Bulletin - Posten

posten.se

Bulletin - Posten

BulletinFrimärksnyheter från Posten 2/2010UTGIVNINGSDAG: 24 mars 2010FemfestligafrimärkenSid 7Sid 6BröllopsdagsNya porträttfrimärkenmed kungenoch drottningen Sid 15n y t o p o f t h e w o r l d !Norden vid havet Sid 11


ulletin 2/2010 3Köp för 300 kronor eller mer ur denna Bulletin så får duett memoblock med kryddfrimärkena som motiv!Premien är ett memoblock medfrimärkena Kryddor som motiv.Detta erbjudande gäller även för digsom är abonnent!Unik premietill våraBulletinkunder!Erbjudandet gäller privatpersoner och sålångt lagret räcker, dock längst till den 30 april 2010.Endast en premie/kund.Artikel nummer: 242119 (värde 30 kr).För att få premien måste värdet på dina köp ur dennaBulletin och/eller värdet på dina abonne mang viddetta utgivnings tillfälle till sammans eller var för sigöverstiga 300 kronor.Om du köper för 300 kronor eller mer och villha premien, markerar du det på avsedd plats påbeställ ningsblanketten. Premien skickas separateller till sammans med din Bulletin beställning,inte med abonnemangs leveransen.Volvo PV 444valt till ÅretsFrimärke 2009Frimärket Volvo PV 444 (nr 2 på röstsedeln)vann omröstningen Årets Frimärke 2009.Frimärket fick 12 procent av de totalt över11 000 röster som kom in.Det segrande frimärket har formgivits avViggo Mörck efter ett fotografi från VolvoPersonvagnar AB, och graverats av MartinMörck. Valören är för inrikes brev. Frimärketär att av fem motiv i häftet Kultbilar somgavs ut den 29 januari 2009.Den Volvo PV 444 som visas på frimärkethar årsmodell 1953. PV 444 var den verkligafolkbilen i Sverige på 1940- och 1950-talen.På andra respektive tredje plats i frimärksomröstningenkom Volvo Amazon (nr 6 påröstsedeln), rullfrimärket i utgåvan Kultbilar,och Abisko (nr 31 på röstsedeln) som ingicki häftet Sommarnatur.Vårt miljöarbete:Minskat utsläppav koldioxidVår verksamhet är transportberoendevilket ger upphov till koldioxid utsläpp.Största delen av godstransporterna skermed tåg och lastbil och vissa tjänsteresorgörs med flyg. Genom att minskakoldioxidutsläppen bidrar vi till Naturvårdsverketsnationella mål för minskningav utsläppen av växthus gaseruppnås. För hela Posten är minskadklimatpåverkan det allt överskuggandemiljömålet.Vi mäter den koldioxidbelastning somvåra transporter ger och har målsattminskning av tjänsteresor som görsmed flyg. Tåg prioriteras framför flyg ochvideokonferenser är ett sedan längeinarbetat arbetssätt som hjälper oss attnå målet.


ulletin 2/2010 5Köp Micael Bindefelds bok om inbjudningskort!I boken ger Micael Bindefeld tips på inbjudningskort till tio olika fester. Boken är tänktatt inspirera till att göra egna inbjudningskort, men kan också ses som en handbok.– Instruktionerna behöver naturligtvis inte följas slaviskt. Hela idén med egnainbjudningskort är att de ska vara personliga och kännas hemgjorda, säger han.NYHET!Bindefelds inbjudningskort– gör egna kort för årets alla festerAntal sidor: 64Format: 21 x 16 cmArtikelnummer: 24211895:00Inbjudan – tre tips från Micael Bindefeld• Budskapet i inbjudningskortet är det allra viktigaste.Ton och tilltal går hand i hand med festens art.• Välj ett frimärke som passar festens tema.På www.posten.se/m/frimarken hittar du Postensaktuella sortiment.• Posta alltid din inbjudan i god tid. Ju högtidligare festju längre framförhållning.


6 bulletin 2/2010Fest! Vad är bröllopet om inte en enda stor fest som kulminerar när ringarnaväxlas. Ringar binder samman och förenar, de har sett olika ut genom tidernaoch på 1800-talet blev den släta ringen som visas på frimärket allmän.Ringen– den starkaste symbolen för föreningSom alla andra föremål vi har runt omkring ossär också ringen ett uttryck för en kultur ellertrend. Modet växlar ständigt och nuförtiden ärbåde förlovningsringar och vigselringar medädelstenar mycket vanliga. Men så har det intealltid varit.– Traditionen med enkla släta guldringarhar funnits i flera hundra år och intresset förringtypen tog ordentlig fart under 1800-talet.Tanken bakom den släta formen är att vigselringenständigt ska sitta på ringfingret ochinte får vara i vägen i de dagliga sysslorna.Det säger Magdalena Ribbing, en av vårtlands främsta experter på vett och etikett. Honhar ägnat mycket tid åt att forska kring ringaroch dess användning.– Den formella traditionen är att vigselringenplaceras innerst och att förlovningsringenflyttar utåt. Det sägs om vigselringen att denska man aldrig ta av sig, den ska sitta påringfingret för evigt.Guldringarna på frimärket är relativt smalaoch kupiga, i folkmun kallades denna typ avring för ”gardinring” eftersom den påminnerom de ringar som sitter på gardinstången ochhåller upp tyget.– Den släta guldringen kunde naturligtvis haolika bredd och tjocklek. Modellen var i grundendensamma men genom att göra ringenkraftigare signalerade bäraren rikedom.Ringar innehåller mycket kulturhistoria.Förlovningsringen i de högre klasserna förr itiden var också en försäkring för den blivandebruden. Därför var många förlovningsringaroerhört påkostade. Om mannen slog upp ficknämligen kvinnan behålla ringen.Magdalena Ribbing skriver ständigt brevoch väljer mycket noga vilka frimärken honfrankerar med.– Frimärkena ska passa både mottagarenoch brevets budskap. Frimärkena med desläta guldringarna blirypperliga att användapå de brev jag skickartill släkt och vänner ommin nya bok om ringar,säger hon.– Intresset för slätaguld ringar tog fart under1800-talet, sägerMagdalena Ribbing.foto: elisabeth ohlson wallin


