad att hon fick en assistent. Det måste ha gjort livet mycketgladare för henne.Bra, inga problem, lättförstådda anvisningarInte mycket kontakt men allt fungerade smidigt + Inget att anmärka på det var ok, bara ett mejl.


PROGRAMTIDNING OCH WEBBÅRETS PROGRAMTIDNING30%2009 2010 2011 201225%20%15%10%5%0%Var lättläst ochlättnavigerad.Har ett braformat(tidningsformatet)Ger brainformation omKulturNatten.Borde innehållafler sidor så attdet får plats merinformation.Fungerar som ettbra komplementtill webben.Övriga åsikter om årets programtidningAlldeles för stort och omfattande program!Lite bättre struktureringMan skulle kunna ha en lista i alfabetisk ordning i även tidningen med årets arrangörerkopplat till kartinformation (A3 exempelvis) om VAR man finner dem eller info om plats iklartext. Listan skulle kunna vara i liten stil så att den inte tar så stor plats. Där kan man dåsöka sina favoriter!Strukturen är svår - kanske utgå ifrån intresse och innehåll istället för platser? Om man intekänner till platserna, hur vet man vad man ska se?mycket fin dock borde händelserna vara sorterade efter tiderna istället för platsernaupplever att det är svårt att få en bra översikt över var och när allt händer, men vet att detär svårt att informera så att det funkar bra för alla. någon är intresserad av område i stanandra av visst utbudwebben är bra komplement till tidningen snarare.Jag får känslan av att webbsidan börjar bli viktigareSakna att vi inte fick vara med på kartan i programtidningen över KulturnattsutövarePå webben kan man intebläddra programmet efter plats, därför är det bra attprogramtidning är soterad efter platser.Vårt evenemangs plats var inte utsatt på kartan, så det kan vara bra till en annan gång attdubbelkolla sådant.Publiken blandar ihop de 2 olika orangerierna men det vet ni ju redan.


Arrangörerna skall naturligtvis vara uppdelad efter typ av evenemang (musik, konst , teater os v) och inte stå i bokstavsordning.Ovanligt svår att hitta i! Annars så är det väldigt bra med en papperstidning som man kan hamed sig just under kulturnatten, men om man inte hittar saker i den, ens när man vet vadman letar efter, så fungerar det ju inte så bra.Bra at det skickas hemTidningen var bra förberedd. Tillräckligt med information, intresseväckande. Nuförtidenfungerar tidningar för att hänvisa folk till hemsidor, det gjorde er tidning. (Jag tycker att varoch ett val här uppe i del 2 kunde vara "grade scale" frågor. )Uppsalatidningens bilaga var bättreVad tycker du om hemsidan? Utveckla gärna. www.kulturnattenuppsala.seOkej (5 svar)Bra (22 svar)Väldigt bra (3 svar)Bra med en samlad hemsida med all information, lättnavigeradHar ej tagit del avBra hemsida generellt. Sökfunktionen, mycket bra att den finns. Man borde kunna väljasortera på arrangör i sorteringsfunktionen på Programsidan. Årets KulturNattsprogramborde ligga kvar längre på hemsidan med sök- och sorteringsmöjligheter även eftergenomförandet i september. Det kommer in så många på slutet att man inte hinner se förevilka andra som är aktiva, då har man själv fullt upp att förbereda sitt arrangemang. Där blirden tryckta programtidningen ovärderlig eftersom den är det enda dokumentet som finnskvar. Ja även den i pdf förstås. Om man kunde sortera och analysera även efterKulturNattens genomförande så får man ett bättre verktyg som underlag för sin analys ochplanering inför nästa års deltagande. Arrangörsutvärderingen borde finnas som pdf så mankan dela med sig till de övriga i gruppen på ett enkelt sätt såväl innan den är ifylld och efter.Förstår att den sortens enkät är praktisk, men när man skickat in svaren kan man inte få enkopia själv som man kan dela med sig heller, så jag skriver ett worddokument med alla frågoroch svar… inte så himla effektivt, men då kan vi ha det i vårt analysunderlag och vår internautvärdering också.Har inte kollat så mycket på den!Utmärkt, lätt och snabbt att ändra när det behövs.Bra och lagom. Jag var dock inne för lite för att göra en rättvis bedömning.Har inte tittat så noga, tyvärr.Lätt att fylla i sitt evenemang. Något svår att hitta i och att söka i. Docj utgår jag från tidigareår, i år hade jag inte tid att söka med "besökarögon". Kanske har webben ändrats till i år.Bra utformad. Bra utformad.Var inte så mycket där, tittade mest i tidningenpå hemsidan är det lättare att hitta om man vill se ex. teater, hantverk eller dans då kan mansöka efter det utbudet.Vi använde inte hemsidan så mycket, men det vi använde fungerade det bra.Har inte läst den


