Miljöbokslut 2007 (3 Mb, nytt fönster) - Södertälje kommun

sodertalje.se

Miljöbokslut 2007 (3 Mb, nytt fönster) - Södertälje kommun

SÖDERTÄLJEKOMMUN~MILJÖKONTORETTjänsteskrivelse2008-05-26~! ;f;//3Madeleine AskelöfTfn 550 231 71madeleine.askelof@sodertalje.seISÖD~rRTÄLJE'~\?:~I~/\UNr;on~~~~l~.L__-----"------'Kommunstyrelsen\Förslag till Miljöbokslut 2007Sammanfattning av ärendetUnder 2007 har uppföljning av Södertäljes Agenda 21 med klimatstrategi samtenergiplan genomförts. Under året har också beslut om ett nytt innehåll ikommunens miljöbokslut tagits. Ett förslag till nytt miljöbokslut finns nu färdigt,som innehåller uppföljningen av Agenda 21 och energiplanen.BeslutsunderlagTjänsteskrivelse, 2008-05-26Dokument (pdf), "Förslag till Miljöbokslut 2007"ÄrendetNytt miljöbokslutKommunstyrelsens Miljö- och hälsoutskott har under hösten 2007 tagit beslutom en ny utformning av Södertäljes miljöbokslut. Innehållet i miljöbokslutetutökas med en tydligare uppföljning av Agenda 21 och energiplanen, samtidigtsom det delas upp på två dokument.Dokumentet med namnet Miljöbokslut är från och med i år en intern uppföljningav kommunens Agenda 21 med klimatstrategi samt kommunens energiplan. Dethar tydlig koppling till mål och åtgärder i dessa dokument, och redovisar vadnämnderna åstadkommit. Miljöbokslut 2007 är tänkt att tryckas i en begränsadupplaga främst för internt bruk.Siffror över miljötillståndet i kommunen, som varit en stor del av innehållet i dettidigare miljöbokslutet, kommer redovisas under hösten. Det kommer bli ettkortfattat dokument som distribueras till samtliga hushåll i kommunen, och somockså innehåller konkreta miljötips. Fakta och information som inte får plats idokumentet kommer publiceras på kommunens hemsida.Pas/adress Telefon Telefax Pas/giro Bankgiro Org.nummer151 89 Södertälje 08-550210 00 08-550221 00 3 43 18 - 6 991 - 2148 01- 212 000 - 0159E-pos/adress: sodertalje.kommun@sodertalje.se


Miljöl


Kommunstyrelsens Miljö- och hälsoutskou har under hösten2007 beslutat om en ny utformning av Södenäljes miljöbokslut.Miljöbokslutet kan nu sägas bestå av två delar. Den forsta delenkommer på våren, och är en intern uppfoljning av kommunensAgenda 21 med klimatstrategi (nedan kallat Agenda 21-programmet)samt kommunens energiplan. Den andra delen utkommerpå hösten, och är ett utåtriktat dokument som visar siffror övermiljötillståndet i kommunen och ger miljötips for Södenäljebornasvardag. Uppfåljningen av Agenda 21-programmet ochenergiplanen är den del som nu kallas miljöbokslut.\,Årets upplaga av Miljöbokslutet 2007 bygger på den uppfoljningav Agenda 21-programmet och energiplanen som genomfordesunder hösten 2006 och våren 2007. Uppgifterna har också uppdateratsunder våren 2008. Uppfåljningen visar hur läget ser utkring det stora antalet åtgärder som ska genomfåras. De nämnderoch bolag som tillfrågats är Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden,Miljönämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniskanämnden. Utbildningsnämnden, Äldreomsorgsnämnden samtTelgekoncernen (där åtgärderna som berör Karlavagnen besvarasav Telge Fastigheter). Dessa nämnder är de som berörs av flestantal åtgärder.Miljöbokslutet kommer tas fram varje år. Nästa års miljöbokslutkommer även redovisa i vilken mån vi uppfyller de kvantifieradeoch tidsbestämda målen, som också är en viktig del av Agenda21-programmet och Energiplanen. Från ochmed nästa år kommer också samtliganämnder vara med i uppfåljningen, inklusivekommundelsnämnderna.4 MIUÖOOKSLUT 2007 SÖOERTÄUE KOMMUN


'.0!OI,-;,t l:"äf: "'!!gr;: fs~didim ·päv,·d:.!l"Holten av vöxthusgaser i atmasfören sko i enlighet med FN:s ramkonvention för Idimatföröndringar stabiliseras p6 en niv6som innebör att mönniskans p6verkan p6 klimatsystemet inte ger negativa effekter av betydelse. "M/et siw uppn6s p6 etts6dant sött och i en s6dan takt att den biologiska m6ngfalden bevaras, livsmedelsproduktionen sökerstöiis och andra m61 förM/lbar utveckling inte öventyras. uLokala mäl• Lokal ätgärdAnsvarigLångsiktiga lokala målSödenälje kommun arbetar.inom ramen för all samhällsplanering,för en effektivareenergianvändning inombebyggelse och transponsektorn.Utsläppen av växthusgaserinom Södenälje kommunminskar med 60 % mellan1990 och 2020 eller till 4,0ton per kommuninvånare år2020.Lokala delmålSödenälje kommun arbetarför att minimera sin förbrukningav fossila bränslen. Ar2007 värms inga fastighetermed kommunala verksamhetermed fossila bränslenfrån enskilda pannor.Ar 2010 baseras Söderenergisfjärrvärmeproduktion tillminst 80 % på förnyelsebarabränslen (enligt IPCCs definitionav förnyelsebarabränslen).bränslen.Ar 2010 har utsläppen avkoldioxid från vägtrafikeninom Södenälje kommunstabiliserats på 1990 årsnivå. (I dagsläget innebär deten minskning av vägtrafikensutsläpp med 80 %).. Södenälje kommun föregår• med gott exempel. Kommu- .. nen arbetar bland annat ak- ;• tivt för att fjärrvärmeansluta :• eget byggande. Kommunen: verkar också för att nypro­; duktion av hus utanför fjärr- :• värmenätet förbereds for .• en kollektivanslutning till• när- eller fjärrvärme eller· annat kollektivt uppvärm­· ningssystem.· Dessutom fonsätter kom­• munen att köpa "grön el".; (I övrigt hänvisas till Söder­· tälje kommuns energiplan)............................. .;Södenälje kommunverkar för att fjärrkylanätet icentralonen byggs ut tm attomfatta alla större konsumenterav komfonkyla....................................;........Söderenergi AB arbetar aktivtför att minska andelenfossila bränslen i syfte attfjärrvärrneproduktioneninom kommunen år 2010 till •minst 80 % ska baseras på• förnyelsebara bränslen.• Söderenergi arbetar för att· uppnå målet (att fjärr­....................;• Södenälje kommun verkar· i samarbete med övriga· inblandade kommuner, för; att samtliga Söderenergis• anläggningar uppnår målet· (att fjärrvärrneproduktionen· till minst 80 % ska baseraspå förnyelsebara bränslen)till år 2010..KommunstyrelsenSöderenergiAB:SöderenergiAB: värmeproduktionen tillSödenälje kommun arbetarför att minimera sin förbrukningav fossila bränslen. Ar : förnyelsebara bränslen) för'.' minst 80 % ska baseras på2007 drivs 75 % av kommunensfordon med icke-fossila. läggningar inom• samtliga produktionsankoncernen.Kommunstyrelsen· Södenälje kommun . Kommun­· verkar för att Igelstaverket : styrelsen· omvandlas till biobränsleba- •serat kraftvärmeverk.Gäl/er som övergripande åtgärd. Ingen ansvarigutpekad.Tas upp under flera av nedanstående åtgärder.Aktiviteten är genomförd. Kapaciteten på nuva­,p rande system är fullt utnyttjad. Det är i nuläget inteaktuellt att bygga ut systemet ytterligare.Söderenergi har ej ingått i uppföljningen.Se istället svaret på näsrnästa åtgärd.Söderenergi har ej ingått i uppföljningen.Se istället tsvaret på nästa åtgärd.; .Arbetet pågår. 2007 uppgick andelen biobränslentill ca 70%. Söderenergi har en uttalad målsättningatt minska andelen fossila bränslen i sin bränslemix.Efter utbyggnaden till kraftvärrne kommer• andelen fossila bränslen att minska ytterligare.\.Q.-( '.. Atgärden är genomförd. Första spadtaget till~_ kraftvärmeverket togs i maj 2007.6 MIUÖBOKSLUT 2007 SÖDERTÄUE KOMMUN


