Full fart på Experium i Sälen - Armatec

armatec.se

Full fart på Experium i Sälen - Armatec

MARS 2011PROBLEM & LÖSNINGFull fartExperium i SälenPeab PGS byggersmart med hjälp av modulerAlltid friskt vatten medrätt återströmningsskydd


Nya ansikten på armatecSID 3INNEHÅLLLedare..........................................2Nya ansikten på armatec..........3FJÄRRVÄRME på Experium...........4ÅTERSTRÖMNINGSSKYDD.............. 6PEAB KRÄVERstandardiserade lösningar.... 8SENASTE NYTT..............................10TÄVLING........................................12ANSVARIG UTGIVAREBerndt Öjerborn031-89 01 44berndt.ojerborn@armatec.seREDAKTÖRPeter Roane031-80 88 15peter.roane@shout.seREDAKTIONsrådPia JohanssonPeter RoaneJoakim HökegårdIDÈ & PRODUKTIONShout AdvertisingFOTOGRAFERChrister EhrlingPeter AhlbinRedaktionen tar tacksamtemot synpunkter på hurvi kan förbättra innehållet.www.armatec.seÄntligen står vi infören bergsäker uppgångTänk vad snabbt det går. När vi förbara ett år sedan analyserade marknadslägetsåg det ganska dystert ut. Visserligenförutsåg vi en uppgång till hösten menriktigt säkra var vi inte. Frågan var omnedgången bara skulle plana ut eller omvi kunde se fram mot en kraftfullareuppgång. Nu vetvi. Byggstartindex ärrekordhögt, byggprojektenblir fleroch fler ochinstallatörerna fårallt mer att göra.Det är ett kvittopå att vi står inför enbergsäker uppgång.Kompetens, kompetensoch ännu mer kompetensVad står nu högst på agendan för oss påArmatec? Vår konkurrensfördel handlarväldigt mycket om kompetens. I våra kundochkonkurrensundersökningar visar detsig också att vi får mycket höga betyggällande system och produktkompetens.Det är vi självklart stolta över men för attvi hela tiden ska kunna leva upp till erakrav och förväntningar måste vi utvecklasytterligare. Därför står kompetensutvecklingoch rekrytering av skickliga medarbetarehögst på agendan just nu. I detta nummerav Aktuell Teknik får ni träffa några nyamedarbetare som väl representerar det vialltid strävar efter – att ge er branschensbästa kompetens.Problem är till för att lösasFör ett tag sedan gjorde vi en undersökningför att få reda på vad ni tycker om AktuellTeknik. Resultatet blev positivt och detvisade sig att ni framför allt uppskattadeatt läsa om olika kundprojekt. Det är viglada för eftersom syftet med dessa artiklarär att visa hur vi vill samarbeta med er.För det mesta börjar det med att ni presenterarett problem som ni vill ha hjälp med.Vår uppgift blir att ta fram en optimallösning på detta. För att lyckas fullt ut gällerdet att vi har rätt engagemang, kompetensoch produktsortiment. Även i detta nummerpresenterar vi intressanta kundprojekt.Trevlig läsning.Lars IhrfeltVDNya ansikten på ArmatecVi har massor att göra och hardärför förstärkt styrkan med enrad nya medarbetare.Peyruze Özmen-Al Salehie är tillbaksefter sin föräldraledighet. Hon kommer attjobba som produkt- och marknadsansvarigför ventiler inom affärsområdet Värme &Kyla. Dessutom är Peyruze ansvarigför utvecklingen av vår webbplats oche-marknadsföring. Peyruze tycker att detska bli kul och utvecklande att kombineradessa arbetsuppgifter även om basen ligger iteknikområdet.Annette Sverlinger har 20 års erfarenhetinom VVS-branschen och ska nu bliansvarig för våra fjärrvärmecentraler.Annette tycker att det ska bli spännandeatt jobba med värmeväxlarna och ambitionenär att utveckla vårt erbjudande.Cine Gustavsson är vår nya innesäljare iMalmö. Hon har arbetat som B2B-säljaresedan 1987, främst med ventiler, pumparoch växlare till livsmedelsindustrin.Sven Emanuelsson är vår nya affärsområdeschefför Värme/Kyla. Sedan slutet av80-talet har han jobbat inom bolag somsysslat med försäljning av komponenteroch system till olika delar av industrinoch fastigheter. Sven kommer närmastfrån Euromekanik där han bl a arbetat somförsäljnings- och marknadsansvarig. Spetskompetensligger inom signalbehandling,styr & regler och instrumentering, vilketinnebär att han vurmar för nyhäftig elektronik på alla plan oavsettanvändningsområde.Han anser att Värme & Kyla är ettspännande affärsområde med storautvecklingsmöjligheter och med stigandeenergipriser och bostadsbrist kommer detatt finnas ekonomiska incitament förfortsatta marknadsinvesteringar. Svensambition är att utveckla affärsområdet ochvässa våra erbjudanden. Och det är baramöjligt om vi är lyhörda och har högnärvaro hos kunderna.Anders Nilsson, förstärker vår serviceavdelning.De senaste sex åren har hanvarit egenföretagare som elinstallatör.Anders är faktiskt en hemvändare då hantidigare har jobbat ett antal år på Armatec.


