finlands bollförbund verksamhetsplan 2012 sammandrag

palloliitto.fi

finlands bollförbund verksamhetsplan 2012 sammandrag

1 Inledning och Strategikarta2 Fotbollens Mission, Grundvärden och Vision 20203 Strategiska målsättningar 2012–20134 De huvudsakliga resultatområdenasverksamhetsplaner 2012–20132 | verksamhetsplan 2012 - sammandrag


InledningDetta dokument utgör den andra delen av strategin för den innevarande fyraårsperioden2010 2013 och innefattar Finlands Bollförbunds strategiska huvudmålsättningar föråren 2012 – 2013 samt ett sammandrag av verksamhetsplanen för år 2012 gällande dehuvudsakliga resultatområdena. Förbundsfullmäktigeversionen från hösten 2011 angernoggrannare de huvudsakliga verksamhetsområdenas målsättningar och centrala åtgärderför att uppnå dessa.Som grund och referensram har följande strategikarta använts:StrategikartaVISION 2020VERKSAMHETSMILJÖKontinuerliguppföljningDialog medintressegrupperStrategi(er)PositioneringOperativ verksamhet och ekonomiResultatkort, mätareRapporterMission, värden etiska principerKLIENTSKAPSpelareUtövareFuntionärerPublikFöretagOffentliga sektornOrganisationerStrategikartan baserar sig på fem grundpelare:99Fotbollens Mission, grundvärden och de etiska principerna99Vision 202099Strategiska målsättningar99Den på strategin baserade operativa verksamheten och ekonomin99Uppföljningen av verksamhetsresultaten via resultatkortena. De strategiska målsättningarna styr uppställandet av förbundetsmålsättningar, verksamhet och budgetering. Sålunda strävar mantill att styra det praktiska förverkligandet via resultatkorten så brasom möjligt i samma riktning.segrar varje dag | 3


Bollförbundets organisation 18.11.2011Bollförbundets organisationFörbundsmöteFörbundsfullmäktigeFörbundsstyrelseDisciplins- ochBesvärsutskottPresidiumUtskott ochsektionerVerkställande direktörA-landslagetshuvudtränare(utses av FS)KansliKansliets verksamhetVerkställande direktör (KJL)Ledningens assistent (AT)Förvaltning ochstödfunktioner (KJL)Utvecklingschef (KE)ToppfotbollToppfotbollschef (PJ)GrassrootsFöreningsverksamhetsChefMarknadsföring och försäljning(IV)Kommunikation (ST)Ekonomiförvaltning (MJ)Lag- och regelärenden (PLi)Föreningslicenser (SM)Yttre förhållanden (TA)Personalärenden (TH, oto)Styrsystem för verksamheten ochIT(KE, JL)Herrarnas och pojkarnaslandslag(MP, ML)Damernas och flickornaslandslag (AJ)Managers (LW)Tävlingsverksamhet (PLu)Evenemang (KM)Skiljedomarna (JH, KE)Tränarskolning (KU)Futsal (JF)Ungdomsverksamhet (MV)Hobbyfotboll (LK-L)Föreningsutveckling (HA)Distriktssamarbetet (TH)segrar varje dag | 5


Strategiska valDe strategiska valen på förbundsnivån 2012-2013:1 Lederskap och God Förvaltningssed2 Toppfotboll 3 Förenings-Målsättningsbild:verksamhetSegrar Varje Dag4 Behärskande av klientskap5 Utvecklande av kunnandet8 | verksamhetsplan 2012 - sammandrag


