Doggy-Rapport nr 4-07.qxd

doggyrapport.se

Doggy-Rapport nr 4-07.qxd

senare får hypotyreos. Det är inte hellersäkert att alla de hundar som en gång harTgAA sedan utvecklar hypotyreos.BehandlingVid behandling av hypotyreos användsett läkemedel som innehåller syntetiska(konstgjorda) sköldkörtelhormoner. Medicinenges i tablettform, oftast morgonoch kväll. Dosen är individuell och anpassasefter hur hunden reagerar på behandlingenoch hur nivåerna av TSH ochT4 i blodet ligger efter medicinering.Ofta måste dosen höjas under de förstamånaderna, så hunden får göra fleraåterbesök hos veterinären för att ta blodprov.När man fastställt rätt dos räckerdet som regel med återbesök för blodprovstagningen till två gånger per år. Behandlingenär livslång men medicinen ärrelativt billig och ger sällan några allvarligabiverkningar.ProvbehandlingEftersom symtomen vid hypotyreosmånga gånger är diffusa (otydliga) ochlätt kan förväxlas med andra sjukdomarär det inte alltid enkelt att ställa diagnos.Ibland visar hundar symtom på hypotyreosutan att blodprovsanalyserna heltHORMONERövertygande talar för hypotyreos. Iundantagsfall kan det då vara aktuellt attprovbehandla hunden. Den medicinerasdå med gängse dos hormontillskottunder två till tre månader. Sedan bör behandlingenavbrytas. Om hundens symtomtydligt avklingar, eller åtminstoneklart förbättras, under behandlingen ochsedan åter förvärras när medicineringenavslutas, så talar detta för att hunden liderav hypotyreos. Hypotyreos är ingenlivshotande sjukdom och sjukdomen förvärrasinte av ett tillfälligt avbrott i behandlingen.Med tanke på att hundarmed hypotyreos behandlas under mångaår är det viktigt att ställa en säker diagnosså att hunden inte behandlas ionödan. Likaså är det viktigt att andratänkbara sjukdomar har uteslutits innanen provbehandling startas.Inger LilliehöökJosefine ÖbergLeg vet INGER LILLIEHÖÖK och leg vetJOSEFINE ÖBERG arbetar vid Klinisk KemiskaLaboratoriet vid Lantbruksuniversiteteti Uppsala. Josefine Öberg arbetar även somklinikveterinär vid Regiondjursjukhuset Bagarmosseni Stockholm.Fotnot* antigen = främmande ämne som framkallaren reaktion från kroppens immunförsvar.** tyreoglobulin = ett protein i sköldkörtelnvars tyrosingrupper kan bilda tyroideahormon(T4 och T3) och på så sätt fungera somförråd för dessa hormoner. Tyrosin är en aminosyra.Kaskadprincipen vid veterinärensval av läkemedelEnligt C22 (föreskrift Statens Jordbruksverk)skall veterinären i förstahand förskriva läkemedel registreradeför veterinärt bruk. Saknas läkemedelregistrerat för visst djurslag ska läkemedelsom är registrerat för annatdjurslag väljas och i tredje hand humanregistreratläkemedel samt i sistahand extempore (blandas för hand)eller licenspreparat.Det finns sedan drygt ett år ett syntetisktsköldkörtelhormon registreratför hund, Forthyron vet.Reds anm.Vid ett projekt på Lantbruksuniversitetetkartläggs den genetiska bakgrundentill nedsatt sköldkörtelfunktionhos hundar av raserna riesenschnauzeroch hovawart. På siktär målet att kunna avla bort hormonstörningen.Sjukdomen lymfocytär thyreoidit(autoimmun* sköldkörtelrubbning)är ärftlig, men eftersom den visar sigsent, oftast först när hundarna är fyra tillfem år gamla, har hundarna redan använtsi avel. Det har därför hittills varitsvårt att avla bort problemet.Rasklubbarna för riesenschnauzer ochhovawart har engagerat sig för att hittaen lösning. Dessa raser har en stor andelhundar med sköldkörtelrubbning ochjust autoimmun sköldkörtelrubbning ären av de vanligaste hormonsjukdomarnapå hund. Sedan några år har forskarnapå Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsalaintresserat sig för sjukdomen. KatarinaFerm är agronom och doktorerar sedantvå år tillbaka på Institutionen förhusdjursgenetik.HORMONERForskning om ärftliga orsakertill sköldkörtelproblem– Jag tror att det finns ett stort mörkertal.Det är en sjukdom som uppträdersent, när hunden är i medelåldern, ochsymtomen liknar vanliga ålderstecken,säger Katarina Ferm.Symtomen kommer smygande ochinnebär till exempel att hundens päls blirgrå och av sämre kvalitet samt att hundenblir trött, frusen och går upp i vikt.Högrisk-gener krävs för sjukdomÅr 1999 genomfördes ett första