13.07.2015 Views

J - Kumla kommun

J - Kumla kommun

J - Kumla kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Kumla</strong> bibliotekgår till val 16 september"",,,,na/rådet Nils NyströmÖppettider;Ill:lVUDBIBLlOTEKFolkets hus. Skolvägen 12, KUMLAtel 709 80 YX. dIeT ~ stingn 109 86Mind-fred 12-20, lärd 11-14sönd 16-18f.lli.ler:HÄLLABROTIETTalJangens skola, lel 724 13Månd och onsd 11-20IOrs


Centrum har ändrats på tio årAv p/allarki/ekl KUr! LarssolJTio år är en kort period när det gällersamhällsutbyggnad, men i likhet medandra <strong>kommun</strong>cenlra har en hel delförändringar (på gott och ont) skeu icentrum under det senaste decenniet.De gamla villorna från sekelskiftetdå stationssamhället log form har er:satts med flerfamiljshus och affärskomplex.I\ Illa !gården ir det romantiska namnel på P J Carlssons ,,11.1 i banerel Bankiren, eUerHagenda1s\agen I. Genom en obet}dlig boJIling av Odengatan har denna b)ggnad - en av<strong>kommun</strong>ens a!dsla - kunnat raddas. Kommonen - som ager den - har också rUSlat opp\illan föredomligt. Den inrymmer mest kontorslokaler., ....Flygbild frän mitten av 1930-talet tagen från öster. I förgrunden S)'DS Södra Kungsvägen ochmitten Hagendlllsvigen.ligger oklarheter beträffande hur manskall rösta.När det gäller <strong>kommun</strong>fullmäktige·valet i <strong>Kumla</strong> så är antalet ledamötersom skall väljas oförändrat, det villsäga 41. Dessutom blir det ett visstantal suppleanter eller ungefär hälftenav antalet ordinarie och alltid någongång under valperioden får de ersättanågon ordinarie, som är förhindrad att4deltaga i fullmäktigesammanträdet.Partipolitik tillåtes i <strong>Kumla</strong>n en gångvart tredje år och det är i det nummerav <strong>Kumla</strong>n, som utkommer strax förevalet. Så kommer att ske även i år. dlvarje parti får en sida till sitt förfo~an·de för att där presentera sitt handhngS'program.väl mött vid valurnorna söndagenden 16 september 1979.lJSom vi ser på bilden domineradescentrum av mindre hus liggande mittpå stora trädgårdstomter. Fabrikörsochgrosshandlarvillorna såsom Svea,Solgården och Sofieberg framstår somSlora hus. Från att ha varit en vidsträcktvillastad med inslag av sko­Fabriker och förnämare "direktörsvillor"bland de mångtaliga skoarbetarhusenhar det skett en förändringav bebyggelsen i centrum, som tog fartI början av 1930-talet, då flerfamiljsh,us.började uppföras. Även om storaForandringar har skett finns det fortrarandeen mycket blandad bebyggel·semiljö med många typer av hus frånolika perioder.Vilka större förändringar har då sketti centrum mellan 1969 och 1979?Bland nybebyggelseobjekren kan namnas:I kv Vagnmakaren Bostäder2 kv Guldsmeden Domus, sparbanken.butiker och bostäder3 kv ~t1]ånnen Kvantum, butikeroc osta er4 kv Sparven Bostäder5 kv Svanen Bostäder5


,- ,.• • ..,...,;,..J,.' 1,,,", ",, ,I• , ~. .,t'r." •I"-lr..,.. " .."\Il •• .,,, .- " , .. -, .'Q'"/I v.,.;#;n."'..."JZ; i"~ .. ;,I;J4~NA* :.,.n •..••,-- -- ,', ·,.. iJ'''1$ .. ....'";,, .,•J ~, ,,"•• -. t,..,'1/,,, •, ~~I r'.' 1\ r ,, ~1.'•~., , •.,- • '" --,SVM/C,.j----t,• ,~.. J ' .~v .' IH,• o, ,."• . ,.7''-' ~o,. , r.., •~• ..-,,.-,'t .. ,_L"..Om man studerar en karta över <strong>Kumla</strong> centrum där man _ som på denna _ har mar'kerat vilka förändringar som sken under dc senaste tio årell. märker man vilka kraftigaförändringar som skell enbart under denna korta tid. Gamla hus _ från samhälli:ls barn'dom - har riv ilS och nya - inte alltid så vackra - hus har kommit i dessas ställe.6• .,•Inle bara gamla hus har försvunnit. Även gamla galor. l ex Johannes Kyrkogata mellanOdengatan och Götgatan. I stället har nya gator kommit till eller i varje fall har gamla ga­~~ förlängts så all nya genomfarter har öppnats l ex Odengatan utefter järnvägen. ochotgatan mellan Sveavägen och Kyrkol;lItllll. Trnfikföring oeh stadsbild har ändrats.7


. -..-.-~• • •~.·;:r ........Några hus som uppenbart "ingick i stadsbilden" var de numera ri\'na AG:s fabnk odIAG:s yilla. A G Andersson - som sjalv bet}dde mycket rör <strong>Kumla</strong> _ \8T son till "Partlskomakerietsfader", Anders Andersson. Villa Sofieberg - som syns i förgrunden - bm;'des r~an 1897 och inrymde frlin borjan aven skofabriken en !rappa upp.T(lrg~t har andrat utseende ganska krafligl på tio år. Det aldsta huset ar nu från 1907,men flera gånger kraftigt ombyggt. Det \ar från borjan p J CarlsSlms magasin. Torget harfrån all \ara betesmark varit fotbollsplan, ömingsplats för brandkåren (med sprulbod \'idTorget), blivit först och främst parkeringsplats. Vi hoppas det åter blir torg.6 kv Staren Pingstkyrkan, Hotell Narke.televerket7 kv Staren ServicehusRivningar och plannade nybyggnaderPå flera fastigheter har det rivits, mensedan har inget mer hänt. Del blir"fula sår" i stadsbilden och mångafrågar sig varför inget nytt byggs.8 kv Bankiren. För ett par år sedanvar det högaktuellt att ett affärs·och bostadshus skulle byggas vidtorget. En del av Zarelius gamlamöbelbutik revs och bostadshusetflyttades. Byggnadslov beviljadesmen så blev dct ingct mer.En nybyggnad finns med i bostadsbyggnadsprogrammcttill 1980.89 kv Byg~tarcn. j:;'örsäkringskassanocllPOlisen t".:.hövde nya lokaleroch eH kontors- och bostadshusplanerades i kvarteret. Kommunenköpte in mark. Byggptanernaavstannade när försäkringskassanbeslutade att flytta till kvKöpmannen och polisen blev kvari sina gamla lokaler.En nybyggnad finns dock med ibostadsbyggnadsprogrammettill 1981.10 kv Fiskalen. Mark har köpts in ochhus har rivits för att ge plats åt enparkeringsanläggning, som dels varavsedd för projektet i kv Byggmästarenoch dels är tänkt förstadshusets personal. Anläggning·en blir också delvis en ersättningför torgparkeringen.II kv Skräddaren. Gamla bryggerietoch ett par äldre bostadshus ochekonomibyggnader revs för attOdengatan skulle få ny sträckningsamt ge möjlighet för framtida sanering.Några aktuella nybyggnadsplanerfinns dock ej.12 kv Falken. Två byggnader, som varföremål för många diskussionerbl a i <strong>kommun</strong>ens bevarandekommittevar A G Anderssons skofabrikoch fabriksvillan Sofieberg.EnJigt kommiltens bedömning vardet Svårl att finna en verksamhet,SOm till fullo kunde utnyttja byggnadenoch bära upprustningskostnaderna.Beslut om rivning av vil­Jan har även fattals eftersom dcnvar illa åtgången och det inte var"ekonomiskt intressant" att inordnaden i en nybebyggelse. Förslagtill nybyggnader har redovisatsav fastighetsägaren, men <strong>kommun</strong>enhar ej ännu sagt något i bostadsbyggnadsprogrammet.13 kv S.parven. En fortsatt utbyggnadav oostådCr är planerad au påbörjastill vintern.Gator. parkeringar14 Stationsområdet. Norra delen medsin stora parkeringsplats börjar laform. Busstation och områdetframför järnvägsstationen skallbyggas om under det närmasteåret. Sedan återstår bara en nytunnel under järnvägen.9


Inför valet -Söndagen den 16 september 1979 gårvi i <strong>Kumla</strong>. liksom i hela det övrigaSverige. till val. Tre val sker samti·digt, nämligen val till riksdag, landstingoch <strong>kommun</strong>fullmäktige.Vissa förändringar har sken sedanföregående vaL I rörsta hand gäller detvaldistriktsindelningen i <strong>kommun</strong>en.Ekeby och KV3rDtorps valdistrikt harsammanförts till ett valdistrikt - Ekeby-Kvarntorpsvaldistrikt - med vallokalenförlagd till Kvarntorp. Orsakenlill sammanslagningen är att an·talet röstberättigade inom respektivevaldistrikt är allt för få. Det motsattaförhållandet gäller Kyrkskolans val·distrikt som inför detta val delats itre valdistrikt, nämligen <strong>Kumla</strong>by.Kyrkskolans och Skottvalla valdistrikt.Vallokalerna är förlagda till <strong>Kumla</strong>byskola. Kyrkskolan resp Länkiokaien.15 Ode'!.Satan har byggts ut åt norrmot Kåpmangatan. Villa Solgårdenvar illa ute, men genom en extrasväng på gatan och lite extra <strong>kommun</strong>alaanslag för upprustningkunde villan räddas och är nu ettlint inslag i stadsbilden. Storosäkerhet råder fortfarande omnär tunnelbygget vid Drottninggatanska komma igång.16 Götgatan har byggts ut mot Kyr­-kogatan. Genom Odengatans ochGötgatans utbyggnad, som följeren trafikledsplan från 1965 finnsdet nu möjlighet att stänga av de·lar av Köpmangatan, Hag.endals-10några lokala upplysningarVilken vallokal Du skall röst i fram_går annars av det röstkort Du fått Digtillsänt per post. Har Du inte fåuröstkort, och är röstberättigad, ellerhar "städat" bort det, kan Du få endublen av kortet från lokala skatte.myndigheten i Hallsberg. Det är enstor fördel om Du tar med Dig rÖStkortettill vallokalen. men inte absolulnödvändigt. Det är bara det, att deltar lite längre tid au leta rätt på Dittnamn i röstlängden om Du inte harkortet till hands.Den andra stora förändringen ellernyheten är att samtliga vallokalerstänger klockan 20.00 på kvällen, Entimme tidigare än förut. Vallokalernaär alltså öppna från klockan 8.00 påmorgonen och hela dagen fram tillklockan 20,00 på kvällen,Är Du bortrest på valdagen ellervägen och torget för att få ett"bilfritt centrum".Vad beträffar den fortsatta bebyggdseutvecklingeni centrum får vi hoppasall rivningstomterna snarast blir bebyggdaalt man vid saneringar tar hänsyn tilldel gamla stationssamhällets små·skaliga miljöatt också äldre hus rustas upp och fårstå kvarså att det blir ett "levande" centrummed en bebyggelse från olika tids'epoker, som visar att samhället påen gång är nytt och gammalt. lJpå grund av arbete ej kan rösta den16 september har Du möjlighet attpoströsta. Poströsta kan Du göra fråntorsdagen den 23 augusti 1979 ochfram tilt och med valdagen. Vid post·röstning måste man ha rostkortet medsig.Inför årets val kommer enligt preliminärstatistik antalet röstberäuiga·de väljare i <strong>Kumla</strong> att uppgå till 12993personer. Av dessa är 609 styckenförstagångsväljare och cirka 247 utländskamedborgare med <strong>kommun</strong>alrösträtt. Jämfört med föregående valhar antalet röstberättigade ökat med422 personer.Om Du önskar ytterligare upplys·ningar om valet eller om de politiskapartIerna kan Du med fördel vändaDIg ull någon valbyrå. Alla partier harupprättat sådana, De står gärna tilltjänst med de upplysningar som kanbehövas. Även <strong>kommun</strong>kansliet ochvalnämndens ledamöter står till tjänstmed upplysningar som rör valet den16 september 1979.Här nedan följer en förteckning översamtliga fastigheter inom respektivevaldIstrikt och på mittuppslaget finnsen karta, som också ger viss vägledningom i vilket valdistrikt Du skallrösta. Har Du behov av transport tilloch från vallokalen finner Du upplysningarom detta under rubriken val·skjutsar här nedan.Av förteckningen över valdistrikenframgår att samma fastighetsbeteckningkan förekomma i flera valdistrikt.Det beror på att <strong>kommun</strong>en består avtre jordregistersocknar _ <strong>Kumla</strong>,Ekeby och Hardemo - och sammafastighetsbeteckning finns ibland i allaIre socknarna, t ex Berga. Andra beteckningarfinns i två av socknarna,t ex Björka, Kyrkogården, Sörby m fl.I dylika fall har socknens namn satts100m parentes, t ex (inom Hardemo),Vi förmodar all det inle forbigått någon altdel blir \al den 16 septemDt-r 1979. Om såskett, ska \i görna påminna om det nu.<strong>Kumla</strong>n agnas till stora delar åt \"alet.Ekeby-Kmrntorps I'a/distrikt omfattaralla fastigheter med beteckningarnaBaggerud del av 1:4, Berga 1: I (inomEkeby), Björka (inom Ekeby), Björk.mo, Boskulla del av 1:1 och 1:2, Boängen,Ekeby (inom Ekeby) Erikslund,Fagerbjörka, Frogsta, Frommesta,Fröberga, Gölinge, Hässelgärdet,Höglunda, (inom Ekeby) Kappetorp,Karlsborg, Kvarntorp (inom Ekeby),KäJltorp (inom Ekeby), Käringerud.Kävesta 1:10, 1:11, 1:16, del av 2:6,2:7 och del av 5: I, Kävesta lyckan,Led LÖvc. Munslätt 3:2 och 3:3, Norrtorp1:4, \:5, 1:6, 1:7, 1:8, 3:2, 3:4,11


