13.07.2015 Views

Medlemsbrev december 2012 - Socialdemokraterna

Medlemsbrev december 2012 - Socialdemokraterna

Medlemsbrev december 2012 - Socialdemokraterna

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Medlemsbrev december 2012Socialdemokraterna i SandvikenVi tjuvstartar med december månads medlemsbrev förnågra viktiga saker.__________________________________________________________att påminna omARBETAREKOMMUNENS MEDLEMSMÖTETorsdag 29 nov kl 18:30På agendan: Diverse val ‐ AK:s aktier i Arbetarbladet ‐ därefteröppen dagordning.> > Läs mer Här finns också datum för alla medlemsmöten 2013__________________________________________________________AKTUELLA NOMINERINGAR‐‐ Vice ordförande i Arbetsmarknad‐ och trafiknämnden‐‐ Ersättare i Kultur‐ och fritidsnämnden‐‐ Ersättare i kommunstyrelsen‐‐ Ombud till partidistriktskongressen, distriktsstyrelsen mm.‐‐ Kyrkopolitiska uppdrag‐‐ Arbetarekommunens styrelse 2013> >Läs mer__________________________________________________________VAL AV KONGRESSOMBUD30 nov är sista dag att rösta på vilka som ska vara ombud påpartikongressen.Du kan rösta på plats på medlemsmötet 29/11, via brev eller påexpen.>>Läs mer__________________________________________________________


AKTUELLA FÖRENINGSMÖTENTisd 4 dec kl 18:00 S‐kvinnorTisd 4 dec kl 18:30 Östra föreningenOnsd 5 dec kl 18:30 Scherpbackens förening> >Läs mer__________________________________________________________RÅDSLAG ‐ KYRKOPOLITIKFram till 15 december kan du lämna synpunkter på partietskyrkopolitik i ett rådslag på webben.> >Läs mer__________________________________________________________MEDLEMSFESTBoka in kvällen den 19 januari 2013 för Sossefest!Vi återkommer när festkommitténs planer kommit lite längre.__________________________________________________________Vår expeditionE‐post: sap.sandviken@ gmail.comPostadress: Hyttgatan 19, 811 30 SandvikenTelefon: 026 ‐ 27 00 62Här hittar du alltid aktuell information:Hemsida: www.socialdemokraterna.se/sandvikenFacebook: www.facebook.com/s.sandvikenTwitter: www.twitter.com/ssandviken__________________________________________________________För Socialdemokraterna i SandvikenSigne BrockmanInformationsansvarig__________________________________________________________

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!