Massagebadkar MONTERINGSANVISNING - Bygghemma

static1.bygghemma.se

Massagebadkar MONTERINGSANVISNING - Bygghemma

MONTERINGSANVISNINGEVITA-6036Massagebadkar


Kära kund:Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom dennamanualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret.Vänligen ta en titt på elkopplingsdiagrammet ochvatteninstallationsdiagrammet före installation.INNEHÅLL1. TillbehörTillbehör----------------------------------------------------------------------------------1Elinstallation-----------------------------------------------------------------------------2Installation av vattensystemet------------------------------------------------------2Installation av badkaret---------------------------------------------------------------4Användning------------------------------------------------------------------------------4Underhåll---------------------------------------------------------------------------------5Säkerhetsinstruktioner----------------------------------------------------------------6Felsökningstips-------------------------------------------------------------------------6OBS!---------------------------------------------------------------------------------------61. Kallvattenventil 2. Vattendelningsventil 3. Varmvattenventil4. Vattenkran 5. Dusch (handdusch) 6. Kontrollpanel7. Skyddshölje 8. Dekorativa skruvar 9. NackkuddeFörklaring:Informationen i detta dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Tillverkaren tarinte ansvar för fel som kan finnas i denna monteringsanvisningen och lämnar ingen uttryckligeller underförstådd garanti av något slag för det här dokumentet, inklusive, men intebegränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för särskilda ändamål.Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar (då och då) i detaljer och specifikationer utanföregående meddelande.


2. Elinstallation3.1.2 Dränering2.1 Elektriska parametrarMärkspänning110V220V230VMärkfrekvens50Hz 60HzMärkeffekt750WMärkström3,4 AAnslutningsdimension för rör till avlopp är 38 mm (3/2”). Placera änden avavloppsslangen i golvbrunnen (avloppet anslutes till golvbrunnen underbadkaret). Se på ritningen nedan.*Kom ihåg att elinstallationsarbetet ska utföras i enlighet med nationellastandarder och lagstiftning och bara en auktoriserad elektriker kan utförainstallationsarbetet.• Massagebadkaret skall kopplas till elnätet via jordfelsbrytare.• Badkaret måste kopplas till elnätet via säkrad ledning.• Kabelarea får inte vara mindre än 2,5 mm².• Nätaggregatet ska uppfylla alla nationella säkerhetskrav (användaren själv böransluta felströmsreläet).• Badkaret ska också skyddsjordas. En jordkabel skall anslutas från märktkopplingsplint på massagebadkarets ställning till anslutningsdosan.vattenpass3. Installation av vattensystemet3. 1 VattentillförselSystemskiss över vattensystemet:Badkarets delar är redan monterade i fabriken. Användaren behöver baraansluta varm- och kallvatten från badrummet med anslutningsslangar tillmotsvarande vattenledningar. Vattenanslutningarna bör vara skyddade ochligga under badkarets höljet.VarmvattenVarmvattenventilDusch (handdusch)Systemskiss över vattensystemet:Vattendelningsventil/blandare (för vattenkran ochhanddusch)KallvattenvredVarmvattenvredVattenkranDusch (handdusch)KallvattenKallvattenventilVattendelningsventil/blandare (förvattenkran ochhanddusch)VattenkranVarmvattenKallvatten