3:5, 3:13. del av 5:1 och 5:2, Nybblc(inom Ekeby) del av 1:8. del av 1:9,l: 15, 2:5. 2:6, del av 3:7 A, del av3:10,4:1.4:2.4:3 och del av 5:1, Nynäs,Näsby, Nävesta, Oxelvarsta,Prästgården, Raslorp, Sjötorp, Skar·björka. Skogaholm, Sörby (inom Ekeby)del av 4:5. del av 4:8, del av 4:9,del av 4:10.4:11, 4:13, 4:16, del av4:17 och del av 4:18, Sörsåtter,Torsla, Txnningstorp, Vallby, Aby,Alsta och Ostersätter. Vallokal: Kvarntorpsskola.Fy/sta I'aldistrikt avgränsas av Järnvägen.Stenevägen, Sörbyvagen ochVästra Drotloinggalan och innefattarK var t e r e n Bofinken, Domherren,Duvan. Ejdern, Falken. Gladan,Hackspetten. Hägern, Kajan, Korpen.Lommen, Måsen, Orren. Rapphönan,Ripan. Snöskatan, Sparven.Spoven, Staren, Strutsen. Svanen,Tjädern, Tärnan, Ugglan, Uven ochÖrnen samt stadsägorna 122­165,237-317.447-476,2156 och 2208.Vallokal: Fylsta skola.Haga ra/distrikt avgränsas av Järnvägen,Västra Drottninggatan, Mossbanegatanoch innefauar K var t e­r e n Apan, Boxern, Bulldoggen,Daggmasken. Drevern, Elefanten.Fjärilen. Flädermusen, Forellen, Getingen.Gnagaren, Grodan, Gråhunden.Grävlingen, Gäddan, Gösen,Haren, Harren, Hjorten, Hästen, Illern,Kamelen. Kaninen, Kräftan,Laxen, Leoparden, Lodjuret, Löjan,Mopsen, Musslan. Mörten, Norsen,Ollonborren, Ostronet, V. Parken. Pekingesern.Pudeln, Renen. Rödingen,Sandödlan, Settern, Siken, Sländan,Spindeln, Stövaren, Syrsan, Sälen,Taxen, Terriern, Tordyveln, Valen,Vesslan, Alen och Öringen, S t a d s­ägorna 109-121, 326-327, 361,12373-445, 954-955, 1506-1557 (dOckej stadsäga 1538+), 1706-1710, 1714H. 1759-1802, 1823-1850, 1854-1890,1941-2025,2113-2114.2171 och 2205samt alla f a s t i g h e t e r med be.teckningen Ekeby (inom <strong>Kumla</strong>). Val_lokal: Hagaskolan.Horderno m/distrikt omfauar helaHardemo församling, dvs alla fastig.heter med beteckningarna Alavi,Backa, Berga (inom Hardemo), Bro_liden, Brändåsen, Eneby, Glippsta.Handberga, Hardemo, Harkranke.torp, Hidingsta, Hult, Högalid, Hörningsholm.Lilla Joglunda. Julsta,Karlberg (inom Hardemo), Karstorp,Kvarntorp (inom Hardemo), Kyrkogården(inom Hardemo). Källtorp(inom Hardemo), Lanna. Linde, Mis·terang. Mossby, Mossbytorp. Mårsta,orrby, Nybble (inom Hardemo), Näl·berg. Ormesta, Skyberga. Skyrsla,Stråberga. Tälle. Vrela. Vretlunda,Vänskärret, Asen, Atorp, Lilla Älberg,Stora Älberg. Äspsäuer, VästraOja samt Östra Oja. Vallokal: Hardemoskola.Hå'lfabrottets I'a/distrikt gränsar mot<strong>Kumla</strong>ån, Örsta, Ekeby församlingoch Hallsbergs <strong>kommun</strong> och innefat·tar k var t e r e n Baldakinen, Bal·ken, Blandaren, Borren, Brädan, Fogen,Formen, Gesimsen, Hyvelstålet.Hörnet, Kalkstenen, Kapitälet, Kilen,Klubban, Knostret, Kolonnen, Kom·pressorn. Krysshammaren, Kupan.Kättingen, Lanterninen, Luckan,Läkten, Mejseln, Orstenen, Panelen,Rödfyren, Sandstenen, Skiffern, Ski·van, Släggan, Smygen, Sockeln, Spa·den, Spettet, Stenhyveln, Stensågen,Sätten och Tandjärnet samt alla f a s·t i g h e t e r med beteckningarnaBerga (inom <strong>Kumla</strong>), Bysta, Dyninge·berg. Hagalund. Hjortsberga, Hynne·berg, Hälgholmen. Hällabrottel,Kommunen började sina valforberedc:lSC'r redan under 1978. Bland annat skall massor al'matl'rlal dislribueras till fjorton \allokaler runt om i <strong>kommun</strong>en Har ser vi en del a\ materialetsamlat i Stadshusets kallare. HärutO\Cf kommer \alskarmar. \alumor, bord m m tillfjorlon lokaler. Plus ulbildning av alla \"aIfOrrallare.Kila, Käuskede. Norra Mossby, SödraMossby, Norrsäter, Tynninge, NedraVesta, Ovra Vesta, Norra Yxhult, SödraYxhult. Älvesla, Olunda och Orsta.Vallokal: Tallängens skola i Hällabrottet.Idrottsparkens valdistrikt avgränsasav Mossbanegatan, Västra Drottning­~atan och gamla stadsgränsen ochInnefattar kvarteren Antilopen,Björnen, Blåklinten, Blåsippan,BOCken, Bävern, Ekorren, Fåret, Geten,Giraffen, Gullvivan, Havren,Hunden, Hyacinten. Hästhoven, Järven,Katten, Klövern, Kornet. Krokus~n,Lammet, Lejonet. Liljan, Linet.Linnean, Ljungen, Maskrosen, Mår-den, Oxen. Pilen, Pionen, Rosen. Rågen.Smörblomman, Sälgen, Tigern,Tisteln, Tulpanen, Uttern, Vargen, Vetel.*Vinthunden, V.i.olen, Vitsippan,Vårloken, Zebran, Algen och Artensamt stadsägorna 12-97,320­324. 332-356, 938-939, 1110-1126,1136-1153, 1558-1705, 1714-1758(doek ej stadsäga 1714 H), 1805­1821, 1851, 2101, 2116-2117 och2187-2191. Vallokal: KJubbstugan iIdrottsparken.KI/m/aby va/dis/rikt utgörs av samtligafastigheter med adress Kjellingatan,samt det blivande centrumområdel i<strong>Kumla</strong>by och innefattar fastigheternaBlacksta del av 1:3, 1:4, 2:2 och 2:313


samt <strong>Kumla</strong> 1:68, 2:2. 3:16. 9: I och9: 158-9: 16 l. Vallokal: <strong>Kumla</strong>by skola.Kyrksko/ans I'a/distrikr omfattar fastigheternamed beteckning Blackstadcl av 1:3, del av 1:4, 1:5, 1:6, 1:8­I: Il, del av 2:2, del av 2:3. 2:4-2:9.3:2-3:6. och 4: l. samtliga fastighetermed beteckning Gränby, Höglunda(inom <strong>Kumla</strong>). Höjden. Höjen, <strong>Kumla</strong>1:116.1:124.1:164.1:166-1:169,1:175-L178. 3,73.4,'.4,2.4,'3.5,7-5,9.5,225. 5'230. 5,231. 5,234. 6,53. 6,54.7:1. 8:1, 9:168, 9:244-9:401. <strong>Kumla</strong>bandel. Kyrkogården (inom <strong>Kumla</strong>),Nykvarn. Parken. Rala, Rosendal,Sanna. Sanna Norra. Sanna Södra.Sannahed, Sannaheds skjutbana ochStormbacka. Vallokal: <strong>Kumla</strong> kyrkskola.Ma/mens mldislrikr avgränsas avKyrkogatan, Järnvägen. S:t Torgilsväg och Änggatan och innefattark var t e r e n Arbetaren. FabrikÖ·ren, Förmannen. Ingenjören, Jägaren,Klockaren. Kyrkoadjunkten,Kyrkvaktaren, Läraren, Organisten.Orgehramparen. Pastorn. Prästgårdsskogen,Ringaren. Trädgårdsmästarenoch Verkmästaren samt s t a d s­ä g o r n a 1378-1383. Vallokal: Malmensskola.Skom'alla \'a/distrikr avgränsas avJärnvägen. <strong>Kumla</strong> bandindustri, S:tTorgils väg. elljusspåret samt motHägergatan och Kjellingatan ochinnefattar kvarteren Basunen, Fagotten,Fiolen, Flöjten. Harpan, Lutan.Mandolinen. Orgeln, Trumpeten ochValthornet. Fastigheterna <strong>Kumla</strong>902-9'157. 9,'62-9,'67, 9,'69-9,243,samt stadsägorna 1286, 1287, 1289 A.1290, 1290 B-C, 1291, 1291 A. 1292­1294, 1294 A-B, 1295-1298, 1301­1304, 1304 A. 1305, 1305 A, 1306­1310, 1310 A. 1311-1334, 1336-1339,1341-1349. 1349 A-D, 1350 B-F13.57-1359.1362,1367-1369,2125 och2185. Vallokal: Länkiokaien.Swdshusets m/dislrikr avgränsas avJärnvägen. Kyrkogatan, Götgatanoch Östra Drottninggatan och inne.fallar k var t e r e n Bankiren, Borg.mästaren. Dykaren, Fiskalen, Guld.smeden. Hackan. Hammaren, Hyveln.Klacken. Kniven, Kofoten. Köpman.nen. Lien. Lästen, Pjäxan, Pliggen,Pressjärnet. Raspen. Rådmannen,Räfsan. Skon, Skräddaren. Skäran.Slagan, Spannremmen. Stansen, Stryk.järnet. Städet, Stöveln, Sulan. Sylen.Sågen, Tåhättan, Tången, Urmaka_ren och Yxan. stadsägorna 565-587, 650--658. 720-736. 773-789.824.840,925,943.1446-1504.1538+,1892-1925, 2174-2183, 2200 och2279 samt alla fastigheter medbeteckningarna Brånsta. Folkatarp.Norra Mos, Sånnersta, Säbylund ochSätra. Vallokal: Stadshuset.ViaJunds m/distrikt avgränsas av järnvägen.Stenevägen. Sörbyvägen.Västra Drottninggatan och innefattark var t e r e n Grönfinken, Grönsiskan,Guldregnet, Gärdsmygen. Göken.Göktytan. Härfågeln, Jupiter. Kalkonen,Kolibrin, Koltrasten, Korn·knarren. Korsnäbben. Kugghjulet,Kullagret. Kungsfågeln, Lärkan, Lövsångaren.Mars, Nattskärran, Näkter·galen, Nötväckan, Ormbunken, Pil·finken, Piplärkan, Remskivan. Rödhaken.Rödstjärten, Saturnus. Sidensvansen,Snöbärsbusken, Spillkråkan.Steglitsen, Stenskvättan, Stjärtmesen.Storspoven, Strömstaren. Svalan,Syrenen, Sädesärlan. Talgoxen. Tallbi·ten, Tofsvipan. Tranan. Trädgårdssångaren,Trädkryparen, Törn·skatan, Varfågeln, Vevstaken. Vin·-\rnInnerstadens valdistrikt~ .......1415


