Personalbokslut 2011.pdf, 626 kB - Katrineholms kommun

katrineholm.se

Personalbokslut 2011.pdf, 626 kB - Katrineholms kommun

PERSONALBOKSLUT 2011


INNEHÅLLSFÖRTECKNINGFÖRORD ................................................................................................................................... 3PERSONALSTRATEGISKT ARBETE ................................................................................. 4Utveckling av medarbetarskapet ............................................................................................ 4Strategisk kompetensplanering ............................................................................................... 5Projekt ”Heltid en rättighet och deltid en möjlighet” ............................................................. 5Attraktiv arbetsgivare ............................................................................................................. 6Ledarskap ............................................................................................................................... 6Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering ..................................................................................... 7Omställningsarbete ................................................................................................................. 9Löneöversyn och lönepolitik .................................................................................................. 9PERSONALSTATISTIK ........................................................................................................ 10Personalstruktur .................................................................................................................... 10Sjukfrånvaro ......................................................................................................................... 15PERSONALKOSTNADER ................................................................................................... 17Kostnader för personal ......................................................................................................... 17Skulder och ansvarsförbindelse ............................................................................................ 18FÖRVALTNINGARNAS PERSONALBOKSLUT .............................................................. 19Bildningsförvaltningen ......................................................................................................... 19Förvaltningen för Näringsliv och tillväxt ............................................................................. 22Kommunchef med ledning ................................................................................................... 24Kommunledningsförvaltningen ............................................................................................ 26Kultur- och turismförvaltningen ........................................................................................... 29Miljöförvaltningen ............................................................................................................... 31Service- och teknikförvaltningen ......................................................................................... 33Socialförvaltningen .............................................................................................................. 36Stadsarkitektkontoret ............................................................................................................ 38Viadidakt .............................................................................................................................. 40Vård- och omsorgsförvaltningen .......................................................................................... 43


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011FÖRORDDå är det dags att sammanfatta 2011 års personalår. Förvaltningarna presenterar sina egnapersonalbokslut med personalförändringar och utmaningar. För mig har det varit en mycketintressant och lärorik läsning, hoppas det blir så även för dig.Som personalchef i kommunen blir jag stolt över det arbete som har genomförts för attutveckla organisationen och därmed våra medarbetare. Vi skapar förutsättningar för det godamedarbetarskapet, vi ställer krav och vi skapar utrymme för delaktighet och ansvarstagande.Extra stolt är jag över vårt program för Framtidens chefer och ledare i Katrineholms kommun.Det var många som sökte till programmet och jag följer med spänning de 12 medarbetarnasom blev utvalda att delta i programmet.Vi har återigen blivit något färre anställda under året och vår sjukfrånvaro har ökat marginellt.Det vi kan se är att männens sjukfrånvaro har ökat och att kvinnornas har sjunkit. Dock harkvinnorna fortsatt högre sjukfrånvaro än männen.Vilka utmaningar har vi att möta i framtiden? Sveriges kommuner och landsting, SKL,presenterade nyligen en rapport där det meddelades att 420 000 nya medarbetare måsterekryteras till den offentliga sektorn fram till 2019, beroende på pensionsavgångar men ocksåpå ökad efterfrågan av kommuners och landstings tjänster. Alla landsting och kommunerkommer att konkurrera om dessa nya medarbetare. SKL startade kampanjen ”Sverigesviktigaste jobb” under 2011 och den kommer att pågå under fyra år. Syftet med dennakampanj är att lyfta fram de olika yrken som bemannar våra organisationer samt visa attkommuner och landsting också är attraktiva arbetsgivare. I kommunplanen finns målet attKatrineholms kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Ett mål som förpliktigar menockså utmanar. En utmaning som bidrar till att alla i vår organisation måste vara på tå ochspetsa till oss. Att förmedla den känsla av yrkesstolthet som finns bland kommunensmedarbetare till de personer som kan bli våra nya arbetskamrater. Den medarbetarenkät somgenomfördes i slutet av 2011 visade att 84 procent av kommunens medarbetare är stolta överdet arbete som de utför. Det är ett gott utgångsläge i det fortsatt arbetet medarbetsgivarmärket.En annan utmaning som vi som arbetsgivare har är att anpassa vår organisation till deförändringar som sker i omvärlden. Hur anpassar vi vår organisation till att kommunensverksamhet utsätts för konkurrens av privata utförare i större omfattning? Hur fortsätter vi attvara ett gott alternativ för den som behöver nyttja alla de tjänster som kommunentillhandahåller? Min uppfattning är att utmaningar utvecklar oss, om vi själva vill.Trevlig läsning!Eva WingEn stolt personalchef3


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011PERSONALSTRATEGISKT ARBETEUtveckling av medarbetarskapetKatrineholms Kommun har genom det personalpolitiska programmet ramat in degrundläggande kriterierna för medarbetarskapet och dess innebörd.Medarbetarskap i kommunen innebär:• att ta ansvar för att skaffa den information och kunskap som behövs för att utföraarbetet på ett bra sätt.• att ta initiativ till den egna och arbetsgruppens verksamhetsutveckling och lärande.• att dela med sig av förvärvad kompetens.• medverka i förändringsarbete och verka för en god hälsa och arbetsmiljö.• att ha skyldighet att medverka varhelst den egna kompetensen behövs som bäst.• att kunna se sin del i helheten.Kommunen har som arbetsgivare ett viktigt uppdrag i att skapa förutsättningar förmedarbetarskapet.Under 2011 har projektet Communis startats upp vilket ska leda fram till en nykommunikationsplattform som ersätter dagens intranät, Forum. Detta som ett stöd tillmedarbetarna när det kommer till att hitta relevant och rätt information kopplat till sin roll ikommunen. Vidare kommer projektet också ge ökade möjligheter till interaktion mellanindivider, grupper och verksamheter.Det pågående kompetensplaneringsprojektet ska hjälpa oss att upptäcka eventuellakompetensluckor bland medarbetarna som sedan både arbetsgivare och medarbetare haransvar för att utveckla.För andra året i rad anordnades en tvådagars kommunkoncernmässa tillsammans medKatrineholms Fastighets AB, Västra Sörmlands Räddningstjänst, Katrineholms IndustrihusAB och Katrineholm Vatten och Avfall AB. Under mässan presenterade alla förvaltningar ochbolag sina verksamheter för allmänhet såväl som för medarbetare. Mässan är ett utmärkttillfälle för medarbetare att få kunskap om vad kollegorna på övriga förvaltningar och bolagarbetar med. I samband med mässan anordnades även gemensam julfest under två kvällar.Nästan 2 200 anställda var anmälda till de två festtillfällena.Nätverk inom den egna förvaltningen och ihop med andra delar av organisationen,dialogmöten, medarbetarrådslag och verksamhetsplaneringsdagar är exempel pååterkommande aktiviteter i kommunens förvaltningar i syfte att ge medarbetarna inflytande,delaktighet och helhetsperspektiv.Arbetsmiljöutmärkelsen samt den individuella utmärkelsen har belysts lite extra under året.Detta för att visa hur viktigt det är med goda exempel på vad medarbetarskap kan innebärafrån vår organisations alla delar.4


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011Strategisk kompetensplaneringKommunen har under tre års tid bedrivit ett kompetensplaneringsprojekt. Under hösten 2011togs beslut om att förlänga projektet så att det fortlöper även under 2012. Därefter är tankenatt förvaltningarna skall ha tillräcklig kunskap för att på egen hand arbeta vidare med de delarsom återstår i projektet. Det kommer då att finnas stöd att få från personalkontoret samt fråndet som idag är projektgruppen.Genom att kommunen som arbetsgivare är tydlig med vilka kompetenskrav som ställs för attklara de arbetsuppgifter vi står inför idag och i framtiden kan också medarbetare vara tydligamed vilken kompetens de besitter i dagsläget.Med utgångspunkt i de gap som kan uppstå utifrån kompetenskrav och befintlig kompetenskan vi skaffa rätt kompetensutveckling och få ett bra underlag för att ta fram ochkostnadsberäkna behov av kompetensutveckling. Dessutom kan vi på ett mer strategiskt sättockså använda den kompetens vi redan har investerad i vår organisation.Systemstödet för att hantera kompetensplaneringen heter Kompetensportalen.Projekt ”Heltid en rättighet och deltid en möjlighet”Katrineholms Kommun har under 2011 startat upp ett nytt projekt i syfte att ge heltidsarbetetill alla medarbetare som så önskar. Heltid ska vara en rättighet för kommunens anställda ochdeltid ska vara en möjlighet för de som önskar det. Under året har en projektorganisationbildats och det har tillsats processledare på bildningsförvaltningen, vård- ochomsorgsförvaltningen samt service- och teknikförvaltningen.Planering pågår för uppstart i pilotgrupper och under början av 2012 kommer utvaldaarbetsplatser att erbjuda sina anställda önskad sysselsättningsgrad utifrån enheltidsanställning.Projektet kommer att löpa fram till maj 2014. De övergripande målen för projektet ärföljande:• i Katrineholms kommun ska alla tillsvidareanställda ha en heltidsanställning somgrundanställning med möjlighet att arbeta önskad sysselsättningsgrad.• andelen timavlönad personal ska minska.• ofrivillig deltid (eller heltid) ska försvinna.• kommunen ska ha en plan för att hantera kompetensförsörjning på ett långsiktigt,tydligt och attraktivt sätt. Hela kommunen arbetar mot samma mål och enligt engemensam metod, men stor vikt läggs på förvaltningarnas skiftande behov ochförutsättningar.5


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011Attraktiv arbetsgivareKatrineholms kommun har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare. Anledningen till det äratt stärka möjligheterna att attrahera, rekrytera och utveckla medarbetare. Det finns en önskanatt fler ska se Katrineholms kommun som sin framtida arbetsgivare. Men också att våramedarbetare fortsätter att välja kommunen som sin arbetsgivare, att de vill fortsätta attutvecklas inom kommunen.Ett steg i detta är det traineeprogram, Framtidens chefer och ledare i Katrineholms kommun,som startade under 2011. Ett annat sätt är att berätta om det arbete som bedrivs i kommunen. Imaj genomfördes ett seminarium om Storytelling i syfte att belysa det goda arbetet som utförsvarje dag inom kommunen. Resultatet av detta seminarium blev att ett antal korta filmerproducerades. I dessa filmer berättar medarbetare från olika verksamheter om händelser ideras vardag.Kommunen deltog även på två arbetsmarknadsmässor under 2011, också det i syfte attmarknadsföra det kommunala yrket och kommunen som arbetsgivare.LedarskapKommunens arbete inom ledarskapsområdet utgår från styrdokumentet Program förledarutveckling för chefer i Katrineholms kommun. Under 2011 har följande aktiviteter inomområdet ledarskap genomförts:• Rekrytering av cheferKommunen har planerat och startat ett program Framtidens chef och ledare. Målet äratt stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare och behålla och utveckla personal.Syftet är att identifiera, fånga upp och utveckla blivande ledare inom kommunen samtbidra till chefsförsörjningen framöver. I programmet deltar tolv trainees somgenomgår en utbildning i personlig utveckling, ledarskap, kommunkunskap samtdeltar i reflektionsgrupper och mentor/adeptprogram. Utbildningen pågår till och medmars 2013 och ska därefter utvärderas.• Introduktion för nya cheferDen årligen återkommande introduktionsutbildningen för nya chefer genomfördes imars för elva stycken nya chefer.• Kompetensutveckling för chefer/ledareInom ramen för det grundläggande kompetensutvecklingsprogrammet för chefer harkommunen genomfört utbildning i arbetsrätt, ekonomi för chefer, medarbetarsamtal,arbetsmiljö, hälsa, sociala medier och kommunikation, information ochpresentationskunskap. Ett antal chefer har också deltagit i UGL – Utveckling, grupp,ledare.Vidare har det genomförts ett stort arbete med upphandling av ledarskapskonsultersom kommer att användas i olika utbildnings- och utvecklingsinsatser.Varje chef ska ha en individuell utvecklingsplan från och med årsskiftet 2010/2011.En modell för en sådan plan har tagits fram som stöd för förvaltningarna.6


