Ge ”papperslösa” patienter vård! - Svensk sjuksköterskeförening

snabber.se

Ge ”papperslösa” patienter vård! - Svensk sjuksköterskeförening

Ge ”papperslösa” patienter vård!Ställningstagande för allas rätt till hälso- och sjukvård på lika villkorSvensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskornas etiska råd


Introduktion• Människors rätt till god vård på lika villkor efter behov är styrande.Det innebär att sjuksköterskor alltid erbjuder vård till dem som behöver det.• När sjuksköterskor uppmärksammar/upptäcker att människor förnekasvård har vi skyldighet att både agera och göra våra röster hörda i debatten.• Sjuksköterskorna agerar i enlighet med sjuksköterskornas etiska kod.Syftet med detta dokument är att vägleda sjuksköterskori mötet med asylsökande och papperslösapatienter i vården.Vi som arbetar inom hälso- och sjukvården anseratt det är självklart att alla har rätt till vårdpå lika villkor. Det är en grundläggande mänskligrättighet. När en patientgrupp diskrimineras lederdet till allvarliga konsekvenser, både för denenskilde patienten, vården och för det svenskahumanitära samhället.Svensk sjuksköterskeförening följer sjuksköterskornasetiska kod som innebär att omvårdnadenska vara respektfull och inte begränsas av ålder,hudfärg, trosuppfattning, kultur, funktionshinder,sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet, politiskåsikt, etniskt ursprung eller social status. Denhumanitära värdegrunden för hälso- och sjukvården,liksom människors tilltro till vården, skadasallvarligt om vården särbehandlar patientgrupper.Många organisationer i Sverige arbetar idag aktivtför att stärka de papperslösas möjligheter tillhälsa. I mars 2008 lanserades ”Rätt till vård – initiativet”.Tjugosju organisationer, vårdorganisationer,däribland Svensk sjuksköterskeförening, student-,frivillig-, människorätts-, fackföreningsorganisationeroch kyrkliga samfund står bakom initiativet.www.vardforpapperslosa.seDetta dokument tar inte ställning till skälenför att människor vistas i Sverige.Svensk sjuksköterskeförenings ståndpunkt äratt alla ska ha tillgång till hälso- och sjukvård.


”Det är självklart attvi ska ge lika vård,oavsett vem du är.”Ania Willman, ordförandeSvensk sjuksköterskeförening


BakgrundMed begreppet papperslös/gömd migrantavses alla människor som vistas i Sverigeutan tillstånd från staten. Det kan varamänniskor som fått avslag på sin asylansökan,människor som stannat kvar trots att visumet gåttut eller andra som på icke konventionellavägar kommit till Sverige. Rentpraktiskt saknar dessa personer defyra sista siffrorna i personnumret.För papperslösa ger svensk lagstiftningendast skyldighet till att ge”omedelbar nödvändig vård” vilketi praktiken oftast innebär akutvård vid akutmottagningpå sjukhus. Tillgången till primärvårdenär näst intill obefintlig, liksom i många fall mödrahälsovård.Det finns inget system som gör detmöjligt för vårdinrättningar att få ersättning frånstaten för vård av papperslösa. En papperslöspatient måste därför själv täcka hela kostnadenför både vårdbesök och läkemedel, vilket ärkostsamt och många gånger därför omöjligt. Pågrund av de papperslösa patienternas rädsla attvid besök på en vårdinrättning bli anmälda till polisenoch/eller Migrationsverket och avvisade tillsitt hemland undviker många att söka vård.Sekretesskyddet gäller alla patienter, sjuksköterskorfår inte ta kontakt med myndigheter ellerandra om det kan vara till skada för patienten,dessa kontakter kräver patientens medgivande.www.vardforbundet.seEn viktig frågeställning är vad vårdpersonalensgrundläggande ansvar i mötet med en hjälpsökandemänniska är. Risk finns att bli så upptagenav administrativa rutiner och en önskan att ”görarätt” att förmågan att göra en omdömesgill värderingav patientens behov förloras.”Jag vågar inte ens gå i närheten av ett sjukhus avrädsla för att bli gripen. Det första personalen påsjukhuset frågar efter är ett personnummer – omman inte har något ställer de en massa frågor”kvinna, 28 år, från ÖstafrikaAntal papperslösa i Sverige är okänt, men Rikspolisstyrelsenhade i mars 2008 i sitt register ca8000 personer som fått avslag på sin asylansökanoch som kan vistas i Sverige utan legalstatus. PICUM, en organisation för papperslösasrättigheter i Europa, har gjort en jämförande studie(2007) av elva EU länders tillgänglighet förvård av papperslösa migranter. Sverige tillhördede mest restriktiva, www.picum.org. FN:s särskildarapportör för rätten till hälsa, Paul Hunt, riktade isin rapport stark kritik mot Sveriges särbehandlingav papperslösas rätt till vård och menade attdenna särbehandling utgör en diskriminering enligtkonventionerna om mänskliga rättigheter.Avsaknaden av ett statligt finansierat systemför att ersätta kostnaderna för vårdinrättningarsom behandlar papperslösa migranter, leder tillatt personalen ställs inför det etiska dilemmat attbehålla sin värdegrund (vård utifrån behov) ellersäkra betalningen åt sin arbetsgivare. Att papperslösamigranter nekas vård beror oftast inte