projektdär blodprov samlades in från hundar itvå åldersgrupper, tre till fyra år respektivesex till sju år, för att kartlägga förekomstenav nedsatt sköldkörtelfunktion.Nu kontaktas dessa hundägare igen föratt kontrollera att de hundar som då bedömdessom friska också förblev friskalivet ut.Sjukdomen är komplex. Förutom attdet finns en ärftlig bakgrund där mångagener troligen är med och påverkar, såfinns det också en miljöpåverkan. I äldre,vetenskapliga studier har man till exempelsett att hundar som fått stora doserjod har utvecklat sjukdomen.I Sverige är riesenschnauzer en av de rasersom oftare drabbas av problem med sköldkörteln,något som rasklubben vill kommatillrätta med. Foto: S. Guhrén.– Det krävs att hunden har högrisk-genernaför att sjukdomen ska triggasigång. Men inom högrisk-raserna drabbasvissa hundar aldrig, medan andra utvecklarsjukdomen trots att de lever i ungefärsamma miljö, säger Katarina Ferm.Friska och sjuka hundar jämförsI en nyligen påbörjad studie ska KatarinaFerm försöka kartlägga vilka genersom gör hunden mer benägen att drab-31 DOGGY-RAPPORT • 2007 • ÅRGÅNG 31 • NR 4


as av sjukdomen. Det är inte så att dehundar som har en viss genuppsättningalltid utvecklar sjukdomen, men de löperen större risk. I studien ska blodprov tasfrån 100 friska respektive 100 sjuka hundar.Det svåraste har varit att hitta friskahundar som uppfyller de krav som harställts upp. Hundarna ska vara sju år elleräldre och sköldkörtelns alla hormonvärdenska vara bra. För varje individska sedan 27 000 genetiska markörer**kartläggas.– Vi hoppas hitta regioner i hundarnasarvsmassa, där de friska hundarna skiljersig från de sjuka, säger Katarina Ferm.Om det finns sådana regioner hos enmajoritet av de sjuka hundarna och denästan alltid saknas hos de friska så kanman misstänka att just de regionerna hörihop med sjukdomen. Då kan man försökaidentifiera just den eller de genersom ger en ökad risk för sjukdom.Kartläggning av arvsmassan öppnarför gentestDen så kallade genomskanningen skaförhoppningsvis starta i februari och studiengörs i samarbete med Broad Institutei USA. Katarina Ferm och hennes forskargruppsamarbetar med Kerstin Lindblad-Toh,en forskare från BroadInstitute som för närvarande är gästforskarei Uppsala. Vid Broad Institute harhon och hennes kollegor kartlagt hundenshela arvsmassa. Det är dennagrundläggande kartläggning som öppnatmöjligheten att forska på ärftliga orsakertill sjukdomar.Projektet ska pågå i tre år till och i förlängningenplanerar forskarna också attfölja hundfamiljer för att se hur sköldkörtelnshormonvärden varierar över tiden.För de hundar som utvecklar sjukdomenvill forskarna också se när värdenaav TgAA (se faktaruta) börjar stiga iförhållande till när symtomen visar sig,HORMONERFler hundar av raserna riesenschnauzer ochhovawart behövs för det forskningsprojektsom pågår vid Lantbruksuniversitetet. Foto:E. Norberg.och om till exempel thyreoperoxidas, somär en av de viktigaste diagnostiska markörernahos människa, även kan ha betydelsehos hund. En studie av hur sjukdomennedärvs planeras längre fram i vår.– Drömmen är att få fram ett genetiskttest för att kunna säga vilka hundar sombär på risken att utveckla sjukdomen.Ann Christin OlssonANN CHRISTIN OLSSON är agronom ochjournalist.Fotnot: Katarina Ferm vill gärna ha kontaktmed fler hundar, framför allt sköldkörtelfriska,gamla hundar, som kan ingå i projektet.Hon nås på tel 018-67 19 37 eller e-post Katarina.Ferm@hgen.slu.se.Mer fakta om sjukdomenoch projektet på http://skoldkortelrubbninghoshund.slu.se.Fotnot:* autoimmun = det egna immunförsvaretuppfattar felaktigt kroppsegen vävnad somfrämmande och angriper den därför.