13.07.2015 Views

Ladda ner hela förslaget här. - Socialdemokraterna

Ladda ner hela förslaget här. - Socialdemokraterna

Ladda ner hela förslaget här. - Socialdemokraterna

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Magdalena Andersson23 april 2013


AGENDA• Tillståndet i svensk skola• Vad säger forskningen om hur man kanvända resultaten?• Konkreta steg här och nu


Läsförståelsen och matematikkunskapernaminskarSveriges resultat i PIRLS (läsförståelse)Poäng, årskurs 4Sveriges resultat i TIMSS (matematik)Poäng, årskurs 4 och 85505485495105055035045005465444954904915425424854844805404755382006 20114702007 2011År 4 År 8KÄLLA: Skolverket


Andelen obehöriga till gymnasiethar ökat 6 år i radAndel elever som går ur grundskolan utan gymnasiebehörighetProcent13,012,512,312,512,011,811,511,010,911,111,210,510,510,09,52006 2007 2008 2009 2010 2011 2012KÄLLA: Skolverket


Skillnaderna mellan skolor ökarAndel skolor med hög respektive låg andel behöriga eleverProcentKÄLLA: Skolverket


Skolmisslyckandet är en av förklaringarna tillden höga ungdomsarbetslöshetenArbetslöshet i gruppen 20-24 år per utbildningsnivåProcent4540353025201510502002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012GrundskoleutbildningGymnasieutbildningKÄLLA: Eurostat


Ungdomsarbetslösheten i Sverige är högre änjämförbara länderArbetslöshet i 15-24 årProcent59,1 55,738,2 37,830,826,2 25,1 22,4 20,7 19,9 19,214,810,5 8,9 7,7GreklandSpanienPortugalItalienIrlandFrankrikeSverigeBelgienStorbritannienFinlandLuxemburgDanmarkNederländernaÖsterrikeTysklandKÄLLA: Eurostat, senast tillgängliga månad


AGENDA• Tillståndet i svensk skola• Vad säger forskningen om hur manvänder resultaten?• Konkreta steg här och nu


Likvärdighet och goda kunskapsresultat hörihop”High education performerscombine quality with equity”Andreas Schleicher, OECDKÄLLA: OECD


Det går att signifikant förbättra skolresultatenpå mindre än 6 årA system can make significantgains from wherever it starts –and these gains can be achievedin six years or less.McKinsey & CompanyKÄLLA: How the world’s most improved school systems keep getting better, McKinsey 2010


Svenska och internationella studier visar attmindre klasser har ett antal positiva effekterKÄLLA: IFAU


AGENDA• Tillståndet i svensk skola• Vad säger forskningen om hur man vänderresultaten?• Konkreta förslag


Förslag för höjda kunskapsresultatFörslag i budgetmotionen 2014:• Mindre klasser i skolan – riktat mot grundskolanslägre åldrar• Obligatorisk sommarskola – för elever i årskurs6-9 som inte uppnått målen• Utbildningskontrakt – krav om gymnasieexamenför arbetslösa ungdomar


Förslag till omedelbara insatser motungdomsarbetslöshetenOmedelbara insatser:• Obligatorisk sommarskola årskurs 9• Sommargymnasium på folkhögskola• Sommarjobbsstimulans


Obligatorisk sommarskolan kan göratusentals elever behöriga för gymnasietBakgrund• Mer än 12,5% av allaniondeklassare kommersakna behörighet tillgymnasiet i höst• Många av dessa eleversaknar betyg i ett eller tvåämnen för att bli behöriga• Skolverkets utvärderingarav tidigare satsningar påsommarskola visar attnästan hälften av dedeltagande eleverna höjdesina betygFörslag till åtgärd• Obligatorisk sommarskola föralla niondeklassare som saknargymnasiebehörighet här och nu– 12500 elever omfattas– Upp till 4 veckor undersommaren då eleverna fårextra stöd och hjälp för attkomplettera sina betyg– Investeringen beräknas kosta65 miljoner kronor


Obligatorisk sommarskolan kan göratusentals elever behöriga för gymnasiet”Det är ett bra förslag och vihåller redan på med någotliknande”Jan Björklundi SvD juni 2012


Sommargymnasium hjälper de som annarsgår ut i arbetslöshetBakgrund• Arbetslösheten blandunga utangymnasieexamen iåldern 20-24 år ärnästan 40%Förslag till åtgärd• Sommargymnasium förungdomar som avslutargymnasiet utan fullständigagymnasiebetyg– 1000 platser– Investeringen beräknaskosta 25 miljoner kronor


Ungdomar ska studera eller jobba, inte varaarbetslösaBakgrund• För de flesta unga ärsommarjobbet en förstaerfarenhet frånarbetsmarknaden• Vi vill att unga ska jobbanär de inte studerar –kommunerna kan här göraen viktig insats tillsammansmed det lokala näringslivet• Idag är det stora skillnadermellan kommuner iungdomars möjligheter tillsommarjobbFörslag till åtgärd• Stimulansbidrag tillkommuner som satsar påsommarjobb för unga– Riktat till kommuner medambitiösasommarjobbsprogram– Investeringen beräknaskosta 100 miljoner• Starta delar av regeringenskomvuxplatser till sommaren


Stora skillnader mellan kommuner iungdomars möjligheter till sommarjobbSommarjobbssatsningar, kommuner i Stockholms län 1Antal sökande per erbjudet jobb8,07,06,05,04,03,02,01,00,01 Sollentuna och Vaxholm erbjuder inga sommarjobbKÄLLA: Undersökning av DNSundbybergNynäshamnSödertäljeHuddingeEkeröBotkyrkaStockholmSigtunaHaningeUpplands VäsbyLidingöVärmdöUpplands-BroVallentunaSolnaSalemTäbyNackaÖsteråkerJärfällaNykvarnTyresöDanderydNorrtälje

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!