13.07.2015 Views

Befolkning (pdf) - Statistiska centralbyrån

Befolkning (pdf) - Statistiska centralbyrån

Befolkning (pdf) - Statistiska centralbyrån

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Befolkning</strong>Population


Statistisk årsbok 2011<strong>Befolkning</strong>SidaPage4.28 Födelsetal och reproduktionstal ......... 106Birth and reproduction rates4.29 Perinatal dödlighet, dödfödda ochspädbarnsdödlighet efter levnadstid,antal och andel per 1 000 levande födda .... 107Perinatal mortality, stillbirths and infantmortality (under 1 year of age), number andrate per 1 000 live births4.30 Döda ....................................................... 108Deaths4.31 Livslängdstabell för perioden2005–2009 ...................................................... 109Life table4.32 Återstående medellivslängd vidfödelsen, länsvis ........................................... 111Life expectancy at birth, by county4.33 Folkmängdens förändringar 1751–2009 ................................................................ 112Population changes4.34 Folkmängdens förändringar i länoch kommuner 2009 enligt indelningenden 1 januari 2009 ......................................... 113Population changes in counties andmunicipalities4.35 <strong>Befolkning</strong> efter födelseland ............... 118Population by country of birthSidaPage4.36 Utrikes födda och utländska medborgareden 31 december, länsvis ..............119Foreign-born persons and foreign citizens,by county4.37 Utrikes födda och födda i Sverigemed två utrikesfödda föräldrar efterursprungsland och kön i hela riketden 31 december 2009 ..................................120Foreign-born persons and persons born inSweden with both parents born abroad bycountry of origin and sex in the wholecountry4.38 Invandrare och utvandrare, länsvis ....121Immigrants and emigrants, by county4.39 Invandrare och utvandrare efterutflyttnings- respektive inflyttningsland .....121Immigrants and emigrants, by country4.40 Invandrare och utvandrare efterkön och ålder .................................................123Immigrants and emigrants by sex and age4.41 Namnärenden ........................................123Applications for family and first names4.42 Utländska medborgare som erhållitsvenskt medborgarskap ...............................124Naturalised aliens<strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong> 73


<strong>Befolkning</strong> Statistisk årsbok 20114.1 <strong>Befolkning</strong>PopulationTack vare stora födelse- och invandringsöverskott ökade Sveriges befolkningmed 84 335 personer till 9 340 682 under 2009. Invandringen fortsatteliksom tidigare år att öka men i minskad takt. Utvandringen minskade med13 procent jämfört med 2008.För att befolkningen ska kunna reproducera sigsjälv (utan ett eventuellt invandringsöverskott)behöver varje kvinna föda i genomsnitt 2,1 barnunder sitt liv. Under 2009 var den summeradefruktsamheten i Sverige 1,94, det vill säga underdenna nivå. Trots detta har det inte fötts såmånga barn i Sverige sedan 1994.I exakta siffror föddes under 2009 111 801barn i Sverige. 57 564 pojkar och 54 237 flickor.Det är 2 500 fler än under 2008.De tidigaste uppgifterna för fruktsamheten iSverige finns från 1751. Då födde varje kvinna igenomsnitt 5 barn. Fruktsamheten sjönk sedannågot, men ända fram till i början av 1900-taletvar den summerade fruktsamheten för kvinnoröver 4.Under större delen av perioden 1900–1970var fruktsamheten för kvinnor över reproduktionsnivån2,1. Födelsetalen har däreftervarit över denna nivå endast vid två tillfällen,1990 och 1991. Efter babyboomen i början på 90-talet sjönk fruktsamheten till en lägstanivå år1999 då den var 1,5 för att sedan öka igen tilldagens (2009 års) nivå.Svenskarna blir allt äldreSverige är ett av de länder som har högstmedellivslängd i världen. De flickor som föddesunder 2009 beräknas ha i genomsnitt 83 årframför sig, medan pojkarna har en förväntadmedellivslängd på 79 år.Annat var det förr. Under 1900-talets förstadecennium var den förväntade medellivslängdenför nyfödda flickor 57 år och 55 år förpojkar.En bidragande orsak till den låga medellivslängdeni början av 1900-talet var den högaspädbarnsdödligheten. År 1900 dog 9 procentav flickorna och 11 procent av pojkarna före sinförsta födelsedag.Spädbarnsdödligheten mycket lågSpädbarnsdödligheten, det vill säga antaletbarn som dör under sitt första levnadsår,minskade kraftigt under 1900-talet. Redan imitten av 1970-talet dog färre än 1 procent avspädbarnen före sin ettårsdag. Och den kraftigaminskningen har bara fortsatt. År 2009 varspädbarnsdödligheten 2,4 barn per 1 000 föddaför flickor och 2,6 för pojkar. Totalt avled 278barn, 130 flickor och 148 pojkar, före sin ettårsdag.74 <strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong>