8 bulletin 2/2010Kärlek och fest påfem färgstarka maximikortElisabeth Björkbom, som formgivit frimärkena i häftet Fest!, har också utformat dessa gladaoch färgstarka maximikort med de inbjudande rubrikerna Kalas! Kärlek! Fest! Party! och Love!Frimärkena Fest! och rullfrimärket Ringar (utformat av Gustav Mårtensson) finns med påframsidan, stämplade med en specialstämpel med motivet två sammanflätade hjärtantecknade av Elisabeth Björkbom.Maximikort Fest!Art nr: 24207660:00Abonnera på maximikort!Till vissa utgåvor skapas maximikort som i sin design knyter an till frimärksmotivet. Maximikortenhar frimärket på framsidan och är stämplat med en speciell stämpel. Portot är inkluderati priset och gäller inom Sverige och från Sverige till utlandet.Starta ett abonnemang genom att kryssa för detpå beställningsblanketten. Just nu kan vi erbjudaen premie vid start av abonnemang.För dagsaktuella priser, se www.posten.se/frim


ulletin 2/2010 9• Specialdesignade brevpapper och kuvert• Begränsad upplaga 1000 ex• 10 brevpapper och 10 kuvert• Brevpapperen kan även användas i skrivare• Format brevpapper A4Brevpapper och kuvert förhälsningar och inbjudningarNu har du chansen att köpa denna trevliga förpackning med tio stycken brevpapperoch tio kuvert med motiv som direkt knyter an till frimärkena i häftet Fest!Brevpapper Fest!Upplaga: 1 000 exArt nr: 24212075:00Elisabeth BjörkbomElisabeth Björkbom är formgivaren bakom Fest! Hon har utformatsåväl brevpapper och kuvert som maximikort och de fyra frimärkena ihäftet. Hon debuterade som frimärkskonstnär med julfrimärkena 1997,och fick stor uppmärksamhet med Tatuerade hjärtat som valdes tillÅrets Frimärke 2006. Elisabeth Björkbom har examen från Konstfacki Stockholm och Danmarks Designskole i Köpenhamn.foto: tina axelsson


10 bulletin 2/2010Fotografiet av fiskaren Alf Gustafsson på fiskebåtenhittade projektledaren Barbro Sjöberg på en bildbyrå.På originalet stod Gustafsson med ryggen motbetraktaren. I designarbetet med för lagan ordnadesett nytt foto av Gustafsson, vinschen vevades uppoch en flock måsar lades till för att få mer liv ochrörelse i bilden.Nu är det premiär för nya rundanav populära frimärksserien Topof the World of Stamps. Övergripandetema denna gång förde åtta medverkande ländernaspostföretag är Norden vid havet,och årets frimärken visar livetvid kusten. Sverige valde olikanäringar på Västkusten.Naturnära näringsverksamhetåret runt på VästkustenKust, hav och båtar är ett återkommandetema på svenska frimärken. Efterfrågat avbåde samlarkunder och användare. I mångafall har frimärkena haft en turistprofil mendenna gång valdes inriktningen näringsverksamhetsom bedrivs året runt på Västkusten.Samhällena bygger sin försörjning delvispå småskaligt fiske som inte har negativaeffekter på miljön. Metoderna har sedan1980-talet utvecklats av fiskarna själva.– En av dem är Alf Gustafsson från Fjällbackasom på det ena frimärket i blocket sespå däcket till sin båt när han vinschar uppdagens skörd av havskräftor. Gustafssonägnar sig åt hållbart fiske och användersig av metoder som är skonsamma bådemot kräftbeståndet och havsbottnen,säger Barbro Sjöberg, frimärksprojektledare.Läs intervjun med Alf Gustafsson här intilldär han berättar mer om sin verksamhet!– Det andra frimärket visar musslor frånen musselodling. Musslorna odlas på bandav specialplast som ynglen klibbar fast vid.Inne i musselklungan till vänster på frimärketfinns ett sådant band.Frimärksblockets marginal runt märkenavisar hur man tillvaratar vågkraften i havetutanför Lysekil.– Här byggs världens största vågkraftparkmed hundratals 8–10 meter höga kassunersom förankras i havsbottnen och leder energinvidare från de flottar man ser som gupparuppe på vågorna, säger Barbro Sjöberg.


FörstadagsbrevArt nr: 24208229:00foto: therese janssonMotivbladArt nr: 24208345:00Norden vid havet – Livet vid kustenTop of the World of StampsBlock/2 frimärkenStåltryck och offsetArt nr: 24187724:00Fiskaren på båten Emelie:Alf GustafssonVarje dag året om före klockan sexpå morgonen startar Alf Gustafssonsin åttameters enmansfiskebåti Fjäll backa hamn och styr utmot havs kräftbankarna. Dennarutin har han följt sedan 1984 dåhan lämnade fabriksjobbet ochblev fiskare på heltid.Alf Gustafsson har i alla årägnat sig åt ekologiskt hållbartfiske som är mer skonsamt motbåde havskräftorna och havsbottnenän det mer industriellatrålfisket.– Jag vinschar försiktigt nerburar på den känsliga lerbottenpå mellan 40 och 80 meters djupdär havskräftorna trivs. Burarna äragnade med sill och är monterademed tolv meters mellanrum påen 400 meter lång lina. Jag har18 sådana linor igång samtidigt,säger han.Alf Gustafssons årsfångstligger på mellan fyra och sex tonhavs kräftor. Varje dag när han ochde sju kollegerna i sina enmansfiskebåtarlandar fångsten påkajen i Fjällbacka väntar en bilsom kör direkt till Göteborg ochden stora fiskeauktionen.– Tillgången på havskräftorhar varit lika god under alla detjugofem år jag fiskat. Den kritiskafaktorn är salthalten. Kräftornatrivs bara i vatten med 0,3 procentsalthalt, alltså Atlantvattnet somkommer in från väster. Neråt kustenmot Skåne blir salthalten förlåg och där ligger också gränsenför kommersiellt fiske.Under krabbsäsongen mellanseptember och januari går fisketner. Krabborna angriper och äterupp en hel del havskräftor bådeutanför och inne i burarna. Dåblir tiden till sjöss kortare förAlf Gustafsson och han fårchansen att serva både båtenEmelie och fångstredskapen.


