miljömärkning sverige ab hållbarhetsredovisning 2011 - Svanen

svanen.se

miljömärkning sverige ab hållbarhetsredovisning 2011 - Svanen

kopplade hälsoeffekter. Social och ekonomisk hållbarhetoch rättvisa är idag inget fokusområde för miljömärkningen.Dock finns sociala aspekter delvis med för relevantaproduktområden som till exempel textilier och leksaker.Men omvärldens intresse för dessa frågor ökar och andrahållbarhetsaspekter än de rena miljöfrågorna kommer därföratt värderas successivt då vi omprövar och reviderar vårakriteriedokument.Vår långsiktiga strategi är dock att fortsättavara en miljömärkning med samma fokus som idag. Det ärvårt uppdrag, men också vad våra kunder förväntar sig avoss i dagsläget.Ett av våra viktigaste mål är att öka antalet miljömärkningslicenser.Under 2011 var resultatet 1428 Svanenlicenser och25 EU Ecolabel-licenser. Vi styr vårt arbete med risker ochmöjligheter för bolaget främst genom vår transparens samtvårt öppna arbetssätt. Genom vårt arbete med en svensk, ennordisk och en europeisk miljömärkningsnämnd, och genomett öppet arbete med deltagande av breda intressentgrupper,samt ett vitt remissförfarande identifierar vi risker ochmöjligheter för miljömärkningen att bidra till en hållbarutveckling.2. ORGANIsATIONSPROFIL2.1 Miljömärkning Sverige AB2.2 Vi marknadsför varumärkena Svanen och EU Ecolabeloch ger marknadsföringsstöd till de företag som har en SvanenellerEU Ecolabel-licens. Vi marknadsför även Nätverket:Köp Miljömärkt som ett varumärke för att stödja och drivapå utvecklingen mot en hållbar konsumtion.2.3 Företaget är uppdelat i fem enheter: Material & Energi,Tjänster & Kem, Marknad, PR & Kommunikation samt denadministrativa enheten. Företaget leds av en ledningsgruppbestående av samtliga enhetschefer samt VD. Företaget har enstyrelse bestående av 6 ledamöter.2.4 Miljömärkning Sverige AB:s kontor finns i Stockholm.2.5 Miljömärkning Sverige AB:s har sin verksamhet i Sverigeoch är ansvarig för den svenska marknaden.Vi har systerorganisationer i Norge, Danmark, Finland ochIsland, vilka är en del av den nordiska miljömärkningen.2.6 Företaget ägs av SSR (90 procent) och svenska staten(10 procent) och drivs utan vinstsyfte.2.7 Miljömärkning Sverige AB har Sverige som sin marknad.Varu- och tjänstemarknaden berörs i den mån de kan licensierasig med Svanen och/eller EU Ecolabel. Svanen finns inom63 produktgrupper och EU Ecolabel inom 26 stycken.Våra kunder är de företag som har en Svanen- ellerEU Ecolabel-licens.2.8 Vårt finansiella resultat, se sid 18.2.9 Miljömärkning Sverige AB har under 2011 vuxit. Vi var52 anställda (46 anställda år 2010) och vår omsättning harökat från 43 MSEK (2010) till 45,3 MSEK (2011).2.10 Inga utmärkelser har erhållits under det gångna året.3. INFORMATION OM REDOVISNINGEN3.1 Vårt redovisningsår är 1 januari – 31 december.3.3 Vi rapporterar på en årlig basis.3.4 VD Ragnar Unge är kontaktpersonen för denna rapport.3.5 Miljömärkning Sverige AB har i samråd med externamiljörevisorer identifierat våra kriteriedokument ochtillhörande licenser som vår viktigaste miljöpåverkan ochbidrag till hållbar utveckling. Vår hållbarhetsredovisningfokuserar därför på detta. Det är bolagets syfte att med hjälpav kriterier och licenser bidra till ett hållbart samhälle, ochsåledes är detta mest relevant att redogöra för.Vi har två olika affärsområden som arbetar medkriterieutveckling, licensiering och marknadsföring avkriterierna. Det är endast deras övergripande verksamhetvi redovisar, och då de två områdena har samma statusoch potential redovisas de likvärdigt.Miljömärkning Sverige AB som ansvarar för Svanen och EU Ecolabel i Sverige.MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB • HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011 | 3