Statistisk årsbok 2011Fler kvinnliga än manliga äktenskapDen 1 maj 2009 ersattes lagen om registreratpartnerskap med en könsneutral äktenskapslag.Det betyder att två personer av samma kön kangifta sig med varandra. Samtidigt som den nyaäktenskapslagen trädde i kraft, upphävdespartnerskapslagen. Därmed är det inte längremöjligt att registrera partnerskap i Sverige.Par som tidigare varit registrerade som partnerskan omvandla sitt partnerskap till äktenskap.Under 2009 gjorde 216 kvinnliga och 214manliga par detta.Under 2009 gifte sig 774 enkönade par iSverige. I denna siffra ingår även omvandlingarfrån partnerskap till äktenskap.<strong>Befolkning</strong>Under året gifte sig 445 kvinnliga enkönadepar jämfört med 329 manliga.Inget enkönat par skilde sig under 2009. Men117 kvinnor och 107 män avregistrerade sittpartnerskap.I Sverige lever 3 024 kvinnor och 2 835 män iett partnerskap eller enkönat äktenskap. Attantalet registrerade partners och personer ienkönade äktenskap kan vara ett udda antalberor på att statistiken gäller personer som ärfolkbokförda i Sverige, och att det finnspersoner som gift sig med en person som inte ärfolkbokförd i landet.<strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong> 75


<strong>Befolkning</strong> Statistisk årsbok 2011Utvandringen minskarUnder 2009 flyttade 39 240 personer från Sverigeför att bosätta sig utomlands under minst ett år.Detta är färre än under åren 2006–2008 då ca45 000 personer utvandrade varje år. Denstörsta utvandringen registrerades 1892, då45 500 personer utvandrade.Utvandrarna är något äldre än invandrarna,den genomsnittliga åldern för utvandrarna var29 år för kvinnorna och för männen 32 år.Bland utvandrare 2009 födda i Sverige varnordiska samt engelskspråkiga länder mestpopulära. Mer än 40 procent av de svenskföddautvandrarna drog sitt flyttlass till Norge,Danmark och Finland medan Storbritannienoch USA lockade en femtedel. Totalt flyttade desvenskfödda utvandrarna till 148 olika länder.Utrikes födda utgjorde 57 procent av demsom utvandrade under 2009 och hade i genomsnittbott i Sverige i drygt 6 år. Det vanligastevar att de återvände till sitt födelseland. Blandde finsk-, dansk- och norskfödda personernasom lämnade Sverige flyttade så många som 90procent hem till födelselandet.76 <strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong>


Statistisk årsbok 2011Invandringen fortsätter att ökaAldrig förr har så många invandrat till Sverigesom under 2009. Detta år invandrade 102 280personer, 49 298 kvinnor och 52 982 män. Desom invandrar är ofta unga personer – såmånga som 4 av 5 som invandrade under 2009var under 40 år. I genomsnitt var kvinnor sominvandrade 27 år och män 28 år.Störst skillnad mellan könen uppvisar invandringenav thailändska och danska medborgare.Bland de invandrade thailändskamedborgarna var hela 80 procent kvinnor ochendast 20 procent män. Bland de danska medborgarnavar mönstret omvänt – där utgjordemännen 59 procent av invandrargruppen, kvinnorna41 procent.Bland de invandrade fanns 168 medborgarskaprepresenterade. Den största invandrargruppenutgjordes av – svenska medborgare (18570). Det är svenska medborgare som återvänttill Sverige. I genomsnitt har återvändarna varitbosatta utomlands i drygt 4 år och vände hemåtfrämst från Norge (18 procent), Storbritannien(10 procent) och USA (10 procent).<strong>Befolkning</strong>av folkminskning. Andra kommuner medökande folkmängd, efter många års minskning,var Älvdalen och Finspång som efter 17respektive 14 år av folkminskning ökade sinfolkmängd med 1 respektive 144 personer.Stora skillnader mellan kommunernaAndelen utländska medborgare i Sveriges kommunervarierade, från drygt en procent iLekeberg till drygt 28 procent i Haparanda. IHaparanda är huvuddelen av de utländskamedborgarna finländare.De tre storstadsområdena Stockholm, Göteborgoch Malmö hade alla relativt hög andelpersoner med utländskt medborgarskap. IStockholms län hade 9,3 procent av befolkningenutländskt medborgarskap medan motsvarandeandel totalt i norrlandslänen var 3,8procent.Folkminskningen fortsätter i små kommunerUnder 2009 hade 146 kommuner en ökandebefolkning och 143 kommuner en minskandefolkmängd. Vännäs kommun var den endakommunen med en oförändrad folkmängd.Trenden med folkminskning i framföralltmindre kommuner höll i sig även under 2009.Vissa undantag finns dock. Vår näst minstakommun sett till folkmängden 2009, Sorsele,ökade sin folkmängd med 10 personer efter 19 årKälla: SCB, Enheten miljöekonomi och naturresurser(www.gis.scb.se).Källa: SCB <strong>Befolkning</strong>sstatistik, (www.scb.se/BE0101).<strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong> 77


