Karlskoga lasarett

siq.se

Karlskoga lasarett

ÖREBRO LÄNS LANDSTINGKarlskoga lasaretts kvalitetsresaSjukhusdirektör Lena Adolfssonlena.adolfsson@orebroll.seKvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larssoning-marie.larsson@orebroll.se


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGKarlskoga lasarett– ett av tre sjukhus i Örebro länSpecialistsjukvårdKarlskoga lasarettLindesbergs lasarettUniversitetssjukhuset ÖrebroPrimärvårdMinst en vårdcentral i varje kommun med: Distriktsläkarmottagningar Distriktssköterskemottagningar Barnavårdscentraler Barnmorskemottagningar SjukgymnastikEn god tillgänglighet till högkvalitativ vårdskapas genom samverkan inomspecialistvården och med primärvården.


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGKarlskoga lasarettVarje årvårdas ca 8400 patientersöker ca 20000 människor akutvårdutförs ca 5000 ambulansuppdraggenomförs ca 3300 operationerföds ca 600 - 700 barnpå Karlskoga lasarett med 130 vårdplatser 730 anställda


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGVåra viktigaste kundgrupper Patient Hälso- ochsjukvårdBotLindringTröst Närstående NärståendestödKunskapStöd Studerande UtbildningKunskapFärdighet


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGVår resa startade 1998 meden vision


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGVisionen för Karlskoga lasarettKarlskoga lasarett vid varje tidpunkt vara ettväl fungerande lasarett!Vi ska alltid uppfattas som en bra arbetsplats där medarbetarnatrivs och känner delaktighet och som man gärna kanrekommendera andra att arbeta vid!


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGVäl fungerande lasarett,Hur skulle vi arbeta för att nå vår vision?God Kvalitet(Medicinska kvaliteten är minst i nivåmed Riksgenomsnittet )inkl.Hög patientsäkerhet(ingen undvikbar vårdskada)Kundtillfredsställelse> 95 % nöjda med bemötandetArbetsmiljö,nöjda medarbetare> 95 % rekommenderarKga las som arbetsplatsKostnadseffektivitet


Väl fungerande lasarettHur vet vi när vi nått målet – visionen?Vi valde att använda SIQ:s modell för verksamhetsutveckling - för härutvärderas både ledningssystemet och de resultat vi uppnår!


SIQs 7 Kvalitetsnivåer Nivå 7 är i det närmaste ouppnåeligt Nivå 6 är ganska extremt och sällsynt. Nivå 5 är mycket bra och ovanligt. Nivå 2 är ganska vanligt.. ..och finns man på nivå 3 är det bra!Karlskoga lasarett låg på nivå 5 år 2012!


Strategisk plan och mätbara målInitialt upprättades en strategisk plan och mätbara mål formulerades.Vår ambition var att på 5 år nå nivå 4 av 7 i SIQ:s kvalitetstrappa.Utvärderingen utgår från SIQ:s 7 områden:


DärefterBildades ett kvalitetsrådGenomfördes utbildning ikvalitetsverktyg till samtligamedarbetare


Patientcentrum etableradesmed ett patientombudEtt ledningssystem upprättadesoch implementerades. En viktigdel i detta var en tydligdokumentstyrning såvällasarettsövergripande somklinikvis.Uppföljningsmetoder, mätpunkteroch mätfrekvens beslutadesoch sedan jobbade vi på


Våra rutiner – styrande dokument – viktig del avledningssystemetMinst vart 3:e år ska alla våra rutiner(styrande dokument) gås igenom för att se om någotbehöver förändras!


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGStändiga förbättringar och faktabaserade beslutMäta resultat – analysera och förbättra – även det en viktig del avledningssystemet!


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGAlla våra resultat finns samlade i Rapportmappen påintranätet!Exempel på resultat inom den medicinska vården..


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGMedicinsk kvalitet i nivå med övriga riketKvinnosjukvårdsprocessen År 2012 ÖJDiagram/område Karlskoga Lindesberg USÖ Kalmar Ryhov Nationellt51/Komplikationsfria efter borttagande 76,0 % Uppgift saknas 62,2 % 71,7% 59,4 % 70,5 %av livmoder 1/9 2010 – 31/8 201153/Besvärsfria ett år efter84,5 % Uppgift saknas 69,7 % 77,8 % 73,6 % 78,3 %livmoderframfall 1/9 2010 – 1/9 201156/Andel kvinnor kontinenta 1 år efterurinkontinensoperation 1/9 2009 –1/9 201072,7 % Uppgift saknas 72,0 % 64,9 % 70,8 % 68,3 %Höga %-satser eftersträvansvärtStrokeprocessen År 2012 ÖJDiagram/område Karlskoga Lindesberg USÖ Kalmar Ryhov Nationellt103/Andel pat som vårdas på 93,3 % 90,6 % 87,5 % 95,7 % 89,4 % 89,1 %strokeenhet 2011105/ Andel pat som genomgått 97,0 % 84,5 % 91,9 % 99,7 % 96,1 % 93,0 %sväljtest efter ankomst till sjukhus2011109/Andel pat som var ADLoberoende3 mån efter akutfasen201182,6 % 79,8 % 82,4 % 78,9 % 80,4 % 80,9 %


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGVåra framgångsfaktorer• Kundsamverkan• Ledningens engagemang• Ständiga förbättringar och faktabaserade beslut• Allas delaktighet och utveckling• Balans inom givna ekonomiska ramarOch att aldrig ge upp!