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011• Chefsdagar/chefsrådslagUnder 2011 har kommunen genomfört en särskild satsning för chefer och ledare.Kommunen har genomfört tre ledarskapsdagar med seminarier som utgått från vårledarskapsprofil och har belyst hur man som chef och ledare styr genom visioner,värderingar och mål. Under ledarskapsveckan deltog mellan hälften och tre fjärdedelarav cheferna. På chefsrådslaget första dagen deltog i stort sett alla chefer. Temat fördagen var Vision 2025: Katrineholm – Läge för liv och lust.• Behovsstyrda utvecklingsinsatserProcessinriktade utvecklingsinsatser för chefer har tagits fram under året. Insatsernaomfattar handledning, coachning, ledarutveckling genom samtalsgrupper, nätverk förchefer samt mentor/adeptprogram. Uppdragen har lämnats till personalkontoret somgenomför eller förmedlar insatser.Chefshandledning både i grupp och individuellt har genomförts för ett ökande antalchefer framför allt inom vård- och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen ochbildningsförvaltningen. Handledning har skett genom både interna och externahandledare.• Uppföljning av program för ledarutvecklingEtt arbete har genomförts inom personalkontoret för att ta fram en modell föruppföljning och utvärdering av kommunens ledarskap (både individuellt ochorganisatorisk). Arbetet är i sin slutfas.Arbetsmiljö, hälsa och rehabiliteringSystemstöd vid rehabilitering och arbetsskadorKommunens personalkontor har påbörjat införandet av två nya IT-system. Lisa är ett ITsystemför arbetsskadehantering och Adato är ett IT-stöd för chefer i rehabiliteringsprocessen.Förhoppningen är att rehabiliteringsarbetet i och med införandet av Adato skall snabba uppbåde själva processen samt återgången till arbete. Under hösten har en pilotgrupp startats meddeltagare från bildningsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen.Individuell utmärkelseIndividuell utmärkelse utdelas till anställd i Katrineholms kommun som ”gjort en extraordinär insats utöver vad som kan krävas i de normala arbetsuppgifterna och som främjareffektivitet och engagemang”.Årets individuella utmärkelse gick till Barbro Kågebrand på löneenheten. Hon har två gångerom dagen under 18 års tid lett pausgymnastik för sina arbetskamrater. Utmärkelsen bestodförutom av diplom och blommor också av ett pris på 15 000 kronor.7


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011ArbetsmiljöutmärkelseSyftet med arbetsmiljöutmärkelsen är att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet som utförspå kommunens olika arbetsplatser. En arbetsplats eller arbetsgrupp som jobbar aktivt medinterna förbättringsåtgärder inom arbetsmiljöområdet och som gynnar personalen ochverksamheten kan belönas genom arbetsmiljöutmärkelsen.Nomineringsprocessen sker i samverkan genom att ta upp nomineringsförslag påarbetsplatsträffar för att sedan föra förslagen vidare till samverkansgrupper påförvaltningarna. Det är slutligen de olika förvaltningsledningarna som nominerar.Under 2011 har ingen arbetsmiljöutmärkelse delats ut. Detta som en följd av att det under2010 saknades bra underlag i form av nomineringar från förvaltningsledningarna. Enminikampanj för att uppmärksamma arbetsmiljöutmärkelsen lite extra genomfördes avpersonalkontoret i december 2011 vid bland annat kommunkoncernmässan. Förhoppningenär att det under 2012 kommer finnas underlag för att dela ut arbetsmiljöutmärkelsen.MedarbetarenkätUnder november och december hade kommunens medarbetare möjlighet att besvara enmedarbetarundersökning. Resultatet av undersökningen kommer att redovisas under början av2012. Därefter följer arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna.Utmärkande för 2011Under året har kommunens beteendevetare märkt av en ökad efterfrågan på insatser inomområdet ”Kommunikation på arbetsplatsen”. Genom att medarbetare blir bättre på attkommunicera blir de också bättre på att samarbeta. Detta är en viktig framgångsfaktor för attnå verksamhetens mål.Även behovet av insatser inom grupputveckling och grupprocesser har ökat under 2011.Kunskap om grupputveckling och grupprocesser är ett viktigt kunskapsområde för bådechefer och medarbetare för att arbetet ska bli begripligt, hanterbart och meningsfullt. Cheferoch medarbetare har samma mål men olika roller och arbetsgrupper är en resurs. När en gruppblir ett välfungerande team händer något enastående - gruppens medlemmar känner siginvolverade, engagerade och uppskattade. Dessa faktorer har stor betydelse för att uppnåresultat i verksamheten.Kommunens hälsopedagoger har under året utvecklat sitt arbetssätt beträffandepausgympautbildning. Utbildningen sker på arbetsplatsen vilket gör att fler medarbetare kanvara delaktiga. Detta är framförallt fördelaktigt för medarbetarna inom förskolorna som harsvårt att komma ifrån sitt arbete på dagtid. Det här arbetssättet har gjort att fler förskolorstartat upp pausgympa. Pausgympan är ett sätt att förebygga belastningsskador samt ger envälgörande paus i vardagen. Dessutom är det ett pedagogiskt medel för personalen att visabarnen nyttan med rörelse.Ett annat stort uppdrag för hälsopedagogerna har varit att utbilda samtlig nattpersonal inomäldreomsorgen i syfte att öka personalens kunskaper om vad man själv kan göra för attförebygga ohälsa på grund av nattarbete.8


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011OmställningsarbeteUnder 2011 har ett tiotal medarbetare sagts upp på grund av arbetsbrist inombildningsförvaltningen. Övertaligheten berodde på demografiska och ekonomiskaförändringar i omvärlden och i verksamheten. I samband med övertaligheten togförvaltningen fram ett omställningserbjudande som ett antal medarbetare valde att acceptera.Erbjudandet bestod av pensionsförstärkning vid förtida uttag av tjänstepension ellerutbetalning av avgångsvederlag.Löneöversyn och lönepolitikLöneöversynen för 2011 är genomförd med samliga personalorganisationer, totalt 16 stycken.Resultatet för kommunen visar på ett utfall på 2,14 procent. I budgeten inför 2011reserverades 2 mkr för lönekartläggning. Personalutskottet beslutade att 11 yrkesgrupperskulle prioriteras i 2011-års löneöversyn. Till grund för beslutet låg kommunenslönekartläggning och den handlingsplan som tagits fram för att rätta till osakligalöneskillnader. Dessutom grundades prioriteringarna på en ytterligare analys av kommunenslönestruktur.Följande grupper prioriterades under 2011; förskollärare, assistenter inom kommunledningsförvaltningen,biblioteksassistenter, behandlingsassistenter inom socialförvaltningen,hälsopedagoger, introduktionshandläggare, arbetsmarknadscoach, enhetschefer inom serviceochteknikförvaltningen, personalspecialister, kontorschefer inomkommunledningsförvaltningen och förvaltningschefer.9


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011PERSONALSTATISTIKNedan följer en redovisning av Katrineholms kommuns medarbetare. Samtliga uppgifteromfattar månadsavlönad personal anställda enligt AB (Allmänna bestämmelser). Dettainnebär att timavlönade medarbetare samt personal som är anställda enligt PAN-avtalet(personliga assistenter och anhörigvårdare) och BEA (arbetstagare i arbetsmarknadspolitiskainsatser) saknas i statistiken.Personalstruktur• Antal anställdaDen 31 december 2011 hade kommunen 3 001 anställda personer med månadslön,vilket innebär att antalet anställda har minskat med 24 personer jämfört med åretinnan. Minskningen förklaras främst av att avvecklingen av kommunensstädverksamhet avslutats under året samt att bland annat delar av ansvaret förintroduktion av flyktingar har flyttats över från kommunen och Viadidakt tillArbetsförmedlingen. Inom bildningsförvaltningen har en minskning av personalenskett på grund av arbetsbrist.Sedan 2008 har antalet anställda med månadslön minskat med totalt 157 personervilket motsvarar en minskning med fem procent.Omräknat motsvarar kommunens månadsavlönade 2 773 årsarbetare, detta är enminskning mot föregående år med 27 stycken årsarbetare (även den minskadesysselsättningsgraden bland månadsavlönade medarbetare påverkar värdet förårsarbetare, se sidan 13)35003000Antal månadsavlönade medarbetare, 2008 - 201131583074 3025 3001250020001500100050002008 2009 2010 2011Av de anställda med månadslön är 2 733 stycken tillsvidareanställda, eller 90,7procent av det totala antalet månadsavlönade. Därmed är 9,3 procent anställda på visstid det vill säga på vikariat eller annan tidsbegränsad anställning. Andelentillsvidareanställda den sista december året före var 90,0 procent.10


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011Antal månadsavlönade medarbetare per förvaltning, könsuppdeladAntal FörändringFörvaltning medarbetare jämfört med Andel2011 2010 Kvinnor MänBildningsförvaltningen 1 190 -8 79% 21%Kommunstyrelsens förvaltningarKommunchef med ledning 1 12 1 50% 50%Förvaltningen för Näringsliv och tillväxt 6 0 33% 67%Kommunledningsförvaltningen 1 89 -2 70% 30%Kultur- o turismförvaltningen 36 1 64% 36%Miljöförvaltningen 17 -2 59% 41%Service- och teknikförvaltningen 236 -18 61% 39%Socialförvaltningen 89 9 79% 21%Stadsarkitektkontoret 11 1 55% 45%Viadidakt 126 -28 66% 34%Vård- och omsorgsförvaltningen 1 197 21 89% 11%Totalt antal månadsavlönade: 3 009 80% 20%I sammanställningen ovan kan en medarbetare finnas medräknad fler än en gång då ettantal av våra medarbetare innehar samtidiga anställningar på olika förvaltningar. Isammanställning saknas även en medarbetare anställd inom avtalet AB som arbetar somhandläggare hos överförmyndaren.• Könsfördelning, medarbetare och chefer80 procent av kommunens medarbetare är kvinnor vilket är en oförändrad nivå sedanföregående år. Av kommunens 131 chefer är 66 procent kvinnor. Under föregående århade kommunen 134 chefer varav andelen kvinnliga chefer var 64 procent.• Antalet underställd personal per chefDen enskilda chefen arbetsleder i genomsnitt knappt 21 stycken tillsvidareanställdamedarbetare.• Timavlönade medarbetareTimavlönade medarbetare arbetade sammanlagt 425 019 timmar under 2011, vilketmotsvarar knappt 215 årsarbetare. Under 2010 motsvarade de timavlönade drygt 213årsarbetare. Det innebär att denna anställningsform har ökat marginellt för kommunensom helhet. Antalet arbetade timmar som utförts av timavlönad personal har ökatnågot inom vård- och omsorgsförvaltningen, kultur- och turismförvaltningen,socialförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen.1 Från och med 1 september 2011 utgör Kommunchef med ledningen en egen organisation. Gruppen som bestårav kommunchef, kommunledningshandläggare samt förvaltningschefer tillhörde tidigare Kommunledningsförvaltningen.För jämförbarhetens skull har justering gjorts retroaktivt i sammanställningen.11


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011Antal anställda, månadsavlönade, andel per förvaltningKommunledningsförvaltningen3%Viadidakt 4%Service- ochteknikförvaltningen8%Socialförvaltningen3%Övrigaförvaltningar 2%Bildningsförvaltningen40%Vård- och omsorgsförvaltningen40%Anställda, månadsavlönade, per yrkesgrupp s.k. AID-kodSocialt och kurativtarbete4%Köks- ochmåltidsarbete4%Handläggare/administartör8%Hantverkararbete3%Ledningsarbete4%Kultur/turism/fritid3%Övriga yrken2%Skol- ochbarnomsorgsarbete37%Vård- ochomsorgsarbete35%12