på sjukvårdspersonalens ovilja att vårda utanpå att regelverket förhindrar att mötet mellanbehandlare och patient sker. I dag sanktionerassärbehandling av asylsökande och papperslösai de svenska överenskommelser och riktlinjersom styr vården. För sjuksköterskor och all annanvårdpersonal som är verksamma i hälso- ochsjukvården och möter de vårdbehövande skapardetta ett etiskt dilemma.Asylsökande erbjuds i Sverige idag vård somkan definieras som ”omedelbar nödvändig vård”och ”vård som inte kan anstå”. En papperslös patienterbjuds endast ”omedelbar nödvändig vård”.Att få tillgång till akut vård räcker inte för papperslösamigranter eftersom de vistas i Sverigeunder längre tid och i det flesta fall inte har möjlighetatt söka vård utanför Sverige. Dessutomfinns en otydlighet om vad som ingår i begreppet”omedelbar nödvändig vård”, vilket innebär attdet i praktiken finns stor variation på när behandlingoch vård ges. Behandling för långvariga sjukdomarsom diabetes, hypertoni, HIV och cancerkontrollerkan tolkas både som vård som inte kananstå och som vård som inte ska ges tills ett akutskede inträffar. Att vänta med vård leder till attden ofta blir mer långvarig och dyrare både församhället och för den enskilde patienten.Särbehandlingen av papperslösa migranter lederinte bara till att de oftare står utan vård, detkan också leda till behandlingar som är osäkra förpatienten och för vården. Det kan inträffa exempelvisom den vårdbehövande lånar någon annansidentitet, uppger olika namn vid olika tillfällen föratt skydda sig själv. Journalföringen blir bristfälligoch beslutsgrunden osäker med stora risker förpatientsäkerheten som följd.Mottagningar som frivillighetsorganisationerdriver rapporterar att kvinnor är en särskilt utsattgrupp. Kvinnors utsatta roll som barnaföderskoroch offer för sexuellt och annat våld avspeglarsig bland patienterna som söker vård. Det ärdessutom fler kvinnor som söker vård. På RödaKorsets vårdförmedling i Stockholm är två tredjedelarav patienterna kvinnor.Genom att ratificera barnkonventionen har Sverigeförbundit sig att respektera och tillförsäkrakonventionens rättigheter för varje barn som vistasi landet utan åtskillnad av något slag.För närvarande har barn och ungdomar under18 år som är asylsökande eller tidigare varit asylsökanderätt till hälso- och sjukvård samt tandvårdpå samma villkor som barn som är bosattainom landstinget enligt ”Lagen om sjukvård förasylsökande mfl.”, 2008. Det finns dock barnsom inte har dessa rättigheter. Det gäller barnsom vistas i Sverige utan att ansökt om uppehållstillstånd,har ansökt om uppehållstillståndgrundat på anknytning och barn som är födda iSverige av asylsökande och aldrig har ansökt omuppehållstillstånd för barnet.