<strong>Befolkning</strong> Statistisk årsbok 20114.2<strong>Befolkning</strong>stäthet – antal invånare per kvadratkilometer år 2009Population density – number of inhabitants per square kilometerKälla: SCB, Enheten miljöekonomi och naturresurser (www.gis.scb.se).78 <strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong>


Statistisk årsbok 20114.3Flyttgröt – vanlig maträttRemovalsTotalt flyttade 1 147 570 personer under 2009 vilket motsvarar var åttondeperson i befolkningen. Trots att vi flyttar så mycket bor de flesta kvar i detlän där de föddes. Ja, den sista december 2009 bodde 74 procent av densvenskfödda befolkningen kvar i sitt födelselän.<strong>Befolkning</strong>Varje dag flyttar 3 600 personerVarje dag registreras i genomsnitt knappt 3 600flyttningar hos Skatteverket. Totalt flyttade1 147 570 personer under 2009 vilket motsvararvar åttonde person i befolkningen. Hela 137 026personer flyttade mer än en gång vilket innebäratt antalet flyttningar totalt var 1 306 191. Deallra flitigaste flyttarna flyttade 14 gånger underåret.Männen är ett drygt halvår yngre änkvinnorna när de flyttar. Den genomsnittligaåldern för manliga och kvinnliga flyttare är 30,6respektive 31,3 år. Kvinnorna flyttar i sin turnågot fler gånger än männen. En kvinnaförväntas flytta i genomsnitt 12 gånger undersitt liv och en man 11 gånger.De flesta länen tapparI Stockholms län var det 5 653 personer fler somflyttade in än som flyttade ut. Därmed hadelänet det största inrikes flyttningsnettot i landetunder 2009. Endast 6 av 21 län hade ett positivtflyttningsnetto. Allra mest tappade Norrbottensoch Jönköpings län.Tre av fyra bor kvar i födelselänetTrots att vi flyttar alltmer så bor de flesta kvar i,eller har återvänt till, det län där de är födda.Den sista december 2009 bodde 74 procent avden svenskfödda befolkningen i sitt födelselän.Samtliga län i Sverige har en högre andelkvarboende män än kvinnor.Av de inrikes födda i Uppsala län är nästanhälften av alla kvinnor och män inflyttade frånandra län.Andel (%) svenskfödda med samma boendelänsom födelselän den 31 december 2009Län Kvinnor Män TotaltYngre flyttar långt – äldre kortDe flesta flyttningar görs inom den egna kommunen.Var tredje flyttar över kommungränsenoch av dessa flyttar knappt hälften utanförlänet. Bland dem som flyttar till ett annat län ärhälften i åldern 20 till 30 år. Flyttningar i dessaåldrar beror oftast på studier eller byte avarbete. Under denna period i livet flyttar bådekvinnor och män i genomsnitt fyra gånger. Mestav alla flyttar de 21-åriga kvinnorna och de 23-åriga männen. Efter 30-årsåldern är flyttningarnafärre och dessutom kortare. Endast 11 procentav alla flyttningar bland personer äldre än30 år går utanför länet.Stockholms län 69 73 71Uppsala län 52 56 54Södermanlands län 63 66 64Östergötlands län 72 74 73Jönköpings län 72 76 74Kronobergs län 68 72 70Kalmar län 72 75 73Gotlands län 72 75 73Blekinge län 74 75 74Skåne län 80 82 81Hallands län 57 61 59Västra Götalands län 80 83 82Värmlands län 77 79 78Örebro län 69 72 71Västmanlands län 66 69 67Dalarnas län 72 74 73Gävleborgs län 75 77 76Västernorrlands län 76 79 78Jämtlands län 71 74 72Västerbottens län 78 80 79Norrbottens län 86 87 86Totalt 73 76 74Hjortkvarn – Sveriges närmaste platsFlera platser och kommuner i Sverige kallar sigför Sveriges mittpunkt. Enligt de mätningarsom Lantmäteriet genomfört finns Sveriges geo-<strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong> 79


