Kulturmiljö Mål - Vänersborgs kommun

vanersborg.se

Kulturmiljö Mål - Vänersborgs kommun

KulturmiljöMålVi kan avläsa historien i vår närmiljö.Kulturhistoriska värden i form avlandskap, miljöer, byggnader ochanläggningar som utgör en del avvårt samhälles identitet och kulturarvskyddas.Kultur och naturvärden tas tillvarai planering och byggande.49


BakgrundMänniskan skapar sin omgivning genom attomvandla naturen med odling och byggande.Detta är vår kulturmiljö. Den utgörs av detodlade landskapet, av bebyggelse och vägar, städeroch samhällen.Stadsstrukturen speglar den gällande samhällsstrukturendär både nutid och dåtid kanavläsas. Planeringens uppgift är att ta tillvaraden kuturhistoriska bakgrunden och göra dentill del i det framtida samhället.För vår förståelse av tillvaron och av vårhistoria är det väsentligt att bevara kulturvärdensom berättar historien och som ger identitettill platsen och till vår plats i utvecklingen.Naturmiljö kan i många fall vara lika medkulturmiljö. Många naturtyper och arter harutvecklats som en följd av att människan brukatnaturens resurser.I Vänersborgs miljömål ingår god bebyggdmiljö där värdet av de kulturhistoriska byggnadernaoch miljöerna betonas.NulägeStadsdelen Blåsut.Skydd för värdefulla kulturmiljöerI flera lagar finns skydd för vårt kulturarv.Kulturminneslagen innehåller bestämmelserför skydd av värdefulla byggnader, för fornlämningar,fornfynd och kyrkliga kulturminnen. Iplan- och bygglagen och miljöbalken finnsbestämmelser om skydd och hänsynstagande tillkulturmiljöer.Ansvaret för att värna om värdefulla kulturvärdenligger på oss alla.Residenset.Staden VänersborgDen kulturhistoriska grunden ger staden identitetoch kontinuitet.Vänersborg anlades på Huvudnäsön år 1644då Brätte stad flyttades fyra kilometer norrutfrån Vassbottenviken. Planmönstret från 1600-talets Vänersborg och stadsplanen efter 1834 årsförödande stadsbrand utgör viktiga kulturhistoriskautgångspunkter i planeringen för framtiden.Vänersborg var en betydelsefull sjöfartsstad ibörjan av 1800-talet med hamnar, kanal ochslussutbyggnader. Under 1800-talets andra hälftbyggdes järnvägen ut. Ännu ett och ett halvtsekel efter deras anläggning är järnvägssträckningarnaav avgörande betydelse för stadensoch kommunens kommunikationer och struktur.Vid utbyggnaden i början på 1900-talet vardet inte aktuellt att skilja industri från bostäder.Mitt i stan låg tändsticksfabrik och skofabrikfrån 1800-talets mitt. Tegelbruken låg i utkanten- Nabbensberg, Tenggrenstorp, Fridhem.Vassbotten skapades som industrimark genomutfyllning med massor från kanalbygget.I början på 1900-talet byggdes för industri,administration och vård. Lasarettet vidEdsvägen, vårdinstitutionerna Källshagen,Restad, Korseberg, epidemisjukhuset, blindskolan,Vänerskolan,och fängelsetI slutet av 1900-talet avvecklades det mestaav institutionsvården. Det innebar en snabbstrukturell omvälvning av staden.■ ■ ■ Läs mer:Bokserien Vänersborgs historia del 1-3Centrala Vargön.VargönGrunden till Vargöns samhälle var tillgångentill vattenkraften i Göta Älv. Ett utpräglatbrukssamhälle växte fram kring Wargöns AB.50

More magazines by this user
Similar magazines