Bruksanvisning VR-370/D-785 - Olympus

olympus.es

Bruksanvisning VR-370/D-785 - Olympus

4 Följ steg 1 och 2 för att stängabatteri-/kortluckan.1Ansluta kameranIndikatorlampaTänd: LaddarSläckt: Laddad2Innan du använder kameran ska du kontrolleraatt batteri-/kortluckan är stängd och låst.Ladda batterietAnslut USB-kabeln och USB-nätadaptern till kameranoch ladda batteriet.För laddning av batteriet utomlands, se »Användaladdaren och USB-nätadaptern utomlands» (s.61).● Batteriet är inte helt laddat när kameran levereras.Före användning ser du till att ladda batteriet tillsindikatorlampan släcks (upp till 4 timmar).EluttagMultikontaktellerUSB-kabel(medföljer)SV5


När du ska ladda batteriernaLadda batteriet när felmeddelandet nedan visas.Felmeddelande● Om indikatorlampan inte lyser kontrollerar duUSB-kabeln och USB-nätadapterns anslutningar.● Kamerabatteriet kan laddas medan kameran äransluten till en dator via USB. Laddningstidenvarierar beroende på datorns prestanda. (det kanfi nnas fall i vilka det tar cirka 10 timmar).Battery EmptyBlinkar rödAnvänd aldrig någon annan kabel än denmedföljande eller annan USB-kabel somgodkänts av Olympus. Det kan leda tillrökutveckling eller brand.Den medföljande USB-nätadaptern F-2AC(härefter benämnd USB-nätadapter) varierarberoende på i vilken region du köpte kameran.Om du har en USB-nätadapter av inkopplingstypska du ansluta den direkt till eluttaget.Den medföljande USB-nätadaptern harkonstruerats för att användas för laddningoch uppspelning. Ta inte bilder medanUSB-nätadaptern är ansluten till kameran.Se till att koppla bort USB-nätadapternsnätkontakt från eluttaget när laddningen är klareller uppspelningen avslutas.Mer information om batteriet fi nns i »Föreskrifterför batteriet» (s.70). Mer information omUSB-nätadaptern fi nns i »USB-nätadapter» (s.71).6 SV


Slå på kameran och gör deförsta inställningarna3 Tryck på I på pilknapparna föratt spara inställningen för [Y].När du slår på kameran för första gången visas enskärm där du kan ange språk för de menyer ochmeddelande som visas på skärmen och datumoch tid.Om du vill ändra det valda datumet och klockslaget,se »Inställning av datum och tid d [X]» (s.40).XY M D Time2013. --.-- -- :--Back MENUY/M/D1 Tryck på n-knappen föratt slå på kameran, tryck påFGHI på pilknapparnaoch välj ditt språk och tryckpå A-knappen.2 Tryck på FG på pilknapparna föratt välja årtalet för [Y].XY M D Time2013. --.-- -- :--Back MENUY/M/DInställningsfönstret fördatum och tid4 Som i stegen 2 och 3 trycker dupå FGHI på pilknapparnaför att ställa in [M] (månad), [D](dag), [Time] (timmar och minuter)och [Y/M/D] (datumordning) ochtrycker sedan på A-knappen.Tryck på A-knappen när tidssignalen når00 sekunder för en exakt inställning.5 Tryck på HI på pilknapparna föratt välja tidszon och tryck sedanpå A-knappen.● Använd FG för att sätta på eller stänga avsommartid ([Summer]).’13.02.26 12:30 Back MENUSummerSV7


Lära dig hur du använderkameran● Tryck på n-knappen för att slå påkameran och ställa den i standbyläge. (Tryckpå n-knappen för att slå på kameran.)● Välj fotograferingsläget och tryck påavtryckaren för att ta en stillbild.● Om du vill spela in en fi lm trycker du påR-knappen.● Ställ in fotograferingsfunktionerna med hjälpav funktionsmenyn eller inställningsmenyn.● Om du vill visa bilder trycker du på q-knappenför att växla till uppspelningsläge.● Om du vill återgå till standbyläge trycker du påq-knappen igen eller trycker ned avtryckarenhalvvägs och släpper den sedan.● Håll ned q-knappen medan kameran är avstängdför att starta den i uppspelningsläge.● Om du nu trycker på q-knappen igen placeraskameran i standbyläge.8 SV


Ta stillbilder1 Tryck på n-knappen för attslå på kameran.2 Välj fotograferingsläget. (s.12)3 Håll kameran och komponerabilden.4 Tryck ned avtryckaren halvvägsför att fokusera.Tryck nerhalvvägsAF-markering1/400SlutartidF3.0BländarvärdePNär du håller i kameran ska du se till så att duinte täcker över blixten, mikrofonen eller andraviktiga delar med dina fi ngrar etc.Var försiktig så att blixtfönstret inte utsätts förfi ngeravtryck eller smuts.● Kameran kan inte fokusera om AF-markeringenblinkar röd. Försök att fokusera igen.5 För att ta bilden trycker du mjuktner avtryckaren hela vägensamtidigt som du är försiktigså att du inte skakar kameran.Tryck nerhalvvägsTryck ner heltSV9


Använda zoomenGenom att vrida på zoomreglaget ställer du infotograferingsavståndet.W-sidanT-sidanUpplösning16MAndraOptisk zoomZoomindikator*1*1På grund av ökad bearbetning av pixlarnaförsämras inte bildkvaliteten. Förstoringsgradenändras beroende på inställningen av bildstorlek.10 SV


Fotograferingsskärmen visas2221204 NORM Date1/100zF3.00:00:3419 18 1716 151413 12 1125 24231P0.0WBAUTOISOAUTO16MNär avtryckaren trycks ned halvvägs2345678910Nr. Namn Normal Detaljerad Ingeninfo.1 Fotograferingsläge R R –2 Blixt R R –3 Makro R R –4 Självutlösare R R R5 Exponeringskompensation R R –6 Vitbalans R R –7 ISO-känslighet R R –8 Sekvensfotografering R R –9 Upplösning (stillbilder) R R –10 Inspelning med ljud R R –11 Bildstorlek(videosekvenser)R R –12 Filminspelningslängd R R –13 Filminspelningsikon R R –14 Världstid – R –15 Image Stabilizer – R –16 Datumstämpel R R –17 Komprimering R R –18 Antal stillbilder som gåratt lagraR R –19 Aktuellt minne R R –20 Batterikontroll R R –21 AF-markering R R R22 Rutnät – R –23 Bländarvärde R R R24 Slutartid R R R25 Kameraskakvarning R R RVäxla displayernaVäxla displayernaDisplayerna ändras i ordningen Normal → Detaljera → Ingen info. varje gång du trycker på F (INFO).SV11


Välja fotograferingslägetStandardinställningarna för funktionerna ärmarkerade med .Fotograferingsläge UnderlägeP (P-läge) –M (M-läge) –Q (Q-läge)Rekommenderat/Set 1/Set 2/Set 3s (s-läge)B Portrait/F Landscape/G Night Scene/M Night+Portrait/C Sport/N Indoor/W Candle/R Self Portrait/S Sunset/X Fireworks/V Cuisine/d Documents/q Beach & Snow/ PetPop Art/Pin Hole/Fish Eye/Drawing/Soft Focus/Punk/P (P-läge)Sparkle/Watercolor/Refl ection/Miniaturep (Panorama-läge) –● »Lista med inställningar tillgängligai varje fotograferingsläge» (s.57), »Listamed s-inställningar» (s.58), »Lista medP-inställningar» (s.60)1 Tryck på H på pilknapparnai standbyläget och trycksedan på HI för att väljafotograferingsläge.Om du vill välja underlägena Q, s ochP visar du underlägena genom att förstanvända G. Använd sedan HI för att väljaönskat underläge och tryck på A-knappen.Välja ett underlägeScene ModePortraitTO16MMENU16MMENU16M4 NORM0:00:34Ikon som anger det underläge som har valts12 SV


Lär dig mer omfotograferingslägenaP (P-läge)Kameran väljer rätt bländarvärdeoch slutartid för motivet. Detgår också att ändra de olikafotograferingsinställningarna, t.ex.exponeringskompensation, om detbehövs.M (M-läge)Kameran väljer automatiskt optimaltfotograferingsläge för motivet.Fotograferingsförhållandet avgörs avkameran och inställningarna kan inteändras, förutom en del funktioner.Q (Q-läge)Du kan fotografera med BeautyFix-effekter.1 Rikta kameran mot motivet.Kontrollera ramen som visas runtdet ansikte som detekterats avkameran och tryck därefter påavtryckaren för att ta bilden.2 Om du vill spara bilden väljer du[OK] på granskningsskärmen ochtrycker på Q-knappen. Om du villretuschera bilden ytterligare väljerdu [Beauty Fix].Back MENUOKBeauty FixBeauty Fix1 Använd FGHI för att välja ettretuscheringsalternativ och tryck på Q-knappen.Eye ColorOffBack2 Kontrollera retuscheringseffekterna pågranskningsskärmen och tryck därefter påQ-knappen för att starta retuscheringsprocessenoch spara.● Det går att registrera inställningarna för Beauty Fix.● Beroende på bilden, kanske redigeringen inte äreffektiv.MENUSV13


s (s-läge)Du kan fotografera med det bästaläget för motivet och bakgrunden.De bästa fotograferingsinställningarnaför olika motiv är förprogrammeradesom underlägen. Lägg märke till attfunktionerna kan vara begränsadei vissa lägen.Se beskrivningarna som visas påskärmbilden för val av underlägeoch välj sedan önskat underläge.P (P-läge)Du kan fotografera med specialeffekter.Se exempelbilderna som visas påskärmbilden för val av underlägeoch välj sedan önskat underläge.De bästa fotograferingsinställningarnaför varje effekt är förprogrammerade,så vissa funktionsinställningar kan inteändras.● Lägg märke till att vissa effekter inte kan användasför videofi lmer.p (Panorama-läge)Du kan fotografera och kombinera fl erabilder för att skapa en bild med en bredbildvinkel (panoramabild).1 Använd FGHI för att ange vid vilken kantnästa bild ska sammanfogas och tryck sedanpå A-knappen.Riktning förihopslagning av bilder2 Tryck på avtryckaren för att ta den första bilden.Kanten på den första bildrutan visas svagt påskärmen.3 Komponera nästabild så att kanten på den förstabildrutan som visas blekt på skärmen överlapparmotivet i den andra bildrutan och tryck nedavtryckaren.4 Upprepa steg 3 tills det önskade antalet bildrutorhar tagits och tryck sedan på A-knappen ellerm-knappen när du är klar.Det går att använda panoramafotografering för upptill 10 bilder.De tagna bilderna slås ihop till en enda panoramabildav datorprogramvaran.● Mer information om hur du installerardatorprogramvaran finns i (s.43). Se hjälpguideni PC-programvaran för mer information om hur duskapar panoramabilder.14 SV


Visa bilder1 Tryck på q-knappen.Antal bilder/Totalt antal bilder4/30Småbildsformat ochnärbildsvisningMed småbildsformat ges ett snabbval av en önskadbild. Med närbildsvisning (förstoring upp till 10×) gårdet att kontrollera bilddetaljer.1 Vrid zoomreglaget.Bildvisningsbild’13/02/26 12:30● Bilder som tagits med Q-läget visas somen grupp. Ställ zoomen på T för att visa bildeni gruppen.2 Använd HI för att välja en bild.HelskärmslägeNärbildsvisningW4/30 4/30Visarföregående bildVisarnästa bild● Håll I för att snabbspola framåt och håll H föratt snabbspola bakåt.● Tryck på q-knappen igen för att återgå tillfotograferingsskärmen.Spela upp ljudinspelningarNär du vill spela upp ljud som spelats in med en bild,väljer du bilden och trycker på A-knappen.● Tryck på FG för att ställa in volymen.’13/02/26 12:30W TSmåbildsformat’13/02/26 12:30T ’13/02/26 12:30SV15


Välja en bild i småbildsformatAnvänd FGHI för att välja en bild och tryckpå A-knappen för att visa den valda bildeni helskärmsläge.Bläddra i en bild i närbildsvisningAnvänd FGHI för att gå till området somska granskas.Visa grupperade bilderOm bilderna tas med Q, visas de tagna bilderna somen grupp under bildvisning. Flera funktioner kananvändas för grupperade bilder, t.ex. expandera förvisning eller radera bilder individuellt, eller raderagrupperade bilder tillsammans.T-sidanExpanderar.• Välj bilden och tryck påA-knappen för att visabilderna individuellt.• Använd HI för att visaföregående/efterföljande bild.A-knappFGVisa/pausa visning.Justerar volymen när man visarbilder med ljud.Om en gruppram raderas, raderas alla bildernai den gruppen kollektivt. Om gruppen inkluderarbilder som du vill behålla expanderar du gruppenoch skyddar dem individuellt.16 SV


Skärm för bildvisningsläge● Normal Nr. Namn Normal Detaljerad Ingeninfo.2 3 4 5 67 81 Batterikontroll – R –2 Eye-FiöverföringsdataR R –10 4/303 Skydda R R –4 Lägga till ljud R R –5 UppladdningsordningR R –’13/02/26 12:3020 196 Utskriftsreservation/Stillbildantalet utskrifterR R –7 Aktuellt minne R R –8 Bildnummer/totalt● Detaljeradantal bilderR R –9 Underläget1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13Fotografering– R –10MAGIC1/1000120ISO100F3.0WBAUTO4/302.016M NORM100-0004’13/02/26 12:30● Ingen information19 18MAGIC1/1000F3.01ISO100WBAUTO2.016M NORM100-000410 Slutartid – R –11 Fotograferingsläge – R –12 ISO-känslighet – R –13 Bländarvärde – R –14 Exponerings-14151617kompensation– R –15 Vitbalans – R –16 Filnamn – R –17 Komprimering – R –18 Upplösning – R –19 Inspelningsdatumoch tidR R –20 Grupperad bild R R R20Växla displayernaVäxla displayernaDisplayerna ändras i ordningen Normal → Detaljera → Ingen info. varje gång du trycker på F (INFO).SV17


Radera bilder under visning1 Visa bilden du vill radera ochtryck på G (D).EraseBackMENU4/30EraseCancel2 Tryck på FG för att välja [Erase],och tryck på A-knappen.● Grupperade bilder raderas som en grupp.● Flera bilder eller alla bilder kan raderassamtidigt (s.34).18 SV