Al••, ~,.l. , ,.... , -J /\ ,.../'-".,ro, ' , /• \ J: t---.-.'"..... __...--_..---. ., ,""",", ,, I ,}._-1' , !>Io~,: O...: (,no"'! ! f_l'O.. I -----\.-~~ H'.DE"" , /-"-', -..' ,---- , ..... ""'._,', ,.-- Go. W". , .--'---..: ....·L..-,o,. : : ,/ .;:"..y,..... '__~..(~~ .....: ' ...~ , ,(.010 l.J--__ I~"_-Y/ Ny"": _... .....~ " '''Il''.- " "---_~ log./ '~~-: r··-'.......'-.' -of' , ';- " , C'- ""~~'~.( ..o..~ \ r---------~----, LM~"'QI, . l.~"" ,-- ,_Ol.1 \ ,------.,.i.'i"7 \ \ ;--~~'!I--; r, "I ...,~, , I \"".·'1~·:':;'" Ho'0""l I l,, 0


••J~Om alla rostande har siu rostkon med sig pil ~alda~c:n beho~er inga länga k6eT uppstå 'iukan det lillralligh'ts bildas köer andå ibland, som t ex har ,id Idrottsparkens distrikt.Della ar el,e·;;t mgen typisk bild, ulan bara en illustration till hur del någon enstaka gångkan se ut. Glöm inte röstkortet. Lägg fram det redan nu'bärsbusken. Vråken och Ärlan,stadsägorna 200-227.372,497,1005-1088, 1131-1135, 1163-1284,2203 och 2208 samt alla f a s t i g h e­t e r med beteckningarna Björka(inom <strong>Kumla</strong>), Rösavi och Södra Via.Vallokal: Vialundskolan.Abyrorps m/distrikt omfattar allafastigheter med beteckningarna Baggetorp,Byrsta, Byrstatorp. Edensberg,Hagaby. Hörsta, Johannelund,Järsjö, Karlberg (inom <strong>Kumla</strong>), Unhult,Långgälla, Lövsta, Perstorp, Sickelsta,Smedberga, Solbacka, Stene,Sörby (inom <strong>Kumla</strong>), Vallersta, Vissberga,Västra Aby och Abytorp. Vallokal:Stene skola.18A.sens raldi.strikt avgtänsas av Kyrko·gatan. Götgatan. Ostra Drottning·gatan. riksväg 52 och <strong>Kumla</strong>ån ochinnefattar k var t e r e n Bryggaren.Fiskaren. Fjärdingsmannen, Hov·slagaren. Jordbrukaren. Knekten,Maskinisten. Mejeristen, Muraren,Målaren. Nattvakten. Notarien, Plåtslagaren,Repslagaren, Rörläggaren,Sadelmakaren, Skomakaren, Smeden,Snickaren. Sotaren, Tapetseraren,Tegelbäraren, Tillverkaren och Vagn·makaren samt s t a d s ä g o r n a521-560,604-610,669-679,753-766,800-822, 825-828, 1404-1414 och2129. Vallokal: Försäkringskassan,Götgatan 5.oPolitiska partiernas valbyråer 1979ArbetarepartietSocialdemokraternaHuvudbyrå. Hagendalsvägen 14,tel 19455Öppetmåndag-fredaglördagvaldagendessutomFolkets hus. Skolvägen 10Folkets hus. ÅbytorpHällabroIlet f d biblioteketkl 14.00-19.00kl 09.00-14.00kl 08.00-20.00samma öppettider som ovanCenterpartietH agendalsvägen lJ. tel 108 89Öppetmåndag-fredaglördag\3ldagenFolkpartietKöpmangatan J. tel 818 68Öppetmåndag-fredaglördagvaldagenkl 12.00-18.30kl 09.00-12.00kl 08.00-20.00kl 16.00-19.00kl 10.00-13.00kl 08.00-20.00KUNSKAP ÄR MAKT -Kristen DemokratiskSamlingKöpmangatan l, tel 606 96Öppellisdag-fredag kl 17.00-19.00lördagkl 10.00-13.00valdagenkl 08.00-20.00Moderata samlingspartietTrädgårdsgatan 9. tel 790 42Öppetmåndag-fredag kl 15.00-19.30lördagvaldagenkl 09.00-14.00kl 08.00-20.00VänsterpartietKommunisternaPartilokalen. Folkets hus. SkolvägenlO. tel 10704Öppetmåndag-fredaglördagvaldagenkl 16.00-19.00kl 10.00-13.00kl 08.00-20.00OCH PENGARBra kunskaper hjälper Dig att göra bra köpKunskap om konsumentens rättigheter och skyldigheter kan ocksåspara pengarHämta kunskaperhos konsumentsekreteraren i StadshusetExp tid månd-torsd 9.30-11.30torsdag även 16.00--17.30Konsumentsekreteraren medverkar också gärna i .studiecirklar och påförening.smöten med konsumentinformationBeställ tid Tel 019n09 80 Sonja Nordin-Tapper19


Moderata SamlingspartietKristen DemokratisksamlingFinn HaglundBirger QhlS$OnModerata Samlingspartiet vill att såmånga som möjligt skall vara med ochpåverka beslut.Vi ,"iii nrka rörSankt skattoggrann prövning av <strong>kommun</strong>enspersonalbehov innan nya tjänster inrättasAtt befintlig <strong>kommun</strong>al verksamhetständigt blir föremål (ÖT omprövning.~Iarkoch bostäderValfrihet och variation på bostadsmarknadenFortsatt utbyggnad av ytterområdenaAtt bebyggelse påjordbruksmark undvikesFörsäljning av <strong>kommun</strong>ens tomteroch fastigheter som inte behövs för<strong>kommun</strong>al verksamhet.FritidAtt gynnsamma förutsättningar för enaktiv fritid skapasAtt organisationer för idrotts- ochfritidsverksamhet i bidragshänseendebehandlas på ett med andra likvärdigtsatt.En bättre skolaSmå skolenheterAtt skolorna i ytterområdena bevarasPlanering för gymnasieskola i <strong>Kumla</strong>.20KulturAtt studieorganisationer och föreningarstimuleras att förse hela kom.munen med kuhuraktiviteterAtt kulturnämnden främst stödjeroch samordnar den kulturella verksamhetensom bedrivs i <strong>kommun</strong>enVård. omsorg, omtankeGod social service och omvårdnadanpassad till den enskilda individenoch inriktad på att förebygga fram·tida vårdbehovFörskolor i <strong>kommun</strong>ens olika delarRän att välja deo barntillsyn sompassar var och en bäst: barnstugaeller familjedaghem.Att den snabba utbyggnaden av barn·omsorgen inte får leda till försämradkvalitet på omsorgenAtt bostadsbidragen till pensionärerindexreglerasValfrihet i åldringsvården: underlättaför äldre att bo kvar i siu hem sålänge som möjligt, servicelägenheteller ålderdomshem.NaturvårdAtt information ges om <strong>kommun</strong>enSmiljövård och naturtillgångarAtt vattenvården i Tisaren fortlöpan·de bevakasAtt man bättre tillvaratar den ur·sprungliga miljön och naturen närnya bostadsområden skapas. [JMed den kristna livssynen som utgångspunktvill vi skapa f~rutsättningarför ett gott och varakllgt samhälle.KDS vill inom <strong>Kumla</strong> <strong>kommun</strong> arbetamed partiets grundvärderingarsom utgångsläge och söka lösningarpå de frågor som i dag utgör problem.KDS anser att för skolan måste detull insatser för att demokratiskt utformaen skolmiljö som tar hänsyntill det enskilda barnets utvecklingoch hka människovärde samtidigt somarbetsmiljön fÖr lärarna måste beaktas.En förutsättning för detta är anmindre skolenheter prioriteras. för attdärigenom ge möjlighet för alla attumgås och lära känna varandra, lärare-elever-föräldrar.KDS vill arbeta för att social trygghetskall råda, dock inte så att det förtarIntresset till arbete för de arbets·föra. Tvärtom vill KDS en uppläggningsom stimulerar och gör det lönsamtatt arbeta. Del bör vara <strong>kommun</strong>ensambition att skaffa fram meningsfullsysselsättning, att skapa val·frihet när det gäller olika barntillsynsformer.När det gälJer det senare hålbKDS fast vid sitt förslag att fullvalfrihet ernås först då hemmalönsalternativetinfÖres. KDS kommer attarbeta vidare på eu införande av löntill den förälder som vill stanna hemmaoch vårda sina egna barn.KDS vill beträffande boendeformenarbeta för att de försök som görs med"blandad boendeform" i centralorten,även kommcr till utförande i de yttretätorterna, framförallt då med tankepå äldre som vill skaffa lägenhet, menbo kvar i sin hemmiljö. För dem somär hänvisade au bo i hyreslägenheterhar KDS motionerat om att de skallbercdas möjlighct till disponering aven kolonilott. Detta kan ge en meningsfullfritidssysselsättning och samtidigtutgöra en väg att bryta den isoleringsom i många fall råder dessamänniskor emellan.KDS vill satsa på miljövArd, sägerdärför nej! till miljöförstörande ener·giframställning, utan vill istället arbetaför energibesparande åtgärder.Detta är endast några exempel påvad KDS vill föra fram om vi får förtroendetden 16 september! Vårt komplettapartiprogram finner Du på vår\"Q/byrd Köpmangatan l, tel 019­606 96 O21