lokala målloka I åtgä rd.............................., Ansvarig : Svar från ansvarig.......•..............:.1 . , ,I.'", ,~ Södertälje kommun arbetar• för ökat samarbete och! överenskommelser om part­• nerskap med företag och: stora arbetsplatser kring~ frågor som rör utsläpp av• växthusgaser och minskade, utsläpp från transportsek­: tom.............................................................. ...., Södertälje kommun tar: initiativ til! an bilda eu: Mobilitetskontor i syfte au: informera, starta pilotpro­: jekt samt kommunicera• mål, nyckeltal och åtgärder! för minskade utsläpp från: vägtrafiksektorn.Kommun­Tillsammans med Scania och AstraZeneca har, styrelsen kommunen genomfört en stor resvaneundersökningför au se vilka åtgärder som behövs får anunderläna för de anställda att ta sig till och frånarbetet. Dena har bl.a. gjort an en kontinuerligdialog mellan kommunen, Scania, Astrazeneca ochSL kommit till stånd.KommunstyrelsenEtt samarbetsprojekt mellan kommunen och Scaniakring utvecklandet aven nytt, hållban transportsystemhar nyligen starrats.Åtgärden är inte påbörjad.Kommentar: Ett mobilicetskontor kan vara så myckecoch an dec vore angelägec an enas om en definirion. Enmobilicetskontor kan vara enfakciskc kontor "på stan"som sysslar med infonnacionsspridning och anicydpåverkilneller en organisatorisk enhec på miljö- eller samhällsbyggnadskontorec,men dec kan också handla om självasynen pd resor och resande där fokus ligger på an ökacrygghecen och minska bilberoendet lscällecfor rondelleroch rakare och bredare gator handlar dec kanske mer omvilken inriktning kommunen ska ha på samhällsplaneringendär bilen inte scår i centrum.Södertälje kommun arbetar: aktivt med utbildning i· skolan för aU nå ut med informationoch skapa dialogom växthuseffekten och vadman kan göra själv.Dec samarbece om de anscälldas resor cill och från jobbecsom pågår mellan kommunen och storjöretagen liggerhelc i linje med grundtanken. Dec gör även samhällsbyggnadskonwretsprojekc hållbare resande och den diskussionsom fors vid nybyggnarion. Trots avsaknad av definicionkonstateras acc åcgärden därför crots allc pågår i begränsadomfacwing. Ansvarecjör an iniciera åcgärden böråligga dec kontor som ansvarar för kommunens Agenda21-arbete.; Utbildnings- Aktiviteten ingår i Utbildningsplanen och berör. nämnden :-a alltid nya barn och elever.Södertälje kommun genomförregelbundna trafik- och• cykelmätningar., I Södertälje kommuns· miljöövervakning ingår an· följa upp hur utsläppen av• växthusgaser förändras över: tiden och att följa upp de• övergripande målen inom: målområdena "Begränsad; klimatpåverkan" och "Frisk~ Luft".TekniskaBiltrafiken mäts regelbundet. Cykelmätningar harnämnden påbörjats under 2007.•Miljö-: nämndenSker fortlöpande.Övervakningen täcker inte alla växthusgaser.Främst fokus på C02.Via miljöboksluten och· hemsidan kommunicerar, Södertälje kommun utveck­• lingen inom klimatområdetsamt övriga målområden.: Miljö­ : ••-'. Sker fortlöpande.; q,.~nämndenMIUIlBOKSLUT 1001 SIlOERTÄUE KOMMUN 9


I' ) "t .." • l t t..: , ~ ·l:: i lt t •"Luften s/w vara så ren att människors hälso somt djur, växter och kulturvärden inte skadas."..... ....................lokala mål I åtgärd Ansvarig Svar från ansvarig• loka....................... .......... ... ...........................­­~Lokala delmål Södenälje kommun utreder · Kommun- Arbetet har påbörjats men avstannat.År 2005 överskrider inte möjligheterna att införa en •styrelsenhalterna av partiklar i luft miljözon i centrum senast Kommentar: Även om det är kommunstyrelsen som beslutarom inrättandet aven miljözon är det miljökontoret(PM 10) 40 mikrogram/m3 ånooy.som har haft det operativa ansvaret. Miljökontoret angerräknat som årsmedelvärdeatt deför 2 år sedan började ucredafrågan, tog kontakteroch 50 mikrogram/m3 sommed några av de kommuner i landet som infört miljözonerdygnsmedelvärde. (Miljö­och med den konsult som varit inblandad iflera miljözonkvalitetsnorm)projekt. Miljökontoret konstaterade då att miljönyttanav att inrätta en miljözon i centrala Södertälje troligenÅr 2006 överskrider inteär mycket begränsad. Kontoret tycker ändå att fråganhalterna kvävedioxid 40är intressant att utreda vidare, men då i en gemensammikrogram/m3 som årsansvararforberedningfrånflera kontor, på initiativ av det kontor somtrafikfrågorna i kommunen och med hjälp avmedelvärde, 60 mikrogram/externa konsulter.m3 som dygnsmedelvärde.................................och 90 mikrogram/m3 som Detaljplaneringen enligt Stads- .. Ambition i det kontinuerliga planeringsarbetet.timmedelvärde. (Miljökvali­ plan- och bygglagen sker så byggnadstetsnorm)att e xponering för trafik- nämndenavgaser minimeras. NyaÅr 2010 överskrider inte• planers effekter på det totala:halten marknära ozon .. trafikarbetet analyseras.120 mikrogram/m3 somSödenälje Hamn utvecklar "åtta limmars medelvärde. •Södenälje .. Rabatt alternativt tillägg på grundpriset för utsläppskärper systemet med hamn - av svavel och kväveoxid.(Nationellt mål)• och.. milj ödifferentierad taxa ie att påverka rederiernasUtsläppen av flyktiga orga­ • syft:niska ämnenvalav motorer och bränslen.(VOC) minskarmed 50% mellan 1997 och enälje kommun utreder ,Miljö- ~~, Åtgärden är genomford.• Söd2010. möjligheterna all införa ' nämnden /.-': gen erellt eldningsförbud Beslutat 2007 i lokala föreskrifter till skydd fOrUtsläppen av kväveoxider : av trädgårdsavfall med människors hälsa och miljön.minskar med 50% jämfön• eldningsveckor vår och höst. •1995 och 2010.· Söd enälje kommun arbetar , Miljö- . . ......,., Sker fonlöpande. på webbplatsen och med aktiviteaktivtför att informera .. nämnden,,~:ter, återkommande... kommuninvånarna omhälsoskyddsföreskrifterna• för v edeldning samt om hur• man kan "elda rätt".Södenälje kommun ansva- Tekniska Trafikmämingar genomförs regelbundet och vidrar fiör att trafikmätningar(gnämnden behov.dels utförs för uppdateringavemissionsdatabasen hosluftvårdsförbundet, dels for• upp foljning av effekterna av• miljözonen.: I Söd enälje kommuns mil- Miljö-.. ~ .. ~ Sker fonlöpande.· jööv ervakning av luftkvali- ; nämndenevakas att miljökvali­.V­• ten b.. tetsmålen uppnås...10 MIUÖSOKSLUT 2007 SÖDERTÄLJE KOMMUN


"Miljön sko vara fri fr6n ämnen och metaller som skopats i eller utvunnits av samhället och som kon hota människors hälsoeller den biologiska m6ngfalden.".....................................................la/lala mäl lokal ätgärd ·AnsvarigSvar frän ansvarigLångsiktiga lokala del mål : Södertälje kommun utarbe­ •Miljö-Ar 2020 till förs endast : tar en strategi för inventedagvattenmed naturliga : ring och efterbehandling•nämndenbakgrundshalter av olika : av områden där det finnsämnen till yt- och grund­ • stora risker för omfattandevatten samtidigt som den • spridning av farliga ämnenlokala, naturliga vattenba­ · till den omgivande miljön.lansen bibehålls.I samband med nyexploate­ Stadsringinom Genetaområdet byggnadsnämnden,Senast år 2020 har förorenadeområden, där det: verkar kommunen för att, Wasa våtmark kompletteras Telge Energifinns risk för omfattande· med ytterligare rening så nät ABspridning av farliga ämnen,att inte förorenat dagvattenåtgärdats.belastar Måsnaren.Södertälje kommun hanterar:både inköp och avfall såatt spridningen av giftiga.kemikalier minimeras.Södertälje kommun utar­ · Tekniskabetar drift- och underhålls- : nämnden· planer för gatuunderhålletLokala delmålSenast till år• i syfte att uppnå ett renare2010 har: gatudagvatten.åtgärder identifierats som ........................................