12 bulletin 2/2010Åtta tolkningar av livet vid havet➤ v a r me d fr å n bö r j a n !Ny serie Top of the World of StampsTop of the World of StampsNorden vid havet 1/3 – 2010Art nr: 242206180:00Exklusivfolder


ulletin 2/2010 13Efter succén med serien Nordisk Mytologi somgavs ut i tre delar 2004, 2006 och 2008 beslutadesvenska Posten tillsammans med sjuandra nordiska postorganisationer att fortsättasatsningen på Top of the World of Stamps.Nu är första mappen i den nya serien Nordenvid havet här. Den heter Livet vid kusten ochskildrar vardagsliv och intressanta företeelsenlängs de nordiska kusterna. Som tidigare finnsalla medverkande ländernas frimärken monteradei en exklusiv folder. Frimärkena beskrivspå respektive lands språk samt på engelska.Nya Top of the World of Stamps planeras attges ut i tre delar med två års mellanrum.Abonnera på Top of the World of Stamps!Se till att du inte missar den spännande nya serien Top of the World of Stamps.Det bästa sättet att försäkra sig om foldrarna är att öppna ett abonnemang.Priset är 180 kronor per folder och enklaste sättet är att du kryssar i ditt nyaabonnemang på beställningsblanketten.


14 bulletin 2/2010Bruksfrimärken med regentensporträtt har funnits i Sverigesedan 1885 då Oscar IIporträtterades i klassiskvänsterprofil som på mynten.Genom åren har kungarnaavbildats på olika sätt påfrimärkena. På det aktuellaporträtteras Carl XVI Gustafframifrån.foto: thorsten sandbergLång traditionmed regentporträtt på frimärkenNär frimärkena introducerades valde manmellan regentporträtt i profil eller riksvapnet.Världens första frimärken, de brittiska från1840, visar drottning Victoria. Lilla riksvapnetmed de tre kronorna pryder vårt lands förstafrimärken, utgivna 1855.– 1885 var det premiär för svenska frimärkenmed monarkens bild då ett 10-öresmärke medOscar II:s ansikte i vänsterprofil gavs ut. Konstnärenhade sneglat på myntavbildningar somi sin tur följde traditionen från kejsar porträtteni det antika Rom, säger Robert Mattson påPostmuseum.Norge var dock först med att avbilda enunionskung på frimärke. Redan 1856 släppte– Svenska regenter harporträtterats både ivänster- och högerprofiloch rakt framifrån,säger Robert Mattsonpå Postmuseum.Postverket där ut ett märke med Oscar I:sporträtt, och 1878 var det dags för Oscar II.Studerar man de svenska bruksfrimärkenamed regentens porträtt från Oscar II 1885 tillCarl XVI Gustav 2010 ser man att alla vinklarpå ansiktet valts.Oscar II visades bara i profil vänster. Menhans efterträdare Gustav V porträtterades såtidigt som 1910 framifrån. Det var något heltnytt. 1921 visades han i halvprofil vänster och1939 i högerprofil. När Gustav VI Adolf bestegtronen 1951 valde Posten att gå tillbaka till enklassisk vänsterprofil med frilagt huvud somanvändes för bruksfrimärken under hela hansregenttid.– De första frimärkena med vår nuvarandekung kom 1974. Vänsterprofilen bibehölls, mentill skillnad från företrädaren bär Carl XVI Gustafkavaj och skjorta. Från 1985 har det kommiten rad frimärken med kungen i både halvprofiloch sedd rakt framifrån. Som på de senastefrimärkena, säger Robert Mattson.Sedan 1981 har Posten också givit ut frimärkenmed drottning Silvias porträtt i modernformgivning och ”en face”, sett framifrån.


ulletin 2/2010 15foto: thomas thelinFörstadagsbrevArt nr: 24207923:00MotivbladArt nr: 24208039:00Kung Carl XVI Gustaf 2010RullfrimärkeStåltryckArt nr: 2419826:00Drottning Silvia 2010RullfrimärkeStåltryckArt nr: 24198312:00Porträttens fotograf:Bruno Ehrs– Urkul!Det säger fotografen Bruno Ehrs omsin debut på frimärken med de nyaporträtten av kungen och drottningen.Fotona kom till våren 2009. BrunoEhrs fick uppdraget direkt från kungensom han fotograferat i många sammanhang,att ta nya bilder av kungafamiljenbåde enskilt och i grupp.– Platsen skulle vara Stockholmsslott och jag fick fria händer att letaefter en lämplig miljö i palatset. Valetföll på Gustav III:s antikmuseum, ettrum med färgsättning i milt grå ochvita nyanser. En perfekt miljö som intetar kommandot över personerna.I samråd med kungafamiljensmed lemmar valdes kläder ut somfram häver både det officiella ochprivata. I Bruno Ehrs bildsvit poserarkungen och drottningen i gala och mervardagsklädda, de bilder som valdesför frimärkena.Bruno Ehrs inledde sin karriär somfotograf på 1970-talet. Under ledningav den legendariske fotografenLennart af Petersens på Stockholmsstadsmuseum dokumenterade hanunder några år byggnader och arkitekturi huvudstaden.Innan han i slutet av 1980-taletblev frilansare på heltid jobbade hani tidnings- och magasinsvärlden,bland annat som fotograf åt Månads-Journalen.– Jag har alltid haft ett mycket stortbildintresse, och i detta inkluderadestidigt också frimärken. Utan att överdrivavar jag i skolåldern en hängivenfilatelist. Frimärken är allmänbildandeoch mitt intresse påverkade minabetyg i positiv riktning.Numera är Bruno Ehrs också enflitig bokproducent med hittillsfemton talet titlar utgivna. Den senastevolymen gavs ut 2009 och har titelnUrban Safari.– Boken är en hyllning till tolvvärldsstäder bland dem Stockholm,säger han.


16 bulletin 2/2010Abonnera på maximikort!Motivbladssats 24 mars 2010Till vissa utgåvor skapas maximikort som i sin design knyter an till frimärksmotivet. Maximikorten har frimärketpå Motivbladssatsen framsidan och är stämplat innehåller med utgivningens speciell stämpel. tre motivblad. Portot ingår sedan hösten 2008. Det betyder att du intelängre måste frankera korten på baksidan om du vill använda dem som vykort. Perfekt att ha hemma!Genom att abonnera får du alltid de senaste maximikorten hem i brevlådan – praktiskt och enkelt!MotivbladssatsMaximikorten ges ut 5 ggr/år och kostade år 2008 270 kronor.24 mars 2010Art nr: 242086För dagsaktuella priser, se www.posten.se/frim.120:00Du vet väl att du alltid spa rar fem kronor per motivbladom du beställer motiv blads satsen, jämfört medom du köper utgivningens motivblad var för sig!Utgivningssats 24 mars 2010Fakta om frimärkena är tryckta på baksidan.Utgivningssats24 mars 2010Art nr: 24208472:00Stämpladutgivningssats24 mars 2010Art nr: 24208572:00