Bra! Som arrangör och arena för många evenemang önskar jag att evenemangen kom intidigare på webben. informativ ur arrangörssynpunkt. Lite svårnavigerad när man ska lägga in och ändra i sittarrangemang. Konstiga svar i sök. Lite svårt att få en överblick över alla arrangemang. Eftersom vi anordnade ett evenemang tittatde jag int runt så mycket på den. Men det lilla jagsåg tycke jag tyckte fungerade bra och var fint.. Klart bättre i år än förra då ett störande ljud låg över sidan Mycket bra, men ju fler arrangörer. desto mer svåröverskådlig. Går förstås inte att undvika.Bra att man kunde söka enligt olika kategorier, tidpunkt, tema etc. Bra! Kan kanske utvecklas med livesändingar? Har tyvärr knappt använt den. Man hinner inte gå på särskilt mycket när man själv medverkar. Tittade ytterst lite på den i år. Den funkar bra då den är sorterad på ämne/genrer. Fungerar smidigt att anmäla aktivitet. En bra och tydlig hemsida. Välgjord och överskådlig. Tydligt och bra, sökordsfunktionen fungerade jättebra! Sortera akter efter scen Bra men ville ha lite mer information om evenemang. Bra, fast jag hade velat ha våra två arrangemang uppdelade på två evenemang både på webbenoch i tidningen. Den är bra. Har inte varit inne och kollat där jättemycket, men av det jag har sett har jaggillat den. fantastisk och lätt att söka. Toppen! Bra att kunna skapa sitt eget program t ex. Bra också att det har fyllts på hela tidenså fort evenemangen har lagts in. Jag saknade utställarna Kan i vissa lägen vara svår att hitta i. Tittade inte på den Skönt att kunna registrera flera programpunkter utan att behöva skriva adress mm om ochom igen! Den är betydligt bättre än tidningen Inget att anmärka har inte varit inne på den. Den fungerade bra, helt enkelt. Lätt att hitta olika typer av evenemang. Med tanke på Sista-minuten-ändringar vore det bra, om arrangörer kunde gå in och själva fixaändringarna. Det förutsätter behörighet att ändra det egna arrangemanget - och inget annat -men det borde väl inte vara så svårt att ordna. Ren, tydlig och lättnavigerad. Bra att det var lätt att söka i programpunkterna. Fungerat mycket bra till det jag använt det till: söka programpunkter, info till oss somarrangör Bra, mycket information med etc. Har inte använt den i någon större utsträckning Inte tittat


Hemsidan var lättillgänglig och bra. Dock skall texterna vara anpassade efter aktuell info.Utsålt var ett ord som kom upp då vi hade ett disco som var gratis t.ex.bra, kanske att man som arrangör ska kunna gå in ocvh göra ändringar i programmen manlagt upp.Den är lite svårnavigerad och man hittar inte alltid vad man söker.Hemsidan är väldigt bra strukturerad. Man kan söka lätt utav olika kategorier, göra sitt egetprogram. Den fungerar snabbt, även på mobiler. Jag tycker den är anpassad till Kulturnattensendags-intensiv-program på det bästa sättet.UTVECKLING OCH FRAMTIDTycker ni att det behövs några förändringar för KulturNatten? Vilka och varför?Nej (10 svar)Alldeles för många programpunkter! Man blir frustrerad. Man bränner av allt på ettdygn! Dela upp alla aktiviteter på olika helger! EX.: konst,musik,museer, etc...........Inge disko i centralpasagsenKulturNatten skulle säkerligen kunna utnyttja nya tekniska möjligheter mer, men harinte några konkreta förslag. Föreslår kontakt med nyteknikkunniga som kan säkerthjälpa till där.Inga för vår del.Fungerar braFunkar bra!kortare enkät. Enklare att ändra i nätprogrammet.Nej, inte vad jag vet: Det fungerar bra tycker jag.Bra som den är. Stort utbud men förlängs den till en helg kan nog intressetförminskas - "man kan ju gå i morgon"Svårt för oss att bedöma.En på våren och en på hösten.Se över ljudbilden. Placeringen av högtalare ody.Mer uppmärkssamhet på dom äldre arr.Svårt för oss att bedöma - men låt oss fundera-Ljudnivån är mycket hög från många arrangemang. Dels stör olika arr. varandra, delsblir det inte trivsamt. I övrigt mycket bra så det mästa bör bevaras som det är.Jag skrev det förra punkten.Det är väldigt många äldre som avstår att hålla sig kring gågatansarrangemang/evenemang eftersom det är mycket ungdomsfylla och trängsel. Många avvåra medlemmar ansåg att det varv mycket ljud från den kurdiska "festen" påForumtorget som inte var så särskilt bra organiserad, tyckte de. Jag personligen (EvaCederholm) gillar att det är en blandning men har också sett tendenserna till att detblir ytterligare ett tillfälle till att ungdomar får "supa till". Jag arbetar som lärare och