** genetisk markör = område i arvsmassanmed speciell sammansättning som kan användassom indikator på förekomsten av en vissgen.HypotyreoskräverdispensEn hund som medicineras för en kronisksjukdom som innebär långtidsbehandlingmåste ha doping-dispens för att kunnaställas ut eller tävlas med. Dispens sökspå särskilda blanketter hos den organisationsom är ansvarig för utställning, proveller tävling.Svenska HundkapplöpningssportensCentralförbund samt Svenska Draghundsportförbundetger inte dispens förbehandling av sköldkörtelrubbning/hypotyreos.Dispens hos SKK ska sökas och varagodkänd innan hunden deltar i arrangemanget.Dispensen ska dessutom medföraspå arrangemanget för att på begärankunna visas upp.I fallet med hypotyreos är karenstidenför behandling med levotyroxin sex månaderefter senaste medicinering, det villsäga då karenstiden tillåter deltagandeutan dispensansökan.När hunden efter noggrann utredninghos veterinär har fått diagnosen hypotyreoskan en ansökan vara aktuell. Din veterinärfyller i den veterinära delen avdispensansökan och kompletterar eventuelltmed journalutdrag för att ge SKKunderlag att ta beslut på.Du bör även tänka på följande:“ Underlaget i ett dispensärende (det villsäga det faktum att hunden har en kronisksjukdom) kan, i enlighet med SKKsgrundregler, innebära att hunden inte böranvändas till avel.”Källa: www.skk.se länk under verksamhet– dopingreglemente.Lena MyreniusFakta/HypothyreodismSköldkörteln (thyreoidea) är en liten körtelsom sitter runt luftstrupen på framsidanav halsen. Sköldkörteln producerarflera hormoner som reglerar ämnesomsättningeni kroppen genom att hjälpasyre in i kroppens celler. Hormonernakallas tyroxin (T4) och trijodtyronin(T3). Nedsatt sköldkörtelfunktion (hypothyreodism)innebär att sköldkörtelnproducerar för lite T3 och T4.Den variant som drabbar raserna riesenschnauzeroch hovawart är autoimmunoch kallas lymfocytär thyreoidit.Immunförsvaret attackerar felaktigtsköldkörtelvävnaden som börjar brytasner av så kallade TgA-antikroppar (thyreoglobulinautoantibodies, TgAA).Under sjukdomsförloppet stiger förstTgAA-värdena i blodet för att sedan,när sjukdomen är fullt utvecklad, återsjunka. Till en början klarar den oskadadedelen av sköldkörteln att kompenseraför de förstörda delarna. Hurmycket hormon sköldkörteln ska producerastyrs av hypofysen via hormonetthyreoidea-stimulerande hormon (TSH).Mängden TSH ökar för att tala om attmer T3 och T4 behövs. Men när baraen fjärdedel av sköldkörteln är kvar,räcker inte det och nivåerna av T3 ochT4 sjunker varefter sjukdomssymtomenbörjar framträda.Ett blodprov som visar låga halter avT4 i kombination med förhöjda värdenav TSH och, beroende på i vilket stadiumav sjukdomen hunden befinnersig, även förhöjt TgAA, visar att hundensannolikt lider av lymfocytär thyreoidit.För hundar som utvecklat sjukdomenkrävs livslång medicinering med syntetiskt(konstgjort) sköldkörtelhormon.DOGGY-RAPPORT • 2007 • ÅRGÅNG 31 • NR 432


MISSBILDNINGTunn sensorisk fiber för smärtaoch temperaturGrå substansOccipital hypoplasi och syringomyelihos hundOccipital hypoplasi är en missbildningi bakre skallgropen som ofta gerupphov till sjukdomen syringomyelisom Ingrid Bergstedt i Nossebro villveta mer om. Veterinär CAMILLASPÅNGBERG kan berätta att sjukdomenär vanlig inom rasen cavalierking charles spaniel, men att denförekommer även hos andra småhundsraser.För att förstå sjukdomen hos hund fårman börja med att titta på hur utvecklingenhar varit hos människa. 1891beskrev patologen Hans von Chiari förförsta gången fyra typer av missbildningarhos barn med vattenskalle som obduceratsefter att ha dött strax efter födseln.Bland annat uppmärksammade han attdelar av lillhjärnan buktade ut i kotkanalen.Ungefär samtidigt beskrevs sammasak av patologen Julius Arnold ochmissbildningen fick därför namnet Arnold-Chiari-missbildning.På senare tidhar dock namnet på missbildningen alltoftare förkortats till bara Chiari-missbildning.Sjukdomens bakgrund hos människaChiari-missbildning typ I kännetecknasav att den bakre skallgropen är för liten.SVVit substansTractusspinothalamicuslateralisFigur 1. Utvecklingen av en syrinx (S). Det röda området visar en initial utbredning av syrinxensom påverkar de tunna, korsande fibrerna för smärta och temperatur. Det orangefärgadeområdet visar en ytterligare utbredning som påverkar motoriska nervceller i ventralhornet(V). Illustration: Lisbeth Karlsson.Det gör att delar av lillhjärnan buktar uti det hål (foramen magnum) genom vilketryggmärgen står i förbindelse medhjärnan, och detta ger en för stor anhopningav nervvävnad i foramen magnum.Orsaken är att benen i bakre delen avskallen (os occipitale) inte har utvecklatsfullt ut under fosterstadiet. Den lilla, bakreskallgropen