13.07.2015 Views

Årsredovisning 2010 - Norrköpings kommun

Årsredovisning 2010 - Norrköpings kommun

Årsredovisning 2010 - Norrköpings kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ÅRSREDOVISNING<strong>2010</strong>NORRKÖPINGS KOMMUNDEL 1


Årsredovisning <strong>2010</strong>Del 1: Norrköpings <strong>kommun</strong>Årsredovisningen är framtagen av <strong>kommun</strong>styrelsens kontor.Kontorets kontaktpersoner för årsredovisningen är:Yvonne Nyström (<strong>kommun</strong>en)Claes-Göran Magnell (<strong>kommun</strong>en)Göran Lindgren (koncernen)


Grafisk form och produktion: Tina Vennerholm, informationskontoretRedaktör, Årets verksamhet i <strong>kommun</strong>en: Ulf Mossberg, informationskontoretOmslagsfoto: Henrik WittTryck: Linköpings Tryckeriaktiebolag


InnehållPlusresultat bådar gottinför framtiden 6Förvaltningsberättelse 8875 miljoner i merkostnader förett snörikt <strong>2010</strong> 8God ekonomisk hushållningför <strong>kommun</strong>en 10Årets verksamhet i <strong>kommun</strong>en 16Norrköping – en <strong>kommun</strong> i utveckling 16Hit gick skattepengarna 17Utbildning 18Vård och omsorg 20Kultur och fritid 22Boendemiljö och infrastruktur 24Näringsliv och arbetsmarknad 26Välfärd och hållbar utveckling 28Årets verksamhet i<strong>kommun</strong>ala bolag 30Norrköping Rådhus AB 30Hyresbostäder i Norrköping AB 32Norrköpings Hamn och Stuveri AB 34Etablering Norrköping AB 36Eventfastigheter i Norrköping AB 37Norrköping Vatten AB 38Upplev Norrköping AB 40Norrköping Airport AB 41Norrköping Visualisering AB 42Norrköping Spårvägar AB 43Fastighets AB Butangia 44Intressebolaget Nya Norrköping AB 44Årets verksamhet i<strong>kommun</strong>alförbund 45Kommunalförbundet Räddnings -tjänsten Östra Götaland 45Kommunalförbundet fjärdestorstadsregionen 45Sammanställdaräkenskaper 46Norrköpings <strong>kommun</strong>koncern 46Ekonomisk sammanställning överNorrköpings <strong>kommun</strong>koncern 47Interna mellanhavanden 48Fem år i sammandrag 49Resultaträkning 50Balansräkning 51Kassaflödesanalys 52Noter 53Övriga tilläggsupplysningar 58Redovisningsprinciper 59Årets resultat mot budgetför <strong>kommun</strong>en 61Ekonomisk översikt 61Skatteintäkter och <strong>kommun</strong>alutjämning 64Intäkters och kostnadersfördelning 65Känslighetsanalys 65Nettokostnadernas ochfinansnettots andel avskatteintäkterna 65Investeringar 66Pensionsåtaganden 67Den finansiella utvecklingen 68Verksamhetens kostnaderoch intäkter 69Kommunens borgensåtagande 70Uppdragsföretag 71Personal 72BilagorKommunens styrmodell 77Income statement 78Balance sheet summary 78Municipal activities 79Revisionsberättelse 81


6 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Kommunstyrelsens ordförandePlusresultat bådargott inför framtidenTrots kris och mörka moln på den internationellaekonomiska himmeln visar <strong>2010</strong> års bokslut påett plus för Norrköpings <strong>kommun</strong>. Det känns braoch det bådar gott inför framtiden. Ett förväntatnollresultat har vänts till ett ganska stort plus.Kloka politiska prioriteringar och en välsköttekonomi ger möjligheter till satsningar och för attkunna hantera svåra utmaningar inför framtiden.Fler i arbete – nyckeln till välfärdVi ser nu att skatteintäkterna ökar. Fler människorfår jobb i Norrköping vilket är oerhört glädjande.Det innebär en bättre ekonomi både för<strong>kommun</strong>en och för individen. Men det innebärockså ökat självförtroende och bättre hälsa för denperson som går från arbetslöshet till jobb. Att flerfår jobb är nyckeln till bättre välfärd för alla. Flerkan vara med och betala till vårt gemensammaåtagande såsom skola, äldreomsorg och kollektivtrafikoch samhällets kostnader för arbetslöshetenminskar.Fortfarande står dock alltför många utanförarbetsmarknaden och för dem behövs kraftfullainsatser framförallt i form av utbildning, främstför dem som enbart har grundskola i bagaget.Siffran på sista raden i bokslutet är bara en delav berättelsen om läget i Norrköpings <strong>kommun</strong>just nu. Andra siffror säger kanske mer om <strong>kommun</strong>en,dess attraktivitet och dess läge. Födelsesiffror,andelen nyinflyttade, nya studenter på universitetet,uthyrda lägenheter, skolresultat, andelenNorrköpingsbor i jobb och nyföretagande sägermer än siffran på sista raden i ett bokslut. Närmänniskor och företag väljer Norrköping i ställetför att flytta härifrån vet vi att vi är på rätt väg.Ett växande Norrköping ställer kravNorrköpings <strong>kommun</strong> har just nu en situationdär det både föds fler än det dör och fler flyttarin än som flyttar ut. Fler väljer Norrköping närde ska slå ner sina bopålar och bilda familj ochfler väljer att aktivt söka sig till Norrköping ochflytta hit. Det är fantasiskt roligt men ställer ocksåstora krav. Vi måste bygga ut förskolan för att debarn som föds också i framtiden kan garanterasen barnsomsorgsplats inom fyra månader. Kommunenmåste erbjuda attraktiv mark att byggabostäder på, flerfamiljshus likväl som villor ochradhus. Företag måste få snabba besked ombyggklar mark när de vill etablera verksamheti <strong>kommun</strong>en. Kollektivtrafiken måste anpassasefter vart människor vill bo.Vi vet också att många av de som flyttar tillNorrköping kommer från andra länder vilket ställerstörre krav på flerspråkighet inom <strong>kommun</strong>ensverksamheter. Vi måste också ha en skola som påett enkelt sätt slussar in den som inte har svenskasom modersmål.


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNKommunstyrelsens ordförande7Framgången när en <strong>kommun</strong> ska upplevassom attraktiv är helheten i allt från en välutbyggdförskola till attraktiv tomtmark och spännandekultur till hjälp för den som hamnat i svårigheter.Norrköping har den helheten.Investeringar för ett rikare livUnder <strong>2010</strong> startade vi en social investeringsfond.Fonden har fått mycket uppmärksamhet och ävenberöm nationellt. Fonden är ett sätt att komma tillrätta med orättvisa skillnader redan på ett tidigtstadium. Forskare är kopplade till fonden för attinsatserna ska vara vetenskapligt belagda. Överskotteti <strong>kommun</strong>ens budget gör att vi kan läggalite mer pengar till den sociala investeringsfonden.Lite mer pengar för att kunna ge fler människormöjlighet till en bra skolgång och till ett rikt liv.Överskottet ger oss också möjlighet att ytterligareförstärka rollen som logistikcentrum, göraförstärkningar inom kulturområdet samt göra enextra avsättning till framtida pensionerI ett läge då det <strong>kommun</strong>ala bokslutet pekar påstora plus kan det vara enkelt att slå sig för bröstetoch kanske till och med luta sig tillbaka och varanöjd.Men det finns många och stora utmaningarframför oss. Vi vet dessutom att skolresultaten,även om skillnaderna minskar är sämre än rikssnittetoch att hälsan i Norrköping är sämre änövriga länet. Vi har en hög andel i försörjningsstödoch tyvärr ser vi att andelen barnfamiljeri försörjningsstöd ökar liksom att tiden somhus hållen är beroende av försörjningsstöd ökar.Verkligheten och dess orättvisor kräver politiskhandling och politiska beslut.Nu läggs <strong>2010</strong> till handlingarna och 2011har redan börjat. Utmaningar ska hanteras ochorättvisor ska bekämpas - i år som alla andra år.Ett plus i bokslutet för <strong>2010</strong> ger oss goda förutsättningarför 2011.Lars Stjernkvist (S), <strong>kommun</strong>styrelsens ordförandeFOTO: HENRIK WITT


8 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1FörvaltningsberättelseFörvaltningsberättelse75 miljoner i merkostnaderför ett snörikt <strong>2010</strong>De två senaste vintrarna har varit mycket snörika.Det har inneburit att budgeten för vinterväghållningenför gator och vägar inklusive vinterskadoröverskridits med totalt 48 miljoner kronor. Deextrema vintrarna har också medfört att storaekonomiska resurser har förbrukats för snöröjningav <strong>kommun</strong>ens fastigheter samt säkerhetsarbetetmed snöskottning av tak och borttagning avis tappar. Ett stort antal av <strong>kommun</strong>ens fastigheterhar drabbats av omfattande vattenskador i form avläckage och fasadskador som inte täcks av försäkringar.Skottning av tak har genomförts på cirka175 byggnader och som mest var det cirka 100personer engagerade i arbetet. Totalt har budgetenför <strong>kommun</strong>ens fastigheter överskridits med 27miljoner kronor på grund av de snörika vintrarna.Måluppfyllelse i verksamhetenEnligt <strong>kommun</strong>allagen ska <strong>kommun</strong>fullmäktigei budgeten fastställa både finansiella mål ochverksamhetsmål som är av betydelse för en godekonomisk hushållning. Samtliga finansiella målhar uppfyllts. Av de 20 verksamhetsmål som fullmäktigefastställde i <strong>2010</strong> års budget är det fyramål som inte har uppfyllts. Övriga 16 mål har helteller delvis uppfyllts. Mer om detta kan läsas omgod ekonomisk hushållning på nästa uppslag.Kommunens ekonomiskaresultatTrots stora merkostnader för extremvintrar lyckades<strong>kommun</strong>en uppnå alla uppsatta finansiellamål och ett bra ekonomiskt resultat på plus 179miljoner kronor. I resultatet ingår även avsättningför framtida flygplatsverksamhet med 78 miljonerkronor.Vid avstämning av <strong>kommun</strong>ens resultat motdet lagstadgade balanskravet avräknas vissa posterbland annat realisationsvinster, avsättningar tillpensioner och satsningen på flygplatsverksamhen.Efter det blir <strong>kommun</strong>ens resultat plus 171miljoner kronor. Se särskild balanskravsutredningpå sidan 63.Kommunens ekonomiska resultatmnkrÖverskott netto vid fastighetsförsäljning 21Pensionsfond 17Finans 9Avgiftskollektivet 18Verksamheterna -9Skatteintäkter och utjämning m.m. 71Budget till framtida pensioner 30Budget för medfinansiering investeringar 59Po-pålägg, personalförsäkringar 41Flygplatsverksamhet -78Summa 179


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse9FOTO: MOSTPHOTOS.COM/NIMRABolagskoncernens ekonomiskaresultatKoncernen redovisar före bokslutsdispositioneroch skatt ett positivt resultat på 73 miljonerkronor. Dotterbolagen redovisar tillsammans ettpositivt resultat på 118 miljoner kronor. Resultatetkan översiktligt presenteras i tabellen.Trots ett besvärligt samhällsekonomiskt lägehar koncernens dotterbolag totalt uppnått ett braresultat. Dotterbolagen har levererat 26 miljonerkronor i koncernbidrag till moderbolaget NorrköpingsRådhus AB. På bolagsstämman i april 2011kommer Norrköpings Hamn och Stuveri AB attlämna 43 miljoner kronor i aktieutdelning.Bolagskoncernens ekonomiska resultatmnkrHyresbostäder i Norrköping AB 66Norrköpings Hamn och Stuveri AB 17Norrköping Vatten AB 9Etablering Norrköping AB 2Norrköpings Rådhus AB exklusivekoncernbidrag-19Avskrivning övervärden -21Bokslutsdisposition Norrköping Vatten -5Övriga dotterbolag 24Summa 73


10 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1God ekonomisk hushållning – FörvaltningsberättelseGod ekonomisk hushållningför <strong>kommun</strong>enHösten 2004 antog regeringen en del förändringar i <strong>kommun</strong>allagenoch lagen om <strong>kommun</strong>al redovisning som syftar till god ekonomiskhushållning i <strong>kommun</strong>er och landsting. Förändringarna har tillämpatsfrån och med budgetåret 2006.Av lagen framgår bland annat att <strong>kommun</strong>fullmäktige i budgetenska fastställa finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållningoch för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är avbetydelse för god ekonomisk hushållning.Uppföljning av målenredovisas med dessasymbolerMålet uppfylltMålet delvis uppfylltMålet ej uppfylltFinansiella målKommunfullmäktige har formulerat tre finansiellamål för god ekonomisk hushållning.Egenfinansiering tillgångarMÅL: Att på sikt uppnå en egenfinansiering av<strong>kommun</strong>ens investeringar. Kommunen måste dåårligen avsätta ett överskott i driftresultatet sommotsvarar skillnaden mellan investeringsnivånoch gjorda avskrivningar i driftsredovisningen.För <strong>2010</strong> var målet att avsätta 59 mnkr somöverskott i driftresultatet. Målet är uppnått.Avsättning för pensionerMÅL: Att sätta av överskott för att säkra framtidapensionsutbetalningar.Pensionsrättigheter intjänade före 1998 är intefinansierade. För att finansiera framtidapensionsutbetalningar har likvida medel avsatts i enpensionsfond. Pensionsfondens resultat 16,7 mnkrsamt det budgeterade överskottet på 30 mnkr för<strong>2010</strong> markeras i pensionsreserven inom eget kapitalför att möta framtida utbetalningar. För att stärkapensionsreserven markeras ytterligare 10 mnkrutöver det finansiella målet för <strong>2010</strong>.BalanskravMål: Att under år med bra tillväxt på <strong>kommun</strong>sektornsskatteunderlag sätta av överskott sombalanserat resultat inom det egna kapitalet föranvändning vid sämre tider.VerksamhetsmålHär följer en redovisning av de verksamhetsmål<strong>kommun</strong>fullmäktige valt att fokusera på under<strong>2010</strong>.Arbete åt alla ochett växande näringslivMÅL: Ett brett utbud av kultur och idrott bidrartill Norrköpings attraktivitet.Målet är uppfyllt bland annat genomföljande händelser;•• Stadium Arena, Nya Idrottsparken, Norrköpingsskatepark och City Gross Arena ärexempel på nya arenor som breddar idrottsutbudet.•• IFK Norrköpings avancemang till allsvenskanoch Norrköping Dolphins dubbla SMguldbidrar till ökad attraktivitet.•• Norrköpings konstmuseum och Stadsmuseetredovisade 160 000 besök.•• Stadsbiblioteket fick utmärkelsen The DigitalCultural Institution of the Year och en nybokbuss inköptes under året.•• Den 25:e upplagan av kulturnatten lockade flerarrangörer och besökare än någonsin tidigare.•• Kulturhusets nya lokaler har erbjudit flerbesökare ett större utbud av aktiviteter.•• Landets första sandskulpturfestival arrangeradesi Sandviken.Ackumulerat finns 261 mnkr som balanseratresultat inom eget kapital.


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – God ekonomisk hushållning11MÅL: Branschbredden bland Norrköpings företagska fortsätta att öka.Den senaste branschstatistiken (från mars2011) gäller år 2009. Enligt SCB hade dåantalet branscher minskat något, från 468branscher 2008 till 462 branscher 2009.MÅL: Sysselsättningen ska öka, inte minst i degrupper som står långt från arbetsmarknaden.Statistik från Arbetsförmedlingen visar attantalet öppet arbetslösa var 3 617 personer(16-64 år) i december <strong>2010</strong>, jämfört med 4 190personer i december 2009. Av dessa var i december<strong>2010</strong> 1 094 personer långtidsarbetslösa,jämfört med 1 308 personer i december 2009.MÅL: Näringslivsklimatet ska mätbart förbättras.Svenskt näringslivs ranking av företagsklimateti Sverige presenteras först i maj. Ienkätresultaten som presenterades i februari 2011har andelen positiva svar (bra-utmärkt) på vissaenskilda frågor minskat något, men minskningenav andelen positiva svar på frågan om ”sammanfattandeomdöme om företagsklimatet i <strong>kommun</strong>en”är mycket liten (51 procent 2009 jämförtmed 49 procent <strong>2010</strong>). Denna enskilda frågaväger lika tungt som alla övriga när den totalarankingen görs. Då vägs också aktuell statistik in,vilket i skrivande stund gör det svårt att sia omhur Norrköpings totala lokala näringslivsklimatrankas i förhållande till övriga 289 <strong>kommun</strong>er.Välfärd för allaMÅL: Brukarna inom vård- och omsorgsverksamhetenska uppleva ökad delaktighet och inflytandeöver sin situation.Vård- och omsorgsnämnden har sedan fleraår verksamhetsmål som rör brukares delaktighetoch inflytande. Även i servicedeklarationengaranterar vård- och omsorgsnämnden denenskilde delaktighet och inflytande över hur detbeviljade stödet ska utformas.Målen följs upp på flera sätt och utifrån deolika uppföljningarna har vård- och omsorgskontorettvå gånger per år gjort en nulägesanalys isamband med delårsrapport och bokslut. Sammanfattningoch analys av årets redovisningvisar att:•• många brukare tycker att :•• de har haft möjlighet att framföra egnaönskemål i samband med ansökan ominsatser•• personalen på utförarenheten tar hänsyntill deras åsikter och önskemål•• de som har hemtjänst eller bor i äldreboendei Norrköping ger inflytandefrågorna högrebetyg i <strong>2010</strong> års nationella brukarundersökningän i den förra brukarundersökningenfrån 2008•• kontaktmannaskap är ett etablerat arbetssättpå samtliga enheter•• det finns ett antal mycket bra personligaplaner som kan användas som goda exempeli verksamheten•• arbetet med att använda de personliga planernai vardagen så att de bidrar till ett ökatinflytande för brukaren behöver fortsättautvecklasVård- och omsorgsnämndens bedömning är attverksamhetsmålet delvis är uppfyllt.MÅL: Andelen barn som lämnar grundskolanmed godkända betyg ska öka och skillnaderna iresultat mellan skolorna ska minska.Andelen elever som uppnått målen i allaämnen var 72,6 procent under <strong>2010</strong> jämförtmed 73,9 procent 2009 enligt Skolverkets statistik.Av de elever som lämnade grundskolansårskurs 9 i de <strong>kommun</strong>ala skolorna våren <strong>2010</strong>blev 85,5 procent behöriga till nationellt programpå gymnasiet, det vill säga hade betyget ”godkänd”i ämnena svenska, matematik och engelska.De interkulturella klasserna är inräknade iresultatet. Resultatet ligger 2,7 procentenheterunder snittet för rikets <strong>kommun</strong>ala skolor. Det ärför Norrköpings del en förbättring med 2,1procentenheter sedan 2009. Efter sommarskola dåytterligare 50 elever blev behöriga ökade behörighetenmed cirka 3 procentenheter.För samtliga skolor i Norrköpings <strong>kommun</strong>blev 87,0 procent behöriga till nationellt programmedan siffran för riket var 88,2 procent.Cirka 91 procent av eleverna i <strong>kommun</strong>ens allaskolor blev behöriga till nationellt program eftersommarskolan vilket är detsamma som för 2009.Med analysverktyget SALSA kan <strong>kommun</strong>ersoch skolors samlade betygsresultat bedömas iett riksperspektiv. Betygsresultat presenteras närhänsyn tagits till tre bakgrundsvariabler, andelpojkar, andel elever med utländsk bakgrund och


12 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1God ekonomisk hushållning – Förvaltningsberättelseföräldrars utbildningsnivå. Denna statistiskamodell ska användas för att följa skolor övertid, inte för att rangordna skolor. Utfall i Norrköpingsskolor jämfört med förväntat resultatenligt SALSA-modellen redovisas i nedanståendediagram.Andel elever som uppnått måleni Norrköpings <strong>kommun</strong>, läsår 2009-<strong>2010</strong>BorgsmoskolanDjäkneparkskolanEktorpskolanEnebyskolan HHagaskolanHagebyskolanHultsdalskolanJönsbergska IdrottsskolanKunskapsskolan NorrköpingMosstorpsskolanNavestadsskolanProlympia, NorrköpingRåsslaskolanVictoriaskolanVikbolandsskolanVittra vid Röda stan-11-11Fem av de <strong>kommun</strong>ala skolorna och samtligafristående skolorna når ett bättre resultat änförväntat enligt SALSA. Sju av de <strong>kommun</strong>alaskolorna når ett sämre resultat. Föregående årvar det sju <strong>kommun</strong>ala skolor som uppnådde ettbättre resultat än förväntat och sex <strong>kommun</strong>alaskolor som hade ett sämre resultat.Skillnaderna i resultat mellan det högsta ochlägsta värdet för de olika skolorna har minskat<strong>2010</strong> i jämförelse med 2009.MÅL: Förbättra stödet till elever i behov av särskiltstöd. Så snart behov av extra stöd uppmärksammasska ett fungerande åtgärdsprogram tas fram.Brister rörande åtgärdsprogram har åtgärdatsmen behöver ytterligare förtydligas vadbeträffar innehåll och genomförande. Skolverketsallmänna råd för arbetet åtgärdsprogram harimplementerats i förskola och skola. Interaktivablanketter som ska användas i Norrköping förutredning av behov och för åtgärdsprogram ärklart. Stödmaterial finns till skolornas förfogande.-7-1-4-1-2221315141318-15 -10 -5 0 5 10 15 20MÅL: Möjlighet till utbildning och egenförsörjning för alla breddas.Samtliga mål i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndensuppdragsplan för <strong>2010</strong>bidrar till att uppfylla detta mål. Mål kopplade tillutbildning är delvis uppfyllda då 92 procent av deavslutade kurserna på grundläggande nivå nåttlägst betyget godkänt (målet 85 procent). För dengymnasiala nivån är motsvarande siffra 82procent.Målen kopplade till att fler ska klara en egenförsörjning har däremot inte uppnåtts. Antaletbarnfamiljer har ökat, den genomsnittliga tidenhushållen är beroende av ekonomiskt stöd harökat och andelen hushåll som efter avslutadflyktingintroduktion inte klarar en egen försörjninghar ökat i jämförelse med 2009. Däremotklarar fler ungdomshushåll sin egen försörjningoch andelen ungdomshushåll av det totala antalethushåll som får ekonomiskt bistånd har minskat.MÅL: Fortsatt utveckling av Campus Norrköpingger fler möjlighet till högre studier.I gymnasienämndens uppdragsplan handlarett av de mätbara målen om att ”andelenelever som inom tre år efter avslutad utbildninggår vidare till studier vid universitet och högskolaska öka och dessutom vara högre än genomsnittetför jämförelsegruppen större städer”. Det gälleruniversitets- och högskolestudier generellt – intebara studier vid Campus Norrköping. Andelenelever som påbörjar högskolestudier inom tre årefter fullföljd utbildning har ökat både i <strong>kommun</strong>enoch i jämförelsegruppen. Siffran för <strong>2010</strong> är43 procent respektive 45 procent. De elever somavses är de som avslutade gymnasieutbildningen2007-2009 (Skolverket).Olika former av samverkan genomförs mellangymnasieskolorna och Campus Norrköping.Det handlar om bland annat elevbesök, studenterfungerar som mentorer samt gymnasieläraremöter universitetslärare. Elever i årskurs 8 erbjudsdelta i sommarskola anordnad av Tekniska högskolan,Linköpings universitet, för att genomföralaborationer och experiment i naturvetenskap ochteknik. Under <strong>2010</strong> anordnades sommarskolanav Ebersteinska gymnasiet och Hagagymnasiet.Samverkansinsatserna syftar till att flera får kontaktmed Campus Norrköping och universitetetoch på så sätt ökar intresset för universitets- ochhögskolestudier.


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – God ekonomisk hushållning13Omställningen till det grönafolkhemmetMÅL: Möjligheterna att säkert kunna gå eller cyklatill arbete eller fritid ska fortsätta att förbättras.Tekniska kontoret arbetar kontinuerligt motdetta mål. Under <strong>2010</strong> har exempelvistrafik säkerhetsåtgärder på Södra promenaden vidVasaparken, Repslagaregatan vid Styrmansgatanmed flera utförts. Trafiksäkerhetsåtgärder är ävenpåbörjade vid Hagebygatan och kommer attslutföras i vår. Ett tidigare utfört lyckosamt försökmed sopsaltstråk på prioriterade cykelbanor harnu införts i samtliga driftområden vilket ocksåförbättrar möjligheterna.MÅL: Den totala mängden avfall ska intelängre öka.Att minska avfallsmängderna är något somberör hela <strong>kommun</strong>en och samhället i stort– avfallsmängderna styrs av vårt konsumtionsmönstersom i sin tur påverkas av marknadskrafterna.Vi kan ännu inte se någon trend attavfallsmängderna i samhället minskar.Frågan hanteras i den <strong>kommun</strong>ala avfallsplanenoch det tekniska kontoret framförallt kangöra är att förse invånarna med kunskap ochförutsättningar att hantera sitt avfall och återvinningsmaterialpå rätt sätt. Genom att öka utsorteringenav material till återvinning och återbrukförsöker vi minimera avfallsmängderna. Detta görvi genom att:•• i renhållningstaxan premiera små avfallsmängder,•• hålla en god service vid våra returpunkter,•• öka möjligheterna att lämna material tillåteranvändning vid returpunkterna,••hjälpa Förpackningsinsamlingen AB att etablerafler återvinningsstationer för förpackningaroch tidningar samt utreda <strong>kommun</strong>ensmöjligheter att erbjuda fastighetsnärahämtning av förpackningar och tidningar,•• informera om hur avfall ska sorteras och omavfallshanteringens miljöeffekter.MÅL: Fler områden med känslig natur ska skyddassom naturreservat.Under året har Rödgölens naturreservatinvigts. Tekniska kontoret arbetar kontinuerligtmed frågan och ett av de områden som nuförbereds är Marmor brottet i Kolmården. Ettannat är Koppar holmarna.MÅL: Fler ska välja att åka med kollektivtrafikenvid resor till och från citykärnan.För att öka resandet till och från citykärnanhar tidtabellen för vissa linjer uppdaterats föratt bättre passa in på pendeltågets tider. Exempelpå det är linje 484 där justeringen innebär kortareväntetid på Kimstad station och resultatet blirsmidigare resväg till citykärnan.Spårvägsutbyggnaden till Trumpetaregataninvigdes 21 oktober och nästa etapp är igång.Redan nu kan konstateras att vi har en resandeökningpå cirka 10 procent mellan Hageby-Ljurainnerstaden.Det har byggts en pendlarparkering med cirka35 parkeringsplatser vid Trumpetaregatan i sambandmed spårvägsutbyggnaden till Ringdansen.Kvällstrafiken på fredagar och lördagar harutökats i tätorten vilket bidrar till att fler använderkollektivtrafiken till och från citykärnan efterfritidsaktiviteter.Möjligheterna för en pendeltågsstation i Åby, föratt göra det lättare och snabbare för våra medborgarenorr om stadskärnan att åka kollektivt tillcitykärnan, ses över. Programmet har godkänts avstadsplaneringsnämnden och läget är identifierat.Nu ser Trafikverket över kapaciteten på stambanansom är en förutsättning för pendeltågsstationen.Införande av stomlinje på Arkösundsvägenutreds för att kunna erbjuda bättre trafik med kortarerestider för våra medborgare från Vikbolandettill citykärnan. Det planeras även pendlarparkeringarför bil och cykel vid strategiska hållplatser.


