Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-12 - Tjörns kommun

tjorn.se

Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-12 - Tjörns kommun

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 1 [31]Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 – 17.05BeslutandeMartin Johansen (FP) ordförandeBo Bertelsen (M) 1:e vice ordförandeLars Thorsson (M)Yvonne Andersson (M)Björn Holm (M)Rosita Runegrund (KD) ej §§ 114-122Gösta Andersson (SB) ej § 110Mats Kristensson (C)Benny Andersson (S) 2:e vice ordförandeGunilla Nordberg (S)Benny Halldin (S)Klara Strandberg (S)Robert Johansson (MP)Anders Wernesten (FP) tjg ers §§ 110, 114-122Övriga närvarande Daniel Hjerpe (FP) ej tjg ers Bo Svensson, kommunchefAnders G Högmark (M) ej tjg ers Annika Funkqvist, kommunsekreterareNils Lackfors (S) ej tjg ers Helena Iveroth, planarkitekt § 109Robert Bull (S) ej tjg ersClaes Jansson (S) ej tjg ersAzar Hedemalm (MP) ej tjg ersUtses att justeraBenny Andersson (S)Justeringens plats och tid Kommunhuset 2011-05-13Paragrafer 102-122Underskrifter Sekreterare __________________________________________________________________Annika FunkqvistOrdförandeJusterare__________________________________________________________________Martin Johansen (FP)__________________________________________________________________Benny Andersson (S)BEVISJusteringen har tillkännagivits genom anslagOrganKommunstyrelsenSammanträdesdatum 2011-05-12Datum förDatum föranslagets uppsättande 2011-05-16 anslagets nedtagande 2011-06-07Förvaringsplatsför protokolletUnderskriftKommunstyrelsens expedition_________________________________________________________________Carina EliassonUtdragsbestyrkande


OMRÖSTNINGSPROTOKOLL/NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2011 - 2014Kommunstyrelsens sammanträde 2011-05-12Namn parti närv närv Omröstningarej tjgMedlemskap ek.för§ 110Martin Johansen FP 1 1 1Sumpen § 113Ja nej avst ja nej avst ja nej avstAnders Wernesten FP 1 1 §§ 110, 114-122Daniel Hjerpe FP 1Isabelle OlssonFPBo Bertelsen M 1 1 1Lars Thorsson M 1 1 1Yvonne Andersson M 1 1 1Björn Holm M 1 1 1Håkan BergstamAnders G Högmark M 1MRosita Runegrund KD 1 1 Ej §§ 114-122Gösta Andersson SB 1 1 Jäv § 110Mats Kristensson C 1 1 1Benny Andersson S 1 1 1Gunilla Nordberg S 1 1 1Benny Halldin S 1 1 1Klara Strandberg S 1 1 1Robert Johansson MP 1 1 1Nils Lackfors S 1Robert Bull S 1Claes Jansson S 1Azar Hedemalm MP 113Summa: 8 5 7 52 (2)


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 2 [31]KS § 102Val av protokolljusterareKommunstyrelsen beslutarBenny Andersson (S) utses att justera protokollet jämte ordföranden.Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 3 [31]KS § 103Fastställande av dagordningKommunstyrelsen beslutarDagordningen fastställs med följande tillägg:17. Val av ombud till West Swedens årsstämma 2011.18. Anmälan av protokoll från de kommunala bolagen.19. Förslag rörande feriearbete sommaren 2011Aktuella informationerRapport från strandstädning 2010.Information från Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) styrgrupp förmiljö och samhällsplanering.Information om situationen på Utbildningscentrum Tjörn inför höstterminen 2011Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 4 [31]KS § 104Dnr. 2010/135-052Svar på motion om kommunal upphandlingÄrendebeskrivningBenny Andersson (S) och Nils Lackfors (S) har inkommit med en motion medföljande lydelse:”Under slutet av april avslöjade SVT misstänkta oegentligheter kring upphandlingoch utförande av byggtjänster inom den kommunala förvaltningen och dekommunala bolagen i Göteborg.För Socialdemokraterna på Tjörn är det extra viktigt att säkerställa att allaskattemedel används på rätt sätt. En kommunal skattekrona som används fel är attbetrakta som en stöld från Tjörnborna.Tyvärr kastar det inträffade en skugga över inte bara Göteborgs Stad utan över allakommuner och deras tjänstemän.Nu måste alla krafter samlas för att gå till botten med det inträffade, bestraffa deskyldiga och att rentvå den majoritet av plikttrogna och ansvarsfulla personerna somarbetar inom kommunsektorn.Detta måste ske även i Tjörns kommun trots att vi primärt inte drabbats av någramisstänkta oegentligheter.Med stöd av ovanstående yrkar vi:Att Tjörns kommunfullmäktige