Spela in videosekvenser1 Tryck på R-knappen för att startainspelning.Visa videosekvenserVälj en videosekvens och tryck på A-knappen.4/30Movie Play OK’13/02/2612:30Videosekvens0:12/0:34Under bildvisningLyser röd underinspelningREC0:00REC 0:00 0:00:340:00:34InspelningstidInspelningslängd (s.64)● Filmen spelas in i det inställda fotograferingsläget.Lägg märke till att fotograferingslägeseffekternakanske inte kan användas i vissafotograferingslägen.● Ljud spelas också in.2 Tryck på R-knappen igen för attavsluta inspelningen.Pausa ochåterstartauppspelningSnabbspolningframåtSnabbspolatillbakaJusteravolymenTryck på A-knappen för attpausa uppspelning. Under paus,snabbspolning framåt ellerbakåt, trycker du på A-knappenför att starta om uppspelningen.Tryck på I för att snabbspolaframåt. Tryck på I igen föratt öka hastigheten försnabbspolning framåt.Tryck på H för att spola tillbaka.Tryck på H igen för att ökabakåtspolningshastigheten.Använd FG för att justeravolymen.SV19


Funktioner medan uppspelning är pausadUppspelad tid/Total fotograferingstidUnder paus0:12/0:34Gå till börjaneller slutetMata fram ochspola tillbakaen bildruta åtgångenÅterupptauppspelningAnvänd F för att visa den förstabildrutan och tryck på G för attvisa den sista bildrutan.Tryck på I eller H för att matafram eller tillbaka en bildrutaåt gången. Håll I eller H trycktför att spola framåt eller bakåtkontinuerligt.Tryck på A-knappen för attåteruppta uppspelning.Stoppa uppspelning av en videosekvensStoppa uppspelning av en videosekvensTryck på m-knappen.● Om du vill spela upp videosekvenser på en dator,rekommenderas att du använder den medföljandedatorprogramvaran. Första gången du använderden medföljande datorprogramvaran ska duansluta kameran till datorn och därefter startaprogramvaran (s.42).20 SV


MenyinställningarI vissa fotograferingslägen kan vissa funktioner inte ställas in.FunktionsmenyProgram AutoP1230.0 4WBAUTO 5ISOAUTO 67816MMENUFunktionsmenyInställningsmeny (s.25)1 Blixt 3 Självutlösare 5 Vitbalans 7 Sekvensfotografering2 Makro 4 Exponeringskompensation 6 ISO-känslighet 8 BildstorlekAnvända funktionsmenyn1 Använd H på pilknapparna för attvisa funktionsmenyn.2 Använd FG på pilknapparnaför att välja den funktion somska ställas in.3 Använd HI på pilknapparna föratt välja inställningsvärdet ochtryck sedan på A-knappen föratt ange inställningen.Exempel: ExponeringskompensationExposure Comp. ± 0.02 1P0 1 2WBAUTOISOAUTO16MMENUSV21


BlixtStäller in blixtavfyrningsmetoden._ Flash Auto Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus eller motljus.! Redeye Förblixtar avfyras för att reducera förekomsten av röda ögon i bilderna.# Fill In Blixten utlöses, oberoende av hur ljust det är.$ Flash Off Blixten utlöses inte.MakroStäller in funktionen för fotografering av föremål på korta avstånd.` Off Makroläget är avstängt.& Makro Du kan ta bilden på så korta avstånd som 20 cm (W) till 90 cm (T).a Super Macro Med detta alternativ kan du fotografera så nära som 1 cm från motivet.SjälvutlösareStäller in tiden efter att avtryckaren tryckts ned tills bilden tas.b Y Off Självutlösaren inaktiveras.cSjälvutlösarlampan tänds i cirka 10 sekunder, sedan blinkar den i cirka 2 sekunderY 12 sek.och därefter tas bilden.d Y 2 sek. Självutlösarlampan blinkar i cirka 2 sekunder och därefter tas bilden.Exponeringskompensation till VärdeKompenserar för ljusstyrkan (korrekt exponering) justerad av kameran.Ställer in ett större negativt (–) värde för att justera mörkare, eller ett större positivt(+) värde för att justera ljusare.22 SV


VitbalansStäller in rätt färgschema för belysningen av motivet.e WB Auto Kamera justerar vitbalansen automatiskt.f Sunny Lämpligt för fotografering utomhus, under en klar himmel.g Cloudy Lämpligt för fotografering utomhus, i molnig väderlek.h Incandescent Lämpligt för fotografering i glödlampsbelysning. Fluorescent Lämpligt för fotografering i lysrörsbelysning. One Touch 1För manuell justering av vitbalansen utifrån ljuset vid fotografering. Håll framett vitt papper eller annat vitt föremål så att det fyller hela bilden och tryck på One Touch 2m-knappen för att ställa in vitbalansen. Mer information om inställningar förvitbalans med en knapptryckning finns i s.24.ISO-känslighet Ställer in ISO-känsligheten.l ISO Auto Kameran ställer automatiskt in känsligheten med prioritet på bildkvalitet.High ISO Kameran ställer automatiskt in känsligheten med prioritet på att minimera oskärpamAuto orsakad av rörliga motiv eller kameraskakningar. till VärdeStäll in ett mindre värde för att minska brus i bilden eller ett större värde för attminska oskärpa.Sekvensfotografering Ställer in funktionen för seriefotografering.o Single En bild tas varje gång avtryckaren trycks ner.j Sequential Bilderna tas i serie medan du håller ned avtryckaren i upp till 200 bilder.c High-Speed1 Kameran tar sekvensbilder med cirka 1,5 bilder/sek.d High-Speed2 Kameran tar sekvensbilder med cirka 15 bilder/sek.SV23


UpplösningStäller in antalet inspelningspixlar. 4608×3456 Lämpligt för utskrift av bilder större än A3-format.4 3264×2448 Lämpligt för utskrift av bilder upp till A3-format.n 2560×1920 Lämpligt för utskrift av bilder upp till A3-format.3 2048×1536 Lämpligt för utskrift av bilder upp till A4-format.2 1600×1200 Lämpligt för utskrift av bilder i A5-format.1 1280×960 Lämpligt för utskrift av bilder i vykortsstorlek.7 640×480 Lämpligt för användning av bilder i e-post.0 1920×1080 Lämpligt för visning av bilder på en TV (bredbilds-TV) och för utskrift på A5.● I vissa fotograferingslägen kan vissa funktioner inte ställas in. Se »Lista med inställningar tillgängliga i varjefotograferingsläge» (s.57)Registrera vitbalanssnabbvalRegistrera vitbalanssnabbvalVälj [ One Touch 1] eller [ One Touch 2], rikta kameran mot ett vitt papper eller annat vitt föremål och tryckpå m-knappen.● Kameran utlöser slutaren och vitbalansen registreras. När vitbalansen redan har registrerats, uppdaterasden lagrade informationen.● Den registrerade vitbalansen tas inte bort genom att strömmen stängs av.● Utför denna procedur under det ljus där bilderna faktiskt tas.● När kamerainställningarna ändras måste vitbalansen registreras igen.● När vitbalansen inte kan registreras, kontrollerar du att det vita papperet fyller hela skärmen och görsedan om proceduren.24 SV


Inställningsmeny1234567Camera Menu 1ResetCompressionAF ModeDigital ZoomImage StabilizerAF Illuminat.Icon GuideBack MENUNormalFace/iESPOffOnOnOn4 BildvisningsmenyqSlideshowEditErasePrint OrderR (Skydda)Upload Order1 Kamerameny 1 5 Inställningsmeny 1zResetKomprimeringAF ModeDigital ZoomImage StabilizerAF Illuminat.Icon GuidedMemory Format/FormatBackupEye-FiUSB Connectionq Power OnKeep z SettingsSound Settings2 Kamerameny 2 6 Inställningsmeny 2Date StampPixel Mappingzds (Skärm)NTSC/PALPower Savel (Språk)X (Datum/tid)World Time3 Videosekvensmeny 7 Inställningsmeny 3BildstorlekBeauty SettingsABildfrekvensIS Movie ModeR (Videoinspelning med ljud)dSV25


Använda inställningsmenynTryck på m-knappen under fotografering eller bildvisning för att visa inställningsmenyn.Inställningsmenyn ger åtkomst till en mängd olika kamerainställningar, t.ex. fotograferings- ochuppspelningsfunktioner, tid- och datuminställningar och visningsalternativ.1 Tryck på m-knappen.● Inställningsmenyn visas.Camera Menu 1ResetCompressionAF ModeDigital ZoomImage StabilizerAF Illuminat.Icon GuideBackMENUNormalFace/iESPOff2 Tryck på H för att välja sidflikarna.Använd FG för att välja önskadsidflik och tryck på I.Flik för sidaSettings Menu 2Pixel MappingNTSC/PALPower SaveWorld TimeBackMENUBrightNTSCOffEnglishX ’13/02/26 12:30Undermeny 1Settings Menu 2Pixel MappingNTSC/PALPower SaveWorld TimeBackOnOnOnMENUBrightNTSCOffEnglishX ’13/02/26 12:303 Använd FG för att välja önskadundermeny 1 och tryck påA-knappen.Settings Menu 2Pixel MappingNTSC/PALPower SaveWorld TimeBackMENUBrightNTSCOffEnglishX ’13/02/26 12:30Settings Menu 2Pixel MappingNTSC/PALPower SaveXWorld TimeUndermeny 2Back4 Använd FG för att välja önskadundermeny 2 och tryck påA-knappen.● När en inställning är vald återgår visningentill undermeny 1.● Det kan fi nnas ytterligare funktioner.Settings Menu 2OffOnBackMENUMENUPixel MappingNTSC/PALPower SaveWorld TimeBrightNTSCOnEnglishX ’13/02/26 12:305 Tryck på m-knappen för attslutföra inställningen.26 SV


● Standardinställningarna för funktionerna ärmarkerade med .● Mer information om användningsmetod fi nnsi »Använda inställningsmenyn» (s.26).z Kamerameny 1Återställa fotograferingsfunktionernatill standard-inställningarna z [Reset]Undermeny 2YesNoAnvändningÅterställer följandemenyfunktioner tillstandardinställningarna.• Fotograferingsläge• Blixt• Makro• Självutlösare• Exponeringskompensation• Vitbalans• ISO-känslighet• Sekvensfotografering• Bildstorlek (stillbilder)• Funktioner på Kamerameny 1,Kamerameny 2 ochVideosekvensmenyInställningarna ändras inte.Välja bildkvalitet för stillbilderz [Compression]Undermeny 2FineNormalAnvändningFotografera med hög kvalitet.Fotografera med normal kvalitet.● »Antal bilder som kan lagras (stillbilder)/inspelningslängd (videosekvenser) i internminnetoch på minneskort» (s.63, 64)Välja fokuseringsområdez [AF Mode]Undermeny 2Face/iESPSpotAnvändningKameran fokuserar automatiskt.(Om ett ansikte detekteras,visas det med en vit ram *1 ; näravtryckaren trycks ner halvvägsoch kameran fokuserar, blirramen grön *2 . Om inget ansiktedetekteras, väljer kameran ettmotiv i ramen och fokuserarautomatiskt.)Kameran fokuserar på dendelen av motivet som finnsinom AF-markeringen.Kameran spårar motivets rörelseAF Tracking automatiskt för att automatisktfokusera på det.*1För en del motiv visas inte ramen eller så tar detlite tid innan den visas.*2Om ramen blinkar rött, kan kameran inte fokusera.Försök ställa in skärpan på motivet på nytt.SV27


Kontinuerligt fokusera på ett rörligt motiv(AF Tracking)1 Håll kameran för att rikta in AF-målmarkeringenmot motivet och tryck på A-knappen.2 När kameran känner av motivet, spårarAF-markeringen automatiskt motivets rörelseför att kontinuerligt fokusera på det.3 För att avbryta spårningen, trycker du påA-knappen.● Beroende på motiven ellerfotograferingsförhållandena, kanske kameran intekan låsa fokus eller misslyckas att spåra motivetsrörelse.● När kameran misslyckas att spåra motivets rörelse,ändras AF-markeringen till rött.Fotografera med högreförstoringar än optisk zoomz [Digital Zoom]Undermeny 2OffOnAnvändningInaktiverar digital zoom.Aktiverar digital zoom.[On] vald för [Digital Zoom]:16MUpplösningAndraZoomindikatorOmråde för digital zoomFörstoringsgradenändrasberoende påinställningenav bildstorlek. *1Område fördigital zoom*1På grund av ökad bearbetning av pixlarnaförsämras inte bildkvaliteten. Förstoringsgradenändras beroende på inställningen för bildstorlek.● Fotografi er som har tagits när zoomindikatorn visasi rött kan förefalla »korniga».28 SV


Reducera suddighet somorsakas av kameraskakning vidfotografering z [Image Stabilizer]Undermeny 2OffOnUnderexponeringAnvändningBildstabiliseringen inaktiveras.Detta alternativ rekommenderasför fotografering när kameranlåses på plats på ett stativ ellerannan stabil yta.Bildstabiliseringen aktiveras näravtryckaren trycks ned halvvägs.Bildstabiliseringen aktiverasnär avtryckaren trycks ned helavägen.Använda hjälplampan föratt fotografera mörka motivz [AF Illuminat.]Undermeny 2OffOnAF-lampaAnvändningAF-lampan används inte.När avtryckaren trycks nedhalvvägs tänds AF-lampansom hjälp för fokusering.● När [Image Stabilizer] är aktiverat kan kameranavge ljud under bildstabiliseringen.● Bilder kan eventuellt inte stabiliseras omkameraskakningen är för stor.● När slutartiden är extremt lång, t ex när mantar bilder på natten, kanske [Image Stabilizer]inte är lika effektivt.SV29


Visa ikonguider z [Icon Guide]Undermeny 2OffOnAnvändningIngen ikonguide visas.En förklaring av den valdaikonen visas när en ikon förett fotograferingsläge ellerfunktionsmenyn väljs (placerapekaren på ikonen under en stundför att visa förklaringen).IkonguideProgram AutoFunctions can bechanged manually.P0.0WBAUTOISOAUTO16MMENUz Kamerameny 2Skriva ut inspelningsdatumetz [Date Stamp]Undermeny 2OffOnAnvändningSkriver inte ut datumet.Skriver ut inspelningsdatumetpå nya fotografier.● När datum och tid inte är inställda kan inteinställningen [Date Stamp] ställas in. »Slå påkameran och gör de första inställningarna» (s.7)● Det går inte att ta bort datumstämpeln.● När sekvensinställningarna är inställda på någotannat än [o] kan [Date Stamp] inte ställas in.30 SV