För att uppmärksamma klimatfrågan delade vi ut hundratals ljus i samband med den internationella kampanjen Earth Hour.I juli deltog vi i Stockholm Green Festival, en samlingsplats för företag och organisationer. Vår Svanendamm fanns på plats där besökarna kunde fiska miljömärkta produkter.MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB • HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011 | 5


05. UPPLYSNINGAR Om hållbarhetsstyrningen – Bedömning av miljöaspekterEn helhetsbedömning av hur Miljömärkning Sverige AB arbetar med miljöaspekterSyfteFör att kunna avgöra vilka miljöaspekter som kan ge upphovtill betydande miljöpåverkan ska Miljömärkning Sverige ABidentifiera och värdera den miljöpåverkan som organisationenorsakar och förväntas kunna styra och påverka.OmfattningBedömningen ska omfatta alla miljöaspekter med anknytningtill företaget. Miljöaspekterna innebär påverkan på människoroch yttre miljö av verksamheten, dess produkter och tjänster,råvaror och leverantörer.TerminologiEn miljöaspekt är en aktivitet, produkt eller tjänst som kaninverka på miljön, se ISO 14001, avsnitt 3.Ansvar och befogenheterMiljömärkning Sveriges miljö- och kvalitetschef ansvarar isamarbete med ledningsgruppen för genomförande ochuppdatering av miljöaspektbedömning och miljöaspektregisteren gång vart annat år.GenomförandeMed hjälp av den inledande miljöutredningen har alla miljöaspekteri verksamheten identifierats och en bruttolistaupprättats i Miljöaspektregistret. Därefter värderas miljöaspekternasbetydandegrad utifrån aspektens relevans, (se kolumnenR i bilaga Värderingsmodell) och resultatet förs ini Miljöaspektregistret.ReferenserI avsnitt 4.3.1 i miljöledningsstandarden ISO 14001 ställs kravpå rutiner för att identifiera den miljöpåverkan somorsakas av organisationens verksamhet, produkter eller tjänstersom är av en sådan natur att organisationen kan förväntaskunna styra och påverka dessa. Organisationen ska hålladenna information aktuell.( )6 | MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB • HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011