14 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1God ekonomisk hushållning – FörvaltningsberättelseIntegrationMÅL: Särskild uppmärksamhet ska ägnas åtSvenska för invandrare (sfi), förberedelseklassersamt arbetsmarknadsinsatser.Under rubriken Ambitioner och utvecklingsområdeni arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndensuppdragsplan <strong>2010</strong> finns trepunkter som bidrar till detta mål. Dessa är:•• För att få ut flyktingar på arbetsmarknadenkrävs ett omfattande arbete med att kartläggaoch bedöma tidigare yrkeserfarenhetoch att vuxenutbildningen erbjuder utbildningarsom kompletterar individens tidigareutbildning och erfarenhet. Ett tydligt fokusska vara hur den enskilde kan komma iarbete.•• Under <strong>2010</strong> ska en organisation för valideringoch bedömning av yrkeskunskaperskapas. Särskilt fokus ska läggas på attpersoner som deltar i flyktingintroduktionfår möjlighet att använda de yrkeskunskaperde har med sig.•• Yrkes-sfi ska under året utvecklas och enambition är att göra tydligare kopplingarmot reguljär yrkesutbildning.Verksamheterna arbetsmarknadsåtgärder ochvuxenutbildning har arbetat med detta under<strong>2010</strong>. I verksamhetsplanerna för <strong>2010</strong> redovisasvilka aktiviteter som har bedrivits under respektivepunkt.Under året har 41 procent av de sfi-studerandehaft någon form av yrkesinriktning i sina studiervilket innebär att målet om 40 procent uppnåtts.MÅL: Samverkan ska ske med de statliga myndighetersom berörs av det lokala utvecklingsavtaletmed inriktning på Ringdansen och Klockaretorpet.Det lokala utvecklingsavtalet omfattar baraKlockaretorpet.Arbetet med avtalet 2008-<strong>2010</strong> slutrapporterades.Integrations- och jämställdhetsdepartementetsom tidigare hanterat avtalen lades nerefter valet. För att inte rasera de lokala strukturersom byggdes upp ger regeringen <strong>kommun</strong>ernamöjlighet att skriva avtal för 2011.Det av Europeiska socialfonden, ESF, stöddaprojektet Tänk Om inkluderar både Ringdansenoch Klockaretorpet. Detta projekt är ett samverkansprojektmellan flera olika aktörer såsomarbetsförmedlingen, försäkringskassan och olikaverksamheter inom <strong>kommun</strong>en. Projektet varartill och med mars 2011.MÅL: Alla nämnder ska, i samverkan, medverkatill att utanförskapet inte växer.Här ges exempel på arbete som utförs av deolika <strong>kommun</strong>ala verksamheterna för attuppfylla ovanstående mål. Utförligare redovisningfinns i varje kontors kvalitetsredovisning.•• Arbete för att förbättra mångfalden på denegna arbetsplatsen.•• Bemöta kunder under lika förutsättningaroavsett kulturell bakgrund.•• Samverkan med andra förvaltningar ochföreningar kring frågor som rör utanförskapoch integration.•• Särskilt stöd till invandrargrupper som villengagera sig i föreningslivet.•• Särskilt fokus ska läggas på att ungdomarklarar sin egen försörjning.•• Minst 85 procent av avslutade kurser inomgrundläggande och gymnasial vuxenutbildningska ha lägst betyget godkänt.•• Biblioteket är en lättillgänglig, välbesökt ochuppskattad resurs för alla Norrköpingsbor.•• Stadsutveckling Ljura, Hageby och Navestad.En attraktiv miljö med goda möjligheteratt förflytta sig.•• Arbete för att göra vandringsstråk ochutflyktsmål mer tillgängliga.•• Anpassade fordon inom kollektivtrafiken såatt de kan användas av alla.•• Av hushållen som avslutar flyktingintroduktionenska andelen som har behov av ekonomisktbistånd minska.•• Barnfamiljer ska i större utsträckning klaraegenförsörjning.•• Ombyggnad av Vasaparken så att hela lekmiljönblivit tillgänglig för barn med olikafunktionsnedsättningar.•• Avfallsinformation på många olika språk ochen källsorteringsguide på lätt svenska.


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – God ekonomisk hushållning15Kommunen som god arbetsgivareMÅL: Vid alla rekryteringar ska <strong>kommun</strong>en haett tillräckligt antal kompetenta sökande av bådakönen med olika bakgrund och erfarenhet, somvill arbeta i Norrköpings <strong>kommun</strong>.Fortfarande har rekryteringbasen till flera av<strong>kommun</strong>ens tjänster en ojämn fördelning avsökanden, både utifrån kön och med olikabakgrund.MÅL: Fler chefer ska rekryteras med utländskbakgrund för bättre mångfald.Fortfarande rekryteras få chefer medutländsk bakgrund. Genom metodenKompetensbaserad rekrytering säkerställs attdiskriminering undviks.MÅL: Skillnaden mellan mäns och kvinnors lönerska minska.Skillnaden mellan mäns och kvinnorsmedellöner var i december <strong>2010</strong> 1 453kronor, år 2009 var skillnaden 29 kronor. Denökade skillnaden mot föregående år beror på atträddningstjänstens verksamhet inte längre tillhörNorrköpings <strong>kommun</strong>.MÅL: Andelen fasta anställningar ska öka påbekostnad av osäkra timanställningar.Antalet tillsvidareanställda har minskatunder året och antalet anställda med timlönhar ökat. Ökningen kan ses som en direktkonsekvens av det anställningsstopp som gälltunder större delen av <strong>2010</strong>.


16 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Årets verksamhet I Kommunen – FörvaltningsberättelseÅrets verksamhet i <strong>kommun</strong>enFolkmängden i Norrköping 1968-<strong>2010</strong>Antal130 000130 000 november <strong>2010</strong>125 000120 000115 000År19701975198019851990199520002005<strong>2010</strong>Norrköping – en <strong>kommun</strong> i utvecklingNorrköping är en <strong>kommun</strong> i utveckling.Det står klart när man blickar tillbakapå året som gick. Vid en granskning avsifforna bakom Norrköpings <strong>kommun</strong>sårsredovisning kan man konstatera att<strong>2010</strong> var ett år då mycket hände ochdå det planerades för ännu mer.För första gången i Norrköpings historia gickfolkmängden förbi 130 000-strecket. Prognosenär att antalet Norrköpingsbor kommer att ökaallt snabbare i framtiden. Att vi nu har blivit över130 000 Norrköpingsbor beror i huvudsak på tvåfaktorer:•• Ett positivt födelsenetto. Det innebär attantalet födda under året var fler än de Norrköpingsborsom gick bort.•• Ett positivt flyttnetto. Det innebär att antaletpersoner som flyttat in till Norrköpings<strong>kommun</strong> har varit fler än de som flyttathärifrån.Allt fler invånare kräver också att bostadsmarknadenföljer med. Och det planeras för flera storahusbyggen i de centrala delarna av Norrköping.Intentionerna att arbeta med förtätning av stadenhandlar inte bara om att bygga på de tommaytorna i innerstaden. Att knyta ihop olika stadsdelarmed varandra och att bättre utnyttja <strong>kommun</strong>ensmark är också en typ av förtätning.Transporter till och från hem, arbete och skolorär också viktigt när staden växer. Under <strong>2010</strong>invigdes den nya spårvägssträckningen ut tillHageby och planeringen för nästa etapp – ut tillNavestad var redan långt gången under förra året.Utomhusmiljön fick också ett uppsving under<strong>2010</strong>. Bland annat i Hageby där spårvägensändhållplats vävdes ihop med huvudentrén tillHageby centrum i en torgliknande utformning.En av Norrköpings stora centrala parker, Vasaparken,fick också under <strong>2010</strong> en total uppfräschningav lekytorna.Upplevelserna i Norrköping <strong>2010</strong> visste nästaninga gränser. Den årliga Kulturnatten satte rekordi evenemang och besökare.Andra stora evenemang var Handbolls-VM ochSVT:s populära program Dansbandskampen därUpplev Norrköping varit drivande för att få hit destora arrangemangen.Norrköpings <strong>kommun</strong> avslutade ett år <strong>2010</strong> iekonomisk balans. Det blev till och med ett överskottpå 179 miljoner kronor. Pengar som blandannat ska sättas in i den sociala investeringsfondensom <strong>kommun</strong>en beslöt införa under förra året.


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet I Kommunen17Politisk verksamhet 1,1 %Infrastruktur, skydd m.m. 6,2 %Fritid och kultur 5,5 %Pedagogisk verksamhet 41,9 %Vård och omsorg 40,2 %Särskilt riktade insatser 0,9 %Affärsverksamhet 4,2 %Hit gick skattepengarnaNorrköpings <strong>kommun</strong>s verksamheter omsätter drygt sju miljarder kronor.Efter avdrag för verksamheternas egna intäkter uppgick nettokostnaden till5 807 000 000 kronor för år <strong>2010</strong>. En herrans massa pengar kan tyckas.Men ställd mot all den verksamhet som en <strong>kommun</strong> av Norrköpings storlekbedriver, är siffran mer förståelig. Hur fördelades då pengarna?Den absolut största kostnadsbiten för Norrköpings<strong>kommun</strong> är den pedagogiska verksamheten.Skolor, barnomsorg och utbildning kostade förraåret sammanlagt drygt 2,4 miljarder, vilket alltsåutgör 41,9 procent av Norrköpings <strong>kommun</strong>snetto kostnader.På andra plats, med en nettokostnad på 2,3miljarder kommer vård och omsorg, som blandannat har hand om äldreomsorgen, institutionsvårdoch verksamheter för <strong>kommun</strong>invånare medfunktionsnedsättningar.Pedagogisk verksamhet tillsammans med stödoch omsorg omfattar alltså 82 procent av <strong>kommun</strong>ensnettokostnader.Arbetsmarknads- och vuxenutbildning ökadesina kostnader under förra året. Detta förklaras tillviss del av ökade kostnader för försörjningsstöd.Antalet hushåll med beslut om försörjningsstödökade med 300 hushåll under <strong>2010</strong>, jämfört medåret innan. Total nettokostnad för arbetsmarknadsochutbildningsnämnden blev 414 miljoner kronor.Tekniska nämnden, byggnads- och miljöskyddsnämnden,stadsplaneringsnämnden ochkollektivtrafiknämnden gjorde under år <strong>2010</strong> avmed sammanlagt 560 miljoner kronor. Både tekniskanämnden och stadsplaneringsnämnden gicköver de budgeterade kostnaderna. Underskottetkan i sin helhet förklaras av den snörika vintern.Kultur- och fritidsverksamhetens nettokostnadför <strong>2010</strong> stannade på 199 miljoner kronor. Exaktvad som budgeterats. Utöver detta kostade Norrköpingssymfoniorkester drygt 37 miljoner kronor.


18 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Årets verksamhet I Kommunen – FörvaltningsberättelseUtbildningUnder <strong>2010</strong> flaggades det för fleranya lagar och förordningar inomutbildningsväsendet. Riksdagensfattade beslut om en ny läroplanför gymnasieskolan och även förgrund- och förskola. Något som ihögsta grad påverkat <strong>kommun</strong>ensarbete med utbildningssystemet.Skola 2011Satsningen på Skola 2011 har startat. I syfte attimplementera de nya lagar och förordningar somkommer att gälla i förskola och skola från hösten2011 är två processledare utsedda. Under ledningav verksamhetsledningen ska de tillsammansmed rektorer och förskolechefer samt utseddanyckelpersoner, cirka 220 personer, ansvara föratt involvera samtlig berörd pedagogisk personalinom förskola och skola. Utbildningsinsatser förchefer och nyckelpersoner har genomförts undersenare delen av året.Gymnasiereformen, GY 2011Nationella beslut om den kommande gymnasieskolansform och innehåll har fastställts. Ettomfattande arbete med programstruktur ochämnesplaner har genomförts. Gymnasienämndenhar fattat beslut om den <strong>kommun</strong>ala gymnasieskolanskommande struktur och organisation,framförallt avseende nationella program. Friståendegymnasieskolor som har verksamhet iNorrköping har fått sina tillstånd överförda tillden nya strukturen av Skolinspektionen.Nytt resursfördelningssystemDet finns nu beslut om ett nytt resursfördelningssystemsom införs under 2011. Resurserska fördelas på ett tydligt och transparent sätt såatt rektor och förskolechef tidigt ska veta vilkaresurser det finns att förfoga över. Barn och elevermed de största behoven ska få de största resursernaoch likvärdiga förutsättningar ska tillförsäkras allaenheter i <strong>kommun</strong>en.Första typförskolan invigdKommunens första typförskola, Solstenen, börjadebyggas i Rambodal under 2009 och höstterminen<strong>2010</strong> invigdes den. Lokalerna är anpassadeefter pedagogiska förutsättningar, och kan enkeltanpassas för grundskoleundervisning i ett lägedär det behövs, exempelvis vid en kraftig ökningav antalet barn i grundskoleålder. Förskolan ärenergisnål och byggd i material som är underhållsfria.Under hösten <strong>2010</strong> påbörjades bygget av enliknande förskola i Krokek.ModellområdeNorrköpings <strong>kommun</strong> är en av 14 <strong>kommun</strong>er ochlandsting som deltar i projektet Modell områden– psykisk hälsa barn och unga. Kommunen ochLandstinget i Östergötland utgör ett modellområde.Projektet drivs av Sveriges Kommuner ochLandsting med mål att barns och ungas psykiskahälsa ska mötas med helhet – barn, unga ochderas närstående ska få den hjälp de behöver,när de behöver det. En viktig del är att ta framfungerade metoder för samverkan mellan olikamyndigheter, utifrån de lokala förutsättningarna.I samverkansarbetet i Norrköping ingår:förvaltningschefer, närpolischef, chef psykiatrinoch primärvårdschef. Fokus på fortsatt arbete är:skolnärvaro, barn till föräldrar i behov av särskiltstöd samt dygnsplacerade barn och unga.Naturvetenskap och tekniki och utanför skolanI syfte att främja och stimulera förståelse förnaturvetenskap och teknik samt för att stimulerabarn och ungas nyfikenhet i förskola och skolanbedrivs ett utvecklingsarbete i Norrköping. Platsbaseratlärande är ett komplement till den teoretiskaundervisningen inne i klassrummet. Lärandetappliceras på andra platser för att uppleva detmed kroppen och alla sinnen, till exempel skolgården,vid vatten eller i skogen. Satsningen på justnaturvetenskap och teknik fortsatte under <strong>2010</strong>genom att <strong>kommun</strong>en ansökte och fick medlemskapi NTA, Naturvetenskap och Teknik för Alla.


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet I Kommunen19FOTO: JÖRGEN CARDELLElever i förskoleklass och grundskolaNorrköpingselever i gymnasieskola16 00014 00012 00010 0008 0006 0004 0002 00001 76612 3802008Elever i fristående skolorAntal elever1 915 1 98911 991 12 0002009 <strong>2010</strong>Elever i <strong>kommun</strong>ala skolorTotalt fanns det 13 989 eleveri skolorna i Norrköpings <strong>kommun</strong>under <strong>2010</strong>, år 2009 varantalet 13 906. År <strong>2010</strong> gick14,2 procent i de nio friståendegrundskolorna.6 0005 0004 0003 0002 0001 00004241 3493 7392008Antal elever425 3891 559 1 7103 591Elever i fristående skolor3 3872009 <strong>2010</strong>Elever i <strong>kommun</strong>ala gymnasieskolorUnder <strong>2010</strong> fanns i medel tal5 485 Norrköpings eleveri gymnasieutbildning, enminskning med 90 eleverjämfört med 2009. Av dessafanns 38,3 procent i en annanskola än Norrköpings <strong>kommun</strong>sgymnasieskolor, år 2009var det 35,7 procent.Elever i andra <strong>kommun</strong>er och i landstingets naturbruksutbildningFörskolan Örtagården arbetar kreativt för attförbättra barnens förståelse för matematik.FOTO: ULF MOSSBERGTypförskolan Solstenen – en av Sveriges modernaste förskolor.FOTO: DANIEL LINDBLAD


20 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Årets verksamhet I Kommunen – FörvaltningsberättelseVård och omsorgNär resten av landet visade att siffrorna på antalet vräkningar och vräkningar avbarnfamiljer ökade, gick Norrköpings <strong>kommun</strong> mot strömmen. I ett samarbetemellan <strong>kommun</strong>en och externa myndigheter, lyckades man trycka ner antaletbostadsvräkningar till en nationellt väldigt låg nivå. Dessutom fortsätter antaletvräkningar att minska.Färre vräkningar än landet i övrigtI Norrköping har det vräkningsförebyggandearbetet gett resultat. Under flera år har Bostadssamordningentillsammans med fastighetsägare,externa myndigheter och interna verksamheterarbetat för att antalet vräkningar ska minska. Såsker nu i Norrköping, det totala antalet vräkningarminskar. Även antalet vräkningar där barnär inblandade minskar. Detta går emot den nationellatrenden som är att vräkningar ökar.Goda betygSveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsengör allt mer omfattande öppna jämförelserav offentlig verksamhet och i år har de förförsta gången sammanställt rapporten Öppnajämförelser <strong>2010</strong> – vård och omsorg om äldre.Inom flera indikatorer finns Norrköping med itopp och ligger över riksgenomsnittet. Resultateti öppna jämförelser som är hämtat från Socialstyrelsensbrukarundersökning <strong>2010</strong> visar att brukarnaär mer nöjda inom särskilt boende än inomhemtjänst när det gäller omdömet som helhet,maten, aktiviteter och social samvaro.Fallolyckorna i Norrköping minskarEtt pågående arbete med att förbättra skaderegistreringoch skadeförebyggande insatser sker isamverkan mellan räddningstjänsten, <strong>kommun</strong>enoch landstinget. Detta har gett resultat. Medanriksgenomsnittet av fallolyckor är oförändrat ellertill och med ökande har de minskat kraftigt iNorrköpings <strong>kommun</strong>. Förbättringen har bidragittill att de årliga samhällskostnaderna för fallolyckorhar minskat med åtminstone 15 miljoner,enligt Myndigheten för Samhällsskydd ochBeredskap.Vårdkedja för kvinnorNu finns det en sammanhållen vårdkedja förkvinnor som utsatts för våld och ibland harmissbruksproblem. Den sista delen i kedjan ärdet skyddade boendet för kvinnor och barn somKvinnojouren nu lämnat över till <strong>kommun</strong>en.Detta tillsammans med öppna gruppverksamheter,boendet Elsa och behandlingshemmet Elleninnebär att kvinnor och barns utsatta situationhar stärkts.Ensamkommande flyktingbarnUnder en mycket kort tid byggdes en helt ny verksamhetupp för ensamkommande flyktingbarn,Bråvalla. Ny personal anställdes, lokaler iordningställdesoch <strong>kommun</strong>en var redo att ta emot engrupp barn som många gånger farit illa på sin väghit. På ankomstboendet Bråvalla har under åretcirka 50 barn och ungdomar varit placerade.Familjer får stöd i hemmetEtt år har det tagit att bli certifierade behandlarei de två IHF-teamen som finns. Intensivt HemmabaseratFamiljearbete är en metod som ger helafamiljen stöd och hjälp där det finns en ungdomsom behöver mer insatser än vanligt. IHF-teamenär nåbara dygnet runt och uppföljning av arbetetsker ständigt tillsammans familjen. Certifieringeninnebär att Norrköpings <strong>kommun</strong> nu kan utbildaoch handleda andra som vill arbeta med metoden.


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet I Kommunen21FOTO: SETAREH YUSIFIKommunen får godabetyg i Öppna jämförelser<strong>2010</strong> – vård ochomsorg om äldre.FOTO: FREDRIK SCHLYTERFixartjänsten kan vara en av anledningarnatill att antalet fallolyckormiskat i Norrköpings <strong>kommun</strong>. Medfixartjänsten kan du som är över 67 årfå hjälp med vissa saker som du intekan göra själv, som till exempel attbyta glödlampa eller hänga upp gardiner.Fixartjänsten informerar ävenom hur du kan undvika fallolyckor.FOTO: SETAREH YUSIFI


22 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Årets verksamhet I Kommunen – FörvaltningsberättelseKultur och fritidKulturen och idrotten är en viktig del i Norrköpings identitetoch varumärke och bidrar naturligtvis till ökad attraktivitet.Såväl kulturåret som sportåret <strong>2010</strong> bjöd på nationellahöjdpunkter på elitnivå. IFK Norrköping avancerade tillallsvenskan och Norrköping Dolphins tog dubbla SM-guld.SON spelade i Wien och konstmuseets utställning om konstnärinnanRandi Fisher uppmärksammades stort av riksmedia.Stadsbiblioteket årets digitala bibliotekNorrköpings stadsbibliotek blev utsett till åretsdigitala bibliotek ”The Digital Cultural Institutionof the Year”, av Axiell. Priset fick stadsbiblioteketför sitt framgångsrika arbete med att skapaSalongen – en komplett webbplats som speglarhela bibliotekets verksamhet och uppdrag på ettmycket pedagogiskt och tilltalande sätt. Den 7januari invigdes Norrköpings nyaste bibliotek iform av en ny bokbuss.Kulturnatten firade 25 årÅrets kulturnatt firade 25-årsjubileum och bjödpå både fler arrangörer och besökare än någonsintidigare. En av programpunkterna under Kulturnattenvar det öppna rådhuset som firade sitt100-årsjubileum. Något som lockade inte mindreän 4 989 besökare. Så många människor haraldrig någonsin tidigare besökt rådhuset i Norrköpingunder en och samma dag.Randi Fisher – en av 1947 års mänpå KonstmuseetEn av årets strategiskt viktigaste satsningar varutställningen Randi Fisher – en av 1947 års mänsom visades på Konstmuseet. Presentationen ären del av museets strategi att lyfta fram okändakvinnliga konstnärskap som har bäring på samlingarna.Ny forntidsutställning på StadsmuseetEn ny permanent basutställning öppnade påNorrköpings stadsmuseum. Utställningen Sälengrisen och glaspärlorna skildrar Norrköpingstraktensförhistoria.IFK Norrköping sköter Nya ParkenIFK Norrköping har under <strong>2010</strong> övertagit ansvaretför drift och underhåll av Nya Parken, ävenbokning av arenan sköter IFK Norrköping påuppdrag av Norrköpings <strong>kommun</strong>.Terfel gästade symfoniorkesternI januari fick SON äntligen ge den efterlängtadekonserten med en av världens mest efterfrågadeoperasångare, Bryn Terfel, basbaryton. En konsertsom blev möjlig tack vare ett mycket gott samarbetemed 400-årsjubilerande Holmen. Vid konsertenfick vi även stifta bekantskap med sopranenElin Rombo, som tidigare varit elev vid MusikgymnasietDe Geer i Norrköping. Konserten bleven fantastisk succé.Gästspel i WienDen 19 november var det så dags för det efterlängtadegästspelet i anrika Musikverein, Wien.Före konserten höll den kazakiske ambassadöreni Wien, Mr Rakhat M. Aliyev, mottagning för150 ambassadörskollegor och naturligtvis fannsSON:s direktör Peter Waldemarsson och <strong>kommun</strong>direktörÅsa Byman Falck på plats.