klarar inte att omsluta denFigur 2.a. Bakre skallgropens anatomi.Punkterna a och b visar den övre respektivenedre begränsning för foramen magnum. Påfigur 2.b. och 2.c. ses en tråd som placeratsmellan dessa punkter för att illustrera lillhjärnansplacering i förhållande till foramenmagnum. Foto: Camilla Spångberg.normalt utvecklade lillhjärnan och dennabuktar därför ut i foramen magnum.Syringohydromyeli är något som oftases vid Chiari-missbildning typ I.Syringohydromyeli kommer av ordet syrinxsom betyder långsträckt hålrum.Uppkomsten av syringohydromyeli berorpå att det blir för trångt i foramen magnumvilket stör vätskeflödet runt hjärnaoch ryggmärg.Bildningen av ett hålrum (syrinx) börjarofta med en sjuklig vätskeökning,hydromyeli, i ryggmärgens centralkanal.Vätskeökningen gör att centralkanalenutvidgas, men det cellager som omger kanalenär intakt.Om vätskeökningen och därmed ocksåutvidgningen fortsätter går cellagretdock till slut sönder varpå vätskan kansprida sig in i ryggmärgsvävnaden. Dettakallas syringomyeli.Med undersökningsmetoder som tillexempel ultraljud eller röntgen är detomöjligt att avgöra om det rör sig omhydromyeli eller syringohydromyeli.Därför har termen syringohydromyeliofta använts. På senare tid har man alltoftare förenklat till att bara använda ordetsyringomyeli.Vätskan sprider sig först in i den centralaryggmärgen där den förstör nervfibrersom förmedlar impulser för smärtaoch temperatur. Hos en del patienter kandet ge smärta eller bortfall av känsel försmärta och temperatur i armar, händeroch skuldror. Om syringomyelin utvidgasytterligare kan motoriska nervceller skadas,vilket gör att man förlorar förmåganstyra musklerna i armarna och musklerförtvinar (figur 1). Man kan även drabbasav skolios, en krökning av ryggraden.Om syringomyelin blir så stor att denpåverkar den vita massan i ryggmärgenkan det uppstå symtom som att rörelsernainte är koordinerade och attman förlorar den viljemässigt styrda rörelseförmågani armar och ben.Syringomyelin förekommer oftast ihalsens ryggmärg, men den kan expanderatill att till slut sträcka sig längs medhela ryggmärgen med därpå följandesymtom.Symtom hos människaSymtomen vid Chiari-missbildning hosmänniska varierar. Det beror inte bara påsyringomyelin utan även på att nervvävnadenutsätts för ett direkt tryck och attdet blir störningar i ryggmärgsvätskansflöde. Hur allvarliga symtomen är verkarinte ha något samband med hur mycketlillhjärnan buktar ut i foramen magnum.Exempel på symtom som kan förekommaär huvudvärk, smärta i nacken, yrseloch domningar. Symtomen uppträdervanligtvis inte förrän i vuxen ålder.33 DOGGY-RAPPORT • 2007 • ÅRGÅNG 31 • NR 4


Figur 2.b. Normalt utseende. Lillhjärnan ärplacerad väl innanför foramen magnum ochryggmärgen har gott om plats i foramenmagnum. Foto: Camilla Spångberg.Det bästa sättet att ställa en diagnos påChiari-missbildning typ I och syringomyeliär med hjälp av magnetisk resonanstomografi*(MR). Sedan 1980-talethar MR blivit mer tillgänglig och Chiarimissbildninghar därför blivit en allt oftareställd diagnos. På senare tid har fleravetenskapliga studier också visat attdet finns patienter som har missbildningenmen som inte visar några symtom. Ien studie fann man att så många som 30procent av de personer som hade en Chiari-missbildninginte visade symtom.Occipital hypoplasi hos hundPå senare år har tillgängligheten till MRökat även inom veterinärmedicinen vilkethar ökat möjligheterna att ställa diagnosersom tidigare var svåra att fastställa.Vid MR-undersökningar av hundhar man sett en missbildning som ärmycket lik Chiari-missbildning typ I,framför allt hos hundar av rasen cavalierking charles spaniel. Missbildningen verkarvara mycket spridd inom rasen ochman tror också att den kan vara ärftlig(forskning pågår). Missbildningen före-MISSBILDNINGkommer också hos andra småhundsrasersom yorkshire terrier, bichon frisé, mops,chihuahua, shih tzu och malteser.Hos hund kallas missbildningen Chiari-liknandemissbildning eller occipitalhypoplasi eftersom den inte är identiskmed den missbildning som förekommerhos människa. Missbildningar i skallbenen,utbuktning av lillhjärnan, för mycketnervvävnad i foramen magnum ochpåföljande