A VideosekvensmenyVälja bildstorlek för videosekvenserA [Image Size/Frame Rate]Undermeny 1 Undermeny 2 AnvändningBildstorlekBildfrekvens720P(1280×720)/VGA (640×480)30fps *1 /15fps *1Välj bildkvalitetbaserat påbildens storlekoch bildfrekvens.Högre värde förbildfrekvens gerjämnare video.*1bilder per sekund● »Antal bilder som kan lagras (stillbilder)/inspelningslängd (videosekvenser) i internminnetoch på minneskort» (s.63, 64)Reducera suddighet somorsakas av kameraskakning vidfotografering A [IS Movie Mode]Undermeny 2OffOnAnvändningBildstabiliseringen inaktiveras.Detta alternativ rekommenderasför fotografering när kameranlåses på plats på ett stativ ellerannan stabil yta.Bildstabiliseringen aktiveras.● Bilder kan eventuellt inte stabiliseras omkameraskakningen är för stor.Spela in ljud när man spelar invideosekvenser A [R]Undermeny 2OffOnAnvändningInget ljud spelas in.Ljud spelas in.● Om [On] har ställts in kan endast dendigitala zoomen användas vid inspelningav videosekvenser. Om du vill spela invideosekvensen med den optiska zoomenmåste [R] (videosekvenser) ställas på [Off].q UppspelningsmenyAutomatisk visning av bilder q[Slideshow]Undermeny 2 Undermeny 3BGMTypOffOnNormal/Fader/ZoomAnvändningIngenbakgrundsmusikspelas upp.Bakgrundsmusikspelas upp.Väljer typ avövergångseffektersom används mellanbilder.Start ― Startar bildspelet.● Under ett bildspel, tryck på I för att gå framåt enbild eller tryck på H för att gå bakåt en bild.SV31


Ändra bildstorleken q [Q]Detta sparar en högupplöst bild som en separatbild i en mindre storlek för bifogande i ette-postmeddelande och andra program.Undermeny 1 Undermeny 2 Undermeny 3EditQ1 Använd HI för att välja en bild.2 Använd FG för att välja en bildstorlek och tryckpå A-knappen.● Bilden med ny storlek sparas som enseparat bild.3 Tryck på A-knappen efter att du har valt områdetatt beskära.● Den redigerade bilden sparas som enseparat bild.Lägga till ljud till stillbilder q [R]EditUndermeny 1 Undermeny 21 Använd HI för att välja en bild.2 Rikta mikrofonen mot ljudkällan.RBeskära bild q [P]EditUndermeny 1 Undermeny 2P1 Använd HI för att välja en bild och tryck påA-knappen.2 Använd zoomspakarna för att välja storleken förbeskärningsramen och använd FGHI för attfl ytta ramen.BeskärningsramMikrofon3 Tryck på A-knappen.● Inspelningen startar.● Kameran börjar spela in ljud under cirka4 sekunder medan bilden visas.BackMENU32 SV


Retuschera ansikten på stillbilderq [Beauty Fix]Undermeny 1 Undermeny 2EditBeauty Fix● Beroende på bilden, kanske redigeringen inteär effektiv.1 Använd HI för att välja en bild och tryck påQ-knappen.2 Använd FG för att välja ettretuscheringsalternativ och tryck på Q-knappen.3 Om du vill spara bilden väljer du [OK] pågranskningsskärmen och trycker på Q-knappen.Om du vill retuschera bilden ytterligare väljer du[Beauty Fix].● Den retuscherade bilden sparas som enseparat bild.Back MENU● [Image Size] för den retuscherade bilden ärbegränsad till [n] eller lägre.OKBeauty FixBeauty Fix1 Välj ett retuscheringsalternativ och tryck påQ-knappen.Eye ColorOffBack2 Tryck på Q-knappen på granskningsskärmen.Göra områden som är mörkapå grund av motljus eller andraanledningar q [Shadow Adj]Undermeny 1 Undermeny 2EditShadow AdjMENU1 Använd HI för att välja en bild och tryck påA-knappen.● Den redigerade bilden sparas som en separat bild.● Beroende på bilden, kanske redigeringen inte äreffektiv.● Retuscheringsprocessen kan göra attbildupplösningen blir lägre.SV33


Retuschera röda ögon vidblixtfotografering q [Redeye Fix]Undermeny 1 Undermeny 2EditRedeye Fix1 Använd HI för att välja en bild och tryck påA-knappen.● Den redigerade bilden sparas som en separat bild.● Beroende på bilden, kanske redigeringen inte äreffektiv.● Retuscheringsprocessen kan göra attbildupplösningen blir lägre.Rotera bilder q [y]Undermeny 1 Undermeny 2Edity1 Använd HI för att välja en bild.2 Tryck på A-knappen för att rotera bilden.3 Vid behov upprepar du stegen 1 och 2 för attgöra inställningar för andra bilder och trycker påm-knappen.● Bilden behåller sin nya riktning även när kameranstängts av.Radera bilder q [Erase]Undermeny 2All EraseSel. ImageEraseAnvändningAlla bilder i internminnet ellerpå kortet raderas.Bilder väljs individuellt ochraderas.Raderar den visade bilden.● När du raderar bilder i internminnet ska du intesätta in ett kort i kameran.● Skyddade bilder kan inte raderas.Individuellt välja och radera bilder[Sel. Image]1 Använd FG för att välja [Sel. Image] och tryckpå A-knappen.2 Använd FGHI för att välja bilden som skaraderas och tryck på A-knappen för att läggatill en R-markering på bilden.● Vrid mot T för att återgå till helskärmsvisning.R-markeringSel. Image(1)OK4/30Erase/CancelMENU34 SV


3 Upprepa steg 2 för att välja bilden som skaraderas och tryck därefter på m-knappenför att radera de valda bilderna.4 Använd FG för att välja [Yes] och tryckpå A-knappen.● Bilder markerade med R raderas.Radera alla bilder [All Erase]1 Använd FG för att välja [All Erase] och tryckpå A-knappen.2 Använd FG för att välja [Yes] och tryckpå A-knappen.Spara utskriftsinställningartill bilddata q [Print Order]● »Utskriftsreservationer» (s.48)● Utskriftsreservationer kan endast ställasin för stillbilder som sparats på kortet.Skydda bilder q [R]● Skyddade bilder kan inte raderas med [Erase](s.18, 34), [Sel. Image] (s.34) eller [All Erase] (s.35),med alla bilder raderas med [Memory Format]/[Format] (s.36).1 Använd HI för att välja en bild.● Vrid zoomreglaget mot W för att visa enindexbild. Bilder kan väljas snabbt medhjälp av FGHI-knapparna.2 Tryck på A-knappen.● Tryck på A-knappen för att slutförainställningen.3 Vid behov upprepar du stegen 1 och 2för att skydda andra bilder och trycker påm-knappen.Ställa in bilder för överföring tillInternet med OLYMPUS Viewer 3q [Upload Order]1 Använd HI för att välja en bild.● Vrid zoomreglaget mot W för att visa enindexbild. Bilder kan väljas snabbt medhjälp av FGHI-knapparna.2 Tryck på A-knappen.● Tryck på A-knappen för att slutförainställningen.3 Vid behov upprepar du stegen 1 och 2 för attgöra inställningar för andra bilder och trycker påm-knappen.● Endast JPEG-fi ler kan överföras.● Mer information om OLYMPUS Viewer 3 finnsi »Installera datorprogramvaran och registreraanvändare» (s.43).● Se OLYMPUS Viewer 3 »Help» för mer informationom uppladdning av bilder.SV35


d Inställningsmeny 1Radera data helt d [MemoryFormat]/d [Format]● Före formatering kontrollerar du att ingen viktigdata fi nns kvar i internminnet eller kortet.● Korten måste formateras med den här kameranföre första användningen eller efter att den haranvänts med andra kameror eller datorer.● Se till att ta bort kortet innan du formaterarinternminnet.Undermeny 2YesNoAnvändningRaderar fullständigt bilddatai internminnet eller kortet(inklusive skyddade bilder).Avbryter formatering.Använda ett Eye-Fi-kort d [Eye-Fi]Undermeny 2AllSel. ImageOffAnvändningÖverför alla bilder.Överför endast utvalda bilder.Inaktiverar Eye-Fikommunikationen.● Vid användning av ett Eye-Fi-kort ska du läsaEye-Fi-kortets bruksanvisning noga och följaanvisningarna.● Använd Eye-Fi-kortet i enlighet med lagaroch föreskrifter i landet där kameran används.● På platser som flygplan där Eye-Fi-kommunikationär förbjuden ska du ta ur Eye-Fi-kortet frånkameran eller ställa in [Eye-Fi] på [Off].● Denna kamera stödjer inte Eye-Fi-kortetsEndless-läge.Kopiera bilder i internminnettill kortet d [Backup]Undermeny 2YesNoAnvändningSäkerhetskopierar bilddatai internminnet till kortetAvbryter säkerhetskopieringen.36 SV


Välja en metod för att anslutakameran till andra enheterd [USB Connection]Undermeny 2AutoFörvaringMTPUtskriftAnvändningVälj det här alternativet för attvälja anslutningsmetod varje gångkameran ansluts till en annanenhet.Anslut som en kortläsare.Som bärbar enhet, anslut tillen dator med Windows Vista/Windows 7/Windows 8.Välj detta alternativ när duansluter till en PictBridgekompatibelskrivare.● Välj [Storage] för att använda den medföljandeprogramvara.● Se »Ansluta med en dator» (s.42) föranslutningsmetod med en dator.Slå på kameran med q-knappend [q Power On]Undermeny 2NoYesAnvändningKameran slås inte på. Tryck pån-knappen för att sättapå kameran.Tryck på och håll q-knappenför att slå på kamerani bildvisningsläge.Spara läget när kameran stängs avd [Keep z Settings]Undermeny 2YesOnAnvändningFotograferingsläget sparasnär kameran stängs av ochåteraktiveras nästa gångkameran sätts på.Fotograferingsläget är inställt påP-läget när kameran slås på.Välja kameraljudet och dess volymd [Sound Settings]Undermeny 2 Undermeny 3Sound Type 1/2/3Volume 0/1/2/3/4/5q Volume 0/1/2/3/4/5AnvändningVäljer kameraljud(funktionsljud ochslutarljud).Väljer volymen förkamerans knappljud.Väljer bilduppspelningsvolymen.SV37


d Inställningsmeny 2Justera bildbehandlingsfunktionend [Pixel Mapping]● Denna funktion har redan justerats före leveranspå fabriken och ingen justering krävs direkt efterinköp. Ungefär en gång om året rekommenderasatt du gör en justering.● För bästa resultat väntar du minst en minutefter att bilder tagits eller visats innan du utförpixelmapping. Om kameran stängs av underpixelmapping, se till att utföra den igen.Justering av skärmensljusstyrka d [s]Justera skärmens ljusstyrkaUndermeny 2Bright/NormalAnvändningVäljer skärmens ljusstyrkaberoende på ljusstyrkani omgivningen.Justera bildbehandlingsfunktionenTryck på A-knappen när [Start] (Undermeny 2)visas.● Kontroll och justering avbildbehandlingsfunktionen startar.38 SV


Visa bilder på en TV d [NTSC/PAL]Videosignalsystemet för TV:n varierar beroende på vilket land/område som du befi nner dig i. Innan duvisar kamerabilder på TV:n, väljer du videoutgången enligt TV:ns videosignal.Undermeny 2 Undermeny 3 AnvändningNTSC/PALNTSCPALFabriksinställningarna varierar beroende på var kameran har köpts.Ansluta kameran till en TV i Nordamerika, Taiwan, Korea, Japan osv.Ansluta kameran till en TV i europeiska länder, Kina osv.Visa kamerabilderna på en TV● Anslutning via AV-kabel1 Välj samma videosignalsystem på kameran ([NTSC]/[PAL]) som den anslutna TV:n har.2 Anslut kameran till TV:n.3 Slå på TV:n och ändra »INPUT» till »VIDEO (ingång som kameran är ansluten till)».4 Slå på kameran och använd FGHI för att välja bilden för visning.MultikontaktAnslut till videoingången(gul) och ljudingången(vit) på TV:n.AV-kabel (säljs separat: CB-AVC5)● Mer information om att ändra ingångskällan för TV:n fi nns i TV:ns bruksanvisning.● Beroende på TV:ns inställningar kan de visade bilderna och informationen beskäras.SV39


Spara batteriet mellanfotograferingar d [Power Save]Undermeny 2OffOnÅteruppta standbylägeTryck på valfri kapp.AnvändningAvbryter [Power Save].När kameran inte användsunder cirka 10 sekunder stängsskärmen automatiskt av för attspara batteriet.Byte av språk på skärmen d [l]Undermeny 2SpråkAnvändningDet går att välja språk för menyeroch felmeddelanden som visaspå skärmen.Inställning av datum och tid d [X]1 Tryck pilknapparna mot FG för att välja årtalför [Y].2 Tryck pilknapparna mot I för att sparainställningen för [Y].3 Som i stegen 1 och 2, trycker du pilknapparnamot FGHI för att ställa in [M] (månad), [D](dag), [Time] (timmar och minuter) och [Y/M/D](datumordning) och trycker sedan på A-knappen.● Tryck på A-knappen när tidssignalen når00 sekunder för en exakt inställning.Välja hemmatidszon och alternativatidszoner d [World Time]● Du kommer inte kunna välja en tidszon med hjälpav [World Time] om kameraklockan inte först harställts in med hjälp av [X].Undermeny 2 Undermeny 3Home/Alternatexzx *1 —z *1, 2 —AnvändningTideni hemmatidszonen(tidszon som är valdför x i undermeny 2).Tiden i tidszonen förresedestinationen(tidszonen somär vald för zi undermeny 2).Välj hemmatidszonen(x).Välj tidszon förresedestinationen(z).*1I områden där sommartid gäller, använder du FGför att aktivera sommartid ([Summer]).*2När du väljer en tidszon, beräknar kameranautomatiskt tidsskillnaden mellan den valdazonen och hemmatidszonen (x) för att visatiden i tidszonen för resedestinationen (z).40 SV


d Inställningsmeny 3Registrera inställningarna förBeauty Fix d [Beauty Settings]● Beroende på bilden, kanske redigeringen inte äreffektiv.1 Använd FG för att välja en retuscheringsinställningoch tryck på Q-knappen.2 Tryck på avtryckaren för att ta en porträttbild.Take a portrait picture.● Bilden sparas inte.3 Välj ett retuscheringsalternativ och tryckpå Q-knappen.Eye ColorBackMENUOff4 Tryck på Q-knappen på granskningsskärmen föratt spara bilden.● Registreringen är slutförd.SV41