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011• SysselsättningsgradMedelsysselsättningsgraden bland kommunens medarbetare med månadslön var 90,3procent vid utgången av år 2011. Kvinnornas medelsysselsättningsgrad var 89,2procent mot männens 94,6 procent.Medelsysselsättningsgraden har minskat 0,3 procentenheter sedan december 2010. Dålåg medelsysselsättningsgraden på 90,6 procent. Jämfört med slutet av 2009 har dockmedelsysselsättningsgraden ökat med 0,9 procentenheter.Enligt medarbetarundersökningen för 2011 är 87 procent av de som svarat nöjda medsin sysselsättningsgrad. 7 procent av de som svarat skulle vilja arbeta fler timmar pervecka och 6 procent skulle vilja arbeta färre timmar per vecka än vad gjorde vidtidpunkten för undersökningen. I 2010-års medarbetarenkät var det 84 procent avmedarbetarna som var nöjda med sin sysselsättningsgrad.Åldersstruktur, månadsavlönade800700600656705Antal500400468407Kvinnor30020010017349114 120188121Män020 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 -Åldersspann• MedelålderMedelåldern bland kommunens medarbetare med månadslön är 46,7 år. Kvinnornasmedelålder är 46,5 år och männens 47,3 år. I slutet av 2010 låg medelåldern på 46,6år. Medelåldern har med andra ord ökat marginellt under det senaste året.De yngsta medarbetarna är 20 år (4 stycken) och vår äldsta medarbetare är 72 år.Totalt arbetar 38 stycken månadsavlönade medarbetare som är 66 år eller äldre.• PensionsavgångarKommunen har 528 medarbetare som är 60 år eller äldre, se diagram ovan underrubriken Ålderstruktur, månadsavlönade. Det innebär att knappt 18 procent avkommunens totala antal medarbetare som är månadsavlönade kommer att gå i pensionunder de kommande 5 till 7 åren.Under 2011 var den genomsnittliga faktiska pensionsåldern 64,6 år.Totalt gick 60 stycken tillsvidareanställda medarbetare i pension under året.13


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011• Personalomsättning - externa avgångar för tillsvidareanställdaNedanstående siffror baseras på tillsvidareanställda medarbetare vars anställning haravslutats under året. Anledningar till att en anställning upphör kan bland annat vara attmedarbetaren har sagt upp sig på egen begäran, uppkommen arbetsbrist, pension ellerannan orsak.Personalomsättningen inklusive pensionsavgångar för tillsvidareanställda medarbetareunder 2011 hamnade på 8,0 procent vilket innebär en minskning jämfört medföregående år då personalomsättningen var 10,6 procent. Pensionsavgångarnas andelav den totala personalomsättningen för 2011 är 28 procent. Förändringen mellan 2011och 2010 förklaras främst av att kommunens städverksamhet under föregående årflyttades över till det externa bolaget Sodexo. År 2009 låg personalomsättningeninklusive pensionsavgångar på 9,4 procent.Personalkontoret kommer under 2012 att arbeta vidare med att utveckla indikatornpersonalomsättning för att kunna redovisa den mer utförligt i framtiden.Under 2011 annonserade Katrineholms kommun externt efter nya medarbetare vid 230tillfällen. De kompetenser som var mest eftersökta under året var lärare, modersmålslärare,förskollärare, fritidspedagog, undersköterska, sjuksköterska och socialsekreterare.• Utrikes föddaI det personalpolitiska programmet finns viljeinriktningen för mångfaldsarbetet iKatrineholms kommun att de anställda ska vara en spegelrepresentation avkommunmedborgarna med avseende på etniskt ursprung.I 2011 års medarbetarenkät svarar 14 procent av de som deltog ja på frågan ”Jag ellernågon av mina föräldrar är född i annat land än Sverige”. Enligt statistik från SCB,daterad 31 december 2010, är andelen invånare med utländsk bakgrund i Katrineholmcirka 18 procent.Definitionen av personer med utländsk bakgrund är, enligt SCB, personer som ärutrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. 2Vi kan konstatera att vi som arbetsgivare i dagsläget inte fullt ut speglar den etniskamångfalden hos våra kommunmedborgare.2 Definition av begreppet finns redovisad i Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiellastatistik (MIS 2002:3).14


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011SjukfrånvaroI den följande redovisningen av sjukfrånvaron ingår samtliga medarbetare inomKatrineholms kommun. I nedanstående uppgifter finns även timavlönade medarbetareoch personer anställda på PAN och Beredskapsavtalet med.2011 2010Totalt % 5,40 5,35Över 60 dagar 42,01 40,69- 29 år % 4,86 2,9530 - 49 år % 4,61 5,4050 - år % 6,22 5,81Kvinnor 5,67 5,75Män 4,46 3,90• Förändring av sjukfrånvaron under 2011Vi kan konstatera att den totala sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid under2011 har ökat marginellt jämfört med året innan, från 5,35 procent till 5,40 procent.Våra kvinnliga medarbetare har minskat sin sjukfrånvaro något medans vi förmännens del ser en tydlig ökning från 3,90 procent till 4,46 procent. Sjukfrånvaro över60 dagar har också ökat marginellt.• Katrineholm i jämförelse med andra kommuner, avseende 2010Som jämförelse hade kommunerna i Södermanlands län under 2010 en genomsnittligtotal sjukfrånvaro bland sina medarbetare på 5,30 procent (jämfört med 5,35 procentför Katrineholms kommun). I riket låg medarbetarnas totala sjukfrånvaro blandkommunerna på 5,20 procent under förra året. De kommunerna med lägst totalsjukfrånvaro 2010 låg på 3,30 procent och kommunen med högst total sjukfrånvarohamnade på 7,60 procent.Jämförelsestatistik för 2011 saknas vid tidpunkten för framtagande av detta dokument.• Medarbetare med ingen rapporterad sjukfrånvaroUnder 2011 har 33,9 procent av de månadsavlönade medarbetarna inte haft någoninrapporterad sjukfrånvaro alls. Föregående år låg detta värde på 34,4 procent. I snitthade kvinnorna 1,5 sjuktillfällen under året mot männens 1,0 sjuktillfällen.15


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011• Yrkesgrupper med högst respektive lägst sjukfrånvaroNedan följer de yrkesgrupper som har haft högst respektive lägst sjukfrånvaro under2011. Urvalet är baserat på befattningar med minst 10 medarbetare per yrkesgrupp ochavser sjukfrånvarons andel av den totala ordinarie arbetstiden.BefattningHögstsjukfrånvaro2011BefattningLägstsjukfrånvaro2011Vårdbiträde i hemtjänst 15,65 % Förvaltningschef 0,70 %Distriktssköterska 10,07 % Lärare grundskolan Ma/No 0,65 %Boendestödjare 10,02 % Grundskollärare åk 4-9 1,00 %Fritidsledare 9,42 % Lärare - lågstadiet 1,40 %Sjuksköterska 8,97 % Modersmålslärare 1,47 %Lärare spec.pedagogik 8,46 % SFI Lärare 1,55 %Personlig assistent 8,14 % Områdeschef 1,65 %Kockassistent 7,98 % Musiklärare 1,75 %Vaktmästare 7,93 % Lärare 2,10 %Dagbarnvårdare 7,91 % Bibliotekarie 2,19 %16


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011Kostnader för personalPERSONALKOSTNADERPersonalkostnaderna omfattar kostnader för lön till medarbetare, arvoden till förtroendevalda,pensioner och sociala avgifter samt personalsociala kostnader för samtliga anställda ochuppdragstagare i Katrineholms kommun. Uppgifterna är hämtade från ekonomisystemet.Under 2011 uppgick personalkostnaderna till 1,26 miljarder kronor. Kostnader för personalutgör cirka 65 procent av verksamhetens totala kostnader.Mkr 2011 2010Lön, arvode 816 808Sociala avgifter 290 281Pensionskostnader 84 73Tillägg 31 30Sjuklön 21 19Personalsociala kostnader 10 10Kostnadsersättningar 8 7Utökad tid 7 7Övrigt -7 6Totalt 1 260 1 241Totalt ökade personalkostnaderna med 19 miljoner kronor, eller cirka 1,5 procent jämfört med2010. Kostnaderna för lön och arvode exklusive sociala avgifter ökade med 8 miljoner kronordet vill säga cirka 1,0 procent. Löneöversynen för 2011 resulterade i generella löneökningarmotsvarande 2,14 procent för april och framåt, se rubrik Löneöversyn och lönepolitik sidan 9.Det faktiska utfallet har blivit lägre på grund av att vi samtidigt har minskat antalet anställdasamt att den genomsnittliga sysselsättningsgraden sjunkit något under året.Pensionskostnaderna har ökat under 2011. Några förklaringar till detta är att kommunen avsattpensionsmedel för våra arvoderade förtroendevalda med sysselsättningsgraden 40 procenteller mer på cirka 8,0 miljoner kronor samt att den så kallade bromsen, som skall balanseratillgångar och skulder i det generella pensionssystemet, påverkat våra kostnader negativt.Även sjuklönekostnaderna har ökat med anledning av att den totala sjukfrånvaron ökatjämfört med hur det såg ut 2010. Beloppet -7 miljoner kronor under Övrigt berorhuvudsakligen på ändrade redovisningsprinciper avseende förändringen avsemesterlöneskulden.FörklaringarLön, arvodeSociala avgifterPensionskostnaderTilläggSjuklönLön, arvode och semesterdagstilläggLagstadgade arbetsgivaravgifter, premier avtalsförsäkringaroch särskild löneskatt på pensioner.Årets nyintjänade pensioner, utbetalda pensionersamt förändring av pensionsskulden.Ersättning för ob, jour, beredskap mmSjuklön med 80 procent av lönen undersjukdag 2-14, sjuklön enligt avtal med17


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011PersonalsocialakostnaderKostnadsersättningarUtökad tidÖvrigt10 procent utöver sjukpenning sjukdag15-90 samt den sjuklön som arbetsgivarenenligt avtal betalar till vissa anställdasom inte får någon sjukpenningfrån Försäkringskassan. Dessutom denersättning som kommunen betalar extratill dem som ligger över Försäkringskassansersättningstak d v s skillnadenmellan Försäkringskassans maxersättningoch 80 procent av lönen.Friskvård, företagshälsovård, kurser,personalbefrämjande åtgärder mmTraktamenten, bilersättning, resekostnadsersättningaroch omkostnadsersättningarErsättning för övertid och fyllnadstidFörändring av semesterlöneskuldSkulder och ansvarsförbindelseMkr 2011 2010Pensionsskuld inkl. löneskatt 1 132,9 1 017,7Semester- och komp.-skuld 62,5 66,8Ferielöneskuld 19,5 21,5Uppehållslöneskuld 0,3 0,7FörklaringarPensionsskuldSemester- ochkomp.-skuldFerielöneskuldUppehållslöneskuldDen beräknade framtida skuld som kommunenhar till arbetstagare och pensionstagare.Fram till 1998 var de kollektivavtalade pensionernaförmånsbestämda för arbetstagare i kommunen.Pensionsskulden för dessa förmåner redovisas somen ansvarsförbindelse. Det intjänande som sker frånoch med 1998 utbetalas från kommunen och placeras avarbetstagarna själva. En mindre kvarvarande del finns ikommunens balansräkning avseende förmånsbestämdålderspension och särskild avtalspension.Semester- och komp.-dagar som deanställda tjänat in men ännu inte tagit ut.(Inklusive sociala avgifter)Kommunens semesterlöneskuldtill lärare med ferielön.(Inklusive sociala avgifter)Kommunens skuld till de uppehållsanställdaoch som består av den summa pengarsom ska betalas ut under nästkommandesommaruppehåll.(Inklusive sociala avgifter)18


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011FÖRVALTNINGARNAS PERSONALBOKSLUTBildningsförvaltningenVerksamhetBildningsförvaltningen ansvarar för utbildning i förskola, pedagogisk omsorg(familjedaghem), omsorg på tider utanför ordinarie för 1-5-åringar, grundskola, fritidshem,obligatorisk grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kulturskola, elevhälsa samt ettantal fritidsgårdar på landsbygden.Personalförändringar inom förvaltningen under åretUnder året har ett stort omställningsarbete genomförts för att minska kostnaderna. Antaletpersonal som berördes av varsel var cirka 55 stycken. 11 personer sades upp pga. arbetsbristbland annat 5 barnskötare, 1 fritidsledare och 3 dagbarnvårdare. Dessutom pågår fortfarandeförhandling för ytterligare 1 person. 4 barnskötare placerades i vikariepool. Sex personerantog de omställningsåtgärder som erbjöds. Övriga varsel löstes via studieledigheter ochförflyttningar inom förvaltningen. Under hösten startade en organisationsöversyn förförvaltningskontoret i syfte att möta framtida utmaningar.Då de flesta av den uppsagda personalen har 3, 6 eller 12 månaders uppsägningstid haromställningsarbetet ej medfört omedelbara förändringar varken i personalsystem ellerkostnadsmässigt. Under läsåret 2010/2011 ökade antalet årsarbetare inom modersmål/studiehandläggning, svenska som andra språk samt personal inom förskola och fritidshem.Dessa ökningar har gett helårseffekt under 2011. Under höstterminen har omställningsarbetetinneburit en minskning av drygt 20 årsarbetare inklusive timavlönad personal jämfört medvårterminen. Pga. uppsägningstider har förväntade kostnadseffekter ej uppnåtts.Antal heltidstjänster, personer exklusive timavlönade medarbetare2011 2010Omräknade heltider, varav:Tillsvidare 1 054,52 1 054,63Viss tid 87,84 97,47Totalt 1 142,36 1 153,10Förändring -10,74Antal anställningar 1221 1229Förändring -8Antal personer 1190 1198Förändring -8I antalet anställningar och personer ingår all personal, även föräldraledigheter, tjänstledigheter osv.Antal medarbetare per chefFörvaltningschef; 2 verksamhetschefer, 1 avdelningschef, vilka tillsammans medförvaltningschef utgör ledningsgruppVerksamhetschef; 1-16 årsverksamheten: 19 rektorer samt 3,0 handläggare/administrativpersonalVerksamhetschef; gymnasieskolorna, elevhälsa och grundsärskola; 9 rektorer, 3,65handläggare/administratörer samt 6,0 verksamhetsstöd (mediatek)19