06. KärnindikatorernaEkonomisk påverkanMiljömärkning Sverige AB drivs utan vinstsyfte och de bådaaktieägarna (svenska staten 10 procent och SSR 90 procent) fårenligt bolagsordningen inte ta ut vinst från bolaget. Eventuelltöverskott ska gå tillbaka till verksamheten och användas förverksamhetens syfte, dvs miljömärkning för en mer hållbarkonsumtion. Vi anser inte att vi har någon relevant ekonomiskpåverkan på samhället eller på våra intressenter.Bolaget strävar ändå mot ett kostnadseffektivt arbetssätt ochgoda intäkter, vilka är en indikation på miljömärkningensgenomslag samt ger bolaget framtida utvecklingsmöjligheter.En ekonomiskt stark miljömärkningsverksamhet kan gesamhället ett starkt redskap för hållbar konsumtion.Bolaget siktar normalt mot ett årligt noll-resultat. Eventuellvinst balanseras för senare användning, som resultatutjämningsmedeleller för speciella utvecklingsprojekt ochextraordinära insatser.EC1: Vårt finansiella resultat, se sid 14.EC4: 4,374 MSEK är summan på statsbidraget.Miljöpåverkan | Mål och resultatMiljömärkning Sverige AB är ett renodlat tjänsteföretag ochhar ingen produktion av varor. Den viktigaste miljöpåverkanstår våra kriterier och de mot kriterierna licensierade företagensspecifika produkter för. En helhetssyn av hur vi arbetar medmiljöaspekter finns redovisade i dokumentet Bedömning avmiljöaspekter, sid 6–7.KriterierUnder 2011 fanns 63 produktområden och kriterier för Svanenoch 26 för EU Ecolabel. Hela listan finns på www.svanen.seoch på www.ecolabel.eu.PolicyerBolagets miljöarbete styrs genom våra policyer: miljöpolicy,inköpspolicy samt resepolicy. Dessa finns på www.svanen.se.Förutom dessa policyer strävar bolaget efter att klimatkompenseraresorna.VD ansvarar för bolagets produkter (kriterier) och dessmiljöpåverkan. Miljö- och kvalitetsansvariga ansvar förbolagets interna miljöpåverkan.Utbildning och kunskapMiljömärkningen strävar efter att anställa personal med högtmiljöengagemang och miljökunskap. Över 50 procent hareftergymnasial utbildning med miljö som inriktning. Bolageterbjuder anställda minst fem dagars utbildning av vilka 50procent (totalt) ska vara miljörelaterad.Övervakning och uppföljningVåra produkters (kriteriedokuments) miljöprestanda granskasgenom regelbunden utvärdering (vart 3 – 5 år) av den svenskaMiljömärkningsnämnden.Våra leverantörer ska i första hand inneha miljömärkningslicenseller ingå i ”Nätverket: Köp Miljömärkt”, vilket blandannat ställer krav på miljö- och inköpspolicy.EN 6: När nya kriterier införs måste föret agen ansöka omlicens igen. Under 2011 reviderades kriterierna för 20 produktgrupper.De flesta företag brukar välja att fortsätta arbeta medSvanen och anpassa sina varor och tjänster till de nya kraven.EN 14: Svanenkriterier som har bäring på den biologiskamångfalden är: möbler och inredning, pellets, småhus, utemöbleroch lekredskap, fettäta papper, hygienprodukter,kaffefilter, mjukpapper, kopierings- och tryckpapper,byggskivor, hus, golv, kuvert, tryckerier, drivmedel, fastbränslepannor,fönster och ytterdörrar, hållbart trävirke samt leksaker.EN 26: Under 2011 har vi reviderat och skärpt miljökriteriernaför 20 produktgrupper.SOCIAL PÅVERKANPersonalen på Miljömärkning Sverige AB är bolagets centralaresurs. Vi har kollektivavtal och fackklubb på bolaget. Fackklubbenträffar regelbundet bolagets ledning för samråd ochförhandling. Vi har personal på kontoret i Stockholm samt ettfåtal anställda ute i landet (alla i Sverige). Vi följer all relevantlagstiftning och har ett certifierat kvalitetssystem enligt ISO9001 som stöd för efterlevnad. Vi följer vår policy förarbetsmiljö och mångfald/jämställdhet (se nedan). Genommotionsbidrag till personalen uppmuntrar vi till ett merhälsosamt leverne.VD är ansvarig för personalfrågor. Personalen tillåts ochstimuleras till utbildning, och fackliga företrädare får gå kurseri arbetsrelaterade frågor på arbetstid. Arbetstagarrepresentantersitter i bolagets styrelse.I våra miljömärkningskriterier för produktområden med extrastor uppmärksamhet på sociala frågor ställer vi krav på uppförandeenligt olika sociala standarder och regelverk.LA1: Miljömärkning Sverige AB hade 2011 52 anställda,varav 51 har fast tjänst.LA2: 3 personer slutade 2011.LA4: 100 % av personalstyrkan omfattas av kollektivavtal.LA7: 0 % arbetsrelaterade skador och 2,68 % sjukdomar/frånvaro, 2,68% totalt (1,21 för män och 3,47 för kvinnor).8 | MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB • HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011