CenterpartietFolkpartietAnders SvärdSven ElissonFör atl bättre dra nytta av de olikapartiföreträdarnas erfarenheter börman pröva an låta oppositionen tillsättaviktiga rönroendemannaposteri <strong>kommun</strong>ala nämnder och styrelser.Givetvis får ell utbyggt samarbetemellan olika åsiktsföreträdare inteinnebära alt skillnader i uppfattningslätas ut. Då blir det ju omöjligt förmedborgarna att välja mellan partier.na.Vi har i centerpartiet slagit fast vadvi anser vara väsentliga utgångspunkternär <strong>Kumla</strong> <strong>kommun</strong> skall styras.Programmet har distribuerats i punktformtill alla hushåll i <strong>kommun</strong>en.Här nämns några exempel på enligtcentern viktiga frågor.• Människans verksamhet måste båureinordnas i naturens kretslopp föratt uppnå ekologisk balans. Vi måslelära oss att bruka i stället föratt förbruka.• Vi avstyrker skifferbrytning inom<strong>kommun</strong>en om sådan blir aktuell.För oss centerpartister är detta ettsjälvklart ställningstagande eftersomcenterpartiet på riksnivå sägernej till kärnkraften som energikälla.Om kärnkraftförespråkarna vinnernästa års folkomröstning finns givetvisrisk för att frågan kommeratt prövas på nytt. De lokala skä-lon - miljö och andra - emOlskifferbrytning gäller givetvis fort.farande.• Individens valfrihet ska vara eumål i den sociala omvårdnaden.Det är föräldrarna som bör fåbestämma vilken form den kom·munala barnlillsynen skall ha förjust deras barn. Gamla och sjukaskall så länge som möjligt få bokvar i den invanda miljön.• I bostadsbyggandet skall SOCialuppdelning motverkas. Ett sätt kanvara all blanda de .olika upplåtelseformernaäganderätt, bostadsräuoch hyresrätt inom samma bostads·område. Här måste en uppföljmngske i <strong>Kumla</strong>by centrum för au fåerfarenheter för framtiden.• Vägsamfälligheter och vägföreningarskall genom de statliga och<strong>kommun</strong>ala bidragen garanteras fullkostnadstäckning.• Del är viktigt att motverka kom·munalskattehöjningar eftersomdenna skatt slår hårdare mot låginkomsttagareän den statliga skatten.Samverkan för <strong>kommun</strong>ens bästa äralltså ett övergripande mål enligt centern.Detta innebär inte att det är likgiltigthur valresultatet blir. Det finnSviktiga frågor där vi har olika uppfattningarmellan partierna.D<strong>Kumla</strong> har kunnat bygga daghem,skolor, gator och vägar och mycketannat ulan alt höja <strong>kommun</strong>alskatten.Vi har relativt låg skall, men ändåmåste politikernas målsäuning varaatt hålla skatten oförändrad. Alladrabbas vi ju av ökade levnadskostnaderi och med oljeprishöjningarnaoch ytterligare pålagor i form av höjdskatt skulle ännu mer beskära den pri­\ata ekonomin.Folkpartiet kommer att kräva attnya <strong>kommun</strong>ala U1gifter prövas medstörsta noggrannhet. Dessutom anservi aH <strong>kommun</strong>en i framtiden kantvingas ompröva verksamhet som redanär etablerad.Var rädd om stadsmiljönFolkpartiet gick emot tillbyggnadenav Stadshuset av flera skäl. De vik·tigaste var att vi anser tillbyggnadenbli för dyr - billigare alternativ finns- och att den innebär en förfulningav centrummiljön.Vi måste bevara <strong>Kumla</strong> som småstadoch hellre öka grönskan i centrum änalt minska den.Öka bostadsbyggandetEfterfrågan på tomter för småhus ärStar i <strong>Kumla</strong>. Vi vet också att lägen-heter i flerfamiljshus knappast gåratt uppbringa. Därför är det nödvändigtatt bostadsbyggandet, även avflerfamiljshus. tar fart igen efter ennedgångsperiod de senaste åren.Småhusen byggs numera så gott somenbart i grupp. Vi tycker alt <strong>kommun</strong>enmåste tillhandahålla fler tomterför enskilt byggande.Föräldrainnytande ö"er barnomsorgenKommunens barnomsorg - daghemoch familjedaghem - är viktig föralla. Den ger möjlighet (ör fler människoratt förvärvsarbeta. Arbete skapartillfredsställelse och ökar den enskildesoch <strong>kommun</strong>ens inkomster.Politikerna måste dock rätta sigefter hur småbarnsföräldrarna vill habarnomsorgen ordnad, daghem ellerfamiljedaghem.Motion för lillaFolkpartiet tycker dock att <strong>Kumla</strong> istället skall inrikta sig på atl rustaupp de idrottsanläggningar som finnsi <strong>kommun</strong>en. Där behöver mycketgöras.Det är också viktigt att <strong>kommun</strong>eni större utsträckning än nu satsar påden idrotts- och motionsverksamhetsom bedrivs utanför idrottsplatserna.Motion för alla är en angelägen <strong>kommun</strong>aluppgift.O2223


SocialdemokraternaVänsterpartietKommunisterna==+Nils NyströmArne Grönq\'istUnder socialdemokratisk ledning har<strong>Kumla</strong> <strong>kommun</strong> byggt ut samhällsservicenavsevärt trots au <strong>kommun</strong>alskattenär en av de lägsta i landet. Denärmaste Ire åren har vi inte för avsiktatt höja <strong>kommun</strong>alskallen. Den<strong>kommun</strong>ala servicen kommer ändå allkunna byggas u!.Teknisk förnlrningUtbyggnad av <strong>kommun</strong>ens gator ochvägar. ledningar för vatten. avlopp,el och fjärrvärme. inköp av mark, planeringav nya områden fÖT bostäderoch industrier sker ständigt. De narmasteårens mest omfattande insatserkommer att behövas för utbyggnad avfjärrvärmeförsörjningen i <strong>kommun</strong>en.SocialförvaltningSocialdemokraterna vill verka fÖT solidaritetmellan enskilda människoroch grupper av människor.De som byggt upp vårt samhällemåste garanteras en trygg ålderdom.Att uppföra ett servicehus för pensionärerär exempel på denna strävan.Utbyggnaden för barnomsorgen ären viktig fråga för <strong>kommun</strong>en. Barnstugorvid <strong>Kumla</strong>sjön, Råberga, Kum~laby, Romarebäcken/Hällabrottet,Sannahed och Abytorp, måste genomföras.Kultur och fritidEn rikt kulturutbud liII alla är kom·munens mål. Vi har ett mönstcrbibliotek,en bokbuss, som betjänar ävenglesbygden. Vi "iU ge bättre utställningsmöjlighererför konstnärer, ochstöd åt fri\'iligt studiearbete.M eningsfulla fritidssysselsättningarskall ske i samverkan mellan <strong>kommun</strong>ensfritids., skol., social- och kulturnämnder.Resurserna fördelas jämntpå <strong>kommun</strong>ens olika orter. Rekreationsområdetvid <strong>Kumla</strong>sjön utvidgasmed e1belyst spår och gräsplan.SkolförvaltningenEnligt vår mening skall skolan mo(\-erkastress, konkurrens och utslagning.Befolkningsökningen har ställt storakrav på skolans lol-albehov, En nylåg- och mellanstadieskola har uppförtsi <strong>Kumla</strong>by och om något år skalldär byggas en högstadieskola med enstor gymnastiksal. Gymnastiksal byggsi Sannahed och ny för- och lågstadieskolai Hällabrottet!Romarebäcken ärprojekterad att byggas 1980.För ö\Tigtkan nämnas att hälso- och miljövårdskall ägnas stor uppmärksamhet.Konsumentverksamheten, som till·kom efter en socialdemokratisk partimotion,har visat sig vara en god tillgångför <strong>kommun</strong>ens invånare. OKommunernas verksamhet är beroendeav bcsut i riksdagen och slutnadirektionsrum. Många frågor som rör<strong>kommun</strong>en kan därför inte lösas utangenomgripande omvandling av vårtsamhällssystem. Trots dessa begränsningarär den <strong>kommun</strong>ala verksamhetenviktig för vår vardag, för hur\'åra behov ska kunna tillgodoses.VPK i <strong>Kumla</strong> ställer bl a följandekrav:Stadsplanering och boendeatt den <strong>kommun</strong>ala servicen färdigställsi takt med bostadsbyggandeverkliga möjligheter för de boende attpåverka sin miljöökat lägenhetsbyggandealt i ytterområdena få tillgång tillsamma service som i tätortenalt kollektivtrafiken förbättrasbilfritt centrum, cykelbanor anläggsatt mark upplåtes mot tomlräuSocial serviceatt pensionärer som har endast folkpensionfår bostadsbidrag som täckerhyran för modern 2-rumslägenhetatt pensionärer och handikappade fårtillgång till servicebostad - även jytterområdena - som de själva fårvara med att utformaUtbyggnad av omsorgen för äldre ochhandikappade för att de ska kunnabo kvar i sin hemmiljöatt färdtjänsten inte ska kosta mer änavgiften på tåg eUer bus!>att barnomsorgen utbyggesatt alla barn ska ha rätt till en brabarnstugeplats genomfört 1987mer personal inom barnomsorgenS,,"sselsänningDe krav vi ställt ger fler jobb. Mentrots detta krävs att <strong>kommun</strong>en garanteraralla ungdomar jobbIdrott och kulturatt motionsspår anläggs i norra <strong>Kumla</strong>att gamla varmbadhuset görs om tillallaktivitetshusatt äldre värdefull bebyggelse bevarasMiljöatt ingen miljöförstörande industriförläggs till <strong>kommun</strong>enatt <strong>kommun</strong>en yrkar att ingen miljöförstörandeindustri förläggs till kom·munenatt de miljöförstörda områdena iord·ningsställs till godtagbar miljö ochförbud mot giftspridning i skog omarkEkonomiFör att <strong>kommun</strong>en ska kunna byggaut servicen måste det til! en radikalomläggning av skattepolitiken. O2425•


ValskjutsarliII min sondagrn den 16 septemberFör atl bereda alla röstberättigade möjlighet att deltaga i söndagens valanordnar <strong>Kumla</strong> <strong>kommun</strong> kostnadsfria valskjutsar.Kommunal beredskapII "Sveriges beredskap är god"AI'kanslichefen Tage TapperYITEROMRADENAFör dessa skjutsar erfordras ingenförhandsanmälanHillabrottelS 1'Ildisnikt:VallakIl Tallingens skolaDynningebergFågelhagclN. MossbyVallokalenÅterresaVesta skolaHjorisbergakilenTntobitcnVallokalenÅterresaS. MossbyHälgholmenTynningeN VeslaHjortsbergaÄlvestaVallokalenAterresaVialunds valdistrikt:Vallokal VialundskolanBjörkaS ViaVallokalenÅterresaStadshusets valdistrikt:Vallokal StadshusetÖrstaBrAnstaFolkatorpSätraSäbylundN MosVallokalenAterresa26kl 08.0008.05.- 08.10.. 08.20•• 09.00kl 09.30-, 09.35.. 09.3809.45" 10.15kl 08.25•• 08.28" 08.35.• 08,45.• 08.50.. 08.55.. 09.00.. 09,45kl 10.00.. 10.05" 10.1010.50kl 11,40.,11.45" 11.50" 1l.55" 12.00" 12.0512.1012.30Äb}·torps l'lldiSlrikt:Yallokal Stene skolaVallersta smedjaBusshpl HörstabackenHöntakorsetSickelstaSOrb)'LånggällaVallokalenÅterresaByrsta MissionshusVissbergaByrstakrokenByrstatorpV Åb)'VallokalenÅterresaK)Tkskolans ~'aldistrikl:Vallokal K~TkskolanRalaDomarringarna NorrbyBostadsområdet SannahedBlackSlaVallokalenÅterresaHardemo valdistrikt:Vallokal K~'rkskolan,HardernoNär andra världskriget bröt ut hösten1939. fanns det ännu massor av människori full verksamhet, som hadevarit med om kriserna under förstavärldskriget. Vis av erfarenheterna aukriget kan bli långvarigt och bristsituationernaakuta mycket snabbt.slog man till omedelbart med ransoneringar.familjebidrag och civilförsvar.Beredskapen var onekligenmycket bättre än under första världskriget.Luftskyddsövningar hade hållitsredan före kriget och i nybyggdahus fanns redan skyddsrum. De närkl07.55" 08.00" 08.02" 08.05" 08.08" 08.12" 08.15" 08.50kl 08.20.. 08.25.. 08.35.• 08.40•• 08,45" 08.50" 09.20kl 10.25" 10.3010.3510.40" 10,45ILlOÖ Öja kl 15.30Nålön " 15.35Mossbygatan 15,45Bråndåsen " 15.55Vallokalen " 16.05Återresa " 16.55Tälle kl 16.15St Älberg skolan " 16.30Ormesta " 16.35Hidingsta vägskål " 16.40Näiberg " 16.45Vallokalen " 16.55Återresa " 17.30lorts på nus/a sidamaste åren före kriget, 1938 och 1939hade varit goda jordbruksår och lagrenvar fyllda. Beslag och planeringför långvarig avspärrning var omedelbaraåtgärder.Visserligen anser många alt den militäraberedskapen inte var god, menman byggde ganska snabbt upp den.Många anser att 1925 års försvarsbeslutvar katastrofalt. men den uppfattningeninrymmer en och annan överdrift.Man lade ned många regementen.huvudsakligen kavalleriregementen.men när man läste om hur tyskalorts frdn fQr~gd~nd~ sidaAnagsvägen till Näsby kl 12.30 Ekeby-K"arntorps "aldistrikt:Frogesta " 12.32 Yallokal KVlrntorps skollN)'näs.." 12.35 Shetl Bensinstation kl 11.20Torsta 12.40 Navesta 11.23Rosendal 12.43 Björka.." 11.25Ålsta..12,46 Björkavägen 11.28Vallokalen 12.55 Kvarntorpskorset " 11.30Återresa .. 13.35 Vallokalen .. 11.35Återresa '. 12.10Segåstorp kl 10.40Tynningetorp " 10.43Frommestakl..13.05Rastorp " Frommestafallen10.4513.08Sörsiitter " 10.50Ekeby by " 13.13Avtagsvägen till Ärnbäcken" 11.00Norrgården " 13.15Ostersatter " 11.05Kappetorp " 13.20Hässelgärdet "Vallokalen.." 11.1013.22Återresa Vallokalen "11.4013.35Aterresa .• 14.05INNERSTADENFör röstberättigade i innerstaden vilka bo avlägset. är handikappade eller eljestrorelsehindrade. anordnas skjuts med handikappbusun, en tur på förmiddagenoch två turer på eftermiddagen.Anmälan om sådan skjUlS senast fredag J4 sept till telefon 019/12 OJ 32 eller120333.27