Ansluta med en datorStäll in [USB Connection] i inställningsmenyn påkameran i förväg. (s.37)Ansluta kameranMultikontaktUSB-kabel(medföljer)När [USB Connection] är inställt på [Auto] ansluter dukameran och datorn, väljer [Storage] eller [MTP] påskärmbilden för val av anslutningsmetod och tryckersedan på A-knappen.SystemkravWindowsMacintosh: Windows XP Home Edition/Professional (SP1 eller senare)/Windows Vista/Windows 7/Windows 8: Mac OS X v. 10.3 eller senare● Även om en dator har USB-portar, kan rätt funktioninte garanteras i följande fall:● Datorer med USB-portar som installeratsmed ett utbyggnadskort osv.● Datorer som inte har något operativsysteminstallerat vid leverans samt hemmabyggdadatorer● Om datorn inte stöder SDXC-kort visas ettmeddelande som uppmanar dig att formaterainternminnet eller kortet. (Formatering tar bortalla bilder helt, så formatera inte.)42 SV


Installera datorprogramvaranoch registrera användareWindows1 Sätt i den medföljande CD-skivani en CD-ROM-enhet.Windows XP● En »Setup»-dialogruta visas.Windows Vista/Windows 7/Windows 8● En dialogruta för automatisk uppspelningvisas. Klicka på »OLYMPUS Setup» för attvisa »Setup»-dialogrutan.● Om »Setup»-dialogrutan inte visas väljer du »Denhär datorn» (Windows XP) eller »Dator» (WindowsVista/Windows 7) på startmenyn. Dubbelklicka påCD-ROM-ikonen (OLYMPUS Setup) för att öppnafönstret »OLYMPUS Setup» och dubbelklickadärefter på »Launcher.exe».Om dialogrutan »User Account Control» visasklickar du på »Yes» eller »Continue».2 Registrera din Olympus-produkt.● Klicka på »Registration»-knappen och följskärmanvisningarna.● Om du vill registrera kameran måste den varaansluten till en dator. »Ansluta kameran» (s.42)● Om ingenting visas på kameraskärmen ävenefter att kameran har anslutits till datorn,kanske batteriet är helt urladdat. Laddabatteriet och anslut därefter kameran igen.3 Installera OLYMPUS Viewer 3.● Kontrollera systemkraven innan du påbörjarinstallationen.● Klicka på »OLYMPUS Viewer 3» och följanvisningarna på skärmen för att installeraprogramvaran.OLYMPUS Viewer 3OperativsystemProcessorRAMLedigthårddisksutrymmeSkärminställningarWindows XP (Service Pack 2 ellersenare)/Windows Vista/Windows 7/Windows 8Pentium 4 1,3 GHz eller bättre(Core 2 Duo 2,13 GHz eller bättrekrävs för videosekvenser)1 GB eller mer(2 GB eller mer rekommenderas)3 GB eller mer1024 × 768 bildpunkter eller merMinimum 65 536 färger(16 770 000 färger rekommenderas)● Se onlinehjälpen för information om hur duanvänder programvaran.SV43


4 Installera kamerans bruksanvisning.● Klicka på knappen »Camera InstructionManual» och följ skärmanvisningarna.Macintosh1 Sätt i den medföljande CD-skivani en CD-ROM-enhet.● Dubbelklicka på ikonen CD (OLYMPUS Setup)på skrivbordet.● Dubbelklicka på »Setup»-ikonen för att visa»Setup»-dialogrutan.OLYMPUS Viewer 3OperativsystemMac OS X v10.5–v10.8Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz ellerProcessor bättre (Core 2 Duo 2 GHz eller bättrekrävs för fi lmer)1 GB eller (2 GB eller merRAMrekommenderas)Ledigthårddisksutrymme3 GB eller merSkärminställningar1024 × 768 bildpunkter eller merMinimum 32 000 färger(16 770 000 färger rekommenderas)● Andra språk kan väljas i listrutan för val av språk.Information om hur du använder programvaranfi nns i direkthjälpen.2 Installera OLYMPUS Viewer 3.● Kontrollera systemkraven innan du påbörjarinstallationen.● Klicka på »OLYMPUS Viewer 3» och följanvisningarna på skärmen för att installeraprogramvaran.● Du kan registrera via »Registration»i OLYMPUS Viewer 3 »Help».3 Kopiera kamerans bruksanvisning.● Klicka på »Camera Instruction Manual» föratt öppna mappen som innehåller kameransbruksanvisningar. Kopiera bruksanvisningenför ditt språk till datorn.44 SV


Direktutskrift (PictBridge)Genom att ansluta kameran till en PictBridgekompatibelskrivare kan du skriva ut bilder direktutan att använda en dator.Se efter i skrivarens bruksanvisning om den stöderPictBridge.● Utskriftslägena, pappersstorlekarna och andraparametrar som kan ställas in med kameranvarierar beroende på skrivaren som används.För mer information, se skrivarens bruksanvisning.● Mer information om tillgängliga papperstyper,påfyllning av papper och installation avfärgkassetter fi nns i skrivarens bruksanvisning.● I inställningsmenyn ställer du in [USB Connection]på [Print]. [USB Connection] (s.37)Skriva ut bilder med skrivarensstandardinställningar [Easy Print]1 Visa bilden som ska skrivas ut påskärmen.● »Titta på bilder» (s.15)2 Slå på skrivaren och anslutdärefter skrivaren till kameran.MultikontaktI (höger)USB-kabel(medföljer)3 Tryck på I för att börja skriva ut.4 För att skriva ut en annan bildanvänder du HI för att välja enbild och trycker på A-knappen.Avsluta utskriftenAvsluta utskriftenEfter att en vald bild visas på skärmen kopplar dubort USB-kabeln från kameran och skrivaren.SV45


Ändra skrivarens inställningarför utskrift [Custom Print]1 Visa bilden som ska skrivas ut påskärmen.● »Titta på bilder» (s.15)2 Slå på skrivaren och anslutdärefter skrivaren till kameran.3 Tryck på A-knappen.4 Använd FG för att väljautskriftsläget och tryckpå A-knappen.Undermeny 2UtskriftAll PrintMulti PrintAll IndexPrint Order *1AnvändningDetta skriver ut bilden som valdesi steg 8.Detta skriver ut alla bilder somlagrats i det interna minnet ellerpå kortet.Detta skriver ut en bildi multilayoutformat.Detta skriver ut småbilder av allabilder som lagrats i det internaminnet eller på kortet.Detta skriver ut bilder baseratpå utskriftsreservationsdatapå kortet.*1[Print Order] är tillgänglig endastnär utskriftsreservationer har gjorts.»Utskriftsreservationer» (s.48)5 Använd FG för att välja [Size](undermeny 3) och tryck på I.● Om fönstret [Printpaper] inte visas är [Size],[Borderless] och [Pics/Sheet] inställda påskrivarens standard.PrintpaperSizeStandardBack MENUBorderlessStandard6 Använd FG för att välja[Borderless] eller [Pics/Sheet]-inställningarna och tryckpå A-knappen.Undermeny 4Off/On *1(Antalet bilderper ark varierarberoende påskrivaren.)AnvändningBilden skrivs ut med en kant runtom ([Off]).Bilden skrivs ut täckande helasidan ([On]).Antalet bilder per ark ([Pics/Sheet]) kan endast väljasom [Multi Print] väljs i steg 4.*1Tillgängliga inställningar för [Borderless] varierarberoende på skrivaren.Om [Standard] väljs i steg 5 och 6 skrivs bildenut med skrivarens standardinställningar.46 SV


7 Använd HI för att välja en bild.8 Tryck på F för att göra enutskriftsreservation för den aktuellabilden. Tryck på G för att göradetaljerade utskriftsinställningarför den aktuella bilden.Göra detaljerade skrivarinställningar1 Använd FGHI för att välja inställningen ochtryck på A-knappen.Undermeny 5 Undermeny 6


11 Använd FG för att välja [Print]och tryck på A-knappen.● Skrivaren börjar skriva ut.● När [Option Set] har valts i läget [All Print]visas fönstret [Print Info].● När den skrivit klart visas fönstret [Print ModeSelect].Print Mode SelectPrintAll PrintMulti PrintAll IndexPrint OrderBackFör att avbryta utskriften1 Tryck på m-knappen medan [Do Not RemoveUSB Cable] visas.2 Välj [Cancel] med hjälp av FG och tryck därefterpå A-knappen.12 Tryck på m-knappen.13 När meddelandet [Remove USBCable] visas kopplar du bortUSB-kabeln från kameran ochskrivaren.MENUUtskriftsreservationerI utskriftsreservationer sparas antalet utskrifter ochalternativet för datumstämpel i bilden på kortet.Det gör det enkelt att skriva ut på en skrivare elleraffär som stöder DPOF genom att använda endastutskriftsreservationer på kortet utan en dator elleren kamera.● Utskriftsreservationer kan endast ställas in förbilderna som lagrades på kortet.● DPOF-reservationer som är gjorda med en annanDPOF-enhet kan inte ändras med denna kamera.Gör ändringarna med hjälp av originalenheten.Om du gör nya DPOF-reservationer med dennakamera raderas reservationer som gjorts av andraenheter.● DPOF-utskriftsreservationer kan göras för upptill 999 bilder per kort.Utskriftsreservationerav enstaka bilder [


3 Använd FG för att välja [


Återställa utskriftsreservationsdataför valda bilder1 Följ stegen 1 och 2 i [


AnvändartipsOm kameran inte fungerar som den ska eller omfelmeddelanden visas på skärmen och du är osäkerpå vad du ska göra, läser du informationen nedan föratt åtgärda problem(en).FelsökningBatteri»Kameran fungerar inte även om batteriernaär isatta.»● Sätt i uppladdade batterier med polerna åträtt håll.»Sätta i och ta bort batteriet och kortet (finnsatt köpa i handeln)» (s.4), »Ladda batteriet»(s.5)● Batteriets prestanda kan tillfälligt ha minskatspå grund av låg temperatur. Ta ut batterierna urkameran och värm dem genom att lägga demi fi ckan en stund.Kort/internt minne»Ett felmeddelande visas.»»Felmeddelande» (s.52)Avtryckare»Det tas ingen bild när avtryckaren trycks ner.»● Avbryt energisparläget.För att spara på batteriet övergår kameranautomatiskt till energisparläge och skärmenstängs av om kameran inte används under3 minuter när kameran är påslagen. Det tasingen bild när avtryckaren trycks ner helti detta läge. Tryck på zoomknappen ellernågon annan knapp för att aktivera kameranfrån energisparläget innan en bild tas.Om kameran inte används under ytterligare12 minuter stängs den av automatiskt. Tryckpå n-knappen för att slå på kameran.● Tryck på q-knappen för att växla tillfotograferingsläget.● Vänta tills symbolen # (blixten laddas) slutaratt blinka innan du tar bilder.Skärm»Svårt att se.»● Kondens kan ha uppstått. Stäng av strömmenoch vänta tills kamerahuset har anpassat sigtill omgivningstemperaturen och har torkatinnan du tar bilder.»Vertikala linjer visas på skärmen.»● Detta förhållande kan inträffa när kameranriktas mot ett extremt ljust motiv under enklar himmel osv.Linjerna kan visas på den inspelade bildeneller videosekvensen med serietagna bilder.»Ljuseffekter i bilden.»● Fotografering med blixt under mörkaförhållanden kan ge en bild med mångablixtrefl ektioner från damm i luften.SV51


Datum- och tidsfunktion»Datum- och tidsinställningar återgår tillstandardinställningarna.»● Om batterierna tas bort och lämnas utanförkameran i ungefär 1 dag *1 återgår datum- ochtidsinställningarna till standardinställningenoch måste ställas in igen.*1Den tid det tar för datum- ochtidsinställningarna att återgå tillstandardinställningen varierar beroendepå hur länge batterierna har laddats.»Slå på kameran och gör de förstainställningarna» (s.7)Diverse»Kameran avger ljud vid bildtagning.»● Kameran kan aktivera objektivet och avge ljudäven om ingen funktion utförs. Detta beror påatt kameran automatiskt aktiverar autofokusför att vara redo för bildtagning.Felmeddelande● När felmeddelande visas på skärmen, kontrolleraoch åtgärda enligt tabellen.FelmeddelandeCard ErrorWrite ProtectMemory FullCard SetupCard FullMemory SetupPower OffFormatPower OffMemory FormatÅtgärdKortproblemSätt i ett nytt kort.KortproblemKortets skrivskyddsomkopplarestår på »LOCK». Lås upp kortet.Problem med internminnet• Sätt i ett kort.• Ta bort oönskade bilder. *1Kortproblem• Byt ut kortet.• Ta bort oönskade bilder. *1KortproblemAnvänd FG för attvälja [Format] och tryck påA-knappen. Använd härefterFG för att välja [Yes] ochtryck på A-knappen. *2Problem med internminnetAnvänd FG för att välja[Memory Format] och tryck påA-knappen. Använd härefterFG för att välja [Yes] ochtryck på A-knappen. *2*1Ladda ner viktiga bilder till en dator innandu raderar dem.*2All data kommer att raderas.52 SV