SID 4 FJÄRRVÄRME PÅ EXPERIUMFJÄRRVÄRME PÅ EXPERIUMSID 5Premiär för fjärrvärme i fjällentack vare Experium i Sälen.Armatec levererade denhistoriska fjärrvärmecentralen.Istället gick Skistar och Peab ihop ochbildade Fjällvärme AB för att kunnabygga ett eget värmeverk. I ett förstaskede ska värmeverket försörja Experium,en närliggande stugby, pistmaskinsgaragetoch snöcentret. Men på sikt kan det bliaktuellt med fler anslutningar. Flispannani värmeverket har en effekt på 3 MW ochflisen hämtas från ett lokalt sågverk, vilketger korta och miljökloka transporter.Armatec har ansvarat för tryckhållningoch levererat säkerhetsventiler till detförsta värmeverket någonsin i fjällen.Sälen i Dalarna är en av landets populäraste skidorter. När Skistarsom äger och driver de största sportanläggningarna bestämdesig för att bygga ett nytt upplevelsecentrum tillsammans medPeab hamnade energifrågan i centrum. Det slutade med att manbyggde ett eget värmeverk och vi på Armatec fick äran att levereraden första fjärrvärmecentralen till detta unika projekt.Experium, Sälens nya upplevelsecentrum,är vackert belägen vid Snötorget iLindvallen. Anläggningens tre våningarinnehåller allt från upplevelsebad medvattenrutschbanor och surfmaskin tillbowling, spa-anläggning, lekland och3D-biograf. Men inte nog med det, härfinns även restauranger, frisör, sportbar,butiker och träningsanläggningar. Kortsagt – allt som behövs för att hela familjenska trivas och må bra.Viktigt med rätt energikällaNär planerna på Experium började ta fartpå allvar hamnade snart energifrågorna ifokus eftersom det inte fanns någonlämplig energikälla att ansluta till. Medtanke på stigande elpriser och miljöomsorgkändes det fel att använda elvärme.Stor fjärrvärmecentralProjektering och installation av fjärrvärmecentralenpå Experium gjordes av ÅFBorlänge och YIT Älvdalen. AndersOlsson på YIT tycker att det var ettspännande projekt.– Det är klart att det var lite specielltatt installera den första fjärrvärmecentralenpå högfjället. Inte minst med tanke påatt en anläggning som Experium slukarmassor av energi och därför kräver enstörre central än vanligt. Det blir ju extramycket att hålla reda på vid igångkörningenoch därför kändes det tryggt attsamarbeta med Armatec som gav oss braservice och back-up under hela projektet.ÅF Borlänge drog ett tungt lass då manansvarade för VVS, el, brand & risk samtakustik och kontroll. David Engvall ärockså nöjd med projektet.– För mig är personkemin viktig ochjag har stort förtroende för Anders Öhrn.Armatec är seriösa och har bra produktertill konkurrenskraftiga priser, vilket inte ärminst viktigt i ett stort projekt som detta,avrundar David.Anders Olsson, YIT och Anders Öhrn, Armatec framför Experium i Sälen.


