Landstinget 12 sidor_svensk.indd - Landstinget Västernorrland

lvn.se

Landstinget 12 sidor_svensk.indd - Landstinget Västernorrland

Allt börjar med en vilja att förändraI början av 1990-talet ökade både energianvändningenoch kostnaderna för LandstingetVästernorrland. Därmed ökade även koldioxidutsläppen.Redan då fanns en insikt omatt energipriserna skulle komma att öka,då energitillgångar är ändliga resurser. Attminska Landstingets energianvändning skullealltså innebära stora vinster för både miljönoch ekonomin.Strategin blev att alla åtgärder som sattes inskulle vara långsiktigt hållbara och lönsamma.Den bästa och mest effektiva tekniken, BAT(Best Available Technology), skulle användas.Det innebär i regel en större investering, somdock på sikt är lönsam. Störst fokus sattes påatt reducera elanvändningen eftersom det gerden största miljöeffekten. För varje minskadLANDSTINGET VÄSTERNORRLANDVerksamhet:■ Hälso- och sjukvård■ Folktandvård■ Regional utvecklingkWh el kan mängden fossila bränslen minskamed tre kWh.Varje åtgärd skulle minska energiåtgångenmed 50 procent, Faktor 2. Målet sågs i det lägetsom en vision att sträva emot, något somkanske inte var möjligt att uppnå.Nu, drygt tio år senare, har målet inte barauppnåtts utan också överträffats.Genom att kyla ett av sjukhusen med hjälp avsnö minskade elbehovet för kylningen medhela 90 procent, Faktor 10. När armaturerersattes och belysningen styrdes minskadeelbehovet i de åtgärdade sektionerna med 67procent, Faktor 3. Även ventilationsutrustningsamt berg- och älvkyla har installerats medmycket gott resultat. Läs mer om våra åtgärderpå följande sidor.3 sjukhus, 36 vårdcentraler och 32 ambulanser28 kliniker, 8 kliniker med specialisttandvård och 5 tandtekniskalaboratorierkultur, utbildning, forskning och tillväxtLandstinget Västernorrland har ungefär 8 100 anställda och är därmed länets största arbetsgivare.82 procent av de anställda arbetar inom hälso- och sjukvård. Över 80 procent av deanställda är kvinnor.Utsikt över Styrnäs, Sollefteå

More magazines by this user
Similar magazines