FelmeddelandeNo PicturePicture ErrorThe ImageCannot BeEditedÅtgärdProblem med internminne/kortTa bilder innan du visar dem.Problem med vald bildAnvänd ettbildbehandlingsprogram el. dyl.för att visa bilden på en dator.Om bilden fortfarande inte kanvisas är bildfi len skadad.Problem med vald bildAnvänd ett bildbehandlingsprogramel. dyl. för att redigerabilden på en dator.FelmeddelandePrint ErrorCannot Print *4ÅtgärdUtskriftsproblemStäng av kameran ochskrivaren, kontrollera om det ärnågot fel på skrivaren och slådärefter på strömmen igen.Problem med vald bildAnvänd en dator för att skriva ut.*3Detta visas till exempel när pappret i skrivarenspappersfack har tagits bort. Använd inte skrivarenmedan utskriftsinställningarna görs på kameran.*4Kameran kan eventuellt inte skriva ut bilder somtagits med andra kameror.Battery EmptyNo ConnectionNo PaperNo InkJammedSettingsChanged *3BatteriproblemLadda batteriet.AnslutningsproblemAnslut kameran och datorneller skrivaren korrekt.UtskriftsproblemLägg i papper i skrivaren.UtskriftsproblemByt ut skrivarens bläckpatron.UtskriftsproblemTa bort pappret som har fastnat.UtskriftsproblemÅtergå till statusen där skrivarenkan användas.SV53


Tips för fotograferingOm du är osäker på hur du tar en tänkt bild, härföljer några tips.När extremt ljusa motivvisas i mitten på monitornFokusera»Ställa in skärpan på motivet»● Ta en bild på ett motiv som inte är mitti bildenNär du har fokuserat på ett föremål på sammaavstånd som motivet, komponerar du bildenoch tar den.Tryck ner avtryckaren halvvägs (s.9)● Ställ in [AF Mode] (s.27) på [Face/iESP]● Ta en bild i [AF Tracking]-läge (s.27)Kameran spårar motivets rörelse automatisktför att automatiskt fokusera på det.● Ta en bild av ett skuggigt motivAtt använda AF-belysningen underlättarfokuseringen. [AF Illuminat.] (s.29)● Ta en bild på ett motiv där autofokusär svårt att användaI följande fall, efter att du fokuserat på ettföremål (genom att trycka ned avtryckarenhalvvägs) med stora kontraster på sammaavstånd som motivet, komponerar du bildenoch tar den.Motiv utan vertikala linjer *1*1Det är även effektfullt att komponera bildengenom att hålla kameran vertikalt för attfokusera och därefter återgå till horisontelltläge för att ta bilden.När motiv fi nns påolika avståndSnabbrörliga motivNär motivet inte äri mitt i bildenMotiv med låg kontrast54 SV


Skakoskärpa»Ta bilder utan kameraskakning»● Ta bilder med [Image Stabilizer] (s.29)Bildomvandlaren *1 fl yttas för att korrigerakameraskakning även om ISO-känsligheteninte ökas. Denna funktion är också effektivnär man tar bilder med hög zoomförstoring.*1En enhet som omvandlar ljuset som kommerin genom objektivet till elektriska signaler.● Spela in videosekvenser med hjälp av[IS Movie Mode] (s.31)● Välj [C Sport] i motivprogramläget (s.12)[C Sport]-läget använder en snabb slutartidoch kan minska oskärpa som orsakas av ettrörligt motiv.● Ta bilder med hög ISO-känslighetOm en hög ISO-känslighet väljs, kan bilder tasmed en hög slutartid även på platser där enblixt inte kan användas.»ISO-känslighet» (s.23)Exponering (ljusstyrka)● Ta bilder av en vit strand eller ett snömotiv.Välj [q Beach & Snow] i motivläge (s.12).● Ta bilder med exponeringskompensation(s.22)Justera ljusstyrkan medan du tittar på skärmenför att ta bilden. Vid fotografering av vitamotiv (till exempel snö) blir bilderna normaltmörkare än det faktiska motivet. Användexponeringskompensation för att justera åtdet positiva hållet (+) för att få de vita delarnai bilden att blir så vita som de visas. När duå andra sidan tar bilder av svarta motiv justerardu åt det negativa hållet (-).Färgnyans»Ta bilder med färger i samma nyans somde visas»● Fotografera genom att välja vitbalans (s.23)Du får normalt bäst resultat i de fl estaomgivningar med [WB Auto]-inställningen,men för en del motiv bör du försöka med olikainställningar. (Detta gäller särskilt för skuggaunder en klar himmel, blandade naturliga ochartifi ciella ljusinställningar osv.)»Ta bilder med rätt ljusstyrka»● Ta bilder med [Face/iESP] (s.27)Lämplig exponering erhålles för ett ansiktei motljus och ansiktet blir ljusare.● Ta bilder med [Fill In]-blixt (s.22)Ett motiv i motljus blir ljusare.SV55


Bildkvalitet»Ta skarpare bilder»● Ta bilder med den optiska zoomenUndvik att ta bilder med digital zoom (s.28).● Ta bilder med låg ISO-känslighetOm bilden har tagits med hög ISO-känslighet,kan brus (små färgade punkter och ojämnheteri färg som inte fanns i den ursprungliga bilden)uppstå och bilden kan verka kornig.»ISO-känslighet» (s.23)Batterier»Få batterierna att räcka längre»● Ställ in [Power Save] (s.40) på [On]Bildvisnings-/redigeringstipsBildvisning»Visa bilder från internminnet och kortet»● Ta bort kortet och visa bildernai internminnet»Sätta i och ta bort batteriet och kortet (fi nnsatt köpa i handeln)» (s.4)Redigera»Ta bort ljud som spelats in till en stillbild»● Spela över ljudet med tystnad när duvisar bilden»Lägga till ljud till stillbilder q [R]» (s.32)56 SV


Lista med inställningar tillgängliga i varje fotograferingslägeMer information om s fi nns i »Lista med s-inställningar» (s.58).Mer information om skuggade områden fi nns i avsnittet »Lista med P-inställningar» (s.60).P M Q P pZoom R R R R RBlixt R *1 *1 R –Makro R – R R RSjälvutlösare R R R R RExponeringskompensation R – – RVitbalans R – – RISO-känslighet R – – – –Sekvensfotografering R – – – –Bildstorlek R R *1 RKomprimering R R R R RAF Mode R – – – *1Digital Zoom R – R – –Image Stabilizer R R R R RAF Illuminat. R R R R RIcon Guide R R R R RDate Stamp R R R R –*1 Vissa funktioner kan inte ställas in.SV57


Lista med s-inställningarB F G M C N W R SZoom R R R R R R R – RBlixt *1 – – *1 *1 *1 – *1 –Makro – – – – – – – – –Självutlösare R R R R R R R R RExponeringskompensation – – – – – – – – –Vitbalans – – – – – – – – –ISO-känslighet – – – – – – – – –Sekvensfotografering – – – – – – – – –Bildstorlek R R R R R R R R RKomprimering R R R R R R R R RAF Mode R R R R R R R – RDigital Zoom R R R R R R – – RImage Stabilizer R R R R R R R R RAF Illuminat. R R R R R R R R RIcon Guide R R R R R R R R RDate Stamp R R R R R R R R R*1 Vissa funktioner kan inte ställas in.58 SV


X V d q Zoom R R R R RBlixt – *1 – *1 –Makro – – – – –Självutlösare R R R R RExponeringskompensation – – – – –Vitbalans – – – – –ISO-känslighet – – – – –Sekvensfotografering – – – – –Bildstorlek R R R R RKomprimering R R R R RAF Mode – R R R –Digital Zoom R R R R RImage Stabilizer R R R R RAF Illuminat. R R R R RIcon Guide R R R R RDate Stamp R R R R R*1 Vissa funktioner kan inte ställas in.SV59


Lista med P-inställningarPop Art Pin Hole Fish Eye Drawing Soft FocusExponeringskompensation R R – – RVitbalans R R – – RBildstorlek R R R *1 RPunk Sparkle Watercolor Reflection MiniatureExponeringskompensation R R R R RVitbalans – R R R RBildstorlek R *1 *1 R R*1 Vissa funktioner kan inte ställas in.60 SV


ÖvrigtKameraskötselUtsidan• Torka försiktigt med en mjuk trasa. Om kameran ärmycket smutsig, fukta trasan i en mild tvållösningoch vrid ur den ordentligt. Rengör kameran medden fuktiga trasan och torka den sedan med en torrtrasa. Om du har använt kameran på stranden skadu använda en trasa som är doppad i rent vattenoch ordentligt urvriden.Skärm• Torka försiktigt med en mjuk trasa.Objektiv• Blås bort dammet från objektivet med enblåsborste (fi nns att köpa i handeln) och torkasedan försiktigt med en linsduk.Använd inte starka lösningsmedel, somexempelvis tvättbensin eller sprit, eller kemisktbehandlade dukar.Det kan bildas mögel på objektivets yta omobjektivet är smutsigt.Batteri/USB-nätadapter• Torka försiktigt med en mjuk, torr trasa.Förvaring• Om du ska förvara kameran under en längreperiod: Ta ur batteriet. USB-nätadaptern och kortet.Förvara sedan kameran på ett svalt och torrt ställesom är ordentligt ventilerat.• Sätt då och då i batteriet och testa kameransfunktioner.Undvik att lämna kameran på platser därkemiska produkter hanteras eftersom dettakan resultera i frätskador.Använda en USB-nätadapter somsäljs separatDen här kameran kan användas med USBnätadapterF-3AC (säljs separat). Använd inte någonannan USB-nätadapter än den som är godkänd. Omdu använder F-3AC ska du se till att använda USBkabelnsom medföljer kameran.Använd inte andra USB-nätadaptrar med dennakamera.Det går inte att ta bilder när F-3AC används.Använda en laddare somsäljs separatEn laddare (UC-50: säljs separat) kan användas tillatt ladda batteriet.Använda laddaren ochUSB-nätadaptern utomlands• Laddaren och USB-nätadaptern kan användasi de fl esta eluttag i världen som har en spänningpå mellan 100 V AC och 240 V AC (50/60 Hz).Vägguttagen kan variera beroende på landeteller området du befi nner dig i. Det kanbehövas en adapter för att ansluta laddaren ochUSB-nätadaptern till vägguttaget. Kontakta dinlokala elhandel eller resebyrå för detaljer.• Använd ingen spänningsomvandlare eftersomdet kan skada laddaren eller USB--nätadaptern.SV61


Använda kortetKort som kan användas med dennakameraSD/SDHC/SDXC/Eye-Fi-kort (finns i handeln) (merinformation om kompatibla kort fi nns på Olympuswebbplats.)● Den här kameran kan användas utan ettminneskort och sparar då bilder i internminnet.Eye-Fi-kort● Eye-Fi-kortet kan bli varmt under användning.● När man använder ett Eye-Fi-kort kan batteriet taslut snabbare.● När man använder ett Eye-Fi-kort kan kameranfungera långsammare.Skrivskyddsomkopplare på SD/SDHC/SDXC-kortPå SD/SDHC/SDXC-kortet fi nns enskrivskyddsomkopplare.Om du ställer knappen på »LOCK»-sidan kan du inteskriva till kortet, radera data eller formatera det. Ställtillbaka omkopplaren för att göra det möjligt att skrivapå kortet.FormateraKorten måste formateras med den här kameran föreförsta användningen eller efter att den har använtsmed andra kameror eller datorer.Kontrollera vart bilden sparasMinnesindikatorn visar om interminnet eller kortetanvänds vid fotografering eller visning.Aktuell minnesindikatorv: Internminnet användsw: Ett kort användsÄven om [Memory Format]/[Format], [Erase],[Sel. Image] eller [All Erase] utförs raderas inteinformationen på kortet helt. När du kasserarkortet bör du förstöra det för att förhindra attpersonlig information avslöjas.● Det går inte att växla mellan ett kort ochinternminnet.När du använder internminnet måste du först taut kortet.Kortets läsnings-/skrivningsprocessKortets läsnings-/skrivningsprocessUnder fotografering tänds indikatorn för aktuelltminne i rött när kameran skriver data. Öppna aldrigbatteri-/kortluckan eller koppla bort USB-kabeln.Detta skadar inte endast bilddata utan gör även attinternminnet eller kortet inte kan användas.LOCK62 SV


Antal bilder som kan lagras (stillbilder)/inspelningslängd (videosekvenser)i internminnet och på minneskortSiffrorna för antalet stillbilder som kan lagras och inspelningslängd är ungefärliga. Den faktiska kapacitetenvarierar med fotograferingsförhållandena och kortet som används.StillbilderBildstorlek 4608×34564 3264×2448n 2560×19203 2048×15362 1600×12001 1280×9607 640×4800 1920×1080KomprimeringAntal stillbilder som kan lagrasInternminneSD/SDHC/SDXC-kort (4 GB)L 3 430M 7 860L 7 860M 15 1 700L 12 1 390M 24 2 690L 20 2 210M 39 4 430L 32 3 640M 65 7 290L 50 5 640M 101 11 280L 202 20 670M 371 41 340L 5 3 350M 10 6 530SV63


VideosekvenserBildstorlek 1280×7208 640×480Kontinuerlig inspelningslängdBildfrekvensInternminneSD/SDHC/SDXC-kort (4 GB)Med ljud Utan ljud Med ljud Utan ljud30 bps 8 sek. 9 sek. 16 min. 17 min.15 bps 17 sek. 18 sek. 31 min. 34 min.30 bps 18 sek. 18 sek. 33 min. 35 min.15 bps 34 sek. 37 sek. 64 min. 70 min.● Maximal fi lstorlek för en enda videosekvens är 2 GB oavsett kortets kapacitet.Hur man ökar antalet bilder som kan tasHur man ökar antalet bilder som kan tasAntingen raderar du oönskade bilder eller så ansluter du kameran till en dator eller annan enhet för att sparabilderna och därefter radera dem i internminnet eller på kortet.[Erase] (s.18, 34), [Sel. Image] (s.34), [All Erase] (s.35), [Memory Format]/[Format] (s.36)64 SV


Varumärken• Microsoft och Windows är registrerade varumärkenför Microsoft Corporation.• Macintosh är ett varumärke för Apple Inc.• SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhörSD-3C, LLC.• Eye-Fi är ett registrerat varumärke som tillhörEye-Fi, Inc.• Powered by ARCSOFT.• Alla andra företags- och produktnamn ärregistrerade varumärken och/eller varumärkenför sina respektive ägare.Programvaran i denna kamerainkluderar programvara från tredje part.All tredjepartsprogramvara är föremål för villkorensom ställts upp av ägarna eller licensgivarna förden programvaran, och under vilka programvaranlicensieras till dig.Dessa villkor och meddelanden omtredjepartsprogramvara, om det fi nns några, kanhittas i PDF-fi len för programvarumeddelanden somfi nns på den medföljande CD-ROM-skivan eller påhttp://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/notice/notice.cfm• Standarden för kamerafi lsystem som hänvisastill i denna bruksanvisning är DCF (Design Rulefor Camera File System) som fastställts av JEITA(Japan Electronics and Information TechnologyIndustries Association).SV65