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet I Kommunen23FOTO: BRITA NORDHOLMNära 5 000 besökare var nyfikna påkulturnattens aktiviteter i Rådhuset somsamtidigt firade sin 100-årsdag.FOTO: SEADA POZDERStads museets utställning ”Sälen,grisen och glaspärlorna” skildrarNorrköpingstraktens för historia.FOTO: MIGUEL MUNOZ RUBILARRandi Fisher, Självporträtt, privat ägo.FOTO: LINDA FAGERSTRÖMNorrköpings symfoniorkester gästspelar i Wien.FOTO: JOHNNY JANNESSONNorrköpings fräschaste bokbussFOTO: AHMET KURT


24 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Årets verksamhet I Kommunen – FörvaltningsberättelseBoendemiljö och infrastrukturDet rådde något av en byggboom i Norrköping under <strong>2010</strong>. Flera storabyggprojekt i de centrala delarna av Norrköping inleddes och nya planer togsfram för innerstaden. Spårvägens utbyggnad till Hageby blev klar och harnu börjat trafikeras. Det stora projektarbetet med Ostlänken gick dock i ståunder <strong>2010</strong> efter att regeringen meddelat att den inte är prioriterad. MenTrafikverkets utredning om Norrleden blev klar.Nya spårvägsträckan invigdesÅrets stora händelse kanske ändå var invigningenav den nya spårvägssträckningen ut till Hageby.Arbetet med den sista delsträckan ut till Ringdansenfortsätter under 2011. Den statistik förresandet som hämtats in, tyder på att nya spårvägenredan under <strong>2010</strong> gett ett ökat kollektivtrafikresandepå sträckan. Förutom att nya spårlagts har också gamla spår ersatts med nya ochen del gamla växlar bytts ut. Av dessa arbeten kannämnas det arbete som skedde under sommarenvid Hagaskolan, de nya spåren över Saltängsbronsamt spåren utanför vagnhallen.Norrleden färdigutreddUnder <strong>2010</strong> har Trafikverket slutfört arbetet medvägutredningen för Norrleden där tekniska kontoretvarit delaktigt. Den 14 januari 2011 fastställdesvägutredningen och beslut togs om att Lindökanal ska passeras enligt alternativ Tunnel Väst.Ny plan och bygglag förbereddesÅret för bygg och miljökontoret präglades avför beredelser inför nya plan- och bygglagen somträder i kraft 2 maj 2011. Medarbetarna inomverksamheten ska i största möjliga mån följa ettbygglovärende från början till slut. Bygglovingenjörernahar därmed ansvar också för bygg anmälanoch bygginspektörerna har förutom bygganmälanockså ansvar för prövning av bygglov i detaktuella ärendet. Detta har inne burit förändradearbetsuppgifter för de flesta inom verksamheten.Staden ska förtätasStadsplaneringsnämndens intention att arbetamed förtätning av staden handlar inte bara omatt bygga på de tomma ytorna i innerstaden. Attknyta ihop olika stadsdelar med varandra ochatt bättre utnyttja <strong>kommun</strong>ens mark är också entyp av förtätning. Bygger vi staden inifrån spararvi också på värdefull natur- och jordbruksmark iytterområdena och utnyttjar kollektivtrafiken ochden samhällstekniska servicen effektivare. Exempelpå planarbete som pågår är kvarteren Spinnrocken,Laxen, Kroken, Mjölnaren och Krogen.Exempel på färdiga detaljplaner som är undergenomförande är kvarteren Gubben, Stenhuset,Lyckan, Ruddammen, Pelikanen och Lokatten.Lyckad satsning på bilpoolBilpoolssystemet, där användaren själv bokar påintranätet och hämtar ut sin bil med sitt körkort,togs i drift i april år <strong>2010</strong>. Bilpoolen har ävenutökats med fler bilar. En enkätundersökningom användarnöjdhet genomfördes i december.Resultatet kommer att användas i det fortsattaarbetet under 2011. Organisationer och förbunddär Norrköpings <strong>kommun</strong> är medlemmar har fåttmöjlighet att nyttja bilpoolen.BiogasanläggningUtrednings- och tillståndsarbetet för att byggaen biogasanläggning som ska behandla utsorteratmatavfall har gått vidare under <strong>2010</strong>. De juridiskaförutsättningarna har förändrats och därmedöppnat upp för nya möjliga lokaliseringar ochsamarbetspartners. Kontakt är etablerad med ettflertal intresserade <strong>kommun</strong>er och företag.


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet I Kommunen25Norrköpings första spårvagnEttan och en modern M06:asida vid sida vid invigningenav den nya spårvägen.FOTO:LILLEMOR JOHANSSONAtt bygga igen luckorna istaden har varit en medvetenstrategi från <strong>kommun</strong>en underflera år. Stenhuset är ett avkvarteren som får nytt liv.ILLUSTRATION: SVERIGEHUSETKommunens bilpoolhar utvecklats mednya tekniska finesser.Bokning sker via internetoch bilen låses upp medstreckkoden på körkortet.FOTO:LILLEMOR JOHANSSONMatavfallFOTO: JEPPE GUSTAVSSON


26 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Årets verksamhet I Kommunen – FörvaltningsberättelseNäringsliv och arbetsmarknadFler startade nya företag i Norrköping under <strong>2010</strong> och flera av de stora etableradeföretagen satsade miljarder på nya verksamheter – bland annat Holmen som meddet nya Bravikens sågverk. Norrköpings näringslivskontor fokuserade under året påunga företagare och entreprenörer. Bland annat samlade näringslivskontoret ettåttiotal unga företagare till två nätverksträffar under året. Syftet med träffarna hardels varit att öka kontakterna företagarna emellan. Under sommaren genomfördesen satsning på sommarlovsföretag, för att stimulera ungdomar att starta företag.En mötesplats för visualiseringDen 27 maj invigdes Norrköpings VisualiseringscenterC, som är en plats för upplevelser,utbildning, forskning och utveckling. Centret ären viktig grund för fortsatt utveckling av medieteknik-och visualiseringsbranschen i Norrköping.Den planerade bearbetningen av företag somhar nytta av att finnas nära C och den miljö somväxer fram där kan komma att betyda mycket förNorrköpings näringslivsutveckling.SommarlovsentreprenörerSommaren <strong>2010</strong> genomfördes en satsning påsommarlovsföretag, för att stimulera ungdomaratt starta företag. Satsningen genomfördes avnäringslivskontoret och arbetsmarknadskontoret isamverkan med företagarna Linda Falk och StefanBoman, som arbetar med konceptet UngDrive.Under tre sommarlovsveckor fick 18 gymnasieungdomarhjälp att starta företag under ledningav erfarna men unga coacher. Efter en intensivinledande kickoff-vecka fick ungdomarna arbetamed sina företag, allt ifrån försäljning av färsk fisktill import av kläder.Utveckla landsbygdenI slutet av november <strong>2010</strong> antog <strong>kommun</strong>fullmäktigeett landbygdsprogram för Norrköpings<strong>kommun</strong>. Programmet togs fram av en tillfälliglandsbygdsberedning. Målet med programmet äratt utveckla landsbygden och se möjligheter till attbo, leva och ha verksamhet här.Förenkla helt enkeltHösten <strong>2010</strong> startade utbildningen ”Förenklahelt enkelt” i både Linköpings och Norrköpings<strong>kommun</strong>. Utbildningen arrangeras av SverigesKommuner och Landsting och Tillväxtverket.Den deltagarna är personer inom <strong>kommun</strong>en sompå olika sätt har kontakt med näringslivet. ”Förenklahelt enkelt” handlar om ökad service ochtillgänglighet, bättre rutiner, ett gott bemötandeoch en bättre samverkan mellan olika förvaltningaroch medarbetare med olika roller och uppgifter.Omkring nittio personer från <strong>kommun</strong>ernadeltar i utbildningen.Unga entreprenörerUnder <strong>2010</strong> har näringslivskontoret fokuseratsärskilt på unga entreprenörer och före tagare.Näringslivskontoret har samlat ett åttiotal ungaföretagare till nätverksträffar under året. Syftetmed träffarna har dels varit att öka kontakternaföretagarna emellan, så att fler affärsmöjligheteröppnas, dels att öka dialogen mellan <strong>kommun</strong>enoch företagarna. En av träffarna innehöll enpaneldebatt mellan företagare och <strong>kommun</strong>alapolitiker. Den hölls inom ramen för ”Vecka 45”– den regionala innovationsveckan med nyfikenheteni fokus.


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet I Kommunen27Exempel på störreetableringar ochexpansioner <strong>2010</strong>:• Holmen byggde Bravikens sågverk– en investering på cirka 1 miljardkronor (cirka 110 arbetstillfällen).• I juni <strong>2010</strong> invigdes Fiskebys nyapanna – en investering på cirka 600miljoner kronor.• Bronsfastigheter började bygga nyttlager i Jursla dit HaugenGruppen flyttarsommaren 2011.• Pampusterminalen i Norrköpingshamn (ny containerhamn ochkombiterminal), inseglingsrännan tillNorrköpings hamn breddas.• SVT och SR flyttade in i nytt mediehus(Ståhl fastighetsägare) i Västgötebacken.• E.ON investerade 1,5 miljarder kronori ny panna i Händelö verket.• Utbyggda Hageby centrum (Steenoch Ström) öppnades 22 april <strong>2010</strong>• Ståhl fortsatte omdaningen av kvarteretKnäppingsborg• I Gamla stan satsar Magnentus påom- och nybyggnad, med etableringav såväl butiker som hotell.”En historisk händelse”, såuttryckte sig H. M. Konungennär han torsdagen den 27 majinvigde Visualiseringscenter C.FOTO: SEADA POZDERLinda Falk och StefanBoman, regionsansvarigaoch coacher på UngDrive.FOTO: UNGDRIVEDen 9 november samlades omkring70 unga företagare för en nätverksträffi Visualiseringscentret. Träffenhölls inom ramen för ”Vecka 45”,den regionala innovationsveckan.På plats fanns en rad lokala politiker.Christoffer Sjögren, HS Group,fick bland annat tillfälle att pratamed Mattias Stenberg (MP), <strong>kommun</strong>alråd.FOTO: ANNAKARIN NORBERG


28 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Årets verksamhet I Kommunen – FörvaltningsberättelseVälfärd och hållbar utvecklingMålet att skapa ett hållbart samhälle är något somgenomsyrar hela Norrköpings <strong>kommun</strong>. Arbetet medvälfärd och hållbar utveckling inom Norrköpings <strong>kommun</strong>syftar till att människor i alla åldrar och med olika bakgrundska leva, bo, arbeta och utvecklas i en trygg, stimulerandeoch långsiktigt hållbar miljö, där livskvalitet och hälsa ärviktiga begrepp. I dag såväl som i framtiden.Social investeringsfondPå sitt sammanträde i juni skapade <strong>kommun</strong>fullmäktigeen social investeringsfond. Syftet medfonden är att förebygga människors utsatthet ochminska de negativa konsekvenserna av långtidsarbetslöshetför människors hälsa, välbefinnandeoch möjligheter att delta i samhället. Investeringenär även tänkt att ge ekonomisk avkastningeftersom de människor som <strong>kommun</strong>en investerari, får en större chans till egen försörjning och etthälsosammare liv.Fairtrade CityNorrköping diplomerades för fjärde året i radtill en Fairtrade City. Under <strong>2010</strong> har fokus legatpå att få förskolor och skolor att arbeta mer medFairtrade. Som första <strong>kommun</strong> i Sverige lanseradeNorrköping en diplomering av skolor och förskolorför Fairtrade. Ett Fairtrade City-nätverk förFairtrade-aktörer har byggts upp och insatser haräven gjorts för att få in mer Fairtrade i befintliganätverk och olika aktiviteter som sker i Norrköping.EnergiplanArbetet enligt energiplanen är inriktat på att tafram handlingsplaner. Den första omfattar <strong>kommun</strong>koncernenoch avser fysiska strukturer, investeringaroch upphandlingar. Denna del kommeratt bli klar under 2011. Den andra delen, inriktadpå attityd- och beteendefrågor hos <strong>kommun</strong>enspersonal, har påbörjats under <strong>2010</strong> genom att ennulägesbeskrivning håller på att tas fram.Drogförebyggande i gymnasieskolanEn drogförebyggande satsning på gymnasie skolangenomfördes under <strong>2010</strong>, med insatser i varjeårskurs samt utbildningsinsatser till personal. Istort sett alla gymnasieskolor deltar i en eller flerainsatser. De riktlinjer mot missbruk som tagitsfram aktualiseras och en öppen mottagning förunga med missbruk, MiniMoa, öppnade under<strong>2010</strong>.Giftfri miljöEn handlingsplan för Giftfri miljö antogs 2009.Den har följts upp under <strong>2010</strong>, och på vissaområden har åtgärder genomförts som planerat– till exempel har en föreläsning om läkemedelspåverkan på miljön hållits – medan andra inte harvarit så aktiva. Ett mer fokuserat arbete med dessadelar planeras för 2011.ÖvergödningArbetet med Ensjön har fortsatt under året, ochblivit en del av det större arbetet inom Vattenrådetför Nedre Motala Ström och Bråviken. Länsstyrelsenhar tagit fram ett förslag till vattenvårdsprogramför vattenrådet. Det ska bearbetas avdeltagarna i vattenrådet.Uthållig <strong>kommun</strong>Arbetet har pågått under året, lett av styrgruppen.De projekt som varit aktuella är arbete med enklimat- och energistrategi, effektivisering av belysning– främst med inriktning på utomhusbelysning– och ett projekt kring energieffektivisering inäringslivet, där 13 företag i <strong>kommun</strong>en deltog.


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet I Kommunen29FOFO: HENRIK WITTSom en del av uppmärksammandetav trafikantveckanerbjuder Norrköpings<strong>kommun</strong> personalenen datorbaserad utbildningi sparsam körning för personbil.Norrköping är försti landet med utbildningen,som innehåller simuleradekörlektioner med rådgivningoch digitala teorilektioner.FOFO:ULF MOSSBERGGlada bananer på spårvagnarnaunder kampanjenFairtrade Fokus hösten <strong>2010</strong>FOFO: FREDRIK SCHYTER


30 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Årets verksamhet i <strong>kommun</strong>ala bolag – FörvaltningsberättelseÅrets verksamhet i <strong>kommun</strong>ala bolagNorrköping Rådhus ABNorrköping Rådhus AB är ett helägt bolag avNorrköpings <strong>kommun</strong>. Bolaget är moderbolag ibolagskoncernen som bildades i december 2007.Bolaget är för närvarande ägare av tio dotterbolag,varav tre av dessa är egna koncerner.Syfte och motiv som ägaren har med NorrköpingRådhus AB är bland annat att åstadkomma:•• ökad effektivitet•• bättre styrning•• ekonomisk kontroll•• tydlig ägare•• forum att samordnat hantera ägarfrågorna•• möjlighet att utjämna resultat mellan bolag•• uppnå samma beskattningssituation som gäller omverksamheten skulle bedrivas i förvaltningsformHyresbostäderi Norrköping ABNorrköpingsHamn ochStuveri ABStudentbo i NorrköpingAB (100 %)Hyresbostädershus iNorrköping AB (100 %)Fastighets AB Strömsholmeni Norrköping(100 %)Boteknik i NorrköpingAB (100 %)Europa Transport iNorrköping AB (45 %)Norrköping Rådhus AB,moderföretaget<strong>2010</strong> 2009Omsättning, mnkr 0 0Resultat före boksluts dispositioneroch skatt, mnkr6 -2Balansomslutning, mnkr 1 715 1 759Justerat eget kapital, mnkr 160 158Soliditet, procent 9 9Investeringar, mnkr 3 16Antal anställda 0 0Norrköping Rådhus AB,koncernen<strong>2010</strong> 2009Omsättning, mnkr 1 469 1 384Resultat före boksluts dispositioneroch skatt, mnkr73 50Balansomslutning, mnkr 8 116 7 867Justerat eget kapital, mnkr 301 248Soliditet, procent 4 3Investeringar, mnkr 461 554Antal anställda 425 415NorrköpingRådhus ABEventfastigheteri Norrköping ABEtableringNorrköping ABNorrköpingVatten ABUpplevNorrköping ABFastighets AB Händelö(100 %)Fastighets AB Herstadberg(100 %)Blåmart FastighetsutvecklingAB (50 %)Louis De Geer Konsert& Kongress i NorrköpingAB (100 %)NorrköpingAirport ABFastighets ABButangiaNorrköpingVisualisering ABNorrköpingSpårvägar AB


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet i <strong>kommun</strong>ala bolag31Årets resultatModerbolagetNorrköpings <strong>kommun</strong>, ägaren, står för samtligalöpande kostnader. Bolaget har för närvarandefrämst enbart räntekostnader på de lån bolagethar för förvärvet av sina dotterbolag. Räntanfinansieras med koncernbidrag från dotterbolagen.Resultatet för <strong>2010</strong> är 5,7 mnkr (-1,5 mnkr2009). Räntekostnaderna för <strong>2010</strong> uppgår till 17,7mnkr (21,0 mnkr). Nedan visas koncernbidragoch utdelningar för <strong>2010</strong>.Koncernbidrag till Norrköping Rådhus AB, mnkr<strong>2010</strong> 2009Hyresbostäder i Norrköping AB 15,0 5,0Norrköpings Hamn och Stuveri AB 7,0 11,3Eventfastigheter i Norrköping AB 0,3 0,1Etablering Norrköping AB 0,4 2,3Norrköping Vatten AB 3,0 3,0Fastighets AB Butangia 0,1 0Summa 25,8 21,7Koncernbidrag från Norrköping Rådhus AB, mnkr<strong>2010</strong> 2009Upplev Norrköping AB 2,0 2,1Norrköping Spårvägar AB 2,9 0Summa 4,9 2,1Koncernbidrag netto, mnkr 20,9 19,6Utdelning till Rådhus AB, mnkrNorrköpings Hamn och Stuveri AB 50,0KoncernenÅrets resultat före bokslutsdispositioner och skattuppgår till 73 mnkr (50 mnkr) Resultatet kansammanfattas enligt nedan.mnkr <strong>2010</strong> 2009Resultat från dotterbolagen, netto 118 97Bokslutsdisposition, NorrköpingVatten ABResultat från Norrköping Rådhus AB,exkl. koncernbidrag-5 -6-19 -21Avskrivning av övervärden -21 -20Resultat 73 50Viktiga händelserArbetet i bolaget under <strong>2010</strong> har i hög grad präglatsav att fortsätta implementera en ny styrmodell.En stor del i detta är bland annat att byggaupp den roll som Norrköpings Rådhus AB ska hai bolagskoncernen och fortsatt process i syfte attutveckla formerna för ägardialogen.Ordinarie bolagsstämma <strong>2010</strong> var för förstagången en gemensam dag för alla bolagen i koncernen.Under året har AB Norrköpings Idrottsparkförvärvats från Eventfastigheter i Norrköping AB.Idrottsparksbolaget har efter detta sålts externt,enligt särskilt aktieöverlåtelseavtal, till ParkenEvent och Arena AB, ett dotterbolag till IFKNorrköping. Försäljningen har skett efter godkännandeav <strong>kommun</strong>fullmäktige. Affären kommeratt genomföras i flera steg, där i ett första stegParken Event & Arena AB förvärvar 33 procent avaktierna i Idrottsparksbolaget.InvesteringarBolaget har under <strong>2010</strong> investeringar på 3 mnkr,investeringen avser främst förvärv av dotterbolag.FramtidenProcessen med att utveckla och implementerastyrmodellen för koncernen kommer att fortsätta.På bolagsstämmorna i april 2011 kommerförändrade styrdokument för samtliga bolag attfastställas. Under <strong>2010</strong> har en revidering skett avriktlinjer för styrning av <strong>kommun</strong>ens majoritetsägdabolag och ägardirektiven. Revideringen harskett i dialog mellan Norrköpings Rådhus AB ochdotterbolagen.För 2011 blir det en fortsättning av uppläggetmed en gemensam bolagsstämmodag för helarådhuskoncernen. Till den gemensamma stämmodagenkommer bland annat <strong>kommun</strong>fullmäktigebjudas in och allmänheten är välkommen attnärvara.Målet med den förändrade styrmodellen är attden på sikt ska innebära att dotterbolagen styrsgenom strategisk medveten relationsbaserad dialogmed bäring på visioner, värderingar och kultur.För redovisning av respektive dotterbolags resultat,se efterföljande sidor.


32 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Årets verksamhet i <strong>kommun</strong>ala bolag – FörvaltningsberättelseHyresbostäder i Norrköping ABHyresbostäder i Norrköping AB är ett av NorrköpingRådhus AB helägt företag. Det är moderföretagi en koncern som även innefattar företagenStudentbo i Norrköping AB, Fastighets ABStrömsholmen i Norrköping, Hyresbostädershus 1i Norrköping AB och BoTeknik i Norrköping AB.Enligt gällande ägardirektiv har Hyresbostädertill uppgift att inom <strong>kommun</strong>en äga, förvalta ochutveckla prisvärda bostäder samt tillsammans medde boende utveckla bostadsområden och stadsdelar.Per årsskiftet äger och förvaltar koncernen 194(195 år 2009) fastigheter innehållande 10 569(10 674) lägenheter och 303 (322) lokaler. Totaltinnehåller fastigheterna en yta på cirka 810 000 kvm.Årets resultatKoncernens resultat före skatt uppgick till 65,8mnkr (69,1). Driftresultatet, som definieras somresultat före utvecklingskostnader, avskrivningar,finans och jämförelsestörande poster, uppgick till237,2 mnkr (253,6).Den kalla och snörika vintern har gjort attvärme kostnader och kostnader för fastighetsskötselökat. Som en följd av vintern har även vattenskadornaökat. Dock har räntekostnaderna varitlägre än förväntat. Avskrivningarna ligger ocksålägre än planerat, vilket beror på att vi under detvå senaste åren skrivit av för mycket på ett antalfastigheter och nu rättat det. Dessutom genomfördesen försäljning av Åbyfastigheter i NorrköpingAB som bestod av två fastigheter med 95 lägenheter(Torshag och Klingstadlotten), vilket gav enreavinst. Sammantaget gjorde detta att resultatetföre skatt blev högre än prognostiserat.En marknadsvärdering av fastigheterna hargenomförts. Marknadsvärderingen <strong>2010</strong> visar ettvärde på koncernens fastigheter på cirka 6 490mnkr. Med hänsyn taget till försäljningar är deten ökning med cirka 3 procent i jämförelse medföregående år, vilket dels beror på att marknadensavkastningskrav har sjunkit med cirka 0,25 procentenheterpå centrala bostadsfastigheter och delspå att våra kassaflöden stärkts. Marknadsvärdetjämfört med bokfört värde, övervärdet, är knappt2 600 mnkr högre.InvesteringarKoncernens bruttoinvesteringar uppgick till 86mnkr (139). Ljuraprojektet står för merparten avvåra investeringar och projektet framskrider enligtplan. Seniorboendet i Klockaretorpet, Symfonin,färdigställdes under våren och invigdes i maj.Under hösten har vi påbörjat äldreboendet Lyran iKneippen Syd. Vi har också förvärvat en fastighet,Hyresbostäder i Norrköping AB * <strong>2010</strong> 2009Omsättning, mnkr 775 766Resultat före boksluts dispositioneroch skatt, mnkr66 69Årets resultat, mnkr 62 68Balansomslutning, mnkr 4 217 4 231Justerat eget kapital, mnkr 474 423Soliditet, procent 11,2 10,0Investeringar, mnkr 86 139Antal anställda 138 140* Redovisningen avser koncernen.FOTO: NICLAS SANDBERGkv Fotogenen 2, dit vårt utförarbolag, Boteknik iNorrköping AB kommer att flytta. I dag finns de ilokaler i Klockaretorpet Centrum och syftet medflytten är att minska trafikpåverkan på områdetsamt att få mer ändamålsenliga lokaler.MarknadslägetTvå dagar före julafton <strong>2010</strong> fanns det inga ledigalägenheter att erbjuda de som sökte bostad direkthos Hyresbostäder. Det har egentligen aldrig hänttidigare, och får ses som det yttersta beviset påatt Norrköping nu har bostadsbrist. Orsakernatill detta är att nyproduktionen av bostäder harlegat lågt under en lång tid och det gäller särskilthyresrätter. Till detta lägger vi den positivabefolkningsutvecklingen och då uppstår ocksåbristen på bostäder. Det är glädjande att vårabostäder efterfrågas, men samtidigt ett problem,då Hyresbostäders uppdrag är att tillgodose Norrköpingsbornasbehov av attraktiva och tillgängligabostäder. För att kunna möta dessa behov fortsättervi vårt arbete med att nyproducera hyresrätter.Viktiga händelser under åretÅr 2008 formulerade vi en målbild som går undernamnet ”Staden vid Strömmen”. Den angav vårlångsiktiga målsättning att strategiskt vara medoch utveckla Norrköping som en attraktiv stad