Denna bild spreds i milliontals e>;emplar under andra '·arldskriget. Stundom fanns ocksilexten: Splonen lagger pussel. Behåll Din bit! Ikl .-ar ett led i den PS} kologiska bereds.k.I.pen. Vilken n)lIa den i.iorde. ar s,årt all bedOma. Men nog dg man den lilla lappen pinistan urenda beredskapsmans res,'äska i stallet for adresslapp.visa ransoner, även om de är små.Någorlunda frihet från e.k?n?m!.s~abekymmer,även om famiIJefo~sorJ~renär i militärtjänst. Att veta till Vilketskyddsrum man skall springa om detblir ett överraskande bombanfall. Alltdelta har en enorm betydelse och kaninte genomföras om inte <strong>kommun</strong>ernaengageras.I ett avseende har andra världskrigetlikheter med det första. Vissa krisorgankom att "permanentas". Så ärfallet t ex med familjebidragsnämnden,som fungerar under fredstid ochsom alllså har en färdig apparat atttas i bruk "om kriget kommer". Sammagäller civilförsvarsnämnden, somockså snabbt skall träda i funktionom det behövs.l nästa nummer av KUMLAN villvi berätta om hur den <strong>kommun</strong>alaberedskapen är uppbyggd i dag.Om man vill tala i bilder kan mansäga så här: Vid första världskrigetblev vi tagna på sängen. Vid det andravar vi i alla fall vakna. Vid ett eventuellttredje skall vi rent av ha kläder·na på oss när det kommer.KÄLLOR:GjÖTtS. Axtl: Vreda vindar. Stockholm 1967Lilldorm. Erik: Guslaf V och hans lid 1938-1947.En bokfilm. Stockholm 1947.Norrbom. G6s/(l odI Skogs~g. B"til: Att nygair au leva. Fl)gvapnel 1926-1976. Höganäs1975Tapp". Tagt Andra virldskrigclS <strong>kommun</strong>alakriwrgan. 1 Hundra år under <strong>kommun</strong>alförrauDIngarna1862-1962. Stockholm 1962. Dpansartrupper gick fram som en ångvältgenom de polska kavalleriförbanden.förstod man att Smålands husareregentligen inte var mycket att kommamed i ett modernt krig. Det var i ställetså att 1925 års försvarsbeslut ladegrunden till ett av världens moder·naste och effektivaste flygvapen. somonekligen fick större betydelse i avskräckandesyfte. Visst var det så, attalla förband inte fick reglementsenligauniformer första dagen i beredskaps·tjänst, men försvarsviljan var det ingafel på.Hur var det på den <strong>kommun</strong>ala fronten?Ja, kristidsnämnder tillsattes,liksom familjebidragsnämnder ochluftskyddsnämnder. I vissa <strong>kommun</strong>erockså inkvarteringsnämnder. De tvåsistnämnda organen är numera sammanslagnaoch kallas civilförsvarsnämnder.Andra världskriget kom att vara iöver fem och ett halvt år. Avspärr·ningen från yttervärlden var ännu effektivareän vid första världskriget.genom aU samtliga \låra grannländervar indragna i kriget. Flyg och ubåtargjorde handelssjöfarten hart när omöj·lig. Trots delta. kom Sverige aU kunnaleva ett vardagsliv som för det storaflertalet människor låg väldigt nära vadsom kan kallas "normalt". Visserligenvar det brist på vissa varor. Visserligenvar ransonerna knappa. Mensvältgränsen överskreds aldrig ochmånga menar att folkhälsan aldrig va·rit så god som under andra världskrigetstid.Det var under dessa år som man fickklart för sig vilken oerhörd betydelseden <strong>kommun</strong>ala beredskapen har. Ettfolks motståndskraft är avhängigt avatt hemmafronten inte sviktar. Råt(·RATTBEKÄMPNINGSKAMPANJ I KUMLALnder tiden 25 september-25 oktober 1979 kommer råttgift kostnadsfrittall kunna avhämtas av lantbrukare och fastighetsägare inom <strong>Kumla</strong> <strong>kommun</strong>hos följande personer:Gustaf LarssonLennart FolkessonLennart KarlssonRagnar NilssonSven GustavssonIngrid SäävTors!en PerssonKarl AnderssonAstrid GustavssonTälle,OstansjöSkybergaBergaHjortsberga och ElvestaAlmersvägen. HällabrottetFolkatarpEkeby. <strong>Kumla</strong>VallerstaFrogestaUnder samma tid kan råttgift även få hämtas på hälsovårdskontoret, Vattugatan3 måndag-fredag kl 09.30-11.30 samt torsdag kl 16.00-18.00.KUMLA KOMMUNS HÄLSOVÅRDSNÄMNDtel 0582/522 26" 019n60 08.. 019n60 15,. 019n20 87019n2252" 019fll753" 019n4021" Ol9n4061" 019/23606028 29


Jag har• "Köpråd om beg bil"• "Prognosprislista på beg bilar"• "Bilens svaga punkter", Bok från Svenskbilprovning• "8ilekonomi" från Konsumentverketsom Du kan få eller få läsa hos mig på StadshusetUPPSLAGET-_ ett par sidor åt konsumenternaJAG BLIR LEDSENNYA RIKTLINJER FRÅNKONSUMENTVERKETförfattningssam­(Konsumentverketsling KOVFS)Riktlinjer för• Marknadsföring av resorKOVFS 1979:3• information om energiförbrukninghos kylar och frysarKQVFS 1979:4• marknadsföring av spritdrycker, vinoch starköl KOVFS 1979:5• marknadsföring av öl klass IIKOVFS 1979:6• marknadsföring av tobaksvarorKOVFS 1979:7• sugnappars säkerhetKOVFS 1979: 1030nar någon köper beg bil ulan att första ha settett besiktningsprotokoll som är fiirskt. Det börej vara äldre än I månad."JÄMFÖRPRIS" PÅKREDITKOSTNADENKonsumentkreditlagen trädde i kraftden I juli 1979. Den gör det lättareför Dig -att jämföra och välja beta!·ningssäu om Du skall köpa på kredit.OmDu skall handla på kredit harsäljaren skyldighetau ge Dig uppgift om• den effektiva räntan (jämförräntan)• kontantpriset och hela kostnadenför en erbjuden kredit.att ta ut kontantinsats innan Du fårvaran (i regel 20 %. vid avbetalningsköpav bil 40 %)Du kan• kräva rättelse hos den som Du avbetalartill - om det är fel påvaran - även om denne inte ärsäljaren.• betala i förtid för att minska kreditkostnaden.Du har bra skydd• vid tillfälliga betalningssvårigheter• om Du råkar förlora ett kontokort.Den effektiva räntan (Jämför-räntsn)Den som erbjuder och gör reklam fören kredit eller skriver ut kreditkontraktska lämna uppgift om den effektivaräntan. Den beräknas alltid på.samma säu och anges i procent (%).I den effektiva räntan ingår alla kostnaderför krediten. t ex rånta, uppläggmngsavgiftoch aviseringsavgift(d\'s den kostnad du får betala närräkningarna skickas ut). Det är heladen verkliga kreditkostnaden i procentper år. Med hjälp av den effektiv'aräntan kan du jämföra olika kre·diter och bäUre avgöra vilken som ärförmånligast för dig. Den effektivarantan är alltså en jämför-ränta.Vill Du veta mer om de nya bestämmelserna?Hämta en folder hos kon·sumentsekreteraren i Stadshuset.Konsumentverkets tabeller för uträkningav effektiv ranta och för avräk·ning vid förtidsinbetalning finns ocksåhos konsumentsekreteraren.FEM FFörmiddag med frestelser, fakta. folkoch fart.Nytt konsumentprogram i P 3.Programmet sänds varannan onsdagklockan 8-10. Lyssna den 12 september1979.MOMS VIDAVBETALNINGSKÖPDu skall ej betala moms på riintan vidavbetalningsköp. Delta är en ny bestämmelsefr o ffi den l juli 1979.Moms skall betalas på avbetalningstilläggoch bank· och expeditionskostoadermen ej på räntan.Ur "Rdd och ron" saxar ri.-MOMS PA BEG BILNu belalar du moms även på en begagnadbiL Den regeln ar ny från I juli. Momsbestämmelsernahar redan vållat traMel.Man talar om mellanskillnadsmoms. Ochdå börjar man undra vad det ar.Det år egentligen bilhandlarnas marginalsom är skattepliktig.Bilförsäljaren har köpt in en bil för10000 aven kund. Han säljer den till enannan för [2 000. Av de 12000 kronornaska 342 kronor betalas in i skatt. det villsäga momsen på mellanskillnaden 2000kronor.Du ska inte betala moms på mellanskillnadenmellan den bil du säljer och denbättre begagnade bil du köper.Privatpersoner som säljer sin bil behöverinte betala moms.31