De strategiska valen på förbundsnivån 2012–13Strategiska val 2012-13Fem val:- Spelarutveckling- Föreningsutveckling- God förvaltningssed- Behärskande avklientskap- Utvecklande avkunnandetHuvudmålsättningar:• Praktiskt förverkligande avindividcentrerad spelarutvecklingsmodellsom stöder talanger- Stärkandet av föreningarnas livskraft- Genomskinligt beslutsfattande ochrykteshanteringinta• Kommersiella funktionerna ochförvaltningsmodellen möjliggör denfunktionella utvecklingen (utanskattemässiga risker)Föreningens och individens utveckling i fokusDen mest centrala tyngdpunkten och det strategiska valet under verksamhetsplaneperioden2012-2013 är de åtgärder gällande spelar- och föreningsutvecklingen, somgenomsyrar toppfotbollens och föreningsfunktionernas resultatområden. Spelar- ochföreningsutvecklingen ligger de närmaste åren i fokus. Under strategiperiodens tvåförsta år visade det sig nämligen att förbundets organisationsstruktur, med en uppdelningtoppfotbollens organisation och föreningsfunktionen i separata enheter, fjärmadefunktionerna från varandra. Det i sin tur försvårade uppnåendet av de gemensammamålsättningarna. För att uppnå målsättningarna har förbundets organisation anpassatsoch synkroniserats sålunda, att huvudmålsättningarna styr såväl toppfotbollens somföreningsfunktionens verksamhet och förenar dem. I fortsättningen jobbar huvudfunktionernai kors för att stöda spelar- och föreningsutvecklingen. I det vardagliga arbetetmärks detta genom att spelarutvecklingsröret täcker samtliga åldersklasser, allt frånde yngsta juniorerna till A-landslaget, samtidigt som spelarutvecklingsåtgärderna ävenstöder föreningsverksamheten.segrar varje dag | 9


Förverkligandet av den individcentrerade spelarutvecklingsmodellen har startats utgåendefrån den grenprocess som färdigställdes år 2010. Nyckelrollen i denna modell innehasav utvecklandet av träningsorganisationen både när det gäller region-, förenings- ochlandslagsträningen. Som en synlig åtgärd påbörjar fyra regiontränare sin verksamhet iBollförbundet, och deras uppgift är att kombinera träningsverksamheten på olika nivåersamt att utöka samarbetet mellan träningsgraderna för att befrämja spelarutvecklingen.Samtidigt förstärks uppbyggande av den gemensam träningslinje och det dagliga arbeteti samma riktning.Den individcentrerade spelarutvecklingsmodellen förstärks även i Sami Hyypiä Akademin,där man tillsammans med pilotföreningarna har påbörjat individernas uppföljningsochutvecklingsarbete. Samtidigt skapas samarbetsmodeller för att förena det dagligaarbetet mellan föreningarna, regionerna och landslagen. Elitgruppverksamheten påbörjasäven på landslagsnivån. Förändringarna i seriesystemen såväl gällande vuxna ochungdomarna har förverkligats enbart för att målsättningarna för spelar- och föreningsutvecklingenskall uppnås.Stärkandet av föreningarnas livskraft betjänar även den individcentrerade spelarutvecklingen.Under verksamhetsplaneperioden 2012-213 utarbetas tillsammans med föreningarnaett kvalitetssystem för föreningsverksamheten som ett stöd för själva verksamheten.Verksamhetens centrala målsättning, utökandet av föreningarnas medlemsantal,stöds genom uppbyggandet av regionala samarbetsmodeller och genom stöd av föreningssamarbetet.Ett mångsidigt utvecklande av de förhållanden som förstärker föreningarnas livskraft,stöder såväl spelar- och föreningsutvecklingen.10 | verksamhetsplan 2012 - sammandrag