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet i <strong>kommun</strong>ala bolag33att bo och verka i. Under de två senaste åren harvi arbetat intensivt med att hitta lämpliga lägenutifrån stadens behov av utveckling och förtätningoch människornas strävan efter attraktivaoch, oftast, vattennära läge. Under <strong>2010</strong> har dettakonkretiserats ytterligare och de projektidéer vi nujobbar efter harmoniserar med den gemensammaöversiktsplanen som antogs av såväl Norrköpingssom Linköpings <strong>kommun</strong>fullmäktige i juni <strong>2010</strong>.Satsningen att utveckla, underhålla ochinvestera i befintligt fastighetsbestånd fortsatteäven under <strong>2010</strong>. Nästan 260 mnkr har satsats ifastigheterna i form av investeringar, underhålloch reparationer. Det största enskilda projektetär omdaningen av Ljura som fortgår till och med2018. Under året har också ett nytt seniorboendeskapats i Ljura.Fastigheterna Torshag och Klingstadlotten iÅby har avyttrats under året, via Åbyfastigheter iNorrköping AB. Genom den affären minskade vivår dominans i Åby vad gäller hyresrätter, i linjemed ägardirektivet. Vi sålde också bort ett stortframtida renoveringsbehov.Dessutom såldes ett av de två kvarvarandeej renoverade husen i Silverringen till en externentreprenör. ED Bygg, som köpte, inledde underåret arbetet med att omdana byggnaden tillradhus och har option på att gå vidare med denkvarvarande fastigheten. Detta är ett mycketspännande och intressant initiativ som tillförytterligare värden till Ringdansen i form av olikaupplåtelseformer.Ägardirektiv och måluppfyllelseFöretaget uppfyller de mål som satts upp kringekonomi, verksamhet och inriktning. Resultatkravetför året var satt till 57 mnkr (enligt Rambudget<strong>2010</strong>), vilket infriades.anställda och hyresgäster delar engagemangetkring dessa frågor.FramtidenDen 1 januari 2011 träder en ny lag för <strong>kommun</strong>alaallmännyttiga bostadsföretag i kraft. Lagenär resultatet av den så kallade Allvill-utredningen,som i sin tur är resultatet av den anmälan tillEuropadomstolen som gjordes av de privatafastighetsägarna. Bakgrunden är att <strong>kommun</strong>alabostadsföretag ansågs snedvrida konkurrensengenom att dels få ”billig” finansiering och delsgenom sin hyresnormerande roll.Den nya lagen kommer på olika sätt att påverkaoss i framtiden. Till exempel kommer kravet påaffärsmässighet i lagtexten att tolkas på olikasätt, men vi förväntas att kunna redovisa detaffärsmässiga i vår verksamhet. Vi är inte hellerlängre hyresnormerande utan alla bostadsföretag,<strong>kommun</strong>ala såväl som privata, ska förhandla omhyresnivåer och justeringar utifrån egna meriter.Verksamhetsmässigt innebär den närmasteframtiden ett fortsatt fokus på att kunna tillfredsställamarknadens och Norrköpings behov avbostäder. Inom ramen för vår målbild ”Staden vidStrömmen” kommer vi under perioden 2011-2015ha satt igång flera nyproduktionsprojekt blandannat vid kvarteret Torget i innerstaden.2011 är också startåret för ett antal beteendepåverkandeinsatser när det gäller vårt nyttjandeav energi. Tillsammans med Hyresgästföreningen,Linköpings universitet och Visualiseringscenterinleds en serie utbildnings- och motivationsinsatserför våra hyresgäster och medarbetare.Vid sidan om detta kommer vi också årligen attallokera minst 40 mkr för investeringar i energibesparandeåtgärder i våra fastigheter.Klimat- och miljömålHållbar verksamhet i olikaaspekter är centralt i vår verksamhet.En av de fyra storautmaningar vi har identifierat ivår framtidsplan och Affärsplan2015 är vårt energianvändande.Hyresbostäder har tillsammansmed Norrköpings <strong>kommun</strong>det gemensamma klimat- ochmiljömålet att till 2030 haminskat den köpta energinmed 30 procent, i jämförelsemed användningen 2005. Allenergi ska vara förnybar. Dettaställer stora krav på vår verksamhetoch att såväl ägare somNyckeltal koncernen <strong>2010</strong> 2009 2008 2007 2006*Omsättning, mnkr 775 766 737 677 647Driftresultat, mnkr 237 254 236 190 140Resultat före bokslutsdisp. och skatt 66 69 30 9 -248Årets resultat, mnkr 62 68 32 9 -248Balansomslutning, mnkr 4 217 4 231 4 211 4 020 3 895Justerat eget kapital, mnkr 474 423 359 327 318Investeringar, mnkr 86 139 335 162 122Soliditet, procent 11,2 10,0 8,5 8,1 8,2Avkastning på eget kapital, procent 14,7 17,6 8,8 2,9 -56,1Avkastning på totalt kapital, procent 4,1 4,2 4,1 3,3 -3,5Genomsnittsränta, procent 3,0 3,0 3,8 3,5 3,2Uthyrningsgrad, procent 98,2 97,0 96,3 95,2 93,6Genomsnittligt antal tommalägenheter*2006 genomfördes nedskrivningar om cirka 225 mnkr159 272 334 385 509


34 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Årets verksamhet i <strong>kommun</strong>ala bolag – FörvaltningsberättelseFOTO: GÖRAN BILLESON/NORRKÖPINGS HAMN OCH STUVERINorrköpings Hamn och Stuveri ABNorrköpings Hamn och Stuveri AB bedriverhamn-, stuveri-, godshanterings-, transport- ochterminalverksamhet. Bolaget verkar på en internationelloch hårt konkurrensutsatt marknad.Tillsammans med Norrköpings <strong>kommun</strong> skabolaget verka för en utveckling av Norrköping ochdess region som ett gods-, transport- och logistikcentrum.Årets resultatÅrets resultat efter finansiella poster uppgick till17,1 mnkr (16,7 2009).Viktiga händelser under åretEfter de senaste årens djupa lågkonjunktur kanNorrköpings Hamn och Stuveri AB se tillbaka påett år som präglats av en stabilisering och viss återhämtningpå flera av de marknader där bolagetskunder är verksamma. Då Norrköpings hamn haren bred hamn-, stuveri och terminalverksamhetmed hantering av många olika varuslag har dockåterhämtningen varierat i tid och omfattning förde olika varuslag och geografiska marknader somberör verksamheten i hamnen.<strong>2010</strong> har i flera avseende varit ett händelseriktoch utvecklande år för Norrköpings hamn ochbolaget. Flera stora kunduppdrag har påbörjats,och strategiskt viktiga affärsavtal har ingåtts.Samtidigt har också hamnanläggningen och denanslutande infrastrukturen utvecklats.Bolaget har under året inlett ett omfattandeoch långsiktigt samarbete med Holmen TimberAB kring lagring och hantering av trävaror fråndet nya sågverket vid Braviken. Uppdraget ställerhöga krav på effektivitet och moderna arbetssätt,samtidigt som det också skapar möjligheter förrederier och landtransportörer att etablera nya trafiklinjer.Därmed stärker Norrköpings hamn sinposition som en av landets centrala exportnoderför skogsindustrin.2007 inledde bolaget diskussioner medföretaget Saipem, vilket 2009 resulterade i attparterna träffade ett flerårigt avtal. Saipem ärNorrköpings Hamn och Stuveri AB <strong>2010</strong> 2009Omsättning, mnkr 197 165Resultat före boksluts dispositioneroch skatt, mnkr17,1 16,7Årets resultat, mnkr 4,6 4,4Balansomslutning, mnkr 296 337Justerat eget kapital, mnkr 242 285Soliditet, procent 82 85Investeringar, mnkr 13,0 70,8Antal anställda 148 141huvudentreprenör för byggnationen av Nord­Stream, naturgasledningen som kopplar sammanRyssland och Europeiska Unionen via Östersjön.Med en modern, intermodal fullservicehamn ochett starkt kluster av företag inom logistik- ochförsörjningssektorn har Norrköpings hamn i internationellkonkurrens fått den betydelsefulla rollensom bas för entreprenörens logistikverksamhet,med NHS som totalansvarig utifrån högt ställdakrav på effektivitet, miljö och säkerhet. Underinledningen av <strong>2010</strong> påbörjades projektet, somkommer att fortgå under flera år. Projektet ställerhöga krav på NHS utförande i alla avseenden, ochär mycket stimulerande och utvecklande för bolaget,samtidigt som det också är viktigt för mångaaktörer i regionen.Den nya containerhamnen och kombiterminalenvid Pampushamnen togs i drift i börjanav året. Med de stora satsningarna har Pampusterminalenutvecklats till en modern intermodalnod, där bulkgods, breakbulk och containerlasterhar samlats i en gemensam terminal, med direktkoppling mellan sjöfart, järnväg och biltransporter.Den nya terminalens kapacitet och utformninghar bidragit till ökad produktivitet för deaktörer som trafikerar hamnen. Tillsammansmed investeringen i två gantrykranar av Ship-to-Shore-modell har detta stärkt containerrederiernasförutsättningar, och därigenom också hamnens


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet i <strong>kommun</strong>ala bolag35attraktionskraft. Detta har också visat sig i att desjöburna containervolymerna ökat under året.Godsomsättningen i Norrköpings hamn ökadeunder <strong>2010</strong>, och uppgick vid årets slut till drygt4 miljoner ton, där främst jordbruks- och petroleumproduktersamt sjöburna containers haft enpositiv utveckling.Under året inleddes <strong>kommun</strong>ens och Sjöfartsverketsarbete med en breddning och fördjupningav farleden till Pampushamnen, med ett möjligtfartygsdjup på 13,5 meter. Projektet löpte välunder större delen av året, utan stora störningarför den övriga sjöfarten. Dock innebar den tidigaisläggningen att det planerade färdigställandet vidårsskiftet fördröjs till våren 2011.Under året har offentligt ägd hamnverksamhetvarit föremål för Konkurrensverkets granskningutifrån regelverk om offentlig säljverksamhet ochbolaget har fått redogöra närmare för sin verksamhetoch konkurrensförhållandena i Norrköpingshamn. Ärendet är fortfarande under utredning.Med anledning av ovanstående sålde bolagetunder inledningen av året en majoritet av Europatransporti Norrköping AB. Den kvarståendeägarandelen utgör 45 procent.Uppföljning och utvärderingBolaget har under året kunnat utveckla affärsverksamheten,med flera strategiskt viktiga affäreroch logistiklösningar som stärker förutsättningarnaför industrier och företag, och som därigenombidrar till att utveckla Norrköping och dessregion som ett gods-, transport- och logistikcentrum.Samtidigt har bolaget också haft en godekonomisk utveckling.InvesteringarUnder året har investerats i maskiner, inventarieroch immateriella tillgångar för 13,0 (70,8) mnkr.FramtidenVi ser nu en global återhämtning i ekonomin, därtillväxtekonomierna driver uppgången. Samtidigtär det stora internationella skillnader i återhämtningstakten,varför analytiker varnar för atttillväxttakten kommer att dämpas. Då bolagetskunder till stor del utgörs av exportindustrin, medkunder och destinationer över hela världen, harvi skäl att vara försiktiga i framtidsbedömningen,och följer den globala utvecklingen nogsamt.Vi bedömer att den stora volymökningen avsågade trävaror från Holmen Timbers nya sågverkvid Braviken kan resultera i att rederier och landtransportöreretablerar nya trafiklinjer. Därmedstärker också Norrköpings hamn sin attraktionskraftför nuvarande kunder inom trävarulogistiken.Investeringarna i farleden och den nya containerhamnenbidrar också starkt till att stärkarollen som en av ostkustens och landets starkastehamnar, inte minst inom containersegmentet.En förutsättning för en långsiktig utvecklingav bolaget, hamnen och Norrköping som betydelsefulllogistiknod är att den nya, elektrifieradejärnvägsanslutningen mellan hamnen och stambanankan förverkligas utan ytterligare förseningar.Åtgärden ger den kostnadseffektivitet och flexibilitetsom kunder och transportörer kräver aven attraktiv hamn och logistiknod, och är ocksånödvändigt för att hamnen och bolaget ska kunnavidareutvecklas och till fullo dra fördel av gjordainvesteringar.Nyckeltal <strong>2010</strong> 2009 2008 2007 2006Avkastning på eget kapital, procent 2 2 10 6 6Avkastning på totalt kapital, procent 5 5 9 8 9Leasing, tkr 428 374 0 0 0Omsättning/anställd, tkr 1 333 1 168 1 226 1 083 1 095Antal fartygsanlöp 1 284 1 086 1 133 1 096 1 000Godsvolym, kton 4 025 3 855 4 424 4 113 4 132


36 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Årets verksamhet i <strong>kommun</strong>ala bolag – FörvaltningsberättelseEtablering Norrköping ABEtablering Norrköping AB är moderbolag i enkoncern som i sin tur ingår i Norrköping RådhusAB. Bolagets verksamhet bedrivs inom tre verksamhetsområden:•• Etablering•• Fastigheter och lokaler•• Logistik och transportVerksamhetens syfteBolaget ska vara ett verktyg för att marknadsföraoch utveckla Norrköping som en attraktivetableringsort inom logistik och industri. Bolagetska förvärva och förvalta kommersiella fastigheteroch snabbt och effektivt kunna erbjuda näringslivetsådan mark eller ändamålsenliga lokaler.Bolaget ska arbeta för att Norrköping skall vara enledande logistikregion, underlätta företagsetableringari <strong>kommun</strong>en samt bedriva rådgivning ochserviceverksamhet i näringslivsfrågor med huvudinriktningindustri- och logistikföretag.FastighetsbeståndModerbolaget äger och förvaltar fastigheter somhyrs ut för i huvudsak industriell verksamhet.Fastigheterna är belägna i Norrköpings <strong>kommun</strong>och den förvaltade ytan är cirka 52 000 kvm.Moderbolaget är även delägare i fastigheten Fiskeby1:50 genom Blåmart Fastighetsutveckling ABmed en ägarandel på 50 procent. Resterande 50procent ägs av Skanska Mark och Exploatering AB.Moderbolaget har två helägda dotterbolag, FastighetsAB Händelö och Fastighets AB Herstadberg.Årets resultatKoncernen redovisar ett resultat på 1,8 mnkr förverksamhetsåret <strong>2010</strong>. Moderbolagets resultat ärför <strong>2010</strong> är 1,8 mnkr. Den samlade långfristigaupplåningen inom koncernen uppgår till 116 mnkr.FOTO: ETABLERING NORRKÖPING ABEtablering Norrköping AB* <strong>2010</strong> 2009Omsättning, mnkr 28,9 30,2Resultat före boksluts dispositioneroch skatt, mnkr2,0 5,0Årets resultat, mnkr 1,8 5Balansomslutning, mnkr 188 179Justerat eget kapital, mnkr 55,8 54,2Soliditet, procent 29,7 30,3Investeringar, mnkr 17,6 12,2Antal anställda 3 3* Redovisningen avser koncernen.Viktiga händelser under åretKlädesfabriken 1 förvärvades under 2009 frånNorrköpings <strong>kommun</strong> och avtal har tecknatsmed nya hyresgäster. I fastigheten utvecklas ettkoncept kallat Tillväxtens hus. Investeringar hargenomförts i Hyvlaren 2 för att klara hyresgästensexpansion. Beslut har även fattats om investeringari Pricken 1 för att möjliggöra en utökningav verksamheten för ett växande företag.InvesteringarTotala investeringar i koncernen under <strong>2010</strong>är 17,6 mnkr. Arbetet med att iordningsställaKlädesfabriken 1 som påbörjades under hösten,beräknas vara klar under hösten 2011 till en kostnadav cirka 30 mnkr.FramtidenNorrköping har mycket goda förutsättningarför nya etableringar och tillväxt. Detta gällerframför allt inom områdena logistik, handel ochtjänsteproduktion. Företag kopplade till universitetetskompetensområden bedöms ha extrastor potential. Områden runt universitetet ochdet så kallade Industrilandskapet kan erbjudautvecklingsmöjligheter för denna typ av företag.I Norrköping finns gott om effektiva etableringsmöjligheter.Avgörande för framgången kommeratt vara tillgången på kompetent arbetskraft ochen välutvecklad infrastruktur.Konjunkturförbättringen märktes påtagligtunder <strong>2010</strong>. Detta avspeglar sig i ökade andelförfrågningar om etablering. Bolaget arbetar medflera större prospekts framförallt inom logistikområdet.Dessa förväntas innebära etableringarinom de närmaste åren. Framförallt är detMalmö landet, Herstadberg och Händelö somär intressant.


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet i <strong>kommun</strong>ala bolag37Eventfastigheter i Norrköping ABVärmekyrkan i Industrilandskapet. FOTO: SOFIA ANDERSSON M&F FOTOEventfastigheter i Norrköping AB <strong>2010</strong> 2009Omsättning, mnkr 70 66Resultat före boksluts dispositioneroch skatt, mnkr1,8 2,0Årets resultat, mnkr 0,2 0,1Balansomslutning, mnkr 675 608Justerat eget kapital, mnkr 16,4 15,3Soliditet, procent 2,4 2,5Investeringar, mnkr 76 11Antal anställda 5 4Bolaget äger fastigheterna Louis De Geer konsert& kongress, Flygeln, Värmekyrkan, Himmelstalundshallen,Mässhallen, Centralbadet, Hörsalen,Konstmuseum, Stadsmuseum och Stadsteatern.Bolaget ska genom att tillhandahålla ändamålsenligalokaler stärka förutsättningarna föratt utveckla Norrköping till en attraktiv ort förevenemang och besöksnäring i enlighet medägardirektiven.Fastigheterna är i hög grad teknikintensiva. Fastighetsförvaltningsker i egen regi, vilket bland annatmedför god kontroll och lägre driftskostnader.Årets resultatÅrets resultat för koncernen uppgår till 1 760 tkr,före bokslutsdispositioner och skatt. Lägre räntorunder året har medfört bättre resultat än budgeterat.Viktiga händelser under åretEn ny hyresmodell har i samarbete med Norrköpings<strong>kommun</strong> arbetats fram. Syftet med modellenär att avtalen bättre ska spegla vårt uppdrag iägardirektivet att uthyrning ska ske enligt självkostnadsprincipen.Den nya modellen har medförtatt hyreskostnaden för <strong>kommun</strong>en har sänkts.Bolaget har under året påbörjat ombyggnationenav Värmekyrkan. Etapp 1 är avslutad ochUpplev Norrköping har flyttat in i Värmekyrkan<strong>2010</strong>-12-15. Den beslutade projektbudgeten på 44mnkr kommer att hålla. Projektet beräknas varaslutfört i sin helhet 2011-09-30.Bolaget har förvärvat tomten Jursla 1:66 avNorrköpings <strong>kommun</strong>, för uppförande av en nybrandstation, vilken ska hyras ut till Norrköpings<strong>kommun</strong> från och med februari 2012. Byggstartberäknas till mars 2011.Bolaget har under året förvärvat fastigheternaKonstmuseum, Stadsmuseum och Stadsteatern avNorrköpings <strong>kommun</strong>.InvesteringarBolagets investeringar under året uppgår till76 mnkr. Det pågående projektet på Värmekyrkanutgör 31 mnkr och köp av fastigheter30 mnkr. Bolaget har även investerat i nya läktarstolari Himmelstalundshallen, ny brand- ochutrymningsanläggning på Centralbadet, energisparåtgärderpå Centralbadet och Himmelstalundshallen.Projektering har påbörjats av den nyabrandstationen.Ägardirektiv och måluppfyllelseBolagets verksamhet följer ägardirektivens målinom samtliga områden. Bolagets anläggningarhyrs av Norrköpings <strong>kommun</strong>, bolagets hela finansieringsker genom Norrköpings <strong>kommun</strong>s internbank.I det löpande arbetet är det hög prioritet påatt ständigt utveckla bolagets anläggningar för attklara av dagens och morgondagens krav.FramtidenBolaget kommer sannolikt att utöka sitt fastighetsbeståndmed <strong>kommun</strong>ala servicefastigheter,vilket bland annat medför att nuvarande bolagsnamnkan komma att ändras.MiljöBolagets pågående miljöarbete syftar i första handmed att arbeta med att minska användandet av el,fjärrvärme, fjärrkyla och tappvatten i våra anläggningar.Åtgärder för att minska energiförbrukninghar vidtagits på de fastigheter som har de högstaenergikostnaderna. Arbetet har medfört att vi harsänkt värmeförbrukningen med 700 MWh ochelförbrukningen med 134 MWh på Centralbadet.Bolaget deltar aktivt i den arbetsgrupp varsarbete syftar till en handlingsplan för att uppfylladen av <strong>kommun</strong>fullmäktige fastställda energiplanen.


38 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Årets verksamhet i <strong>kommun</strong>ala bolag – FörvaltningsberättelseFOTO: ISTOCKPHOTONorrköping Vatten ABNorrköping Vatten AB är ett inom Norrköpings<strong>kommun</strong>koncern helägt dotterbolag.Norrköping Vatten AB driver och utvecklardricksvattenproduktion, rening av avloppsvatten,omhändertagande av dagvatten med tillhörandedistributionssystem samt försäljning av ovanståendeprodukter inom Norrköpings <strong>kommun</strong>.Verksamheten utgör en förutsättning för ettsamhälle med fungerande näringsverksamhet,<strong>kommun</strong>ikationer, boende och välfärd. Bolagetska tillsammans med andra aktörer inom <strong>kommun</strong>enoch näringslivet medverka till att utveckla<strong>kommun</strong>en som en attraktiv bostads-, näringslivsochstudieort.Under de senaste åren har bolaget arbetatmed att höja VA-ledningarnas status. Bolagets isärklass viktigaste mål är att minska läckaget frånvåra vattenledningar och att minska inläckaget ispillvattennätet samt att öka leveranssäkerhetenoch leveranskvaliteten. För att uppnå dessa målkrävs ett långsiktigt arbete och stora investeringari ledningsnäten för dricksvatten och spillvatten.Genom regional samverkan ökar möjligheternatill att skapa attraktiva arbetsplatser och optimeringav tekniska lösningar. Tillsammans medSöderköpings <strong>kommun</strong> utreds möjligheterna attöverföra Söderköpings spillvatten till Slottshagensreningsverk för behandling. Det är nu också klartatt Norrköping Vatten ansluter Finspångs <strong>kommun</strong>skunder i Ryssnäs till Norrköpings VA-nät.Årets resultatIntäkter – Förbrukningsintäkterna var 6,9 mnkrhögre än föregående år, främst beroende på höjdapriser. Intäkterna från anläggningsavgifternaökade med 1,1 mnkr.Kostnader – Verksamhetskostnaderna var 2,8mnkr högre än föregående år. Största ökningarnastod lokal- och energikostnader respektive köptatjänster för.Norrköping Vatten AB <strong>2010</strong> 2009Omsättning, mnkr 203 194Resultat före boksluts dispositioneroch skatt, mnkr9,2 10Årets resultat, mnkr 3,2 2,2Balansomslutning, mnkr 843 763Justerat eget kapital, mnkr 45 40Soliditet, procent 5,3 5,3Investeringar, mnkr 109,7 144,4Antal anställda 69 71Avskrivningar – Kostnaderna för avskrivningarpå bolagets anläggningstillgångar har ökat tillföljd av de senaste årens omfattande investeringar.Finansiella poster – Ökade investeringar kräverett högre kreditutnyttjande, vilket medför ökaderäntekostnader.Resultat – Rörelseresultatet var 1,2 mnkr högreän föregående år. Resultatet efter finansiella postervar 0,8 mnkr lägre.Viktiga händelser under åretSvenskt Vattens årsmöte i Norrköping 17-19 maj,med Norrköping Vatten som värd, blev en succé.Återkopplingen från mötesdeltagarna har varitpositiv. Trevligt mingel och middag, bra föredragoch intressanta studiebesök.Lagom till årsmötet blev vårt upplevelserum påSlottshagen klart. Här har bolaget fått en möteslokalsom kan användas för såväl interna somexterna möten.Nya system för fakturering, underhåll nät,dokumentation och karta är upphandlat. Underåret har även styr- och reglersystemet samt övervakningssystemetför vår reningsprocess bytts ut.


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet i <strong>kommun</strong>ala bolag39Uppföljning och utvärdering avägardirektivenEnligt ägardirektivet ska Norrköping Vatten påkort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomiskutveckling med utgångspunkt från bolagetsuppdrag, investeringsbehov och ekonomiskarisker. Bolagets årliga mål avseende resultatkravska ha sin utgångspunkt från ovanstående medbeaktande av det årliga avkastningskravet på densidoordnade verksamheten, som ägaren ställer.För <strong>2010</strong> är ägarens krav 3 mnkr, vilket bolagetuppfyller.InvesteringarUnder året har bolaget investerat totalt 109,7mnkr (144,4 mnkr år 2009).Överföringsledningarna till Skärblacka är klaraoch vatten- och reningsverken i Skärblacka äravvecklade. För omvandlingsområdena Djurön,Nylund och Bäckerslund är VA-utbyggnadenklar. Projekt Marby är i slutskedet med beräknadfärdigtidpunkt i februari 2011. Vatten och avlopphar även byggts ut i Herstabergs industriområdeoch till bostadsområdet Rambodal.Reinvesteringarna i ledningsnäten följer plan.En omfattande renovering av sedimenteringsbassängernapå Borgs Vattenverk har påbörjats.Bassängerna är från år 1944 och projektet beräknaspågå i etapper under två år.Framtida utvecklingStörre projekt som budgeterats 2011 är överföringsledningför vatten och spillvatten till Vånga,omläggning av vatten och spillvattenledning påHanholmsvägen samt fortsatt ombyggnad av sedimenteringsbassängernapå Borgs vattenverk.Utbyggnad av vatten och spillvatten till utvecklingsområdenaGraversfors Norra Kungsten,Stubbetorp/Gröndalen och Sidus ska påbörjas ochMarby ska slutföras under året.Bolaget förvaltar anläggningar med ett nyanskaffningsvärdemotsvarande cirka fyra miljarderkronor. Det är av största vikt att även fortsättningsvisarbeta med förebyggande underhåll ochreinvesteringar för att säkerställa leveranskvalitetoch säkerhet med en stabil kostnadsutveckling.Diskussioner pågår med Norrköpings <strong>kommun</strong>om att medverka vid bredbandsutbyggnad samtatt producera biogas från matavfall. Bolaget harNyckeltal <strong>2010</strong> 2009 2008 2007 2006Utpumpat dricksv, miljoner m 3 13,6 13,0 13,2 13,4 13,9Vattenförsäljn, miljoner m 3 9,8 9,9 9,5 9,7 9,5Renat spillv, miljoner m 3 17,7 16,2 18,5 19,0 18,1Antal anläggningar 17 746 16 911 16 381 16 220 15 992dessutom kommit en bit på vägen i de avtalsdiskussionersom pågår med Söderköpings <strong>kommun</strong>om mottagande av Söderköpings spillvatten.Under 2011 planeras en nyemission av aktier på10 mnkr för att öka aktiekapitalet.Klimat och miljömålBolagets vattenhantering sker på ett resurs effektivtsätt. Norrköping Vatten ska aktivt bidratill en bättre miljö, ökad välfärd och främja enutveckling mot ett uthålligt samhälle. Detta görsgenom att säkerställa att inte någon miljörelateradolycka eller miljörelaterad ohälsa orsakas, attett systematiskt arbetssätt utförs för att ständigtminska verksamhetens miljöpåverkan och förebyggaförorening samt genom att se till att allamedarbetare har kunskap och förutsättningar föratt kunna arbeta med låg miljöpåverkan.I bolagets miljöplan finns miljömål uppsattaför att förhindra utsläpp av störande ämnen tillspillvattennätet, förbättring av slamkvaliteten,minskad bräddning av avloppsvatten samt minskadenergiförbrukning. Riktlinjer finns ocksåframtagna för berörda verksamheter där krav påolje- och fettavskiljare ställs.Inom ramen för EU:s vattendirektiv har NedreMotalaströms och Bråvikens Vattenråd bildats därNorrköping Vatten aktivt deltar. Här ges möjlighetatt påverka handlingsprogram för vårt avrinningsområde.För Norrköping Vatten gäller att Slottshagensreningsverk är tillståndspliktigt. Övriga reningsverkär anmälningspliktiga verksamheter. NorrköpingVatten har innehållit samtliga gränsvärdensom ställts på verksamheten under <strong>2010</strong>, vilketrapporteras i årlig miljörapport till länsstyrelsen.Bolaget är ISO-certifierat för kvalitet och miljö.För att fullfölja kretsloppstanken och underlättaleveranserna av slam till jordbruksmark är slammetkvalitetscertifierat enligt REVAQ (återvunnenväxtnäring - certifierat slam). Bolaget uppfyllerkraven för Grönt kontor enligt Agenda 21-kontoretsoch Naturskyddsföreningens kriterier.PersonalNorrköping Vatten AB har i nuläget 61 (65,2009) medarbetare som är tillsvidareanställda,samt fem personer som är visstidsanställda.Procentuellt är 30 procent (29) kvinnor och 70procent (71) män.Medelåldern inom bolagetär 46 (46) år. Åldersintervalletinom bolaget är från 25 upp till66 år. Åldersfördelningen däremellanär ganska jämn. Under<strong>2010</strong> har tre medarbetare gått ipension.


