13.07.2015 Views

Hans Zackrisson - Avfall Sverige

Hans Zackrisson - Avfall Sverige

Hans Zackrisson - Avfall Sverige

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RenovaVästsveriges ledandeavfalls- och återvinningsföretagStändigt nya steg inomtransport- och logistikområde<strong>Hans</strong> <strong>Zackrisson</strong>10-06-09/1


Vi jobbar lokaltmen tänker globalt!10-06-09/2


10-06-09/3G-P2 februari 2006


10-06-09/4Faktaruta G-P1 februari 2006


10-06-09/5Förbränningen av en liter dieselolja ger2.6 kg utsläpp av koldioxid


Vårt mål: Sänka koldioxidutsläppen10-06-09/6


Milstolpar för en bättre miljö inom transport- och logistikområdet Renova först i <strong>Sverige</strong> med gasdrivna sopbilar - 1994 15 sopbilar med elhybridteknik - 2003 Datoriserad ruttplanering, datorer i bilarna, logistikoptimering – 2005 Alla gassopbilar körs på grön gas – 2006 RME-inblandning i dieselbränslet - 2006 Komprimerande kransopbil med Euro5-standard – 2006 Komplett hybridsopbil i drift aug 2008 RME i alla euro 5 bilar 2009 Metan/diesel med biogas/biodiesel 201010-06-09/7


Avgasemmisionskrav i Europa0,15Partiklar(g/kWh)Eu3 Eu4 Eu5PM 0,10 0,02 0,02 = - 80%Nox 5,0 3,5 2,0 = - 60%HC 0,66 0,46 0,46 = - 30%CO 2,1 1,5 1,5 = - 28%Tid Okt 01 Okt 06 Okt 090,10Eu20,050,02Eu5Eu31 2 3 4 5 6 7Kväveoxid(NOx g/kWh)10-06-09/8


Sopbil med Euro 5Utrustad med SCR-teknik (ad-blue)10-06-09/9


Avgasemmisionskrav i Europa0,15Partiklar(g/kWh)Eu3 Eu4 Eu5PM 0,10 0,02 0,02 = -80%Nox 5,0 3,5 2,0 = -60%HC 0,66 0,46 0,46 = -30%CO 2,1 1,5 1,5 = -28%Tid Okt 01 Okt 06 Okt 09-30 %0,10Eu20,050,02Eu5Eu31 2 3 4 5 6 7Kväveoxid(NOx g/kWh)Med den nya lösningen kan vi minska ytterligare 30 % avutsläppen för samma jobb genom effektivare insamling10-06-09/10


Hybridsopbil för en bättre miljöProjektmålProjektmålReducera emissionerna av partiklar,kväveoxider och växthusgaserMinska beroendet av fossila bränslenVisa att det finns en stor potentialför mer effektiv energianvändning10-06-09/11


7 april 2008 presenterade Renovavärldens första kompletta hybridsopbil.Hybridsopbilen drivs med el och dieseltillsammans eller var för sig.Lastning och komprimering sker alltid med el.10-06-09/12


Bränsleeffektiv, tyst och ren 30 procent bränslebesparing 30 procent mindre koldioxid, kväveoxider och partiklarjämfört med en Euro 5-bil Väsentligt lägre ljudnivå tack vare tyst eldrift10-06-09/13


Bättre arbetsmiljö och boendemiljöTyst lastning ochkomprimeringInga avgaser under arbetet10-06-09/14


10-06-09/15


Avgasemmisionskrav i Europa0,15Partiklar(g/kWh)Eu3 Eu4 Eu5PM 0,10 0,02 0,02 = - 80%Nox 5,0 3,5 2,0 = - 60%HC 0,66 0,46 0,46 = - 30%CO 2,1 1,5 1,5 = - 28%Tid Okt 01 Okt 06 Okt 090,10Eu20,050,02Eu5Eu31 2 3 4 5 6 7Kväveoxid(NOx g/kWh) Med 100 % RME så minskar de negativa koldioxidutsläppen med över 65 %10-06-09/17


Renova presenterade den 25 jan 2010<strong>Sverige</strong>s första sopbil som drivs medmetan/biodiesel som ska gå i daglig drift.Denna sopbil drivs med biogas och RME tillsammans.I genomsnitt 70 % grön gas och 30 % RME.10-06-09/18


Chaufförsmiljö i världsklassLågt insteg, underlättar i- ochurstigning (ca: 200 per dag)Lätt att gå ut på höger sidagenom plant golvBred entrédörrLätt att förflytta sig i hyttFörarsikt utöver det vanliga10-06-09/19


Energieffektiv med dieselprincipen Ca: 25 procent energieffektivare än tidigaregaslastbilar med ottomotorprincip (tändstiftsmotor) Ca: 25 procent mindre bränsleenergi för sammaarbete jämfört med tidigare gaslastbilar Mindre miljöpåverkan genom att:- Den biogas vi använder har 85 % koldioxidreduktion- Den RME vi använder har 65 % koldioxidreduktion- Det går åt 25 % mindre bränsle med denna teknikGer upp till 70-80 % lägre koldioxidutsläpp jämfört medtraditionell dieseldrift10-06-09/20


10-06-09/21Bränsleförbrukning


10-06-09/22Koldioxidbelastning


0, 36EU:s lagstiftning, en kraftfull grön tillgångPartiklar(g/kWh)0,150,100,050,02Eu6 (-13)Trolig nivå10-06-09/23Eu5 (-06)Eu3(-01)Eu2(-96)Eu1(-93)1 2 3 4 5 6 7 8• Väldigt lågautsläppsnivåer• 75-90% minskning desenaste 20 åren• Utsläppen fortsätterminska• Hållbara nivåer2012/2013 (Euro VI)• Gamla fordon ettproblemKväveoxid(NOx g/kWh)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!