Grassroots-verksamhetens fem val ochverksamhetsplan 2012–13Den nya strategins betydelse för junioridrottens och träningens kärnstruktur konkretiserasför första gången, då unga, blivande fotbollsspelare styrs eller rekryteras till grenen.Föreningsverksamheten på gräsrotsnivån utgör den finska fotbollens andliga hem,som på många olika sätt blir utgör en fortsättning till den uppfostran som idkas hemma.Därför bör grassrootsverksamheten vara målinriktad sett från både mental, social ochidrottslig synvinkel. Verksamhetens målinriktning koncenetreras dock, sett från Vision2020:s synvinkel, mer på det kvalitativa utförandet, ökningen av antalet aktiva ochutvecklandet av den mentala förmågan, än målsättningarna att vinna stora tävlingar.Detta innebär dock inte att den individcentrerade spelarutvecklingen skulle stå i andrahand inom verksamheten. Talanger stöds och utvecklas utan att glömma de för vår grenviktiga sociala värdena.segrar varje dag | 11


Strategiska huvudmålsättningarUngdomsverksamhetUngdomsverksamhetens målsättning är att öka 6-9-åriga utövares och aktivas antalsamt åstadkomma en lägre tröskel för börjandet när det gäller flickor. Den centrala åtgärdenför att uppnå denna målsättning är att förverkliga juniorfotbollens riksomfattandeföreningsutvecklingsprocess. Även samarbetet med skolor och daghem, och föreningarnasroll i detta, spelar en central roll för att uppnå detta mål. Skol- och daghemsverksamhetennår årligen drygt 50 000 barn, och 100 föreningar utför ett planenligt samarbetemed skolor och daghem. För att stöda samarbetet får föreningarna hjälp genom att enplan utarbetas som stöd för skol- och daghemssam-arbetet, samt genom att utreda nulägetgällande skolornas tävlingsverksamhet. Barnens och ungdomarnas positiva klimatstöds även i fortsättningen med Gröna kortet och Allt på spel-verksamheten.12 | verksamhetsplan 2012 - sammandrag


Under verksamhetsperioden uppbyggs en träningslinje från sjuåringar till 21-åringar tillsammansmed toppfotbollsenheten. Spelarskolningens nya, grenprocessenliga innehållförs till föreningarna, samtidigt som utvecklandet av tränarnas kunnande utvecklas genomtutorverksamheten. Utvecklandet av individträningen och uppföljningen av utvecklingenmed Sami Hyypiä Akademins läror utgör en viktig del av verksamhetsplanen.MotionsfotbollMålsättningen är att förenhetliga och göra motionsfotbollens och futsalens småspelsproduktermångsidigare på förenings- och distriktsnivån i samarbete med olika aktiva så,att småspelsserierna förverkligas inom samtliga distrikt. Samtidigt uppbyggs motionfotbollensmarknadsföringssamarbete med de intressegrupper som arrangerar verksamheten,så att olika regionala småspels- och bolagsevenemang sammansvetsas till en del avden regionala och riksomfattande händelsekedjan.I form för livet –verksamheten kommer att värderas och förnyas, samtidigt som verksamhetenkommer att få ett stödnät som täcker allt från motionsverksamhetens kvartersligortill seniorserierna. Utdelning av fina modeller för motionsfotbollsverksamheteni olika seminarier och på olika mötestillfällen, är ett viktigt medel för att dela utinformation och stöd gällande verksamhetens utvecklande. Ett registrerings-system förmotionsspelarna utarbetas och kommer att tas i bruk. Registreringen utgör ett viktigtredskap för mätningen av drop out-fenomenet och för effektiverandet av åtgärder för attminska på det. Även ibruktagandet av motionslagsregisteringen enligt verksamhetsplanenbetjänar denna målsättning.Motionsfotbollens tillväxt och positiva utveckling kommer att stödas även via informationsverksamheti samband med förnyandet av Bollförbundets nätsystem, där den elektroniskaevenemangskalendern spelar en betydande roll.FöreningsutvecklingDefinieringen av en kvalitativ föreningsverksamhet och byggandet av ett kvalitetssystemkräver ett startande av kvalitetssystemprojektet och förverkliga den föreningsrundasom stöder detta projekt. Under föreningsrundan besöks samtliga föreningar i Tipsligan,herrarnas Etta och damernas liga samt en del andra föreningar. Målet är att utveckla ettenhetligt licens- och kvalitetssystem för att stöda föreningsverksamheten med vilkenman säkrar förverkligandet av förbundsnivåns goda förvaltningssed även i högsta seriernasföreningar. Samtidigt uppbyggs regionala samarbetsmodeller och gemensammasamarbetsmodeller också för föreningarna som ett stöd och utvecklande av verksamheten.segrar varje dag | 13