lokala mål· lokal åtgärdSödenälje kommun arbetaraktivt för att alla kontor,• bolag och verksamheter• använder riktlinjerna för· miljöanpassad upphandling.· Ansvarig•Samtliganämnderoch bolagSvar från ansvarigKommunstyrelsen:Åtgärden pågår.Kommentar: Upphandlingsenhecen har tillsammansmed miljökomoret arbetat intensivt medfrågan om dekommunala riktlinjernaför miljöanpassad upphandling.Kommunen umyttjar allt mer det s.k. EKU-verkcyget i upphandlingssammanhang,vilket på sikt gör an kommunenkan minska sin arbete med an utarbeta egna rikclinjer,vilket oftast kräver externa konsulcinsacser. Arbetetsamordnas med Telge. Efter testperioden kommer materialau läggas ut permanent och det kommer också arrangerasutbildning av all den personal som har beställarbehörigheti kommunen.5wdsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden:Revidering av riktlinjerna för miljöanpassadupphandling pågår inom kommunens upphandlingsenhet.Miljönämnden:Finns framtaget ett nytt internetbaserat verktyg.Utbildning för inköpare planerad till 2008.Kultur- ochjritidsnämnden:Åtgärden påbörjad.Utbildningsnämnden:Upphandlingsenheten sköter all upphandling.Verksamheterna avropar ramavtal.Ä/dreomsorgsnämnden:Inget svar.Telge:Bolagen använder till all övervägande och ökandedel koncernens Inköpsstab vid upphandlingar ochstörre inköp. Inköpsstabens rutiner innebär att beställarenalltid blir påmind om att ställa miljökrav.För vissa uppdrag har koncernens miljöIedningssystemformulerade krav, i andra fall fonnulerarbeställaren dessa. Härvid finns tillgång till egenkompetens, olika miljömärkningar, typ Svanen ochFalken. och hänvisning till EKU-krav. I de fall såbehövs rådfrågas Miljöstaben.• Södenälje kommun utför• kontinuerlig provtagning i• det allmänna avloppsnätet• med avseende på metaller• och andra miljöstörande• ämnenTelge Energinät ABTe/ge Nät:'q SYVAB som tar emot den absoluta merparten avvän spillvatten tar prover i sitt tunnelsystem - i detfaH de visar på för höga halter i våra anslutningspunkterfår vi påpekanden från dem som vi sedanfoljer upp fOr att försöka spåra källan - fcir närvarandehar vi inga sådana problem men för någotår sedan hade vi höga krom och zinkhalter som vijobbade med att spåra.12 MIUÖBOKSlUT 2007 SÖOERTÄUE KOMMUN


. -. ~,...:,n'~r( ,.-. ;,. r\,,' :>-! l' .f T r~_.. '\J - • ,_, «- c • :; o• •"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha n6gon negativ inverkan p6 människors hälsa, förutsöttningarnaför biologisk m6ngfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."Lokala målSvar från ansvarig.................. - .Lokala delmål Södertälje kommun prio­ Kommun­ Åtgärden är påbörjad och områdena prioriteras iUtsläppen av fosfor från riterar följande områden styrelsen den ordning som Agenda 21-programmet anger.mänskliga aktiviteter via i syfte an ordna gemenavrinningsområdenatille samma lösningar för vanenKommentar: Idagsläget har det allmänna VA-nätet byggtsMälaren och kustvaunet är och avlopp, t ex kommunalur till ÖS!erby. I Viksberg/Viksäter pågdr anläggningsarbetet.Viksäter kommer att vara anslutet vid årsskiftet15 % lägre år 2015 än de var . anslutning eller lokala2008/2009. Av/oppsnätet[dr hela området är tro/igenår 1995. Utsläppen av kväve • samfallda reningsverk:klart[drst 2009/2010. För övriga prioriterade omrddenfrån mänskliga aktiviteter . - Viksberg/Viksäterska VA-utredningar göras i rakt med aer dera/jp/anearbetetfortskrider.För Sandvikenjinns en VA-utredning ochtill Mälaren och kustvannet - Sandvikenär 45 % lägre år 2015 än de - Dammkärr/ planarbetet pågår. I Dammkärr/Vauubrinken efterfrågarvar år 1995. Vattubrinken de boende en gemensam VA-lösning. Samhällsbygg­- Lerhaga nadskoncoret har emellertid i nuläget inte resurser aerDe av kommunstyrelsenprioritera p/anarbete[dr området.Rent generellt kan konstateras aer deera arbete är oerhörttids- och resurskrävande. Telge nät har riggat sin organisacion[draer kunna leverera det efterfrågade resultatet.Arbetet måste emellertid gå i rakt med samhällsbyggnads­och miljökoncorets arbete. Trots aer VAjinns utbyggt till eerområdejinns inga krav på aer de berörda hushållen masteanslura sig. Deera skerförst om miljönämnden[dreläggerom are bejintliga enskilda VA är undermåliga och aeranslutning därför måste ske. I Österby finns 67fastigheter,varav 30 idag har anslutit sig.prioriterade fritidshusområdenainom Södenäljekommun har senast år 2015gemensamt vanen ochavlopp.Södertälje kommun arbetar Miljö­ Diskussion påbörjad om samverkansprojekt medaktivt för all skapa möjlig­ e nämnden flera parter.heter an återföra näring från.enskilda och större avlopps- .anläggningar till jordbruksmarkeller liknande...........................................•.........Södertälje kommun utar­ Miljö­ Påbörjat. Förväntas klan år 2009.betar en kontrollprogram nämndenför an kunna följa upptillståndet i kommunensvanendrag.MIUÖ80KSLUT 2007 SÖOERTÄUE KOMMUN 13


,'f. . " '.. '~. l ; . -, . .. : \~"Grundvattnet skall ge en säker och h6/1bar dricksvattenfärsörjning somt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöaroch vattendrag."lokala målLoka/a de/målGrundvattenförande geologiskaavlagringar som är avvikt for nuvarande och framtidavattenförsörjning harsenast år 2010 ett långSiktigtskydd mot exploatering sombegränsar användningen avvatten. (Nationellt delmål)Mälarens och Vällingens vattenkvalitetförsämras inte.Inga verksamheter bedrivsinom vattenskyddsområdena,som kan hota kvalitetenpå grundvattnet.Alla människor som boreller är verksamma inomvattenskyddsområdena harkännedom om de skyddsföreskriftersom gäller.lokal åtgärd, AnsvarigSödertälje kommun Kommun­• identifierar de grundvatten­ styrelsen, förande områden som utgör• värdefulla grundvattenre­• surser och som därmed bör, skyddas mot exploatering• och föroreningar. Senast år· 2010 har de identifieradeområdena givits ett tillräckligtskydd mot åtgärder' som negativt kan påverka'vattnets kvalitet.d' l' k ······· ..······························'··M·l·l)·o.. ­So" erta je ommun, prioriterar tillsynen av de nämnden'. verksamheter som ligger: inom de kommunala vattenskyddsområdena.Södertälje kommun deltaraktivt i arbetet med att• skydda Mälaren och verkar• för att förbäma säkerheten, hos miljöfarliga transportersom passerar kommunen.Kommun­styrelsen, Södertälje kommun sam- Kommun­• arbetar med de grannkom­ styrelsen: muner med vilka vi har· gemensamma grundvatten­, tillgångar, så att viktiga• principfrågor hanteras lika., Södertälje kommun Telge Energi• bedriver ett aktivt informa­ nät AB, ~O., tionsarbete och en levande ,miljö­· dialog med boende och , nämnden[ verksamma inom vatten­: skyddsområdena.Södertälje kommun upprät- Telge Energi• tar ett kontrollprogram i nätAB '.­· syfte att följa Vallingens: vattenkvalitet.Svar från ansvarigÅtgärden pågår.Kommencar: Miljökoncorel har via egna kartläggningarsaml de som Länsstyrelsen genomfart mycke[ god koncrollöver de vikligare grundvatlenresurser som finns inomkommunen. Algärden kan därmed sägas vara påbörjad.DäremOl har inga av dessa områden givi15 någolspecielllskydd. Della fareslås göras i samband med översynen ochrevideringen av ÖVef5iklSplanen.Fortlöpande.Åtgärden pågår.Kom mencar: Söderlälje kommun dellar i arbelel medall skydda Mälaren dels genom en akliv medverkan iMälarens vallenvårdsjörbund, men ocksåframjör alllgenom all priorirera all undermåliga enskilda avloppinom Mälarens avrinningsområde ålgärdas.Åtgärden pågår kontinuerligt, även om fokusframfOr allt ligger på gemensamma ytvattentäkttillgångar.TelgeNät:Information sker alltid till verksamma inomområdet.Miljönämnden:Fortlöpande.Ett kontrollprogram fOr Vällingen är inte längre ettrelevant mål för Telge Nät eftersom Vallingetäktenär ersatt av direkt ledning från Djupdal.14 MIUöBoKsLUr 2007 SöOERrÄUE KOMMUN


iL-! ;":'-- -H~ ~";; :"( , .:;l.t or ajl r ('"Alla arter som naturligt förekommer i Sverige siw kunna fortleva i 16ngsiktigt livskraftiga best6nd med bibeMllen genetiskvariation. Den biologisiw m6ngfalden bevaras genom att arternas livsmiljöer och elwsystemens funktioner och pracesservärnas. Naturen med dess växter, djur och övriga organismer är en väsentlig del av männislwns livsmiljö och en grund för v6rhälso och välfärd."Lokala mälLokala delmålAr 2010 finns de nyckelbiotopersom kommunenhar kännedom om år 2003fortfarande kvar.Senast till år 2010 har förutsättningarskapats för attbibehålla eller öka antaletdjur och växtarter medlivskraftig förekomst i jordbruks-och skogslandskapetinom Södertälje kommun.Särskild prioritet ges till allahotade (akut hotade, starkthotade och sårbara) växtochdjurarter.Mängden död ved, arealenäldre lövrik skog ochgammal skog beva.. ;::~ ochforstärkas till år 2010.Inga biotopskyddsområdensom fanns inomodlingslandskapet år 2000forsvinner.• Lo I