TEKNISKA DATAKameraProdukttyp : Digitalkamera (för fotografering och visning av bilder/videosekvenser)InspelningssystemStillbilder : Digital inspelning, JPEG i enlighet med (DCF) (Design rule for Camera Filesystem)Tillämpliga : Exif 2.3, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridgestandarderLjud med : Wave-formatstillbilderVideosekvens : AVI Motion JPEGMinne : Internminne, SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi-kortAntal effektiva pixlar : 16 000 000 pixlarBildomvandlare : 1/2,3-tums CCD (primärfärgsfi lter)Objektiv : Olympus objektiv 4,2 mm till 52,5 mm, f3.0 till 5.9(motsvarar 24,0 till 300,0 mm på en 35-mm kamera)Ljusmätningssystem : Digitalt ESP-mätsystem, punktmätningssystemSlutartid : 4 till 1/2000 sek.Fotograferings avståndNormal : 0,2 m till (W), 0,9 m till (T)Makro : 0,2 m till (W), 0,9 m till (T)Supermakroläge: 0,01 m till (f=6.61 mm (fast))Skärm : 3,0-tums TFT LCD-färgdisplay, 460 800 pixlarAnslutning : Multikontakt (USB-kontakt, A/V OUT-uttag)Automatisktkalendersystem: 2000 till 209966 SV


Användnings förhållandenTemperatur : 0 °C–40 °C (användning)/–20 °C–60 °C (förvaring)Luftfuktighet : 30–90 % (användning)/10–90 % (förvaring)Strömförsörjning : Ett litiumjonbatteri (LI-50B)Mått : 104,3 mm (b) × 60,2 mm (h) × 28,3 mm (d) (exklusive utskjutande delar)Vikt : 170 g (inklusive batteri och kort)Litium-jonbatteri (LI-50B)Produkttyp : Uppladdningsbart litium-jonbatteriModellnr : LI-50BA/LI-50BBStandardspänning : DC 3,7 VStandardkapacitet : 925 mAhBatteriets livslängd : Ca 300 hela uppladdningar (beroende på användningen)Användnings förhållandenTemperatur : 0 °C–40 °C (laddning)USB-nätadapter (F-2AC)Modellnr : F-2AC-2B/F-2AC-1C/F-2AC-3C/F-2AC-4C/F-2AC-5C/F-2AC-1D/F-2AC-3D/F-2AC-4D/F-2AC-5D/F-2AC-6DKrav på spänning : 100 till 240 V AC (50/60 Hz)Utgång : F-2AC-2B: DC 5 V, 500 mAF-2AC-1C/F-2AC-3C/F-2AC-4C/F-2AC-5C/F-2AC-1D/F-2AC-3D/F-2AC-4D/F-2AC-5D/F-2AC-6D: DC5 V, 550 mAAnvändnings förhållandenTemperatur : 0 °C–40 °C (användning)/–20 °C–60 °C (förvaring)Rätt till ändringar förbehålles.SV67


SÄKERHETSFÖRESKRIFTERRISKRISK FÖR ELEKTRISKASTÖTARÖPPNA INTERISK! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKASTÖTAR: TA INTE BORT LUCKAN (ELLER BAKSIDAN).DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU SKA UTFÖRAUNDERHÅLL PÅ SJÄLV.EVENTUELLA REPARATIONER SKA UTFÖRAS AVBEHÖRIG SERVICEPERSONAL FRÅN OLYMPUS.Ett utropstecken i en triangel gör diguppmärksam på viktiga användningsellerunderhållsinstruktioner idokumentationen som följer medprodukten.FARA Om produkten används utan attinstruktionerna som står vid dennasymbol följs kan detta leda tillallvarliga personskador eller dödsfall.VARNING Om produkten används utan attinstruktionerna som står vid dennasymbol följs kan detta leda tillpersonskador eller dödsfall.RISK Om produkten används utan attman följer instruktionerna som stårvid denna symbol kan det ledatill mindre personskador, skadorpå utrustningen eller förlust avvärdefull datainformation.VARNING!FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR BRANDELLER ELEKTRISKA STÖTAR: TA INTE ISÄRPRODUKTEN, UTSÄTT DEN ALDRIG FÖR VATTENOCH ANVÄND DEN INTE I FUKTIGA MILJÖER.Allmänna föreskrifterLäs igenom alla instruktioner – Läs igenom allainstruktioner innan du använder produkten. Spara allabruksanvisningar och dokumentationer för framtidabruk.Rengöring – Dra alltid ur stickproppen ur vägguttagetinnan du rengör produkten. Använd endast en fuktigtrasa för rengöring. Använd aldrig rengöringsvätskor,sprayer eller någon form av organiska lösningsmedelför att rengöra produkten.Tillbehör – För din egen säkerhet och för att undvikaskador på produkten: Använd endast tillbehör somrekommenderas av Olympus.Vatten och fukt – Säkerhetsföreskrifter för produktermed väderskyddad konstruktion hittar du i avsnittetom vädertålighet.Placering – För att undvika skador på produkten fården endast monteras på stabila stativ, ställningareller hållare.Elanslutning – Anslut bara produkten till vägguttagmed den spänning och den frekvens som anges påproduktetiketten.Blixtnedslag – Om ett åskoväder inträffar medan duanvänder en USB-nätadapter, ska du genast kopplabort den från väggurtaget.Främmande föremål – För att undvika personskadorfår inga metallföremål föras in i produkten.Värme – Använd eller förvara inte produkten nära envärmekälla som t.ex. element, värmeutsläpp, ugn/spiseller andra typer av utrustning eller anordningar somgenererar värme, inklusive stereoförstärkare.KameranVARNING• Använd inte kameran i närheten av antändliga ellerexplosiva gaser.• Använd inte blixten eller LED-lampor (inklusiveAF-belysningen) alltför nära någons ansikte(i synnerhet spädbarn, små barn etc.).• Avståndet till ansiktet på den du fotograferar måste varaminst 1 m. Om du använder blixten på för nära håll kanpersonen du fotograferar bli bländad.68 SV


• Håll barn, småbarn och djur borta från kameran.• Använd och förvara alltid kameran utom räckhåll försmåbarn för att förhindra följande farliga situationersom kan ge upphov till allvarliga skador:• De kan fastna i kameraremmen, vilket innebär risk förstrypning.• De kan råka svälja batterier, kort eller andra smådelar.• De kan råka utlösa blixten nära sina egna eller andrabarns ögon.• De kan råka skada sig på kamerans rörliga delar.• Titta inte på solen eller starka ljuskällor genomkameran.• Använd eller förvara inte kameran på dammigaeller fuktiga platser.• Täck inte blixten med handen när du fotograferar.• Använd endast SD/SDHC/SDXC-minneskort ellerEye-Fi-minneskort. Använd aldrig andra typerav kort.Om du av misstag sätter i en annan typ av korti kameran, ska du kontakta en auktoriserad distributöreller ett servicecenter. Försök inte ta ur kortet med kraft.• Om du upptäcker att USB-nätadaptern är extremtvarm eller märker någon ovanlig lukt, ovanligaljud eller rök runt den, ska du omedelbart dra urkontakten ur vägguttaget och sluta använda den.Kontakta därefter en auktoriserad återförsäljareeller ett servicecenter.RISK• Sluta omedelbart använda kameran om du kännernågon ovanlig lukt, hör något ovanligt ljud eller serrök komma ut ur kameran.• Ta aldrig ur batterierna med bara händer, eftersomdet fi nns risk för brand eller brännskador.• Håll aldrig i och använd aldrig kameran med våtahänder.Det kan leda till överhettning, explosion, brännskador,elektriska stötar eller felfunktion.• Lämna inte kameran på platser där den kan utsättasför extremt höga temperaturer.• Om du gör det kan materialet i somliga delar brytasner, vilket under vissa förhållanden kan leda till attkameran börjar brinna. Använd inte laddaren ellerUSB-nätadaptern om den är övertäckt (till exempelmed fi lt). Det fi nns risk för överhettning, vilket i sintur kan leda till brand.• Hantera kameran försiktigt för att undvikabrännskador.• Om kameran innehåller metalldelar kan överhettningleda till lindriga brännskador. Tänk på följande:• När kameran används under lång tid blir den varm.Om du håller i kameran kan du få lindriga brännskador.• På extremt kalla platser kan temperaturen påkamerans hölje vara lägre än omgivningenstemperatur. Använd om möjligt handskar närdu använder kameran vid låga temperaturer.• Var försiktig med kameraremmen.• Var försiktig med kameraremmen när du bär kameran.Den kan lätt fastna i lösa föremål och orsaka allvarligaskador.• För att skydda den högprecisionsteknik som ingåri denna produkt ska du aldrig lämna kameran på deplatser som anges nedan, oavsett om den användseller förvaras där:• Platser där temperaturen och/eller fuktigheten är högeller genomgår extrema förändringar. Direkt solljus,stränder, låsta bilar, eller nära andra värmekällor(spis, element, etc.) eller luftfuktare.• I sandiga eller dammiga miljöer.• Nära brännbara föremål eller sprängämnen.• På platser med fukt, t.ex. badrum eller i regn. Närdu använder produkter som är väderskyddade skadu även läsa produkternas bruksanvisningar.• På platser som är utsatta för kraftiga vibrationer.• Tappa inte kameran och utsätt den inte för stötar ellervibrationer.• När du ansluter kameran till eller tar bort den från ettstativ, ska du vrida stativskruven, inte kameran.• Före transport av kameran ska du ta bort stativ ochalla andra icke-OLYMPUS tillbehör.• Vidrör inte elektriska kontakter på kameror.• Lämna inte kameran riktad direkt mot solen. Detta kanorsaka skador på objektivet eller slutarridån, felaktigafärger, spökbilder på bildsensorn och det kan till ochmed orsaka bränder.• Tryck eller dra inte hårt i objektiv.• Ta ur batterierna om du ska förvara kameran underen längre tidsperiod. Förvara kameran på en sval, torrplats för att förhindra kondens eller mögel bildas inutikameran. Efter förvaring ska du testa kameran genom attstarta den och trycka på avtryckaren för att kontrollera attden fungerar normalt.SV69


• Kameran kan fungera felaktigt om den används på enplats där den utsätts för ett magnetiskt/elektromagnetiskafält, radiovågor eller högspänning, t.ex. i närheten aven TV-apparat, mikrovågsugn, TV-spel, högtalare, enstor bildskärm, en TV-/radiomast eller ett sändningstorn.I sådana fall ska man stänga av kameran och ta ut batteriet,och sedan sätta i det och slå på kameran igen.• Följ alltid gränserna och restriktionerna för den yttremiljön som anges i kamerans bruksanvisning.Föreskrifter för batterietFölj dessa viktiga föreskrifter för batteriernaför att undvika läckage, överhettning, brand,explosion, elektriska stötar och brännskador.FARA• Ett litium-jonbatteri från Olympus används i den här kameran.Ladda batteriet med USB-nätadaptern eller laddarensom anges i den här instruktionen. Använd inte andraUSB-nätadaptrar eller laddare.• Bränn aldrig upp eller värm inte upp batterieti mikrougnar, på varma plattor eller i tryckkärl etc.• Lämna aldrig kameran på eller nära elektromagnetiska enheter.Det kan leda till överhettning, brännskador eller explosion.• Anslut inte terminaler till några metallföremål.• Var försiktig när du bär eller förvarar batterierna, så att deinte kommer i kontakt med metallföremål, t.ex. smycken,nålar, spännen, nycklar etc.Kortslutningen kan leda till överhettning, explosion ellerbrännskador som kan skada dig.• Förvara aldrig batterierna på platser som utsätts fördirekt solljus eller höga temperaturer, t.ex. i en varm bil,nära en värmekälla etc.• Alla användningsinstruktioner för batterierna måste följasnoggrant, för att förhindra batteriläckage och skadorpå batteripolerna. Försök aldrig ta isär ett batteri ellermodifi era det på något sätt, t.ex. genom lödning.• Om du får batterivätska i ögonen måste du skölja demomedelbart med rent, kallt rinnande vatten och genastkontakta en läkare.• Förvara alltid batterierna utom räckhåll för småbarn. Omett barn av misstag sväljer ett batteri måste en läkaregenast kontaktas.• Om du inte kan ta bort batteriet från kameran skadu kontakta en auktoriserad återförsäljare ellerservicecenter. Försök inte ta ur batteriet med kraft.Skada på batteriets utsida (skrapmärken m.m.) kanorsaka hetta eller explosion.70 SVVARNING• Blöt inte ned batterier med vätska som vatten ellerhavsvatten.• För att förhindra batteriläckage, överhettning, brand ochexplosion, får endast de batterier som rekommenderasför den här produkten användas.• Sätt i batterierna försiktigt på det sätt som beskrivsi instruktionerna.• Om uppladdningsbara batterier inte har blivit uppladdadeefter den angivna laddningstiden ska du sluta ladda democh inte använda dem mer.• Använd inte batterier som är spruckna eller trasiga.• Om ett batteri läcker, luktar konstigt, blir missfärgateller deformerat eller verkar konstigt på något sättunder användning måste du omedelbart sluta användakameran och undvika eld.• Om ett batteri läcker vätska på dina kläder eller din hud:Ta av kläderna och skölj omedelbart av huden med rent,kallt rinnande vatten. Om vätskan bränner huden måstedu genast kontakta läkare.• Utsätt aldrig batterier för kraftiga stötar eller kontinuerligavibrationer genom att tappa det eller slå på det.Det kan leda till överhettning, brännskador eller explosion.RISK• Undersök batteriet noga för att se om det läcker, ärmissfärgat, missformat eller på något annat sätt onormaltinnan du laddar det.• Batteriet kan bli hett vid långvarig användning. Ta inte ut detdirekt när det har används för att du inte ska bränna dig.• Ta alltid ut batterierna ur kameran om kameran inte skaanvändas under en längre tid.Läckage och överhettning kan leda till brand, skador ochbristfällig funktion.• När du lägger undan batteriet under en längre period skadu välja en kall plats för förvaring.• Den här kameran har ett Olympus-litiumjonbatteri. Använddet avsedda batteriet. Det finns en explosionsrisk ombatteriet ersätts med ett batteri av fel typ.• Kamerans strömförbrukning varierar i hög grad beroendepå vilka funktioner som används.• Under förhållandena som beskrivs nedan förbrukasström hela tiden och batteriet laddas ur snabbt.• När zoomen används hela tiden.• När avtryckaren trycks ner halvvägs flera gångeri fotograferingsläget (autofokus aktiveras).• En bild visas på skärmen under en längre tid.• När kameran är ansluten till en skrivare.