LA12: 100 % av anställda får regelbunden utvärdering ochuppföljning av prestation och utveckling.LA13: Miljömärkning Sverige AB:s styrelse: 5 kvinnor och 3män; Svenska Miljömärkningsnämnden, 7 kvinnor och 4 mänsamt Miljömärkning Sverige AB:s ledningsgrupp: 5 kvinnoroch 1 man.Under 2011 var 65 % av de anställda kvinnor (32 kvinnor) och35 % (17 män). Åldersfördelning är tre personer under29 år samt tolv personer över 50. Medelårslönen för kvinnorär 419.576 kr. och för män 382.155 kr.MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERMiljömärkning Sverige AB följer svensk lagstiftning vad gällerarbetsrätt, icke-diskriminering, rätt till föreningsfrihet och rätttill kollektivavtal. Utöver detta finns det kriterier som ställerkrav på etisk produktion, till exempel i kriterierna för Textilier,där följande specificeras:Svanenmärkta textilierEtisk produktionLicensinnehavaren är skyldig att presentera en plan företisk produktion (Code of Conduct), vilken beskriver hurarbetet med följande ämnen säkerställer acceptabla etiskaförhållanden:» Barnarbete» Tvångsarbete» Hälsa och säkerhet» Rätt att bilda fackföreningaroch rätt till kollektivförhandling» Diskriminering» Disciplin» Arbetstid» KompensationDessa ämnen beskrivs mer ingående i bakgrundsdokumentetspunkt 6.7. Offentliggörande avtalas med den nationellamiljömärkningsorganisationen. Beskrivning på företagetshemsida, om sådan finns, är ett minimikrav. En beskrivningska också ges av vilken del av produktionen som omfattas avdenna plan (det är önskvärt att planen täcker hela produktionen,inklusive underleverantörer).Målet är att producenter framöver använder funktionellacertifikat med etiska riktlinjer, t.ex. SA8000.I kriterierna för Svanenmärkta leksaker finns också krav på atttillverkaren uppfyller ILO:s konvention rörande mänskligarättigheter, arbetsvillkor, med mera, och kan verifiera dettagenom ett SA8000- certifikat eller ITCI.ORGANISATIONENS ROLL I SAMHÄLLETBolaget strävar efter att genom miljömärkning bidra till enhållbar konsumtion i ett hållbart samhälle. Förutom dettaövergripande syfte har bolaget inte någon påverkan på detsamhälle i vilket vi agerar (Stockholm).PRODUKTANSVARBolaget säljer inga varor, utan erbjuder endast ettkommunikationsredskap vad gäller miljöprestandapå produkter.Bilaga 1 |KommunikationsstrateginUnder 2011 var Miljömärkning Sverige AB:s (MISAB)kommunikativa utmaning att öppna företaget och anpassakommunikationen till de nya spelreglerna. För varumärkesarbetethar detta nya synsätt betytt att vi dagligen har arbetatmed kommunikativa insatser. Det har inte längre räckt medpressmeddelanden, annonser, nyhetsbrev, uppdateradewebbsidor, seminarier och evenemang. Dessa aktiviteter harförstärkts med en mer aktiv närvaro på Facebook, Twitteroch företagsknutna communities. Vi har hittat nya sätt attfånga in människors intresse för miljöfrågor, att stimulera demtill att inse värdet av att köpa miljömärkta varor och tjänster,samt att få våra licensinnehavare att känna mervärdet av attha en licens.Kommunikation är en del av MISAB:s kärnverksamhetKommunikationsstrategin följer den övergripande affärsstrategin.Den innehåller både internkommunikation ochexternkommunikation, eftersom båda delarna bär upp ettföretags varumärke och image.MISAB:s kommunikation ska kännetecknas av:» Ett positivt tonläge och bildspråk» Tydlighet» Trovärdighet» Glödande/engagerad» Korrekt, enkelt språk» Ärlighet» Kvalitet» NärhetMILJÖMÄRKNING SVERIGE AB • HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011 | 9