Hämtning avgrovsopor i <strong>Kumla</strong>I nr 4/1978 av delta <strong>kommun</strong>ens informationsbladKUMLA Jämnadesen utförlig redogörelse för det av kom·munfullmäktige rallade beslutet alt utöka<strong>kommun</strong>servicen till invånarna i<strong>Kumla</strong> med att "kostnadsfrill" hämtagrOl'sopor samtidigt med den ordinariehiimtningen all hushdJJsJopor.Tekniska verken vill nu erinra omdenna verksamhet, som pågått sedanårsskiftet 1978n9. och på nytt redogöraför definitionen av grovsoporoch vad den enskilde fastighetsägarenhar au iakttaga i samband härmed.Vad är grofsopor?Grovsopor är det hushållsavfall, sominte kan eller rår läggas i den ordi·narie sopsäcken. t ex• Kasserade möbler och emballage·material• Kasserade barnvagnar, cyklar, sparkaroch skidor etc• Kasserade husgeråd och hushålls·maskiner, såsom dammsugare. kyl·skåp, grytor och hinkar. plastkärl'lo• Trämaterial i smd enheter frånhobbysnickeri o d• Trädgårdsavfall från normal trädgårdsskötsel,t ex kvistar från häck·putsning• Gräs och lövObservera. En förutsättning för attpersonalen skall ta med avfallet vidden ordinarie hämtningen är, att32kvistar o d skall vara noggrant bunraloch att gräs och löv är pakelerat isäckar el/er liknande. Tänk även påvikten och att personalen inte kan skadasig av I'ossa föret1uJ! ed.För verksamheten gäller. att fastig.hetsägaren ansvarar för att grovsopor.na är uppställda och/eller ihopbunta.de·förpackade på sådant sätt, attolägenheter ej vållas för närboendeoch att lastning läu kan ske i sop.bilen.För att inget skall medtagas av miss.tag, bör fastighetsägaren i egetintresse göra en klar märkning avgrovsoporna. Skriv därför ·'GROV.SOPOR" på förpackningen eller på enenkelt tillverkad adresslapp.• Det som ingår i renhållningsver.kets åtagande är således grOl'Soporfrån hushdl/en och ej sådant Somhärrör från utövad rörelse.• Vanliga sopor och köksavfall skallovillkorligen läggas i ordinariesopsäck och får under inga omstän·digheter döljas bland grovsoporna.• Anpassa trädgårdsavfallet så, attdet vid varje hämtningstillfälle fåren volym. som hdst ej överstigertvå sopsäckar per hushåll.• Kom ihåg an allt emballagematerialmåste vikas ihop och buntas.• Kommunens sopsäckar får ej an·vändas för grovsopor. I sådant falldebiteras för extrasäck.Till grovsopor räknas inte• Byggavfall, rivningsrester o d• Trädgårdsavfall från omläggningeller renovering av trädgård, träd·fällning eller nedskärning av häck.• Jord, slen och grus.• Bildelar och biltiIlbehör, bil· ochtraktordäck o d..~armvat~enbereda­• Värmepannor,re. radiatorer, ror,lstup~oroch takrännor,taktegel och stangsel o d.Obsen'era. Affärs-. indust~i-, by~gads-eller jordbruksavfall IOgår ej.nAvfall av sådan art, som i~t~ räknastill grovso,:or, hämt~ SO!? tIdIgare genomhänvandelse till Narkefrakt. tel019/720 70.Si hir himtar viGrovsopor hämtas varje vecka i sambandmed den ordinarie sophämtningen.~'ndantag: De veckor helgdagsaftoneller helgdag infaller undermåndag-fredag.Senast kl 05.30 den ordinarie sophämtningsdagenmåste grovsopornastå vid tomtgräns (grind) mot sopbilensordinarie körväg och högst 5meler från sopbilens ordinarie uppslällnmgsplats.Obsenera. Inom bilfria områden,skallgrovsoporna läggas på särskild anvisadplats.I nerfamiljshus skall särskilt "grov.soprum" arrangeras av fastighets·ägaren. Ett sådant utrymme för grovsoporskall vara beläget högst 10 meterfrån väg, som normalt är framkomligför sophämtningsfordon. Utrymmetskall vara beläget högst 6 trappstegfrån marknivå, om dragbana saknas.Om dragbana finns, skall utrymmetvara beläget högst 10 trappstegfrån marknivå.Tänk alltså på att• packa och bunta avfallet. så atthämtningspersonalen lätt kan lyftaoch bära det till sopbilen.• längden på avfallet inte får överstigaI (en) meter,• vikten på avfallet inte får överstiga30 kilo,• gamla möbler. cyklar och liknandefår dock tagas med till sin normalastorlek och vikt.• om inte ovanstående respekteras,kommer Dina grovsopor inte attmedtagas av hämtningspersonalen.Miljöfarligt avfallMiljöfarligt aifall får inte läggas i sopsäckeneller i latrinkärl, ej hellerspolas ner i avloppet.Miljöfarligt avfall, som hushållen iregel kommer i kontakt med. utgöresbl a av transistorbatterier, bilbatte·rier, färger och lösningsmedel, oljor,lysrör och s k glimtändare, spray·burkar. bekämpningsmedel, febertermometraroch inte minst överblivnaläkemedel.Det miljöfarliga avfallet kan <strong>kommun</strong>eni begränsad omfattning ta emotvid sin förrådsanläggning under or·dinarie arbetstid måndag-fredagmellan kl 07.00-16.00. Ring dock förstoch redogör för varan.Mottagning av överblivna läkemedelfrån privatpersoner sker vid Apoteketi <strong>Kumla</strong>.Den som är osäker på hur man skallförfara med visst avfall kan gärnaringa till tekniska verken, tel 019/700 80. ankn 393 eller 394, eller tillhälsovårdskontoret, ankn 334 eller370.Hallsberg och <strong>Kumla</strong> <strong>kommun</strong>erhar som bekant gemensam soptipp belägeni Hallsberg. Tippen är öppen allavardagar mellan kl 07.30-15.30. Sopmängdunder 2 m l får tippas utan avgift.SopIass över 2 m l kostar 12 kronorper lass. Från fredag kväll tillsöndag kväll hålles Hallsbergstippenf n på försök öppen för enskild tippningav trädgårdsavfall o d. O33


Kulturnämndens höstprogram, oktober;ngvar LundmarkLina SandelITurlista bokbuaaenHATERFr~d(Jgtn den 11 stpttm!H, kl/9.oo<strong>Kumla</strong> teater. FolkanSvenska riksteatern presenterar"P1Ötiligl ~n lisa i allllusri"<strong>Kumla</strong> teaterföreningMåndagm d,." }9 oktolHr kl /9.30<strong>Kumla</strong> tealer. FolkanS\cnska riksteatern presenterar"Möss lXh minoisko,"<strong>Kumla</strong> teaterföreningTisdagen rkn 10 II/)Firm/H, kl 19.JQ<strong>Kumla</strong> lealer, FolkanSvenska nksteatern presenterar..Krigsmalt5 niAr.n"<strong>Kumla</strong> teaterföreningBIJJcuer. 25:- (skolungdom Ifr-)kan köpasI umme röre rnpektwc förestillnlngs början iteaterns kassa. Förköp t <strong>Kumla</strong> bokhandel.Genom att bh medlem I <strong>Kumla</strong> teaterförening(kostnad 5 kr för enskilda och 50 kr för or­!8nlsationer och röretag) fAr man Rllmcau:rnsI,dnmg. en chans tlll förköp och rabatt till"arje föreställning. Medlcmukapet är också enfiirutsiul1Ing ror att få lösa abonnemang tillvårens teaterförestillningar.Abonnemangen löses I <strong>Kumla</strong> bokhandel:17-18 september för dem som udigare haflabonnemang19 seplember för nya abonnemang.From 17 september kan man även köpa en·staka bilJeuer ull "PIOIShgl en dag i augusti".Abonnemangen. som alltså gäller för tre före·ställmngar. koslar 50:- för \luxna och 25:- förskolungdom.Medlemsskapen innebär ett ekonomiskt ochmoraliskl stOd till teaterverksamheten.Frinsen tealerföreställ ningarna är hittills följandearrangemang bokade i kulturnämndens höstprogram:UTSTÄLLNINGAR{-/4 oktober<strong>Kumla</strong> biblioleks utställningshallNiels NielsenOljemålningarKulturnämnden3415_28 oktober<strong>Kumla</strong> biblioteks utställningshall8ar",~kningar m mFrilufufrämjandet, <strong>Kumla</strong>29 ola.,_1/ novtmbtr<strong>Kumla</strong> biblioteks utställningshallGunn Duner-LeijonhuhudOljemålningar och akvarellerKulturnämnden26 no,·tmbtr _ decrmMr<strong>Kumla</strong> biblioleks utställningshall<strong>Kumla</strong> <strong>kommun</strong>ala hilitoria<strong>Kumla</strong> <strong>kommun</strong>KO~SERTERSorrdagtn dm /6 Stptt"dNr<strong>Kumla</strong> torg<strong>Kumla</strong>.HallsMrg'l mllSikUrKulturnämndenLOTdogt1l dt1l 6 oIaolNr kl J8.oo<strong>Kumla</strong> k)"rkaSt(l(kholms gosskörKum!a församling och kulturnämndenTq,sdogt1l M" II olaobtr kl 19.00Husaren. FolkanMia Marianne (l(h Per filipSludieförbundet Vuxenskolan och kultur·nämndenFORELÄSNINGSFORENI .....GENLokal och tid om ej annat anges:Kum/a bibliOltk risdagar Id 19.30II stptembtrKent·Ake BernbyRhendalen18 septemberSten 8juringResa med transsibiriska jiirnvigensamarr: <strong>Kumla</strong> fotoklubb25 sepll'mberGustaf LeijonhufvudDjure lou-hislO rier9 oktoMrLeif Alpsjöspel pi nyckelharpa16 oktoberI dapormens I~kenHelmer Furuholm beräUar om sin senaste bok.'3 oktoM,Bruno Helgessonfiröarna - eu figelparadissamarr Föreningen NordenJO o/(lOM,Kent Larsson1 ,\ro~orp där blommar ~n llI!i6 ffO ..:mbtfBjörn Ubr:\atut i btrgslalt1lJJ ffOptmtNrErland KransS__klI k)rklH" !rin HlOO-lal lill dr tid:o ffO>'f'mbrrRagnar Mildalen\IawllS parksamarr <strong>Kumla</strong> FN-förening17 flO>'f'mM,Lennan LennattssonTiltdea _ iidemarbn diktad a~ troll4 dt~mJw,Åke AxelssonFriiding (l(h Karlfeldl ocb _'ir JeremiasHardtmo q,dl'nshus 11 oktober Id 19.00Karl·Erik NorbergFornminnen i NirkeEkl'bJ JOr5amling5hl'm 25 oktober kl 19.00Allan Thybell"rin Frykman lill FrOlitl'-IISIiOnFASTIGHETSÄGARE I KUMLAIHö~ten 1979Byrstll m n3f9. 1/10. 29/10. 2M ISödta Ekeby m n­IM. 8110. 5/11, JlI1Ormesta m nIM, 8110. 5/11. 3112Eneby m n1719. lYIO, 12111, 1Q/12Brlnsta m n2419.22110.19/11,17112Sånnersta m n·2419.22110.19/11, 17112H,omberga m n419. 2110, ](VW. 21/11Vallersta m fl1119. 9/10. 6111, 4112Rala m fl1819, 1lw'10. 13/11. 1l/12Berga m fl2519. 21110. lG'11. 1 12Brind:lsen m fl·1219. I(VIO. 111 l, 5112Oja m fl2M. 2lw'IO, 23/11. 14/12N)ni$mfl619,4/10. l/ll. 29/11Ekeby by m flIJt9, 11110.8111,6112Frommesta m fl2lY9. I 10.15111,11112Torsla m fl2719. 25/10.22111, 2Q/12Ekeby tätort619. 1319, 2lY9. 2719, 4110,11/10. 18110,25110, 1/11. 8111, ISlI1, 22111. 29/11,6/12, 11112. l(V12• FörmiddagsturHissa flaggan på valdagen 16 september 197935


