Bilaga 3 Anteckningar från workshop 6 september

vgregion.se

Bilaga 3 Anteckningar från workshop 6 september

Anteckningar från SER-möte 6 septemberProgrammet har landat och känns bra och de aktiviteter vi har på gång bedöms sombetydelsefulla att fortsätta med.Social innovation och socialt entreprenörskapViktiga områden att fortsätta att arbeta med:- Socialt entreprenörskap (en arbetsgrupp är formerad för att ta fram ett förslag för hurkommande call och upplägg kan se ut).- Idrottsrörelsen- Lagen om offentlig upphandling- Plattformar och hur vi möts, gör det enkelt för många att komma med.Opinionsarbete, kunskapsspridning och kompetensutvecklingStrukturfonderna är en grundplattform för social ekonomi. Hur gör vi det enkelt att kommamed synpunkter och vara med i processen?Plattformarna kan ha en roll att spela att hjälpa de små organisationerna att söka medel frånolika aktörer (socialt entreprenörskap, kommunen, leader, strukturfonderna). Vi skaundersöka om det är möjligt att i de kommande strukturfondsprogrammen att skapa ettramprogram, där mindre föreningar kan söka medel.Sociala ekonomins förutsättningarEtt fortsättningsarbete på området/seminariet ”Kan sociala värden mätas?” är prioriterat. Detär intressant att se om vi kan ta fram några nyckeltal och enklare modell som redskap förföreningar och kommuner. Detta arbete har även en tydlig koppling till flera pågåendeprocesser så som regionala överenskommelsen, sociala investeringsfonder ochkreditgarantiföreningen.Ytterligare en riktning i att arbeta med sociala ekonomins förutsättningar är att arbeta förstärkt lokal finansiering att sprida kunskaper och inspiration om lokala finansieringsmodeller.Forskning och utvecklingDetta område är också tydligt kopplat till modeller för att mäta, finansiering osv. Vi behöverarbeta för att hitta modeller att följa upp och utvärdera de pågående aktiviteter/insatserna somsker inom programmet.Nätverk och samverkanViktigt att prioritera i detta insatsområde är den förstudien av de delregionala plattformarnasom pågår och kommande satsningar inom detta samt arbetet med den regionalaöverenskommelsenInriktningFrån en av grupperna lyftes en att man kan man se tre huvuddelar inom programmet och tvåolika nivåer:• Trygghet: former för samverkan osv. så som Överenskommelsen• Investeringar: EU-fonderna, socialt entreprenörskap, kreditgarantiföreningar• Utrymme och förutsättningar för att social ekonomins aktörer att genomföra aktiviteterså som offentlig upphandlingar och kunskap och förståelse hos myndigheter.


Två nivåer:- Socialt kapital (delaktighet och deltagande)- Sociala företagÅrlig avstämning och planering av insatser inom programmetSociala ekonomins råd ska även i fortsättning reservera ett av mötena per år (i form av enheldag) för att göra en avstämning av pågående aktiviteter i programmet och diskutera kringprioriterade insatser för det kommande året.