Abonnera på maximikort!Ny självhäftande klocka med frimärksmotiv!bulletin 2/2010 17Till vissa utgåvor skapas maximikort som i sin design knyter an till frimärksmotivet. Maximikorten har frimärketpå framsidan och är stämplat med en speciell stämpel. Portot ingår sedan hösten 2008. Det betyder att du inteNu är Postens nionde frimärksklocka här. Denna gång är motivet Volvo Amazon med husvagn,längre måste frankera korten på baksidan om du vill använda dem som vykort. Perfekt att ha hemma!rullfrimärket i utgåvan Kultbilar från januari 2009. Klockan är självhäftande och du fäster denGenom var du att vill, abonnera till exempel får du alltid på datorn, de senaste kylskåpet maximikorten – eller hem varför i brevlådan inte i bilen! – praktiskt Ett trevligt och enkelt! sätt att hållaMaximikorten reda på tiden. ges ut Klockorna 5 ggr/år och är kostade mycket år populära 2008 270 och kronor. de åtta som erbjudits tidigare är alla slutsålda.Skynda att beställa ditt exemplar av den nya frimärksklockan!För dagsaktuella priser, se www.posten.se/frim.FrimärksklockaVolvo AmazonArt nr: 242087169:00Abonnentpris: 159:00Köp för 300 kronor eller mer ur dennaBulletin så får du ett memoblock medkryddfrimärkena som motiv!Premien är ett memoblock medfrimärkena Kryddor som motiv.Läs mer om premien på sidan 3!Unik premietill våraBulletinkunder!


18 bulletin 2/2010➤ v a r me d fr å n bö r j a n !Utställningskort – ny spännande produktNu introducerar vi den helt nya produktenUtställningskort. Korten är knutna till internationellautställningar där Posten deltarmed försäljning i egen regi, samarbetar medandra nordiska postföretag eller via våraåterförsäljare i andra länder. Premiären blirden 9 mars i samband med utställningenAntverpia i Belgien.Utställningskorten kan du köpa enstakapå mässorna och som årsabonnemang.Temat för utställningskorten 2010 är brevlådorfrån de länder där utställningarnahålls. På framsidan till alla utställningskortunder detta år finns originalfrimärkenaEuropa 2010 – Barnböcker klistrade (sompå våra maximikort) och stämplade med enspecialstämpel.Under 2010 planerar vi att delta på niointernationella utställningar.Teckna dig för vårt nya abonnemang påUtställningskort redan idag. Försändelsenmed de första korten Antverpia 9–12 mars,London 8–15 maj och Borås 28–30 maj fårdu med maj-utgivningen. Den begränsadeupplagan är 2 000 ex.LONDON2010Nyhet!Premiär9 marsUtställningskortUpplaga: 2 000 exArt nr: 490022Format: 180 x 125 mmBaksida: blank med Posten SverigeslogotypePris 20:00 per styckAbonnemang: 180:00 för 2010(kan förändras beroende på antaletutställningar)NORDIABORÅS2010


ulletin 2/2010 19Årsbok 2009Svenska Frimärken BerättarUpplaga: 5 000 exArt nr: 241972498:00Begränsadoch numreradupplaga!Endast 5 000exemplarLäsvärda berättelser om alla svenskafrimärken 2009 i nya årsbokenNu har årets upplaga av Svenska FrimärkenBerättar kommit. I den attraktiva, rikt illustreradeoch faktaspäckade boken hittar dualla frimärksmotiv som givits ut under 2009.Det är boken för dig som vill återupplevaoch glädjas över det gångna frimärks året.En trevlig present till släkt och vänner!Boken innehåller• Alla frimärksmotiv 2009 monterade ochsamlade i kapitel• Speciellt utvalda illustrationer• Intressant och faktarik text specialskrivenför boken• Text på svenska, engelska och tyska


20 bulletin 2/2010Alla årets häften och blocki specialdesignad mappI Häftesårssats 2009 hittar du alla häften och block som utkommit under året,samlade på ett och samma ställe. Från medeltid – blocket med en målning avAlbertus Pictor – till rymdålderns Christer Fuglesang och hans resa i ett häftemed fem motiv. Köp häftesårssatsen och spara – eller ge bort i present!Häftesårssats 2009Art nr: 241971631:00Innehåller10 häften ochtvå block!


ulletin 2/2010 21SpecialprodukterAnteckningsblockLäckö slottAnteckningsblock Läckö slottFormat: 160 x 175 mmAntal sidor: 70 (blanka)Art nr: 24212169:00Motivpennor Läckö slott med vykortUnik förpackning med tio pennor i olika färger vilka tillsammans bildaren del av motivet till frimärket Läckö slott. Förpackningen innehåller ocksåfyra vykort med två motiv från Läckö. Formatet på korten är 172 x 91 mm.Motivpennor Läckö slottmed vykortUpplaga: 1 000 exArt nr: 242064129:00


22 bulletin 2/2010SpecialprodukterSlanias frimärke Jaktfalki egen folderI denna exklusiva folder finns frimärketJaktfalk både ostämplat och stämplatmed en unik stämpel samt ett numreratcylinder avdrag gjort från frimärketstryckcylinder. Foldern är framtagen i enbegränsad upplaga av 6 000 exemplar.Ett måste för Slania beundrare och frimärksälskare!Numreradupplaga!Folder JaktfalkUtgivningsår: 2007Upplaga: 6 000 exArt nr: 241600139:00MotivsatserKöp både startpaket och motivsats, så fårdu en perfekt kombination! Välj mellan fleraolika teman, alla idealiska för yngre samlare.Observera att frimärkena i motiv satserna ärstämplade om inget annat anges.Motivsats FlygInnehåller 100 olika frimärkenArt nr: 24035459:00Perfekt förbarn ochbarnbarnMotivsats SegelfartygInnehåller 100 olika frimärkenArt nr: 24085459:00