-Lokäla målLokal åtgard'Svar från ansvarig'Södertälje kommun bedriverredan nu sitt skogsbrukenligt kriterierna i FSC• (ForestStewardship Council),samt fonsätter arbetet med• FSC-certifiering i syfte att: kommunens skogsinnehav• ska certifieras senast år 2005.TekniskanämndenArbetet pågår.Som en fortsättning på: arbetet med Södenälje kom­~ muns gröna skogsbruksplan,i utarbetas senast år 2005 enSkogspolicy där det bland, annat framgår hur skogarna~ ska skötas med avseende på· naturvårdens och friluftslivetsintressen.i Kommun­· styrelsen• Åtgärden är påbörjad, och kommer genomföras: under 2008.• Ett förslag på skogspolicy har tagits fram, och• ska beslutas av KF under våren 2008. Arbetet harförsenats pga omprioriteringar inom samhällsbyggnadskontoret.I de fall kommunen inte ägerden tätortsnära skogen, tarSödertälje kommun kontakt• med berörda markägare i, syfte att träffa överenskom­, melser när det gäller miljö­; hänsynen i skogsbruket.........................i Södertälje kommun startar• en dialog med kommun­• invånarna om vilka gröna: rekreationsområden somi finns i tätorterna, värdet, av dessa områden samtbehovet av att skapa nya.Miljö­•nämndenStads­: byggnads­· nämnden,: kommun­~ delsnämn­; derna, miljö­, nämnden.... Diskussioner har förts med skogsstyrelsen som.V: eventuellt kan hjälpa till. Läget är oklart efter. . regeringsskiftet....................................................................... . .. . Scadsbyggnadsnämnden:• Övergripande grönstrukturplan kommer påbörjas! under 2008. Diskussion förs tills vidare i enskildai planärenden.: Miljönämnden:~ Ett test gjordes i samband med en utställning i· stadshuset 2006. Man fick markera på tätortskar­tan över Södertälje.Södertälje kommun bör: återkommande inhämta~ brukarnas, även barns ochj ungas, synpunkter på hur· gröna bostadsnära områdenbör skötas och utvecklas.Framförda synpunkter skabeaktas i t ex detaljplaneroch skötselrutiner.Stads­· byggnads­· nämnden,tekniskanämnden,miljö­nämnden................................• Södenälje kommun gör en j Stads­: inventering av kommunens . byggnads­, skolgårdar. Syftet är att skapa~ nämnden,en idekatalog för skolgårdarmed mer grönska och ' nämnden•utbildnings­• mindre asfalt så att skolansi utemiljöer kan användas i ett• "grönt lärande" där elevernafår kunskaper i ekologi ochomsorg av naturen.Scadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden:Ej påbörjad.Miljönämnden:Mk ser inte hur detta kan ligga inom deras ansvar., " j Scadsbyggnadsnämnden:,,o. •Anses inte vara aktuellt för Sbk.Utbildningsnämnden:Inventering har gjorts i "Skolgårdsprogrammet" ochingår nu i Skolprogrammet.16 MIUÖ80KSlUT 2007 SÖOERTÄUE KOMMUN


"Odlingsfondslwpets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigtsam den biologiska mångfolden och kulturmiljövärdena bevaras och störks."Lokala mål..............................................· Lokal åtgä rd Ansvarig Svar från ansvarigLokala delmål)ordbruksmarker inomkommunen som är avnationellt. regionalt ellerlokalt intresse för naturvården,kulturmiljövården ellerfriluftslivet bibehålls. Brukningsvärdjordbruksmarktas i anspråk endast om detbehövs for att tillgodose väsentligasamhällsintressen.Hävden bibehålls påsamtliga särskilt värdefullanaturbetesmarker och slåttermarkerinom Södertäljekommun. År 2010 är arealennaturbetes- och slåtternlarkdensamma som år 2000.År 2010 bör minst 20 % avåkerarealen odlas ekologiskteller biodynamiskt.Södertälje kommuns inköpavekologiska/biodynamiskalivsmedel fOrdubblas till år2005 (jämfOrt med 2002) foratt därefter öka ytterligare.Exploatering av särskilt· produktiv jordbruksmark• bör endast ske i undantags­• fall och då foregås avenkonsekvensanalys där olikasamhällsintressen vägs samman.Påverkan på jordbruket,odlingslandskapet ochden biologiska mångfaldensamt viktiga naturvärdeneller kulturmiljövärden böruppmärksammas.Södertälje kommun utredervad kommunen kan görafor att underlätta enomställning till ekologisk/biodynamisk odling samtvilka åtgärder som kanstimulera lantbrukarna atthå Ila betesdjur.Södertälje kommun fortsätteratt handla ekologiskteller biodynamiskt odladelivsmedel.Stadsbyggnadsnämnden,miljönämndenStadsbyggnadsnämnden:Beaktas i samband med detaljplaneläggning ochlokaliseringsprövning av ny bebyggelse på landsbygden.KommunstyrelsenSamtliganämnderoch bolagMiljänämnden:Direkt konsekvensanalys görs inte. Ska det utfOrasbör planhandläggare ansvara for detta.;...; Kommunen har inte utrett vad kommunen kan göra.•. fOr att underlätta omställningen till ekologisk/biodynamiskodling. Däremot kan åtgärden sägas pågåi liten omfattning genom det informationsarbetesom kommunens ekolog genomfor kontinuerligt· gentemot kommunens lantbrukare. Den stora• informationsinsatsen står länsstyrelsen fOr.: Kommunstyrelsen:: Arbetet pågår kontinuerligt. Andelen ekologiska: inköp har under 2007 uppgått till ca 16 % av de· totala inköpen av livsmedel. som är ca 40 mkr.: Kommentar: En sror andel av inköpen av mjölk- och; jilprodukter. ca 75 %, är ekologiska vilket är mycket högt· jämfört med landet som helhet. l övrigt kan nämnas att~ kommunen även köper ekologiska varor när det gäller· frysta hel- och halvfabrikat av kött. kycklingprodukter.; kolonialvaror (ris. pasta) och frystfcirdigmat.: Kommunens målsättning är att ca 50 % av samtliga livs­· medel som köps år 2010 ska vara producerande i enlighet· med normernaför "KRAV" eller i övrigt enligt normer; för ekologiskt odlat. Om denna målsättning ska kunna· uppnås krävs dock särskilda insatser.· Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden:; Ansvarsfrågan oklar.· Miljönämnden:; GenomfOrt fOr kontorets fruktkorg till personalen.; Kulcur- ochfritidsnämnden:• Åtgärden ej påbörjad. Vi hanterar inte livsmedel i· någon sådan omfattning som avses här.Kommentar från Torekiillberget: Museets arbete med lantrasdjuroch växterfrån Södertäljetrakten samt Biologiskamuseet utgör musets opionionsbildode arbete med dennafråga.; Utbildningsnämnden:· Svårigheter att finna eko-produkter hos deleverantörer vi har ramavtal med. Ibland kan ekoprodukterej levereras p.g.a. slut i lager.MIUIiBOKSLUT 2007 SIiOERTÄUE KOMMUN 17


Lokala mäl loka I ätgä rd Svar frän ansvarigi Södertälje kommun har somambition att köpa rättvisemärktaprodukter.Äldreomsorgsnämnden:Vid en rundfrågning bland äldreomsorgskontoretsverksamheter om ekologiska matvaror svararBergviks produktions kök att de handlar ekologisktmellan 10%-13%. De forsöker an handla så mycketsom möjligt av sådana varor men det är en ekonomiskfråga också. Vissa av våra övriga verksamheterhandlar ekologiskt andra inte.Hemtjänsten som handlar mat åt våra brukare svararatt de handlar ekologiskt om brukare önskar det.Andelen ränvisemärkta produkter på marknadenär ännu mycket begränsade. Kommunen köper fornärvarande rättvisemärkt kaffe och te i begränsadomfattning.I samarbete med de lo- Kommun­ Projektet har vilat de senaste tre åren.kala lantbrukarna fortsätter styrelsen,kommunen att driva det kommun­ Kommentar: Projektet syftade till att skolorna i de södra· pedagogiska projektet "Näriodlat". Kommunens skolor dernadeIsnämn­kommundelarna skullefå handla närodiad mat. Denpedagogiska poängen låg i att elevernafrån berördaskolor besökte de gårdar som levererade livsmedel och, engagerar sig i projektetfick träffa lantbrukarna och ta del av odlandet över: och ger därmed barn ochårstidsväxlingarna. Projektet pågick underflera år och, ungdomar möjlighet att seHö/ösko/an och fdrskolan Konvaljen var djupt engagerade.• näringskedjan, "från jord tillAtgärden avstannade på grund av att de personer som var· bord". involverade fick nya arbetsuppgifter. Inga initiativ hartagitsfdr att starta upp projektet igen.Ett arbete pågår fdr att starta upp ett nytt projekt medkoppling till ekologisk mat och ungdomar. Projektet befinnersig ännu på idestadiet.Södertälje kommun arbetar Miljö­ Åtgärden är påbörjad.! aktivt tillsammans med nämnden! lantbrukarnas intresseorga­ Arbetet väntas accelerera efter det att miljökontoret: nisationer for att informera gjort klar markanvändningsplanerna for de olika: och uppmuntra lantbrukare delavrinningsområdena.• till åtgärder for minskad, miljöpåverkan. Exempelj är minskad gödsling och, besprutning.Södertälje kommun ger, , Kommun­ Åtgärden kan sägas pågå i begränsad omfattning.tillsammans med Läns­ styrelsenstyrelsen, kontinuerligMiljökontoret har mycket svårt att hinna medinformation till kommunensdenna åtgärd. Det kan också konstateras att åtgärilantbrukare om möjlighe­den i forsta hand åligger Länsstyrelsen., ten att söka miljöstöd foråtgärder i syfte all be­• vara jordbrukslandskapets, biologiska mångfald ochkulturmiljövärden......................, .Kommunen bevakar hävdenEn ängs- och hagmarksinventering har gjorts.av naturbeten och slåt­•,C/ Analys och rapponskrivning pågår.termarker. Minst vart fjärde, år fciljs inventeringen av de Inventeringarna fciljs upp fortlöpande.: särskilt värdefulla natur­• betes- och slållermarkerna: upp.18 MIUÖSOKSLUT 1007 SOOERTÄUE KOMMUN