• Om ett urladdat batteri används kan kameran stängas avutan att varningen om låg batterinivå visas.• Litiumjonbatteriet från Olympus är konstruerat för attendast användas med Olympus-digitalkamera.Använd inte batteriet i andra enheter.• Om batteripolerna blir blöta eller smutsiga kan det ledatill att anslutningen till kameran inte fungerar. Torkabatteriet noga med en torr trasa innan du använder det.• Ladda alltid batteriet när du använder det för förstagången eller om det inte har används på ett tag.• Om du använder kameran med batteridrift vid lågatemperaturer ska du försöka hålla kameran ochreservbatteriet så varma som möjligt. Ett batteri somslutar fungerar vid låga temperaturer kan börja fungeraigen när det återfår rumstemperatur.• Innan du åker iväg på en lång resa, i synnerhet om duska resa utomlands, bör du köpa reservbatterier. Det kanhända att det blir svårt att få tag på det rekommenderadebatteriet under resan.• Lämna batterier till återvinning för att skona miljön. Närdu slänger obrukbara batterier måste polerna täckasöver. Följ de nationella lagarna och bestämmelserna.USB-nätadapter• Medföljande USB-nätadapter F-2AC har konstruerats föratt användas endast med denna kamera. Andra kamerorkan inte laddas med denna USB-nätadapter.• Anslut inte medföljande USB-nätadapter F-2AC tillannan utrustning än denna kamera.• För USB-nätadapter av inkopplingstyp:Medföljande USB-nätadapter F-2AC är avsedd attanvändas liggande på ett plant underlag, exempelvisbordsskiva eller golv.Använd endast godkända uppladdningsbarabatterier, batteriladdare och USB-nätadaptrarVi rekommenderar att du endast använder detgodkända laddningsbara batteriet, batteriladdaren ochUSB-nätadaptern från Olympus till den här kameran. Omdu använder ett laddningsbart batteri, en batteriladdareoch/eller en USB-nätadapter som inte godkänts kandet leda till brand eller personskada p.g.a. att batterietläcker, blir för varmt, antänds eller skadas. Olympus taringet ansvar för skador eller olyckor som uppstår närman använder ett batteri, en batteriladdare och/eller enUSB-nätadapter som inte ingår i Olympus tillbehörsserie.Skärm• Tryck inte hårt på skärmen; om du gör det fi nns detrisk att bilden blir suddig, att bildvisningen inte fungerarkorrekt eller att skärmen skadas.• Ett ljust band kan synas längst upp eller längst ner påskärmen, men det betyder inte att något är fel.• När man tittar på ett motiv diagonalt i kameran, kankanterna se trappstegsformade ut på skärmen. Dettabetyder inte att något är fel; det kommer inte att märkaslika tydligt i bildvisningsläge.• På kalla platser kan det ta lång tid för monitorn attaktiveras och färgerna kan tillfälligt bli förvrängda. Om duanvänder kameran på extremt kalla platser är det bra attdå och då värma upp den. Om monitorn fungerar dåligtpå grund av låg temperatur, börjar den fungera som denska igen när den återfår normal temperatur.• Monitorn för denna produkt har tillverkats med högnoggrannhet men det kan emellertid fi nnas en fastnad ellerdöd pixel på skärmen. Dessa pixlar påverkar inte bildensom sparas. På grund av monitorns egenskaper kan detuppstå ojämnheter i färg eller ljusstyrka vid vissa vinklar.Detta betyder inte att något är fel.Rättsliga kommentarer och övriga anmärkningar• Olympus tar inget ansvar och ger inga garantier föreventuella skador, eller uteblivna fördelar som förväntasvid användning av denna enhet på ett lagligt sätt, eller kravfrån tredje person, som är orsakade av felaktig användningav produkten.• Olympus tar inget ansvar och ger inga garantier föreventuella skador, eller uteblivna fördelar som förväntas vidanvändning av denna enhet på ett lagligt sätt, som orsakasav radering av bilddata.Friskrivningsklausul• Olympus tar inget ansvar och ger inga garantier, varesig uttryckligen eller underförstått, för eller rörande någotinnehåll i detta skriftliga material eller programvaran,och ska under inga förhållanden vara ansvarsskyldigt förnågra underförstådda säljbarhetsgarantier eller garantierför lämplighet för ett visst syfte eller för eventuellaföljdskador eller indirekta skador (inklusive men intebegränsat till skador rörande förlust av affärsvinster,avbruten affärsverksamhet och förlust av affärsinformation)som uppstår genom användningen eller oförmågan attanvända detta skriftliga material eller programvaran ellerutrustningen. I vissa länder är det inte tillåtet att uteslutaeller begränsa ansvarsskyldigheten för följdskador ellerindirekta skador eller den underförstådda garantin, så detär möjligt att ovanstående begränsningar inte gäller för dig.• Olympus förbehåller sig alla rättigheter för dennabruksanvisning.SV71


VarningEj tillåten fotografering eller användning avupphovsrättsskyddat material kan kränka tillämpligaupphovsrättslagar. Olympus tar inget ansvar för otillåtenfotografering, användning eller andra åtgärder som kankränka rättigheterna för upphovsrättsägare.Kommentar om upphovsrättAlla rättigheter förbehålles. Ingen del av detta skriftliga materialeller denna programvara får reproduceras eller användasi någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt,inklusive fotokopiering, inspelning eller användning av någontyp av informationslagring eller informationsinhämtningssystem,utan föregående skriftligt godkännande från Olympus. Ingenansvarsskyldighet accepteras vad gäller användningenav informationen som finns i detta skriftliga materialeller programvaran, eller för skador som uppstår genomanvändningen av informationen som finns häri. Olympusförbehåller sig rätten att ändra funktionerna och innehålleti detta dokument eller programvaran efter eget godtycke ochutan föregående meddelande.FCC-meddelande• Störning av radio och TV• Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligengodkänns av tillverkaren kan upphäva användarens rätt attanvända utrustningen. Denna utrustning har testats ochfunnits följa gränserna för en Klass B-digitalenhet, enligt del15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är framtagna för att geett rimligt skydd mot störningar i bostäder.• Denna utrustning genererar, använder och kan sändaut radiofrekvensenergi och kan, om den inte installerasoch används enligt instruktionerna, orsaka störningar påradiokommunikationer.• Det fi nns dock inga garantier för att störning inte kommer attinträffa för en viss installation. Om denna utrustning orsakarstörningar på radio- eller TV-mottagning, vilket man kanfastställa genom att sätta på och stänga av utrustningen,rekommenderas användaren att försöka åtgärda störningenmed en eller fl era av följande åtgärder:• Justera eller fl ytta mottagningsantennen.• Öka avståndet mellan kameran och mottagaren.• Anslut utrustningen till ett vägguttag som är på enannan strömkrets än den som mottagaren använder.• Kontakta din återförsäljare eller en radio/TV-teknikerför att få hjälp. Enbart USB-kabeln som följer med frånOLYMPUS ska användas för att ansluta kameran tillpersondatorer med USB-port.Ej auktoriserade ändringar eller anpassningar av dennautrustning upphäver användarens rätt att bruka dennaprodukt.72 SVFör kunder i Nord- och SydamerikaFör kunder i USAFörsäkran om överensstämmelseModellnummer: VR-370/D-785Varumärke: OLYMPUSAnsvarande utgivare:Adress: 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610,Center Valley, PA 18034-0610, USATelefonnummer: 484-896-5000Produkten har testats och motsvarar FCC-standardFÖR ANVÄNDNING PÅ KONTORET ELLER I HEMMETProdukten uppfyller kraven i del 15 av FCC-reglerna.Användning sker enligt följande två villkor:(1) Den här produkten får inte orsaka skadlig störning.(2) Den här produkten måste acceptera mottagnastörningar, även om det leder till oönskad funktion.För kunder i KANADADenna klass B digitala apparat överensstämmer medkanadensiska ICES-003.OLYMPUS GLOBALA BEGRÄNSADE GARANTI –PRODUKTER FÖR BILDÅTERGIVNINGOlympus garanterar att de medföljande Olympus®bildbehandlingsprodukternaoch tillhörande Olympus®tillbehör(individuellt en »Produkt» och kollektivt»Produkter») kommer att vara fria från fel i material ochutförande under normal användning och service underen period av ett (1) år från inköpsdatum.Om någon Produkt visar sig vara defekt inom denettåriga garantiperioden måste kunden returneraden defekta Produkten till ett Olympus-servicecenteri enlighet med förfarandet nedan (se »GÖR SÅ HÄRNÄR REPARATION KRÄVS»).Olympus kommer på det sätt man själva väljer attreparera, ersätta eller justera den defekta Produkten,förutsatt att Olympus undersökning och fabrikskontrollvisar att (a) sådan defekt uppkommit under normal ochkorrekt användning och att (b) Produkten omfattas avdenna begränsade garanti.I enlighet med detta ska reparation, ersättning ellerjustering av defekta Produkter vara Olympus endaåtagande och kundens enda ersättning.


Kunden är skyldig att betala för frakt av Produktertill Olympus-servicecenter.Olympus ska inte vara skyldiga att utföra förebyggandeunderhåll, installation, avinstallation eller underhåll.Olympus förbehåller sig rätten att (i) använda reparerade,renoverade och/eller användbara, begagnade delar(som uppfyller Olympus kvalitetskrav) för garanti- ellerandra reparationer och (ii) att utföra invändiga och/eller utvändiga ändringar av design och/eller funktion påeller i sina produkter utan skyldighet att införliva sådanaändringar på eller i Produkterna.DETTA OMFATTAS INTE AV DENNABEGRÄNSADE GARANTIDet som utesluts från denna begränsade garanti ochsom inte garanteras av Olympus på något sätt, varkenuttryckligen, underförstått eller enligt lag, är:(a) produkter och tillbehör som inte tillverkats av Olympusoch/eller som inte är märkta med varumärket»OLYMPUS» (garantins omfattning för produkter ochtillbehör, från andra tillverkare, som kan distribuerasav Olympus, ansvarar tillverkarna av sådanaprodukter och tillbehör för i enlighet med sådanatillverkargarantiers villkor och varaktighet);(b) en Produkt som demonterats, reparerats, ändratseller modifi erats av andra personer än Olympus egenauktoriserade servicepersonal, såvida inte reparationutförd av andra skriftligen beviljats av Olympus;(c) defekter eller skada på Produkterna till följd avslitage, missbruk, ovett, försumlighet, sand, vätskor,slag, olämplig förvaring, underlåtenhet att utföraregelbundna funktioner eller underhåll, läckandebatteri, användning av tillbehör av annat märke än»OLYMPUS», kringutrustning, förbrukningsartiklareller reservdelar, eller användning av Produkternai kombination med inkompatibla enheter;(d) programvaror;(e) kringutrustning och förbrukningsvaror (inklusive meninte begränsat till lampor, bläck, papper, fi lm, utskrifter,negativ, kablar och batterier); och/eller(f) Produkter som inte har ett rätt placerat eller registreratOlympus-serienummer, såvida det inte är en modellför vilken Olympus inte placerar eller registrerarserienummer.UTÖVER DEN BEGRÄNSADE GARANTI SOMBESKRIVS OVAN FRAMSTÄLLER INTE, OCHFRÅNSÄGER SIG OLYMPUS ALLA FRAMSTÄLLANDEN,VILLKOR OCH GARANTIER GÄLLANDEPRODUKTERNA, OAVSETT OM DE ÄR DIREKTA ELLERINDIREKTA, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,ELLER SOM UPPKOMMER GENOM LAGSTIFTNING,FÖRORDNING, KOMMERSIELL ANVÄNDNING ELLERANNAT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILLGARANTI ELLER FRAMSTÄLLAN OM PRODUKTERNASLÄMPLIGHET, HÅLLBARHET, DESIGN, FUNKTIONELLER SKICK (ELLER NÅGON DEL AV DESAMMA)ELLER PRODUKTERNAS SÄLJBARHET ELLERDERAS LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE,ELLER I RELATION TILL INTRÅNG PÅ PATENT,UPPHOVSRÄTT ELLER ANNAN ÄGANDERÄTTSOM ANVÄNDS ELLER INKLUDERAS DÄRI.OM NÅGRA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLERENLIGT LAGEN ÄR DE BEGRÄNSADE TILL DENNABEGRÄNSADE GARANTIS GILTIGHETSTID.VISSA STATER ACCEPTERAR INTEANSVARSFRISKRIVNING ELLER BEGRÄNSNING AVGARANTIER OCH/ELLER ANSVARSSKYLDIGHET,SÅ DÄRFÖR GÄLLER EVENTUELLT INTEFRISKRIVNINGARNA OCH UNDANTAGEN OVAN.KUNDEN KAN OCKSÅ HA ANDRA OCH/ELLERYTTERLIGARE RÄTTIGHETER OCH RÄTT TILLERSÄTTNING SOM VARIERAR MELLAN OLIKASTATER.KUNDEN BEKRÄFTAR OCH ACCEPTERAR ATTOLYMPUS INTE SKALL HÅLLAS ANSVARIGAFÖR EVENTUELLA SKADOR SOM KUNDEN KANÅDRA SIG TILL FÖLJD AV FÖRSENAD LEVERANS,PRODUKTFEL, PRODUKTUTFÖRANDE, VALELLER PRODUKTION, BILD- ELLER DATAFÖRLUSTELLER FÖRSÄMRING ELLER AV ANNAN ORSAK,OAVSETT OM ANSVARSSKYLDIGHETEN BEDYRASI KONTRAKT, ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVEFÖRSUMLIGHET OCH STRIKT PRODUKTANSVAR)ELLER ANNAT. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKAOLYMPUS HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLAINDIREKTA, OAVSIKTLIGA, FÖLJAKTLIGA ELLERSPECIELLA SKADOR AV NÅGOT SLAG (INKLUSIVEUTAN BEGRÄNSNING TILL FÖRLORAD VINSTELLER ANVÄNDNINGSMÖJLIGHET), OAVSETT OMOLYMPUS SKA VARA MEDVETNA OM MÖJLIGHETENFÖR SÅDAN POTENTIELL FÖRLUST ELLER SKADAELLER INTE.SV73