syringomyeli förekommeräven hos hund (Figur 2 a, b och c).Symtom hos hundSymtomen varierar mycket vid occipitalhypoplasi och syringomyeli hos hund.Det vanligaste symtomet är smärta.Smärtan härstammar oftast från halsregionen,men den kan komma och gå ochdet kan vara svårt att säga var smärtansitter. Smärtan kan till exempel vara värrepå antingen morgonen eller kvällen,vid kall eller varm väderlek eller när hundenblir upphetsad. Påverkade hundarkan också ogilla att man rör derashuvud, hals eller bog- och skulderområde.Skolios förekommer också hos vissahundar.Ett symtom som ofta förknippas medsjukdomen är så kallade kliande fläckar,troligen för att det var hos hundar meddetta symtom som missbildningen förstuppmärksammades. Hunden kliar dåofta mot ena sidan av halsen eller motörat, ofta utan att nudda huden. Kliandetär oftast som värst när hunden rör sig.Om syringomyelin blir så stor att denpåverkar motoriska nervceller (som styrmuskler) kan hunden få symtom somsvaghet och muskelförtvining i frambenen.Om syringomyelin utvidgas ytterligarekan hunden även bli svag i bakbenenoch den kan inte längre koordinerasina bakbensrörelser.Symtomen börjar oftast märkas mellansex månaders och tre års ålder, men dekan uppträda i alla åldrar. Hur snabbtsjukdomen utvecklas varierar. Vissa hundarfår bara milda symtom som lindrigsmärta och en tendens till att klia sigibland medan övriga symtom utvecklasmycket långsamt eller inte alls. Andrahundar får svår smärta och kraftiganeurologiska symtom inom sex månaderfrån det att de första symtomen uppmärksammats.Det finns också hundar som har missbildningensom helt saknar symtom. Nyligengenomförda, vetenskapliga studierhar visat att endast 35 procent av hundarnamed syringomyeli har symtom.Hur diagnos ställsPå levande djur kan occipital hypoplasioch syringomyeli bara diagnostiserasmed MR. Det är dock viktigt att uteslutaandra sjukdomar som kan ge liknandesymtom, till exempel halsdiskbråck ochöroninflammation, vilka också är vanligasjukdomar hos cavalier king charlesspaniel. Detta är viktigt eftersom occipitalhypoplasi och syringomyeli kan förekommautan att orsaka symtom och ivissa fall troligen bara upptäcks vidundersökning för någon annan sjukdomeller andra besvär och då saknar betydelse.BehandlingDet man önskar uppnå vid behandling äratt hunden blir smärtfri, genom antingenmedicinsk eller kirurgisk behandling.Hundar som inte har några symtom avmissbildningen behöver därför inte behandlas.Medicinsk behandlingDe läkemedel som används vid medicinskbehandling kan delas upp i tregrupper:* smärtstillande mediciner (analgetika)* läkemedel som minskar produktionenav ryggmärgsvätska* kortisonFigur 2.c. Occipital hypoplasi. Benet i bakre skallgropen “nyper åt” in i lillhjärnan så att lillhjärnantränger ut i foramen magnum. Notera också att foramen magnum är så gott somhelt fylld med nervvävnad. Foto: Camilla Spångberg.DOGGY-RAPPORT • 2007 • ÅRGÅNG 31 • NR 4Vid lindrig smärta kan behandling medNSAID** räcka för att uppnå smärtfrihet.Om NSAID inte ger tillräcklig smärtlindringkan man prova läkemedel motepilepsi som till exempel gabapentin.Detta har en dämpande effekt på denskadade och smärtande nervvävnaden.Ett annat alternativ är opioder*** i tablettform.De flesta mediciner som minskar produktionenav ryggmärgsvätska har begränsadanvändbarhet på grund av riskenför allvarliga biverkningar vid långtidsanvändning.Exempel på sådanaläkemedel är protonpumpshämmare(medel mot magsyra) som omeprazol.34


Det rekommenderas inte att man behandlarlängre än åtta veckor med dessa läkemedel.Man kan pröva med furosemid,som genom att det är vätskeutdrivandetroligen minskar trycket i kraniet (skallen),men det har ingen bevisad effekt.Kortison har visat sig vara effektivt föratt minska både smärta och symtomenfrån nervsystemet, men exakt hur kortisonetåstadkommer detta vet man inte.De flesta patienter behöver dock stå pådenna behandling livet ut för att hållasfria från symtom, och med detta följerrisk för biverkningar av kortisonet. Eninledande dos på 0,5 milligram prednisolon(kortison) per kilo levande vikt dagligenrekommenderas, men sedan bör dosensänkas till 0,5 milligram per kilo levandevikt varannan dag för att