Ingmar Bergmantryck: 1 färg stålbulletin 2/2010 23SpecialprodukterFrimärksmix – blandade överraskningarFrimärksmix innehåller flera olikasjälvhäftande frimärken med valörför inrikes brev. Innehållet ärslump mässigt packat med ostämpladefrimärken för 120 kronor ochvarje Frimärks mix har olika innehåll.Frimärksmix är praktisk att ha när duska välja frimärken till din hälsning.Frimärksmix 2009Art nr: 242002120:00Frimärket Viskningar och rop, ur utgåvan Svensk Filmhistoriautgivningsdag: 10 oktober 1981gravör: Czeslaw Slaniafoto: Bo Erik GybergIngmar BergmanIngmar BergmanViskningar och rop (1973)Cries and Whispers (1973) This image isDenna bild är närmast ikonisk i sitt sätt att anspelapå konstvärldens religiösa pietà-bilder, practica ly iconic in its way of a luding to themed den betydelsebärande ski lnaden a t modersfigurenhär spelas av en alldeles vanlig tjänste-significant difference that here the mother fig-art world’s religious pietà paintings, with theflicka (Kari Sylwan), medan Kristus plats intagitsav en sjuk ung kvinna (Harriet Andersson). Sylwan), while Christ’s place has been taken byure is played by an ordinary servant girl (KariViskningar och rop är också ett slags prosaiskt a sick young woman (Harriet Andersson). Criespassionsdrama om tre systrar, och som sådant and Whispers is also a kind of prosaic passionockså ett oerhört vackert kostymdrama, fu l av drama abou three sisters, and as such it is alsofrasande tyger och mättade färger. Samtidigt är an incredibly beautiful costume drama, fu l offilmen ännu ett försök att fånga a lt det osynligasom pågår på insidan – ”själens röda mem-time the movie is another attemp to capturerustling fabric and deep colors. A the samebran”, som Bergman själv uttryckte det – med the invisible going on inside – ‘the soul’s redhjälp av filmen, kanske den synligaste av medier,så att världen antar skepnad av in- och un-film, perhaps the most visible of the media, somembrane’ as Bergman himself put it – usingdersida. En notering ur arbetsboken till filmen the world adopts the guise of inside and underside.A note from the movie’s workbook sum-sammanfattar vad den handlar om: ”En mänskadör, men fastnar mardrömslikt på halva vägenoch ber om ömhet förskoning befrielse vad gets nightmarishly caught half way and begs formarizes what it’s about: “A person dies, butfan som helst”.tenderness mercy deliverance what-the-hellever”.”A true Bergman moment”: ”Se dig i spegeln. Du ärvacker. Men du har förändrats. Dina ögon kastar numerakalkyrerande sidoblickar. Fö r såg du rakt, öppet,utan a t maskera dig”. Älskaren (Erland Josephson) ti lsin älskarinna (Liv U lmann).A true Bergman moment: “Look at yourself in themi ror. You’re beautiful. But you’ve changed. Your eyescast calculating sidelong glances. Your gaze used to bedirect, open, without any disguise.” The lover (ErlandJosephson) to his mistress (Liv U lmann).16 Ingmar Bergman Ingmar Bergman 17Presentbok Ingmar BergmanUtgivningsår: 2008Art nr: 241850299:00 149:50Specialpris!PresentbokIngmar BergmanBoken innehåller originalfrimärkena somgavs ut 2008 och tre unika specialtryckav frimärksblocket: utan perforering, rentoffsettryck och svartavdrag av stålgravyren.I boken finns också avbildningar av tidigarefrimärken med anknytning till IngmarBergmans filmer. Texten har skrivits avfilmprofessorn Maaret Koskinen.


Under luppenPå Posten Frimärken finns en unik kompetens att präglaöverföringsrullar från gravyrer, och tryckcylindrar frånöverföringsrullar. Dessa tekniska moment avgör kvalitetenpå de tryckta frimärkena. Med tjugo års erfarenhet tillhörJan Högberg den lilla gruppen präglingsproffs.Proffs på präglingmed precisionEfter ett halvår som lärling i PostenFrimärkens verkstad var det 1988dags för Jan Högberg att prägla sinförsta tryckcylinder på egen hand.Det var ett bruksfrimärke medCarl XVI Gustafs porträtt.– Frimärket var i så kallat A-format,det minsta vi har i sortimentet. Detinnebar att jag fick göra 340 präglingarrunt cylindern. En svettig premiäruppgift,säger Jan Högberg som harde egenskaper som är avgörande förjobbet, noggrannhet och tålamod.Präglingsarbetet börjar dock medatt en överföringsrulle görs. Rullen ärav ohärdat stål och pressas med tolvtons kraft per kvadratcentimeter ner iden härdade gravyrplattan. Gravyrensskåror blir då upphöjda på rullen.I nästa moment präglas den reliefbildsom nu finns på överföringsrullenin i tryckcylinderns kopparskikt. Menden mjuka kopparen är ömtålig somtryckyta och cylindern ges ett hårtEfterkontroll. Jan Högberggranskar tryckcylindern tilldet aktuella frimärksblocketNorden vid havet. Mellanmetallbyglarna sitter överföringsrullen.kromskikt som slammar igen de finagravyrspåren en aning.Det är nu den professionelle ocherfarne präglarens hantverksskicklighetbehövs.– Andrapräglingen görs manuellttill skillnad från förstapräglingen somstyrs av maskininställningen. Hemlighetenär att låta överföringsrullen glidapå den glatta och hårda kromytan tillsdet lilla klicket avslöjar att passningenär perfekt. Då kan jag lägga på fullttryck så gravyrspåren blir skarpa.Mest komplicerat är prägling avcylindrar till häften med flera motiv.Dels krävs en omfattande inställningav maskinen, dels ständiga byten avöverföringsrullar då varje gravyr har enegen rulle.– Ett exempel på detta är Resa irymden. Men jag ser varje nytt präglingsuppdrag som en utmaning och enmöjlighet att utvecklas i jobbet, sägerJan Högberg.foto: henrik karlsson