hör hur ungdomar pratar om vad de ska fira Kulturnatten med... och då pratar deinte om uppträdanden utan om dricka. Det är jättetrist. Kanske kan man samla merriktade evenemang i zoner? Då vet ju besökaren vad den ger sig in i för zon?Förmodligen är det inte så lätt att lösa, men att dela upp kvarteren lite mera kanskekan vara en lösning? Nej inte i skrivande stund. Vi är så nöjda! Nja, mer synliga reklam. Mer kultur och mindre jippo. Kampsporter o likn har ingenting med kultur att göra.Högre kvalitet allmänt på det som visas. Mycket är för amatörmässigt. Möjligen omdöpning till Kulturdygnet, eftersom många arrangemang år under dagtid. Det är väldigt bra, även om det ibland var svårt med kolliderande högaljudupplevelser. Vi försökte hålla oss till en lokal ljudspridning. Nej, egentligen inte. Inte för vår del. :) Inget särskilt jag tänker på. Striktare tag när det gäller alkoholkonsumtionen bland ungdomar. Mer "ögon"runtom i Uppsala. Jag tycker Kulturnatten kan utvecklas till att vara en Kulturvecka. Uppsala har dennapotentiell. Tycker att man kunde få ansöka om evenemang och få en summa pengar för att göradet (motsvarande Allt ljus).Önskar ni vara med nästa år? Ja (82 svar)Nej (1 svar)EventuelltFörmodligenFunderarOm tid och hälsa finns, så självklart!troligtvis jaja, som det ser ut nuOm vi har en föreställning färdig då kommer vi säkert vara med.Inte i den här formenMöjligenEvenutelltJa och vi önskar samma plats. Vi hoppas ni tycker att vi har ett passandearrangemang för platse, det tycker vi. Vi är bara intresserade att vara där fram till kl19.Självklart! Men var? Kanske i andra orangeriet?Givetvis vill vi vara med.


Ja! Kulturnatten är en tradition man inte vill missa!Vet ej än. KanskeJa om allt går som det skaÖvriga synpunkter Vi har utvecklat vårt samarbete dels på hemmaplan i Ångermanland, men ävennationellt genom samverkan med Danmarks hembygdsförening och poeter ochmusiker i Uppsalaområdet. Vi har utvecklats i vår konstnärliga kulturgärning enbartgenom vår målsättning att medverka under KulturNatten i Uppsala. Vårt deltagandei KulturNatten har stärkt vår marknadsföring inte bara i Uppsala utan även påhemmaplan. Artediparken som plats var inte allmänt känd i Uppsala innan vårtevenemang där under KulturNatten, något som kan ha betytt att folk inte visste omden som möjlig kulturscen, trots kartan i programtidningen. Man kanske går till dekända säkra ställena. Något som förhoppningsvis ändras med tiden om vi deltar flergånger med aktiviteter i Artediparken. Parken skyltades av kommunen den 14 augusti,drygt tre veckor före KulturNatten, så det var ju inte många som haft chansen att seskyltningen heller. Skyltarna sitter på en rätt undanskymd plats, vidparkeringsautomaten mot Orphei Drängars plats, vid St Olofsgatan finns inga skyltar.Vi upplevde att vi fick mycken hjälp och att alla vi hade att göra med var så positiva tillvåra aktiviteter, det gäller även kommunens representanter såväl som de vi bad omhjälp med hos privata företag och privatpersoner särskilt när vi sa att vi skulle haaktiviteter under KulturNatten. Tack! Hur marknadsför vi Kulturnatten i Stockholm och Mälardalen? Tidigare har det ringtmänniskor från Stockholm och velat komma på spökvandringar. Men även Västerås,Eskilstuna, Sigtuna, Örebro och Gävle borde absolut kunna vara intresserade. Småannonser under längre tid i deras lokaltidningar som befäster Uppsala som kulturstad- SHARING culture every day since... :-) mer information annars det bra som det är tack för bra bemötande. Se vår film. http://youtu.be/I2kQt3RC5cA VÄLDIGT BRA ARRANGERAT SOM HELHET OCH I MINSTA DETALJ. TIOTUSENTACK. Fortsätt i 25 år till! Tack för ert arbete! Vi tycker att det är kul att få bjuda vår hemma publik på detta arr Hälsning ! Jättebra att kulturnatten finns. Mer ordningsvakt efter 21:00 som går runt vid Fyristorg. Gärna kika in då då i vanligbutikerna. Det bore vara bra om vi får ett akut telafon nummer till ordningsvakter