försökaminimera biverkningarna.MISSBILDNINGKirurgisk behandlingOm medicinsk behandling inte hjälper ellerom man vill försöka förhindra attsjukdomen fortsätter att utvecklas kanman prova kirurgi (operation). Måletmed en operation är att återställa ryggmärgsvätskanflöde genom foramenmagnum. Den vanligaste operationen föratt åstadkomma detta är så kallad foramenmagnum dekompression. Det finnsflera små variationer på denna operation,men principen är att en del av benet i denbakre skallgropen och hela eller en del avtaket på den första halskotan opererasbort. Ibland opereras också en del avhjärn- och ryggmärgshinnorna bort. Dettaär en metod som har använts medframgång på människa. Författaren kännerinte till att denna operation ännu harutförts på hund i Sverige.PrognosDe flesta hundar (omkring 80 procent)blir bättre efter en operation. Inom två årefter operationen försämras dock 25 till50 procent av de hundar som genomgåttoperation tillbaka till ursprungsläget ellerännu sämre. Det är möjligt att flerhundar än så försämras efter två år, menstudier med så lång uppföljningstid harännu inte genomförts.Några större långtidsstudier om medicinskbehandling av occipital hypoplasioch syringomyeli finns ännu inte, men ien mindre studie av 14 cavalier king charlesspaniels som behandlades medicinsktavlivades 36 procent till följd av smärta.43 procent levde dock till över nio års åldermed symtom på en acceptabel nivå.Sammanfattningsvis får prognosen förhundar som utvecklar symtom av missbildningenklassas som avvaktande,framför allt för hundar som utvecklarsymtom i tidig ålder. Dock kan symtomeni vissa fall hållas på en acceptabelnivå med behandling och hunden kanleva ett nästan normallångt liv.Camilla SpångbergVeterinär CAMILLA SPANGBERG är smådjursveterinäroch arbetar på Universitetsdjursjukhuset,Sveriges Lantbruksuniversitet iUppsala.Fotnot:* magnetisk resonanstomografi = en undersökningsmetoddär patienten placeras i ettstarkt magnetfält och radiosignaler karakteristiskaför det grundämne man vill undersökafångas upp som svar på en insänd radiopuls.Man får en bild som huvudsakligen avspeglarfördelningen av vatten och fett i kroppen.** NSAID = “Non-steroid antiinflammatorydrugs”, en grupp läkemedel med inflammationsdämpande,smärtlindrande och febernedsättandeverkan.*** opioid = namnet kommer av opioat. Dehar en lugnande, smärtstillande och muskelavslappnandeeffekt.LitteraturDewey. C.W., Berg, J.M., Barone, G., Marino,D.J., Stefanacci, J.D. 2005. Foramenmagnum decompression for treatment of caudaloccipital malformation syndrome in dogs.J. Am. Vet. Med. Assoc. 227, 1270–1275.Dewey, C.W., Berg, J.M., Stefanacci, J.D., Barone,G., Marino, D.J. 2004. Caudal OccipitalMalformation Syndrome in Dogs. CompendContin Educ Pract Vet 26, 886–895.Lu, D., Lamb, C.R., Pfeiffer, M., Targett, M.P.2003. Neurological signs and results of magneticresonance imaging in 40 Cavalier KingCharles Spaniels with Chiari type I-like malformations.Vet. Rec. 153, 260–263.Rusbridge, C. 2007. Chiari-Like Malformationwith Syringomyelia in the Cavalier KingCharles Spaniel: Long-Term Outcome AfterSurgical Management. Vet. Surg. 36,396–405.Rusbridge, C., Greitz, D., Iskandar, B.J.2006. Syringomyelia: Current Concepts inPathogenesis, Diagnosis and Treatment. J. VetIntern. Med. 20, 469–479.Rusbridge, C., MacSweeny, J.E., Davies, J.V.,Chandler, K., Fitzmaurice, S.N., Dennis, R.,Cappello, R., Wheeler, S.J. 2000. Syringohydromyeliain Cavalier King Charles Spaniels. J.Am. Anim. Hosp. Assoc. 36, 34–41.http://www.sm.cavaliertalk.com/diagnosing/diagnosing/infosheet.htmlNya böckerTräna och tävlafreestyleFörfattare:Yvonne Öster ochMonica GudingeICA Bokförlag, 2007Inbunden,96 sidor.Freestyle är den senaste av alla hundsportersom fått stort gensvar blandhundägare. Sporten kan liknas vid ettlydnadsprogram till musik där någraobligatoriska moment ingår. Förutomdem är det fritt fram att använda fantasinoch sin egen hunds specialiteter. Bokenguidar med bilder över hur man stegför steg tränar. Den vänder sig till bådenybörjaren som vill aktivera sig och sinhund och den mer erfarna som vill prövapå lite mer avancerad träning.SAGT & GJORTTaxFörfattare:Kurt Schmidt-DuisbergNatur och