Fritidsnämndens höstprogramFRITIDS- OCH KVARTERSGARDARNAFritidsgArden 'VIaimen (Malmens skola)Öppen måndag-torsdag kl 18.00-22.00, söndagkl ]7.(JO-2 1.00 samt fredag Ol:h lördag kl 18.00­23.30. Cafeteria. bordtennis, TV, biljard, säll·skapsspel, hobby, diskotek och idrott. Eftermiddagsverksamhetför ungdom i alla lIdrarmindag-fredag kl 14.00-17.00.KurtnsgArden Myntacken (Köpmangalan 58)Oppen mindag-Iondag kl 17.30-21.00. Cafeteria.bordtennis. biljard, TV, $illskapsspcl,hobby och diskotek.Fritidsglrden Hillabt"oud (Tallängens skola)Oppen mindag och londag Id 17.30-21.30.Bordtennis. bilJard, TV. sällskapsspel ochhobbyverksamhet.)(~.nffsgirMn. K~.mtorp (Posthuset)Oppen mindag. ti$daa od torsdag kl 17.JO-.­21.00. Bordtenms. lillskapsspel.J(~.nersgir.a.Sun.hed (Centrumhuut)Oppen torsdagar kl 17.30-21.00. Bordtennis,sällskapsspel och diskotek.K...rtt"'lirdu, Abylorp (Folkets hus)Oppen en dag I veckan kl 17..30-21.00. Bordtennisoch sällskapsspel.K,·arttnginkn, Ebby (Barnstugan)Oppen lvi dagar i veckan kl 17..30-21.00.Bordtennis och sällskapsspel.För upplysningar om fritids- och kvartersgirdarna.kontakta fritidsgårdsforestAndare Inge·mar "Kvisten" Johansson lel 019n09 80 ankn255.VÄRMESTUGAN, EL-WUSSPARETi Viaskogen öppen dagligen mellan kl 06.00­21.00 fr o m oktober mAnad.Har Du undersöktom Du är berättigad till bostadsbidrag. Hör efter med fastighetskontoret!36DATUM AlT MINNASI nOI·emller. Preliminär oppningsdag för konst.frysta isbanan.Ansökningar om årels ungdomsledarshpen.dier. Ansökningsblanketter utsändes till samt.liga ungdomsorganisationer.Sista dagen för ansökan om grundbidrag. BI,dragsberättigade organisationer är alla SOmredovisat sammankomster for lokalt aktIVItets.stöd under år 1978. Ansokningsblankett ut.sände5.DKemller. Under december skall ungdomdore.nmgar redovisa sammankomster for lokaltaktivitetsStöd för perioden Juh-december 1979.dock senast den JI december. Närvarokort ochansökningsblankeuer erhålles pi fnlidskonlOfelYtterligare arrangemang och aktIVIteter somIlIlräffar under hösten meddelas genom annonsj lokalpressen eller genom sårskllda Inbjud.nmgar.Vill Du ha ynerligare uppl)'snmgar om kom.munens fritidsutbud, tag kontakt med fnticb.kontoret i Stadshuset. tel 0191109 80 si skaIJ 'lförsöka hjiiJpa ull.SPORTHALLENhålls öppen måndag-fredag kl 06.4>-22.15.lördag och söndag kl 08.15-15.45. Tel 019:709 80 ankn driftledare Janene Solberg 256.vaktm 257, kassa 258. simhall 259. maskInISI260.SIMHALLENhålls öppen måndag och torsdag kl ll~19.30. lisdag kl 07.00--08.15. 13.00-19.30. onsdagoch fredag kl 07.00--08.15. 13.00-20.30.lordag 09.00-15.30. söndag kl 09.00-12.30.Övrig tid disponeras av skolan.OBS. Kassan Slänger 30 min fore badtidensslut.Sjmundervisning i <strong>Kumla</strong>hallen för barn ochvuxna SIarIar under september månad. Se vi·dare annons i ortspressen.aEn maning!Av!örrddsmiistare Conny BomanVi går mot höst och det kan varapå sin plats att påminna om det sombrukar orsaka olyckor och tillbud pågator och vägar under denna årstid.Det blir mörkare kvällar och nätteroch då gäller det att kolla belysningen.När lyset skall vara påslaget året runtblir det helt naturligt större slitage ochFÖRENINGAR I KUMLA KOMMUNINi kan få kostnadsfri information om konsumentfrågor på Era mötenav konsumentsekreterare Sonja Nordin·Tapper.Prognml'örsllgVad ar konsumentrådgivning'?Konsurnenherkets riktlinjer-,adardet'?Jamförpnset -Bllekonomldet gula priset.'Gäst I naturen"' Om allemansrättenSangar och siingulrustning80sattning med bosiillningslånBrander och brännskador i hemmetModekarusellenKonsumentköplagenMarknadsföri ngslage nKonsu ment kreditlage n- Regler om hur man handlar på kredit.Ny fr o m I juli 1979AngerveckanStordIabilder finnsFärgbilder finnsFilm "Köpa bil" och lävling finns lillproarammetFär8bilder och !.åvling finnsDemonstraticnsmatenalEn ul$tällnlllg med tema ··Bädden"kommer 21 Januari-9 februari 1980SkärmutställningVäska med ton4rskläder från Konsumentverket.Filmen "Måste manhinga med" och skärmutställning finnsStordiabilder finnsFirgbilderStordiabilder finnsStordiabilder och tävling finnsKombinationer av dessa program eller andra förslag kan också diskuteras.Beställ tid hos Sonja Nordin-Tapper, tel 0191709 80, exp tid måndtorsd9.30-11.30. torsdag även 16.00-17.3037


Sporten i närradionAv byråsekreterare Roland Eliasson"God afton sponvänner och hjärtligtvälkomna till kvällens sportkvart. Vibjuder på 15 minuter med resultat,intervjuer och kommentarer till lokalaspofthåndelser.,-Så låter det i <strong>Kumla</strong> närradio varjetorsdag- och söndagkväll kllO.15. Dådå man ofta glömmer att kolla belysningenunder den ljusare årstiden, ärdet dags nu. Vill man ha hjälp medbelysningen kan man åka till den mackdär MHF och kommitten kommer attordna gratis ljustest. Tid och platsannonseras i ortspressen.Man ser ofta här i <strong>Kumla</strong> att cyklisteråker utan lyse. För Er egenskull: Fuska inte med lyset när det ärmörkt och montera gärna på eker·reflexer. Ni som går bör redan nusätta reflexer i ytterkläderna. Reflexerär en billig livförsäkring och reflexenkan nog behövas även på den som pro·menerar i tätorten. Ja egentligen skulle"tätortsgångaren" ha en reflex påvarje sida.Halkan ligger förhoppningsvis långtfram i tiden, men det gör nog inget attredan nu påminna om den. På halkträ·ningsbanan i Kvarntorp kommer detatt den 27 oktober kl 12.00 och 28oktober kl 10.00 att ordnas gratis halkträningför oss i <strong>Kumla</strong>. Det är landstingetsom i anledning av hälsovårdsåretsom arrangerar detta. Vill manlåna ett fordon kommer en avgift påca 15 kronor att tas ut, men alltsåkan den sportintresserade - och ävenandra naturligtvis - lyssna till färskasportnyheter som rör just idrotteninom <strong>Kumla</strong> <strong>kommun</strong>.<strong>Kumla</strong> närradio startade sina sänd.ningar under våren och den 24:e majsändes den första sportkvarten. Detgratis med egen bil. (OBS inga dubbdäck).Ring gärna nu och anmäl Digtill <strong>kommun</strong>ens växel 709 80-393.Passar inte de angivna tiderna finnsäven kurser vid andra tillfällen. Passapå tillfället.Viltolyckor har blivit ett allt störreproblem. Inom <strong>Kumla</strong> <strong>kommun</strong> ärdetkanske inte så farligt, men väster omByrstakurvan på E3:an har vi i allafall ett ökänt viltstråk. Inom Hallsbergspolisdistrikt inträffar dock otaligaviltolyckor, så vi har problemetinpå knutarna. Älgarna har nu brunsttidi sept-okt och då rör de sig meraän vanligt. Se upp extra noga i gryningoch skymning då risken är störst!Vi kan redan nu tala om att viltsimulatornkommer hit 5-6 november.Det kommer säkert alt bli både kul.intressant och lärorikt all köra simulatorn.så möt upp. Klockslag och platskommer att annonseras i ortspressen.Till sist vill vi påminna om att skolornanyss har börjat och att det ärmånga barn ute i trafiken både påcykel och till fots, Framförallt vidS-tiden på morgonen och på eftermiddagen.Tänk pa at! barnen år levandevarningsmärken i trafiken.Ovar tidigt en målsättning att få medsporten, allra helst som Radio Örebrointe har några sportsändningar påkvällarna. Ansvarig förening för sportkvartenhar under sommaren varit YxhultsIdrottsklubb. Anledningen tillatt det blev just den klubben var välatt klubben sjuder av ungdomlig framåtandasamt al1 klubben firar sitt femtioårsjubileumi år. Under vinterhalvåretär avsikten att <strong>Kumla</strong> Brottarföreningskall svara för sportsändningarna.Bredd och topparHittills har sportkvarten haft ett brettinnehåll - fotboll, cykel, brottning,skytte, speedway, friidrol1, simningoch gång. Utöver "de vanliga" nyheternahar man försökt att få meden hel del ungdomsidroll som annarskanske inte får så stort utrymme.Några av klubbarna har fål1 en fylligpresentation och fler hoppas vi få medunder hösten.Trevligt är det också att få kommenlarerdirekt av aktiva idrottsmän ochledare. Givetvis var närradion på platsnär brol1arjuniorerna laddade upp i<strong>Kumla</strong>hallen inför det VM som blevså framgångsrikt eller när VM-domarenUlf "Utta" Eriksson dömdeYtong Cup i Hällabrottet. Och vidSM i simhopp, som hölls vid Djupadalsbadet,engagerades Toiwo Öhmansom kommentator. Samtidigt passadeUlrika Knape-Lindberg på att ge närradiolyssnarnasin syn på träningensbetydelse.Hur växer sportkvarten fram?Ja, för det första försöker vi blandaresultat, kommentarer och intervjuer.Det kan till exempel hända att vi direktefter en fotbollsmatch på Hällabrottetsidrottsplats tar med en flickahem till K G Johanssons vardagsrum- den provisoriska studion. Studiohar det blivit genom att K G ersattböcker och prydnadssaker i bokhyllanmed förstärkare, limit compressor,equalizer, oktavbandsfilter och fläkt.I väntan på att intervjuoffret skallföras in har K G också stängt avpannan, frysboxen, telefonen och undulaterna.Se'n blir åtminstone ljudetriktigt proffsigt.Hemma hos reportern ringer det såmycket flitigare i telefonen. Det enaresultatet efter det andra flyter in.Oftast blir det hustrun som får anteckna.Har hon inte kunnat mycketom idrott tidigare så svänger hon sigi alla fall nu med uttryck som libero,mittfält, halvnelson och backpris somvore de hämtade ur Hirams kokbok.Med ett ljudband och en bunt resultatlapparilar så Claes-Göran Eskilssonoch undertecknad ner till CavatinaStudio i <strong>Kumla</strong> där Bengt Anderssonriggat upp mikrofoner och sitterberedd vid bandspelare och mixerbord.Efter en genomgång av sändningsschematär det så dags för"Sportkvarten - resultat, kommentareroch intervjuer ... "Vill Du höra allt detta så lyssna på94,3 MHz varje torsdag och söndagkl 20.15. Lyssna givetvis på andrasändningstider också.Vi hörs!Har Du bilderfrån föreningslivet i <strong>Kumla</strong>, somDu tror kan vara av intresse för<strong>Kumla</strong>bygdens historia? Kontaktadå redaktören Tage Tapper!Det räcker om vi får lånadem ett tag. Du får tillbakadem oskadade.D3839