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011Administrativ chef; 5,5 administratörer/handläggareRektorsområden; Antalet varierar mellan 30-60 tillsvidareanställd personal/rektor. Irektorsområde vars chef har 60-talet tillsvidareanställd personal, finns ledningsstöd i form avutvecklingsledare.Personal- och chefsförsörjning under åretChefsförsörjningVerksamheten står inför ett omfattande omställningsarbete i samband med friskoleetableringsom kan innebära en minskning av antalet rektorer. Parallellt med denna process bör enplanering göras inför kommande pensionsavgångar. Några av förvaltningens anställda deltar ikommunens traineeprogram, en strategi när det gäller chefsförsörjning i framtiden.Kravprofiler för chefer arbetas fram utifrån kommunens ledarskapsprofil samt utifrån de kravsom skollagen föreskriver för rektorer.PensionsavgångarInom ålderspannet 65-67 år finns idag 23 personer, varav 10 gymnasielärare, 3grundskollärare, 2 förskollärare, 4 barnskötare och 4 specialpedagoger/lärare.Inom åldersspannet 61-64 finns idag 90 personer, av vilka flertalet är gymnasielärare,förskollärare och grundskole-/speciallärare.Chef- och ledarskapNio av förvaltningens rektorer går den nya ”Statliga rektorsutbildningen” (RUT). Därutövergår tre rektorer påbyggnadsutbildning, ”Rektorslyftet”, som startades hösten 2011.Inom förvaltningen genomförs även en egen satsning på ”Det pedagogiska ledarskapet”, däraktuell forskning, föreläsningar och utbyte av egna goda exempel mellan rektorerna varvasmed diskussioner och uppdrag mellan träffarna. Dessa temadagar genomförs en gång permånad.Förvaltningen har ingen särskild introduktionsutbildning utan nya chefer deltar i kommunensintroduktionsutbildning. Under året har också mentorskap används som metod förintroduktion av ny chef.Kompetenshöjande åtgärderBildningsförvaltningen har ett tätt samarbete med Viadidakt och träffas tillsammans medderas representant, representant för Vingåkers kommuns skolor, Kulturskolan i Katrineholmsamt representanter för de olika så kallade spåren inom förvaltningen minst tre gånger pertermin. Utifrån behovsinventering planeras såväl kompetenshöjande riktade kurser till olikagrupper som breda föreläsningar för hela för-, grund-, sär- och gymnasieskolan. Specifikt för2011 kan nämnas utbildningar i samarbete med förvaltningens matematikutvecklare ochspråkutvecklare samt Kulturskolan.I samarbete med Mälardalens högskola genomfördes på hela norra rektorsområdet (för- ochgrundskola) utbildningen Språkets roll (7,5 hp) för samtlig personal. Denna utbildning harfinansierats med stöd av pengar från Länsstyrelsen, och under 2010 har personal påNävertorps och Skogsborgs rektorsområden gått samma utbildning. Bildningsförvaltningensutbildningssatsning på Skolverkets utbildningspaket i praktisk media och IT-kunskap (PIM)har gått in på sitt sista läsår hösten 2011. Det innebär att i stort sett all personal under 2012kommer att ha fått en grundläggande utbildning i hur man använder modern teknik.I medarbetarsamtalen tas frågor om behov av kompetensutveckling upp, med utgångspunkt iförändrade uppdrag till exempel på grund av ny lagstiftning eller forskning. Detta resulterar i20


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011att medarbetaren och arbetsgivaren har ett gemensamt ansvar för att bevaka att dekompetensgap som uppstått elimineras.Kompetensportalen har hittills endast kunnat användas som verktyg i begränsad skala inombildningsförvaltningen. Detta beror på att den inte är webbaserad i kombination med avsaknadav tillgång till fungerande teknik ute på enheterna. På gymnasieskolan har man gått över i detså kallade ”1-1 projektet”, vilket gör att de inte kommer åt portalen och på för- ochgrundskolan har i många fall hela enheters datorer legat nere i månader, eller varit såbristfällig att personalen inte kunnat sitta dagtid och fylla i eller uppdatera portalen. Från ochmed 2012 har förvaltningen en kvalificerad utredare med särskilt uppdrag att bevaka frågan.Utvecklande av nya arbetssätt och metoder under året2011 har inneburit mycket stora förändringar inom bildningsförvaltningensverksamhetsområde. En helt ny skollag trädde i kraft 2011-07-01. Detta har inneburit atthandlingsplaner och rutiner har blivit föremål för översyn och i många fall revidering. Heltnya rutiner och planer har också behövt skapats, till exempel för klagomålshantering,överklagandehänvisningar och anställning av nyutexaminerad personal.De nya läroplanerna för gymnasieskolan och grundskolan samt den reviderade läroplanen förförskolan har krävt stora implementeringsinsatser. För grundskolan har så kalladenyckelpersoner utbildats och förvaltningens verksamhetschef leder tillsammans med enstyrgrupp av rektorer och lärarrepresentanter arbetet. Nyckelpersonerna och rektorerna träffasregelbundet för gemensamma föreläsningar och diskussioner. Nyckelpersonerna genomförsedan tillsammans med rektorerna diskussioner på hemmaplan, men parallellt med dettaträffas också alla lärare i grundskolan i nätverk tvärgruppsvis över hela kommunen undernyckelpersonernas ledning. Här har varje grupp ansvar för utvecklingen av ett antal ämnenutifrån olika åldrar. Mycket av arbetet har inledningsvis utgått från läroplanens förtydligandeom att alla lärare är svensklärare och kraven på ett ämnesövergripande förhållningssätt. Nästasteg i processen är att nu få in detta i en digital dokumentationsform för den individuellautvecklingsplanen (IUP).Förskolan har bedrivit ett parallellt arbete och har utsett egna nyckelpersoner. Arbetet harvarit fokuserat på läroplanens förtydligande skrivningar kring barns lärande ochdokumentation. Här har arbetet mellan nyckelpersonsträffarna hittills bedrivits på hemmaplanmen under 2012 planeras även i förskolan nätverksgrupper mellan förskolorna för allpersonal. Alla förskolor har i uppdrag att genomföra en utvecklingsinsats kring barns lärandeoch insatsernas genomförande och resultat kommer att redovisas mellan förskolorna under2012.Arbetsmiljö och hälsaDen totala sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid har varit 4,50 %, att jämföras med2010 som var 4,36%. Förvaltningen har förhållandevis låg sjukfrånvaro. Under året hararbetsmiljön för de flesta inom förvaltningen påverkats av det stora omställningsarbetet sominnebar stor oro för många anställda. Inom förvaltningskontoret har inspirationsträffargenomförts i samarbete med hälsopedagoger kring hur man kan öka välbefinnandet genombland annat träning.Medarbetarenkäten för 2011 är ännu ej redovisad.21


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011Förvaltningen för Näringsliv och tillväxtVerksamhetFörvaltningen för Näringsliv och Tillväxts, NÄT:s, verksamhet innebär att leda, samordnaoch stödja arbetet för ortsutvecklingen inom Katrineholms kommun som långsiktigt skaparförutsättningar för en positiv näringslivs- och ortsutveckling. Resultatet förväntas bidra tillfler arbetstillfällen, fler företag och fler kommuninvånare. Detta genom att arbeta medattraktivt boende, god markberedskap, goda kommunikationer och en väl utveckladinfrastruktur. NÄT bidrar till en positiv arbetsmarknadsutveckling genom att uppmuntra tillsamverkan mellan kommun, företag, föreningar, organisationer, universitet och myndigheter.NÄT prioriterar att underlätta för befintliga företag inom kommunen så att de kan expanderaoch utvecklas samt stimulerar nyetableringar och nyföretagande för att skapa förutsättningarför tillväxt.Personalförändringar inom förvaltningen under åretFörändringar under året är att förvaltningens administratör har fått utökad tjänstgöringsgradfrån 75 till 100 procent och projektledaren för Katrineholms Logistikcentrums, KLC, uppdraghar förlängts. Samtliga anställda inom förvaltningen har en tillsvidareanställning.I praktiken finns bara en chefsnivå (förvaltningschefen). Chefen för mark och exploateringhar ingen underställd personal.Ett större processinriktat arbete har genomförts som förberedelse för NÄT:s inträde i nyaSamhällsbyggnadsförvaltningen från och med 2012.Personal- och chefsförsörjning under åretFörvaltningschefen lämnade sin anställning för en ny tjänst den 1 december. Tillträdandeförvaltningschef för samhällbyggnadsförvaltningen ersatte operativt tjänsten under december.Eventuella behov av nya medarbetare eller inte kommer att regleras inom den nyaförvaltningen.Tre medarbetare är födda 1949 och diskussioner om deras planer för karriären bör tas uppunder nästa år.Chef- och ledarskapDet har inte funnits några planer under 2011 vad gäller chefsförsörjningen. Förvaltningschefoch personalen har lämnat uppgifter till den förestående rekryteringen av ny ansvarig förnäringslivsfrågorna.Kompetenshöjande åtgärderFörvaltningens medarbetare har under året deltagit i ett antal utbildningar anordnade av bådeinterna och externa utbildare. Utbildningarna har bland annat varit inom områdenainformation och datasäkerhet, sharepoint, UC-telefonutbildning, SIPU - exploateringsavtal,offentlighet och sekretess med mera.Kontakt har även tagits med projektkontoret ett par gånger under året för att komma igångmed kompetensportalen. Utav olika anledningar har arbetet fördröjts och inte mynnat ut inågot under år 2011.22


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011Utvecklande av nya arbetssätt och metoder under åretUnder 2011 har inriktningen av arbetet inom Katrineholms Logistikcentrum, KLC, förändrats.Arbetsinnehållet har ändrats ”från byggarbetsplats – till marknadsplats”. Från att byggalogistikcentrums infrastruktur har tyngdpunkten under året förskjutits mot affärsverksamhetoch marknadsinsatser. Detta har inneburit nytt arbetsinnehåll, organisationsförändringar ochpersonalförstärkningar i form av konsulttjänster.Under årets första hälft lanserades även E-tjänstblankett ”Anmälan till tomt- ochbostadsrättskön”.Utveckling sker kontinuerligt av databasen ”KONTAKT”. Databasen är ett hjälpmedel ikontakterna med och i vårt arbete med kommunens näringsliv.Regelbunden närvaro i kransorterna enligt modellen ”Vallaprojektet” har inneburit enkoordinerande och lotsande roll med ett tydligt ansvar för genomförandet per kransort. Dettaarbete sker oftast i samverkan med lokala sockenråd, hembygdsföreningar ochföretagarföreningar.2011 var det tio företag inklusive KLC som medverkade på Elmiamässan Nordic Rail/FutureTransport. Katrineholms kommun i samverkan med KFV Marknadsföringsbolag stod somarrangörer. Det var stor delaktighet och god sammanhållning mellan de medverkandeaktörerna, som i sin tur medfört bra resultat på mässan.Under året har ett större utvecklingsprojekt etablerats i KFV-regionen där ett 40-tal företagkommer att få möjlighet till kompetensutveckling och mentorsstöd. Tidigare analyser visar påatt det finns behov av samverkan i olika former både för företag och för användandet avkompetens inom kommunerna.Arbetsmiljö och hälsaFörvaltningens sjukfrånvaro hamnade på 0,76 % för 2011, vilket är lågt.Personalen har genomfört en hälsokontroll under året.23