ulletin 2/2010 25Samla Postens stämplarNu tillmötesgår vi många kunders önskemål och presenterar en samladöversikt av de olika stämplar man kan få från Posten. En stämpel ärvärde full på olika sätt, dels som postal dokumentation genom datumoch ort, dels som grafisk konst. Stämpelns främsta funktion är attmaku lera frimärken. Flera stämpeltyper innehåller illustrationer som påett trevligt sätt kompletterar frimärkena. Börja samla stämplar du också!Svart normalalbummed kartongpärmArt nr: 241755139:00STOCKHOLMPOSTE N20 10-01-28MaximikortstämpelDenna stämpel finnsendast på maximikort.FDC-stämpelDenna stämpel finns endastpå förstadagsbrev, FDC.Svart satsalbum medkartongpärmArt nr: 241756129:00KIRUNAPOSTENSTOCKHOLMPOSTE N20 10-01-28DatumstämpelDatumstämpel med valfriort Kiruna eller Stockholm.Stämpling alla vardagarunder året.MotivstämpelDenna stämpel finns endastpå stämplad utgivningssats.Motivet är samma för alla stämplarunder ett år (januari–december),men med olika datum.SatsalbumI satsalbumet sätter duenkelt in satsbladen somfrimärkena är monterade i.Art nr: 300700119:00Vid frågor om stämpling och klistring, kontakta Kundservice för prisuppgift.För telefonnummer, mailadress och postadress, se sidan 31.Minnespoststämplarna nu på webben!Nu ökar vi servicen till alla som samlar på minnespoststämplar.Från årsskiftet finns stämplarna lätt åtkomliga ochavbildade på Postens hemsida. Webbadressenär www.posten.se/minnespoststamplarDen 1 januari slopade vi också abonnemanget påMeddelande Minnespoststämplar vilket betyderatt du kan se alla våra trevliga stämplar utan attbetala någon avgift. Webbsidan uppdateras fortlöpande.Nyhet!Exklusivt albumAlbumet har 35 mmring och är anpassat tillsamlar bladets plastficka.Art nr: 301800199:00Under luppen


26 bulletin 2/2010Frimärksåret 2010– en kavalkad av färger, former,spännande teman och attraktiva motivNu lättar vi litet på förlåten till de frimärkensom kommer ut 13 maj, 26 augusti och18 november. Utgivningarna i januari ochmars har vi redan presenterat i Bulletin nr 1och i detta nummer av Bulletin.Kronprinsessan Victoria gifter sig den19 juni med herr Daniel Westling. Postenuppmärksammar händelsen med frimärkenden 13 maj.– Bröllopet är en aktuell och historisk händelsesom speglar vår samtid där frimärkenaär ett minnesmärke både att använda och attspara, säger Stina Olofsdotter, designchefvid Posten Frimärken.Samma dag kommer frimärken till KarolinskaInstitutets 200-årsjubileum efter fotoförlagorav den världsberömde fotografen LennartNilsson. För sommarens utrikes hälsningarkommer en samutgåva med Kanada på temat”Marint liv” där ett av motiven är en tumlare,och för inrikes sommarhälsningar ett häftemed färgstarka penséer.Även den 26 augusti kommer en samutgåva.Denna gång med Irland och temat är gravyrkonsten.Ett av frimärkena återger motivet frånfrimärket Balett från 1975 som en hyllning tillmästergravören Czeslaw Slania.– Pangutgåvan den dagen har temat deckare!På fem frimärken presenterar vi paret bakomkommissarie Martin Beck, Maj Sjöwall och PerWahlöö, och fyra andra framgångsrika deckarförfattareoch deras böcker, säger StinaOlofsdotter.Svensk matkultur uppmärksammas ocksåden 26 augusti. I utgåvan visas bland annaten skånsk spettekaka.Frimärksåret avrundas på sedvanligt sättmed julfrimärkena. Olika saker vi förknipparmed julen är temat på frimärkena för inrikesjulhälsningar, och på utrikeshäftet visassnökristaller.Fakta Frimärksåret 2010• Frimärksmotiv: 59• Graverade motiv: 37• Häften: 9• Rullar: 8• Block: 3• Souvenirark: 3Under luppenKalendariet informerar omutställningar och mässorPosten medverkar på en rad mässoroch utställningar. Läs mer i Kalendarietpå posten.se. Adressen ärwww.posten.se/m/kalendarium


ulletin 2/2010 27PostmuseumUtställningReklam, ja tack!Postens reklamhistoriaKommer du ihåg reklamkampanjen Ett brev betyderså mycket från 1960-talet eller gratistidningen OSA?Kanske stötte du på Stefan the swopper på nätet fören tid sedan? Alla är de exempel på reklam till osssom privatpersoner från Posten. Skyltar, affischer,radio, tv, sociala medier, banners på nätet, annonseroch själva varumärket är de verktyg Posten har använtsig av i sitt reklamarbete.Den nya utställningen berättar om svensk reklamhistoriamed Postens kampanjer som exempel.Tyngdpunkten ligger på de senaste sextio åren dåreklamen, samhället och Posten utvecklats.I reklamen kan vi utläsa vad som händer i ettsamhälle och hur det utvecklas. Reklamen har överlevtekonomiska depressioner, börsyra och politiskaväxlingar och är idag en del av vårt samhälle. Tänkdig en dag utan reklam och varumärken!Utställningen pågår 26 mars – 12 september 2010.Affisch formgiven av Hjalmar Thoresen, troligen på 1940-talet.Postmuseums samlingar.Besök www.postmuseum.posten.se. Här finns information om öppettider, aktuella program och mycket annat.Fråga expertenVad betyder texterna och förkortningarnaunder frimärksbilden?Vi kan ta ett aktuellt exempel, frimärket medfiskebåten från blocket Livet vid kusten.Längst till vänster placeras alltid namnet,eller som i detta fall initialerna, på upphovspersonentill ursprungsbilden. CS ärfoto grafen Carl Svensson.Därnäst kommer namnet på den somgjort förlagan, det vill säga kombineratbild och text till ett frimärke. N TAMAS ärNorbert Tamas, välkänd för alla frimärksintresseradeför sina många frimärken,stämplar och frimärksprodukter.Har du frågor om frimärken och frimärkstillverkning?Skriv till Fråga experten, Bulletin, Posten Frimärken, 164 88 Kista.I mitten kan det finnas olika typer av information.Här valde vi att berätta om fiskebåtenEmelie som är registrerad i Strömstad (SD)med nummer 141. Längst till höger i undertextenanges gravörens namn, M MÖRCK,Martin Mörck, och utgivningsåret 2010. Mellangravö rens namn och årtalet finns bokstävernaSC, en förkortning av sculpsit som är latin ochbetyder ”har graverat”. Alla undertexter påsvenska frimärken är satta i typsnittet Futura.Barbro SjöbergFrimärksprojektledare vid Posten FrimärkenUnder luppen


