13.07.2015 Views

Bilaga 2 Tillämpningsanvisning om informationsutbyte - Fingrid

Bilaga 2 Tillämpningsanvisning om informationsutbyte - Fingrid

Bilaga 2 Tillämpningsanvisning om informationsutbyte - Fingrid

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INOFFICIELLÖVERSÄTTNING1 (2)<strong>Bilaga</strong> 2INFORMATIONSUTBYTE I REALTID1 InledningDenna anvisning tillämpas på <strong>informationsutbyte</strong> i realtid i anknytning till upprätthållandetav driftssäkerheten samt på det tekniska gen<strong>om</strong>förandet och specifikationen av<strong>informationsutbyte</strong>t. Hurdan detaljerad information s<strong>om</strong> ska utbytas fastställs separat förvarje Kund i den <strong>om</strong>fattning s<strong>om</strong> <strong>Fingrid</strong> eller Kunden behöver den för upprätthållandet avdriftssäkerheten i elsystemet. En lista på den realtidsinformation s<strong>om</strong> ska utbytas ges i<strong>Bilaga</strong> 3 till stamnätsavtalet 3.2 Uppgifter s<strong>om</strong> behövs från kunden för upprätthållandet av driftssäkerheten istamnätetMätningar av aktiv effekt, reaktiv effekt och spänning i nätet samt uppgifter <strong>om</strong>status på kopplingsanordningar. Detta gäller uppgifter <strong>om</strong> delar av nätet s<strong>om</strong>används parallellt med stamnätet och, enligt särskild överensk<strong>om</strong>melse medkunden, uppgifter <strong>om</strong> elstationer s<strong>om</strong> anslutits till stamnätet. Realtidsmätningar av aktiv och reaktiv effekt i enskilda generatorer på minst 10MVA liks<strong>om</strong> uppgifter <strong>om</strong> status på brytare. Mätdata lämnas i första hand s<strong>om</strong>nett<strong>om</strong>ätningar. För generatorer på 1–10 MVA kan nämnda mätningsuppgifter överföras s<strong>om</strong> enproducentbestämd summa. Mätdata lämnas i första hand s<strong>om</strong> nett<strong>om</strong>ätningar.Produktionen av vindkraft levereras separat från den övriga produktionen. Realtidsuppgifter behöver inte lämnas <strong>om</strong> enskilda generatorer på mindre än 1MVA eller reservkraftverk s<strong>om</strong> används för att säkerställa elmatningen.De behövliga realtidsuppgifterna <strong>om</strong> mätning och status ska vara i <strong>Fingrid</strong>sdriftövervakningssystem i det skede när ett nytt kraftverk eller en ny elstation ansluts tillelnätet.3 Uppgifter s<strong>om</strong> <strong>Fingrid</strong> lämnar till KundenPå Kundens begäran ska <strong>Fingrid</strong> lämna följande uppgifter: Mätningar i realtid av aktiv och reaktiv effekt i Kundens anslutningsfält samtstatusuppgifter Statusuppgifter <strong>om</strong> <strong>Fingrid</strong>s kraftledningsfält vid Kundens anslutningsstation,skenspänning och statusuppgifter <strong>om</strong> brytarna på k<strong>om</strong>penseringsanordningar Larm i en <strong>om</strong>fattning s<strong>om</strong> avtalas separat Om Kunden ansluter sig till <strong>Fingrid</strong>s elnät över en grenledning, lämnas ovannämnda uppgifter <strong>om</strong> elstationerna i ändarna av st<strong>om</strong>ledningen


INOFFICIELLÖVERSÄTTNING2 (2)<strong>Bilaga</strong> 2Realtidsuppgifter <strong>om</strong> stationer lämnas till Kunden bara i det fall att uppgifterna inteinnehåller mätdata <strong>om</strong> en tredje part. Uppgifterna kan lämnas <strong>om</strong> Kundeninhämtar tillbörligt tillstånd av den tredje parten.Om möjligheterna att styra kopplingsanordningarna i fält med användningsrätt avtalasseparat.4 Kvaliteten på <strong>informationsutbyte</strong>tUppdateringscykeln för <strong>informationsutbyte</strong> i realtid ska vara tre minuter eller kortare.Vid fel är den avtalspart s<strong>om</strong> upptäcker ett fel i <strong>informationsutbyte</strong>t skyldig att informeraden andra parten <strong>om</strong> situationen. Den avtalspart s<strong>om</strong> ansvarar för lämnandet avinformationen tar hand <strong>om</strong> korrigeringen av felet i samarbete med den andraavtalsparten.5 Gränssnitt för dataöverföringenVid dataöverföringen mellan <strong>Fingrid</strong> och Kunden används nedan nämndadataöverföringstekniker.5.1 DriftsövervakningssystemFör <strong>informationsutbyte</strong>t i realtid används i huvudsak ett FEN-nät mellan avtalsparternassystem. Följande protokoll ska användas: Elc<strong>om</strong> (TASE.1), ICCP (TASE.2) eller IEC60870-5-104.5.2 Elstationernas understationerBåda avtalsparterna kan ha en egen eller en gemensam understation till en elstation istamnätet. Till denna har egen datatrafik anordnats, vid behov med ledningsdragning förolika slags data.Om ett eventuellt <strong>informationsutbyte</strong> mellan understationer ska alltid avtalas separat.Understationer används för att överföra data till driftsövervakningen.5.3 Övriga gränssnittPå separat överensk<strong>om</strong>melse är även övriga gränssnitt för dataöverföring möjliga (sås<strong>om</strong><strong>Fingrid</strong>s dataöverföringstjänst på webben för ink<strong>om</strong>mande data), förutsatt att de ärtekniskt lätta att använda, tillförlitliga och kostnadseffektiva.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!