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGHur har vi lyckatsbibehålla lyckade förbättringar?


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGvi ger inte upp! Exempel:Mål:Inga trycksår ska uppkommaunder vårdtidenInga arbetsskador ska uppståpå grund av patientarbete


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGLångsiktigt förebyggande arbete genom att bibehållaoch utveckla den egna kompetensen inom verksamhetenÅr 1992 utbildades7 instruktörer iförflyttningskunskapI dag har vi totalt39 instruktörer –minst en instruktör påvarje avdelning!Instruktörerna ingår isjukhusövergripandenätverk


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGUtbildning i förflyttningskunskap5-dagars grundutbildning iförflyttningskunskap för allvårdpersonalRepetitionsutbildning minst engång/årVi lär oss att koppla ihopkunskapen om patientensunika behov och resurser medförflyttningstekniken.


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGEn patientsäker vård och en säker arbetsmiljö


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGEn patientsäker vård


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGEn patientsäker vård sparar pengarKarlskoga lasarett hade 1 % anlagda trycksår hösten 2012.Tänk om det varit den nationella nivån!Den låg dock på 15 % varav 7 % var anlagda på sjukhus


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGEn patientsäker vård sparar pengarTotalt har vi ca 1,4 miljoner inneliggande patienter per år i Sverige.7 % innebär 98000 pat. x 14000 (snittkostnad per trycksår) = 1372 Mnkr.Jämför med 1 % trycksårsfrekvens14000 pat x 14000 = 19,6 MnkrSverige skulle sparaca 1,4 miljarder kronor per årvid samma trycksårsfrekvens som Karlskoga lasarett!


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGEn säker arbetsmiljö


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGoch en säker arbetsmiljö sparar också pengarAntal sjukdagar på grund av belastningsskador vid Karlskoga lasarett:År 1990 – 1999: 3966 sjukdagarÅr 2000 – 2010: 103 sjukdagarBeräknad kostnad per sjukdag:Kostnad för grundutbildade sjuksköterska resp. undersköterska/sjukdag (1650 kr)


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGHur har vi lyckats fåAllas delaktighet och utveckling?


Alla yrkeskategorier deltar i obligatoriska utbildningarLedningen ansvarar för att samtliga yrkeskategorier deltar i kvalitets- ochpatientsäkerhetsutbildningar/aktiviteter: Kvalitet – Patientsäkerhet – Etik Risk- och händelseanalysmetodik Process/värdeflödesanalys Förflyttningskunskap HLR Kunskapstest/utbildning inommedicinsk teknik, provtagning,omvårdnad mm


Alla yrkeskategorierDeltar aktivt i olika förbättringsarbetenFår tid avsatt till förbättringsarbete via anpassningar i scheman


Alla yrkeskategorierHar minst ett egetansvarsområde utöver detordinarie arbetet.Deltar i sjukhusövergripandenätverk utifrån aktuelltansvarsområdeDeltar i obligatoriska utbildningar


Alla i teamet bidrar till verksamhetens resultatMål: Antal specialistledda mottagningar med annan kategori än läkareska öka i förhållande till år 200135302520151050år 2001 år 2002 år 2003 år 2004 År 2010 År 2012Antal specialistledda mottagningar, ej läkare


Resultatet blev


PSA-sköterskan ansvarar för att ge information till patienter införPSA-provtagning, kontrollerar lab-prover och meddelar patientenresultat. PSA-sköterskan är även kontaktperson för patientermed prostata- och blåscancer.- Det sparar tid för doktorn och sköterskan är mer tillgänglig och kan ocksåavsätta mer tid för samtal med patienten. Genom att ha en kontaktperson vetpatienten vem man ska vända sig till.- Beslutet att en sjuksköterska övertog denna mottagning mottogs positivt iläkargruppen.Verksamhetschef/kirurgöverläkare- Patienten har lättare att kommuniceravardagsbekymmer med sköterskan. Det ären strukturerad/avgränsad uppföljningutifrån en checklista som följer Riks-stroke.- Beslutet att överlåta ansvaret tillsjuksköterskor mottogs enbart positivt!Verksamhetschef/medicinöverläkareDe patienter som vid utskrivningen får diagnosen stroke ellerTIA kallas efter beslut av läkare till återbesök efter/inom 3månader. De strokepatienter som kommer ifråga ska ha skrivitsut till hemmet alternativ kortidsboende där vi tror att patientenkommer att återgå till sitt tidigare boende.


Nöjda patienterKarlskoga lasarett skavid varje tidpunkt vara ettväl fungerande lasarett92% av våra patienteranser att vi är det.


och nöjda medarbetare95% av medarbetarnarekommenderar en näravän att jobba påKarlskoga lasarett.Rekommenderar lasarettet som arbetsplats100%80%60%40%20%0%År 2004 År 2006 År 2008 År 2010


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGoch att aldrig ge upp ledde oss fram tillUtmärkelsen Svensk KvalitetSom första sjukhus i Sverige fick Karlskoga lasarett den 30 januari 2013 taemot Utmärkelsen Svensk Kvalitet!Priset delades ut av kung Carl XVI Gustaf under en högtidlig ceremoni påKarlskoga lasarett.


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGVår resa fortsätter medny energi!

More magazines by this user
Similar magazines