SID 6 ÅTERSTRÖMNINGSSKYDDÅTERSTRÖMNINGSSKYDDSID 7I slutet av 2010 blev över elva tusen människor magsjuka av parasiter i dricksvattnet i Östersund.Det är bara ett exempel på hur sårbara vi är när vårt viktigaste livsmedel drabbas av föroreningar.Och varför det är så viktigt med ett återströmningsskydd för att förhindra att förorenat tappvattenströmmar tillbaka in i det kommunala dricksvattennätet.Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedeloch en förutsättning för allt liv. Vi behöverständigt fylla på kroppens förråd medvatten för att vi skall överleva och må bra.Därför är det livsviktigt att alla har tillgångtill rent vatten som kan användas som dricksvattenutan hälsorisker. För att säkerställadricksvattnets livsmedelskvalitet underdistribution fram till konsumtion, måsteAlltid friskt vatten med rätt återströmningsskydddricksvattnet skyddas mot föroreninggenom återströmning av förorenat vatteneller andra skadliga vätskor. Genom attfölja lagstiftningen och tillämpa den svenskastandarden SS-EN 1717 med krav pååterströmningsskydd, tryggas dricksvattnetskvalitet fram till konsumtion.Vad är återströmning?Återströmning är rörelsen hos en vätska somi en installation strömmar mot avseddströmningsriktning. Det finns två typer avåterströmning:– Hävertåterströmning (undertrycksåterströmning)som kan uppstå vid uppkomst avundertryck på inkommande vattenledning.– Övertrycksåterströmning som uppstårnär trycket i nedströms ledningssystemökar tills det överstiger trycket i uppströmsledningssystem.Lagstiftning och reglerBåde vattenleverantören och förbrukaren,som t ex fastighetsägare eller näringsidkare,har olika regelverk att följa. Livsmedelslagenoch Produktansvarslagen är deregler som vattenleverantören måsteuppfylla för att få leverera dricksvatten.Vattenleverantörens rättigheter för attsäkerställa vattenförsörjningen på ett riktigtsätt finns beskrivna i Lagen om allmännavattentjänster samt i de lokala leveransvillkoren,ABVA, som anslutna abonnenterhar att följa.Perspektivet sett från förbrukarna, t exen fastighetsägare eller näringsidkare, skiljersig något. Miljöbalken, som tillämpas vidbedrivande av verksamhet som kan påverkamiljön, har en allmänt hållen skrivning.Återströmningsskydd konkretiseras närmarei Boverkets Byggregler (BBR), som skallföljas vid nybyggnation. BBR hänvisarvidare till standarden SS-EN 1717. Standardenär en komplett beskrivning av hur mananalyserar risknivåer och väljer skydd förolika dricksvattenanslutningar.ÅterströmningsskyddÅterströmningsskydden är indelade ifamiljer, baserade på dess grundläggandefunktionsprinciper. Inom de olikafamiljerna finns olika typer av skyddsdon.Typen anges med två bokstäver varav denförsta bokstaven anger skyddsdonetsfamiljetillhörighet och den andra bokstaventypen av skyddsdon i denna familj.Skyddsdon benämns enligt standardendet enskilda återströmningsskyddet.Skyddsmodul är skyddsdonet inkl. filteroch avstängningsventiler. Det är ett absolutkrav enligt standarden, att återströmningsskyddetblir installerat som skyddsmodul.Exempel på skyddsdon AT 1167-xxrespektive skyddsmodul AT 1167-xxMTabell 2i urval Kategori TypAABACAEAVätskekategori5432Finns inga universellabackventilerBeskrivning avskyddsdonBackventiler fungerar som en dörr somöppnas åt ett håll. Ventilen måste varaanpassad till många olika typer av installationer,var och en med sina egenskaper.Oavsett principen på avstängningen harde en gemensam funktion – att förhindraåterströmning av ett flöde. Detta är det förstaoch viktigaste kravet men de ska även:- ha låg öppningskraft- ha snabb stängning- ha lågt strömningsmotstånd- vara tät i stängt läge, även vid låga ∆p- arbeta tyst- inte ge upphov till eller mildra tryckslagSkyddsdonVätska symbolSkyddsdongrafisk symbolVatten, avsett Oinskänkt för konsumtion luftgap. och som kommer direkt från ett ledningssystem för dricksvatten.Återströmningsskydd med dubblaVätska som inte medför hälsorisk. Vätskan kännetecknas av att vara lämpad för konsumtion,backventiler och tryckstyrd mellanliggandekammare med dränering.men kan ha undergått förändring i smak, lukt, färg eller temperatur (kyld eller värmd).Kontrollerbar.Återströmningsskydd med dubblabackventiler och tryckstyrd mellanliggandekammare med dränering.Backventil. Kontrollerbar.Att samtidigt uppfylla alla dessa krav i enoch samma backventil är inte möjligt,eftersom vissa krav står i motsatsförhållandetill varandra. Man bör därför välja backventilefter de mest kritiska kriteriernaeller, vilket oftast sker, acceptera ett visstmått av kompromiss. Det senare är imånga fall möjligt med dagens sortimentav backventiler.”Är det okej att drickadet här vattnet”?Skyddsmodulgrafisk symbolLennart Anderson är säkerhetschef påMittSverigeVatten som ser till att alla sombor i Sundsvall, Timrå och Nordanstigskommuner alltid har tillgång till frisktdricksvatten. Lennart är ofta ute och gör*kontroller på bensinstationer, industrieroch i äldre fastigheter.– Rent vatten är livsviktigt och vårviktigaste uppgift är att skydda allmänhetenfrån att ta skada. Jag tycker att alla bordeställa sig en enkel fråga. Vill jag verkligendricka det här vattnet? Vid minsta tveksamhetmåste vattnet säkras med ett återströmningsskydd.Därefter är det enkelt atttillämpa SS-EN 1717.Jag diskuterar både med rörinstallatörer,konsulter och fastighetsägare om huråterströmningsskyddet ska installeras på ettriktigt sätt. Och det är alltid positiva tongångardå alla inblandade vet hur viktigtdet är.Vad är den vanligaste orsaken till återströmning?– Problem kan uppstå när en verksamhetförändras på något sätt, t ex att en ny processbörjar användas, men även i äldre fastigheterkan det bli problem. Dessutom är denmänskliga faktorn alltid ett orosmoment.När det skulle asfalteras vid en bensinstationkopplade någon in sig på en brandpostoch öppnade den så att det blev undertrycki en biltvätt. Avfettningsmedel sögsdirekt ut i ledningen med dricksvatten.Och med tanke på hur det stank hade jaginte ens druckit det under vapenhot.Något annat som kan vara bra att tänka på?- Slarv med vattensäkerheten kanbli en dyr affär. Vid oaktsamhet gällerinte försäkringen, avslutar Lennart.


