13.07.2015 Views

Protokoll styrelsemöte 2009-03-06 (pdf, 35 kB) - GIH

Protokoll styrelsemöte 2009-03-06 (pdf, 35 kB) - GIH

Protokoll styrelsemöte 2009-03-06 (pdf, 35 kB) - GIH

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

att CIF är berett att ansvara för den vetenskapliga bedömningen av inkomnaforskningsansökningar.att utlysning av forskningsmedel bör ske senast 15/3.att sista ansökningsdag är 1/6.att CIFs vetenskapliga råd eller grupp som bedömer dessa ansökningar i samband medstyrelsemötet 27-28 /8 presenterar sin bedömning.att bedömningen lämnas vidare till RF/RS för beslut.§ 23 IdrottsstödsutredningenOrdföranden meddelade att regeringen lagt fram en proposition 26/2 ”Statens stöd tillidrotten” 2008/09:126. En debatt är planerad till den 7 maj i Riksdagen. Därefter förväntas ettRiksdagsbeslut före sommaren.Den övergripande frågan i propositionen avser hur medel i framtiden skall tilldelasidrottsrörelsen. En stor del av resurserna kommer idag via överskott på vinstmedel från ABSvenska Spel. I framtiden förslås att dessa medel ersätts med ett statligt och förutsägbartstatsanslag.RF som agerar i myndighetsställe förslås också liksom annan statlig verksamhet bli föremålför någon form av extern utvärdering. CIF föreslås tilldelas det uppdraget och förväntas byggaupp ett system med indikatorer som underlag för uppföljning, analys och utvärdering.Indikatorerna ska både tillfredsställa statens behov av resultatuppföljning och utgöra ett stöd iidrottsrörelsens egna kvalitetsprocesser. I detta arbete ligger att utvärdera de mål och syftensom regeringen har med det statliga idrottsstödet, samt följa upp verksamheten och göra enårlig återrapportering till statsmakten. I detta arbete finns krav på fördjupade analyser avverksamheten, som torde innebära att nya medel tilldelas CIF för att kunna genomförakompletterande forskning samt en kontinuerlig bevakning av forskningsresultat med relevansför statens stöd till idrotten. Utredningsmannen Tomas Peterson och även CIF i sitt remissvarhar pekat på extra kostnader som detta uppdrag kommer att innebära, både i form avpersonella förstärkningar och forskningsprojekt.Propositionen slår fast att CIF och RF även framgent skall ha ett nära samarbete som gynnarbåde staten och idrotten.CIF får invänta ett kommande regeringsuppdrag och hur det i detalj kommer att formuleras.Detta torde komma under hösten för att sedan kunna påbörjas 2010. Beslut om extra resurserför CIFs medverkan i det föreslagna utvärderingsuppdraget förväntas komma i samband medhöstbudgeten.§ 24 Ansökningar 2010Ansökningsförfarande och formalia inför 2010 diskuterades. Frågor som togs upp var bl.a.rekrytering av nya forskare, storleken på lönemedel till nydisputerade och forskarstuderande,tidsperiod för stödet, lönemedel avseende heltid eller halvtid, vikten av att få fram nyaseniorforskare, ökad inriktning mot teknisk forskning, annonsering.BeslutDet beslutades- att Alf Thorstensson och Artur Forsberg utför redaktionella ändringar avseende


annons om utlysning av forskningsmedel enligt förd diskussion och- att nuvarande PM gällande ”Regler och anvisningar för ansökan om forskningsmedel” sesöver och anpassas till 2010.§ 25 Samnordisk utvärdering av idrottsforskningOrdföranden redogjorde för en skrivelse (Bilaga 3) med förfrågan som kommit från MikaelFogelholm som är chef för hälsoforskningen vid Finlands Akademi, vilket motsvarar VR iSverige.Akademin genomför regelbundet utvärderingar av vetenskaps- och forskningsgrenar.Akademin har planer på att genomföra en utvärdering av idrottsvetenskap på samnordisk nivåoch frågar därför om intresse från svensk sida att medverka. Finansieringen skulle kunna skemed medel från Nordforsk.Med brevet följer även några korta konkreta frågor om nuvarande situation avseende ämnetidrottsvetenskap och idrottsforskningens i Sverige.BeslutDet beslutades att ordföranden besvarar brevet enligt förd diskussion och samtidigt anger attsamarbetsorganisation i denna fråga i Sverige föreslås bli HSV (Högskoleverket).§ 26 Tidningen, redaktionsrådArtur Forsberg har tidigare pekat på behovet av ökad medverkan från styrelsen i arbetet medtidningen. Ett förslag är att utse ett redaktionsråd. Ingemar Ericson hade förberett ett sådantråd och tillfrågat fyra personer som representerar olika ämnesområden.Från ordföranden förslogs att nr 2 skulle kunna bli ett Artur Forsberg nummer, där tidigaremedarbetare, arbetskamrater och styrelseledamöter medverkade. Vem som ytterst skulleansvara för denna utgivning angavs ej.BeslutDet beslutades- att utse ett redaktionsråd bestående av Karin Piehl-Aulin, Karin Redelius, Jon Karlsson ochPG Fahlström.- att Ingemar Ericson kallar till ett första möte dit även Artur Forsberg kallas.§ 27 Kansliets utformningDet tidigare förslaget som bordlades vid föregående sammanträde diskuterades kort.Då arbetssituationen inför den närmaste tiden är oklar, särskilt vad gäller det framtidautvärderingsuppdraget (§ 23) ansågs det klokt att invänta eventuella personella förstärkningaroch utformning av kansliet. Marie Broholmer förklarar sig villig att ytterligare en tid skötaekonomin, men påpekar att CIFs informationsarbete då ej kan prioriteras under rådandesituation.BeslutDet beslutades att kansliets bemanning ej ändas under rådande oklara situation och attdärmed ånyo bordlägga frågan, men vid behov kunna ta in konsulttjänster.


§ 28 Kommande aktiviteterDiskuterades kommande aktiviteter och förslag till konferens- och seminarieteman.En förteckning över tidigare genomförda konferenser och förslag från tidigare styrelse överteman presenterades. Bilaga 4.En rådande uppfattning var att tiden fram till planerat konferensdatum 10/6 var väl kort för attkunna presentera ett meningsfullt program och hinna annonsera. Det förslogs därför enligttidigare att lägga den årliga konferensen på hösten. Ordföranden presenterade istället en idéatt genomföra ett ”Forsbergssymposium” med speciellt inbjudna medverkanden den 10/6 påeftermiddagen efter styrelsemötet och som skulle kunna avslutas med en middag.BeslutDet beslutades att arbeta för ett mindre seminarium i samband med att Artur Forsberg slutarsin tjänst på CIF och att genomföra en större konferens till hösten.§ 29 Nästa sammanträdeNästa sammanträde beslutas genomföras 10 juni på kansliet. Kallelse och exakt tidpunktkommer senare.§ 30 AvslutningOrdföranden avslutade mötet och tackade alla för stort engagemang och visat intresse.Vid protokolletArtur ForsbergJusterasPer Nilsson Eva Nylander Anna-Maria Holmbäck

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!