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011Kommunchef med ledningVerksamhetKommunchefen ska leda, stödja och samordna i det samlade kommunala uppdraget för attkommunmedlemmarna ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige.Kommunchefen:• representerar den sammantagna förvaltningsorganisationen gentemotkommunstyrelsen med dess ordförande, kommunmedlemmar och företag• leder förvaltningscheferna och samordnar i det samlade kommunalatjänstemannauppdraget i koncernenPersonalförändringar inom förvaltningen under åretEnligt beslut KF 2011-06-20 § 22 ska kommunchefsuppdraget utvecklas för en ökadfokusering på kommunövergripande frågeställningar. Som konsekvens av kommunfullmäktigesbeslut gällande bildande av gemensam förvaltning för samhällsbyggnadsfrågorfick kommunchefen i uppdrag att utse en ny förvaltningschef till kommunledningsförvaltningeninom befintlig organisation. Från och med den 1 september har därför SariEriksson, ekonomichef, övertagit rollen som förvaltningschef. Sari förenar de två uppdragenoch är både ekonomichef och förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen.Under året har nya förvaltningschefer för service- och teknikförvaltningen,kommunledningsförvaltningen, Viadidakt och samhällsbyggnadsförvaltningen samt ny VDför Katrineholms Fastighets AB har rekryterats. Vidare har kommunekologen förordnats attutöver egen tjänst också upprätthålla tjänsten som förvaltningschef för miljöförvaltningen.Anställningsformen för förvaltningschefer är tillsvidareanställning, i normalfallet somtjänsteman, med ett förordnade på viss tid som förvaltningschef för en viss förvaltning, inomramen för det befintliga anställningsavtalet. Under 2011 bestod den totala personalstyrkan av12 medarbetare. I verksamheten återfinns kommunchef, kommunledningshandläggare ochförvaltningschefer. Personalförändringar under året medför att verksamheten från och medden 1 januari 2012 består av 10 anställda varav fem kvinnor och fem män.För information om storleken på förvaltningschefsområdena se respektive verksamhetspersonalbokslut.Personal- och chefsförsörjning under åretSamtliga förordnande löper under 2012. Förordnandet kan dock brytas i förtid med sexmånaders varsel från endera parten.Chef- och ledarskapFörvaltningschef ska arbeta för hela kommunens bästa, och har ett specifiktverksamhetsuppdrag från sin nämnd. Kravprofiler för förvaltningschefer tas därför fram isamverkan mellan representanter för arbetstagare och fackliga organisationer.Utifrån Vision 2025: Katrineholm - Läge för liv & lust, kommunplan och åtagandet om attKatrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare arbetar verksamheten medchefsförsörjning.24


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011I samband med att chefer avslutar sitt förordnande sker ett avgångssamtal där synpunkter ocherfarenheter tas tillvara. För verksamheten är det en möjlighet till återkoppling påverksamheten och ömsesidigt summera anställningstiden.Kompetenshöjande åtgärderUtifrån Program för ledarutveckling för chefer i kommunen arbetar verksamheten medkompetensutveckling och eventuella kompetenshöjande åtgärder. Verksamheten arbetarkontinuerligt med planeringsdagar, medarbetarsamtal och möjlighet till handledning där blandannat resultatet från medarbetarenkäten ingår.Vid medarbetarsamtalen görs strukturerade utvecklingsplaner baserat på gap-analyser mellanroll och personlig kompetens. Arbetet görs med utgångspunkt i kompetensportalen ochhandlingsplanen ligger sedan till grund för respektive medarbetares kompetensutveckling.Utvecklande av nya arbetssätt och metoder under åretVerksamheten arbetar kontinuerligt med öppenhet, delaktighet och att ta tillvara påmedarbetarnas idéer kring förändrade arbetssätt och metoder. Kommunens ledningsgruppuppdaterade bland annat under hösten 2011 den gemensamma samarbetsplanen för ökatsamarbete inom kommunkoncernen så att personal och ekonomiska resurser används på bästasätt.Arbetsmiljö och hälsaUnder året har arbetsplatsträffar genomförts en gång per månad som en del avkommunledningsförvaltningens ledningsgruppsmöte. Respektive möte har inletts elleravslutats med arbetsplatsträff för ökad tydlighet. Träffen utgår från tidigare framtagenhandlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet.Avseende förvaltningscheferna hanteras det systematiska arbetsmiljöarbetet i samband medkommunens ledningsgruppsmöten. Där är den första timmen avsatt för arbetsmiljöfrågor ochtill att ge varandra kollegialt stöd.Under året har personalfrämjande aktiviteter ägt rum i form av avtackningar och olikasammankomster i samband med Katrineholms Galan, julfesten, konferenser med mera.25


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011KommunledningsförvaltningenVerksamhetFör att kommunmedlemmar ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige skakommunledningsförvaltningen:• leda planeringen och uppföljningen av kommunens verksamhet för kommunstyrelsensräkning samt stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i ärendehanteringen.• leda, samordna och stödja kommunens utveckling inom områdena:- ekonomisk hushållning- upphandlings- och inköpsverksamhet- personalpolitik- personal- och löneadministration- informations- och kommunikationsverksamhet samt marknadsföring- juridisk verksamhet- säkerhetsarbete- jämställdhet- folkhälsa- tillgänglighet- IT- arbetet med att effektivisera administrationenPersonalförändringar inom förvaltningen under åretDen 1 september 2011 fick kommunledningsförvaltningen, KLF, en ny förvaltningschef.Kommunchef Mattias Jansson lämnade förvaltningschefsuppdraget för KLF och Sari Erikssonantog uppdraget, utöver sin tjänst som ekonomichef.Antalet medarbetare är i stort sett konstant under åren, 89 medarbetare per 2011-12-31. Dockmed förändringen att kommunchefen och kommunens förvaltningschefer numer finns i enegen organisation i vårt organisationsträd. KLF är, totalt, två medarbetare färre jämfört med2010. Dock har det förekommit omsättning av medarbetare på i stort sett alla avförvaltningens kontor. Att ett antal tjänster på förvaltningens olika kontor under 2011 har varitvakanta har påverkat verksamheten och därmed stödet till förvaltningarna.Upphandlingschefen gick i pension under våren och rekryteringsprocessen har pågått under enlång period men tyvärr har ingen långsiktig lösning hittills hittats. Till dess att enupphandlingschef rekryteras är Sari Eriksson tf upphandlingschef.En stor förändring för verksamheten under året har varit att ekonomichefsrollen övergått tillatt bli kombinerad med förvaltningschefsrollen. Den 1 november anställdes således enhandläggare i syfte att bistå förvaltnings- och ekonomichefen.Under sommaren 2011 provades ett nytt sätt att rekrytera, medskapande rekrytering.Förvaltningen bjöd in, via olika digitala kanaler, omvärlden till att syna och påverkakravspecifikationen på två vakanta tjänster som personalkontoret hade. Hur såg omvärldensbehov av resurser och kompetens inom personalområdet ut? Ett spännande grepp som gavmånga reflektioner och värdefulla insikter.IT-kontoret övergick från och med 1 november till en projektorganisation i syfte att skapa enorganisation som jobbar processorienterat och med starkt kundfokus, samt separera löpandedrift från arbetet med framtida strategier och utveckling.26


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011KLF är en relativt platt organisation med en förvaltningschef, fem kontorschefer och fyragruppledare/verksamhetsledare. KLF:s två största kontor, ekonomi- och personalkontoren, har23 medarbetare vardera. På dessa kontor finns gruppledare/verksamhetsledare. Som mest haren chef eller gruppledare direkt personalansvar för 12 medarbetare, vilket innebär attpersonalspannet för respektive kontorschef är rimligt.Personal- och chefsförsörjning under åretAtt hitta en upphandlingschef är en utmaning vilket måste lösas under 2012.13 medarbetare ligger i åldersspannet 61-67 år på KLF. I det korta perspektivet är det enmedarbetare som kommer att gå i pension under 2012 och fem medarbetare som fyller 65 årunder 2013. Om dessa medarbetare kommer att gå i pension under 2013 är idag osäkert mende finns koncentrerade på ekonomi- och upphandlingskontoret samt på personalkontoret. Huroch om återbesättningen av de tjänsterna ska ske måste diskuteras och beslut tas under 2012.Chef- och ledarskapMajoriteten av cheferna på KLF har eller har haft individuell handledning under året.Dessutom genomförs årligen en ULL, uppföljning av ledarskapet enligt konceptetUtvecklande Ledare. KLF:s ledningsgrupp avsätter kontinuerligt tid för att arbeta medresultatet av den utvärderingen samt att några av cheferna har en egen MINDO plan,individuell handlingsplan enligt LOTS för sitt ledarskap.Nytt för 2011 är dessutom att kontorscheferna har gjort en DISC-analys i syfte att lyfta framledningsgruppens styrkor och utvecklingsområden, samt att lära känna varandra i störreutsträckning. Arbetet med det resultatet kommer att fortgå under 2012.Flera av cheferna genomför kurser och tar tillvara på det utbudet som finns i kommunensledarskapsprogram. Alla chefer utom en har genomgått introduktionen för nya chefer.I samband med medarbetarsamtalen arbetas en handlingsplan fram för respektive chef, utifrånskattningen i kompetensportalen, vilket är nytt för 2011, och måluppfyllelse av mål ochuppdrag.Avgångssamtal har genomförts med chefer som har avgått.Kompetenshöjande åtgärderKLF var en av förvaltningarna som gick in i projektet Kompetensportalen under 2011.Arbetet har letts av en processledare. Arbetsgrupper från olika kontor har arbetat framkompetenser och roller utifrån de arbetsuppgifter som genomförs på de olika kontoren. I demedarbetarsamtal som nu genomförs används den skattning som medarbetarna har gjort. Deindividuella handlingsplanerna skrivs in i kompetensportalen.KLF är en förvaltning som stöttar övriga förvaltningar i kommunövergripande funktioner. Detinnebär att flera av förvaltningens medarbetare är de som står för innehållet ochgenomförandet av de olika utbildningar som Viadidakt erbjuder till kommunens chefer ochmedarbetare.Utöver de kompetenshöjande insatser som har skett under året, beroende på verksamhetens,kontorets och individens behov har förvaltningen i samband med det medarbetarrådslag somgenomförs årligen informerat om kommunens nya styrsystem. Senare under året harimplementeringen av kommunens Vision 2025 Katrineholm - Läge för liv och lust,genomförts under två halvdagar.27


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011Utvecklande av nya arbetssätt och metoder under åretAtt ta ett omtag gällande arbetet med internkontrollplanen har inneburit ett nytt arbetssätt föralla kontor på förvaltningen. Ansvaret för internkontrollplanen ligger på ekonomi- ochupphandlingskontoret som har drivit arbetet under 2011.Kommunsekretariatet har dessutom involverats i arbetet med att implementera den nyamodellen för kommunens styrdokument.Årligen genomförs ett medarbetarrådslag, halva förvaltningen träffas under dag ett och denandra halvan under dag två. Under detta rådslag diskuteras mål och åtaganden utifrånkommunplanen samt utifrån de planeringsdirektiv som våra uppdragsgivare har gett oss.Medarbetarna får där möjligt att komma idéer och förslag på åtaganden som förvaltningen kanarbeta med under nästkommande år.Arbetsmiljö och hälsaTotalt för förvaltningen ligger sjukfrånvaron på 4,2 % vilket måste bedömas som en relativtlåg siffra.Handlingsplaner utifrån systematiskt arbetsmiljöarbete upprättas årligen, dock finnsförbättringspotential i att genomföra fysiska skyddsronder på förvaltningen. Flera kontor harhaft besök av ergonom från företagshälsovården i syfte att förbättra den fysiska arbetsmiljönbland annat har ljudplattor i taket installerats på löneenheten och projektkontoret. Belysning,höj- och sänkbara skrivbord och ergonomiska tangentbord har setts över på flera arbetsplatser.Alla kontor har gått igenom Arbetsmiljöverkets material gällande hot- och våld i syfte attmedvetandegöra de risker som medarbetarna eventuellt kan möta. Samt att arbeta fram enhandlingsplan med åtgärder för att minska möjligheterna för att bli utsatt för hot- och/ellervåld.Förvaltningen erbjuder friskvård på arbetstid, vilket tyvärr inte utnyttjas av medarbetarna iden utsträckning som kan önskas. Diskussioner har förts i ledningsgruppen om hur friskvårdsochdärmed hälsoarbetet kan förbättras på förvaltningen.28