Miljömärkning Sverige arrangerade den 11 november ett seminarium med temat varumärke och sociala medier i B2B-marknadsföring.Bland talarna märktes bland andra konsumentminister Birgitta Ohlsson.10 | MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB • HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN 2011


Strategiska varumärkesmål och partnersStrategiskt ska Miljömärkning Sverige AB stärka våravarumärken genom en rad olika aktiviteter. Bilden avmiljömärkningen som en drivande samhällsaktör inommiljösektorn som värnar om en hållbar konsumtion skaförstärkas. Vi ska även söka marknadssamarbete medlicensinnehavare i form av bl a gemensamma kampanjer,evenemang, samt föreläsningar. Svanen- och EU Ecolabelmärktaprodukter ska kommuniceras till allmänhetensom en effektiv väg att uppnå en hållbar konsumtion ochpå sikt ett hållbart samhälle. En vidareutveckling av socialamedier, kartläggning av viktiga communities och mer aktivtmedverkande i sociala medie-kampanjer är ett sätt att förstärkaSvanens och EU Ecolabels varumärke.InternkommunikationInternkommunikation är viktig. MISAB:s medarbetare skavara välinformerade om bolagets satsningar, aktiviteter samtmål för att vara goda ambassadörer. Samtliga medarbetare skakänna till och implementera MISAB:s värderingar ochövergripande vision och budskap i sitt arbete. Marknads- ochmarknadsföringsplaner ska baseras på MISAB:s värderingar,budskap och vision. De anställda ska alltid få bolagsinformationinnan den blir offentligt.Vision och budskapMiljömärkning Sveriges vision är ett hållbart samhälle. Bådekonsumenter och producenter har ett ansvar för att Sverigeska bli ett hållbart samhälle.Ju fler som köper Svanenmärkta/EU Ecolabelmärkta produkteroch ju fler som licensierar sina produkter, desto fortare når vimålet om en hållbar konsumtion. Våra kriterier har ett livscykelperspektivoch kraven revideras och höjs regelbundet.Vårt uppdrag är hållbar konsumtionI detta sammanhang är det viktigt att knyta an till klimatdebattenoch vilken roll miljömärkningen har för att minskaden globala uppvärmningen likväl som miljöbelastningari stort.AffärsidéVi erbjuder företag att på ett enkelt och trovärdigt sätt attanvända ”miljö” som konkurrensmedel.Vårt varumärkeslöfte”Vi har kraft att förändra” är vårt varumärkeslöfte och vårtimagemål som vi vill att våra varumärken och vårt bolagassocieras med.Vårt kundlöfteVi lovar våra kunder:1. rätt till att använda ett avmarknadens starkaste varumärken2. tillgång till djup och bred miljökunskap3. att bli en del av Nordens största miljönätverkVärdeordSvanens värdegrund kan sammanfattas i tre ord:GlödandeDynamiskTrovärdigMarknaden ska uppfatta att Miljömärkning Sverige ABär en affärsmässig och trovärdig miljömärkning medengagerade medarbetare. Vårt företag är resultatorienterat,effektivt och handlingskraftigt som driver på utvecklingenav en hållbar produktion genom miljömärkning. Våravärderingar ska genomsyra kommunikationsarbetet, bådeinternt och externt. Genom sina affärsområden ska MISABbli känt som en organisation som är glödande (engagerad),dynamisk och trovärdig.Målgrupper / Internt:Svanens egna medarbetareStyrelsenSvenska NämndenKunder (licensinnehavare)SamarbetspartnersExternt: Övergripande för varumärketKunder (licensinnehavare)SamarbetspartnersMediaInköpareKvinnor och män mellan 29– 59 år samt barnfamiljerExternt: AffärsområdenaInköpareVDMarknadscheferMiljöcheferÅterförsäljareSpecifika målgrupper för varje prioriteradsatsning inom affärsområdenaIntressenterDe som inte direkt köper eller säljer våra produkter men somberörs eller bedöms kan beröras av Svanens verksamhet pånågot sätt.Medie- och press-strategierPR & Kommunikation ansvarar för omvärldsbevakningen iform av pressbevakning och lägger resurser på att bevaka nyamediekanaler som kan ha beröring för företagets verksamhet.Aktiviteter ska väljas utifrån hur de uppfyller affärsstrateginoch värderingar och vägas mot varandra utifrån vilken uppmärksamhetde kan få bland kunder, samarbetspartners, media,intressenter, och/eller opinionsbildare. Analyserska kontinuerligt göras av våra pressinsatser med hjälp avpressklippsanalyser och vår webb via webbstatistik.MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB • HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011 | 11