4. Installation av badkaret4.1 Vid installation av badkaret, varförsiktig så att du inte skadar badkaret.4.2 Lossa dekorativa skruvar och ta bortplastpackningen; ta ut badkaret urskyddshöljet.4.3 Anslut avloppet av badkaret meddräneringsröret. Placera änden avavloppsslangen i golvbrunnen (avloppetanslutes till golvbrunnen under badkaret).4.4 Reglera de justerbara skruvarna tills karet står vågrätt.4.5 Lämna ett mellanrum på ca 0,5 cm mellan badkarets kant och väggen.Använd silikonen (tätningsmedel) för att fylla mellanrummet. Så kan dufastställa badkaret.4.6 Sist fastställ badkaret i skyddshöljet. Först montera den långa väggen avhöljet och då den korta. Fastställ badkaret mellan skyddshöljets kanter ochfixera plasttäckningen och sedan fastställ de dekorativa skruvar.Funktioner:1. Ström PÅ/AV. Tryck på knappen för att aktivera systemet,indikatorlampan tänds och systemet är i vänteläget (stanby-läget). För attstänga av hela systemet trycksknappen in en gång till.2. Jetpump. I vänteläget trycks in för att aktivera jetpumpen(jetmunstyckena). För att stänga av jetpumpen trycks in ytterligare engång (endast när vattennivån i badkaret är tillräckligt hög, kan massage jetsutföra denna funktionen).3. Luftreglerventil: När jetpumpen är igång, tryck på knappen för attluftpumpen ska blåsa starkare, tryck på samma knapp igen för att kommatillbaka till normal nivå.4. UV-belysning (undervattenbelysning): Tryck på knappen för attaktivera eller släcka undervattenbelysningen. Undervattenbelysningar finns iolika färger.5. Användning6. Underhåll6.1 Rengör badkaret med ett milt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Det ärförbjudet att använda rengöringsmedel, som innehåller ammoniak elleraceton.6.2 Om det finns några repor på duschkabinen, då kan detta åtgärdas genomatt använda sandpapper. Börja med att använda #2000 sandpapper för attslipa ner repan, sedan putsa repan med tandkräm, använd en mjuk trasa föratt putsa den.6.3 Om det har bildats pannsten på karets yta, använd en mjuk trasa, som ärfuktad med citronsyra eller ättika, för att rengöra badkaret.6.4 Ta bort avloppssilen och ta isär massagemunstycken, för att rengöra de,när de har blockerats av hår och smuts och andra saker.6.5 Polera de kromade och guldfärgade detaljerna varsamt.6.6 Använd inte olika verktyg och skarpa föremål eller kemiska lösningsmedelför att rengöra badkaret.6.7 Vänligen dränera bort vattnet efter badet och koppla bort strömmen.6.8 Badkaret måste skyddas från stötar, använd inte knivar eller andra vassaredskap på badkarets yta. Se till att olika saker med temperaturen över 70°C(t.ex. brinnande cigarett) inte kommer i kontakt med badkarets yta.6.9 Om massagebadkaret har en radio, se följande anvisningar.


7. Säkerhetsinstruktioner7.1 Bara en auktoriserad servicetekniker (elektriker) kan utföra elinstallationsarbetet.7.2 Elinstallationsarbetet ska utföras i enlighet med nationella standarder ochlagstiftning. Man bör installera en säkerhetsbrytare och alla elektriska delar måste varaväl jordade. Se till att elektriska komponenter (strömbrytare, eluttag, stickkontakter) intekommer i kontakt med vatten.7.3 Massagebadkaret tål inte mycket höga temperaturer. Därför fyll på kallvatten förstoch fyll sedan på med varmvatten.7.4 Vänligen dränera bort vattnet efter badet och koppla bort strömmen.8. FelsökningstipsFel Orsak ÅtgärdFel på vattenpumpen(pumpen startar inte)Strömmen är inte på ellersäkringen har gått.Sätt på strömmen. Sätttillbaka säkringen.Kontakten har dragits ut. Kontrollera att kontaktensitter rätt i uttaget.Fel påKontrollera elledningarna.strömförsörjningen.Fel på kontrollboxen. Byt ut den.Pumphjulet (pump Rengör pumphjulet.impeller) blockeras avfrämmande föremål.Vattenpumpen är trasig. Reparera eller byt ut den.Fel på kontrollpanelen. Byt ut den.Inget vatten kommer ut ur Fel på pumphjulet. Byt ut det.munstycket när Tilltäppt munstycke eller Rengör munstycket ochvattenpumpen är igång. läckagei kontrolleravattenledningsnätet. vattenledningar.Vattentrycket är inte Spänningen är inte Kontrollera spänningen.tillräckligtnormal.Utloppsnätet är blockerat. Rengör.Badkaret står inte stadigt Badkarsfötterna är inte Reglera de justerbarapå golvet.justerade efter golvets skruvarna tills karet stårVattenröret läckerlutning.Tecken på att mutterninte sitter fast ordentligt(på röranslutningsstället)Rörskarven är intefastställd på rätt sätt.vågrätt.Dra åt muttern.Fixera rörskarven.OBS!1. Om massagebadkaret inte fungerar så som det ska, bör användaren först se påtabellen ovan för att kontrollera och reparera badkaret.2. När man använder badkaret, då blir badrummet fuktigt. Även om tillverkaren harredan tänkt på alla säkerhetsåtgärder, för säkerhets skull låt en auktoriserad elektrikerutföra elinstallationsarbetet. Man bör installera en säkerhetsbrytare och alla elektriskadelar måste vara väl jordade.

More magazines by this user
Similar magazines