28 bulletin 2/2010Fest!sid 7Kung Carl XVI Gustaf ochDrottning Silviasid 15Norden vid havet– Livet vid kustensid 11ENHET FORMGIVARE FÖRLAGA MOTIV TRYCKTEKNIK GRAVÖR MÅTTFest!Frimärken i häfteElisabethBjörkbomElisabethBjörkbomOlikafestyttringarOffset – 37,3 x 26,6 mmRingarRullfrimärkeGustavMårtenssonGustavMårtenssonTvå guldringar Offset – 31.25 x 31,25 mmFest!MotivbladElisabethBjörkbomElisabethBjörkbomBlombukett Offset – A4Fest!MaximikortElisabethBjörkbomElisabethBjörkbomOlikafestyttringarOffset – A6Fest!Stämpel till maximikortElisabethBjörkbomElisabethBjörkbomTvå hjärtan Offset – 27 mm (diameter)Fest!FörstadagsbrevElisabethBjörkbomElisabethBjörkbomFlaska medbubbelOffset – 180 x 125 mmFest!Stämpel till förstadagsbrevElisabethBjörkbomElisabethBjörkbomFyrklöver – – 27 mm (diameter)Kung Carl XVI GustafRullfrimärkeDrottning SilviaRullfrimärkeGustavMårtenssonGustavMårtenssonBruno Ehrs Porträtt Ståltryck Lars Sjööblom 31,25 x 31,25 mmBruno Ehrs Porträtt Ståltryck Lars Sjööblom 31,25 x 31,25 mmKung Carl XVI Gustafoch Drottning SilviaFörstadagsbrevGustavMårtenssonGustavMårtenssonInteriör frånGustav III:santikmuseumOffset – 180 x 125 mmKung Carl XVI Gustafoch Drottning SilviaStämpel tillförstadagsbrevGustavMårtenssonGustavMårtenssonDetalj frånGustav III:santikmuseum– – 27 mm (diameter)Kung Carl XVI Gustafoch Drottning SilviaMotivbladGustavMårtenssonBruno Ehrs Kungaparet Offset – A4Under luppenNorden vid havet –Livet vid kustenBlockNorden vid havet –Livet vid kustenFörstadagsbrevNorden vid havet –Livet vid kustenStämpel tillförstadagsbrevNorden vid havet –Livet vid kustenMotivbladNorbert TamasOscar Mattsson,Carl Svensson/NordicPhotos*)Musselodling ochfiskebåten EmelieNorbert Tamas Martin Mörck Gravyren avfiskebåten EmelieStåltryck ochoffsetPiotr Naszarkowski(musselodling)Martin Mörck(fiskebåten)70 x 105 mm(block)32,5 x 24 mm(frimärke)Offset – 180 x 125 mmNorbert Tamas Norbert Tamas Måsar – – 27 mm (diameter)Norbert TamasStefan Isaksson/BriljansHönö och Klova fyr Offset – A4*) Foto blocket: Anders Roth/IBL Bildbyrå, Oxford Scientific, Robert Harding/NordicPhotos, Ångströmlaboratoriet, Martin Almqvist, Magnus Melin/Johnér


ulletin 2/2010 29Lös tipsraden och vinn fina priser! Du hittar alla svar i denna Bulletin. Den förstöppnade rätta lösningen belönas med boken Bindefelds inbjudningskort signeradav författaren Micael Bindefeld. Andra pris är en folder Top of the World of Stampsoch tredje pris är en sats Maximikort Fest!Vad vet du om innehållet i denna Bulletin?Nytävling!1. Vad fiskar Alf Gustafsson, skeppare på Emelie?1 Makrillx Torsk2 Havskräftor2. Vilket är priset på nya Top of the World of Stamps?1 180 krx 150 kr2 200 kr1:apris3. Vad heter den helt nya produkt Posten Frimärken lanserar i mars?1 Mässkortx Utställningskort2 Internationellt kort4. Med hur stort tryck präglas en tryckcylinder för frimärken?1 12 tonx 10 ton2 11 ton5. Vilken är premien denna gång?1 Boken Bindefelds inbjudningskortx Memoblock2 Färgstark penna6. Vem har fotograferat porträtten av kungen och drottningen?1 Elisabeth Ohlson Wallinx Gustav Mårtensson2 Bruno Ehrs2:apris3:eprisSkicka den rätta lösningen på ett vykort tillsammans med ditt namn och din adress till Posten Frimärken,164 88 Kista. Märk kuvertet ”Tävling Bulletin nr 2/2010”. Svaret ska ha inkommit senast den 23 mars 2010.Vinnarna meddelas per post och publi ceras i Bulletin nr 3/2010.Vinnarna i tävlingen i Bulletin 5/2009De tio vinnarna i tävlingen i Bulletin nr 5/2009 är Birgit Johansson, Trollhättan, Rune Svensson, Nösund, Ulla Hellkvist,Hammarö, Lars Eric Johansson, Älmhult, Ragnhild Abrahamsson, Avesta, Jan Nyström, Olsfors, Helene Johansson, Vetlanda,Birgitta Lundahl, Lund, Niklas Johansson, Kolbäck, och Kjell-Åke Karlsson, Ingelstad.Vinnarna har meddelats per post och fått sina priser – ett signerat motivblad Julklappar. Stort grattis från Bulletinredaktionen!Rätt tipsrad: x 1 x x 1 xGrattis! Grattis! Grattis! Grattis! Grattis Grattis! Grattis!