Övernattar du i Uppsala?Nej; 50,0%Ja; 50,0%Vem besöker du KulturNatten med?80706050403020100Övrigt sällskapBarnMan/Fru/SamboVänAndra släktningarJag besöker kulturNatten med:Ensam


I genomsnitt under senaste året. Hur mycket pengar har du investerat ikulturevenemang per månad? Med kulturevenemang menas teaterbesök,konserter, dansföreställningar o dyl.70,0%1kr - 600kr60,0%50,0%40,0%30,0%20,0%10,0%inget alls601kr - 1200 kr1201 kr-2000 krMer än 2001 krVet ej0,0%Från 1 till 6. Hur stort intresse har du för kulturevenemang? MedKulturevenemang menas teaterbesök, konserter, dansföreställningar odyl.4540353025201510501 Inte alls 2 3 4 5 6 Mycket


Hur har du tagit del av årets program?Ej lästprogrammetSurfat på webbenmed mobilenSurfat på webbenvia vanliga datorSurfat på webbenmed surfplattaBilaga i UppsalaNya TidningHur fick du veta att det är KulturNatt?40,0%35,0%30,0%25,0%20,0%15,0%10,0%5,0%AnnonseringFacebookAnnan webbplatsProgramtidningVänner och bekantaTradition, vet sedan tidigareAnnat sätt0,0%


Hur många evenemang räknar du med att besöka eller har du redanbesökt under KulturNatten?45,0%40,0%35,0%30,0%25,0%20,0%15,0%10,0%5,0%0,0%1-2 3-6 Mer än 7 Jag vet inteUngefär hur mycket pengar gör du av med under kulturnatten?30%33%18%13%3%1% 2%


Jag är:Man; 42,1%Kvinna; 57,9%Ålder98765432108 13 15 17 19 21 23 26 28 30 33 35 37 39 41 43 45 47 49 52 55 57 60 62 65 67 69


Ange ålder och antal på ditt sällskap under KulturNatten:3,002,502,001,501,00,50,000-9 år 10-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59år 60-69 år 70+


http://www.kulturnattenuppsala.se­ht…www.kulturnattenuppsala.se […Översikt över besökare13 aug 2012 ­ 13 sep 2012% av besök: 100,00 %ÖversiktBesök20 00010 00015:e aug 22:e aug 29:e aug 5:e sep29 423 personer besökte denna webbplatsBesök: 44 516Unika besökare: 29 423Sidvisningar: 420 100Sidor/besök: 9,44Gen. längd på besöken: 00:06:4562,51 % New Visitor27 829 Besök37,49 % Returning Visitor16 687 BesökAvvisningsfrekvens: 26,86 %% nya besök: 62,34 %Språk Besök % Besök1. sv­se 18 559 41,69 %2. sv 16 513 37,09 %3. en­us 5 431 12,20 %4. en 2 146 4,82 %5. en­gb 505 1,13 %6. de­de 215 0,48 %7. zh­cn 164 0,37 %8. fr 81 0,18 %9. de 79 0,18 %10. es 62 0,14 %visa hela rapporten© 2012 Google

More magazines by this user
Similar magazines