• I~ ..."Städer, tätorter och annan bebyggd miljö 51


Lokala mål· Lol


lokala mål· lokal åtgärdSvar från ansvarig• l' :',1.................... " , .: Södertälje kommun utreder· formerna för att med nya: angreppssätt och metoder· inhämta synpunkter från: berörda i samband med: kommunens samhällspla­· nering.· Södertälje kommun: granskar trafIknätsanalysen· ur ett jämställdhets- ochkönsperspektiv i syfte atttrafiknätet ska tillgodosebåde kvinnors och mänsbehov.Tekniskanämnden, . '.• Nya metoder prövas bland annat i projektet Södra: .~ ; stadskärnan. Under 2006 har nya former såsom; öppen VA-planering, öppna samrådsmöten samt; gemensamt besök i planområdet och brukarmed­; verkan prövats.olEj genomförd.: Kontoret tycker att denna punkt är otydlig och: föreslår att den omformuleras.~- { -. '; .., .'Södertälje kommunsbelysningsplan utarbetas, med full medvetenhet om: behovet av trygghet och sä­· kerhet. Både kvinnors, mäns, och barns behov av säkerhet; och trygghet tillgodoses..........................................• Tryggheten i tätorterna kanökas genom en medvetenfysisk planering. Södertäljekommun utarbetarriktlinjer och checklistor förbyggande av trygga miljöer.Att skapa trygga skolvägarprioriteras.· Senast år 2007 har kommu­; nen tagit fram program och· strategier för hur kultur­• historiska och estetiskavärden ska tas till vara ochutvecklas. Arbetet föregåsaven bebyggelseinventeringoch resulterar i ett kulturmiljövårdsprogram.TekniskanämndenStadsbyggnadsnämndenStadsbyggnadsnämndenKultur­; och fritids­•nämndenO. Ej påbörjad.jet! Har ej genomförtS.Förväntas vara klan år 2008.Kommentar: Kulwrmiljöprogrammetsjörsta del är klaroch används nu av Samhällsbyggnadslwnwret somarbetsmaterial. Programmet skall antas av fullmäktigeunder 2008. Programmets innehåll ska kommuniceras tillkommuninvånare under åretjör at! öka medvetenhetenom skyddvärda miljöer.. Fortfarandefattasarbete inom området Bevarandet avden biologiska mångfalden. Torekällbergets museum drivergenom sin djurhållning opinionsarbetejör at! pdvisalantrasernas goda egenskaperför at! hålla landskapetöppet. Museet söker enrusiasmera djurhdlIare i kommunenat! använda dessa raserför at! hålla hagmarker. öppna och säljer gärna ungdjur till kommuninvånare medbetesmark., Senast till år 2010 bör· kommunen ha tagit fram: informationsmaterial om: kulturhistoriskt värde­: fulla objekt som byggnader.· kuJturbärande element och· fornminnen. Syftet är att: göra den lokala historien• lättillgänglig.. KulturochfritidsnämndenFörväntas påbörjas under 2009 och vara klart år2010.. .MJUÖBOK5LUT 2007 SÖOERTÄUE KOMMUN 21


.' i"Sjöar ach vattendrag ska vara ekolagiskt h6JJbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförm6ga,biologisk m6ngfald, kulturmiljövörden samt landskapets ekologiska och vattenhusMJJande funktion ska bevarassamtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas."Lokala målLokala delmålKvarvarande opåverkadeström- och forssträckorförblir oexploaterade.De ekologiskt särskiltkänsliga vattenområdenainom Södertälje kommunsom är i behov av skydd skaomfattas av naturreservat,områden fredade mot fiske,fågelskyddsområden ellerbiotopskyddsområden.För att kunna bedriva enhållbar samhällsplaneringi överensstämmelse medMiljöbalken, tar Södertäljekommun hänsyn till densamlade bebyggelsen inomett avrinningsområde, istället för att se till varjebebyggelseförslag för sig.Södertälje kommun deltar ikommande vattenplaneringdär tillrinningsområdena ärutgångspunkten.: Lokal åtgärd: Södertälje kommun; tillsammans med berörda: kommuner. myndigheter: och eventuella andra: berörda utarbetar senast år: 2009 åtgärdsprogram och: förvaltningsplaner med: avrinningsområdena som· utgångspunkt.• Vid detaljplanering, fördju­· pad översiktsplanering samt• bygglovsprövning inom• ekologiskt särskilt känsliga, avrinningsområden tar• Södertälje kommun hänsyn; till den samlade bebyggel­: sens påverkan.: Detaljplanering inomi s;randskyddade områden· förekommer inte annat: än då det finns särskilda, skäl. Då läggs stor vikt vid: tillgänglighet för allmänhe­: ten, samt påverkan på flora; och fauna eftersom orörda: stränder är livsavgörande• för många växter och djur.; Södertälje kommun utreder• behovet av att mynnings­• vikar och utmynnande: vattendrag skyddas för sina: naturvärden i allmänhet: och som reproduktions- och• uppväxtområden för fisk: och andra organismer.. Ansvarig•MiljönämndenStads­ 0.~byggnads­ .~nämnden,kommundelsnämnderna,miljönämnden....................Stads- :.•byggnadsnämnden,j~g.kommundels-nämnderna,miljönämndenMiljönämnden. Svar från ansvarigUpprättande av markanvändningskartor pågår somförsta steg i vattenplaneringen.Sradsbyggnadsnämnden:Beaktas i samband med detaljplaneläggning ochlokaliseringsprövning av ny bebyggelse.Miljönämnden:Sker kontinuerligt i planarbetet.Vi är med i arbetet med att få till stånd ett vattenvårdsförbundför Trosaån.Sradsbyggnadsnämnden:Bevakas kontinuerligt i översiktsplan- och detaljplanarbete.Miljönämnden:Fortlöpande. Bevakar att kommunen följer gällanderegler inom strandskyddsområden.Inventering gjord september 2006 och en rapporthar skrivits. Ett åtgärdsprogram ska tas fram under2008.22 MIUÖBOKSlUT 2007 SÖDERTÄUE KOMMUN


"Västerhavet och Ostersjön sko ha en 16ngsiktigt MI/bar produktionsförm6ga och den ekologisIw m6ngfalden sIw bevaras./(ust och skärg6rd sIw ha en hög grad av biologisk m6ngfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärde. Näringar,re/(reation och annat nyttjande av hav, kust och skärg6rd sIw bedrivas s6 att en MI/bar utveckling främjas. Särskilt värdeful/aamr6den sIw skyddas mot ingrepp och andra störningar."lo!


00 0 o o 00 o•••• o o o o o o o o o o o•• o o o o •••• o o 0.0 0'0 00~'J ~l~: ::: >';J~!~. ,; .~ J:;'I·~,.rtr'{ r"Vr'Jtmarkernas ekologiska och vattenhush6l1ande funktion i landsIwpet ska bibeh6l1as och värdefulla v6tmarl