Utökandet av antalet heltidsanställda föreningsmänniskor är även i fortsättningen encentral målsättning, via vilken man strävar till att även stöda det frivilliga arbetet påföreningsnivån. Föreningstutor- och footpass-auditeringsverksamheten fortsätter somstöd för föreningsverksamheten, likaså för de för föreningarnas utveckling avsedda seminarierna.DistriktssamarbetetDefinierandet av målsättningar och mätare tillsammans med distrikten kommer att fortsätta.Målet är att tillsammans besluta om tio nyckeltal som fungerar som mätare föruppföljandet av den strategienliga verksamheten Detta utgör ett viktigt redskap även ifotbollens koncerntänkande, där målsättningen är att effektivera de gemensamma resursernaenligt strategin.Under verksamhetsperioden förverkligas även förbundets och distriktets gemensammamodell för personalledningen, som omfattar en gemensam personalplan och gemensamtavtalspraxis. Även en gemensam serviceundersökning förverkligas, som skapar engrund för utvecklingsåtgärder för en bättre föreningsservice. Målet är att förstärka växelverkanmed föreningarna på förenings- och distriktsnivån, vilket utgör en viktig del föratt fotbollsfamiljens gemensamma mål skall kunna uppnås. Kontinuerliga besök i föreningarnaspelar en viktig roll i både förbundets och föreningarnas verksamhet och de stödertutorverksamheten och arbetet med kvalitetssystemet. Även ordnandet av de fyraHusbondens Röst-seminarier (Isännän Ääni-seminaari) förverkligas som ett samarbetemellan förbundet, distrikten och föreningarna.14 | verksamhetsplan 2012 - sammandrag


AnläggningsfrågorMålsättningen för verksamheten gällande anläggningsfrågor är att under verksamhetsåren2012-2013 är att förverkliga 50 (25/år) gräsplaner och tio grundrenoveringsprojekti Finland. Utvecklingen av anläggningar för Futsal- och 5v5 samt produktlansering av 1x3m utgör centrala mål i detta arbete. Målsättningen är att futsal- och småspelsguiden färdigställsunder verksamhetsperioden, och att de mindre mål som stöder målsättningenför att stärka småspelsverksamheten, kan vara i försäljning under åren 2012-2013.Avdelningen för anläggningsfrågor fortsätter även med Ässäkenttä-projektet, som fåtten bra start, i samarbete med Finlands Olympiska Kommitté. Målet är att årligen bygga20 Ess-planer för att stöda barns- och ungdomars närmotion. Parallellt med detta påbörjarfunktionen för yttre förhållanden utarbetandet av skolplanskonceptet tillsammansmed företag och kommuner.Avdelningen för anläggningsfrågor utarbetar även en verksamhetsmiljöguide som stödför föreningsverksamheten. Guiden innehåller den bästa praxisen och de bästa verksamhetsmodellernaför att utveckla föreningarnas anläggningar och infrastruktur.segrar varje dag | 15