Vår mediestrategi ska ha fokus på att» Öka förståelse och kunskap om Svanen/EU Ecolabel blandutvalda journalister/media» Förmedla våra miljömärken som verktyg för ett bättre klimat» Kartlägga de för Svanen viktigaste medier för att främja våraprodukter (görs inom varje affärsområde)» Bygga vidare på journalist- och mediekontakter» Snabbt kommunicera på vår hemsida nya produkter,ställningstaganden och kundinformation.» Svanens Twitter och Facebookgrupper ska vara två olika sättatt utnyttja sociala medier för att profilera Svanen och dessverksamhet.» Nya communities som har beröring till vår verksamhet skakartläggas.Media kommer att kontaktas via följande kanaler:» Personliga möten (en till en, seminarier, pressmöten ochtelefonsamtal o s v)» Skriftligen: (e-post), pressmeddelanden, nyhetsbrev.» Webben: Presstjänstens sidaEvenemang/utställningar/kampanjerSvanen ska synas varje år vid stora evenemang/utställningarsom antingen drivs självständigt av Svanen eller i samarbetemed samarbetspartners där vårt varumärke ska exponeras påett sätt som lyfter fram våra värderingar dynamiska, trovärdigaoch glödande. PRK fortsätter sitt samarbete med ledandemiljöprofiler och satsa på en lokalutställning i Göteborg isamarbete med Ekocentrum. Ett stort event görs för att nåut till konsumenter.12 | MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB • HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011


Under augusti träffades Miljömärkning Sverige och alla dess nordiska systerorganisationer i Visby på Gotland för en två dagars konferens.Den 2 oktober arrangerades "Svanens dag" en familjedag på Skansen. Det var en populär aktivitet som lockade både vuxna och mångabarn till Djurgården i Stockholm.MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB • HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011 | 13


Miljömärkning Sverige AB – Org. nr: 556549-4191RESULTATRÄKNINGBelopp i kSEK1 Bilaga 2 |RESULTATRÄKNINGNot 20112010Nettoomsättning 2 45 308 42 665Övriga rörelseintäkter 3 4 374 4 37449 682 47 039RÖRELSENS KOSTNADERÖvriga externa kostnader -16 926 -16 999Personalkostnader 4 -33 562 -28 214Avskrivningar av anläggningstillgångar 5, 6, 7 -467 -455-50 955 -45 668RÖRELSERESULTAT -1 273 1 371RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTERResultat från värdepappersinnehav 12 969 1 270Ränteintäkter och liknande resultatposter 88 15Räntekostnader och liknande resultatposter -37 -3191 020 966RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -253 2 337ÅRETS RESULTAT -253 2 33714 | MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB • HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011