<strong>Kumla</strong> <strong>kommun</strong>s grundskolaHöstterminen omfattar tiden 20/8-21/12VArterminen omfallar tiden 111 /6Lo\"dagar2 11. 18 2~22n. 31 3-J 4. 2/5.1615Skolmåltidersen'eras alJa skolele\er i <strong>kommun</strong>en. Skollunchenir 1I"scdd au tid:a eD tr~jWrl a,'barnens dagsbehov. Genom näringsriktigsammansäIlning skall den också bidra tillgoda matvanor hos ele,-erna.Ek.' !:.an dock av hälsoskäl eller om det ihemmet finns principiell in'-indning befriasfrån Vtu maträtt.Ele\'erna på I'Iögstadiet kan till sjih"koslnadsprisfå mellanmål på eftermiddagen iskolan.TandvårdSamtliga klasser i grundskolan erhållertandvård.Eli önskemål ar att hemmen med kraft ochallvar minskar barnens snaskiitande ochsamtidigt förbittrar deras munhygien.SkolhälsovårdHöGSTADIETFör besök hO$ ~kolläkllrenskolsköterskan40Läsåret 1979/80MEDDELANDENTill elever. målsmän och anställdakontaktaSkolsköterskan KentinPil:limOlIagning på Vial undskolan,'arje lisdag kl 09.00-10,00Skolkuratorn Annika Hagströmträffas varje läsdagLAG- OCH MELLANSTADIETFor besök hos skolläkaren kontaktaskolsköterskan rör resp skolaSkolsköterskan Gull-MariKarlsson mottagning pilF} kla skolaHaga skolaStene skolaHardemo skolaTallängens skolapå dagar och tider som meddela~_kolaSkolsköterskan Anita Puro-Brdinmollagning påMalmens skola<strong>Kumla</strong>by skolaSannaheds skolaKvarntorps skolaKyrkskolanNorrgårdenpå dagar och tider som meddelas gmskolagm rl.'SprcspSkolpsykolog Ulla Hansson. <strong>Kumla</strong>by rotd 709 80 ankn 284.Skolps}kolog Jan-Peter Jansson, Fylsia rooch vialunds ro leI 709 80 ankn 284.Skolkuratorn Brilta Schöllin, F)'lsta ro tel.709 80 ankn 28J.Skolkur.lFältass Lena Ekholm, <strong>Kumla</strong>by ro,Te!. 709 80 ankn 327.Ol)'cksrallsrörsäkringKommunen har tecknat kollektiv ol}'cksf.llsförsäkringför samtliga elever. Denpller både under skoltid och fritid.Skolbad och simundervisning.nordnas på skoltid enligt särskild plan«h har förlagts till <strong>Kumla</strong>hallen, där badmastareoch larare står för unden'isningoch tills}n.rrilurtsdagarAntakt friluftsdagar under läsåret är 8. (I.ntall:l inräknas 2 dagar a" vintersporl­\o>·et).Musikskolanhandhar frivillig musikundervisning ochkörsång. Undervisningen sker både påskoltid och fritkt.SpecialundervisningGenom s k samordnad specialundervisninghar skolan möjlighet att förstärka undervisningenför de elever som har behov av detla.Numera sker specialundervisningen iallt högre utsträckning i klassen, Dock kandet Vara bättre att ibland undervisa eleverenskilt eller i mindre grupper.Elevvårdskonferensen i vilken klasslärare,skolledning, skolsköterska skolpsykolog ochkurator ingår avgör i samråd med elev ochföräldrar om och när specialundervisningskaU ges.Trafiksäkerhetenkräver ständig vaksamhet. l den vardagligaeftcrlevnaden av de trafikregler ele\'ernalär sig i skolan måste polisen, målsmännenoch lärarna enigt reagera mOl överträdelsersom ökar riskerna på dra gator och vägar.C)'klar och mopeder lämnas hemma omskolvägen lämpar sig för promenad. Underladret kommer trafikpoliser att be5ökaklasserna. Utbildade skolpoliser hjälper ele­"erna tillrälla på utsatta gångställen. Somkontaktlärl!re för skolpolisverksamhelenfungerar Per·Uno Unosson. Vialundskolan.Skolans trivselreglerär till för alt öka trivseln för alla i skolarbetet.Elever och målsmin kinner tillreglerna och bör jämte lirarna se till alt deefterlevs. Del är angeläget alt framhålla be­Ifdelsen ." hemmens medverkan till att geeleverna en positiv inställning liII skoianoch dess regler.Alla målsmänvill gh'cl\"is med"erka till au genom kontaktmed eh:'\'ernas larare reda ut missförståndeller klarlägga problem av annanart. Eli telefonsamtal eller ett kort sammanträffandemålsman och lärare emellanrekommenderas. Så\'äl målsmän som lirarehar sk}ldishct all medverka till att problemi skolarbetet snabbt klaras upp. Genomresp ele\' kan målsman begära, all fåtel.nr och besked om lämplig telefon- ellerbe!;ökstid hos klassföreståndaren.Anmälan om elevs frånvaro skall göras tillIdas.~fÖreståndaren eller resp rektorsexpedition.men det kan ockd ske till skolkanslietunder tiden 7.00-8.00.Föräldramötenkommer att ordnas under lädret såväl avklassläraren som av föreningen Hem ochSkola och av dessa gemensamt. <strong>Kumla</strong>Hem- och Skola-rörening ordf Nils Henrik41


Sjöström tel 71636, Kvarntorps Hem- ochSI.:ola-fÖrening ordf Nils Arne Strid teJ236372. l varje skola finns ett huvudklassombudsamt kla~sombud för dr olika klassserna.Vår förhoppning aH läsåret 1979/80 skapräglas av god vilja till gemensamma ansträngningarrör undervisningens och våraelevers bästa.RektorernaTelefoner1 innerstaden går Skolkansliets, rektorsexpeditionernasoch skolornas telefon.er Ö"er<strong>kommun</strong>ens "bel 0191709 80 med ~kildaanknytningsnummer.Kansli och rektorsexpeditioner har expeditionstid"ardagar 9.00-11.30. 13.30­16.00, torsdagar hen 1600-18.00.SKOLKANSLITel 0191709 80Skoldirektör Bertil Lindberg , 278Skolkamrer Borgit Aronsson , .. ". 280Kanslist Anne·Ma)' Karlsson ,. 281Kontorist Kerstin Olausson 285Skolps~ kolog Ulla Hansson<strong>Kumla</strong>by ro , .. , .... , ... " .. ,. 284 el. 319Skolpsykolog Jan-Peter JanssonF)lsta ro, Vialunds ro " "" "" " 284Kurator Brina Schöllin .... ,....... 283Skolskjutsar, Sigvard Zellef\'all .". 282MUSIKSKOLANMusikledare Göran Melander ",." 295Kontorist ""', ..,""", .. " .... 293VUXENUTBILDNINGStudierektor Bengt Carlsson "',.," 350Kontotist· " ,......... 293LÄROMEDELSCENTRALFöreståndare Bengt Carlsson , .. ", 293Kontorist Birgit Johansson"., ..... , 293VIALUNDS REKTORSOMRADEREKTORSEXPEDTIONRektor K O Messing ,.. 336Studierektor Margareta Björndahl ., 331Studierektor Leif Örnhed " .. , 338Kan.dist Anna-Greta AxelsSOIl 339Kanslist Marianne Larsson ",.,',. J.4OVIALUNDSKOLAN (högstadium)Tillsynslärare Gunnar Nygren ...", H2Läkarmottagning " ,',.".. ]44Ek"kåren ", , , ]46Yrkewalslärare Margareta Bäck .,.. ]41Syo-konsulenl Rune Eril.:.sson ..... , 343Vaktmästare Ulf öberg ...,""',.. 355Reproa"delning Rolf Ikrgdahl ,. H7Matsal .. ,." .. , " .. " , 354Lärarrum "............... 351Lärarrum. hemkunskap o textilslöjd 348Lärarrum, teckning, trä- o metallslöjd 347Skolpsykolog Jan-Peter Jansson ".. 345Skolkurator Annika Hagström ,..... 34SSkoh'ärdinna Margareta Schellin 346, 35SG)mnastiklärare ,.,", .. , ...". lSlFritidsledare .. " "............ ~5SFYLSTAHUSETLärarrum 1 ,.".,',." 287Lärarrum II .. ,",................ 299FYLSTA REKTORSOMRÅDEREKTORSEXPEDITIONENReklor Bengl Andersson ", .."". 286Studiereklor Holger Nylund ,....... 279Kanslist Ulla S"ensson ,., 282P'ykolog och kurator .".,""',... 28JFYLSTA SKOLATillsynslärare Carlevert Andersson .. 290Lärarrum. mellanstadiet ..... , .. ,. 289Liirarrum, lågstadiet ."."",.,... 288Matsal",." .. ,', ,., 292Liikarmollagning ,.,"'.', , 297Vaktmästare"."".",., ..• , " 294Läromedclscentral , .. , , , ,. 29)Obs-klinik ''''''', "."........ 291Gymnastiksal ............•.... , .. 296HAGASKOLANTills)llSlärare Kent Hiding "" " 321Lärarrum ,.".... 320Vaktmästare ,..................... 323Matsal ... " .. " .. " .. " .. ,., .... 322sTENE SKOLATills) nslarare Stig-Arne AnderssonLararrum .MalSlll ., ,.,.,HARDEMO SKOLATillsynslarare Bernt BengtssonLärarrum , .KUMLABY REKTORSOMR.ADEREKTORSEXPEDITIONENKUMLABY SKOLA7334573032730057612776127Rektor S'en Elisson .",." ..", .. 318Studier('ktor Håkan Karregård 316Kontorist Solveig Lindberg "... 319Ps) kolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284Kurator " ,......... 327Tillsynslärare Maggie Thuresson .... 380Urarrum , ..".,",.,',." .. ,',., 324Matsal 381Vaktmaslar(' "',." ,., •...... , ;80MALMENS SKOLATills)-nslarare Kerslin Enge1bertsson 312Lirarrum mellanstadiet 311lararrum lågstadiet ""',." ,. 310Gymnastiksal ,........... 314Ukarmonagning ,.,.".,',........ 317Vaktmästare .... , ... " .. , .. ,.,",. 315TALLÄNGENS SKOLATillsynslärare Ake SkoghällLärarrum .,," ..SANNAHEDS SKOLATillsynslärare , .. " ..",.",.",Lärarrum ." .72343723917879078790KVARNTORPS SKOLATillsynslärare Inga DavidssonLärarrum .. , ,.,.,'"KYRKSKOLANNORRGARDENLärarrumMIUÖVECKOHEMMET LIND77197771 97Anknytning ,..................... 326Tills)nslärare Kerstin EngelberlSson, , 31232905831113 29Fört


GruppkorsbandSoumen kansalaisillajotka ovat asuneet Ruotsissa ainakin kolme vuotta, on åänioikeus RUOlSissasiinä tapauksessa. ettäolet ollut kirkkokirjoilla1.1 1.19761.11.19771.11.19781.6.1919 ja olet tayttanyt 18 vuotta viimeistäan vaalipaivanå.Silloin saat åäneståå 19.9.1919 maakåräjäinvaalissa (sininen vaalilippu) jakunnanvaltuustovaalissa (valkea vaalilippu).Se. joka kuuluu Ruotsin kirkkoon (se vaatii erikoisen ilmoituksen) saaäänestää myös kirkkovaltuustovaalissa 21.10.1979.Noin kuukauden ennen vaaIia saat aanikortin. Siinä on lueuavana. missavaalipaikassa sinun pitaä äänestää.Sinä voit myös äänestää postissa ennen vaalipäivää. rnuua ei ennen 23.8.1979.Ruotsissa me annamme suuren arvon sille, että teet työtä meidän kanssamme.täiillä ja sanomme: Tervetuloa äånestämään meidän yhdessämme.Finska medborgaresom har bott i Sverige minst tre år har rösträtt i Sverige under följande förutsåttningar:Man skall ha varit kyrkobokförd i Sverigeden I november 1976den l november 1977den I november 1918den I juni 1979ha fyllt 18 år senast på valdagen.Man får då rösta den 16 september 1979 vid landstingsval (blå valsedel) ochvid <strong>kommun</strong>fullmäktigeval (vit valsedel).Den som är medlem i Svenska kyrkan (vilket kräver sårskild anmälan) fårrösta även vid kyrkofullmäktigevalet den 21 oktober 1979.Ungefär en månad före valet får Du ett ,östkort dar det står i vilken vallokalDu skall rösta. Du kan också rösta på posten före valdagen. dock inte tidigareän 23 augusti 1979.Vi i Sverige sätter varde på att Du arbetar tillsammans med oss här och hälsarDig välkommen att rösta med oss den 16 september!IKB KUMLA TRYCKEllI

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!