16 | verksamhetsplan 2012 - sammandrag


Toppfotbollens fem val ochverksamhetsplan 2012–13En sak kan vi vara säker på: människorna identifierar sig med vinnarna och många vill heltnaturligt vara vinnare. Toppidrotten och i detta fall fotbollen konkretiserar hela strategin,ifall den kvalitativa och spelarcentrerade verksamheten kan utveckla de individer, somtillsammans för Finland till stortävlingar.Toppfotbollens funktion är att idrotts- och samhällsmässigt vara en aktör, som fortsätterutvecklandet av de i förenings- och distriktsverksamheten deltagande begåvade ochflitiga spelarna till toppidrottare.Dessas idrottare utgör ikoner för vår största idrottsgren, vilka för sin egen del förverkligarvår vision, uppmuntrar andra unga att gå samma väg och marknadsför Finland ute ivärlden.Strategiska huvudmålSpelarutvecklingenUppbyggandet av träningslinjen så att den täcker helt U7-U21, utgör den viktigaste målsättningeni spelarutvecklingen. I flick- och damfotbollen täcker träningslinjen åldersklassernaallt från sjuåringarna till damernas A-landslag. I träningsfilosofins centrum stården indvidcentrerade träningen och uppbyggandet av en organisation som stöder denna.Det första steget i att uppnå målet, är de fyra regiontränarna, som påbörjar sitt arbete år2012, och dessutom är det meningen att utöka antalet föreningstränare under år 2013.Syftet med dessa åtgärder är att föra en gemensam träningsfilosofi ut på fältet, samtidentifiera talanger och stöda dessa. Målet inom damfotbollen är att anställa regiontränareoch/eller föreningstränare år 2013.Även för landslagen skapas verksamhetsmodeller som stöder individcentrerad träning,och en central roll i detta spelas av det tekniska, fysiska, mentala, taktiska och socialakunnandet. På basen av den förverkligade grenprocessen fortsätter uppbyggandet av träningslinjensinnehåll och ibruktagandet av åtgärder samtidigt som antalet evenemangutökas. För spelarobservationsverksamheten skapas gemensamma kriterier, verksamhetsmodellersamt ett rapporteringssystem. Som stöd för träningsplanen skapas ävenen täckande och gemensam verksamhetskalender.segrar varje dag | 17


Under verksamhetsperioden startas även en elitgruppverksamhet för landslagsspelarnaför U16-U21. Inom flick- och damfotbollen startas en motsvarande Talent2013-verksamhet.Målsättningen är att på basen av de gemensamma kriterierna identifiera de mest talangfullaspelarna för vilka man skapar individcentrerade utvecklingsplaner i samarbetemed föreningstränarna, utan att glömma spelarnas egna planer gällande karriären. Definierandetav den träningsinriktade verksamhetsmiljön på axeln spelare-klubb-landslag,utgör en viktig del av samarbetet, och som stöd för denna skapas ett rapporterings- ochinformationssystem för att stöda verksamheten. Grunden för detta utgörs den av dentekniska infrastrukturen möjliggjorda dokumenteringen av de enskilda spelarnas utveckling.Målet för Talent2013 är dessutom en fortsättning av spelarmanagerverksamheten,som konstaterats vara bra.FBF Akademiverksamheten startar både bland pojkar och flickor genom utarbetandet aven utvecklingsplan och de därefter följande pilotprojekten. FBF Akademiverksamheteninnebär att kriterierna för förbundets träningslinje presenteras i läroinrättningar och iföreningarna, där det individcentrerade, dagliga spelarutvecklingsarbetet utförs.18 | verksamhetsplan 2012 - sammandrag