Miljömärkning Sverige AB – Org. nr: 556549-4191BALANSRÄKNINGBelopp i kSEKNot 2011-12-31 2010-12-31TILLGÅNGARANLÄGGNINGSTILLGÅNGARImmateriella anläggningstillgångarBalanserade utgifter för programvara 5 99 187Licenser och liknande rättigheter 6 0 099 187Materiella anläggningstillgångarInventarier 7 711 876711 876Finansiella anläggningstillgångarLångfristiga värdepappersinnehav 8 17 759 16 96217 759 16 962SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 18 569 18 025OMSÄTTNINGSTILLGÅNGARKortfristiga fordringarKundfordringar 4 234 3 459Övriga fordringar 85 35Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 896 6655 215 4 159KASSA OCH BANK 5 722 4 082SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 10 937 8 241SUMMA TILLGÅNGAR 29 506 26 266EGET KAPITAL OCH SKULDEREGET KAPITAL 10Bundet eget kapitalAktiekapital (2 500 aktier, kvotvärde 100 kr) 250 250Reservfond 14 550 14 550Fritt eget kapitalBalanserad vinst 6 631 4 294Årets resultat -253 2 337Summa eget kapital 21 178 21 431KORTFRISTIGA SKULDERLeverantörsskulder 2 013 2 028Övriga skulder 2 599 1 182Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 3 716 1 625Summa kortfristiga skulder 8 328 4 835SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 506 26 266POSTER INOM LINJENStällda säkerheter Inga IngaAnsvarsförbindelseStatligt stöd med villkorad återbetalningsskyldighet 32 624 32 624MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB • HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011 | 15


Miljömärkning Sverige AB – Org. nr: 556549-4191NoterNot 1 Redovisningsprinciper(Belopp i kSEK)Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd,förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna).INTÄKTSREDOVISNINGIntäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter.Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.AVSKRIVNINGARImmateriella och materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.Följande avskrivningstider tillämpas:Datainventarier, licenser och balanserade utgifter: 3 årÖvriga inventarier5 årFINANSIELLA INSTRUMENTLångfristiga värdepappersinnehav är upptagna till anskaffningsvärdet. Samtliga innehav i portföljen värderas kollektivt dåsyftet med placeringarna är att uppnå riskspridning.FORDRINGARFordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTAFordringar och skulder i utländsk valuta har värderats enligt balansdagens kurs. Vinster och förluster på rörelsefordringaroch rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiellaposter.SKATTFöretaget och koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig tilltidigare perioder. Uppskjuten skatt redovisas avseende skillnaden mellan redovisade och skattemässiga värden, så kalladetemporära skillnader. Använd skattesats är 26,3 procent. Uppskjuten skattefordran uppgår till 4 004 (4 173) kSEK men harinte redovisats då det inte bedöms som sannolikt att den kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.Not 2 Nettoomsättning2011 2010Omsättning EU Ecolabel 305 503Omsättning Nordisk Miljömärkning 45 003 42 16245 308 42 665Bolagets licensintäkter för 2011 är beräknade utifrån debiterade preliminära licensavgifter. Faktiska licensintäkter, vilkaavräknas påföljande år, föreligger inte vid tidpunkten för årsredovisningens framtagande. Skillnaden mellan preliminäraoch faktiska licensavgifter har ej överstigit 650 kSEK under de senaste tre åren.Not 3 Övriga rörelseintäkterÖvriga rörelseintäkter avser statligt bidrag. Till och med år 2005 var detta bidrag förenat med villkorlig återbetalningsskyldighet om verksamheten senare skulle ge överskott. Denna återbetalningsskyldighet är i och med ett nytt aktieägaravtalborttagen för bidrag från år 2006 och framåt.16 | MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB • HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011