30 bulletin 2/2010Nästa BulletinInköpsställenI Bulletin nr 3/2010, som kommer i slutet avapril, presenteras frimärksutgivningen den13 maj:• Kronprinsessparet• Penséer• Marint liv• Karolinska Institutet 200 åri SverigeRunt om i landet finns Före tags center somtill handa håller ett utökat sorti ment av frimärkenoch frimärks pro dukter. Här kan dusom är fri märks intresserad handla frimärkenpå utgivnings dagen och få dem stämplademed utgivnings dagens stämpel. Du hittarockså markerade häften och ett stort utbudav samlarprodukter.GÖTEBORGFöretagscenter NordstanKöpmansgatan 11B404 01 GöteborgTfn: 031-80 65 27Öppet: vardagar7.00–19.00HELSINGBORGFöretagscenter StortorgetStortorget 17252 20 HelsingborgTfn: 042-14 65 32Öppet: vardagar7.00–19.00STOCKHOLMPostmuseumLilla Nygatan 6103 11 StockholmTfn: 08-781 1710Öppet:tisdag–söndag 11–16,onsdag 11–19UPPSALAFöretagscenter KungshörnetKungsgatan 66751 01 UppsalaTfn: 018-17 97 48Öppet: vardagar 7.00–19.00Kunder som bor i Jön köping, Malmö och Norrköping därFrimärks shoparna redan stängts är välkomna att handlafrimärken på www.posten.se, ringa 020-788 788 ellerbeställa ur Bulletin.PortotabellBrev inrikesBrev utrikes1:a-klassbrev1:a-klassbrevVikt högst (gram) Valörlösa frim. Pris valörfrim. Vikt högst (gram) Europa Utanför Europa20 1 st 6:00 20 12:00 12:00100 2 st 12:00 100 24:00 28:00250 4 st 24:00 250 48:00 60:00500 6 st 36:00 500 80:00 90:001000 8 st 48:00 1000 150:00 180:002000 12 st 72:00 2000 225:00 270:00Ekonomibrev (märks med ”B”)Vikt högst (gram) Valörlösa frim. Pris valörfrim.20 1 st 5:50100 2 st 11:00250 4 st 22:00500 6 st 33:001000 8 st 44:002000 12 st 66:00TIllägg för skrymmande brev – inrikes och utrikes12:00 eller använd två valörlösa frimärken avseddaför 1:a-klassbrev. Som skrymmande räknas brev/rullemed större tjocklek/diameter än 30 mm eller störrekortsida än 250 mm (gäller ej brev med till äggs tjänsternaRek, Värde, Express och Post förskott).


ulletin 2/2010 31BulletinBulletin, som informerar om nya frimärksutgåvor, kommer5 ggr/år. Du som är abonnent eller handlar för minst150 kronor får den utan kostnad.BetalningssättFörskottsbetalning: Sätt in köpesumman på något av vårakonton, se nedan. När betalning kommit oss till handasänder vi produkterna. Fakturabetalning: kredittid 20 dagar.Posten förbehåller sig rätten att göra en kreditprövning ivarje enskilt fall. Om Posten inte beviljar kredit sker leveransendast mot förskotts- eller kortbetalning. Vid återbetalningav eventuellt tillgodohavande tillkommer en administrationsavgiftpå 40 kr. Om du där emot väljer att få beloppet ifrimärken är det avgiftsfritt. Vi tar MasterCard och Visa.Konton i Sverige, Norden och EUSverigeBank: Handelsbanken StockholmBankgiro 5257-6295Bank: Nordea Bank StockholmPlusgiro: 1049-6 *IBAN: SE1995000099603400010496, BIC: NDEASESSFinlandBank: Handelsbanken FinlandKonto: 313110-40133IBAN: FI29 3131 1000 0401 33BIC: HANDFIHHNorgeBank: Handelsbanken NorgeKonto: 9046.11.00642IBAN: NO97 9046 1100 642, BIC: HANDNOKKDanmarkBank: Handelsbanken DanmarkKonto: 0893-1004655IBAN: DK1608930001004655, BIC: HANDDKKKEUR (övriga EU-länder)Bank: Handelsbanken TysklandKonto: 11389 032, BLZ 514 206 00IBAN: DE18 5142 0600 0011 3890 32, BIC: HANDDEFF* Observera att våra svenska plusgirokonton är öppna för betalning.Dröjsmål med betalningenNär betalning dröjer sänder vi en påminnelse på fakturanvarpå lagstadgad påminnelseavgift tillkommer, f n 50 kr.Om betalning inte sker inom ytterligare 10 dagar överlämnarvi vår fordran till vårt inkasso bolag, varpå lagstadgadinkassoavgift tillkommer.Fri leverans av abonnemangsamt vid köp från 240 kronorFrån 1 januari 2010 ändrar vi fraktavgiften till 29 kr vidköp under 240 kr oavsett om du handlar över Internet,via Bulletin, telefon eller fax. Betalar du över Internetmed faktura utgår en fakturaavgift på 20 kr. Övriga betal ­ningssätt är avgiftsfria. För abonnemang utgår varkenfraktavgift eller fakturaavgift. OBS! Avgift utgår vid styckeköputöver abonnemanget. Avgifterna gäller oavsettom du är privatperson eller företagare. Leverans över1 000 kr till privatpersoner sänds endast mot förskottsellerkortbetalning (MasterCard eller VISA). Ingen fraktochexpeditionsavgift utgår.LeveranstiderAbonnemang levereras i god tid innan utgivningen. Beställningarfrån Bulletin levereras inom två veckor efterutgivningsdag. Övriga beställningar levereras inom tvåveckor efter det att beställningen är registrerad.Vi vill ha nöjda kunderOm du inte är nöjd med det du köpt från oss, har dureturrätt inom 14 dagar. Du kan byta mot något annateller få pengarna tillbaka. Skriv en rad och berättavarför du skickar tillbaka.Rekommenderade försändelserEndast leveranser över 2 000 kr sänds som Rek.ÅldersgränsDu måste vara 18 år för att få beställa.MomsAlla priser i Bulletin inkluderar moms.Bilder i BulletinTryckeri för samtliga frimärken om inget annat anges:Posten Frimärken, Kista, Stockholm. De bilder på frimärkenoch frimärksprodukter som visas i Bulletin är förlagor. Justeringari formgivningen kan komma att ske innan utgivningsdagen.Frimärkenas angivna formatmått är teoretiska värdensom används vid frimärks produktionen. De verkliga måttenkan avvika med upp till 2 procent från detta värde, uppåt ellernedåt, eftersom papperet under produktionen påverkas avfukt och annan mekanisk påfrestning. Om märket har blöttsav från kuvert kan avvikelsen vara ännu större.Vi reserverar oss för slutförsäljning.Handlaenkelt ochbekvämt!– Använd den bifogadesvarsblanketteneller ring oss direkt!Telefontider: måndag–torsdag 9–16.30fredag 9–15Telefon: 020-788 788Fax: 0980-814 90Telefon från utlandet: + 46 980 749 36E-post: pf.kundservice@posten.seAdress: Posten Frimärken, Kundservice, 981 84 Kirunawww.posten.se/frim www.posten.se/swedishstamps


Alla årets frimärken i stilig mappÅrssats 2009 innehåller ett ostämplat frimärke av varje motiv av alla rullfrimärken ochhäftesfrimärken som utkommit under året. Med årssatsen kan du vara säker på att intemissa något i den svenska frimärksutgivningen.Årssats 2009Art nr: 241970554:00Nästa Bulletin kommer i april 2010Produktion och tryck: Intellecta, Solna 2010 – 104

More magazines by this user
Similar magazines