• .. /'" I r, I ; r .~ t • ~ '. > .• :.',.- .. ' 'rl ( • r~l \_ ,"Södertälje kommun ska samhäJlsplanera för en effektivare energianvändning inom bebyggelse och transportsektorn."'.1 :.~ l -,' I'· l'" c' 1.'I~..J . •.j(.., Ll .1[_;> 1(."Utsläppen av växthusgaser inom Södertälje kommun ska minska med 60 % mellan 1990 och 2020 enligt Agenda 21 medklimatstrategi för Södertälje kommun."! ,' •. -, ,.;"Södertälje kommun ska minimera sin förbrukning ov fossila bränslen. År 2007 siw inga fastigheter med kommunalaverksamheter värmas med fossila bränslen från enskilda pannor.Utsläppen av koldiaxid från uppvärmning av enskilda fastigheter ska minska jämfört med 2000 års nivd.År 2010 ska fjärrvärmepraduktionen inom kommunen till minst 80 % baseras på förnyelsebara bränslen (enligt IPCCs defav förnyelsebara bränslen).Energianvändningen inom kommunens och de kommunala bolagens lokaler ska minska med minst 2 % per dr och ytenhetfrån det att energiplanen antas dr 2004 fram till dr 2010."AtgärderGenerella åtgärder: Ansvariga nämnder och bolagKommunens bolag, stads- : Kommunens bolag, stadsbyggnadsnämnden.tekniska: byggnadsnämnden, tekniskanämnden samt miljönämn- 'nämnden samt miljönämndenden ska kontinuerligt •arbeta med energistrategiska :åtgärder i sin planering. .: Svar från ansvariga nämnder och bolag? . Miljönämnden:Görs fortlöpande.I olika sammanhang, men inte uttalat eller samlat under enrubrik.Stadsbyggnadsnämnden:Inget svar.Tekniska nämnden:Inget svar.Telge:Inget svar.Kommunens bolag. stads- . Kommunens bolag, stadsbyggnadsnämnden,tekniska • byggnadsnämnden, tekniskanämnden samt miljönämn- : nämnden samt miljönämndenden ska göra energiptanensintentioner kända förkommunens invånare,näringslivet i kommunenoch för andra intressenteroch aktivt arbeta för attimplementera energiplanensåtgärdsförslag.Miljönämnden:Görs fortlöpande.Görs känt främst genom miljöbokslutet.Arbetar för energiplanens åtgärder i stora drag, men har hittillsinte varit uttalat kopplat till energiplanen.Swdsbyggnadsnämnden:Inget svar.Tekniska nämnden:Inget svar.Te/ge:Inget svar.Generella åtgärderFastigheter med kommunalverksamhet ska värmas medfjärrvärme eller förnybaraenergikällor i enskilda sys'tern senast år 2007.f:L ~ . i' .'~'Telge Energi nät samt: KarlavagnenTelge När:TN (Energitjänster) har i uppdrag av TB och TF att konvertera: några fastigheter utanför nätet till pelletseldning.: Te/ge Fastigheter:: Enstaka objekt återstår. För närvarande diskuteras att TN kan, åta sig uppvärmningsansvaret för Yallaskolan som idag heltvärms med el.26 MIUtlSOKSLUT 2007 SÖDERTÄUE KOMMUN


Atgärder Ansvariga nämnder och bolag i Svar från ansvariga nämnder och bolag., , .Kommunen arbetar aktivt Miljönämnden Görs fonlöpande.fOr att informera kom­muninvånarna om bestäm­På webbplatsen och genom seminarium eller andra återkom­melserna i hälsoskyddsfo­mande aktiviteter.reskriftema om vedeldning.samt ger information omhur man kan "elda rätt".Ansvaret for detta ligger påmiljönämnden.Kommunen ska verka for att : Kommundelsnämnderna,· Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden:större bebyggelsegrupper • tekniska nämnden och stads­ ! Kontoret arbetar aktivt med frågan vid planläggning ochutanfor fjärrvärmenätet vid · byggnadsnämnden , genomforande av planer där staden är markägare.nybyggnation ska forberedasfor en kollektivanslutningtill när- eller fjärrvärme.Kommunen ska vid nybygg­ ! Stadsbyggnadsnämnden, 'O' Miljönämnden:nation eller större ombygg­ , kommundelsnämnderna och Kan ej slurfciras.nation, i planforeskrifter · miljönämndenreglera att installation av! Enligt uppgift från planhandläggare tillåter inte PBL den typendirektverkande el eller pan­, av planforeskrifter.nor for en bart oljeeldningeller andra fossila bränslen, SUldsbyggnadsnämnden:inte tillåts.• Rekommendation ges alltid i planerna, men PBL ger inget stöd! for ett forbud.Kommunen ska genom Stadsbyggnadsnämnden och ... Miljönämnden:rådgivning och information miljönämnden ., Kan ej slutfciras.verka fo, ar" direktverkandeelvärme eller pannor forMk har inte möjlighet att ge sådan rådgivning.enban oljeeldning ellerI forsta hand ett uppdrag for energirådgivaren.andra fossila bränslen inteinstalleras vid nybyggnationStadsbyggnadsnämnden:eller vid större ombyggnaderRådgivning och information kommer att lämnas vidutanfor detaljplanelagrbyggsamråden.område.. , .Uppvärmning i centralortenKommunen skall vid Tekniska nämnden, kommun­ Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden:utarbetande av detaljplan, delsnämnderna och stadsbygg­ SBN har i de exploateringsöverenskommelser som tecknatsexploateringsavtal och dylikt nadsnämnden under 2005. och där det finns möjlighet att ansluta sig tillnormalt kräva uppvärmningfJärrvärmenätet. forbundit byggherren att komma överens medmed fjärrvärme.lämplig värmeleverantör om uppvärmning med fjärrvärme ellerannan energieffektiv uppvärmningsform.Nyproduktion av småhus Tekniska nämnden, kommun­ Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden:ska alltid planeras for delsnämnderna och stadsbygg­ Sbk arbetar aktivt for att nya småhus skall kunna anslutas tillmöjligheten att infora fJärr­ nadsnämnden fJärrvärme. Det är dock Telge Nar som ansvarar for att byggavärme eller annat kollektivtut nätet så att anslutning är möjlig. I vissa fall har kontoret såltuppvärmningssystem.· tomterna med fjärrvärmeanslutningsavgift inkluderat. Ett annatproblem är dock att vi ej styr över vilken husleverantör enköpare av småhustomt väljer, och många småhusleverantörersäljer enban hus där värmepump ingår.Kommunen ska genom , Kommunstyrelsen .< ! Resultat: År 2007 uppgick andelen biobränslen till ca 70%.ägardirektiv verka for att'·9' Söderenergi har en uttalad målsättning att minska andelenSöderenergi arbetar aktivt· fossila bränslen i sin bränslemix. Efter utbyggnaden till kraftföratt minska andelen· värme kommer andelen fossila bränslen att minska ytterligare.fossila bränslen i syfte attfJärrvärmeproduktioneninom kommunen år 2010 tillminst 80 % ska baseras påfornyelsebara bränslen.MIUÖBOKSlUT 2007 SÖOERTÄUE KOMMUN 27


ÄtgärderUppvärmning i övriga tätorter• Ansvariga nämnder och bolag..... . ........,Kommunen ska vid ' Järna kommundelsnämnd,utarbetande av detaljplan, • tekniska nämnden och •. ~exploateringsavtal och dylikt • stadsbyggnadsnämndennormalt kräva uppvärmningmed fjärrvärme i Järna.Fjärrvärmeproduktioneni Järna ska senast år 2007till minst 80 % baseras påförnybara energikällor.Telge Energi nät och: SöderenergiNyproduktion av småhus i · Järna kommundelsnämnd ochJärna ska alltid planeras för • stadsbyggnadsnämndenmöjligheten att införa fjärrvärmeeller annan gemensamuppvärmningsform................................, .Kommunen ska vid • Tekniska nämndenutarbetande av detaljplan, • kommundelsnämnderna ochexploateringsavtal och • stadsbyggnadsnämndendylikt förorda uppvärmningmed förnybara bränslen isamtliga tätoner.Vid etablering av fjärrvärmesystemi övriga tätorterska fjärrvärmeproduktionentill minst 80 % baseras påförnybara energikällor.Det ska även vara möjligtför andra aktörer att drivanärvärmeanläggningar.Enskild uppvärmningKommunen ska genominformation och rådgivningverka för att enskilduppvärmning av byggnaderska baseras på förnybaraenergikällor., Telge Energi nät och• Söderenergi.............,Miljönämnden, stadsbyggnadsnämndenoch Telge EnergiFörsäljning.• Svar frän ansvariga nämnder och bolag, .Sradsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden:För Järna gäller samma regler för planläggning, exploateringsöverenskommelseroch försäljning av småhus som angetts förövriga Södertälje enligt ovan.Telge Nät:Vi kommer att ligga på 82-84 % förnyelsebara bränslen i Järna., ..Stadsbyggnadsnämnden:För Tärna gäller samma regler för planläggning, exploateringsöverenskommelseroch försäljning av småhus som angetts förövriga Södertälje enligt ovan., .Sradsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden:För Järna gäller samma regler för planläggning, exploateringsöverenskommelseroch försäljning av småhus som angetts förövriga Södertälje enligt ovan.? Inget svar.,.- :.. Miljönämnden:~'. Görs fonlöpande.• Ex på aktiviteter är LIP-projekt om pannor och infonnations­~ möte om pelletseldning. Energirådgivningen borde även få en• roll i detta.i Stadsbyggnadsnämnden:. Information och rådgivning kommer att ges vid byggsamrådet., Telge Energi:Inom Telgekoncernen ligger frågan närmast Energirådgivningensom aktivt lämnar sådana råd vid förfrågningar samt olikaaktiviteter varje år.Telge Energi Försäljningfår i uppdrag att utredamöjligheterna att erbjudabiobaserade bränslen utanförde områden som täcks avfjärrvärmenätet.Produktion och tillförsel av kylaKommunen ska verka föratt fjärrkylnätet i centralortenbyggs ut att omfattaalla större konsumenter avkomfonkyla.. Telge Energi Försäljning' Telge Energi nät? Inget svar., Kapaciteten på nuvarande system är fullt utnyttjad.28 MIUÖBOKSlUT 100T SÖDERTÄLJE KOMMUN