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011Kultur- och turismförvaltningenVerksamhetKultur- och turismnämnden svarar för genomförandet av de kommunala kulturmålen.Nämnden ansvarar för kommunens allmänna biblioteksverksamhet, den kommunalakulturverksamheten och för turismverksamheten. Därutöver ansvarar nämnden för denkommunala fritidsgårdsverksamheten. Vidare ansvarar nämnden för den konstnärligautsmyckningen av kommunens byggnader, parker och torg.Kultur- och turismnämnden ska stödja och stimulera i kommunen verksamma föreningar ochorganisationer med kulturellt inriktad verksamhet. Nämnden ska vidare besluta omnamnsättning på gator, torg och andra allmänna platser.Kultur- och turismnämndens ansvarsområden, kultur och turism, är nyckelområden förortsutveckling.Personalförändringar inom förvaltningen under åretInga större personalförändringar har skett under året. Det fortsatta förändringsarbetet inomUng Kultur och Fritid (UKF) har medfört att en verksamhetsledare rekryterats.Antalet medarbetare är relativt konstant över åren.Inom förvaltningen finns tre avdelningschefer samt en verksamhetschef/enhetschef för UKF.Storleken på chefsområdet varierar från 4 tillsvidareanställda till 20 tillsvidareanställda.Personal- och chefsförsörjning under åretFörvaltningen har under året inte haft några problem med personalförsörjning. Däremot vardet svårt att locka många sökande till den lediga bibliotekschefstjänsten. Det är en erfarenhetvi även har från tidigare rekryteringar.Under de närmaste åren kommer tre medarbetare att pensioneras.Chef- och ledarskapChefsomsättningen på förvaltningen är inte särskilt stor. Förvaltningen har använtstyrdokument i samband med att upprättande av kravprofiler kombinerat med förvaltningsspecifikakvalifikationer. Vad gäller introduktion av nya chefer kommer ett program att tasfram under året.Kompetensportalen utgör underlag för diskussion kring kompetensutveckling. Samtliga cheferhar möjlighet att avsätta dagar för egen kompetensutveckling. Individuella utvecklingsplanerär under utarbetande.I tidigare medarbetarsamtal användes medarbetarundersökningen som underlag. Dettakommer att förekomma även i framtida medarbetarsamtal.Avgångssamtal genomförs.29


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011Kompetenshöjande åtgärderFörvaltningen har under året fokuserat på kompetensutveckling av samtliga medarbetare inomkommunikation, relationsmarknadsföring och varumärkesbyggande.Kompetensportalen är implementerad och har börjat användas.Utvecklande av nya arbetssätt och metoder under åretBiblioteket har genomfört ett förändrat arbetssätt genom att arbeta mer ute bland besökarna.Medarbetarna har planerat och genomfört detta arbetssätt. Ung, kultur och fritid arbetar medett främjande perspektiv mot tidigare ett förebyggande perspektiv. Det innebär att de positivakrafterna bland ungdomarna ges möjlighet att påverka genom delaktighet.Arbetsmiljö och hälsaKultur- och turismförvaltningen strävar efter att vara en arbetsplats där arbetsmiljön skastimulera till engagemang i arbetet och göra det möjligt för alla anställda att kännadelaktighet. Alla anställda ska verka för en god arbetsmiljö och ta ansvar för ett arbetsklimatsom kännetecknas av tydlighet, öppenhet, tillit och respekt.Förvaltningen hade en sjukfrånvaro på 4,75 % under 2011. Det finns inget behov avrehabilitering i dagsläget.30


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011MiljöförvaltningenVerksamhetMiljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom miljö- ochhälsoskyddsområdet för miljöbalk, livsmedelslag, smittskyddslag, tobakslag m.fl.Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det omedelbara ansvaret för tillsyn över ett flertal olikaverksamheter inom kommunen. Detta innebär att nämnden har ett direkt operativt tillsynsansvarför t ex miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, förorenade områden, vattenverksamhet,kemiska produkter, avfall och producentansvar. Nämnden ansvarar även för den kommunalaklimat- och energirådgivningen och strategiskt arbete med energieffektivisering.Personalförändringar inom förvaltningen under åretI praktiken har antalet anställda under året har varit konstant. Minskningen från 19 till 17medarbetare avser vikarier som ersatt två ordinarie medarbetare som varit tjänstlediga under2011. I verksamheten finns inga chefer utöver förvaltningschef.Tre personer har under året sagt upp sig för arbete på annan ort.Två personer har under del av året varit tjänstlediga.Tre personer har varit föräldralediga under del av året.En utvecklingsanställning har under året övergått i en trygghetsanställning.En fas 3-anställning har under året övergått i en anställning med särskilt anställningsstöd.Omsättningen på personal är fortsatt stor vilket medför påfrestningar på verksamheten ochsvårigheter att uppnå satta mål.Personal- och chefsförsörjning under åretTrots konkurrens om personal, så har det gått bra att rekrytera kvalificerad personal underåret.Eventuellt blir det en pensionsavgång under 2012.Chef- och ledarskapPå förvaltningen finns bara en chefsnivå, förvaltningschefenKompetenshöjande åtgärderInom förvaltningens ansvarsområde sker en ständig förändring av arbetsuppgifterna. Nyalagar och regler, inte minst från EG, tillkommer hela tiden. Detta kräver en fortlöpandevidareutbildning av personalen, vilket har genomförts i samma utsträckning som tidigare år.I samband med medarbetarsamtalet tas frågan upp om vidareutveckling.Förvaltningen har inte deltagit i arbetet med kompetensportalen.Utvecklande av nya arbetssätt och metoder under åretArbetet i de funktionsgrupper som bildades under 2010 har fortsatt. I grupperna sker engemensam planering av verksamheten och diskussion av problem som uppkommer.Grupperna arbetar ganska självständigt. Dessa gruppers arbete är en starkt bidragande orsaktill att förvaltningen trots hög personalomsättning i stort lyckats nå de mål som satts upp förtillsynsverksamheten.31


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011Arbetsmiljö och hälsaSjukfrånvaron inom förvaltningen var 3,72 % för 2011.Pausgymnastik hålls varje dag under ledning av en ur personalen. Ett par gånger om åretanordnas gemensamma aktiviteter på fritid t.ex. gemensam matlagning, bowling, skytte m.m.(var och en står för sin kostnad).I samband med verksamhetsplaneringen ordnades en gemensam aktivitet på Bodaborg iOxelösund. Detta blev mycket uppskattat och stärkte sammanhållningen i gruppen. Detta varspeciellt värdefullt då det tillkommit flera nya i personalgruppen.32


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011Service- och teknikförvaltningenVerksamhetNämnden ansvarar för verksamhetsområden som riktar sig till kommunens kärnverksamheteller direkt till kommunmedlemmarna.ADministrativa Avdelningen (ADA) ansvarar för kommunal kärnverksamhet som städning,växel, personliga ombud, konsumentrådgivning med konsumentpolitik samt bilsamordning.Avdelningens verksamhet innefattar även stöd och support till förvaltningen i form avekonomi, expedition, kommunskydd, nämndadministration, försäkringssamordning samtutredningar.Kost- och transportservice ansvarar för måltider till förskola, skola, äldre- ochhandikappomsorg enligt det antagna kostpolitiska programmet. Avdelningen ansvarar ävenför dietistverksamhet, interna transporter samt verksamhetsvaktmästeri.Gata och Park sköter driften av väghållning, gatubelysning, kommunens ägda skog,beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden samt förvaltning av St Djulövärdshus.Myndighet och Nyproduktion hanterar uppgifter enligt lagstiftning trafikuppgifter(trafiknämnd), flyttning av fordon, tillstånds- och registermyndighet enligt lotterilagen,parkeringsövervakning, upplåtelse av salutorg och allmänna platser. Som en följd därav haravdelningen även ansvaret för projektering och genomförande av nyinvesteringar inom sittområde där kommunen har skyldigheter t.ex. vägbyggen.Sportcentrum ansvarar för driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och för bidrag tillföreningar inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har även en handläggande roll när detgäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samrådmed respektive nämnd.Personalförändringar inom förvaltningen under åretPersonalstyrkan inom förvaltningen har minskat från 254 till 236 personer under 2011. Denstörsta delen av minskningen beror på att avvecklingen av städverksamheten avslutades,vilket under 2011 berörde åtta tjänster.Utöver dessa har ett antal personer slutat eller gått i pension under året. Vissa av dessa tjänsterär fortfarande vakanta, och vissa andra kommer inte att återbesättas på grund av besparingsocheffektiviseringsskäl. Den säsongsanställda personalstyrkan inom gata/park har minskatmed två personer på grund av besparingsskäl.Personal- och chefsförsörjning under åretI och med att chefskapet för administrativa avdelningen och Sportcentrum slogs ihop gjordesen besparing. I samband med detta gick en enhetschef över från kost- och transportservice tillSportcentrum och en arbetsledare på kost- och transportservice befordrades till enhetschef.Under året har chefsstyrkan hos myndighet och nyproduktion minskat med en medarbetaresom gick vidare till annat arbete. Ansträngningar har gjorts med en nyrekrytering som tyvärrhar varit resultatlös.Under 2012 kommer 21 av förvaltningens anställda att befinna sig i åldersintervallet 63 till 65år.33


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011Chef- och ledarskapKatrineholms Kommun startade under året en traineeutbildning i ledarskap. Från service- ochteknikförvaltningen ansökte fyra personer. Efter en del genomgångar och tester blev en personfrån STF antagen till programmet. För övriga ska intresset givetvis tas tillvara och möjliggöraledarutveckling via andra vägar. Nuvarande chefer får ta fram fortbildningsbehov tillsammansmed sin närmaste chef i samband med medarbetarsamtal, där även utvärderingar sker.Kompetenshöjande åtgärderKompetenshöjande åtgärder sker fortlöpande inom förvaltningen, och behov avkompetensutveckling diskuteras till exempel på arbetsplatsträffar och i medarbetarsamtal. Ioch med den turbulens som har rått under året har mycket fokus legat på att skapa struktur ocharbetsro, men kompetensutveckling är och kommer att fortsätta vara ett prioriterat område föratt stärka både verksamhetens kvalitet och personalens trivsel och arbetssituation.Exempelvis kan nämnas från kost- och transportverksamheten där man satsat på attkompetensutveckla inom matlagning, med syfte att mer mat ska lagas från grunden. Bådetjänstemän och politiker har utbildats inom ekologi. Utbildningar har även anordnats gällandekonsistensanpassad mat och livsmedelshygien.Inom myndighet och nyproduktion har vidareutbildning främst förekommit påmyndighetssidan där personal deltagit i kurser och konferenser genom Transportstyrelsensförsorg.Utvecklande av nya arbetssätt och metoder under åretDen individ- och verksamhetsanpassade arbetstiden som kost- och transportservice har jobbatmed i flera år, med hjälp av datastödet TimeCare, har visat sig leda till mindre övertid, eneffektivare verksamhet och minskad sjukfrånvaro som ett resultat av att personalen mår bättrenär de kan påverka sin arbetstid. Arbetstidsmodellen kommer även att införas förverksamhetsvaktmästarna samt på Sportcentrum under början av 2012.Arbetstidsrapporteringssystemet Tid & Projekt har utvecklats under året, och även om arbetetfortfarande pågår finns goda chanser att göra systemet både mer tidseffektivt och lätthanterligtunder 2012.Ytterligare samarbeten mellan de olika specialkompetenserna inom avdelningen myndighetoch nyproduktion har prövats genom att tillskapa en form av personalpool för att arbeta medolika projekt. Detta har inneburit en kompetensöverföring mellan personalen.Arbetsmiljö och hälsaInom förvaltningen bedrivs ständigt åtgärder för att skapa och bibehålla en bra arbetsmiljö.Det finns en friskvårdsgrupp som satsar på förbyggande friskvårdsaktiviteter. Under året hartre gemensamma (frivilliga) aktiviteter anordnats. Förvaltningen uppmuntrar även friskvårdpå eget initiativ, personalen har möjlighet till 0,5 timme per vecka i friskvårdsaktiviteter omman själv ställer upp med motsvarande tid.I förvaltningen erbjuder vi hälsoundersökningar vid åldrarna 45 och 60 år. Vid 40 och 50 årerbjuds en friskprofil.Samtliga anställda har tillgång till naprapat vid akut behov.34


