13.07.2015 Views

Nyheter från socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet

Nyheter från socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet

Nyheter från socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nyheter från socialdemokraterna iarbetsmarknadsutskottet, nr 1 2009Berit Högman, Sylvia Lindgren, Luciano Astudillo, Lars Lilja, Maria Stenberg, Jennie Nilsson,Ann-Christin Ahlberg, Patrik BjörckHej,Här kommer AU(S) första nyhetsbrev för året! Sedan sist har vi fått tvånya medarbetare till utskottsgruppen, Lena och Daniel sompresenterar sig i detta nyhetsbrev.Vi ser med bestörtning landet gå in i en djup jobbkris. Det senastehalvåret har över 100 000 personer varslats och varje dag kommerlarm från kommuner och landsting som snart inte har råd att behållapersonal. Arbetslösheten har redan ökat med 94 000 jämfört med förett år sedan och de första att drabbas är visstidsanställda och desom ännu inte hunnit få in en fot på arbetsmarknaden.Under den borgerliga regeringen har den svenska modellen försvagats och de som nu varslasfår betala ett högt pris för jobbkrisen genom en dyrare och svagare a-kassa tillgänglig förfärre. Regeringens passiva och oansvariga politik fördjupar krisen och riskerar välfärden. Vi villinvestera Sverige ur jobbkrisen genom satsningar på småföretag, gröna jobb, utbildning,välfärdsjobb och ökad trygghet för hopp och framtidstro. Vi har i vår stimulansmotion lämnatförslag kring 20 000 platser i ett spetskompetenslyft som kan ge personer som riskerar varselkompetensutveckling. Vi har också satsat massivt på utbildning och praktik med totalt 50 000fler platser än regeringen. Mer om detta kan du läsa i motionen:http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GW02Fi15Vi lägger nu vår kraft på att beskriva vår politik och göra vårt alternativ tydligt. I det arbetet ärni som läser detta nyhetsbrev viktiga ”medarbetare”. Ta gärna kontakt med oss iutskottsgruppen om ni vill ha medverkan på kurser eller möten eller hjälp med fakta ochargument! Vi skall kraftsamla, först för ett EU-val och sedan för en valseger 2010!Har du några frågor, så tveka inte att kontakta mig under adress: berit.hogman@rikdagen.seNya medarbetareLena: Jag är ny politisk sekreterare åtArbetsmarknadsutskottets s-grupp. Tidigarejobbade jag som utredare på TCO medansvar för arbetsmarknadspolitik och a-kassefrågor och dessförinnan somdepartementssekreterare i Närings- ochArbetsmarknadsdepartementet.Kontakta mig gärna på:lena.georgsson.wirkkala@riksdagen.seDaniel: Jag arbetar som pressekreterare med ansvar för de arbetsmarknads-, närings- ochtrafikpolitiska frågorna. Tidigare har jag arbetat som pressekreterare och politiskt sakkunnigpå UD, Socialdepartementet och Socialdemokraternas partistyrelse. Jag har även arbetatpå TCO, och kommer senast från tjänsten som kommunikationschef på Hotell- ochrestaurangfacket. Som pressekreterare fungerar jag som AU:s kontakt gentemotmassmedia. Du når mig på: daniel.farm@riksdagen.seVänd!


Unga människors framtid på arbetsmarknadenI takt med att jobbkrisen förvärras drabbas vissa grupper hårdare änandra – unga är en sådan grupp eftersom många harvisstidsanställningar. Nu ökar arbetslösheten bland unga dramatiskt. Underjanuari var nästan 71 000 personer mellan 18 - 24 år inskrivna vidArbetsförmedlingen som arbetslösa (inräknat dem som befinner sig inågon form av program) - en ökning med 42 procent jämfört med åretinnan. Sverige har dessutom en ungdomsarbetslöshet som är sex gångerhögre än och ökar snabbare än i övriga Europa.Regeringens flaggskepp Jobbgarantin för ungdomar, bygger på mytenatt unga i grunden är lata och slöa och det enda man garanterar ärsänkta ersättnings nivåer. Endast ett fåtal procent av de 22 000 som finns iJobbgarantin får kvalificerat stöd i form av praktik eller utbildning.Av de unga som har varit arbetslösa mer än tre månader har 4 av 10 en ofullständiggymnasieutbildning. Detta är ett stort bekymmer eftersom vi vet att om man inte har en fullgodgrundutbildning så har man mycket små chanser att skaffa sig ett stadigvarande jobb – ävenunder en högkonjunktur. Samtidigt som vi har ett par tuffa år framför oss så kommer också antaletungdomar att öka med 90 000 personer de närmaste tre åren. Detta är bakgrunden till vi har lagtfram en rad förslag för att stärka unga på arbetsmarknaden. Vi tror att ungdomar vill och kan omde får rätt möjligheter. I vår stimulansmotion ligger förslag om fler platser i KomVux, KvalificeradYrkesutbildning, traineeplatser i välfärden, praktikplatser, första-jobbetavdrag till arbetsgivare somanställer unga och fler högskolesatsningar, berättar Jennie NilssonKontakta mig gärna på: jennie.nilsson@riksdagen.seArbetstagares rättigheter i Europa och rätten till heltidI riksdagens kammare har vi nyligen debatterat arbetsrätt. En stor delav debatten handlade om konsekvenserna av Lavaldomen. Vi blevöverraskade av EG-domstolens dom där man konstaterade attkonflikten var olaglig. Detta har oroat såväl svensk som europeiskfackföreningsrörelse. Konkreta krav har riktats mot EU att göra sådanaförändringar i lagstiftning och direktiv så att fackföreningarna kanhävda arbetstagarnas rättigheter i hela Europa.Vi har krävt att regeringen inleder en dialog med den svenskafackföreningsrörelsen om konsekvenserna av Lavaldomen och deåtgärder som måste vidtas. Tyvärr verkar intresset för en sådan dialogmycket svagt. Den borgerliga regeringen säger sig värna den svenskamodellen men när det kommer till konkret handling gör man tvärt omeller inget alls, säger Lars Lilja.Rätten till heltid är annan viktig fråga som har debatterats i kammaren. Av alla sysselsatta jobbaren fjärdedel deltid. De får sämre lön, sämre sjukförsäkring och sämre eller ingen a-kassa. De allraflesta av dessa är kvinnor. Vi menar att grundprincipen bör att alla har rätt till heltid och att deltidska ses som en möjlighet. Det finns goda exempel i kommuner och landsting på att manavtalsvägen enats om principen om heltid som en rättighet. Vi ser många fördelar med attfrågan löses mellan parterna på arbetsmarknaden. Om det skulle visa sig att man inte lyckas meddetta, är vi beredda att gå vidare och föreslå en lagstiftad rätt till heltid.Kontakta mig gärna på: lars.lilja@riksdagen.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!