Utvecklandet av kunnandetVid utvecklandet av kunnandet beaktas grenprocessens resultat samt den individcentreradeträningsfilosofin, då man strävar till att utöka antalet tränare med UEFA:s tränarlicenstill totalt 660 fram till slutet av år 2013. För tränarskolningen skapas en målgruppsbaseradstruktur, som beaktar såväl den spelar- som tränarcentrerade aspektensbetydelse. Målet är att möjliggöra en specialisering av tränarna för att ge skolningssystemetmöjlighet att producera allt mer sakkunniga tränare. För att uppnå målsättningarnamed ett utökat antal tränare med UEFA:s tränarlicens, utökas även antalet kompetentautbildare.Skolningsfunktionen organiseras enligt UEFA Coach Convention. En av de mest centralapunkterna i verksamheten är en specialutbildning för målvaktstränare, där målsättningenär att utöka skolningen i situationer och förhållanden som motsvarar verkligheteni föreningsmiljön. Samtidigt stöds utvecklandet av tränarnas kunnande med modernaundervisningsmetoder, samt skapas ett kontinuerligt skolningsprogram, som innehållerkompletterande skolning både i Finland och utomlands.Pilotperioderna för förnyandet av UEFA:s A, B samt målvaktsskolningen skall förverkligasunder år 2012. Det är meningen att även yrkesexamen för tränare skall ingå i både UEFA:sA- och B-licens fram till slutet av år 2012.I tränarskolningen tar man även i bruk ett verksamhetsledningssystem under år 2012.Skiljedomarskolningen förnyas i samarbete med förbundets träningsfunktion för att stödaspelar- och skiljedomarutvecklingen samt skiljedomarrekryteringen. Nyorganiseringenav skiljedomarskolningen märks på förbunds- och distriktsnivån som ett förnyandeav skolningsstrukturen och -materialet, samt som en förändring gällande skolningsmetoderna.En stark satsning görs även på skiljedomarrekryteringen. Målet är att hitta nya skiljedomarepå ett mera planmässigt sätt och att inriktandet av rekryteringsresurserna tillföreningarna för att finna sådana skiljedomare som redan förstår spelet. Skiljedomarfunktionensmålsättning är att motsvara behovet av att uppfostra tillräcklig mängd kvalitativadomare för att täcka de inhemska seriernas behov samt att bland dessa identifieratalanger som motsvarar den internationella nivån.Meningen är att utnyttja Bollnätet (Palloverkko) i skolningsregistreringen och ta i i brukelektronisk inlämningsgrund i skiljedomarskolningen. Utökandet av antalet skiljedomarutbildarespelar också det en central roll för att målsättningarna skall uppnås.segrar varje dag | 19


20 | verksamhetsplan 2012 - sammandrag


För att stöda skiljedomarna på toppnivån kommer det internationella samarbetet attfördjupas och utvecklas tillsammans med de nordiska länderna och valda europeiskaländer. Även samarbetet med FIFA och UEFA kommer att utgöra en central del av deinternationella kontakterna.Skiljedomarfunktionen kommer även att effektivera förenings- och lagmöten, samt skiljedomarnaförenings- och lagmöten för att befrämja den gemensamma saken.AnläggningsfrågorNär det gäller toppfotbollen omfattar målsättningarna för anläggningfrågor ett utvecklandeav Sami Hyypiä Akademins förhållanden. Idrottsinstitutet i Eerikkilä är det förstaregionala träningscentret som färdigställs, och centret kompletteras med en matchstadiontill 2013 och en ny fotbollshall under åren 2014-2015.I arbetet med anläggningsfrågor spelas utvecklandet av Olympiastadion till en elitstadionenligt UEFA:s stadionbestämmelser, en central och märkbar roll av, samt planeringenav ett eventuellt nytt nationalstadionprojekt. En långsiktig målsättning är att förtoppfotbollen och A-landslaget trygga en arena som uppfyller de internationella kraven,något som ännu saknas i Finland.På motsvarande sätt utvecklas infrastrukturen för Tipsligans stadionanläggningar enligtkraven i UEFA:s tredje kategori, vars läktarkoncept möjliggör en kapacitet om 1 000-8000 åskådare. Funktionen för anläggningsfrågor utvecklar till den delen ett stadionkoncept.De nationella tävlingsförhållandena utvecklas med hjälp av föreningslicenssystemet.Under verksamhetsperioden kommer stadionprojekt att befrämjas i Esbo, Vasa,Tammerfors och Jyväskylä.Funktionen för anläggningsfrågor ansvarar även för förverkligandet av eventuella infrastrukturprojektsom valts till UEFA HatTrick III-programmet som startas år 2012, samtför övervakningen och rådgivningen gällande dessa. En väsentlig målsättning för anläggningsfunktionensdel utgörs av samhällspåverkan samt finnandet av partnerskap för befrämjandetav fotbollens anläggningsförhållanden.Nationell tävlingsverksamhetDen nationella tävlingsverksamheten förnyas så att den stöder spelarutvecklingen. Förändringenmärks år 2012 i förnyandet av A- och B-juniorernas seriesystem. Den nationellatävlingsverksamheten förnyas för att samtidigt stöda även föreningarnas livskraftoch föreningsutvecklingen. Detta görs genom att granska och förnya regler och bestämmelser.Ibruktagandet av Home Grown Player-regeln är ett exempel på verksamhet somstöder föreningarnas livskraft och den individuella spelarutvecklingen.segrar varje dag | 21