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011Arbetsmiljöfrågor bevakas kontinuerligt vid arbetsplatsträffar och olika avdelningar arbetarmed skyddsronder, skyddskläder, systematisk dokumentation, rutiner vid olyckor och andraarbetsmiljö- och hälsofrämjande åtgärder.Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen har minskat från 5,75 % (2010) till 5,36 % (2011).Kvinnors sjukfrånvaro har minskat från 5,69 % (2010) till 4,60 % (2011) och mänssjukfrånvaro har ökat från 5,85 % (2010) till 6,36 % (2011). Orsaken till den manligapersonalens ökade sjukfrånvaro är ett par långtidssjukskrivningar under året.35


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011SocialförvaltningenVerksamhetEnligt kommunfullmäktiges reglemente har socialnämnden ansvar för att fullgöra uppgiftersom råd, stöd, biståndsprövningar och behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen (SOL),ärenden och insatser enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ochlagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).Till nämndens uppgifter hör även familjerättsliga ärenden, tillståndsgivning och tillsyn enligtalkohollagen samt handläggning enligt skuldsaneringslagen. Nämnden ansvarar även förungdomsmottagning, programinsatser för brottsbenägna ungdomar, barnahus, råd och stöd förutsatta kvinnor, insatser mot familjevåld samt budgetrådgivning.Personalförändringar inom förvaltningen under åretSocialförvaltningen har två chefsnivåer, en förvaltningschef och tre verksamhetschefer.Verksamhetscheferna ansvarar för myndighetsgruppen, behandlingsgruppen ochförsörjningsstödsgruppen/administrationen.Förvaltningschefen har sex personer tillsvidareanställda. 25 tillsvidareanställda ligger underbehandlingsgruppen, sju tillsvidareanställda i administrationen, 14 inom försörjningsgruppensamt 25 i myndighetsgruppen.Antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda har ökat från 80 personer till 89 personer från2010 till 2011. Ökningen beror på att sju personer fått trygghetsanställning samt tvåöverlappande anställningar vid rekrytering. Trygghetsanställning är en arbetsmarknadsåtgärd isamarbete med den enskilde och arbetsförmedlingen.Under året har en verksamhetschef slutat och en efterträdare utsetts. För att under en kortareperiod stödja verksamheten har två anställda fått samordningsuppdrag (utan chefsansvar).Personal- och chefsförsörjning under åretSamtliga chefstjänster är nu besatta och inga förändringar är i ögonblicket aviserade.Två medarbetare har gått i pension under året och har ersatts.Återkommande behov av nyanställningar finns huvudsakligen inom socialsekreteraregruppen.Svårigheter att rekrytera tillräckligt antal socialsekreterare visar sig bland annat i att vi underår 2011 behövt anlita bemanningsföretag i större utsträckning än tidigare.Chef- och ledarskapSocialförvaltningen har inte en särskild plan för chefsförsörjning. Kravprofiler i samband mednyanställning av chefer formuleras efter diskussioner med medarbetare och fackligaorganisationer. Alla chefer ingår i ledarutvecklingsprogrammet. I det ingår utbildningar,introduktion och handledning.En verksamhetschef har slutat och i samband med detta hölls ett avgångssamtal. Eftermedarbetarsamtalen har utvecklingsplaner upprättats för att stärka deras kompetens.På individuell nivå har inte medarbetarenkäten använts, däremot på organisatorisk nivå.36


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011Kompetenshöjande åtgärderFörutom individuella utvecklingsplaner upprättar socialförvaltningen varje år en övergripandeutbildningsplan. Under 2011 har inriktningen av kompetensutvecklingen för medarbetareutgjorts av handledning, ett tiotal olika utbildningar i arbetsmetoder samt kortareutbildningsinslag inom olika arbetsområden t.ex. arbetsmiljö.Efter medarbetarsamtal upprättas individuella utvecklingsplaner som följs upp året därpå.Medarbetaren ansvarar själv för att söka de utbildningar man kommit överens om i samrådmed verksamhetschef.Under 2011 utsågs en ny processledare inom projekt Kompetensportalen. Processledaren harmedverkat vid de träffar som hållits inom projektet. Workshops har hållits där en basroll försocialförvaltningen tagits fram. I dessa medverkade förvaltningschef, verksamhetschefer samtrepresentanter från alla verksamheter. Arbetet fortgår för att ta fram gemensamma roller somfinns i alla förvaltningar.Utvecklande av nya arbetssätt och metoder under åretGenom det system av samverkan vi har: planeringsdagar, gruppträffar, arbetsplatsträffar,förvaltningsgemensamma träffar, samverkansgrupp och seminarier/soppföreläsningarförsöker vi fortlöpande ta till vara och utveckla idéer kring vårt arbete.Arbetsmiljö och hälsaUnder året har ett arbetsmiljöhjul upprättats som beskriver hur det systematiskaarbetsmiljöarbetet utförs under året. Ett stort arbete har lagts ner på att revidera och upprättanya rutiner gällande arbetsmiljön, bland annat har vi intensifierat och diskuterat alla rutinerunder arbetsplatsträffar.Av arbetsmiljöskäl har vi behövt skaffa nya lokaler för delar av verksamheten. I samband medflytten gjordes riskbedömning och handlingsplan som följts upp med huvudskyddsombud ochfackliga organisationer. Förvaltningen har även gjort flera riktade insatser för att stärka skyddoch säkerhet på arbetsplatserna.Sjukfrånvaron har ökat från 3.49 % 2010 till 5,57 % 2011. Andelen personer som inte varitsjukskrivna är lika stor 2010 som 2011. Andelen personer som varit sjukskrivna mer är 80timmar har ökat med 7 personer 2011. Andelen som varit sjukskrivna mer än 200 timmar harökat från 4 till 11 personer. Ökningen av sjuktalet beror på ökning av andelenlångtidssjukskrivna. Orsakerna till sjukskrivningarna är olika. Rehabiliteringsplaner tas framtillsammans med medarbetarna. Rehabiliteringsarbetet har medfört att de berörda har kunnatåtergå i större eller mindre omfattning till arbetet.Alla medarbetare har rätt till en timmes friskvård i veckan, vilket de uppmuntras att utnyttja.Berörda grupper har handledning för att stärka kompetens och för att få stöd i arbetet.En social aktivitet har varit de återkommande soppluncherna med föreläsning. Inför semesternbjöds alla medarbetare på lunch vid Djulö Herrgård.37


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011StadsarkitektkontoretVerksamhetStadsarkitektkontoret är byggnadsnämndens verkställande förvaltning för samhällsplanering,bygglovshantering, tillståndsgivning, tillsyn och kontroll, kommunens kartförsörjning ochadressättning, registerföring och registerhållning m.m. Stadsarkitektkontoret biträder ävenkommunstyrelsen i regionala planfrågor.Personalförändringar inom förvaltningen under åretI juni 2011 gick två personer i pension, en plantekniker/nämndsekreterare och en planarkitektsom under de senaste åren arbetat med frågor som rör Katrineholms Logistikcentrum menformellt tillhört stadsarkitektkontoret.Två stycken bygglovshandläggare har anställts för att möta kraven i nya plan- och bygglagensom gäller från och med 2 maj. Ena tjänsten innehåller förutom bygglovshandläggning ävenajourhållning av registerhållning mot lantmäteriet. De började sina anställningar 15 augustirespektive 1 september.Med anledning av kartteknikerns pension och ökade krav på kommunicering i bygglovsskedetanställdes en administratör den 1 juni.En stadsbyggnadsarkitekt med detaljplanering som huvudsaklig arbetsuppgift påbörjade sinanställning 1 oktober.Antalet tjänster omräknat till heltidstjänster ökade under 2011 från 9,75 till 11 med anledningav den nya plan- och bygglagen.Personal- och chefsförsörjning under åretFörvaltningen har två stycken anställda inom åldersintervallet 61-67 år.Chef- och ledarskapInom förvaltningen fanns under 2011 bara en chef, förvaltningschefen.Kompetenshöjande åtgärderHela förvaltningen har under våren genomgått en utbildning för nya plan- och bygglagen.Som ett led i att bli tydligare i kommunikationen har två medarbetare genomgått en utbildningi Kommunikation, service och bemötande i tillsynen.Utvecklande av nya arbetssätt och metoder under åretDen nya plan- och bygglagen innebär att lov- och byggprocessen numera är sammanslagen tillen process. Tidigare var tjänsterna uppdelade så att bygglovshandläggaren hade ansvar förlovdelen och byggnadsinspektörer ansvar för de tekniska frågorna. Med den nya lagen ärdessa processer sammanslagna vilket ökar tydligheten för sökande men ställer stora krav påhandläggarna att ha en bred kompetens.Det administrativa uppgifterna har ökat kraftigt i och med lagändringen då sökande ska gesskriftliga besked löpande var i processen deras ansökan befinner sig. Dessutom ska samtligalovbeslut kungöras i post och inrikes tidningar. Framtagande av rutiner anpassade tilllagändringen har tagit stora resurser i anspråk.38


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011Arbetsmiljö och hälsaDen totala sjukfrånvaron under 2011 var 7,75 procent att jämföra med 7,47 under 2010.Orsaken till den relativt höga sjukfrånvaron är att förvaltningen har haft en person som varitlångtidssjukskriven.39


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011ViadidaktVerksamhetViadidaktnämnden, den gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration ocharbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker har funnits sedan den 1 januari 2002.Nämnden ansvarar bland annat för följande områden:• kommunal vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning,gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, yrkesutbildning)• svenska för invandrare (SFI)• studie- och yrkesvägledning• vuxenutbildning för utvecklingsstörda – Särvux• eftergymnasial utbildning• personal- och uppdragsutbildning• högskole- och yrkeshögskoleutbildningar och service till studenter• validering• centrum för introduktion av flyktingar• arbetsmarknadsstöd• ungdomstorg• samhällsorientering för nyanlända invandrarePersonalförändringar inom förvaltningen under åretDen totala personalstyrkan inom Viadidakt per 2011-12-31 uppgick till totalt 126 personervarav 43 stycken män och 83 stycken kvinnor. Detta är en minskning med 28 personer mot2010-12-31 då personalstyrkan uppgick till 154 personer. Under året har en del avvisstidsanställningarna konverterats till tillsvidareanställningar. Samtidigt harpersonalminskning skett inom introduktionsenheten, SFI och projekt som avslutades under2011.Fördelningen av personal för chefer under 2011 var följande:Förvaltningschef: Kanslipersonal 22 st.Enhetschef/Rektor Utbildning: 73 st.Enhetschef Arbetsmarknad: 31 st. (under enhetschef arbetsmarknad finns dessutom ett 30-talpersoner anställda inom olika arbetsmarknadsåtgärder såsom OSA, utvecklingsanställningar,SAS, instegsjobb samt trygghetsanställningar för vilka chefen har direkt ansvar för)Från 1 januari 2012 görs en omfördelning av verksamheter från utbildning till arbetsmarknadför att få en jämnare fördelning av personal och verksamheter.Personal- och chefsförsörjning under åretI mars 2011 tillträdde en tf förvaltningschef pga. tidigare förvaltningschefs övergång tillannan förvaltning. Ny ordinarie förvaltningschef tillträder vid årsskiftet 2011/2012.Rekrytering av ny rektor påbörjades i december 2011.En pensionsavgång av lärartjänst har under året tillsatts av ny medarbetare. Två personerinom arbetsmarknadsenheten har gått i pension, varav en tjänst bemannats med övertalighetfrån annan förvaltning och den andra från den egna förvaltningen.40