Miljömärkning Sverige AB – Org. nr: 556549-4191Not 4 Antal anställda och lönekostnader2011 2010MEDELANTAL ANSTÄLLDA 49 46Stockholm (17 män, 32 kv.) (17 män, 29 kv.)KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNINGENStyrelsen 38 % 63 % 43 % 57 %Övriga i ledningen 17 % 83 % 17 % 83 %LÖNER OCH ERSÄTTNINGARVD 1 131 1 091Styrelse 167 157Övriga anställda 20 351 17 24821 649 18 496SOCIALA KOSTNADERSociala kostnader 10 371 8 637(varav pensionskostnader) 3 514 2 676AndelmänAndelkvinnorAndelmänAv bolagets pensionskostnader avser 432 (452) gruppen ”Styrelse och VD”.Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige.Bolaget följer Statens riktlinjer för ledande befattningshavare. Uppsägningstid för VD är 6 månader.AndelkvinnorNot 5 Balanserade utgifter för programvara2011 2010Ingående anskaffningsvärde 715 528Omklassificering – –Inköp – 187UTGÅENDE ACK. ANSKAFFNINGSVÄRDEN 715 715Ingående avskrivningar -527 -356Omklassificering – –Årets avskrivningar enligt plan -89 -171UTGÅENDE ACK. AVSKRIVNINGAR -616 -527UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 99 187MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB • HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011 | 17


Miljömärkning Sverige AB – Org. nr: 556549-4191Not 6 Licenser2010 2009Ingående anskaffningsvärde 191 191Inköp – –UTGÅENDE ACK. ANSKAFFNINGSVÄRDEN 191 191Ingående avskrivningar -191 -165Årets avskrivningar enligt plan -0 -26UTGÅENDE ACK. AVSKRIVNINGAR -191 -191UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 0 0Not 7 Inventarier2011 2010Ingående anskaffningsvärde 2 631 2 281Omklassificering – –Inköp 214 350Avyttringar och utrangeringar – –UTGÅENDE ACK. ANSKAFFNINGSVÄRDEN 2 845 2 631Ingående avskrivningar -1 756 -1 498Omklassificering – –Årets avskrivningar enligt plan -257 -256Justering till skattemässiga avskrivningar -120 -2Avyttringar och utrangeringar – –UTGÅENDE ACK. AVSKRIVNINGAR -2 133 -1 756UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 711 786Not 8 Långfristiga värdepappersinnehav2011 2010Ingående anskaffningsvärde 16 962 15 668Avgående/tillkommande tillgångar 797 1 294UTGÅENDE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 17 759 16 962REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 17 759 16 962Bokfört värde MarknadsvärdeNoterade aktier 6 940 6 550Räntefonder 10 819 10 94017 759 17 49018 | MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB • HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011


Miljömärkning Sverige AB – Org. nr: 556549-4191Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter2011 2010Upplupna årsavgifter år 2011 86 201Övrigt 810 464896 665Not 10 Eget kapitalAktiekapitalReservfondBalanserad vinstReservfondBelopp vid årets ingång 250 14 550 4 294 2 337Omföring av föreg. års resultat 2 337 -2 337Årets resultat -253250 14 550 6 631 -253Bolagets verksamhet syftar inte till att bereda aktieägarna vinst. Aktierna medför inte rätt till utdelning utan bolagets vinstska användas för att främja bolagets ändamål. Någon vinstutdelning från bolaget ska därför inte ske.Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter2011 2010Personalkostnader 3 297 1 423Övrigt 419 2033 716 1 625Not 12 Resultat från värdepappersinnehav2011 2010Utdelning 361 439Försäljningsresultat 608 831969 1 270MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB • HÅLLBARHETSREDOVISNING 2011 | 19


Miljömärkt trycksak 341 001Miljömärkning Sverige AB har det övergripande ansvaret för miljömärkenaSvanen och EU Ecolabel i Sverige. Bolaget ska bidra till att Sverigesövergripande mål för konsumentpolitik – att konsumenterna har maktoch möjlighet att göra aktiva val – uppfylls.Miljömärkning Sverige AB118 80 StockholmBesöksadress: S:t Paulsgatan 6Tel: 08-55 55 24 00Fax: 08-55 55 24 01info@svanen.sewww.svanen.se

More magazines by this user
Similar magazines