40 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Årets verksamhet i <strong>kommun</strong>ala bolag – FörvaltningsberättelseUpplev Norrköping ABUpplev Norrköping AB* <strong>2010</strong> 2009Dansbandskampen sändes från Nya Parken. FOTO: JÖRGEN ERICSSONUpplev Norrköping AB (UNAB) är moder bolag ien koncern, där Louis De Geer konsert & kongressi Norrköping AB (LDG) är dotterbolag.UNAB ska i tät samverkan med näringslivetutveckla samt öka tillväxten av besöksnäringeni Norrköping och därmed öka antalet arbetstillfälleni <strong>kommun</strong>en. Dotterbolaget har till uppgiftatt sälja, marknadsföra och utveckla anläggningensamt att stärka Norrköping som en attraktiv stadavseende nöje och evenemang.Årets resultatPeriodens resultat i koncernen efter finansiellaposter uppgår till -2 352 tkr.Viktiga händelser under åretUNAB har under året haft en stark utvecklinginom samtliga verksamhetsområden samt varit enledande aktör i frågan om utvecklingen av besöksnäringeni Norrköping. Bolaget har under årethaft fokus på produktutveckling, destinationsutvecklingoch att ”sälja” Norrköping.Det största enskilda projektet under året ärDansbandskampen. Evenemanget inbringadebokningar för drygt en miljon kronor i UNABsbokningssystem. UNAB har även medverkatkring flera större arrangemang samt genomfört deav ägaren beställda evenemangen.Antalet personer sysselsatta inom besöksnäringenär 1 185 och omsättningen är 1,4 mnkr för <strong>kommun</strong>enenligt senaste TEM-rapporten. UNABsbokningssystem har ökat med över 100 procent iomsättning gentemot 2009. För <strong>2010</strong> omsattes över3,2 mnkr avseende logi- och paketbokningar.För LDG kan <strong>2010</strong> betecknas som ett mellanårbesöksmässigt, konsertbesökarna minskat menkonferensgästerna ökat. Fokus har legat på attOmsättning, mnkr 60,0 58,5Resultat före boksluts dispositioneroch skatt, mnkr-2,4 -2,4Årets resultat, mnkr -1,5 -1,9Balansomslutning, mnkr 17,9 16,3Justerat eget kapital, mnkr 3,4 3,8Soliditet, procent 19 23Investeringar, mnkr 0,9 0,2Antal anställda 45 46* Redovisningen avser koncernen.vidta åtgärder för att kunna skapa förutsättningarför en ekonomi i balans, samt fokus på försäljning.Bolaget har förbättrat sitt resultat gentemot 2009.Som en del i att förtydliga bolagets betydelsegav LDG i uppdrag åt Turismens Utredningsinstitut att göra en analys utifrån en turism-ekonomiskeffekt för besöksnäringen i Norrköping.Rapporten visar att LDG till näringen generarcirka 50 mnkr årligen på sin konferensverksamhetoch cirka 10 mnkr på sin konsertverksamhet.Uppföljning och utvärderingGenom ökad tillväxt inom besöksnäringen medfler arbetstillfällen och ökad omsättning samt flerexterna evenemang till staden visar UNAB attarbetet utifrån ägardirektiven gett positivt resultat.FramtidenKoncernen bidrar i dag till att utveckla besöksnäringenoch öka antalet arbetstillfällen i <strong>kommun</strong>en.Med besöksnäringen menas här logi,restauranger, sevärdheter, aktiviteter, nöjen,transporter och handel. Fortsatta kraftfulla säljinsatsersamt produktutveckling från koncernenär nödvändiga för att positionera Norrköping ochfortsätta den positiva utvecklingen.Klimat- och miljömålBolagets tagna miljömål avser den dagliga driftenoch är ej mätbar.Händelser efter balansdagKonkurrensverket har fattat beslut kring bo lagetsanmälan från SHR och fortsätter enbart attutreda verksamheten i konferensrummen 1-8.


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet i <strong>kommun</strong>ala bolag41Norrköping Airport ABNorrköpings flygplats är Östergötlands störstaflygplats med reguljär-, charter- och fraktflygliksom ett omfattande skol- och privatflyg.Så gott som all drift är utlagd på olika underentreprenörer.Därför har flygplatsbolaget <strong>2010</strong>bara haft fem anställda, medan det totalt arbetarcirka 50-55 personer på flygplatsen i olika bolagför att den dagliga driften ska fungera.Verksamheten präglas av hög säkerhet, maximalflexibilitet och god service. Ett bevis på den högadriftsäkerheten är att bara cirka 0,6 procent av allaflygningar försenats på grund av flygplatsen <strong>2010</strong>.Norrköping Airport AB <strong>2010</strong> 2009Omsättning, mnkr 51 49Resultat före boksluts dispositioneroch skatt, mnkr0,2 0Årets resultat, mnkr 0,2 0Balansomslutning, mnkr 17 18Justerat eget kapital, mnkr 6 6Soliditet, procent 37 34Investeringar, mnkr 3,5 4,0Antal anställda 5 5Årets resultatÅrets ekonomiska resultat är 149 554 kronor.Både intäkter och kostnader ligger över budget.Viktiga händelser<strong>2010</strong> vände konjunkturen uppåt igen efter enordentlig svacka 2008-2009. Även flygresandetökade och totalt ökade antalet passagerare påsvenska flygplatser med knappt 6 procent. Norrköpingflygplats hade en passagerarökning på 16 procent,vilket alltså är betydligt över snittet i Sverige.Totalt reste 115 660 passagerare från Norrköpingflygplats, vilket innebar att <strong>2010</strong> blev det bästa åretsedan Norrköpings <strong>kommun</strong> tog över ägandet 2006.Ryanair flög under sommarsäsongen <strong>2010</strong> tvågånger i veckan till Alicante, och det var förstagången som Norrköping flygplats trafikerades avett lågprisbolag.Norrköping flygplats var <strong>2010</strong> åttonde störstaflygplats i antal utrikespassagerare och nummerfem när det gäller chartertrafik av totalt drygt 40flygplatser i Sverige med reguljär trafik.Utfall i förhållande till ägardirektivNorrköping Airport ska bidra till regionensutveckling genom att ta tillvara och utveckla<strong>kommun</strong>ikationer med flyg. Med ett ökat antalpassagerare som reste till och från Norrköping harflygplatsen uppfyllt ägardirektivet.För att förbättra lönsamheten och på sikt bäramerparten av sina kostnader arbetar flygplatsenkontinuerligt med att se över verksamheten för attden ska bedrivas effektivt och undersöker möjlighetenatt öka intäkterna.Miljö och hållbar utvecklingFlygplatsen bedriver tillståndspliktig verksamhetenligt förordningen om miljöfarlig verksamhetoch hälsoskydd. Under <strong>2010</strong> höll sig flygtrafikentill och från Norrköping med god marginal inomgällande villkor.FOTO: NICLAS SANDBERGFramtidDe strategiska marknadssatsningar som gjordesinitialt för att sätta Norrköping på Europasflygkarta innebar inte den snabba positiva utvecklingsom förväntats i och med finanskrisen ochflygbranschens nedgång 2009. Under <strong>2010</strong> vändedet uppåt igen och det ser ut som om den utvecklingenkommer att hålla i sig även under 2011.Finncomm ökade i november <strong>2010</strong> från en tilltvå dagliga avgångar under vardagar, vilket göratt tidtabellen passar Finnairs Asientrafik frånHelsingfors mycket bra. Om satsningen ska lyckasgäller det att få ut budskapet att den bästa vägentill Asien från regionen går via Helsingfors.Ryanair hade en bra beläggning på sina flygningartill Alicante, men trots det verkar det intesom att vi blir överens om ett avtal för 2011.På chartersidan har Fritidsresor och Vingaviserat att de kommer att utöka flygningarna frånNorrköping vintern 2011/2012. Det blir flygningartill Gran Canaria två gånger i veckan ochtill Egypten en gång i veckan med rättvänt flyg.Dessutom kommer Teneriffachartern att fortsättasom tidigare med en avgång i veckan.Svängningarna sker snabbt i flygbranschen,men förutsättningarna är alltså goda för en fortsattpositiv utveckling av trafiken på Norrköpingflygplats.


42 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Årets verksamhet i <strong>kommun</strong>ala bolag – FörvaltningsberättelseNorrköping Visualisering ABNorrköping Visualisering AB <strong>2010</strong> 2009FOTO: SOFIA ANDERSSON, M&F FOTOOmsättning, mnkr 20 0Resultat före boksluts dispositioneroch skatt, mnkr0,05 0Årets resultat, mnkr 0,01 0Balansomslutning, mnkr 17,7 6,1Justerat eget kapital, mnkr 6,1 6,1Soliditet, procent 34,7 100Investeringar, mnkr 13,5 0Antal anställda 12 0<strong>2010</strong> har varit ett intensivt och framgångsriktstartår för Norrköping Visualisering AB:s verksamhet.NVAB svarar för produktion och visningav domföreställningar och utställningar,konferens- och besöksarrangemang och störreevents. NVAB tillser vidare att restaurang- ochbutiksverksamhet bedrivs i centret. Ett aktivtmarknadsförings- och försäljningsarbete bedrivsgentemot såväl prioriterade publika målgruppersom näringslivet.Viktiga händelser och nyckeltalNVAB:s första uppdrag var att slutföra det flerårigaprojekt som bedrivits för att förverkliga satsningenpå en större publikt orienterad visualiseringsarenai Norrköping. Projektets ekonomi baserades påen överenskommelse med Linköpings universitet.Norrköpings <strong>kommun</strong> ansvarade för initialamedel enligt beslut i <strong>kommun</strong>fullmäktige i juni2006. Under våren <strong>2010</strong> slutfördes en mängd olikadelprojekt, exempelvis utställningarna ”Att visadet man inte kan se” och ”C-staden”, domproduktionen”Allt vi är” i samarbete med AmericanMuseum of Natural History, byggprojekt inklusivekök och restaurang, administrativ uppbyggnad avverksamheten, färdigställande av visualiseringsdomen,marknadsintroducering och genomförandeav en uppmärksammad invigningsvecka.Intresset för centret är stort. Besökstalen överskredsnabbt önskad nivå motsvarande 65 000besökare per år. Antalet besökare från invigningentill och med den siste december var 47 700, vilketuträknat på ett helt år motsvarar 81 770 besök.316 artiklar skrevs om centret under <strong>2010</strong>, vilketenligt marknadsbedömare ses som ett mycket braresultat. Intresset för gruppbesök har överträffatförväntningarna. 723 grupper från näringsliv,samhälle och föreningsliv har arrangerat olikatypar av sammankomster i centret. Restaurangenoch den färgstarka miljön är viktiga faktorer föratt skapa möten och en plats som man gärna återkommertill. Antalet skolbesök utgjorde en successivtväxande del av gruppbesöken. 2011 planerassärskilda insatser för att nå flera skolgrupper.De publika utställningarna har väckt intressehos besökaren och det är nu bekräftat att projektetlevererade produktioner med god kvalitet påen hög teknisk nivå. Den 30 oktober ersattes dentillfälliga utställningen ”Ocus Pokus” av LennartNilssons fotoutställning ”Livet” enligt plan. Denegna domproduktionen ”Allt vi är” var den mestbesökta domföreställningen under <strong>2010</strong>. Underhösten förstärkets domutbudet med SeaMonstersi 3D för att komplettera med en visning förungdomar och vuxna med en hög häftighetsgradkombinerat med ett naturvetenskapligt innehåll.Bolaget har idag 12 anställda. Timanställda,ofta studenter, engageras som guider. En extraordinärhändelse under hösten var branden i enintilliggande byggnad. Lyckliga omständighetergjorde att centret klarade sig utan skador. Verksamhetenfick dock stänga under flera dagar.FramtidenNorrköpings Visualiseringscenter C har infriatde höga förväntningarna. Grunden har lagts förett center som kombinerat uppnår internationellterkännande och höga besökstal på den lokala,regionala och nationella arenan. Den framtidautmaningen består i hög grad i att resursmässigtsäkerställa ett fortsatt mycket kvalificerat innehåll.Publikintäkter måste kombineras med försäljningav produktioner, sponsring och affärsmässigt brapartnerrelationer för att i längden bibehålla världsklassen.Samtidigt måste den publika driftenkontinuerligt vidareutvecklas mot högsta möjligakostnadseffektivitet.


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet i <strong>kommun</strong>ala bolag43Norrköping Spårvägar ABBolaget ska förvärva, äga, förvalta och hyra utspårvagnar och övriga anläggningar erforderligaför drift av trafik på spårväg. Bolaget ska tillförsäkrasig äganderätt, nyttjanderätt eller servituttill fastigheter för att där uppföra och bibehållanämnda anläggningar.Årets resultatÅrets resultat för bolaget uppgår till 6,7 mnkr förebokslutsdispositioner och skatt.Viktiga händelser under åretBolaget har under året förvärvat 13 stycken spårvagnaroch fastigheten Spårvägen 3 från Norrköpings<strong>kommun</strong>. Under året har tre stycken avbolagets spårvagnar hyrts ut till SL i Stockholm.Uthyrningen kommer att pågå fram till augusti2011.InvesteringarBolaget har under året fortsatt med sina investeringsplanersamt påbörjat genomförandet aven övergripande renovering av fastigheten Spårvägen3. Av bolagets äldre spårvagnar kommer trestycken att moderniseras med ny teknisk utrustning.I den beställning bolaget gjort på tio styckennya spårvagnar kommer fem stycken att levererastill bolaget under året under 2011.Norrköping Spårvägar AB <strong>2010</strong> 2009Omsättning, mnkr 19,3 0Resultat före boksluts dispositioneroch skatt, mnkr6,7 0Årets resultat, mnkr -2,1 0Balansomslutning, mnkr 151,6 8,2Justerat eget kapital, mnkr 15,1 8,2Soliditet, procent 10Investeringar, mnkr 150 0Antal anställda 0 0Bolaget startades 2009-12-04 och bedrev ingen verksamhetunder 2009FOTO: GÖRAN BILLESONUppföljning och utvärderingFöretaget uppfyller de mål som satts upp kringekonomi, verksamhet och inriktning.FramtidenUnder 2011 och 2012 kommer bolagets nyaspårvagnar att levereras. Även den påbörjaderenoveringen av fastigheten Spårvägen 3 kommeratt slutföras.


44 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Årets verksamhet i <strong>kommun</strong>ala bolag – FörvaltningsberättelseFastighets AB ButangiaBolaget är ett exploateringsbolag som ska förvärva,förvalta och försälja fastigheter för att delskunna försörja stadsdelen Södra Butängen mednödvändiga byggnader och dels kunna erbjudanäringslivet mark med byggrätt för bostäder ochlokaler. Bolaget ska i samverkan med berördaenheter inom Norrköpings <strong>kommun</strong> medverkai planeringen och genomförandet av gator, torgoch parker i stadsdelen Södra Butängen. Vidareska bolaget tillsammans med andra aktörer inom<strong>kommun</strong>en och näringslivet medverka till attutveckla Norrköping som en attraktiv bostads-,näringslivs- och studieort.ÄgarförhållandenNorrköpings Rådhus AB förvärvade Fastighets ABButangia 2008 och äger bolaget till 100 procent.Förväntningar på framtidenOmrådet kring Södra Butängen förväntas i framtidenfå en inriktning mot kontor och bostäder.Fastighets AB Butangia <strong>2010</strong> 2009Omsättning, mnkr 1,0 0,7Resultat före boksluts dispositioneroch skatt, mnkr0,3 0,1Årets resultat, mnkr 0,3 0,1Balansomslutning, mnkr 1,8 1,9Justerat eget kapital, mnkr 1,3 1Soliditet, procent 73 54Investeringar, mnkr 0,2 0Antal anställda 0 0Denna utveckling planerades att ske i sambandmed byggandet av höghastighetsjärnvägoch en utveckling av resecentrum i Norrköping.Med ändrade förutsättningar kan delar av SödraButängen komma att ges en ny utformning.Intressebolaget Nya Norrköping ABBolaget delägs av Norrköpings <strong>kommun</strong> och detlokala näringslivet. Bolaget finansieras framgentgenom olika avtal med företag och organisationersom investerar i utvecklingen av flygförbindelser.Bolagets uppdrag•• Att administrera bolagets avtal avseendeflygverksamheten i Norrköping samt atthantera de åtgärder, som åligger bolaget,enligt dessa avtal.•• Att utgöra en fortsatt viktig arena ochmötesplats för representanter från <strong>kommun</strong>och näringsliv.•• Att ha beredskap för de nya uppgifter avlokal karaktär, som kan komma att beslutas.Årets resultatRörelseresultat för <strong>2010</strong> är -423 tkr, resultatetefter finansiella poster är -407 tkr.Viktiga händelserRyanAir började trafikera Norrköping och bolagetFinncomm ökade till två dagliga avgångar tillHelsingfors.Passagerarrekord sedan Norrköpings <strong>kommun</strong>tog över flygplatsen från Luftfartsverket.IntressebolagetNya Norrköping AB<strong>2010</strong> 2009Omsättning, mnkr 5,5 9,5Resultat före boksluts dispositioneroch skatt, mnkr-0,4 0,5Årets resultat, mnkr -0,3 0,3Balansomslutning, mnkr 5,1 5,3Justerat eget kapital, mnkr 3,0 1,5Soliditet, procent 58 29Investeringar, mnkr 0 0Antal anställda 0 1Marknadsföring av flyget i NorrköpingUppdraget att marknadsföra flyget till och frånNorrköping har under året haft fokus på Finncommslinje till Helsingfors och de möjlighetersom det ger för näringslivet som ska till Finlandeller till Asien.Bolaget har vidare stött arbetet med att säkerställaoch utveckla flyget till Köpenhamn genomsamverkan med flygplatsens ledning samt näradialog med regionens reseintensiva företag ochresebyråer.


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet i Kommunalförbund45Årets verksamhet i <strong>kommun</strong>alförbundKommunalförbundetRäddningstjänsten Östra GötalandKommunalförbundet RäddningstjänstenÖstra Götaland bildades <strong>2010</strong>-01-01 avNorrköpings och Linköpings <strong>kommun</strong>er.Förbundet består av tidigare brandförsvareti Norrköping och räddningstjänsteni Linköping. Tidigare organisationersverksamheter har övertagits av förbundetsamtidigt som det har fått ett utökatsamlat uppdrag inom området samhällsskyddoch beredskap.För fördelning av bidrag mellan medlems<strong>kommun</strong>ernatill <strong>kommun</strong>alförbundetRäddningstjänst Östra Götalandanvänds SCB:s befolkningsstatistik den31 december året näst före budgetåret.Norrköpings <strong>kommun</strong> har under <strong>2010</strong>betalat 68 714 tkr till räddningstjänstförbundetNyckeltal <strong>2010</strong>Verksamhetens externa intäkter, mnkr 15Verksamhetens kostnader, mnkr -143Avskrivningar, mnkr -7Verksamhetens nettokostnader, mnkr -135Ägarbidrag/medlemsavgift, mnkr 140Finansiella intäkter och kostnader, mnkr -1Årets resultat, mnkr 4Summa tillgångar, mnkr 62Summa skulder, mnkr 49Långfristiga skulder 0Soliditet, procent 7Investeringar, mnkr 7Antal anställda 333Kommunalförbundetfjärde storstadsregionenKommunalförbundet fjärde storstadsregionenansvarar för Linköpings ochNorrköpings <strong>kommun</strong>s löne- ochupphandlingsverksamhet. Förbundethar 46 medarbetare och startade 2008med löneverksamheten och under 2009överfördes den <strong>kommun</strong>gemensammaupphandlingsverksamheten till <strong>kommun</strong>alförbundet.Nyckeltal <strong>2010</strong> 2009Verksamhetens externa intäkter, mnkr 5 5Verksamhetens kostnader, mnkr -26 -26Avskrivningar, mnkr 0 0Verksamhetens nettokostnader, mnkr -21 -21Ägarbidrag/medlemsavgift, mnkr 24 23Finansiella intäkter och kostnader, mnkr 0 0Årets resultat, mnkr 3 2Summa tillgångar, mnkr 14 12Summa skulder, mnkr 0 0Långfristiga skulder 0 0Soliditet, procent 50 36Investeringar, mnkr 0 0Antal anställda 45 44


46 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Sammanställda räkenskaperNorrköpings<strong>kommun</strong>koncernSammanställda räkenskaperKommunfullmäktigeNorrköpings<strong>kommun</strong>NorrköpingRådhus ABStudentbo iNorrköping AB(100 %)Hyresbostädershusi Norrköping AB(100 %)RevisionskontorKommunstyrelsenskontorSymfoniorkesterUtbildningskontorÖverförmyndarenhetenArbetsmarknadskontorKommunrevisorerTillfälligaberedningarDemokratiberedningFinansKommunstyrelsePersonalutskottKrisledningsutskottValnämndVerksamhetsstyrelseför NorrköpingssymfoniorkesterÖverförmyndareUtbildningBarn- ochungdomsnämndGymnasienämndArbetsmarknadsochvuxenutbildningsnämndUppdragsföretag*IntressebolagetNya NorrköpingAB (43 %)Symfoniorkesterni Norrköping AB (vilande)East Sweden Bryssel AB(50 %, vilande)Tio verksamhetsnämnderhar införmedborgarna detpolitiska ansvaret förverksamheten inomolika områden. Verksamhetsnämndernager uppdrag och ekonomiskaresurser till<strong>kommun</strong>ala enhetereller köper tjänster avprivata entreprenörer.De har också ansvarför uppföljning avbåde verksamhetenoch det ekonomiskaresultatet.Hyresbostäderi Norrköping ABNorrköpingsHamn ochStuveri ABEventfastigheteri Norrköping ABEtableringNorrköping ABNorrköpingVatten ABUpplevNorrköping ABNorrköpingAirport ABFastighets ABStrömsholmeni Norrköping(100 %)Boteknik iNorr köping AB(100 %)Europa Transporti Norrköping AB(45 %)Fastighets ABHändelö (100 %)Fastighets ABHerstadberg(100 %)Blåmart FastighetsutvecklingAB(50 %)Louis De GeerKonsert & Kongressi NorrköpingAB (100 %)Social omsorgVård- ochomsorgskontorSocialkontorStadsbyggnadskontorTekniskt kontorBygg och miljökontorKultur- och fritidskontorVård- ochomsorgsnämndSocialnämndSamhällsbyggnadStadsplaneringsnämndTeknisk nämndKollektivtrafiknämndByggnads- ochmiljöskyddsnämndKultur- och fritidsnämndI den samlade <strong>kommun</strong>alaverksamheteningår all verksamhetdär <strong>kommun</strong>en harett bestämmande ellerbetydande inflytande,även de så kalladeuppdragsföretagen*.I organisationsschematingår <strong>kommun</strong>en ochdess koncernföretagmed en ägandeandelmed mer än 50procent.* Läs mer om uppdragsföretagpå sidan 71Fastighets ABButangiaNorrköpingVisualisering ABNorrköpingSpårvägar AB


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNSammanställda räkenskaper47Ekonomisk sammanställning överNorrköpings <strong>kommun</strong>koncernBolagOmsättningmnkrResultatföre skattmnkrBalansomslutningmnkrSoliditetprocentInveste ­ringarmnkrHyresbostäder i Norrköping AB* 775 66 4 217 11 86Norrköpings Hamn och Stuveri AB* 197 17 296 82 13Eventfastigheter i Norrköping AB* 70 2 675 2 76Etablering Norrköping AB* 29 2 188 30 18Norrköping Vatten AB 203 9 843 5 110Upplev Norrköping AB* 60 -2 18 19 1Norrköping Airport AB 51 0 17 37 4Fastighets AB Butangia 1 0 2 73 0Norrköping Visualisering AB 20 0 18 35 14Norrköping Spårvägar AB 19 7 152 10 150AB Norrköpings Idrottspark ** 27 17 331 6 0Summa bolagen 1 452 118 6 757 472Norrköpings Rådhus AB (moderbolaget),resultat före koncernbidrag0 6 1 715 9 3Elimineringar 17 -51 -356 -14Summa Rådhuskoncernen 1 469 73 8 116 4 461Intressebolaget Nya Norrköping AB *** 6 0 5 58 0Norrköpings <strong>kommun</strong>, inklskatteintäkter och utjämning7 209 179 13 411 47 386Elimineringar -357 58 -8 664Summa <strong>kommun</strong>koncernen 8 327 310 12 868 39 847* Avser koncernen** Norrköping Rådhus AB äger 67 procent*** Kommunkoncernen äger 50 procent