Kultur, 2007Inbunden, 124 sidor.Taxen är en av de populärastehundraserna i Sverige.De är trevliga familjehundar samtidigtsom de är duktiga jägare. Boken är enöversättning från tyska och innehåller erfarenheterfrån uppfödning, träning, foder,sjukdomar och uppfostran.SchäferFörfattare:Anna LauknerNatur och Kultur, 2007Inbunden, 124 sidor.Tjänstehunden nummerett, men samtidigt familjehund och aktivfritidshund. Schäfern är intelligent, lättlärdoch mycket omtyckt. Boken gerkunskaper kring både träning och uppfostransamt uppfödning, foder och sjukdomarsom drabbar rasen.Barbros bästa råd tillhundägareFörfattare:Barbro BörjessonNatur och Kultur, 2007Inbunden, 192 sidor.Barbro Börjesson är Sverigesegen Cecar Millan.På en kort stund kan hon få hundar attändra beteende. Boken är en samlingsvolymdär de tre böckerna Valpskolan –körkort för hundägare, Valpen blir tonåringoch Hundskolan ingår. Dessutom äravsnitt om barn och hund samt att lämnahunden ensam tillagda.35 DOGGY-RAPPORT • 2007 • ÅRGÅNG 31 • NR 4


PudlarFörfattare:Mikael NilssonICA Bokförlag, 2007Inbunden, 112 sidor.Intelligenta och lättlärda, det har gettordspråket “klok som en pudel”. I fyraolika storlekar och fem färger finns detkanske en pudel-variant för alla? Menpudeln är inte enbart en sällskaps- ochutställningshund. Den är dessutommycket framgångsrik på lydnads-, agility-och brukstävlingar.Skaffa hundFörfattare:Ulla BarvefjordICA Bokförlag, 2007Inbunden, 176 sidor.Du har bestämt dig för att skaffa enhund. I vad som kallas “Hundägarensförsta handbok” får du lära dig att väljaras, göra valpen rumsren, lära den kommapå inkallning och att vara en bra ledareför din hund. Dessutom får du tipsom utställningar, agilitytävlingar ochkantarellsök.SAGT & GJORTHundmassage &stretching -låt tassarna vilaFörfattare: AnnaHolmgren och MarieSöderström LundbergICA Bokförlag, 2007Inbunden, 112 sidor.Det ställs allt högre, fysiska krav på hundarinom dagens olika tävlingsgrenar.Med hjälp av massage och stretching kanhundägaren förebygga och minska skaderiskensamt ge hunden bättre förutsättningaratt prestera optimalt. Hundenkan återhämta sig snabbare och mer effektivtmedan muskulaturen bibehållersin elasticitet. Boken innehåller informationom hundens anatomi och fysiologi,lämpliga arbetsställningar, allmännamassageråd, beskrivningar på olikahandgrepp och förslag på behandlingsscheman.Shetland SheepdogFörfattare:Anita AxelssonICA Bokförlag, 2007Inbunden, 128 sidor.En vacker och vänlig liten hund, men enhund som också passar på tävlingsbananoch i utställningsringen. Boken behandlarbåde rasens historia och hur en sheltieär idag. Den innehåller också praktisk informationom vård, uppfostran och hanteringav sheltien.Välj rätt hundFörfattare:Charlotte SwansteinICA bokförlag, 2007Inbunden, 160 sidor.Välj rätt hund är en praktisk vägledningför den som funderar på att skaffa hund.Samtidigt är den ett uppslagsverk över devanligaste hundraserna med presentationav arbetsbakgrund, behov, mentalitet,hårlag, skötsel med mera.Tillägg djursjukhus/kliniker medcytostatikabehandlingI Doggy-Rapport nr 3 2007 presenteradesen lista över djursjukhus ochkliniker som erbjuder patienter cytostatikabehandlingvid tumörsjukdomar.Ett nyöppnat djursjukhus i Göteborgfanns inte med på listan. Detär veterinärerna Ann-Marie Kjellgrenoch Elisabeth Bademo som startatVästra Djursjukhuset där bland annatdenna form av behandling erbjuds.Lisbeth KarlssonDOGGY-RAPPORT REGISTER 2007Författare:(Den första siffran anger år, den andranummer och den tredje artikelns förstasida. Från och med 1989 numreras sidornai Doggy-Rapport löpande frånnummer till nummer inom årgången.)Bujon, C. Ormbett hos hund. 07:02:11Cikota, R.D. Utvärtes parasiter på hundoch katt. 07:02:12Cikota, R.D. Behandling av hundar ochkatter med utvärtes parasiter. 07:02:14Einarsson, A. Vaccination av hund.07:02:09Hultin Jäderlund, K. och Baranowska, I.Epilepsi hos hund och katt. 07:03:23Karlsson, L. Strålning - ett nytt behandlingsalternativvid tumör. 07:03:18Lilliehöök, I. & Öberg, J. Hypotyreoshos hund - Bristande produktion avsköldkörtelhormon. 07:04:28Mellgren, M. Klokapselavlossning påhund. 07:03:20Mellgren, M. Fettsyror som behandlingvid klokapselavlosstning. 