Åtgärder Ansvariga nämnder och bolag Svar från ansvariga nämnder och bolagKommunen ska verka för • Telge Energi nät Vi kommer att studera vilka förutsättningar som finns för absoattkylanläggningar utantionsvärmepumpar som drivs med fjärrvärme. Om det faller välnegativ miljöpåverkan förut finns en kylmarknad i hela vån fjärrvärmenät. Vi studerarproduktion av komfonkyladetta i samarbete med SFAB.ska etableras inom övrigatätoner.Alternativ som utnyttjar . Telge Energi nät Ja, då så blir aktuellt.frikyla ska prioriteras videtablering av nya anläggningarför produktion avkomfonkyla.Produktion och tillförsel avelKommunen ska reservera · Kommunstyrelsen Åtgärden är genomförd. Första spadtaget till kraftvärmeverketerforderligt utrymme för ett togs i maj 2007.framtida kraftvärmeverkvid Jgelsta och verkar föratt Jgelsta omvandlas till ettbiobränslebaserat kraftvär­meverk.Samtliga kommunala · Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsen och Te/ge:verksamheter ska åläggas · Telge koncernstyrelse Kommunen köper nu endast el från vind- och vattenkraft (viaatt köpa el från förnybaraTelge Energi).energikällor utöver de kravsom elceniflkatssystemetinnebär.. .Exponering av elektriska falt ' Telge Energi nät ochTe/ge Nät:ska beaktas vid utbyggnad • miljönämnden Detta görs alltid både i planremisser och varje projekt.aveltillförselsystem.Mi/jönäm nden:Görs fonlöpande.Avser främst större kraftledningar etc.i ~, ••. r ; 0••. .Generella åtgärder.................................., . . " .Samhällsbyggnadskomoret Stadsbyggnadsnämnden Je! Har ej genomförts.ska senast den l juni 2005utveckla riktlinjer som syftartill att hushållning medenergi beaktas i översiktsplaneringen,vid upprättandeav detaljplaner och ibygglovprövning.Kommunen ska vid Stadsbyggnadsnämnden, , Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden:utformning av detaljplan, : kommundelsnämnderna och • Kommunen arbetar aktivt för att verka för god energihushållexploateringsavtaloch dylikt, tekniska nämnden· ning. Bättre samordning mellan detaljplaneläggning och Telgealltid verka för god energi-• Näts aktiviteter för att ansluta ny bebyggelse behövs dock, likhushållning.· som ett ökat samarbete med småhusproducemer om metoder· för uppvärmning.MIUÖBOKSLUT 2007 SÖOERTÄUE KOMMUN 29


AtgärderAnsvariga nämnder och bolagI samband med planering • Stadsbyggnadsnämnden ochför byggande, såväl vad det · miljönämndengäller översikts- som detaljplanering,ska kommunen iett tidigt skede formulera deenergi- och miljökrav somska gälla. Samhällsbyggnadskontoretska verka föratt energianvändningen inya byggnader är högst90 kWh/m2 och år.Kommunal energirådgivningKommunen ska utveckla denkommunala energirådgivningeni enlighet med TelgeEnergis verksamhetsplan..•.....................Kommunstyrelsen ellerstadsbyggnadsnämnden?(anges inte i planen)...... .Energirådgivningens orga­ • Kommunstyrelsennisatoriska tillhörighet börutredas.Energieffektivisering i kommunens egen verksamhetKommunens förvaltningar Samtliga nämnder och bolag.och kommunala bolag ska Kommunstyrelsen och Telgesenast 2005 upprätta strategi koncernstyrelse har emellertidför energieffektivisering för • ett övergripande ansvar.respektive verksamhet.: Svar från ansvariga nämnder och bolagA. Miljönämnden:_: Kan ej slutföras.! MiIjönämnden har inte ett sådant ansvar. Ansvaret ligger på• Sbk.• Mk bistår med kompetens och framför synpunkter.· Stadsbyggnadsnämnden:! Inget svar.Kommunstyrelsen:Arbetet pågår och en verksamhetsplan mellan Telge, Södertäljekommun och Nykvams kommun håller på att utarbetas.Aktiviteter för 2007 var bland annat möten, seminarier ochriktad rådgivning.Stadsbyggnadsnämnden:Ansvarsfrågan ej utredd.Inom den lokala styrgruppen för energirådgivning har denorganisatoriska tillhörigheten diskuterats, men någon grundligutredning har inte genomförts. Behovet av detta är i dagslägetmåttligt.Kommunstyrelsen:Arbetet pågår.Kommentar: Sammantaget så står de av kommunen ägda lokalernaförmindre än l % av den yra som Te/ge Fastigheter ansvararför. De lokalersom finns kvar i kommunens ägo energiejfektiviseras kontinuerligt bl.a.genom byte avjläkraggregat samt isolering med modernarejdnsterpartieretc.Te/ge Fastigheter och Telgebostäder har huvudansvaret för kommunensfastighetsinnehav. Telgebostäder har påbörjat siu arbete vad gällerenergideklararioner och de myndighetskrav som kommer au liggatill grundför detta. Energiejfektiviseringen går hand i hand med defastställda underhållsplaner som är lagdaför kommande år. ÄvenTe/ge Fastigheter har gjort en analys och prioriteratfastigheterna efterangelägenhetsgrad.Kultur oChfritidsnämnden:Åtgärden ej påbörjad.Vi hyr alla våra lokaler. Våra idrottsanläggningar har vi övertagitansvaret för från Sbk. Detta gäller dock först från och medår 2007 och därf6r har arbetet med energiplanen inte kommitigång ännu. (Samma svar på alla punkter.)Miljönämnden:Påbörjat diskussion och enklare åtgärder.Avvaktar flytten till nya stadshuset innan strategi upprättas.Scadsbyggnadsnämnden:Pågår.Tekniska nämnden:. Pågår., Utbildningsnämnden:• Inget svar.Äldreomsorgsnämnden:Gett en kommentar som svar på alla punkter. Se nämndenskommentar nedanför tabellen.30 MIUÖBOKSlUT 2007 SÖDERTÄUE KOMMUN


Åtgärder . Ansvariga nämnder och bolag Svar från ansvariga nämnder och bolagTe/ge:Alla bolagen arbetar med frågan. Utredningar avseende omsätt­ningen är gjord, genomföranden har skett i blandad omfattning.Sedan 2006 sätter alla bolagen mål för ett års reduktion av C02.Från och med 2007 sätts även ett mål tom 2012. Allt talar för attkoncernen når minst 2% per år, dvs att koncernens reduktionblir minst 25% til\ 2020.Te/ge bostäder:Energieffektiviseringen går "sida vid sida" med de fastställdaunderhållsplaner som är lagda för kommande år. Telgebostäderhar påbörjat sitt arbete vad gäller energideklarationer och demyndighetskrav som kommer ligga till grund for detta.C02- målet, 2% förbättring per år, har ej uppnåtts varför ytterligareansträngning måste ske under 2008.Te/ge Fastigheter:Analys är genomford och fastigheterna prioriterade i angelägenhetsgrad.Bolagets effektiviseringsmål är i genomsnitt 2% per år.Bolaget har anställt en kvalificerad resurs med enda uppdrag attdriva bolagets effektiviseringsarbete. I budget 2007 avsattes sär­skilda medel inom varje förvaltningsområde för effektiviseringar.Te/ge Rent:Telge Rent har etablerat ett centralt tvätteri för moppar ochtextilier for att minska den totala energi- och vattenförbruk­ningen. Energiåtgången kommer att följas upp.Telge Atervinning:En utredning som har gjorts visar att ett gasdrivet Tveta skullebli mycket miljöeffektivare. Vi har sett över elanvändningenoch funnit an störst effektivisering erhölls genom att styramotorvärmarna., En gaspanna har installerats, resulterande elminskning mäts.Alla kommunala verksamheteroch förvaltareska genomföra analys avenergianvändningen församtliga fastigheter ochverksamheter.• Samtliga nämnder och bolagSödertälje Hamn:Hamnen och andra kunder inom Hamnen har anslutits tillfjärrvärmenätet. Personalen som kör stora containertruckar hargenomgått utbildning och uppföljning i EcoDriving. Programanskaffat för kontinuerlig uppföljning av varje maskins diesel­förbrukning.Kommunstyrelsen:Inget svar.Kultur ochfritidsnämnden:. Åtgärden ej påbörjad., Vi hyr alla våra lokaler. Våra idrottsanläggningar har vi överta­: git ansvaret för från Sbk. Detta gäller dock först från och medi år 2007 och därför har arbetet med energiplanen inte kommit: igång ännu. (Samma svar på alla punkter.)• Torekällberget har inga pannor för fossila bränslen. Museeti ska tillsammans med Telge fastigheter gå igenom beståndet av: museihus för att se hur man kan minska energiförbrukningen.: Miljönämnden:! Påbörjat analys. Svårt att mäta i denna fastighet. Avvaktar flyt­! ten till nya stadshuset.: Scadsbyggnadsnämnden •. Pågår.MIUÖBOKSlUT 2007 SÖOERTÄUE KOMMUN 31