Till stöd för Ditt beslutMänskliga rättigheterwww.manskligarattigheter.gov.seDeklarationen om de mänskliga rättigheternasom Sverige har ställt sig bakom omfattar allamänniskor, medborgare såväl som andra invånare,även de som lever som ”papperslösa”. Det ärstatens uppgift att se till att skydda varje individoch grupp samt se till att de får sina rättighetertillgodosedda.FN:s deklaration om mänskliga rättigheterdeklarerar att ”Envar har rätt att i andra ländersöka och åtnjuta fristad från förföljelse.www.un.org/rightsDenna rätt må icke åberopas vid laga åtgärder,reellt grundade på ickepolitiska brott eller påhandlingar, som strider mot Förenta Nationernasändamål och grundsatser”.FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna,artikel 14. I dessa konventioner ingåräven rätten till hälsa som en fundamental rättighetför varje enskild individ. Ett exempel är FN:s internationellakonvention om de ekonomiska, socialaoch kulturella rättigheterna, där alla individers rättatt ”såväl i fysiskt som psykiskt avseende åtnjutabästa uppnåeliga hälsa” erkänns (artikel 12).Principen om alla människors lika värde är engrundpelare i FN:s allmänna förklaring om demänskliga rättigheterna och i konventionen ombarnets rättigheter.FN:s Barnkonvention (1989)www2.ohchr.org/english/law/crc.htmFN:s konvention om barnets rättigheter innebäratt ”Konventionsstaterna erkänner barnets rättatt åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt tillsjukvård och rehabilitering. Konventionsstaternaskall sträva efter att säkerställa att inget barn ärberövat sin rätt att ha tillgång till sådan hälso- ochsjukvård” (artikel 24).FN:s Kvinnokonvention (1979)www.manskligarattigheter.gov.seKvinnokonventionen behandlar regeringarsskyldigheter för att säkerställa kvinnorsfulla åtnjutande av de mänskligarättigheterna.


Lag om yrkesverksamhet på hälso- ochsjukvårdens område (1998:531)Kap 2, 1 §. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalDen som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalenskall utföra sitt arbete i överensstämmelse medvetenskap och beprövad erfarenhet. En patientskall ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- ochsjukvård som uppfyller dessa krav.Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)www.notisum.seDen Svenska Hälso- och sjukvårdslagen anger att”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsaoch en vård på lika villkor för hela befolkningen.Vården skall ges med respekt för alla människorslika värde och för den enskilda människansvärdighet. Den som har det största behovet avhälso- och sjukvård skall ges företräde till vården”.( 1997:142) Lagen anger även att ”hälsoochsjukvården skall bedrivas så att den uppfyllerkraven på en god vård. Om någon som vistasinom landstinget utan att vara bosatt där behöveromedelbar hälso- och sjukvård, skall landstingeterbjuda sådan vård”. (4 §, 1992:567)International Council of Nurses (ICN) etiskakod för sjuksköterskorwww.swenurse.seI vårdens natur ligger respekt för mänskliga rättigheter,kulturella rättigheter, rätten till liv, till värdighetoch till att behandlas med respekt.I koden sägs att ”omvårdnaden är respektfulloch begränsas inte av ålder, hudfärg, trosuppfattning,kultur, handikapp eller sjukdom, kön, sexuellläggning, nationalitet, politisk åsikt, ras eller socialstatus”. De fyra grundläggande ansvarsområdenför sjuksköterskan är: att främja hälsa, attförebygga sjukdom, att återställa hälsa samt attlindra lidande.


ReferenserArgumentationsunderlag sammanställt av Röda Korset, Rädda barnen,IFMSA och Rosengrenska stiftelsen, oktober 2007.Gömda i Sverige. Utestängda från hälso- och sjukvården.Resultat från en studie av Läkare utan gränser, Stockholm. Läkare utan gränser; 2005.För mer information, exempel och kontaktuppgifter på personer som arbetar medpapperslösa alternativ policy för arbetsplatser, besök vår hemsida – www.swenurse.seSvensk sjuksköterskeförening är en professionell sammanslutning av sjuksköterskor.Vi företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja forskning, utvecklingoch utbildning inom vård och omsorg. Föreningen bildades 1910. Alla legitimeradesjuksköterskor och sjuksköterskestuderande kan bli medlemmar.Svensk sjuksköterskeförening, Baldersgatan 1, 114 27 StockholmTel 08-412 24 00 Fax 08-412 24 24 ssf@swenurse.se www.swenurse.se

More magazines by this user
Similar magazines