48 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Sammanställda räkenskaperInterna mellanhavandenNedanstående tabeller visar interna mellanhavanden mellan koncernföretagen. Upplysningarna ger ensamlad bild av de ekonomiska engagemangen i den <strong>kommun</strong>ala koncernen.Kostnader, intäkter, fordringar och skulder, tkrFörsäljningLånEnhet Köpare Säljare Givare MottagareKommunen 263 073 250 685 6 879 402 126 700Norrköping Rådhus AB 17 666 1 550 284Hyresbostäder i Norrköping AB130 632 63 168 3 508 257Norrköpings Hamn och Stuveri AB15 870 2 171 121 368 2Eventfastigheter i Norrköping AB20 654 69 802 644 965Etablering Norrköping AB4 734 9 029 116 321Norrköping Vatten AB27 956 22 052 617 821Upplev Norrköping AB6 622 15 497 3 228 5 048Norrköping Airport AB1 487 35 094 1 588 7Fastighets AB Butangia17 2 514Norrköping Spårvägar AB5 488 9 775 125 167Norrköping Visualisering AB6 415 12 218 6 280AB Norrköping Idrottspark13 144 24 265 305 250Bidrag, tillskott och utdelningar, tkrÄgartillskottKoncernbidragEnhet Givna Mottagna Givna MottagnaKommunenNorrköping Rådhus AB 50 000 20 973Hyresbostäder i Norrköping AB 15 000Norrköpings Hamn och Stuveri AB 50 000 7 000Eventfastigheter i Norrköping AB 300Etablering Norrköping AB 300Norrköping Vatten AB 3 000Upplev Norrköping AB 2 012Norrköping Airport AB 234Fastighets AB Butangia 50Norrköping Spårvägar AB 2 899


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNSammanställda räkenskaper49Fem år i sammandragI de sammanställda räkenskaperna nedan benämndkoncernen ingår <strong>kommun</strong>en och dess dotterföretag därägarandelen är mer än 50 procent.2007 bildades Norrköping Rådhus AB som är helägtav Norrköpings <strong>kommun</strong> och koncernen är nu en äktabolagskoncern. Norrköping Rådhus är för närvarandeägare av tio dotterbolag varav fem är egna koncerner.Norrköpings<strong>kommun</strong>8 589Antal anställda <strong>2010</strong>Dotterföretagen425Totalt är det 9 014 tillsvidare anställdai <strong>kommun</strong>en och dotter företagen.Koncernen <strong>2010</strong> 2009 2008 2007 2006Årets resultat, mnkr 310 287 93 286 122Tillgångar, mnkr 12 868 12 056 11 487 10 460 9 860Tillgångar, per invånare, kr 99 948 93 274 89 700 82 572 78 589Skulder och avsättningar, mnkr 7 012 7 362 7 088 5 656 5 360Skulder och avsättningar, per invånare, kr 53 921 56 959 55 349 44 648 42 718Eget kapital, inkl reserver, mnkr 5 031 4 694 4 399 4 804 4 500Eget kapital, per invånare, kr 38 550 36 318 34 351 37 919 35 866Rörelsekapital, mnkr 1 -2 763 -2 415 -129 -1 553 -1 354Balanslikviditet, procent 2 36 33 90 36 34Soliditet, procent 3 39 39 38 46 46Skuldsättningsgrad, procent 4 55 55 62 54 541Omsättningstillgångar minus korta skulder. 2 Omsättningstillgångar dividerat med korta skulder.3Eget kapital dividerat med tillgångar. 4 Skulder dividerat med tillgångar.Kommunen<strong>2010</strong> 2009 2008 2007 2006Antal invånare 31 december 130 050 129 542 128 060 126 680 125 463Kommunal utdebitering per 100 kr 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45Verksamhetens nettokostnader, mnkr, exkl. avskrivningar -5 621,0 -5 276,1 -5 362,1 -4 886,5 -4 455,9Skatteintäkter och <strong>kommun</strong>alutjämning, mnkr 5 942,5 5 674,6 5 488,6 5 190,2 4 904,0Finansnetto, mnkr 43,7 63,6 128,7 84,7 49,6Nettokostnadernas och finansnettots andel avskatteintäkter och <strong>kommun</strong>al utjämning, procent93,9 91,9 95,4 92,5 89,9Tillgångar, totalt, mnkr 13 411 12 782,4 12 283,3 11 213,2 9 159,2Tillgångar per invånare, kr 103 124 98 894 95 918 88 516 73 003Skulder, totalt, mnkr 6 676 6 344,0 6 183,0 5 240,8 4 822,6Skulder per invånare, kr 51 334 49 081 48 282 41 370 38 439Nettolåneskuld, totalt, mnkr 0 0 0 0 0Nettolåneskuld per invånare, kr 0 0 0 0 0Nettotillgång, totalt, mnkr 699 774 530 732 918Nettotillgång per invånare, kr 5 375 5 975 4 139 5 778 7 317Eget kapital, totalt, mnkr 6 279 6 100,0 5 821,6 5 747,6 4 169,9Soliditet *, procent (eget kapital och tillgångar) 47 48 47 51 46* Inklusive internbankens vidareutlåning till <strong>kommun</strong>ala bolag.


50 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Sammanställda räkenskaperResultaträkningKoncernenKommunenmnkr Not <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009Verksamhetens intäkter 1 2 385 2 378 1 267 1 326Verksamhetens kostnader 2 -7 500 -7 342 -6 888 -6 602Avskrivningar 3 -361 -318 -186 -184Verksamhetens nettokostnader -5 476 -5 283 -5 807 -5 460Skatteintäkter 4 4 495 4 406 4 495 4 406Kommunal utjämning m.m. 5 1 447 1 269 1 447 1 269Finansiella intäkter 6 97 128 280 301Finansiella kostnader 7 -235 -236 -236 -238Resultat före extraordinäraposter och skatt328 284 179 278Minoritetens andel i årets reslultat -18Aktuell skatt 3Årets resultat 310 287 179 278


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNSammanställda räkenskaper51BalansräkningKoncernenKommunenmnkr Not <strong>2010</strong>-12-31 2009-12-31 <strong>2010</strong>-12-31 2009-12-31TillgångarAnläggningstillgångarImmateriella 0 3 0 0MateriellaMark, byggnader och anläggningar 8 9 005 8 808 3 663 3 507Maskiner och inventarier 9 1 358 1 205 299 383FinansiellaVärdepapper, andelar och bostadsrätter 10 35 11 250 211Pensionsfonden 11 781 746 781 746Långfristiga fordringar 12 159 84 6 967 6 853Summa anläggningstillgångar 11 338 10 856 11 960 11 700OmsättningstillgångarFörråd 13 5 5 1 1Kortfristiga fordringar 14 1 504 1 177 1 447 1 079Kassa och bank 15 21 18 3 2Summa omsättningstillgångar 1 530 1 200 1 451 1 082Summa tillgångar 12 868 12 056 13 411 12 782Eget kapital, avsättningar och skulderEget kapital 16 5 031 4 694 6 279 6 100Avsättningar för pensioner, inkl löneskatt 17 286 251 285 250Avsättning för uppskjuten skatt 436 436 0 0Övriga avsättningar 18 102 100 171 99Negativ goodwill 1 1 0 0Långfristiga skulder 19 2 719 2 959 2 703 3 001Kortfristiga skulder 20 4 293 3 615 3 973 3 332Summa eget kapital, avsättningaroch skulder12 868 12 056 13 411 12 782Ställda panter 1 1 0 0AnsvarsförbindelserAnsvars- och borgensförbindelser 21 13 14 12 13Pensionsförpliktelser 22 2 810 2 954 2 804 2 950


52 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Sammanställda räkenskaperKassaflödesanalysKoncernenKommunenmnkr <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009Den löpande verksamhetenÅrets resultat 310 287 179 278Justering för av- och nedskrivningar 361 318 186 184Justering för gjorda avsättningar 48 56 117 59Justering för övriga ejlikviditetspåverkande posterMedel från verksamheten föreförändring av rörelsekapital8 15 -39 -80727 676 443 441Ökning/minskning kortfristiga fordringar -327 -66 -367 1 483Ökning/minskning förråd och varulager 0 1 0 1Ökning/minskning kortfristiga skulder 667 796 631 732Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 085 1 407 707 2 657InvesteringsverksamhetenFörsäljning av immateriella anläggningstillgångar 3 -1 0 0Investering i materiella anläggningstillgångar -876 -980 -403 -463Försäljning av materiella anläggningstillgångar 165 119 166 133Investering i finansiella anläggningstillgångar -143 -199 -159 -302Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 102 294 102 294Kassaflöde från investeringsverksamheten -749 -767 -294 -338FinansieringsverksamhetenAmortering av skuld -240 -578 -298 -572Ökning av långfristiga fordringar -75 -59 -114 -1 748Kassaflöde från finansieringssverksamheten -315 -637 -412 -2 320Årets kassaflöde 3 3 1 -1Likvida medel vid årets början 18 15 2 3Likvida medel vid årets slut 21 18 3 2


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNSammanställda räkenskaper53NoterKoncernenKommunenmnkr <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009Not 1: Verksamhetens intäkterVerksamhetens intäkter enligt redovisningen 2385 2 378 3 544 3 616Eliminering interna mellanhavanden -2 277 -2 290Summa 2 385 2 378 1 267 1 326Jämförelsestörande intäkter:Överskott vid fastighetsförsäljning 21 49 21 80Not 2: Verksamhetens kostnaderVerksamhetens kostnader enligt redovisningen -7 450 -7 342 -9 165 -8 892Eliminering interna mellanhavanden 2 277 2 290Summa -7 450 -7 342 -6 888 -6 602Jämförelsestörande kostnader:Avgångsvederlag, <strong>kommun</strong>en -5 -1 -5 -1Flygplatssatsning 0 0 -78 0Lägre kostnad FORA försäkring 11 49 11 49Avsättning till kompetensutvecklingsfond -2 -24 -2 -35Not 3: AvskrivningarAvskrivningar enligt plan -361 -318 -186 -184Not 4: SkatteintäkterEgna skatteintäkter, preliminärt 4 433 4 556 4 433 4 556Slutavräkning 2009 3 0 3 0Justering <strong>2010</strong> 59 0 59 0Slutavräkning 2008 0 4 0 4Justering 2009 0 -155 0 -155Summa 4 495 4 405 4 495 4 405Not 5: Kommunal utjämning m.m.Kostnadsutjämning 11 20 11 20Statligt utjämningsbidrag 1 003 1 031 1 003 1 031Regleringsbidrag/avgift staten 33 -63 33 -63LSS-utjämning 82 91 82 91Fastighetsavgift 192 190 192 190Tlllfälligt konjunkturstöd 126 0 126 0Summa 1 447 1 269 1 447 1 269Not 6: Finansiella intäkterRänteintäkter 88 110 76 106Ränteintäkter koncernbolag 0 0 185 177Utdelningar 0 2 0 2Övriga finansiella intäkter 9 16 19 16Summa 97 128 280 301


54 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Sammanställda räkenskaperKoncernenKommunenmnkr <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009Not 7: Finansiella kostnaderRäntekostnader lån -227 -222 -220 -226Räntekostnader lån koncernbolag 0 0 -13 -3Räntebidrag 1 1 1 1Kreditivränta 0 0 5 5Ränta pensionsskuld -4 -10 -4 -10Övriga finansiella kostnader -5 -5 -5 -5Summa -235 -236 -236 -238Not 8: Mark, byggnader och anläggningarIngående anskaffningsvärde 11 525 10 955 5 057 4 733Inköp 450 871 353 447Försäljningar -71 -167 -87 -123Omklassificeringar 40 -134 0 0Summa utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 944 11 525 5 323 5 057Ingående anskrivningar -2 430 -2 241 -1 550 -1 429Försäljningar 3 -1 19 0Årets avskrivningar -228 -188 -129 -121Summa utgående ackumulerade avskrivningar -2 655 -2 430 -1 660 -1 550Ackumulerade uppskrivningar 6 7 0 0Ackumulerade nedskrivningar -290 -294 0 0Summa utgående restvärde 9 005 8 808 3 663 3 507Not 9: Maskiner och inventarierIngående anskaffningsvärde 2 175 1 821 794 716Inköp 261 230 67 78Försäljningar -132 -3 -129 0Omklassificeringar 125 127 0 0Summa utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 429 2 175 732 794Ingående avskrivningar -970 -851 -411 -356Försäljningar 32 2 31 0Årets avskrivningar -133 -121 -53 -55Summa utgående ackumulerade avskrivningar -1 071 -970 -433 -411Summa utgående restvärde 1 358 1 205 299 383Not 10: Värdepapper, andelaroch bostadsrätterAktier och andelarNorrköping Rådhus AB 0 0 200 201Övriga aktieinnehav 6 2 21 2Andel Kommuninvest 6 6 6 6Summa aktier och andelar 12 8 227 209


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNSammanställda räkenskaper55KoncernenKommunenmnkr <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009Obligationer och andra värdepapper 0 0 0 0Kommuninvest 21 0 21 0Summa obligationer och andra värdepapper 21 0 21 0Bostadsrätter 2 2 2 2Totalt värdepapper, andelar och bostadsrätter 35 10 250 211Not 11: PensionsfondenAktier 312 268 312 268Obligationer 400 411 400 411Kassa/bank 69 67 69 67Bokfört värde 781 746 781 746Marknadsvärde 888 815 888 815Not 12: Långfristiga fordringarNorrköping Rådhus AB 0 0 6 525 6 715Övriga långfristiga fordringar 159 84 442 138Summa långfristiga fordringar 159 84 6 967 6 853Not 13: Förråd och lagerFörråd och lager 0 1 1 1Not 14: Kortfristiga fordringarKundfordringar 117 113 48 61Utlåning till <strong>kommun</strong>ala bolag 6 86Övriga kortfristiga fordringar 1 392 1 069 1 393 932Summa 1 509 1 182 1 447 1 079Not 15: Kortfristiga värdepapper,kassa och bankKassa och bank 21 18 3 2Summa kortfristiga värdepapper 21 18 3 2Not 16: Eget kapitalIngående balans 4 694 4 399 6 100 5 822Årets resultat 310 287 179 278Nettoeffekt av förändringar i koncernen 8 8 0 0Minoritetsintresse 19 0 0 0Utgående balans 5 031 4 694 6 279 6 100Varav:Balanserat resultat mot lagstadgat balanskrav 261 261 261 261Markering för framtida omstruktureringsåtgärder inominfrastrukturen156 162 156 162Ackumulerat resultat avfallshanteringen, markering förbiogasanläggning (resultat 15 mnkr 2009)49 31 49 31Pensionsreserv (se redovisningsprinciper sid 77) 235 178 235 178Utvecklingsstiftelsen 5 5 5 5Social investeringsfond 40 15 40 15Kultur 5 0 5 0


56 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Sammanställda räkenskaperKoncernenKommunenmnkr <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009Not 17: Avsättningar till pensionerIngående avsättning 250 225 250 225Pensionsutbetalningar -20 -14 -20 -14Avsatt till pensioner 1 0 0 0Nyintjänad pension 23 24 23 24Ränte- och basbeloppsuppräkningar 5 10 5 10Förändring av löneskatt 7 5 7 5Förändring av försäkringstekniska grunder, övrigt 20 0 20 0Utgående avsättning 286 250 285 250* varav 3 mnkr avser visstidspensioner till två tjänstemänoch åtta förtroendevaldaNot 18: Övriga avsättningarRerdovisat värde vid årets början 100 54 99 54Nya avsättningar 15 46 85 45Ianspråktagna avsättningar -13 0 -13 0Utgående avsättning 102 100 171 99specifikation utgående avsättning:Skadefond 20 12 15 12Miljötekniskt centrum, MTC 1 2 1 2Personalaktivitet 1 0 1 0Reservvattentäkt 0 10 0 10Flygplats 0 0 74 0Tågleasing 15 15 15 15Citybanan 18 17 18 17Kompetensutveckling 37 35 37 35Omstruktureringsåtgärder 2 4 2 4Resultatreglering 8 4 8 4Övriga avsättningar 0 1 0 0Summa 102 100 171 99Not 19: Långfristiga skulderLån i banker och kreditinstitut 2 050 2 450 2 050 2 450Övriga långfristiga skulder 104 86 88 128Checkkredit 565 423 565 423Summa 2 719 2 959 2 703 3 001Not 20: Kortfristiga skulderLeverantörsskulder 420 368 300 267Källskatt 50 50 50 50Skuld till <strong>kommun</strong>ala bolag 53 37Kortfristiga låneskulder 2 344 1 600 2 344 1 600Semesterskuld 184 183 184 183Övriga kortfr skulder, upplupna kostnader ochförutbetalda intäkter 1 295 1 414 1 042 1 195Summa 4 293 3 615 3 973 3 332


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNSammanställda räkenskaper57KoncernenKommunenmnkr <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009Not 21: Ansvars- och borgensförbindelser *Borgen inom bostadssektornStatliga bostadslån 3 4 3 4Annan borgenRacketstadion 4 4 4 4Åby Tennisklubb 4 4 4 4Marieborgs FolkhögskolaStiftelsen Hellmarksgården 1 1 1 1Garantiförbindelse 0Övrig ansvarsförbindelse 1 1Summa 13 14 12 13Not 22: PensionsåtagandenKommunens ansvarsförbindelse enligt SPP för pensionerintjänade före 1998-01-01Bolagen 6 42 804 2 950 2 804 2 950Summa 2 810 2 954 2 804 2 950I beloppen ingår särskild löneskatt. Pensionsutfästelser omvisstidspension finns för tolv förtroendevalda.* Norrköpings <strong>kommun</strong> har i november 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvesti Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 260 <strong>kommun</strong>er som per<strong>2010</strong>-12-31 var medlemmar i Kommunivests ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerarfördelningen av ansvar mellan medlems<strong>kommun</strong>erna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämndborgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel somrespektive medlems<strong>kommun</strong> lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlems<strong>kommun</strong>ernasrespektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Norrköping <strong>kommun</strong>s ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse,kan noteras att per <strong>2010</strong>-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till183 455 180 724 kronor och totala tillgångar till 178 833 146 269 kronor. Kommunens andel av de totalaförpliktelserna uppgick till 1 933 517 408 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till1 886 057 009 kronor.


58 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Sammanställda räkenskaperÖvriga tilläggsupplysningarLeasingRådet för <strong>kommun</strong>al redovisning har 2006utfärdat en omarbetad rekommendation (Nr 13:12006) kring redovisning av leasingavtal.Rekommendationen skiljer på två typer avleasingavtal, finansiella eller operationella.Ett finansiellt leasingavtal kan sägas motsvaraett köp av objektet i fråga medan ett operationelltleasingavtal motsvarar hyra av objektet.Avgörande för klassificeringen av leasingavtalenär i vilken omfattning de ekonomiska risker ochfördelar som är förknippade med ägandet av detaktuella leasingobjektet finns hos leasegivaren ellerhos leasetagaren. Vid klassificeringen ska väsentlighetsprincipentillämpas.Ett leasingavtal med en avtalstid om högst treår får redovisas som ett operationellt avtal oavsettom det annars uppfyller kriterierna för ett finansielltavtal.Finansiella leasingavtal ska redovisas i resultatoch balansräkningen medan det för operationellaleasingavtal föreligger upplysningsplikt.Leasingavgifter och i nuläget kända framtidabelopp framgår av tabellen nedan.Operationell leasing med avtalstid längre än 36 månader, mnkrLeasingobjektetFörfallotidpunktInom ett år Senare än ett årmen inom fem årSenare än fem årLokaler 132 442 537 268 1 185 919Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningarRådet för <strong>kommun</strong>al redovisning har 2009 utfärdaten rekommendation nr 18 kring redovisningav intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar.Denna rekommendation gäller från <strong>2010</strong>. Rekommendationeninnebär att i den mån en avgift ellerett bidrag är hänförbart till en investering, skainkomsten intäktsföras på ett sätt som återspeglarinvesteringens nyttjande och förbrukning. Dendel av inkomsten som inte uppfyller kriteriernaför intäkt periodiceras och redovisas som skuldpå balansräkningen. Intäkter från avgifter, bidragoch försäljningar framgår av tabellen nedan.Koncernen KommunenFörutbetalda intäkter som regleras över flera år <strong>2010</strong> <strong>2010</strong>Investeringsbidrag Söderleden 4 4Återstående antal år 33 33Summa förutbetalda intäkter 4 4


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNSammanställda räkenskaper59RedovisningsprinciperAllmänna redovisningsprinciperKommunen följer gällande redovisningslag för<strong>kommun</strong>er och i huvudsak de rekommendationersom utfärdats av Rådet för <strong>kommun</strong>al redovisning.De <strong>kommun</strong>ala bolagen följer Bokföringsnämndensallmänna råd.Sammanställda räkenskaperSyftet med de sammanställda räkenskaperna, den<strong>kommun</strong>ala motsvarigheten till koncernredovisning,är att ge en sammanfattande bild av <strong>kommun</strong>enstotala ekonomiska ställning och åtaganden.Den omfattar all <strong>kommun</strong>al verksamhet där<strong>kommun</strong>en har ett bestämmande eller betydandeinflytande, oavsett om den bedrivs i förvaltningsorganisation,i <strong>kommun</strong>ala bolag eller i uppdragsföretag.Den sammanställda redovisningen har upprättatsenligt förvärvsmetoden med proportionellkonsolidering. Förvärvsmetoden innebär att egetkapital i de förvärvade företaget vid förvärvstidpunkteneliminerats.I redovisningen ingår endast kapital som intjänatsefter förvärvet. Med proportionell konsolideringmenas att i den sammanställda redovisningeningår så stor del av dotterföretagets eller intresseföretagetsresultat- och balansräkning som svararmot <strong>kommun</strong>ens ägarandel.I balansräkningen uppdelas de obeskattadereserverna i en del som uppskjuten skatt underavsättningar och i en del under eget kapital.Med dotterföretag avses de företag där <strong>kommun</strong>eninnehar en röstandel på minst 50 procentoch väsentligt inflytande. Företag där ägarandelenär mindre än 50 procent konsolideras inte eftersomdessa endast har marginell betydelse för koncernen.Från och med 1 januari 2002 tillämpas ibolagen Bokföringsnämndens allmänna råd ochredovisning av inkomstskatter (BFNAR 2001:1).Detta innebär att <strong>kommun</strong>koncernen redovisaruppskjuten skatt för temporära skillnader mellanredovisade och skattemässiga värden på tillgångaroch skulder.Interna mellanhavanden av betydelse har eliminerats.AnläggningstillgångarAnläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnadenreducerat med eventuella investeringsbidragmed avdrag för planenlig avskrivning.Som anläggningstillgång aktiveras tillgångar medvärden överstigande 1,5 prisbasbelopp och envaraktighet på minst tre år.Lånekostnader för en tillgång som tar betydandetid i anspråk att färdigställa inräknas ianskaffningsvärdet.Intäkter från avgifter, bidrag ochförsäljningDet är en ny rekommendation som gäller från ochmed <strong>2010</strong>, som innebär att intäkter ska redovisasenligt matchningsprincipen. Till exempel skainkomsterna intäktsföras i takt med att investeringsobjektenskrivs av över sina respektive nyttjandeperioder.För 2009 har RedovisningsrådetsRR 11 tillämpats.KapitalkostnaderAvskrivning sker på tillgångarnas historiskaanskaffningsvärde och avskrivningstiden bedömsefter tillgångens nyttjandeperiod. Viss vägledningfinns att få i Rådet för <strong>kommun</strong>al redovisningsidéskrift. Avskrivningar påbörjas kalenderåretefter att anläggningstillgången tas i bruk. Internräntaberäknas på anläggningstillgångarnas bokfördavärde.LåneskuldAvser lån med löptider överstigande ett år. Kommandeårs amorteringar klassificeras som kortfristigaskulder. Från och med 1997 redovisas upptagnalån i <strong>kommun</strong>en efter återstående löptid.Större delen av <strong>kommun</strong>ens upplåning görsmed kort räntebindning. För att uppnå önskadrisknivå avseende räntebindning i låneportföljenanvänds derivatinstrument, främst ränteswapar. Ibokslutet <strong>2010</strong> balanseras 30 mnkr för kommandeomstruktureringar i låneportföljen.PensionsåtagandenPensionsförmåner som intjänats före år 1998redovisas som ansvarsförbindelse. Garanti- ochvisstidspensioner samt pensionsförmåner intjänadefrån och med år 1998 redovisas i balansräkningensom avsättning för pensioner och liknandeförpliktelser. Dock redovisas den del av pensions­


60 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Sammanställda räkenskaperförmåner intjänade från och med år 2000 sompersonalen får placera individuellt som kortfristigskuld. I samtliga belopp ingår löneskatt.Finansiella tillgångarEnligt Rådet för <strong>kommun</strong>al redovisnings rekommendationska det bokförda värdet på finansiellatillgångar redovisas till det lägsta värdet avanskaffningsvärdet och det verkliga värdet påbalansdagen. Placeringar som vid placeringstillfällethar en lång löptid och är avsedda att innehastill deras förfall klassificeras som finansiellaanläggningstillgångar. Värdering av finansiellaanläggningstillgångar sker enligt portföljmetoden.Kapitalgaranterade produkter som ska innehastill förfall värderas lägst till det kapitalgaranteradebeloppet och obligationer som ska innehas till förfallvärderas lägst till upplupet anskaffningsvärde.PensionsfondFrån och med 2002 klassificeras samtliga placeringari pensionsfonden som anläggningstillgångari enlighet med Rådet för <strong>kommun</strong>alredovisnings rekommendationer 9:2001.PensionsförpliktelserSveriges Kommuner och Landsting har i cirkulär2005:96 tydliggjort olika sätt att hanteratillgångar för pensionsförpliktelser. Norrköpings<strong>kommun</strong> särredovisar resultat från pensionsfondensom en pensionsreserv inom det egna kapitaletatt använda för framtida pensionsutbetalningar.Uppbyggnad och framtida disponering avpensionsreserven avräknas årets resultat i balanskravsutredningen.BalanskravFrån och med 2000 omfattas <strong>kommun</strong>erna avkrav på att uppnå ekonomisk balans. Kommunenredovisar resultatet enligt regelverket för balanskravet.Interna redovisningsprinciperInternräntan för <strong>2010</strong> var fem procent.Sociala avgifter har bokförts i form av procentuellapersonalomkostnadspålägg i samband medlöneredovisningen. Periodisering har skett. Personalomkostnadpåläggethar interndebiterats nämndernamed 40,93 procent för samtliga anställda.Po-pålägget för <strong>2010</strong>, som fastställdes i december2009, innebar en sänkning med 1,05 procent.Sänkningen hann inte beaktas i budgeten för<strong>2010</strong>. Utöver detta reviderades po-pålägget medytterligare 0,52 procentenheter i oktober <strong>2010</strong>.