ÅtgärderAnsvariga nämnder och bolag . Svar från ansvariga nämnder och bolag........................ , ..Tekniska nämnden:Pågår.Kommunen ska ställa kvantitativamål för energieffektiviseringinom kommunensverksamheter.Kommunen ska årligensammanställa uppgifterom energianvändning ochresultat av energieffektiviseringsåtgärderi kommunensverksamhet inklusive kommunalabolag.• KommunstyrelsenUtbildningsnämnden:Fastighetsägaren "äger" frågan.Äldreomsorgsnämnden:Geer en kommentar som svar på alla punkter. Se nämndenskommentar nedanför tabellen.Te/ge Fastigheter:Analys är genomförd och fastigheterna prioriterade i angelägenhetsgrad.Bolagets effektiviseringsmål är i genomsnitt 2%per år.Bolaget har anställt en kvalificerad resurs med enda uppdragatt driva bolagets effektiviseringsarbete. I budget 2007 avsattessärskilda medel inom varje förvaltningsområde får effektiviseringar..., , .Åtgärden genomförd.Målen finns med i Mål & Budget.i Samtliga nämnder och bolag. Kommunstyrelsen:, Miljönämnden får ett ansvar Inget svar.: att presentera resultatet i• miljöbokslutet.Kultur och fritidsnämnden:Åtgärden ej påbörjad.Vi hyr alla våra lokaler. Vara idrottSanläggningar har vi övertagitansvaret för från Sbk. Detta gäller dock först från och medår 2007 och därför har arbetet med energiplanen inte kommitigång ännu. (Samma svar på alla punkter.)Mi/jönämnden:Har följt upp elfårbrukningen under 2006 och 2007. Övrigenergifårbrukning i huset kan inte mätas separat för Mk.Stadsbyggnadsnämnden:Ansvarsfråga oklar.Tekniska nämnden:Ansvarsfråga oklar.Utbildningsnämnden:En fråga för fastighetsförvaltaren.Kommunen fortsätterinventeringen av energiförbrukningeni kommunensfastighetsbestånd. Fastighetermed hög energiförbrukningska prioriteras förrenovering och energieffekrivisering.; Ä/dreomsorgsnämnden:. Gett en kommentar som svar på alla punkter. Se nämndenskommentar nedanför tabellen........., ..· Karlavagnen och Te/ge Bostäd er:• Telge BostäderEtt samarbete pågår mellan Telgebostäder och Telge Energi därvi ser ut de mest olönsamma fastigheter vad gäller energiförbrukning.Utbyggnadstakten är ca 15 st fastigheter per år.Telge Fastigheter:Analys är genomförd och fastigheterna prioriterade i angelägenhetsgrad.Bolagets effektiviseringsmål, i genomsnitt 2% per år.Bolaget har anställt en kvalificerad resurs med enda uppdragatt driva bolagets effektiviseringsarbete. I budget 2007 avsattessärskilda medel inom varje förvaltningsområde för effektiviseringar.32 MIUÖSOKSlUT 2007 SÖOERTÄUE KOMMUN


AtgärderKommunen ska göra entids- och genomförandeplan isyfle an inga fasligheler medkommunala verksamhelerår 2007 ska värmas medfossila bränslen från enskildapannor.Kommunen ska i sina direklivlillse au de kommunalabolagen inventerar energiförbrukningeni sina fastighelsbestånd.FaSligheter medstor energiförbrukning skaprioriteras för renovering ochenergieffektivisering.Ansvariga nämnder och bolagKarlavagnenKommunslyrelsenSvar från ansvariga nämnder och bolagTelge Fastigheter:Klan vid årsskiftet 06/07.Arbetet pågår.Kommentar: l direkriven till Te/ge Fasrigheter anges att bolaget skaarbeta aktivt med energiejfektiviseringsåtgärder. Bolaget har energieffektiviseringsom långsiktigt miljömål. För att accelerera arbetet har enpersonell resurs anställts och investeringsmedel har avsattsfor att nåmålet. HärriII har samarbetet med Telge Näts energitjänst ökats. Trotsdetta är det ännu osäkert om man under 2007nått de 3 % som ansattesinför året.Kommunen ska i direktiventill Telge Energi Försäljningoch Telge Bostäder ange aneltaxor och mätningar i SÖdenäljekommun utformas såau energihushållningen ökar.Kommunen ska verka för anmöjlighelen lill individuellmätning av varmvattenförbrukningenbeaktas.KoncernstyreIsenStadsbyggnadsnämnden ochmiljönämndenKommunen och kommunensbolag ska tillämpa: Samtliga nämnder och bolaglivscykelkostnad som urvals- ;kriterium vid upphandlingar .som omfauas av lagen omoffentlig upphandling.Bolagens priskonstruktioner är, enligt vår bedömning, så rörligasom de kan vara utan att bolagens ekonomi utsätts för alltförstora risker. Till exempel så fdrlorar TN denna november mil­jonbelopp på au hela fjärrvärmepriset är rörligt. Värmernätningi lägenheter är än så länge inte motiverat av effektiviseringsskäl.Miljönämnden:Kan ej slutföras.Mk ser inga möjligheter/vägar au utföra uppdraget.Stadsbyggnadsnämnden:Dena är "huvudspåret" och frångås endast på enstaka upplåtelser.Kommunstyrelsen:Inget svar.Kultur ochfritidsnämnden:Åtgärden ej påbörjad.Vi hyr alla våra lokaler. Våra idrousanläggningar har vi överta­git ansvaret fdr från Sbk. Deua gäller dock först från och medår 2007 och därför har arbetet med energiplanen inte kommitigång ännu. (Samma svar på alla punkter.)Miljönämnden:KF har antagit en policy och ett internetbaserat verktyg som nuåterstår att infdras.Stadsbyggnadsnämnden:Kommunen och Telge gör gemensamma upphandlingar och hargemensamma ramavtal.Tekniska nämnden:Kommunen och Telge gör gemensamma upphandlingar och har, gemensamma ramavtal.Utbildningsnämnden:Upphandlingsenheten sköter all upphandling: Äldreomsorgsnämnden:; Gett en kommentar som svar på alla punkter. Se nämndens; kommentar nedanf6r tabellen.• Te/ge:; När beställaren i koncernen ställer krav på produkt eller tjänst, ligger ett tankesätt om produktens eller tjänstens totala kostnad· bakom. Inköpsstabens funktion innebär också au beställaren• blir påmind om tankesättet. Med an "tillämpa livscykelkostnad"· avser vi au beställaren inser att till exempel en pumps total­, kostnad består av ca 15% i inköp och 85% är driftkostnader.MIUÖBOKSLUT 2007 5ÖOER7ÄUE KOMMUN 33


Åtgärder ! Ansvariga nämnder och bolag . Svar från ansvariga nämnder och bolagNyckeltal för värme- och • Samtliga nämnder och bolag Kommunsryrelsen:elförbrukning i kommu-Inget svar.nala verksamheter ochfastigheter ska inte överstigaKulwr- och fritidsnämnden:riksgenomsnittet eller annatÅtgärden ej påbörjad.relevant nyckeltal senast vidutgången av 2005. Ambi-Vi hyr alla våra lokaler. Våra idrottsanläggningar har vi övertationsnivånska därefter höjas'git ansvaret för från Sbk. Detta gäller dock först från och med iytterligare.år och därför har arbetet med energiplanen inte kommit igångännu. (Samma svar på alla punkter.)Miljönämnden:Vänneförbrukning kan inte mätas enskilt för den kommunalaverksamheter i vån hus. Avvaktar flytten till nya stadshuset.: Stadsbyggnadsnämnden:: SBK inväntar uppgifter/förslag från Telge Fastigheter ochTelgebostäder.Tekniska nämnden:SBK inväntar uppgifter/förslag från Telge Fastigheter ochTelgebostäder.Utbildningsnämnden:Se ovan - en fråga för fastighetsförvaltaren.Ä/dreomsorgsnämnden:Gett en kommentar som svar på alla punkter. Se nämncl.enskommentar nedanför tabellen.Te/ge:Telgebostäder och Telge Fastigheter arbetar med energieffektivisering.TB använder SABO-material för jämförelser, motsvarandegenerella underlag finns för olika typ av bebyggelse viaRETAB, ett bolag som samlar in energistatistik. Bedömningenär att TB ligger relativt bra till medan motsatsen gäller för detfastighetsbestånd TF övenagit från kommunen.Vid översyn av kommunens Tekniska nämnden och !,a Mi/jönämnden:taxor ska energieffektivitet miljö nämnden • Kan ej slutföras.och minskad förbrukr.ingpremieras.j Bedöms inte möjligt att energiförbrukning ingår i taxan för MNs: verksamhet.. Tekniska nämnden:: Kan ej besvaras av Sbk, då TN ej har taxor.Kommentar frän Miljönämnden:Många av åtgärderna kan inte slutföras inom MNs ansvar, pågrund av att de ligger utanför vår verksamhet.Implementerat: Främst energisparande i den egna verksamheten.Kommentar frän Kultur- och fritidsnämnden:VI behöver mer kunskap hur vi ska gå till väga.Kommentar frän Utbildningsnämnden:Utbildningskontoret sparar energi genommiljöbilar och cykelp001och effektivisering av arbetsplatser med god ventilation.I


MiljökontoreUMiljö- och hälsoutsl

More magazines by this user
Similar magazines