Framställan eller garantier som lämnats eller gjorts aven person, inklusive men inte begränsat till återförsäljare,representanter, försäljare eller agenter för Olympus, som inteär konsekventa med, eller som strider mot eller inte nämnsi denna begränsade garanti, ska inte vara bindande för Olympusom de inte skriftligen godkänts av en uttryckligen auktoriseradtjänsteman vid Olympus.Denna begränsade garanti är det kompletta och exklusivagarantiyttrande som Olympus lämnar avseende Produkterna,och det ska ersätta alla tidigare och samtida muntligaeller skriftliga avtal, överenskommelser, erbjudandenoch meddelanden i detta ämne.Denna begränsade garanti gäller enbart för den ursprungligakunden och kan inte överlåtas eller tillskrivas.GÖR SÅ HÄR NÄR REPARATION KRÄVSKunden måste överföra alla bilder eller annan informationsom sparats på en Produkt till ett annat lagringsmedium,och/eller plocka ut eventuell fi lm ur Produkten innanProdukten skickas till Olympus för reparation.OLYMPUS SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETERHÅLLAS ANSVARIGA FÖR ATT SPARA, BEHÅLLA ELLERBEVARA BILDER ELLER DATA SOM SPARATS PÅ ENPRODUKT OCH SOM MOTTAGITS FÖR REPARATION, ELLERFÖR EVENTUELL FILM SOM FINNS I EN PRODUKT SOMMOTTAGITS FÖR REPARATION. OLYMPUS SKA DESSUTOMINTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA SKADOR OMEN BILD ELLER DATA FÖRLORAS ELLER SKADAS NÄRREPARATION UTFÖRS (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNINGTILL DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, FÖLJAKTLIGAELLER SPECIELLA SKADOR, FÖRLORAD VINST ELLERANVÄNDNINGSMÖJLIGHET), ÄVEN OM OLYMPUS SKAELLER BORDE VARA MEDVETNA OM MÖJLIGHETEN FÖRSÅDAN POTENTIELL FÖRLUST ELLER SKADA.Emballera Produkten noga med mycket vadderadematerial för att förhindra fraktskador och leverera denantingen till den auktoriserade Olympus-återförsäljare somsålde Produkten, eller som rekommenderat och försäkratpaket till något av våra Olympus-servicecenter.När Produkter returneras för reparation ska ditt paketinnehålla följande:1 Försäljningskvitto med datum och plats för köpet.2 Kopia av denna begränsade garanti med Produktensserienummer angivet (såvida det inte är en Produktför vilken Olympus inte anger eller registrerarserienummer).3 En detaljerad beskrivning av problemet.74 SV4 Provutskrifter, negativ, digitala utskrifter (eller fi ler på enskiva) om sådana fi nns och gäller problemet.När reparationen är utförd kommer Produkten attreturneras till dig.VART SKICKAR MAN PRODUKTEN FÖRREPARATIONSe »GLOBAL GARANTI» för närmsta servicecenter.INTERNATIONELL GARANTIREPARATIONInternationell garantireparation omfattas av denna garanti.För kunder i Europa»CE»-märket visar att produktenföljer den europeiska standarden försäkerhet, hälsoskydd, miljöskydd ochkundskydd. Kameror med »CE»-märkeär avsedda för försäljning i Europa.Denna symbol [överkorsad soptunnamed hjul enligt WEEE, bilaga IV]betyder att elektriska och elektroniskaprodukter ska avfallssorterasi EU-länderna.Släng inte produkten i hushållsavfallet.Lämna produkten till återvinning närden ska kasseras.Denna symbol [överkorsad soptunnamed hjul enligt direktiv 2006/66/EC,bilaga II] betyder kasserade batterierska avfallssorteras i EU-länderna.Släng inte batterierna medhushållsavfallet. Använd deuppsamlings- och återvinningssystemsom fi nns i ditt land när du kasserarbatterierna.


Garanti1 Om den här produkten visar sig vara defekt trots attden har använts på rätt sätt (enligt de bifogade skriftligainstruktionerna för skötsel och användning), underden tillämpliga nationella garantiperioden och om denhar inhandlats hos en auktoriserad återförsäljare avOlympus inom marknadsområdet för Olympus EuropaHolding GmbH, vilket fastställs på webbplatsen:http://www.olympus.com, kommer den här produktenatt repareras eller, om Olympus anser så, bytas ututan extra kostnad. För att garantin ska gälla måstekunden ta med produkten innan tillämplig nationellgarantiperiod är över till den återförsäljare där produktenköptes eller till en av Olympus servicestationer somligger inom marknadsområdet för Olympus EuropaHolding GmbH (se http://www.olympus.com). Under denettåriga världsomfattande garantin kan kunden lämna inprodukten på valfri Olympus-servicestation. Observeraatt det inte finns Olympus-servicestationer i alla länder.2 Kunden transporterar produkten till återförsäljareneller en auktoriserad Olympus-servicestation på egenrisk och ansvarar för alla kostnader som kan uppståi samband med transporten.Garanti1 »OLYMPUS IMAGING CORP., 2951 Ishikawamachi,Hachioji-shi, Tokyo 192-8507, Japan,tillhandahåller en ettårig världsomfattande garanti.Denna världsomfattande garanti måste uppvisaspå en auktoriserad Olympus-servicestation innanreparation enligt garantivillkoren kan utföras. Garantingäller endast under förutsättning att garantibevis ochinköpskvitto kan uppvisas på Olympus-servicestationen.Observera att denna garanti gäller utöver kundensnationellt, lagstadgade rättigheter och påverkar intede konsumenträttigheter som nämns ovan.»2 Den här garantin gäller inte under följandeomständigheter och kunden kommer att få betala förreparationerna, även för defekter som uppstår inomgarantitiden som beskrivs ovan.a. Defekter som uppstår p.g.a. felaktig användning (t.ex.om produkten används på ett sätt som inte beskrivsi bruksanvisningen etc).b. Defekter som uppstår p.g.a. reparation, ändringar,rengöring etc. som utförs av någon annanän Olympus eller en auktoriserad Olympusservicestation.c. Defekter som uppstår p.g.a. transport, att produktenramlar ner, stötar etc. när produkten har köpts.d. Defekter eller skador som uppstår p.g.a. brand,jordskalv, översvämning, oväder, andra naturkatastrofer,föroreningar av miljön och ojämn strömtillförsel.e. Defekter som uppstår p.g.a. att produkten förvarasfelaktigt (hög temperatur, hög luftfuktighet, närainsektsmedel som t.ex. naftalin eller skadliga ämnen(läkemedel, droger)), sköts felaktigt etc.f. Defekter som uppstår p.g.a. urladdade batterier etc.g. Defekter som uppstår p.g.a. att sand, jord etc. trängerin i produkten.h. När det här garantibeviset inte lämnas in tillsammansmed produkten.i. När garantibeviset har ändrats med avseende på år,månad och dag då produkten köptes, kundens namn,återförsäljarens namn och serienummer.j. När ett köpebevis inte kan uppvisas tillsammans medgarantibeviset.3 Garantin gäller endast produkten; garantin gäller inteför tillbehör som fodral, kamerarem, objektivlock ochbatterier.4 Olympus ansvar under garantin sträcker sig endast tillatt reparera och byta ut produkten. Olympus ansvararinte under garantin för indirekta skador eller följdskadorav något slag som drabbar kunden p.g.a. att produktenär defekt. Detta gäller särskilt om objektiv, fi lmer, annanutrustning eller tillbehör som används med produktenförloras eller skadas eller skador som uppstår p.g.a. attreparationer fördröjs eller dataförlust. Gällande regleroch lagar berörs inte av detta.Garantins giltighet1 Den här garantin gäller endast om garantibevisethar kompletterats av Olympus eller en auktoriseradåterförsäljare eller om det fi nns annan dokumentationsom styrker detta. Se därför till att ditt namn,återförsäljarens namn, serienummer och år,månad och dag då produkten köptes har fyllts i pågarantibeviset eller att originalräkningen eller kvittot(där återförsäljarens namn, inköpsdatum och produkttypfi nns med) bifogas garantibeviset. Olympus förbehållersig rätten att inte utföra service utan extra kostnad omgarantibeviset inte är komplett eller om ovan nämndadokumentation inte fi nns med eller om informationeninte är komplett eller är ogiltig.2 Förvara garantibeviset på ett säkert ställe eftersomdu inte kan få ett nytt.* Referera till listan på webbplatsenhttp://www.olympus.com där Olympusauktoriserade servicenätverk finns angivet.SV75


För kunder i AsienGaranti1 Om den här produkten visar sig vara defekt, trots attden har använts på rätt sätt (enligt de bifogade skriftligainstruktionerna för skötsel och användning), under enperiod på upp till ett år efter inköpsdatumet, reparerar ellerbyter Olympus ut produkten utan kostnad. För att garantinska gälla måste kunden ta med produkten och dettagarantibevis innan garantiperioden på ett år är över till denåterförsäljare där produkten köptes eller till en av Olympusservicestationer som anges i anvisningarna och begäranödvändiga reparationer.2 Kunden transporterar produkten till återförsäljaren elleren auktoriserad Olympus-servicestation på egen risk ochansvarar för alla kostnader som kan uppstå i sambandmed transporten.3 Den här garantin gäller inte under följande omständigheteroch kunden kommer att få betala för reparationerna, ävenför defekter som uppstår inom den ettåriga garantitiden sombeskrivs ovan.a. Defekter som uppstår p.g.a. felaktig användning (t.ex.om produkten används på ett sätt som inte beskrivsi bruksanvisningen etc).b. Defekter som uppstår p.g.a. reparation, ändringar,rengöring etc. som utförs av någon annan än Olympuseller en auktoriserad Olympus-servicestation.c. Defekter som uppstår p.g.a. transport, att produktenramlar ner, stötar etc. när produkten har köpts.d. Defekter eller skador som uppstår p.g.a. brand,jordskalv, översvämning, oväder, andra naturkatastrofer,föroreningar av miljön och ojämn strömtillförsel.e. Defekter som uppstår p.g.a. att produkten förvarasfelaktigt (hög temperatur, hög luftfuktighet, närainsektsmedel som t.ex. naftalin eller skadliga ämnen(läkemedel, droger)), sköts felaktigt etc.f. Defekter som uppstår p.g.a. urladdade batterier etc.g. Defekter som uppstår p.g.a. att sand, jord etc. trängerin i produkten.h. När det här garantibeviset inte lämnas in tillsammansmed produkten.i. När garantibeviset har ändrats med avseende på år,månad och dag då produkten köptes, kundens namn,återförsäljarens namn och serienummer.j. När ett köpebevis inte kan uppvisas tillsammansmed garantibeviset.4 Garantin gäller endast produkten; garantin gäller inte förtillbehör som fodral, kamerarem, objektivlock och batterier.76 SV5 Olympus enda ansvar enligt denna garanti skabegränsas till att reparera eller byta ut produkten ochundantar ansvarskyldighet för indirekta eller följdskadorav något slag som drabbar kunden p.g.a. att produktenär defekt. Detta gäller särskilt om objektiv, fi lmer, annanutrustning eller tillbehör som används med produktenförloras eller skadas eller skador som uppstår p.g.a. attreparationer fördröjs eller dataförlust.Observera!1 Denna garanti gäller i tillägg till och påverkar inte kundenslagstadgade rättigheter.2 Om du har frågor beträffande denna garanti, kontaktardu någon av de Olympus servicestationer som angesi anvisningarna.Garantins giltighet1 Denna garanti är endast giltig om garantibeviset harfyllts i av Olympus eller återförsäljaren. Se till att dittnamn, återförsäljarens namn, serienummer samt år,månad och datum för inköpet har fyllts i.2 Förvara garantibeviset på ett säkert ställe eftersom duinte kan få ett nytt.3 Alla reparationsanspråk från en kund i samma land somprodukten köptes ska vara föremål för villkoren enligtden garanti som utfärdats av Olympus-distributöreni det landet. Om den lokala Olympus-distributören inteutfärdar en separat garanti eller om kunden inte befinnersig i det land där produkten köptes ska villkoren i denvärldsomspännande garantin gälla.4 Där det är tillämpligt, gäller denna garanti över helavärlden. De Olympus servicestationer som anges i dennagaranti kommer att gärna infria garantin.* Se den bifogade listan över Olympus auktoriseradeservicenätverk.FriskrivningsklausulOlympus tar inget ansvar och ger inga garantier, varesig uttryckligen eller underförstått, för eller rörande någotinnehåll i detta skriftliga material eller programvaran, ochska under inga förhållanden vara ansvarsskyldigt för någraunderförstådda säljbarhetsgarantier eller garantier förlämplighet för ett visst syfte eller för eventuella följdskadoreller indirekta skador (inklusive men inte begränsat till skadorrörande förlust av affärsvinster, avbruten affärsverksamhetoch förlust av affärsinformation) som uppstår genomanvändningen eller oförmågan att använda detta skriftligamaterial eller programvaran. I vissa länder är det intetillåtet att utesluta eller begränsa ansvarsskyldighetenför följdskador eller indirekta skador, så det är möjligtatt ovanstående begränsningar inte gäller för dig.


http://www.olympus.com/OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBHBesöksadress: Consumer Product DivisionWendenstrasse 14–18, 20097 Hamburg, TysklandTfn: +49 40 – 23 77 3-0/Fax: +49 40 – 23 07 61Godsleverans: Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, TysklandBrev:Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, TysklandTeknisk kundsupport i Europa:Besök vår hemsida http://www.olympus.seeller ring vårt AVGIFTSFRIA NUMMER*: 00800 – 671 083 00i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Luxemburg,Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien.* Observera att vissa (mobila) telefontjänster/-leverantörer inte låterdig ringa +800-nummer eller kräver ytterligare prefi x.För europeiska länder som inte fi nns med här ovan, eller omdu inte anslutstill numret ovan, använd följandeBETALNUMMER: +49 180 5 – 67 10 83 eller +49 40 – 237 73 48 99.Vår tekniska kundsupport är öppen från 9 till 18, mellaneuropeisk tid (måndag till fredag).Auktoriserade återförsäljareSweden: Olympus Sverige ABBox 1816171 23 SOLNATel.: 08 735 34 00© 2013VM876901

More magazines by this user
Similar magazines