07:03:22Myrenius, L. Tumörbehandling av hundaroch katter. 07:03:20Myrenius, L.Hypotyreos kräver dispens.07:04:32Olsson, A-C.Forskning om ärftliga orsakertill sköldkörtelproblem. 07:04:31Spångberg, C. Occipital hypoplasi ochsyringomyeli hos hund. 07:04:33Ström Holst, B. och Möller, L. Vaccinationav katt. 07:01:01Wallin Håkanson, B. Pannus, plasmomoch erosiv dermatit. 07:01:06Wallin Håkanson, B. Tårkanalsproblem.07:03:26Ämnesord(Den första siffran anger år, den andranummer och den tredje artikelns förstasida. Från och med 1989 numreras sidornai Doggy Rapport löpande frånnummer till nummer inom årgången.)Chiari-missbildning 07:04:33Demodex 07:02:12EktoparasiterBehandling 07:02:14Hund 07:02:09Katt 07:01:01Epilepsi 07:03:23Erosiv dermatit 07:01:06Fettsyror 07:03:22Forum magnum 07:04:33Fästingar 07:02:14Herpesvirus 07:02:10Hormon 07:04:28DOGGY-RAPPORT • 2007 • ÅRGÅNG 31 • NR 436


GöteborgspostregionPorto betaltPort payéP 410197400BDOGGY-RAPPORT REGISTER 200707:04:31Huggorm 07:02:11Hypofys 07:04:28Hypotyreos 07:04:2807:04:3107:04:32Kattpest 07:01:04Kattsnuva 07:01:04Klokapselavlossning 07:03:20KlorBehandling 07:03:22Fettsyror 07:03:22Klokapselavlossning 07:03:20Leptospiros 07:02:10Loppor 07:02:14Löss 07:02:14Mastcelltumör 07:03:18Medial entropion 07:03:27Missbildning 07:04:33Mjukdelssarkom 07:03:18Mjällkvalster 07:02:13Nasalt lymfom 07:03:18Noskvalster 07:02:13Occipital hypoplasi 07:04:33Ormbett 07:02:11Pannus 07:01:06Parainfluensa 07:02:10Parasiter 07:02:1207:02:14Behandling 07:02:14Demodex 07:02:12Fästingar 07:02:14Loppor 07:02:14Löss 07:02:14Mjällkvalster 07:02:13Noskvalster 07:02:13Sarcoptes 07:02:12Öronskabb 07:02:13Parvovirus 07:02:10Plasmom 07:01:06Ringorm 07:02:10Sarcoptes 07:02:12Skivepitelscarcinom 07:03:18Sköldkörtel 07:04:2807:04:3107:04:32Smittsamleverinflammation 07:02:10Strålning 07:03:18Syringomyeli 07:04:33Tumörer 07:03:1807:03:20Behandling 07:03:20Mastcelltumör 07:03:18Mjukdelssarkom 07:03:18Nasalt lymfom 07:03:18Skivepitelscarcinom 07:03:18Tyroidea 07:04:28Tårkanalsproblem 07:03:26VaccinationHerpesvirus 07.02:10Hund 07:02:09Katt 07:01:01Kattpest 07:01:04Kattsnuva 07:01:04Leptospiros 07:02:10Parainfluensa 07:02:10Parvovirus 07:02:10Rabies 07:02:10Ringorm 07:02:10Smittsamleverinflammation 07:02:10Valpsjuka 07:02:10ÖgonErosiv dermatit 07:01:06Medial entropion 07:03:27Pannus 07:01:06Plasmom 07:01:06Tårkanalsproblem 07:03:26Öronskabb 07:02:13UPPFÖDARE!Du är väl medlem ivår uppfödarklubb?Om inte ringeller maila till oss:Annika Wängvikannika.wangvik@lantmannen.comLinda Aspsjö DahlgrenMammaledigJaana Arvidsson (vikarie)jaana.arvidsson@lantmannen.comTel 0322-66 65 00 (växel)Veterinärinformation från Lantmännen Doggy ABAnsvarig utgivare: Hans NilssonVeterinärmedicinsk konsult:Leg. vet. Lena MyreniusI redaktionen:Agronomie doktor Ann HögbergRedaktionssekreterare:Annika NorbergRedigering: Karli Ord och BildFörfrågningar om tidningen, artiklar i tidigarenummer m.m. besvaras gärna av tidningensredaktionssekreterare! För signeradeartiklar svarar författaren. För osigneratmaterial svarar redaktionen. För insänt, ej beställtmaterial ansvaras ej.Artiklar och bilder i Doggy-Rapport får endaståterges med redaktionens tillstånd och efteröverenskommelse i varje enskilt fall med upphovsmannen,författaren och/eller fotografen.I sammanhanget skall det klart framgå från vilketnummer av Doggy-Rapport artikeln ärhämtad. För närmare upplysningar – tag kontaktmed redaktionssekreteraren!Läsarservice: Tidigare nummer av Doggy-Rapport kan beställas och kostar då 20 kr(med reservation för att vissa nummer intelängre finns i lager). Fotostatkopiering av artiklar:2:50 kr/sid. Samlingspärm: 32 kr. Förvarje beställning utgår en expeditionsavgift på10 kr. Moms ingår.ISSN: 1400-6650Lantmännen Doggy uppfyllerkraven i den internationellakvalitetsstandardenSS-EN ISO 9001.Certifikat nr 321, utfärdatav SIS Certifiering AB.Postadress: Doggy-Rapport, 447 84 VårgårdaTelefon: 0322-66 65 00Från utlandet +46 (0)322 66 65 00Telefax: 0322-66 65 80Hemsida: www.doggyrapport.seE-mail: dogpost@doggy.seProduceras av Prinfo Vårgårda AB,Box 45, 447 22 Vårgårda.37DOGGY-RAPPORT • 2007 • ÅRGÅNG 31 • NR 2

More magazines by this user
Similar magazines