SID 10 SENASTE NYTTSENASTE NYTTSID 11Många fördelarmed radioavläsningVattenmätare med radioavläsning sparar tid eftersom det inte är nödvändigt atttömma ur vattnet eller klättra ner i brunnen. Det är bara att sitta kvar i bilen ochläsa av. Mätningen sker redan vid låga flöden vilket innebär att kommunen fårbetalt för varje droppe. Håll med om att det låter som en bra investering. Vill duveta mer är det bara att kontakta oss. Vi har vattenmätare med hög noggrannhetoch den senaste fjärravläsningstekniken.Vår E-handel haröppet dygnet runtDet är enklare och smartare att använda vår E-handel.Enklare för att du kan beställa dygnet runt, vilket innebäratt du alltid har tillgång till prisvärda produktersom hjälper dig att göra ett bättre jobb. Smartare föratt du har tillgång till teknisk hjälp via en omfattandeproduktdokumentation, handböcker och beräkningshjälp.Välkommen att E-handla du också.Kontakta Göran påserviceverkstadeni StockholmGöran Eklund är allkonstnären som tarhand om det mesta och lite till när detgäller service på våra produkter och system.Göran är expert på fjärrvärmecentralersom han har jobbat med i över tio år. Dessutomär han specialist på tryckhållningssystemsom han både servar, reparerar ochbyter ut vid behov. Energimätning medfjärravläsning och allt som rör återströmningär ytterligare två favoritområden.Så tveka inte att kontakta Göran om dubehöver hjälp. Det lönar sig garanterat.Viktigt att ställarätt frågorvid regleringSom man frågar får man svar brukar det heta.Och detta är speciellt viktigt vid reglering.Det räcker inte med rimliga antagande föratt få en ventil som fungerar optimalt.Och detta är ett stort problem i dag dåen stor del av alla reglerventiler är feldimensionerade,vilket kan ge upphovtill en ojämn reglering som kan förstörabåde ventilens och donets livslängd.Men för att få rätt input gäller detförstås att ställa rätt frågor. Armateckan hjälpa dig att välja rätt ventilgenom att ställa relevanta frågor.Premiär för vårt nya infocenterSnickarna och målarna har gjort sitt och nu är vi glada över att kunna erbjuda alla vårabesökare ett nytt, fräscht infocenter. Välkommen in.


BTag chansen att vinnaen iPod Nano.Precis som vanligt kan det löna sig att lusläsa Aktuell Teknik.Det gäller bara att svara rätt på följande frågor:Vilken standard beskriver hur man analyserar risknivåer och väljerskydd för olika dricksvattenanslutningar.Utslagsfråga: Var kan du sitta och läsa av om du har en vattenmätare med radioavläsning?Vi vill ha rätt svar på frågorna senast den 20 april 2011.Maila svaren till tavling@armatec.seVill du hellre skicka eller faxa in ditt svar så är adressenArmatec, Box 9047, 400 91 Göteborg. Fax: 031-45 36 00Vi säger grattis till vinnarna från förra numret som får en iPod Nano.Christer Öhrn - Aderbys Rör, Jan Petersson - Bravida,Hans Johansson - Landstinget i Östergötland samt Camilla Eriksson - Bengt Dahlgren GöteborgArmatec AB (huvudkontor)Box 9047, 400 91 GöteborgBesöksadress A. Odhners gata 14, 421 30 Västra FrölundaTel +46 31 89 01 00, Fax +46 31 45 36 00E-mail info@armatec.se, www.armatec.seSolutions for heating and cooling systems

More magazines by this user
Similar magazines