beslutar:Att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att genomlysa frågeställningenmed revisorerna i syfte att undersöka vilka resurser revisionen behöver för att utifrånsina egna prioriteringar kunna göra en tillfredställande årligen återkommandegranskning inom ovan nämnda område.Att inrättandet av en speciell politisk undersökningsgrupp med representanter föralla politiska partier i kommunfullmäktige, vilka får i uppdrag att granska de senasteårens kommunala upphandlingar. Bland annat skall:Undersökningsgruppen gå igenom tillämpningen av gällande ramavtal.Undersökningsgruppen ska gå igenom alla upphandlingar där avsteg från lagen omoffentlig upphandling skett.Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 5 [31]Forts. KS § 104Undersökningsgruppen till Tjörns kommunfullmäktige lägga fram en offentligrapport över vad denna granskning kommit fram till.Att anslå resurser till detta arbete.”TjänsteutlåtandeKommunchef Bo Svenssons tjänsteutlåtande 2010-08-16.Kommunchef Bo Svenssons kompletterade tjänsteutlåtande 2011-01-26.Tidigare beslutKommunfullmäktiges beslut 2010-05-20, § 59 att motionen överlämnas tillkommunstyrelsen för beredning.Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2010-09-16, § 115.Kommunstyrelsens beslut 2010-09-30, § 132.Kommunfullmäktiges beslut 2010-10-14, § 98 att återremittera ärendet för vidareberedning.Kommunstyrelsens beslut 2011-02-10, § 27.Kommunfullmäktiges beslut 2011-02-24, § 22 att återremittera ärendet för att kunnabesvara motionens att-satser samt för beaktande av revisorernas påpekande.YrkandenBo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.Benny Andersson (S) bifall till motionens att-satser.Benny Halldin (S) yrkar återremiss för att först gå igenom den inkomnarevisionsrapporten rörande direktupphandling.Proposition 1Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare ochfinner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag.Proposition 2Ordförande ställer sedan proposition på Bo Bertelsens (M) och BennyAnderssons (S) yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt BoBertelsens (M) yrkande.OmröstningOmröstning begärs.Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:Den som röstar enligt Bo Bertelsens (M) yrkande säger ja.Den som röstar enligt Benny Anderssons (S) yrkande säger nej.Justerandes signOmröstningen genomförs.Utdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 6 [31]Forts. KS § 104Omröstningsresultat8 ja-röster5 nej-rösterKommunstyrelsen har således beslutat bifalla Bo Bertelsens (M) yrkande.Hur var och en har röstat framgår av det bifogade omröstningsprotokollet.Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutaMed hänvisning till kommunchef Bo Svenssons tjänsteutlåtanden 2010-08-16 och2011-01-26 samt till vidtagna kontrollåtgärder och planerade förslag tillkvalitetssäkring anses motionen besvarad.ReservationBenny Andersson (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 7 [31]KS § 105Dnr. 2011/149-045Borgensavgift för Tjörns Bostads ABÄrendebeskrivningNy lag för kommunala bostadsaktiebolag träder i kraft den 1 januari 2011. Nya lagensyftar bland annat till att skapa konkurrens- och kostnadsneutralitet gentemot övrigabostadsföretag. Samtidigt upphör de kommunala bostadsföretagens hyresnormeranderoll. För att skapa kostnadskonkurrensneutral ränta i förhållande till övrigabostadsföretag har SABO, organisationen för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag,bedömt att borgensavgiften för kommuner med attraktiva hyreslägenheter börborgensavgiften ligga på en nivå på ca 0,2 - 0,3 %. Tjörns Bostad AB:s totalalånevolym på 443 MSEK fördelat på 203 MSEK för hyresrätter och 240 tillkommunala verksamhetsfastigheter. Samtliga lån har kommunal borgen.Låneandel som avser kommunala verksamhetsfastigheter regleras enligt särskiltavtal som baseras på kommunfullmäktiges beslut där Tjörns Bostads AB ger enhyresrabatt motsvarande skillnaden mellan internränta på 4,5% och verklig ränta.Om den verkliga räntan kommer att överstiga internräntan kan det omvändaförhållandet inträffa.TjänsteutlåtandeKommunchef Bo Svenssons och ekonomichef Katarina Hillbergs tjänsteutlåtandedaterat 2011-04-13.YrkandenLars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.Benny Andersson (S) yrkar bifall till liggande förslag.Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutaTjörns Bostads AB erlägger till kommunen borgensavgift på 0,25% på aktuelllånevolym minskat med andel som avser kommunala verksamhetsfastigheter.Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 8 [31]KS § 106Dnr. 2011/154-042Månadsrapport den 2011-03-31 samt helårsprognos 2011ÄrendebeskrivningEkonomiavdelningen har upprättat månadsuppföljning till och med mats månadssamt en helårsprognos för år 2011.TjänsteutlåtandeKommunchef Bo Svenssons och ekonomichef Katarina Hillbergs tjänsteutlåtandedaterat 2011-04-20.YrkandenBo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.Robert Johansson (MP) yrkar bifall till liggande förslag.Kommunstyrelsen beslutarMånadsrapport per den 2011-03-31 godkänns.Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta1. Helårsprognos för 2011 noteras.2. Styrelser och nämnder uppmanas att aktivt inom sina ansvarsområden ansvaraför anpassningen till nämnd/styrelses budget och i övrigt till kommunensekonomiska förutsättningar.3. Fullmäktiges beslut om verksamheternas mål och inriktning beaktas.Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 9 [31]KS § 107Dnr. 2011/152-045Godkännande av avtal mellan Tjörns kommun och Kommuninvestekonomisk föreningÄrendebeskrivningAlla medlemmar i Kommuninvest har tecknat en solidarisk borgen, så också Tjörnskommun. Via den solidariska borgen ”såsom för egen skuld” har fordringsägare tillKommuninvest möjlighet, om Kommuninvest inte kan uppfylla sina ekonomiskaförpliktelser, att kräva vilken medlem som helst på hela fordran. Därför behövs ettnytt regressavtal som reglerar hur en sådan händelse ska regleras mellanmedlemmarna.För att kunna tillgodose medlemmarnas behov av upplåning på grund av ökadeinvesteringsbehov och önskemål om snabb lånehantering har Kommuninvest enkreditberedskap genom förfinansiering. Detta regleras idag via klausuler i reverseroch ersätts med ett garantiavtal beträffande motpartsexponeringar i derivat.Två nya avtal behöver tecknas för alla 262 medlemmar.TjänsteutlåtandeKommunchef Bo Svenssons och ekonomichef Katarina Hillbergs tjänsteutlåtandedaterat 2011-05-03.YrkandenLars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.Robert Johansson (MP) yrkar bifall till liggande förslag.Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta1. Tjörns kommun ingår nytt regressavtal med Kommuninvest ekonomiskförening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB.2. Regressavtalet ersätter regressavtal benämnt ”Avtal”, daterat med början den7 maj 1993.3. Tjörns kommun ingår avtal med Kommuninvest i Sverige AB gällande ansvarför Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.4. Tjörns kommun ger kommunstyrelsens ordförande och kommunchefbemyndigande att underteckna ovan angivna avtal för Tjörns kommunsräkning.Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 10 [31]KS § 108Dnr. 2011/125-752Placering av samordningsfunktionen våld i nära relationerÄrendebeskrivningSamordningsfunktionen våld i nära relationer har haft sin utgångspunkt isocialförvaltningen men är också en naturlig del i folkhälsoarbetet och i arbetet medTrygg och säker kommun.Socialnämnden föreslår att samordningsfunktionen flyttas till kommunstyrelsen, dåman anser att arbetet med våld i nära relationer är kommunövergripande.Tidigare beslutSocialnämndens beslut 2011-03-23, § 94.YrkandeLars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta1. Samordningsfunktionen våld i nära relationer flyttas från socialnämnden tillkommunstyrelsen.2. Kommunstyrelsens presidieutskott får i delegation att besluta om debudgetjusteringar med mera som blir följden av denna förändring.Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 11 [31]KS § 109Dnr. 2010/44-212Godkännande av Översiktplan 2012 och underlagsrapporten”Vindbruksplan” för samrådÄrendebeskrivningTjörns nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2003-03-13. Arbetetmed den nya översiktsplanen för Tjörn påbörjades i mars 2010. Uppdraget harsamordnats av planarkitekt Tinna Harling. En arbetsgrupp med representanter frånsamtliga förvaltningar samt Tjörns Bostads AB har deltagit i arbetet.Bland inriktningsmålen för arbetet kan särskilt nämnas:• ungas boende• relationen till och samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund• den framtida äldreomsorgen• utvecklingen av näringslivet i kommunen.För att över tid säkra välfärdsfrågorna för en planerat ökande befolkning och en alltstörre grupp äldre kommunmedborgare krävs särskilda insatser. En successivbefolkningstillväxt är en förutsättning för välfärd och utveckling.Förutom att arbetsgruppen för översiktsplanen arbetat med frågan har också ett antal”workshops” genomförts med politiker från alla kommunens fackområden.Kommunstyrelsen har även haft en egen övning för att konkretisera den politiskaviljeyttringen. Detta sammantaget har lett fram till den föreslagnasamrådshandlingen.En vindbruksplan har också tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och är enunderlagsrapport till Översiktsplan 2012 och ska samrådas parallellt med samrådetför översiktsplanen. Huvuddragen av vindbruksplanen är inarbetade iöversiktsplanen. Vindbruksplanen godkändes för samråd av samhällsbyggnadsnämnden2011-04-27.Tidigare beslutKommunstyrelsens beslut 2011-02-10, § 42 att anta strukturbild och definitioner fördet fortsatta arbetet med ÖP 2012.AjourneringKommunstyrelsen ajournerar sig kl. 15.45-15.55Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 12 [31]Forts. KS § 109YrkandenBo Bertelsen (M) yrkar att översiktsplan 2012 godkänns för samråd efter följandejusteringar avseende underlagsrapporten ”Vindbruksplan”:Valberget och havsbaserade områden utgår.Riktlinjer enligt ÖP 03 föreslås gälla förutom området Rösseldalen ochhavsbaserade verkGunilla Nordberg (S) yrkar bifall till liggande förslag.Benny Andersson (S) yrkar att text- och bildmaterial rörande fast förbindelse tillKungälv tas bort.Benny Halldin (S) yrkar att sista stycket i del 1 under rubrik ”Omvandling tillhelårsboende” tas bort.AjourneringKommunstyrelsen ajournerar sig kl. 16.02-16.06Proposition 1Ordföranden ställer proposition på Bo Bertelsens (M), Gunilla Nordbergs (S), BennyAnderssons (S) och Benny Halldins (S) yrkanden och finner att kommunstyrelsenbeslutat enligt Bo Bertelsens (M) yrkande.Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Bo Bertelsen (M) förslag ärhuvudförslag.Proposition 2Ordföranden ställer sedan proposition på Gunilla Nordbergs (S), Benny Anderssons(S) och Benny Halldins (S) yrkanden för att utse motförslag till huvudförslaget ihuvudomröstningen och finner att kommunstyrelsen beslutat utse Gunilla Nordbergs(S) yrkande som motförslag i huvudomröstningen.Omröstning begärs.Proposition 3Ordföranden ställer proposition på Benny Anderssons (S) och Benny Halldins (S)yrkanden för att utse motförslag till Gunilla Nordbergs förslag som ska varahuvudförslag i denna förberedande omröstning och finner att kommunstyrelsenbeslutat utse Benny Anderssons (S) förslag som motförslag i denna förberedandeomröstning.Omröstning om motförslag till huvudförslagFöljande omröstningsproposition uppläses och godkänns:Den som röstar enligt Gunilla Nordbergs (S) yrkande säger ja.Den som röstar enligt Benny Anderssons (S) yrkande säger nej.Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 13 [31]Forts. KS § 109Omröstningen genomförs.13 ja-rösterKommunstyrelsen har således utsett Gunilla Nordbergs (S) yrkande till motförslag ihuvudomröstningen.HuvudomröstningDen som röstar enligt Bo Bertelsens (M) yrkande säger ja.Den som röstar enligt Gunilla Nordbergs (S) yrkande säger nej.Omröstningen genomförs.8 ja-röster5 nej-rösterKommunstyrelsen har således beslutat enligt Bo Bertelsens (M) yrkande.Kommunstyrelsen beslutarÖversiktsplan 2012 godkänns för samråd efter följande justeringar avseendeunderlagsrapporten ”Vindbruksplan”:Valberget och havsbaserade områden utgår.Riktlinjer enligt ÖP 03 föreslås gälla förutom området Rösseldalen ochhavsbaserade verkReservationBenny Andersson (S), Gunilla Nordberg (S), Benny Halldin (S), Klara Strandberg(S) och Robert Johansson (MP) anmäler skriftlig reservation.Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 15 [31]KS § 110Dnr. 2011/172-106Ansökan om medlemskap i Klädesholmens EkonomiskaAffärsföreningÄrendebeskrivningVerksamheten i Klädesholmens Ekonomiska Affärsförening består av att äga ochförvalta fastigheten Koholmen 1:195 och se till att det bedrivs en livsmedelsbutik påfastigheten.Kommunen har beretts möjlighet att ansöka om medlemskap i KlädesholmensEkonomiska Affärsförening. Insatsen för en andel uppgår 1 000 kr enligt § 5 iföreningens stadgar.TjänsteutlåtandeKommunchef Bo Svenssons och chef mark- och exploateringsavdelningen MatsMikulić tjänsteutlåtande daterat 2011-05-03.JävGösta Andersson (SB) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggningen avärendet.YrkandenBo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag med ändringen att insatsen skavara 60 000 för60 andelar.Rosita Runegrund (KD) instämmer med Bo Bertelsens (M) yrkande.Benny Andersson (S) yrkar återremiss med följande motivering:Information om enligt vilka paragrafer i kommunallagen kan medlemskapet styrkasför Tjörns kommun.Utreda om ett eventuellt medlemskap kan anses som gynnande av enskild.Göra en konsekvensbeskrivning av hur föreningens stadgar påverkar kommunensopartiskhet samt om det kan innebära några för kommunen ytterligare negativaföljder.PropositionOrdföranden ställer proposition de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsenbeslutat enligt Bo Bertelsens (M) med fleras yrkande.OmröstningOmröstning begärs.Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 16 [31]Forts. KS § 110Den som röstar enligt Bo Bertelsens (M) med fleras yrkande säger ja.Den som röstar enligt Benny Anderssons (S) yrkande säger nej.Omröstningen genomförs.Omröstningsresultat8 ja-röster5 nej-rösterKommunstyrelsen har således beslutat bifalla Bo Bertelsens (M) yrkande.Hur var och en har röstat framgår av det bifogade omröstningsprotokollet.Kommunstyrelsen beslutar1. Ansöka om medlemskap i Klädesholmens Ekonomiska Affärsförening för eninsats om 60 000 kr för 60 andelar.2. Ansökan undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen ochkommunchef Bo Svensson.ReservationBenny Andersson (S), Gunilla Nordberg (S), Benny Halldin (S), Klara Strandberg(S) och Robert Johansson (MP) reserverar sig till förmån för Benny Anderssons (S)yrkande.Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 17 [31]KS § 111Dnr. 2011/151-046Permutation av Sociala stiftelsen, Signuelska donationsstiftelsen ochHjalmar Petterssons donationsstiftelseÄrendebeskrivningSociala stiftelsen utdelar bidrag till behövande inom Tjörns kommun.Signuelska Donationsstiftelsen delar ut bidrag till personer med sjukdom inom Tjörnskommun. Hjalmar Petterssons stiftelse ger bidrag till hjälpmedel för personer boende påValåsen, Tjörns kommun.Vid kontakt med Kammarkollegiet rekommenderar de att dessa fonder skall permuterasmed tanke på de ringa värdet som finns i fonderna. Förvaltningen föreslår därför attansöka om permutation av Sociala stiftelsen, Signuelska donationsstiftelsen och HjalmarPetterssons donationsstiftelse hos Kammarkollegiet.Förvaltningen föreslår att Sociala och Signuelska donationsstiftelsen delar ut dekvarstående pengarna efter kostnader för permutation, för Sociala stiftelsen innebärdetta ca 34 000 kr per år, Signuelska stiftelsen ca 30 000 kr per år. HjalmarPetterssons stiftelse går kapitalet till hjälpmedel på Valåsens äldreboende. Efter attkapitalet är förbrukat kommer stiftelserna helt att upphöra.TjänsteutlåtandeKommunchef Bo Svenssons och ekonom Susanne Lundells gemensammatjänsteutlåtande daterat 2011-04-19.YrkandenLars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.Robert Johansson (MP) yrkar bifall till liggande förslag.Kommunstyrelsen beslutar1. Tjörns kommun ansöker hos Kammarkollegiet om permutation av Socialastiftelsen, Signuelska donationsstiftelsen och Hjalmar Petterssonsdonationsstiftelse.2. Utdelning av medlen i de olika fonderna sker på fem år sedan upphör stiftelserna.3. Handlingar i ärendets fortsatta handläggning undertecknas av ekonomichefen.Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 18 [31]KS § 112Dnr. 2010/37-261Godkännande av tilläggsavtal rörande anläggningsarrendeRöa stugbyÄrendebeskrivningTjörns kommun och Röa Stugby AB har träffat ett avtal om anläggningsarrendeavseende fastigheterna Nordvik 1:54 och Stenkyrka-Bö 1:19.Röa Stugby AB har framfört önskemål om att avtalet mellan parterna ändras enligtföljande:1. Arrendeområdet minskar från cirka 32 000 m2 till 22 000 m2.2. Proportionerna avseende andelen stugor i förhållande till husvagnar/tält ändrasfrån 50 procent av upplåten yta till 25 procent.Arrendeavgiften för markområdet uppgår enligt grundavtalet till 9 kr/m2 för stugoroch 3 kr/m2 för husvagnar/tält. Denna beräkningsmodell är oförändrad.Följden av justeringen blir att arrendeavgiften ändras från 192 00 kr till 99 000 kr (+index) per arrendeår.Förslag till tilläggsavtal har upprättas.TjänsteutlåtandeKommunchef Bo Svenssons och chef mark- och exploateringsavdelningen MatsMikulić tjänsteutlåtande daterat 2011-04-20.YrkandenBo Bertelsen (M) yrkar bifall till liggande förslag.Lars Thorsson (M) instämmer i Bo Bertelsens (M) yrkande.Benny Andersson (S) yrkar att man i avtalet skriver in möjlighet till vägservitut fören framtida småbåtshamn i Goviken samt att arrendeavtalet ska vara 20-årigt.PropositionOrdföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner attkommunstyrelsen beslutat enligt Bo Bertelsen (M) yrkande.Kommunstyrelsen beslutar1. Tilläggsavtal avseende anläggningsarrende för Röa Stugby godkänns enligtupprättat förslag.2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen ochkommunchef Bo Svensson.Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 19 [31]KS § 113Dnr. 2011/173-044Ansökan från föreningsrådet Sumpen om ändring av villkor iköpeavtalÄrendebeskrivningFöreningslokalen ”Sumpen” såldes 2008 till Föreningsrådet Sumpen. Köpeskillingenuppgick till en krona.Villkoret för den låga köpeskillingen var bland annat att köparen själv bekostar allautlägg som rör byggnaden och de verksamheter som köparen ämnar bedriva ibyggnaden. Köparen avstår också således från ytterligare framtida bidrag från Tjörnskommun (köpeavtalets § 10).Föreningsrådet Sumpen har inkommit med en skrivelse där man önskar attkommunen ändrar villkoret i köpeavtalets § 10. Anledningen är att man vill ansökahos bland annat Boverket om bidrag men detta kräver kommunal medfinansiering.YrkandenLars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.Benny Andersson (S) yrkar att gå föreningen till mötes i deras önskan omavtalsförändring, innebärande paragraf 10 utgår för att möjliggöra offentliga bidragtill gagn för fastigheten.PropositionOrdföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner attkommunstyrelsen beslutat enligt Lars Thorssons (M) yrkande.OmröstningOmröstning begärs.Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns:Den som röstar enligt Lars Thorssons (M) yrkande säger ja.Den som röstar enligt Benny Anderssons (S) yrkande säger nej.Omröstningen genomförs.Omröstningsresultat7 ja-röster5 nej-rösterKommunstyrelsen har således beslutat bifalla Lars Thorssons (M) yrkande.Hur var och en har röstat framgår av det bifogade omröstningsprotokollet.Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 20 [31]Forts. KS § 113Kommunstyrelsen beslutarFöreningsrådet Sumpens begäran om ändring i köpeavtalet avslås.ReservationBenny Andersson (S), Gunilla Nordberg (S), Benny Halldin (S), Klara Strandberg(S) och Robert Johansson (MP) reserverar sig till förmån för Benny Anderssons (S)yrkande.Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 21 [31]KS § 114Dnr. 2011/196-024Tolkning av bestämmelser om ekonomiska ersättningar tillkommunalt förtroendevalda i Tjörns kommun - regler kringförlorad arbetsinkomstÄrendebeskrivningKommunfullmäktige har i beslut 2010-10-28, § 108 fastställt bestämmelser omekonomiska ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Tjörns kommun.Enligt dessa bestämmelser regleras att frågor om tolkning och tillämpning av dessabestämmelser görs av kommunstyrelsen.I bestämmelsernas § 3 Förlorad arbetsinkomst, punkten c) regleras vad som gällerför förtroendevalda som är egenföretagare: ”till grund för egna företagare ska liggaden sjukpenninggrundande inkomsten. Denna ska vara styrkt. Timlönen fastställs avpersonalavdelningen."Förvaltningen önskar få kommunstyrelsens tolkning av vad begreppet ”styrkt”innebär i denna skrivning.YrkandeGösta Andersson (SB) yrkar att ärendet remitteras till arvodesberedningen föryttrande.Kommunstyrelsen beslutarÄrendet remitteras till arvodesberedningen för yttrande.Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 22 [31]KS § 115Dnr. 2011/197-024Tolkning av bestämmelser om ekonomiska ersättningar tillkommunalt förtroendevalda i Tjörns kommun – arvode tillvalnämndens ordförandeÄrendebeskrivningKommunfullmäktige har i beslut 2010-10-28, § 108 fastställt bestämmelser omekonomiska ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Tjörns kommun.Enligt dessa bestämmelser regleras att frågor om tolkning och tillämpning av dessabestämmelser görs av kommunstyrelsen.I bilagan till bestämmelsernas § 8 Begränsat arvode framgår, bland annat, attvalnämndens ordförande erhåller 5% av heltid i arvode under valår.Förvaltningen önskar få kommunstyrelsens tolkning om detta år med extra regionvalär att tolka som ett valår?YrkandeGösta Andersson (SB) yrkar att ärendet remitteras till arvodesberedningen föryttrande.Kommunstyrelsen beslutarÄrendet remitteras till arvodesberedningen för yttrande.Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 23 [31]KS § 116Dnr. 2011/6-002Anmälan av delegeringsbeslutÄrendebeskrivningKommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande ochtjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslutska redovisas till kommunstyrelsen.Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställadelegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnaddelegation.Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning:Kommunstyrelsens presidieutskottGodkännande av ansökan till SKL - jämställd medborgarservice.docBeslut om ansökan om kompetensutvecklingsbidrag för nämndemän.Ansökan om kontokort till kommunstyrelsens ordförande.Uppdrag rörande utredning av Säbygårdens framtida användning.Uppdrag rörande tillfälliga parkeringsplatser i RönnängYttrande över detaljplan för Södra Hamnen, del av Nötsäter 1:311, Skärhamn –samråd.KommunchefAvslagsbeslut på ansökan om markförvärv, del av fastigheten Stora Dyrön 1:21 –Anna Jenstad och Patrik Forsling.Avslagsbeslut på ansökan om markförvärv, del av fastigheten Koholmen 1:1 –Sonny Bergius.Avslagsbeslut på ansökan om servitut på del av fastigheten Nordvik 1:49 – ThomasStolt.Yttrande till Polismyndigheten över tillståndsansökan rörande ansökan ombiltävlingar och träningar i folkrace och motorkross.Yttrande till Polismyndigheten över tillståndsansökan rörande ansökan omgenomförande av ”Skärhamnsjoggen”.Yttrande till Polismyndigheten över tillståndsansökan rörande valaffischering –Moderaterna.Yttrande till Polismyndigheten över tillståndsansökan rörande valaffischering –Piratpartiet.Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 24 [31]Forts. KS § 116Forts. KommunchefYttrande till Polismyndigheten över tillståndsansökan rörande valaffischering –Kristdemokraterna.Tecknande av leasingavtal på tjänstebilar – 1 st Hyundai H-I 2,5 CRDiM5,1 st Hyundai i30 Ki1,6CRDM6 och 8 st Hyundai i30 1,6 CRDi DPF e-Base plus.Vidaredelegering av beslutanderätt till kommunjurist och avdelningschef mark- ochexploatering Mats Mikulić.Godkännande av riktlinjer för kommunikation.Avdelningschef mark –och exploateringAvtal om lägenhetsarrende på del av fastigheten Klädesholmen 1:1 – Sonny Bergius.Avtal om lägenhetsarrende på del av fastigheten Rönnäng 1:539 – ½ vardera Karinoch Bengt Hillberg.Avtal om lägenhetsarrende på del av fastigheten Åstol 1:150 – Gunn-BrittArvidsson.Avtal om lägenhetsarrende på del av fastigheten Stora Dyrön 1:175 – AgnetaJohansson.Avtal om lägenhetsarrende på del av fastigheten Stora Dyrön 1:175 – MonaLorentzon.Avtal om lägenhetsarrende på del av fastigheten Tubberöd 1:488 – ½ vardera Tinaoch Erling Erhardtsen.Avtal om lägenhetsarrende på del av fastigheten Koholmen 1:1 – Birgitta Björk.Avtal om lägenhetsarrende på del av fastigheten Åstol 1:150 – Mikael Wikström.Avtal om lägenhetsarrende på del av fastigheten Stenkyrka-Bräcke 1:58 –Mikael Bratt.Avtal om lägenhetsarrende på del av fastigheten Klädesholmen 1:1 – ½ vardera SveaSvanberg och Maj-Lis Johansson.Upplåtelseavtal rörande nyttjanderätt/ledningsrätt för teleledning inom Hövik 5:1 –Telia Sonera.Yttrande över byggnation på Hövik 5:1 – Höviksnäs Båtförening.RäddningschefMedgivande för sotning av egen anläggning, Röd 1:40 - Bernd Honsberg.Medgivande för sotning av egen anläggning, Hjälteby 1:43 – Nils Blom.Medgivande för sotning av egen anläggning, Nötsäter 1:217 – Kurt Berndtsson.Avslagbeslut rörande ansökan om sotning av egen anläggning, Gåseknöde 1:23 –Arne Johansson.Avslagbeslut rörande ansökan om sotning av egen anläggning, Röra 1:128 – GeorgHulebäck.Vidaredelegering av beslutanderätt till stf räddningschef Hasse Wikberg.Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 25 [31]Forts. KS § 116EkonomichefBeslut om upplåning.Uttag från Riksgälden för Skolstiftelsen.Kommunstyrelsens ordförandeBeslut – deltagande i kurs/konferens för förtroendevald i kommunstyrelsen.YrkandeLars Thorsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.Kommunstyrelsen beslutarRedovisningen av de delegeringsbeslut som redovisats ovan godkänns.Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 26 [31]KS § 117Dnr. 2011/198-111Val av ombud till West Swedens årsstämma 2011ÄrendebeskrivningWest Sweden är en serviceorganisation för kommuner och landsting/regioner meduppgift att stimulera och stödja den lokala och regionala utvecklingen i Västsverige,framför allt med hjälp av de möjligheter som medlemskapet i EU innebär.Organisationen erbjuder möjligheter för sina medlemmar att utveckla idéer somligger i framkanten av Europas utveckling och att ta tillvara på de regionalaintressena inom EU.West Sweden, Västsveriges EU- och Representationskontor, är öppet för allakommuner inom Värmland, Halland och Västra Götalandsregionen. Tjörns kommunär medlemmar i West Sweden sedan 1998.West Sweden har bett att kommunen utser två ombud inför årsstämman den 20 maj2011.NomineringMajoriteten nominerar Bo Bertelsen (M)Oppositionen meddelar att man inkommer senast 16 maj med sin nominering.Kommunstyrelsen beslutarBo Bertelsen (M) utses som ombud vid West Swedens årsstämma 2011.Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 27 [31]KS § 118Dnr. 2011/7-002Anmälan av protokoll från Tjörns kommuns bolagÄrendebeskrivningEnligt Tjörns kommuns bolags ägardirektiv åligger det bolagen att bland annattill kommunen och moderbolaget snarast översända protokoll från bolagsstämmasamt protokoll från styrelsesammanträde.Vid sammanträdet föreligger följande protokoll:Tjörns Kommunala Förvaltnings ABÅrsstämmoprotokoll 2011-02-24Styrelseprotokoll 2011-04-14Wallhamnbolagen ABStyrelseprotokoll 2011-03-25Tjörns Bostads ABStyrelseprotokoll 2011-03-30Tjörns Måltids ABStyrelseprotokoll 2011-03-21Tjörns Miljö ABStyrelseprotokoll 2011-03-21Kommunstyrelsen beslutarRedovisningen av de protokoll som redovisats ovan godkänns.Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 28 [31]KS § 119Dnr. 2011/199-031Förslag rörande feriearbete sommaren 2011ÄrendebeskrivningBenny Halldin (S) föreslår att kommunstyrelsen beviljar ett extra anslag om 400.000kronor att tillföras budget för feriearbete för att möjliggöra att alla ungdomar somsökt feriearbete sommaren 2011 i Tjörns kommun ska erbjudas detta.Ordföranden föreslås att ärendet behandlas vid kommunstyrelsens presidieutskottsmöte 19 maj.Kommunstyrelsen beslutarÄrendet behandlas vid kommunstyrelsens presidieutskotts möte 19 maj.Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 29 [31]KS § 120Dnr. 2010/107-338Rapport rörande strandstädning 2010ÄrendebeskrivningKommunstyrelsen beviljade 2010 Västkustens Vänner ett driftsbidrag på 150.000kronor för strandstädning sommaren 2010.Västkustens Vänner har upprättat en rapport över hur uppdraget genomförts.Rapporten delges kommunstyrelsen vid sammanträdet.Kommunstyrelsen beslutarRapporten från Västkustens Vänner rörande strandstädning 2010 noteras.Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 30 [31]KS § 121Dnr. 2011/195-400Information från Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR)styrgrupp för miljö och samhällsplaneringÄrendebeskrivningGunilla Nordberg (S) sitter invald i GR styrgrupp för miljö och samhällsplanering.Gunilla informerar från gruppens första möte denna mandatperiod.Kommunstyrelsen beslutarInformationen noteras.Justerandes signUtdragsbestyrkande


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SidaSammanträdesdatumKommunstyrelsen 2011-05-12 31 [31]KS § 122Dnr. 2011/200-612Information om situationen på UCT inför höstterminen 2011ÄrendebeskrivningNils Lackfors (S) informerar om att ansökningarna inför höstens utbildningen påFFG och Sjöfartsgymnasiet är färre än tidigare, vilket kommer att få bland annatekonomiska konsekvenser .Kommunstyrelsen beslutarInformationen noteras.Justerandes signUtdragsbestyrkande

More magazines by this user
Similar magazines