Översvämningar i Bangladesh – orsaker, följder och åtgärder - SLI.se

sli.se

Översvämningar i Bangladesh – orsaker, följder och åtgärder - SLI.se

STUDIEHANDLEDNINGÖversvämningar i Bangladeshorsaker, följder och åtgärderFilmens innehållBangladesh ligger vid Ganges delta i Sydasien. Landetdrabbas ofta av översvämningar.Den här filmen tar upp de fysiska och mänskligaorsakerna till översvämningarna. Genom personligaberättelser undersöks vilka sociala, ekonomiska ochmiljömässiga effekter översvämningarna har på människornasom bor i landet.Filmen visar också hur drabbade samhällsgrupperarbetar för att försöka minska sin sårbarhet vidframtida översvämningar.Programmet är indelat i kapitel- Introduktion- Varför drabbas Bangladesh av översvämningarså ofta?- Effekter- ÅtgärderUndervisningen i geografi ska behandlaföljande innehåll enligt läroplan:- Värdering av lösningar på olika miljö-ochutvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etikoch hållbar utveckling.- Sårbara platser och naturgivna risker och hot, tillexempel översvämningar, torka och jordbävningar,och vilka konsekvenser det får för natur-och kulturlandskapet.- Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer sombefolkningstäthet, klimat och naturresurser.FilmfaktaÄmne: Samhällskunskap, GeografiÅlder: Från 13 år (H, Gy)Speltid: 20 minuterSvenskt talProduktion: © Espresso Education Limited(trading as Channel 4 Learning)Syfte/strävansmål- Veta var Bangladesh ligger och hur landet fysisktser ut.- Förstå varför översvämningarna utgör ett så stort hotmot just Bangladesh.- Utveckla sin förmåga att analysera orsaker och följderav översvämningar.- Kunna bedöma vilka problem som kan drabbaBangladesh i framtiden som ett resultat av klimatförändringar.© Rättigheterna till studiematerialet ägs avSolfilm Media AB.Du har rätt att använda dig av studiematerialeti samband med visning av programmet.© Espresso Education Limited (trading as Channel 4 Learning)Svensk distribution: © Solfilm Media AB, MMXIFilmnr: Sol7253www.solfilmmedia.se • info@solfilm.se • 0414 - 170 701


STUDIEHANDLEDNINGÖversvämningar i Bangladeshorsaker, följder och åtgärderDiskussionsfrågorInnan ni startar en diskussion kring filmen i gruppenär det viktigt att läraren/ledaren funderar igenom hurman ska hantera diskussionen och svaren. Dela gärnaupp gruppen i mindre grupper och låt deltagarna förstskriva ned sina svar.Innan filmen• Var ligger Bangladesh?• Vad vet du om Bangladesh?Varför drabbas Bangladesh av översvämningarså ofta?• Varför kan man odla så mycket i Bangladesh?• Hur bidrar Bangladesh geografi till att landetdrabbas av översvämningar?• Hur hör befolkningsmängden ochöversvämningarna ihop?• Hur påverkar Kina och Nepal Bangladesh floder?• Vad är infrastruktur?• Hur påverkar städernas utbredning benägenhetenför översvämningar?• Hur påverkar Himalayas glaciärer Bangladesh?Effekter• Vilka effekter kan en översvämning få?• 50 miljoner människor lever under fattigdomsgränseni Bangladesh. Vad innebär det för derasåterhämtning efter översvämningar?• Hur bildas nya öar i floderna?• Varför behöver många människor flytta runt för atthitta arbete i Bangladesh?• Vad är en cyklon?• Varför hamnar många som bor i Bangladesh ien fattigdomscirkel?Åtgärder• Vilka slags förnödenheter behöver den fattiga befolkningenhjälp med vid översvämningskatastrofer?• Varför är nödhjälp en kortsiktig lösning?• Hur kan man skydda städer och byar i Bangladeshmot översvämningar?• Varför lär hjälporganisationerna jordbrukarna attodla pumpor?• Hur gör jordbrukarna för att få ut så mycket de kan ursin pumpaodling?Länktipswww.lankskafferiet.org– Umeå Universitet driver denna sajt med länkar tillwebbplatser du kan använda i skolarbetethttp://www.oxfam.org.uk/education/- Sök på ”Bangladesh” så hittar du mycket material omallt från Bangladeshs historia och geografi till Oxfamsprojekt för att plantera för att stabilisera kustlinjenoch åtgärder mot översvämningar. Engelskspråkighemsida.http://www.regeringen.se/sb/d/2520/a/13699- Svenska regeringens sida med fakta om Bangladeshhttp://www.bangladesh.gov.bd/- Bangladesh regerings hemsidaUppgifter• Gruppuppgift: eleverna delar in sig i mindre grupperoch gör grupparbeten om Bangladesh. Grupparbetetska svara på följande frågor:- Var ligger Bangladesh? T.ex. vilka länder gränsar tillBangladesh, vilka relationer har Bangladesh med sinagrannländer?- Hur utvecklat är Bangladesh? T.ex. vilken ekonomilandet har, vad arbetar folket med, hur ser utvecklingenut i städer jämfört med landsbygden? Man kan ävenjämföra Sverige med Bangladesh och se vilka skillnadersom finns i utveckling och politik.- Vilka miljöproblem har Bangladesh? T.ex. vilka naturkatastroferdrabbar landet, när inträffar de och varför?Hur påverkas landet och dess befolkning avnaturkatastroferna?- Vilka framtida problem står Bangladesh inför?T.ex. hur landet kommer att förändras i framtidenoch hur ytterligare global uppvärmning kommer attpåverka landet.Presentera arbetet för gruppen på stora ritblock,som webbsida, bok, film eller som en serietidning.www.solfilmmedia.se • info@solfilm.se • 0414 - 170 702


STUDIEHANDLEDNINGÖversvämningar i Bangladeshorsaker, följder och åtgärder1. Efter att ha tittat på programmet, diskutera vad man skulle kunna fylla i de olika rutorna.2. Diskutera sedan varför fattigdom är en ond cirkel och hur den kan brytas.Exempel på påståenden:5- Inget skydd för landet motöversvämningar- Väldigt liten inkomst64- Investera i land och förbättraodlingstekniker1Upprätthållercirkeln avfattigdom3- Kan skicka sina barn till skolan- Överskott att sälja- Dålig odling- Permanent källa till mat ävenunder monsunperioden- Ingen investering i lantbruket2- Inget överskott att sälja- Kortsiktig hjälp- Högre vallar gör hem säkrare- Odla pumpor i den torra perioden231Bryter cirkelnav fattigdom465www.solfilmmedia.se • info@solfilm.se • 0414 - 170 703

More magazines by this user
Similar magazines