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNEkonomisk Översikt <strong>kommun</strong>en61Ekonomisk översiktÅrets resultat mot budget för <strong>kommun</strong>enResultat mot budget Budget Resultat AvvikelseVerksamhetens intäkter och kostnader -5 712,0 -5 621,0 91,0Avskrivningar -177,8 -186,3 -8,5Verksamhetens nettokostnader -5 889,8 -5 807,3 82,5Skatteintäkter 4 410,7 4 494,9 84,2Kommunal utjämning mm 1 460,7 1 447,6 -13,1Finansnetto 18,4 43,7 25,3Årets resultat 0,0 178,9 178,9Nämnd Budget Resultat AvvikelseKommunfullmäktige -11,2 -10,8 0,4Kommunrevisionen -4,2 -3,8 0,4Kommunstyrelsen, inkl serviceenheter 5 651,8 5 747,9 96,1Valnämnden -2,2 -1,9 0,3Överförmyndaren -9,9 -10,3 -0,4Symfoniorkestern -37,7 -37,5 0,2Barn- och ungdomsnämnden -1 864,7 -1 859,7 5,0Gymnasienämnden -480,3 -479,5 0,8Arbetsmarknads- och vuxen utbildningsnämnden -401,8 -414,1 -12,3Kultur- och fritidsnämnden -199,2 -199,2 0,0Vård- och omsorgsnämnden -1 688,6 -1 630,6 58,0Socialnämnden -354,2 -361,1 -6,9Stadsplaneringsnämnden -25,1 -52,1 -27,0Tekniska nämnden -174,8 -201,8 -27,0Kollektivtrafiknämnden -276,4 -276,2 0,2Byggnads- och miljöskydds nämnden -32,5 -30,4 2,1Egenfinansiering investering -59,0 0,0 59,0Budgetreglerad avsättning pension -30,0 0,0 30,0Avvikelse mot budget 0,0 178,9 178,9


62 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Ekonomisk Översikt <strong>kommun</strong>enKommunstyrelsen redovisar ett överskott på96 mnkr. Under <strong>kommun</strong>styrelsen redovisas<strong>kommun</strong>ens samlade intäkter avseende <strong>kommun</strong>alskatt,<strong>kommun</strong>al utjämning och den finansiellaverksamheten. Skatteintäkter och <strong>kommun</strong>alutjämning redovisar i förhållande till budgetett överskott på 71 mnkr. I överskottet en positivslutavräkning på skatterna för 2009 på 3 mnkrsamt en positiv delavräkning för <strong>2010</strong> på59 mnkr.Den finansiella verksamheten redovisar ettöverskott på 25,3 mnkr. I finansnettot ingår blandannat ett realiserat resultat för pensionsfonden pånärmare 17 mnkr samt en ränteintäkt från NorrköpingRådhus AB på 18 mnkr.Realisationsvinster vid fastighetsförsäljningaruppgår till 21 mnkr. Försäkringar och personalomkostnadspålägg(po-pålägg) redovisar ett stortöverskott på drygt 40 mnkr. I december 2009fattades det definitiva beslutet om po-pålägget för<strong>2010</strong>. Beslutet innebar en kraftig sänkning av försäkringsdeleni po-pålägget. I och med att beslutetkom så sent på året var inte sänkningen beaktadi budgeten för <strong>2010</strong>. Ett överskott motsvarandedrygt 26 mnkr redovisas därför under <strong>kommun</strong>styrelsen.I oktober <strong>2010</strong> reviderades avgifternapå nytt avseende avtalsgruppsjukförsäkringen(AGS-KL), vilket för Norrköpings del innebarplus 11 mnkr.På kostnadssidan ingår 78 mnkr avseende köp avflygplatsverksamhet från Norrkoping Airport AB.Köpet finansieras genom ianspråktagande av markerademedel inom eget kapital för infrastruktur.Barn- och ungdomsnämnden redovisar ettöverskott efter avsättning till framtida resultatregleringpå 5 mnkr. Det positiva resultatet ären effekt av resultatregleringen som införts inomnämnden. Resultatregleringen gäller under <strong>2010</strong>-2012 och där alla enheter under en treårsperiodska ha balans i sitt resultat. Enheterna får ta medsig ett överskott med max 2 procent av omslutningenoch underskott i sin helhet till kommande år.Socialnämnden redovisar ett underskott på7 mnkr. Underskottet beror främst på fler placeradebarn och unga i HVB-hem, hem för vårdeller boende samt kraftigt ökade vårdtider förvuxna. Den köpta institutionsvården för barnoch unga kostade totalt 91 mnkr vilket är enökning med 12 mnkr i förhållande till 2009. Denköpta institutionsvården för vuxna kostade totalt29 mnkr vilket är en ökning med 9 mnkr i jämförelsemed 2009.Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndenredovisar ett underskott på 12 mnkr.Underskottet förklaras av ökade kostnader för försörjningsstöd.Kostnaderna uppgick till 234 mnkrvilket är en ökning med 12 procent i jämförelsemed 2009. Antalet hushåll med beslut om försörjningsstödökade med drygt 300 hushåll.Från den 1 december <strong>2010</strong> är arbetsförmedlingenhuvudansvarig för flyktingintroduktionen.Det innebär att arbetsmarknadskontoretsverksamhetsgren flyktingintroduktion avvecklatsunder året.Vård- och omsorgsnämnden redovisar ettöverskott på 58 mnkr. 31 mnkr avser överskottinom vård- och omsorgskontorets sju verksamhetsområden,varav 15 mnkr inom äldreomsorgensamt 16 mnkr inom verksamheter för personermed funktionsnedsättning. Överskottet är kopplattill att verksamheten haft en lägre bemanning änbudgeterat. Att budgeterade tjänster inte använtsunder året beror till stor del på svårigheter attrekrytera sjuksköterskor samt att få in vikarier vidsemestrar och övrig frånvaro.I övrigt redovisar vård- och omsorgsnämndenöverskott bland annat vad gäller avgiftsintäkterinom äldreomsorgen samt att budget för oförutseddabehov inte har behövt ianspråktas.Stadsplaneringsnämnden redovisar ett underskottpå 27 mnkr. Underskottet kan i sin helhetförklaras av den snörika vintern. Snöskottningav tak och borttagning av istappar kostade 11mnkr. Totalt skottades cirka 175 tak och sommest var runt 100 personer engagerade i arbetet.Snöröjning och halkbekämpning kostade 6 mnkr.Antalet snöröjningstillfällen uppgick till cirka30 att jämföra med 10-15 tillfällen ett normalår.Ett stort antal fastigheter drabbades dessutom avomfattande vattenskador i form av läckage ochfasadskador till en kostnad av 10 mnkr.Tekniska nämnden har också haft höga kostnaderkopplade till den snörika vintern. För vinterväghållningenbudgeteras årligen 12 mnkr. <strong>2010</strong>överskreds den budgeterade kostnaden med 48mnkr, varav skador på vägar utgör 13 mnkr.Nämnden redovisar totalt ett underskott på27 mnkr. Den taxefinansierade avfallsverksamhetenredovisar ett positivt resultat på 18 mnkr.För redovisning av samtliga nämnders resultathänvisas till årsredovisningens del 2.


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNEkonomisk Översikt <strong>kommun</strong>en63BalanskravsutredningSedan år 2000 gäller ett lagstadgat krav omekonomi i balans för <strong>kommun</strong>er och landsting.Balanskravet innebär att <strong>kommun</strong>ens intäkter skaöverstiga kostnaderna. Eventuella underskott skaåterställas inom de närmsta tre åren och <strong>kommun</strong>fullmäktigeska anta en åtgärdsplan för huråterställandet ska ske.Vid avstämning av <strong>kommun</strong>ens resultat motbalanskravet utgör resultaträkningen grund. För<strong>2010</strong> avräknas från årets resultat realisationsvinstervid fastighetsförsäljningar på 21,3 mnkr,pensionsfondens realiserade resultat på 16,7 mnkr,den budgeterade avsättningen för framtidapensioner på 30,0 mnkr samt överskott i denavgifts finansierade avfallhanteringen 18,4 mnkr.Till årets resultat läggs 78 mnkr för satsning påflygplatsen.Kommunen har sedan balanskravet infördes år2000 ett ackumulerat balanserat positivt resultatpå sammanlagt 261 mnkr, vilket särredovisasinom det egna kapitalet.Årets resultat och balanskravsutredningResultat <strong>kommun</strong>en <strong>2010</strong> 2009 2008 2007 2006Verksamhetens nettokostnad -5 807,3 -5 459,7 -5 538,3 -5 054,0 -4 609,8Skatteintäkter 4 494,9 4 405,6 4 342,1 4 142,7 3 988,0Kommunal utjämning m m 1 447,6 1 269,0 1 146,50 1 047,50 916Finansnetto 43,7 63,5 128,7 84,7 49,6Årets resultat föreextraordinära poster178,9 278,4 79,0 220,9 343,8Extraordinära intäkter 0 0 0 1 356,8 0Extraordinära kostnader 0 0 -5,0 0 0Årets resultat 178,9 278,4 74,0 1 577,7 343,8BalanskravsutredningÅrets resultat 178,9 278,4 74,0 1 577,7 343,8AvgårRealisationsvinster -21,3 -104,0 -8,6 -1 396,6* -105,3Orealiserade vinster på värdepapperRealiserat resultat pensionsfonden -16,7 -7,5 -12,7 -35,3 -19,0Budgeterad markering för framtida pensioner -30,0 -33,0 -29,0Markering inom eget kapital för avfallshanteringens resultat -18,4 -14,7 -16,1Intäkter på grund av förändrad redovisningsprincipTillkommerOrealiserade förluster på värdepapperKostnader på grund av förändrad redovisningsprincip 7,9Kostnader för omstrukturerings åtgärderSatsning på flygplats 78,0 87,0Årets resultat mot balanskrav 170,5 119,2 94,6 145,8 227,4Avgår budgeterade medel för egenfinansiering av investeringar -59,0 -65,0 -60,0 -15,0 -5,0Markering inom det egna kapitalet för framtida omstruktureringsåtgärder-72,1 -33,8 -65,0 -150,0inom infrastrukturenMarkering inom eget kapital för social investeringsfond ** -24,4 -15,4Markering inom eget kapital för Utvecklingsstiftelsen -5,0Markering inom eget kapital för kultur -5,0Extra markering inom eget kapital för pensioner -10,0Till balanserat resultat avsatt inom eget kapital 0 0 34,6 65,8 72,4* Varav 1 356,8 mnkr avser realisationsvinst vid bildandet av äkta koncern.** 18,4 mnkr enligt beslut i <strong>kommun</strong>fullmäktige <strong>2010</strong>-06-21 samt 6,0 mnkr markering i <strong>2010</strong> års bokslut.


64 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Ekonomisk Översikt <strong>kommun</strong>enSkatteintäkter och <strong>kommun</strong>al utjämningKommunalekonomisk utjämning2005 infördes ett nytt system för <strong>kommun</strong>alekonomiskutjämning. I korthet kan förändringenbeskrivas som att det tidigare generella statsbidragetoch inkomstutjämningen ersatts av ett statligtutjämningsbidrag vilket garanterar 115 procentav <strong>kommun</strong>ernas medelskattekraft. Räcker inteanslagets nivå till att finansiera den garanteradenivån justeras detta genom att <strong>kommun</strong>erna självafår betala en regleringsavgift. Överstiger anslagetsnivå den garanterade nivån betalar staten ut ettregleringsbidrag. Inom ramen för anslaget finansierasäven de av regeringen föreslagna införandebidragensamt det nyinrättade strukturbidraget.Inom systemet för <strong>kommun</strong>alekonomiskutjämning finns också ett system för utjämning avstrukturellt betingade kostnadsskillnader mellanlandets <strong>kommun</strong>er. De <strong>kommun</strong>er som har relativtsett ogynnsamma strukturella förhållandenfår ett tillägg medan de <strong>kommun</strong>er som har enrelativt sett gynnsam struktur får ett avdrag påsina skatteinkomster. Totalt sett ska tilläggen ochavdragen i kostnadsutjämningen ta ut varandra.Systemet kräver därmed inget tillskott av statligamedel.Kommunal fastighetsavgiftDen statliga fastighetsskatten har avskaffats ochersatts med en <strong>kommun</strong>al fastighetsavgift frånoch med den 1 januari 2008. Avgiften är 6 000kronor för småhus, dock högst 0,75 procent avtaxeringsvärdet och 1 200 kronor per lägenheti fler bostadshus, dock högst 0,4 procent avtaxerings värdet. Avgiften indexuppräknas ochknyts till inkomstbasbeloppet. Utbetalning till<strong>kommun</strong>erna kommer de första åren ske utifrånkronor per invånare. Preliminärt utfall för Norrköpings<strong>kommun</strong> år <strong>2010</strong> är att <strong>kommun</strong>en får192 305 tkr i fastighetsavgifter.LSS-utjämningFrån år 2004 infördes ett nytt system för kostnadsutjämningmellan landets <strong>kommun</strong>er för denverksamhet som omfattas av lagen om stöd ochservice till vissa funktionshindrade (LSS). Systemetutgår från antalet beslut per insats för alla trepersonkretsar som <strong>kommun</strong>en har kostnader för.En strukturkostnad beräknas fram för <strong>kommun</strong>engenom att multiplicera antalet beslut med riketsgenomsnittliga nettokostnad för respektive insats.Därutöver justeras den enskilda <strong>kommun</strong>ensstrukturkostnad med hänsyn till ett koncentrationsindexoch ett personalkostnadsindex.Utfallet för Norrköpings <strong>kommun</strong>s del framgårav tabellen nedan.SkatteintäkterNedan redovisas hur enförändrad <strong>kommun</strong>alskatte sats med en procentenhetpåverkar <strong>kommun</strong>ensskatteintäkter1 skattekrona = mnkr2006 184,72007 193,82008 202,82009 205,2<strong>2010</strong> 209,2Skatteintäkter och <strong>kommun</strong>al utjämning<strong>2010</strong> 2009 2008 2007 2006Egna skatteintäkter 4 494,4 4 405,6 4 342,1 4 142,7 3 988,0Statligt utjämningsbidrag 1 002,9 1 030,4 972,4 882,8 831,2Kostnadsutjämning 11,4 20,1 19,9 11,9 10,1Regleringsbidrag/avgift 33,1 -62,6 -57,9 114,5 -2,2LSS-utjämning 82,0 91,2 45,8 38,3 13,3Fastighetsavgift 192,3 189,9 166,3Sysselsättningsstöd 63,6Tillfälligt konjunkturstöd 125,9Summa 5 942,5 5 674,6 5 488,6 5 190,2 4 904,0


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNEkonomisk Översikt <strong>kommun</strong>en65Intäkters och kostnaders fördelningFinansnetto 1 %Generellastats bidrag ochutjämning 20 %Taxor ochavgifter 4 %Material 5 %Riktade statsbidrag7 % Avskrivningar 3 %Tjänster 27 %Övriga intäkter 6 % Personal 52 %Egna skatteintäkter62 %IntäkterBidrag 9 %KostnaderLokalhyror 5 %KänslighetsanalysKänslighetsanalysen visar på några utvaldaförändringar och hur dessa påverkar <strong>kommun</strong>ensekonomi.HändelseLöneökning 1 procent (inkl 50 procententreprenadsverksamhet)Externa varor och tjänster exkl entreprenad+1 procentResultat effekt, mnkrFörändrad utdebitering med en skattekrona 209Ränteförändring + 1 procent 74110Nettokostnadernas ochfinansnettots andel avskatteintäkternaProcent100Sammanställningen visar vilket utrymme somfinns kvar till avskrivningar och förändring aveget kapital för skattekollektivet. I denna sammanställningredovisas <strong>kommun</strong>en som helhet.För <strong>2010</strong> har 6,1 procent från skatteintäkter och<strong>kommun</strong>al utjämning tillförts för att finansieranettoinvesteringarna eftersom 93,9 procent gårtill att finansiera verksamhetens nettokostnad(exkl. avskrivningar) och finansnettot.80604020093,9<strong>2010</strong>91,9200995,4200892,5200789,92006


66 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Ekonomisk Översikt <strong>kommun</strong>enInvesteringarKommunstyrelseninkl serviceenheterStadsplaneringsnämnden<strong>2010</strong> 2009Nämnd, mnkr Utgifter In koms ter NettoinvesteringNettoinvestering117 8 109 62Lokalförsörjning 138 3 135 195Mark och exploatering 8 8 3Barn och ungdomsnämnden 9 9 20Gymnasienämnden 4 4 10Arbetsmarknads- ochvuxenutbildningsnämndenSocialnämnden 0Byggnads- ochmiljöskyddsnämndenKollektivtrafiknämnden 68 17 51 63Vård- och omsorgsnämnden 8 8 9Kultur och fritidsnämnden 1 1 6Tekniska nämnden 71 10 61 71Summa 424 38 386 44212Exempel påinve steringar <strong>2010</strong>Kommunstyrelseninkl. serviceenheterIT-utrustning till förvaltningaroch enhetermnkr25Muddring hamnen 64StadsplaneringsnämndenSvärtinge hus 17Borgsmoskolan 42Rambodal förskola 20Bokskåpet LSS-boende 12Vickelbygården 24Tekniska nämndenUtredning Kardonbanan 7Himmelstalund, markarbeten 14med meraHagebygatan 13Utbyggnad spårväg 46NettoinvesteringarI nettoinvesteringar ingår inte försäljningar avanläggningstillgångar som inte har ett sambandmed ny- (re-)investeringar utgör inte investeringsinkomst.Årets nettoinvesteringar uppgår till drygt 386miljoner kronor. Bland de större investering s­utgifterna <strong>2010</strong> återfinns utbyggnad av spårväg,investeringar i hamnen och nybyggnad av förskolor,skolor och boenden.En redovisning av samtliga investeringsprojektsom pågått under <strong>2010</strong> redovisas i årsredovisningensdel 2.mnkr5004003002001003864424573312960<strong>2010</strong>2009200820072006


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNEkonomisk Översikt <strong>kommun</strong>en67PensionsåtagandenKommunens totala pensionsåtagande uppgår<strong>2010</strong>-12-31 till 3 089 mnkr. Åtagandet redovisasmed 285 mnkr som avsättning i balansräkningenoch 2 804 mnkr som ansvarsförbindelse. Totalthar <strong>kommun</strong>en minskat sitt åtagande med 111mnkr under <strong>2010</strong>.Den så kallade individuella delen av åretsnyintjänade pensioner uppgår till 117 mnkr medtillhörande löneskatt på 28 mnkr.För att möta kommande pensionsutbetalningarhar <strong>kommun</strong>en avsatt 645 mnkr till enpensionsfond. Bokförda värdet i fonden uppgick<strong>2010</strong>-12-31 till 781 mnkr och marknadsvärdettill 888 mnkr. Placerade medel i pensionsfonden iförhållande till totala pensionsåtagandet visar att2 201 mnkr (3 089 - 888 = 2 201) har återlånats tillverksamheten.Under <strong>2010</strong> har <strong>kommun</strong>ens resultaträkningtotalt belastats med 298 mnkr avseende pensionskostnader.fonden utvecklats positivt med 7 procent. Totalthar 645 mnkr investerats i pensionsfonden, vilketinnebär att fonden ökat i värde med 243 mnkrsedan starten.Det övergripande förvaltningsmålet enligt riktlinjernaär att pensionsfonden ska kunna täcka minstlika mycket som avsågs av pensionsskulden närstrategin tog sin början. Det innebär att tillgångarnai relation till avsedd del av pensionsskulden, konsolideringen,bör ligga på minst 100 procent.Konsolideringen uppgick den sista december till112 procent, en ökning med 7 procent under året.mnkr350300250200150Pensionsåtagande100PensionsfondenPensionsfonden regleras av riktlinjer som är fastställdaav <strong>kommun</strong>fullmäktige. Mål och strategiför fonden är att reducera den framtida likviditetsbelastningenfrån pensionsutbetalningar. Medelur fonden ska börja användas 2013.Den sista december <strong>2010</strong> har pensionsfondenett marknadsvärde på 888 mnkr. Under <strong>2010</strong> har5002006 2007 2008 2009 <strong>2010</strong>Avsatt pensioner,balansräkning 155 196 223 250 285Ansvars förbindelse 2 591 2 851 2 932 2 950 2 804Total pensionsförpliktelse2 430 2 746 3 155 3 200 3 089Pensionsfondens placeringar31 december, mnkr<strong>2010</strong> 2009 2008 2007 2006Värde Proc. Värde Proc. Värde Proc. Värde Proc. Värde Proc.Räntebärande placeringar 440 49 505 62 373 52 454 61 403 55Aktier totalt 380 43 244 30 141 19 280 38 310 42varav svenska aktier 142 16 82 10 32 4 78 11 120 16varav utländska aktier 238 27 162 20 109 15 202 27 190 26Likvida medel, övrigt 68 8 66 8 212 29 9 1 19 3Totalt 888 100 815 100 726 100 743 100 732 100Pensionsfond, mnkr<strong>2010</strong>-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31Investerat i fonden, innevarande år 15 20 36 1 44Investerat i fonden, totalt 645 630 610 574 573Marknadsvärde 31 december 888 815 726 743 732Konsolidering, procent 112 105 94 105 105Bokfört värde 781 746 718 669 633Realiserat resultat 17 8 13 35 19Balanserat resultat 133 116 108 95 60


68 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Ekonomisk Översikt <strong>kommun</strong>enDen finansiella utvecklingenunder <strong>2010</strong>I strategin för finansiering och medelsplaceringingår att <strong>kommun</strong>en och <strong>kommun</strong>ens bolag viainternbanken ska vara tillförsäkrad upplåningsochplaceringsmöjligheter. För att säkerställadetta har internbanken en likviditetsreserv iform av kontokrediter, finansieringsprogram ochlånelöften. Verksamheten vad gäller bland annatbefogenheter regleras av riktlinjer för <strong>kommun</strong>ensfinansverksamhet och finansinstruktioner.Likviditetsreserven uppgick <strong>2010</strong>-12-31 till3 328 mnkr. Reserven bestod av egen likviditetpå 5 mnkr, ej utnyttjade kontokrediter i bank på623 mnkr och lånelöften på 2 700 mnkr. För attdiversifiera finansieringen har det under <strong>2010</strong> startatsett certifikatprogram på 2 500 mnkr, vidarehar <strong>kommun</strong>en också <strong>2010</strong> gjort en kreditvärdering(rating) av <strong>kommun</strong>en. Kommunens kreditbetygär AA+ (Ratinginstitut Standard & Poor’s).Under året har internbanken ökat låneskuldeninklusive kontokrediter med 446 mnkr. Totalaexterna låneskulden uppgår sista december till4 989 mnkr. Utlåningen till <strong>kommun</strong>ala bolagenhar ökat med 68 mnkr under året och uppgår vidårets slut till 5 272 mnkr.Kommunen hade för egen del en finansiell nettotillgångpå 699 mnkr den sista december. Tillgångenhar under året minskat med 275 mnkr.Under <strong>2010</strong> genererade finansiella verksamhetenett positivt räntenetto på 30 mnkr. I finansnettotingår ett positivt resultat på 17 mnkr frånpensionsfonden.I finansnettot ingår ränteintäkter med 18 mnkrfrån <strong>kommun</strong>ens utlåning till NorrköpingRådhus AB. Utlåningen till Norrköping RådhusAB uppgår vid årsskiftet till 1 493 mnkr och deningår inte i sammanställningen nedan.Kommunens pensionsfond ingår inte idenna redovisning, den redovisas separat underpensionsåt taganden.Förändring av låneskulden,(mnkr) <strong>2010</strong>-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31Likviditet, värdepapper med mera 416 113 122 318 299Nettoutlåning till <strong>kommun</strong>ala bolag 5 272 5 204 4 870 4 291 4 295Låneskuld och kontokredit -4 989 -4 543 -4 462 -3 874 -3 663Nettotillgång, Norrköpings <strong>kommun</strong> 699 774 530 735 931varav förvaltarportföljen 162 0 436 472 438Likviditetsreserv(mnkr) <strong>2010</strong>-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31Likviditet och värdepapper 5 2 7 6 7Kontokrediter i bank 1 120 1 330 1 130 720 720ECP-program (100 miljoner USD) 718 791 644 691Lånelöften 2 700 0 0 500 500Summa 3 825 2 050 1 928 1 870 1 918Utnyttjat -497 -357 -509 -145 -98Kvar i likviditetsreserv 3 328 1 693 1 419 1 725 1 820Certifkatprogram(mnkr) <strong>2010</strong>-12-31Certifkatprogram 2 500Utnyttjat -1 350Kvar att utnyttja 1 150Finansiella intäkteroch kostnader(mnkr) <strong>2010</strong> 2009 2008 2007 2006Ränteintäkter 261 283 534 365 269Räntekostnader -231 -232 -393 -299 -222Räntenetto 30 51 141 66 47Övriga finansiella intäkter 19 18 11 22 7Övriga finansiella kostnader -5 -5 -24 -3 -4Finansnetto 44 64 128 85 50