Satsning på herrarnas Etta och Damligan görs genom att serierna får produktchefer ochinformationsansvariga, som bär ansvaret över uppgörandet av marknadsförings och informationskonceptför toppserierna. Målet är att koncepterna står färdiga för säsongen2013. Tipsligans jubileumskoncept tas i bruk i herrarnas Etta säsongen 2012 och ett årsenare i Damligan. Jubileumskonceptet förverkligas i samarbete med distrikten och föreningarna.Även det fortsatta utvecklandet av Finska Cupen har antecknats bland verksamhetsperiodensmålsättningar. Utvecklingen av seriernas brand kommer att uppföljasgenom undersökningar.Föreningsutvecklingen stöds även genom ett utarbetande av kvalitetssystemet, somkommer att färdigställas år 2013. Även licensprocessen utvecklas till att betjäna den finskafotbollen allt effektivare, medan man samtidigt förstärker de strategiska regionernaför att stöda spelar- och föreningsutvecklingen.För utvecklandet av de nationella toppserierna kommer även ett bredbaserat samarbetsorganatt startas, och denna kommer att omfatta förutom förbundets topp- ochföreningsenhet även fotbollens spelarförening, serieföreningarna, skiljedomarna samttränarna.Internationell framgångLandslagens framgång utgör verksamhetsperiodens målsättning i samtliga åldersklasser.Damernas A-landslag strävar till att erövra en plats i EM-slutspelet som spelas iSverige 2013, medan herrarnas A-landslag fortsätter med sitt utvecklingsprojekt motden utvidgade EM-slutspelet år 2016. Till målsättningarna för herrarnas A-landslag hörutökandet av antalet gemensamma lägerdagar och matcher. I samtliga landslag strävarman samtidigt till att åstadkomma ett balanserat och året om omfattande program förförberedelser. Dessutom är målsättningen för dam- och flickfotbollen att öka antaletinternationella matcher både i hemlandet och utomlands. Samtidigt skapas enhetliga,för varje åldersgrupp avsedda, träningsinnehåll för olika landslag. Syftet är att förverkligautvecklingsplanen tillsammans med spelarens samtliga tränare, vilket hjälper till i individensutvecklande i den dagliga verksamheten.Spelarnas individuella utveckling och internationella framgång stöds med hjälp av startandetoch etablerandet av elitgruppverksamheten. Sami Hyypiä Akademin spelar enviktig roll i stödandet av föreningarnas spelarutveckling i form av miniläger och testtillfällen.Som hjälp för spelarutvecklingen används även specialkunnande, som innebär påbörjandetav fysisk och mental träning vid sidan av matchanalyserna. Gemensamma ochregelbundna skolningstillfällen kommer att ordnas för landslags- och föreningstränarna.22 | verksamhetsplan 2012 - sammandrag


segrar varje dag | 23


FINLANDS BOLLFÖRBUNDFINLANDS BOLLFÖRBUND RFBOX 191, 00251 HelsingforsTel. (09) 742 151Fax: (09) 454 3352

More magazines by this user
Similar magazines