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011Chef- och ledarskapChefsutveckling diskuteras och planeras inom ramen för medarbetarsamtalen där ocksåresultat från medarbetarenkäten ingår som en del. Samtliga chefer inom verksamheten hargenomgått introduktionsutbildning inom ett år från anställning. Chefer deltar regelbundet ikommunens utbud av chefsutbildning.Kompetenshöjande åtgärderSamtlig personal har under året haft medarbetarsamtal där kompetensutvecklingsbehov ochindividuella utvecklingsplaner fastställts. Utifrån framkomna behov har kompetenshöjandeinsatser beretts. Samtliga medarbetare har utbildats i och påbörjat användandet avkompetensportalen.Utvecklande av nya arbetssätt och metoder under åretEtableringslagens deltagare påverkar i hög grad arbetssättet inom SFI. SFI har övergått tillhalvdagsstudier för samtliga elever efter att tidigare haft heldagsstudier. Individuellastudieplaner görs numera tillsammans med handläggare från Arbetsförmedlingen.Som följd av av lagförändringen fick Viadidakt i uppdrag att utveckla den obligatoriskasamhällsorienteringen till nyanlända för samtliga av Sörmlands kommuner. Under året harsamhällsorienteringen upphandlats av ett flertal kommuner även utanför Sörmland.En omfattande tillgänglighetsinventering har genomförts inom Viadidakts samtligaverksamheter och nödvändiga åtgärder har påbörjats.Under året har det utvecklats ett strukturerat arbete för att möta upp näringslivets kompetensocharbetskraftsbehov.Utifrån arbetsmarknadscoachernas kompetens och erfarenheter har nya metoder förgruppcoachning arbetats fram i syfte att fler personer ska kunna komma till egen försörjning.Palladiummodellen har implementerats i ordinarie verksamhet. Modell arbetades fram iprojekt Palladium i syfte att fånga upp ungdomar, som står mycket långt frånarbetsmarknaden, och lotsa dem åter i verksamhet, studier eller arbete.Under året har Viadidakt arbetsmarknad arbetat med utveckling och rutiner för rapportering iverksamhetssystem för uppföljning och kvalitetssäkring.Projektet "Alternativ väg till arbete" har avslutats under året. Projektet syftade till att utvecklametoder för alternativ språkinlärning inom SFI på en arbetsplats med inriktning motträdgårdsskötsel och byggnadsvård. Erfarenheterna tas till vara i ordinarie och kommandeverksamheter.41


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011Arbetsmiljö och hälsaDet systematiska arbetsmiljöarbetet diskuteras kontinuerligt på APT, skyddsronder ochsamverkansmöten.SjukfrånvaroArbetsmarknadsenheten: Sjukfrånvaron 2011; totalt 3,55 %, kvinnor 4,1 % och män 2,74%jämfört med 2010; totalt 2,62 %, kvinnor 3,22%, män 1,83%.Ökningen kan till viss del bero på att i dessa siffror finns även de personer som hararbetsmarknadsåtgärder i form av nystartsjobb, vilka inte omfattas av beredskapsavtalet, dåman under 2010- 2011 haft en extra satsning på dessa anställningar.Förvaltningskansliet: Sjukfrånvaron 2011; totalt 6,05%, kvinnor 8,32%, man 0,53% jämförtmed 2010; totalt 3,09%, kvinnor 3,88%, män 0,62%. Ökningen för kvinnor beror på ett parlångtidssjukskrivningar vilka inte är arbetsrelaterade.Utbildningsenheten: Sjukfrånvaron 2011; totalt 2,79%, kvinnor 3,45%, män 1,69% jämförtmed 2010; totalt 2,74%, kvinnor 3,66%, män 1,15%.Anställda får en halvtimme friskvårdsaktiviteter i veckan på betald arbetstid om den matchasmed en halvtimme av egen tid så att den totala tiden är en timme. Den anställde får själv väljavilken aktivitet som genomförs men den ska redovisas. Hittills har anställda genomförtspinning, stavgång och powerwalk i grupper. Enskilda aktiviteter har också förekommit.Sociala aktiviteter med hälsofrämjande inslag genomfördes under våren.42


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011Vård- och omsorgsförvaltningenVerksamhetVård- och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligtsocialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade samtinsatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även:• ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende från 18 år enligt avtal omskatteväxling med Landstinget Sörmland.• ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende enligt socialtjänstlagens 5 kap § 5 och7 samt 7 kap § 1 och för dem som vistas i dagverksamhet enligt samma lag.• betalningsansvar enligt lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för visshälso- och sjukvård,• prövning av bidrag enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. samt• prövning av tillstånd till resor enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735)om riksfärdtjänst.• vård- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter inomnämndens verksamhetsområde.• nämnden ansvarar även för folkhälsoarbetet inom äldreomsorg och handikappomsorgsamt verksamhet med personligt ombud.Personalförändringar inom förvaltningen under åretAntalet anställda har sedan 2010 ökat med 21 personer och totalt anställda i vård- ochomsorgsförvaltningen var vid årets slut 1 197 personer. Under 2011 startade en nygruppbostad där 7 personer anställdes . Utöver den nya gruppbostaden ökade handikappomsorgenmed ytterligare två platser. Det kom även in nya ärenden inom personlig assistanssom krävde att personal nyanställdes.Under året har 121 personer avslutat sina anställningar.Inom vård- och omsorgsförvaltningen har det under 2011 förutom förvaltningschefenfunnits 1 avdelningschef för handikappomsorg med 13 underställda chefer och 1avdelningschef för äldreomsorgen med 23 underställda chefer. Chef för Lednings- ochverksamhetsstöd har haft 21 underställda medarbetare. Chef för äldreomsorgensmyndighetsfunktion har 17 underställda medarbetare och motsvarande funktion inomhandikappomsorgen har 3 medarbetare.För förvaltningens områdeschefer varierar antalet underställda. Inom handikappomsorgen harområdescheferna mellan 25-55 underställda medarbetare och inom äldreomsorgen harområdescheferna 17- 58 underställda medarbetare.Händelser som påverkat verksamhetenLagen om valfrihet (LOV) infördes inom hemtjänsten i början av året. Det har medfört att detvarit stort fokus på att anpassa verksamheten utifrån de nya förutsättningarna i LOV ochverka för att egenregin ska vara konkurrenskraftig.43


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011Personal- och chefsförsörjning under åretPersonalbehovUnder året har både äldre- och handikappomsorgen till viss del haft svårigheter att rekryteravikarier. Under sommarperioden har det funnits svårigheter att ersätta personal vidkorttidsfrånvaro. Anledningen till detta är att de flesta timvikarierna, under sommaren, äranställda på längre semestervikariat.PensionsavgångarUnder 2011 har det skett 16 pensionsavgångar inom vård- och omsorgsförvaltningen.Chefsförsörjning redovisas under nästa rubrik.Chef- och ledarskapChefsförsörjning och kravprofilerInom förvaltningen finns en tydlig rekryteringsprocess och kravprofiler för chefstjänster.Under 2011 har 3 personer från vård- och omsorgsförvaltningen antagits till kommunenstraineeprogram Framtidens chef och ledare.Introduktion av nya cheferVid anställning av nya chefer upprättas introduktionsplaner. I dessa planer ingår bl.a.utbildning i lönesättande samtal, arbetsrätt, RYC, Kompetensportalen och andradataprogram. I planen ingår även att de nyanställda cheferna skall delta i"Introduktionsutbildning för nya chefer" samt tilldelas en mentor. Samtliga nyanställda cheferhar deltagit i Introduktionsutbildningen inom ett år efter att de fått ett chefsförordnande.Chefers kompetensutvecklingI varje medarbetarsamtal med chefer diskuteras behovet av kompetensutveckling. Individuellaplaner upprättas och följs upp vid kommande medarbetarsamtal. Under hösten 2011 harKompetensportalen används vid samtliga chefers medarbetarsamtal. Kompetenshöjandeaktiviteter har genomförts både för hela chefsgruppen och utifrån de individuella behoven.Insatserna har varit både utifrån det grundläggande programmet och behovsstyrda insatser.Flertalet chefer har deltagit i handledning både i grupp och individuellt. Två gånger per årkallar förvaltningsledningen samtliga chefer till dialogmöte där möjlighet ges att diskuteraaktuella frågor/teman utifrån ett ledarperspektiv.AvgångssamtalInför anställningens upphörande genomförs alltid avgångssamtal.Kompetenshöjande åtgärderUnder året har medarbetarna deltagit i ett antal kompetenshöjande åtgärder utifrån äldre- ochhandikappomsorgens respektive kompetensutvecklingsplaner. Det har även genomförtsutbildningsinsatser utifrån specifika behov som uppstått under året.Följande mer omfattande kompetensutvecklingsinsatser har skett under året:• Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt• Närvårdsskolan, palliativ vård• Närvårdsskolan, demensutbildning• Närvårdsskolan, hälsofrämjande/värdegrund• Dokumentationsutbildning för personliga assistenter• Ergonomi, grundutbildning• Ergonomi för ombud• Juridik i äldreomsorgen• Smärta och utvecklingsstörning• Lex Sarah/Maria• Utbildningar inom projektet ICF44


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011• Hot- och våld• Att professionellt möta och bemöta människor i hemtjänsten• Autismutbildning• Utbildningar inom Sapereprojektet (livsmedel och måltider ur sensoriskt perspektiv)• Dokumentationsutbildning för personliga assistenter• Individuella utvecklingsplanerI medarbetarsamtalet diskuteras behovet av kompetensutveckling och en individuell planupprättas och som sedan följs upp nästkommande år.KompetensportalenArbetet med kompetensportalen har pågått under året. I stort sett alla chefer ocharbetsplatsernas ombud har fått utbildning. Ett tiotal förvaltningsspecifika roller är framtagna.Under hösten har ca 600 medarbetare skattat sig i kompetensportalen och sedan använtresultatet som underlag i medarbetarsamtalet. Arbetet med implementeringen fortsätter under2012.Utvecklande av nya arbetssätt och metoder under åretLagen om valfrihet (LOV) infördes inom hemtjänsten i början av året. Det har medfört att detvarit stort fokus på att anpassa verksamheten utifrån de nya förutsättningarna i LOV ochverka för att egenregin ska vara konkurrenskraftig. Inom handikappomsorgen har ettbreddinförande av projektet Sapere pågått under året där personalen utbildats i metoden.Projektet ICF har pågått inom handikappomsorgen och utbildning har genomförts för att gekunskap om modellen inför breddinförandet 2012.Förvaltningsledningen och ett flertal personalgrupper inom vård- och omsorgsförvaltningenhar använt LOTS som metod vid verksamhetsplanering.Arbetet med att implementera en lärande organisation har pågått under året. Ett studiematerialhar funnits till stöd för personalgrupperna när de fört diskussioner kring lärande organisation.Samtliga chefer och lednings- och verksamhetsstöd har infört och arbetar i verktyget RunYour Company (RYC) för att planera och följa upp sin verksamhet. Alla verksamheter ochVård- och omsorgsnämnden har fått rapporter varje månad från systemet.Arbetsmiljö och hälsaSjukfrånvaron var 6,75 % under 2011 att jämföra med 7,06 % föregående år.Arbetsmiljöarbetet som samordnats av förvaltningens ergonom har under året bestått av fyrahuvudinriktningar utbildningar, råd och stöd, kartläggningar och riktlinjer/rutiner. Under årethar grundutbildning för personal i ergonomi genomförts på vårterminen samt hösttermin.Uppföljningsutbildningar i ergonomi ute i verksamheten sker kontinuerligt av ryggombud.Vidare har utbildning för ryggombud, samt människors reaktioner på hot och våld i vårarbetsmiljö genomförts.Riskbedömningar och stödåtgärder i riskfyllda arbetssituationer både i ergonomi och hot ochvåld som leder till utbildningsinsatser i arbetsgrupper som genomförts. Medverkan i OCträffarför att påminna och informera om aktuella uppgifter angående arbetsmiljö.Individuella genomgångar av dataarbetsplatser har vid behov genomförts och ev. åtgärdervidtagits. Råd och stöd har skett i samband med Arbetsmiljöverkets besök. Uppföljning/utvärdering av försöksverksamhet av ändrat arbetssätt för dag- och nattpersonal påYngaregården.45


KATRINEHOLMS KOMMUN - PERSONALBOKSLUT 2011Prioritering och förslag av förbättringsmöjligheter angående personalutrymmen har arbetatsfram. Även riskbedömning och förslag på förändring för att skapa ett säkert besöksrum påUpplandsgatan har genomförts. Riktlinje för stick och skärskador är framtagen. En handbokför vård- och omsorgsförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete är framtagen där bl.a.rehabiliteringsprocessen beskrivs.Under året ett flertal chefsområden haft planeringsdagar och i samband med dessa har detoftast skett sociala och/eller friskvårdande aktiviteter.46

More magazines by this user
Similar magazines