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNEkonomisk Översikt <strong>kommun</strong>en69Verksamhetens kostnader och intäkter<strong>2010</strong> 2009Kostnader Intäkter Netto kostnad 1 Procent Netto kostnad 1 ProcentPolitisk verksamhet 70,4 7,1 63,3 1,1 61,9 1,1Infrastruktur, skydd m.m. 474,0 114,6 359,4 6,2 306,7 5,6VaravGator och vägar 198,0 8,5 189,5 139,4Fritid och kultur 376,1 60,9 315,2 5,5 305,2 5,5VaravFritidsverksamhet 175,7 14,7 161,0 153,7Kulturverksamhet 200,4 46,2 154,2 151,5Pedagogisk verksamhet 2 749,0 316,8 2 432,2 41,9 2 366,9 42,9VaravFörskoleverksamhet 709,0 99,2 609,8 594,1Skolbarnsomsorg 124,7 41,4 83,3 84,2Grundskola 1 079,1 45,0 1 034,1 1 032,3Gymnasieskola 542,9 81,6 461,3 457,2Vård och omsorg 2 596,8 262,2 2 334,6 40,2 2 255,6 40,9VaravÄldreomsorg 1 300,9 153,5 1 147,4 1 059,8Handikappomsorg 663,8 79,1 584,7 543,6Färdtjänst 40,8 0,0 40,8 41,8Individ och familjeomsorg377,4 20,6 356,8 334,2(exkl försörj ningsstöd)Försörjningsstöd 285,9 6,3 279,6 252,9Särskilt riktade insatser 266,1 212,9 53,2 0,9 54,3 1,0VaravArbetsmarknadsåtgärder 138,3 80,0 58,3 54,7Affärsverksamhet 413,0 166,8 246,2 4,2 164,3 3,0VaravKollektivtrafik 195,1 2,3 192,8 185,2Hamnverksamhet 22,7 17,2 5,5 2,3Flygtrafik 78,0 0,0 78,0 0,0Avfallshantering 86,4 104,8 -18,4 -14,6Tomträtter 14,0 35,9 -21,9 -26,6Delsumma 6 945,4 1 141,3 5 804,1 100 5 514,9 100Gemensamma kostnader 2 200,3 125,8 74,5 22,7Summa 7 145,7 1 267,1 5 878,6 5 537,61Inkl internräntan2I gemensamma kostnader ingår bland annat <strong>kommun</strong>ledning, serviceenheters resultat samt <strong>kommun</strong>gemensamma kostnader ochintäkter exempelvis pensioner och realisationsvinster.Verksamhetensnettokostnader iprocentPolitisk verksamhet 1,1 %Infrastruktur, skydd m.m. 6,2 %Fritid och kultur 5,5 %Pedagogisk verksamhet 41,9 %Vård och omsorg 40,2 %Särskilt riktade insatser 0,9 %Affärsverksamhet 4,2 %


70 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1Ekonomisk Översikt <strong>kommun</strong>enKommunens borgensåtagande <strong>2010</strong>-12-31I sin roll som borgensman har Norrköpings<strong>kommun</strong> iklätt sig ett risktagande. Per<strong>2010</strong>-12-31 uppgår tecknad borgen till 11,8mnkr. Under <strong>2010</strong> har ingen borgen infriats.Någon ny borgen har inte beviljats under året.Sveriges <strong>kommun</strong>er och landsting har utarbetatriktlinjer med mera för redovisning av <strong>kommun</strong>alaborgensåtaganden. Enligt dessa katalogiserasåtagandena i riskgrupper, graderat från 1 till 3,där åtaganden i riskgrupp 1 har högsta risk. Ensådan indelning ger ovanstående bild.Under <strong>2010</strong> har borgensåtagandena minskatmed 1,4 mnkr. Inom de olika riskgrupperna fördelasförändringen enligt följande.Riskgrupp 1Riskgrupp 2Riskgrupp 3-1,2 mnkr0,2 mnkr0 mnkrRiskbedömningFör förlustansvar för vissa småhus i riskgrupp 1med statlig belåning har ingen borgen infriatsunder <strong>2010</strong>.Risken finns att <strong>kommun</strong>en under <strong>2010</strong> ochäven för åren framöver får kostnader för inlösen avborgensåtagande åt enskilda för statligt bostadslåntill småhus. En försiktig bedömning är att belopppå cirka 0,5 mnkr per år måste reserveras förin lösen av denna form av borgen.Riskgrupp 1Föreningsåtaganden 0,7Förlustgaranti för småhus enligt vissa statliga 2,7förordningarTotalt riskgrupp 1 3,4Riskgrupp 2Kommunala företag 0Ideella föreningar 8,3Övriga företag 0Totalt riskgrupp 2 8,3Riskgrupp 3Kommunala bostadsföretag (allmännyttiga) 0Totalt riskgrupp 3 0Totalt borgensåtagande 11,8


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNEkonomisk Översikt <strong>kommun</strong>en71UppdragsföretagMed uppdragsföretag avses en annan juridiskperson till vilken <strong>kommun</strong>en med stöd av <strong>kommun</strong>allagenöverlämnat en <strong>kommun</strong>al angelägenhetoch där inflytandet är mindre än betydande.Så kan vara fallet när <strong>kommun</strong>al verksamhetbedrivs i företag där röstetalen understiger 20procent eller där verksamheten bedrivs på entreprenad.<strong>2010</strong> har i Norrköpings <strong>kommun</strong> <strong>kommun</strong>alaentreprenader bedrivits inom äldre- och handikappomsorgensamt förskole- och skolbarnsomsorgen.Friskolor definieras inte som <strong>kommun</strong>alaentreprenader eftersom de tillkommer genomavtal med staten.Särskilt boende SoL, äldre Kostnad (brutto), tkr PlatserAndel platser,procentKommunal regi 616 308 1 060 80Kommunal entreprenad 146 300 272 20Summa 762 608 1 332 100Särskilt boende LSS, handikapp Kostnad (brutto), tkr PlatserAndel platser,procentKommunal regi 236 667 394 81Kommunal entreprenad 38 191 91 19Summa 274 858 485 100HemtjänstKostnad (brutto), tkrAndel utfördatimmarAndel utfördatimmar, procentKommunal regi 270 632 831 700 92Kommunal entreprenad 14 373 70 400 8Summa 285 005 902 100 100Förskolor Kostnad (brutto), tkr PlatserAndel platser,procentKommunal regi 608 679 6 363 90Kommunal entreprenad 65 360 678 10Summa 674 039 7 041 100Skolbarnsomsorg Kostnad (brutto), tkr PlatserAndel platser,procentKommunal regi 106 886 4 280 93Kommunal entreprenad 9 052 323 7Summa 115 938 4 603 100


72 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1PersonalPersonalPersonalutskottets uppdragsplan <strong>2010</strong>För att åstadkomma en tydligareintegrering och uppföljning av<strong>kommun</strong>ens personalpolitikformulerar personalutskottetfrån och med år <strong>2010</strong>, direkttill förvaltningscheferna, enuppdragsplan med arbetsgivaruppdrag.Uppdraget utgår frånpersonalpolitiska mål i Programför personalpolitik 2008-2011och prioriterade uppföljningsområden.Förvaltningarna harskriftligt redovisat sitt arbetemed uppdraget till personalutskotteti samband medårsredovisningen. Inför <strong>2010</strong>fokuserade uppdragsplanen påområdena:HälsaUppdraget var att analyserakorttidssjukfrånvaron (1-14dagar) och redovisa genomfördaåtgärder med syfte att sänkakortidssjukfrånvaron. Ingenförvaltning redovisar annat änoförändrade eller marginellaskillnader vid uppföljning avkorttidssjukfrånvaron i jämförelsemed tidigare år. För<strong>kommun</strong>en totalt är kortidssjukfrånvaronunder <strong>2010</strong> i stortoförändrad jämfört med 2009.KompetensutvecklingUppdraget var att redovisa kostnaderför kompetensutveckling.Norrköpings <strong>kommun</strong> ska varaen arbetsgivare som stimuleraroch skapar förutsättningar förmedarbetarna att utvecklas i sinanställning utifrån verksamhetensmål, individuella behovoch förutsättningar. Samtligaförvaltningar har redovisat förvaltningsspecifikainsatser ochmedel som avsatts för kompetensutveckling.En <strong>kommun</strong>övergripandekompetensutvecklingsinsatsunder <strong>2010</strong> och somberört flera förvaltningar harvarit införandet av verktyget ProCompetence.UppföljningUppdraget var att analyseraresultatet av 2009 års medarbetarenkätoch integrera måloch åtgärder i förvaltningarnasverksamhetsplanering. Bådestyrkor och utvecklingsområden,har analyserats och utgjortunderlag för utvecklingsarbete,bland annat inom uppdragsområdenaovan hälsa och kompetensutveckling,inom respektiveförvaltning. En <strong>kommun</strong>övergripandeanalys av medarbetarenkäten2009 lyfter blandannat fram medarbetarskapetsom ett framtida utvecklingsområde.


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNPersonal73Antal anställdaAntal medarbetare med tillsvidareanställning ochvisstidsanställning med månadslön har under<strong>2010</strong> minskat med 138 personer. I decembermånad <strong>2010</strong> hade <strong>kommun</strong>en 8 589 tillsvidareanställda(8 022 årsarbetare) och 563 visstidsanställda(510 årsarbetare). I jämförelse meddecember 2009 har det skett en minskning med234 tillsvidareanställda (106 årsarbetare) och enökning med 96 visstidsanställda (82 årsarbetare).Minskningen av antalet tillsvidareanställda kanförklaras av det anställningsstopp som gällt understörre delen av året. De dispenser som beviljadesvar framför allt visstidsanställningar inom utbildningskontoretsverksamheter. Därutöver flyttadesvid övergången 2009/<strong>2010</strong> cirka 100 tillsvidareanställdabrandmän över från <strong>kommun</strong>en till<strong>kommun</strong>alförbundet Räddningstjänsten ÖstraGötaland.Av tillsvidare- och visstidsanställda var cirka200 medarbetare anställda på beredskapsavtaleti arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Av dessa vardrygt 60 personer tillsvidareanställda och övrigavisstidsanställda.Utöver tillsvidareanställda och visstidsanställdamed månadslön finns timavlönade visstidsanställdamedarbetare som under året arbetat vidett eller flera tillfällen i <strong>kommun</strong>en. Timavlönadevisstidsanställda återfinns framförallt inomvård- och omsorgsverksamheterna och inomutbildningsområdets verksamheter. Den sammanlagdaarbetade tiden för timavlönade uppgår till980 459 timmar under <strong>2010</strong>, vilket motsvarar 577årsarbetare. En ökning med 107 122 timmar eller63 årsarbetare från året innan. Ökningen kan sessom en direkt konsekvens av det anställningsstoppsom gällt under större delen av <strong>2010</strong>.Av samtliga tillsvidareanställda inom <strong>kommun</strong>enarbetar 40 procent inom arbetsområdet skolaoch barnomsorg, vilket innebär att det är detområde som sysselsätter flest medarbetare. Skolaoch barnomsorg utgör tillsammans med vårdochomsorg, omkring 75 procent av <strong>kommun</strong>ensarbetsområden.De olika arbetsområdena utgår från befattningsklassificeringssystemetAID (Arbetsidentifikation)som parterna inom den <strong>kommun</strong>alasektorn överenskommit om och som gäller i <strong>kommun</strong>eroch landsting.Andelen tillsvidareanställda fördelatpå arbetsområdenHantverkararbetem.m. 2%Köks- ochmåltidsarbete3%Antal anställda i <strong>kommun</strong>enAntal personer10 0008 519 8 646 8 794 8 8238 589Teknikarbete 2%Kultur-, turism- ochfritids arbete 3%Ledningsarbete4%Handläggar- ochadministratörsarbete7%8 000Tillsvidareanställda6 0004 000Skol- och barnomsorgsarbete41%Vård- ochomsorgsarbetem.m. 32%2 0001 1741 076Visstidsanställda701467 56302006200720082009<strong>2010</strong>* Datan i ovanstående diagram inte är jämförbar med tidigareårsredovisningar på grund av förändringar i hur anställningsformerredovisas i rapportverktyget Web Focus från och med i år.ÅrSocialt och kurativt arbete 6%Rehabilitering ochförebyggandearbete 1%


74 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1PersonalÅldersfördelningGenomsnittsåldern för samtliga månadsavlönadei december <strong>2010</strong> var 47 år, män 48 år och kvinnor47 år. 2009 var den totala genomsnittsåldern46 år. Inom <strong>kommun</strong>ens olika arbetsområden vargenomsnittsåldern hos tillsvidareanställda fördeladenligt nedan.Genomsnittsålder i <strong>kommun</strong>ensarbetsområdenKönsfördelningI december <strong>2010</strong> var 84 procent av <strong>kommun</strong>enstillsvidareanställda medarbetare kvinnor, vilketär en ökning i förhållande till 2009 då andelenkvinnor var 82 procent. En förklaring är attgruppen tillsvidareanställda brandmän som intelängre ingår i <strong>kommun</strong>ens verksamhet. I gruppenvisstidsanställda var könsfördelningen jämnare,andelen kvinnor var 64 procent och andelen män36 procent.Ålder54525048465144424051464746 46 46 465250Könsfördelningen december <strong>2010</strong>ProcentMän Kvinnor10016 %17 %8036 %6040 84 %83 %64 %20Under de senaste 10 åren har det skett enförskjutning åldersfördelningen bland tillsvidareanställda.Den största gruppen medarbetare finnsi december <strong>2010</strong> i åldersintervallet 50-59 år, 2 529medarbetare och i intervallet 40-49 år med 2 512medarbetare. I intervallet 29 år och yngre finns493 medarbetare, i intervallet 60 år och äldrefinns 1 166 medarbetare.Åldersfördelning 2000, 2005, <strong>2010</strong>Antal3 0002 5002 0001 5001 0005000Lednings arbeteHandläggar- ochadministratörs arbete0-29Vård- och omsorgsarbetem.m.Rehabilitering ochförebyggande arbete30-39Socialt ochkurativt arbeteSkol- och barnomsorgsarbeteKultur-, turismochfritids arbete2000 2005TeknikarbeteHantverkar arbete m.m.<strong>2010</strong>Köks- och måltids arbete40-49 50-59 60-Åldersintervall0TillsvidareVisstidTotaltKönsfördelningen bland tillsvidare anställdainom <strong>kommun</strong>ens verksamheterProcent1008060402002773Lednings arbete2080Handläggar- ochadministratörs arbete793Vård- och omsorgsarbetem.m.892Rehabilitering ochförebyggande arbete2278Socialt ochkurativt arbeteInom <strong>kommun</strong>ens verksamheter fanns lägst andelmän inom arbetsområdena köks- och måltidsarbete3 procent och vård- och omsorg 7 procent.Jämnast könsfördelning fanns inom arbetsområdetteknikarbete och kultur, turism och fritidsarbete.Norrköpings <strong>kommun</strong> har 14 chefer direktunder politisk ledning, 5 kvinnor och 9 män.Andelen kvinnor var 36 procent, en minskning ijämförelse med 2009 då andelen kvinnor var 40procent (6 kvinnor och 9 män).1585Skol- och barnomsorgsarbete4060Kultur-, turismochfritids arbeteMän4159Teknikarbete937Hantverkar arbete m.m.Kvinnor397Köks- och måltids arbete


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNPersonal75SysselsättningsgradSjukfrånvaroI december <strong>2010</strong> var den genomsnittliga sysselsättningsgradenför tillsvidareanställda kvinnor93 procent (92 procent 2009) och för männen 97procent (98 procent 2009).70 procent av <strong>kommun</strong>ens tillsvidareanställdakvinnor arbetade heltid, en ökning med 2 procentenheteri jämförelse med föregående år. Avmännen arbetade 90 procent heltid, som är enprocentenhet mindre.23 procent av kvinnorna arbetade deltid i intervallet75-99 procent och av männen arbetade 6 procenti samma intervall. I intervallet 50-74 procentarbetade 7 procent kvinnor och 4 procent män.Sysselsättningsgrad hos tillsvidareanställdakvinnor och mänProcent1008060402009070623MänKvinnor100 75-99 50-74intervall sysselsättningsgradDen totala sjukfrånvaron i <strong>kommun</strong>enutveckling 2003, 2009 och <strong>2010</strong>Procent8060402001 2 3 4 5 6 72003 12 7 13 7 12 13 752009 5,3 4,2 5,6 4,6 5 5,8 40,8<strong>2010</strong> 5,0 4,3 5,2 4,8 4,6 5,6 34,647Från och med juli 2003 är samtliga arbetsgivareenligt lag skyldiga att redovisa uppgifter omsjukfrånvaron i årsredovisningen. Sjukfrånvaronska anges i förhållande till sammanlagd ordinariearbetstid fördelat på kön och åldersintervall. Avredovisningen ska också framgå långtidssjukfrånvaronsomfattning i relation till den totalasjukfrånvaron. Syftet är att hela arbetsmarknadenska redovisa sjukfrånvaro på samma sätt för attunderlätta jämförelse.Av <strong>kommun</strong>ens sammanlagda ordinariearbetstid utgjorde sjukfrånvaron under januaridecember<strong>2010</strong> 5,0 procent (se nyckeltal 1) enminskning med 0,3 procent i jämförelse med föregåendeår och mer än en halvering vid jämförelsemed resultatet för det första mätåret 2003. Denstörsta förändringen av sjukfrånvaron i jämförelsemed föregående år har skett inom intervallet förlångtidssjukfrånvaro, det vill säga sjukfrånvarosom omfattar 60 dagar eller mer.Nyckeltal för antal sjukdagar per anställd ochandel sjuka visar att den genomsnittliga sjukfrånvaronför perioden januari-december <strong>2010</strong> ärhögre i de kortare sjukfrånvaroperioderna menbetydligt lägre i perioden för långtidssjukfrånvaron.Nycketal1. Total sjukfrånvaro tid/Sammanlagd ordinariearbetstid2. Summa sjukfrånvarotid för män/Sammanlagdordinarie arbetstid för män3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor/Sammanlagdordinarie arbetstid för kvinnor4. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen29 år eller yngre/Sammanlagd ordinariearbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen30-49 år/Sammanlagd ordinarie arbetstidi åldersgruppen 30-49 år6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen50 år eller äldre/Sammanlagd ordinariearbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre7. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60dagar eller mer)/Total sjukfrånvarotidAntal sjukdagarper anställdFrånvarolängd Antal sjukdagarper anställdAndel sjuka,procent<strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 20091-14 dagar 0,63 0,62 17,4 16,8715-60 dagar 0,34 0,31 1,6 1,4461- dagar 0,82 1,13 2,83 3,8


76 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1PersonalPersonalkostnadermnkr<strong>2010</strong> 2009 2008 2007 2006Lönekostnader, inkl arvode 2 476,1 2 463,8 2 439,7 2 331,7 2 156,0Arbetsgivaravgifter 754,9 754,4 778,7 745,3 691,9Personalförsäkrings avgifter ** 7,2 7,0 50,3 57,7 51,8Summa personalkostnad 3 238,2 3 225,2 3 268,7 3 134,7 2 899,7Utbetalda pensioner 101,5 125,6 104,7 99,2 93,5Särskild löneskatt 63,6 58,2 62,2 59,7 48,4Pensionsskuldens förändring 34,2 16,8 28,5 31,0 6,0 *Individuell del 109,7 112,4 107,5 99,8 88,5Summa pensionskostnader 309,0 313,0 302,9 289,7 236,4* Nytt pensionsavtal KAP-KL.** Försäkringspremier för AGS-KL och avgiftsbefrielseförsäkring sänkt till noll kronor 2009 och <strong>2010</strong>PersonalrörlighetUnder <strong>2010</strong> hade <strong>kommun</strong>en en personalrörlighetpå 3,2 procent. Pensionsavgångarna motsvararhälften 1,6 procent av den totala personalrörligheten<strong>2010</strong>. Nivån på den totala personalrörligheten2009 var 4,1 procent.PensionsavgångarFrån och med år 2002 har samtliga anställdamöjlighet att välja vid vilken ålder man vill avgåmed ålderspension, som tidigast vid 61 år och somsenast vid 67 år. Detta innebär vissa svårigheteratt bedöma pensionsavgångarna under de närmasteåren. Fortfarande väljer dock de flesta att taut sin pension vid 65 år.Vid beräkning av tillsvidareanställdas pensionsavgångarvid 65 års ålder under den kommandetioårsperioden ser fördelningen ut enligt nedan.Totalt rör det sig om omkring 2360 medarbetare.2011 års förväntade pensionsavgångar utgörsutöver de cirka 150 medarbetare som under <strong>2010</strong>uppnår pensionsålder också av de medarbetaresom är äldre än 65 år.Beräknade pensionsavgångar2011-2020Antal medarbetare3002502001501005002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Pensionsår


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUN77BILAGAKommunens styrmodellSedan år 2003 har <strong>kommun</strong>en en styrmodell som beskriver flödetav information och beslut under ett verksamhetsår. Syftet med styrmodellenär att ge en överblick av de styrande aktiviteterna och attvisa hur de hänger samman. Ledorden för styrmodellen är: Dialog,Helhetssyn, Långsiktighet, Tydlighet och Systematiskt kvalitetsarbeteDessa ledord ska genomsyra arbetet i hela styrprocessen.Systematiskt kvalitetsarbete är ett avledorden och i en målstyrd organisation behöversamtliga ansvarsnivåer följa upp och utvärderasitt arbete systematiskt för att göra en önskvärdutveckling möjlig. Kvalitetsarbetet i Norrköpings<strong>kommun</strong> innebär en långsiktig, medveten ochgemensam strävan att förbättra processer ochresultat.Styrmodellen utgår från en uppdragsmodell,som bygger på att visionen konkretiseras i programför <strong>kommun</strong>ens olika verksamheter. Förslagtill program utarbetas av ansvariga nämnder ochbeslutas av <strong>kommun</strong>fullmäktige. Utifrån programoch de ekonomiska förutsättningarna formuleraransvarig nämnd uppdrag. Uppdragen ska innehållakonkreta, mätbara och uppföljningsbaramål.Mottagarna av uppdragen, det vill säga deenheter som ska verkställa uppdragen, formuleraren verksamhetsplan som mer detaljerat beskriverhur verksamheten ska bedrivas inom de ekonomiskaramar och krav som ställts. Varje år lämnasen kvalitetsredovisning till den uppdragsgivandenämnden som i första hand ska vara ett underlagför det egna förbättringsarbetet på enheten.Tillsammans bildar kvalitetsredovisningarnaunderlag för den uppdragsgivande nämnden ochförvaltningens övergripande åtgärder för att ökamåluppfyllelsen.Som grund för verksamhetsplaneringen i den<strong>kommun</strong>ala organisationen används ett antalgrundläggande fakta, som sammanställs i formav planeringsförutsättningar. Kommunen arbetarmed flerårsbudgetar. Det innebär en rullandebudgetperiod på fyra år, där det första året avsernästa kalenderår.Ett strukturerat och systematiskt kvalitetsarbetesäkerställer att de beslut som fattas i <strong>kommun</strong>fullmäktigeefterföljs och är en kontroll på att<strong>kommun</strong>ens utbud av tjänster och service motsvarasav medborgarnas behov. Att stimulera tillständigt förbättringsarbete är viktigt.Ett av syftena med styrmodellen är att stärka<strong>kommun</strong>fullmäktiges roll i den demokratiskabeslutsprocessen i <strong>kommun</strong>en genom att fullmäktigeska få större aktivitet, insikt och delaktighet iett tidigt skede.Den 31 januari 2011 fattade <strong>kommun</strong>fullmäktigebeslut om en reviderad styrmodell som skafungera fullt ut från och med 2012.Planeringsprocesseni styrmodellenPlaneringsförutsättningarBudget<strong>kommun</strong>fullmäktigeÅrsredovisning<strong>kommun</strong>fullmäktigeVision<strong>kommun</strong>fullmäktigeProgram<strong>kommun</strong>fullmäktigeUppdragsplanverksamhetsnämndOmvärldenUppföljningoch utvärderingVerksamhetsplankontor, område, enhetVerksamhetensgenomförande


78 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1BILAGAIncome statementThis page shows the income statement and a balance sheet summary for the municipality and thegroup presented in thousands of euros. For the income statement an average exchange rate of 9,5482has been used (2009: 10,6697).(k euro) The municipality The group<strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009Operating income 132 704,2 124 249,7 249 791,2 222 862,6Operating costs -721 401,5 -618 743,9 -785 480,2 -688 156,8Depreciation -19 517,1 -17 211,0 -37 823,0 -29 801,2Net operating costs -608 214,4 -511 705,2 -573 512,0 -495 095,4Tax revenue 470 762,0 412 904,2 470 762,0 412 904,2Municipal equalisation 151 609,0 118 936,4 151 609,0 118 936,4Financial income 29 329,9 28 217,9 10 128,6 11 957,6Financial expenses -24 749,6 -22 260,9 -24 646,5 -22 119,2Earnings before tax andextraordinary costs/income18 736,9 26 092,4 34 341,1 26 583,6Minority interest -1 902,3Tax expenses -26,9 353,5Net earnings for the year afterextraordinary costs/income18 736,9 26 092,4 32 411,9 26 937,1Balance sheet summaryThe balance sheet is presented at the exchange rate of <strong>2010</strong>-12-31 9,0133 (2009-12-31: 10,2953)(k euro) The municipality The group<strong>2010</strong>-12-31 2009-12-31 <strong>2010</strong>-12-31 2009-12-31Fixed assets 1 326 961,8 1 136 428,0 1 257 921,4 1 054 475,4Current assets 160 983,0 105 150,6 169 770,6 116 576,8Total assets 1 487 944,8 1 241 578,6 1 427 692,0 1 171 052,2Equity, provisions and liabilitiesEquity 696 628,2 592 504,7 558 145,3 455 957,1Provisions 42 393,2 32 872,6 91 540,2 75 442,9Long-term liabilities 299 851,5 291 539,8 301 682,5 287 439,4Current liabilities 449 071,9 324 661,5 476 324,0 352 212,8Total equity, provisionsand liabilities1 487 944,8 1 241 578,6 1 427 692,0 1 171 052,2


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUN79BILAGAMunicipal activitiesBusiness activities 4,2 %Labourmarket programmes 0,9 %Care 40,2 %Political administration 1,1 %Infrastructure 6,2 %Recreation and culture 5,5 %Education andpre-school 41,9 %


ÅRSREDOVISNING <strong>2010</strong> DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUN81BILAGA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!