Lokalt vårdprogram för axelprotes

vgregion.se

Lokalt vårdprogram för axelprotes

VÅRD-PROGRAMGäller för:Framtagen av/datum:Godkänd avReviderad av/datum:Axelprotes Dnr A5/11 10:19Version 1:2Kirurg/OrtopedklinikenFredrik Einarsson, Överläkare/2011-11-25Per-Olof Kroon/verksamhetschefFredrik Einarsson/Överläkare/2012-11-19Allmänna synpunkterSymtomIndikationerDiagnostikProtestyperVårdtidUppföljningArtros/artrit ger belastningssmärta, värk och inskränktrörelseomfång, framförallt utåtrotationKronisk massiv rotatorkuffruptur kan ge betydanderörelseinskränkning (pseudoparalys) i flera planFrakturArtros eller artritFraktursequele, recidiverande luxationer eller tidigare operationKronisk omfattande muskel-senskada (rotatorkuffruptur) i axelnmed eller utan sekundär ledförslitning (rotatorkuffartropati)Röntgen föregånget av anamnes och undersökning på mottagningDatortomografi för ledpannans benvolym, vridning och slitmönsterTre typer; anatomisk hemiprotes där enbart ledhuvudet ersätts,anatomisk totalprotes där även ledpanna ersätts samt ickeanatomiskomvänd totalprotes. Med den anatomiska har manmöjlighet att korrigera för anatomiska variationer av överarmensledhuvud. Den omvända protesen ger möjlighet att protesersättaled utan fungerande rotatorkuffProtesstammen fixeras med eller utan cement i överarmsbenet.Den anatomiska totalprotesens glenoid cementeras fast, medanden omvända protesens sk glenosfär skruvas fast på glenoiden2-3 dagar på sjukhus utöver operationsdagen. Planering aveftervård skall helst vara utförd före inläggningen på sjukhuset.Återbesök till sjukgymnast efter 2 veckorÅterbesök till operatör 6 veckor efter operationKomplikationerFrakturPeroperativ fraktur, oftast överarmsbenet, noteras vanligen underoperation. Axeln röntgas dagen efter operation och eventuellokänd fraktur behandlas efter behovRökning - Sårläkning Rökning försämrar sårläkning. Gör uppehåll eller sluta rök minst 8veckor före operationen, håll upp minst 2 veckor efter operationen.Se broschyr ”Tobak & operation”TrombosInfektionSällsynt, trombosprofylax ges inte regelmässigtEn allvarlig komplikation, förekommer i cirka 1 %. Före operation,vid inskrivning, notera hudens status runt operationsområdet.Infektion förebyggs genom noggrann tvätt på vårdavdelningen,noggrann operationshygien samt antibiotikaprofylax.Symtom: Feber, svullnad, smärta ev. rodnad.


AxelprotesAnkomstsamtalProvtagningNarkoskonsultFredrik Einarsson/2012-11-19Omvårdnadsanamnes görs utifrån mall i MeliorInformation om pre- och post-operativ vård, VAS-skala, nutritionOmvårdnadsstatus - sömn, smärta, tidigare aktivitet,psykosocialt (förväntningar på op), kunskap/information.Eftervård - kontrollera med patient att eftervård/hemtjänst ärordnat.EkgProver p-glucos, Hb, LPK, TPK, CRP, Na, K, Kreat, PK, APTT,blodgruppering och bastest tas på lab. Urinsticka.Bltr, puls, längd och vikt.Sker på inskrivningsmottagningen. Provsvar, hälsodeklarationoch inskrivningsanteckning skall finnas till narkosläkaren.Preoperativt omvårdnadsprogramAndning/cirkulationSmärtaHudEliminationNutritionAktivitetInfektionsprofylax - Första Antibiotika dosen skickas med ochges på operationsavdelningen, Descutandusch x2, kvällen innanoch op-dagens morgon, Välj vårdrum där medpatienter har renasår (som vid annan ledkirurgi).Premedicinering enl. ord ges innan patienten åker till op.Smärtlindring enligt läkemedelslistaSidomarkering - görs av avdelningsläkaren eller operatören påinläggningsdagen. Svag markering kan fyllas i, saknas markeringkontakta jour läkare.Sår - täck över med comfeelplatta, rapportera ev. infektionsteckentill ansvarig operatör.Iv-kanyl sätts i motsatt hand op-dagens morgon.Toalettsaker samt PEP (andningsmotstånd), läggs i märktplastpåse, hängs på sängen.Inget behov för KAD regelmässigt.Näringsdryck 2 st på kvällen preoperativt,1 st på op-dagen. Förövrigt följ Anvisning ”Fasta inför anestesi”Diabetespatienter se Anvisning Preoperativa åtgärder viddiabetes.Hjälpmedel Axelförband med till operationsavdelningenPostoperativt omvårdnadsprogramKontinuitetSmärtaDag 1 Patienten hämtas på IVA innan ronden. Patienter somopereras tidigt på dagen kommer till avdelningenoperationsdagen.Journal med sammanfattning av vårdtid fungerar som rapportfrån IVA.Smärtlindring x 4 och vid behov. enligt. ordination. Bedömningoch dokumentation enl. VAS. Viktigt med smärtlindring införmobilisering.Andning/cirkulation Hb-kontroll dag 1, därefter vid behov. Obs blödning från såret –ev. blodtransfusion enligt. ordination.Ev. Dränage - dras postop.dag 1 på avd. Notera totalmängd(op/iva/avd) på templistaTempkontroll x 2 + vid behovPuls / Bltr-kontroll x 2, 1-2 dygnElimination Ev. KAD - dras dag 1Urinmätning så länge KAD är kvar.Sidan 3 av 4


AxelprotesNutritionHudAktivitetPsykosocialtKontinuitetAxelförbandFredrik Einarsson/2012-11-19Väsentligt ökat näringsbehov pga. postoperativ stressIllamående kan bero på - smärta, tom mage eller läkemedel. Obsdiabetes eller andra sjukdomar.Förband Förbandet byts endast vi infektionsmisstanke eller omdet är övermättat. Skall bytas enligt instruktion” Sterilomläggningsrutin”. Vid hemgång kan extra förband medskickasvid behov.Huden runt sår och förband observeras - rodnad, svullnad,irritation eller blödning.Suturtagning och infektionskontroll efter 14 dagar hosdistriktssköt.Mobilisering sker så snart patienten känner sig bekväm med attkomma ur sängen. Axelförbandet hindrar att möjligheten att avmisstag ta stöd med den opererade armen för att resa sig.Träningsprogram enl. SG instruktioner. Omvårdnadspersonaltränar ADL och användning av ev. hjälpmedel med patienten.Förbered patient och anhöriga på hemgång dag 2-3 om ingakomplikationer tillstöter.Planering inför hemgång -utskrivningssamtal medsjuksköterska samt läkareAxelförbandet sitter på 2 veckor fram till första besöket hossjukgymnast. Sjukgymnast justerar förband före hemgångSidan 4 av 4

More magazines by this user
Similar magazines