<strong>Befolkning</strong> Statistisk årsbok 2011grafiska mitt i Hogdalsbygden i Härjedalenskommun. För att komma fram till detta har manmätt ut mitten på en linje från Treriksröset inorr till Sveriges sydligaste punkt. Sedan harman mätt ut mitten på en linje från väster tillöster. Denna mätning leder till att dengeografiska mittpunkten skulle ligga en bit norrom Ytterhogdal.ur samtliga invånares ögon. Till denna demografiskamittpunkt skulle det genomsnittligaavståndet fågelvägen för samtliga boende iSverige bli kortast.År 2007 utropade <strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong>Hjortkvarn i Hallsbergs kommun till att varaSveriges demografiska mittpunkt.Uträkningen av mittpunktens aktuella lägegjordes av SCB på initiativ av Hallsbergs kommun.Samma beräkning gjordes även 1989.Även då låg den demografiska mittpunkten iHallsbergs kommun men då i samhälletSvennevad några kilometer norrut. Punkten haralltså under de senaste knappa 20 åren flyttatsig sex kilometer söderut. Mycket tyder på attpunkten kommer att fortsätta sin vandringsöderut för att om ett antal år lämna Hallsbergskommun och i stället gå in i Östergötlands län.Att det befolkningsmässiga centrumet rör sigsöderut beror på att en allt större andel avsvenskarna väljer att bosätta sig i södra Sverigemedan Norrlandslänen inte ökar i sammautsträckning.En annan känd punkt som kandiderar tillSveriges geografiska mittpunkt är berget Flataklockeni Ånge kommun i Medelpad. Dennamittpunkt togs fram av Stockholms högskola1947 genom att man konstruerade en styv kartaav landet och sedan flyttade man en nål underkartan tills det vägde jämnt.En demografisk mittpunkt skulle kunnasägas vara en fortsättning på hur man kom framtill att Flataklocken var den geografiska mittpunkten.Om man på den styva kartan överSverige placerade ut en tyngd där varje svenskbor, så skulle kartan väga jämnt vid dendemografiska mittpunkten.Ett annat sätt att se på det är att i tanken låtaalla svenskar träffas på en och samma plats, denpunkt som skulle vara den mest optimala sett80 <strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong>


Statistisk årsbok 20114.4Sveriges framtida befolkningThe future populationSverige växer. Från att ha haft en befolkning på drygt 7 miljoner kringmitten av förra seklet, kunde folkmängden räknas till 8 miljoner i slutet av1960-talet. 9 miljoner människor hade sin adress i Sverige år 2004, och år2021 beräknas 10-miljonersgränsen passeras.<strong>Befolkning</strong>Enligt 2010 års prognos kommer folkmängdenatt öka från 9 341 000 år 2009 till 10 878 000 år2060, det vill säga med drygt 1,5 miljonermänniskor på knappa 50 år.Vid sekelskiftet 1900 var mindre än enprocent av den svenska befolkningen föddutomlands. År 2000 hade andelen stigit tilldrygt 11 procent och kommer enligt prognosenatt stiga till omkring 18 procent år 2060.Och den åldrande framtid är vårUnder fyrtioårsperioden 1950–1990 fördubbladesantalet personer i åldern 65 år eller äldrefrån 721 000 till 1 526 000 personer. Sedan 1990har dock antalet ålderspensionärer varit relativtoförändrat kring 1,5 miljoner. Det är en följd avatt 1930-talets förhållandevis små födelsekullarnådde pensionsåldern under dessa år.Personer födda på 1940-talet går i pensionunder åren 2005–2015. Under dessa 10 år kommerantalet i åldrarna 65 år och äldre att ökamed drygt 20 procent. I siffror talat betyder deten ökning från 1,5 miljoner år 2005 till 1,9 miljoner2015. Men ökningen upphör inte i och meddetta – år 2060 räknar man med 2,7 miljonerpersoner över 65 år i Sverige.Antal i åldrarna 0–19 år, 20–64 år respektive65 år eller äldre, tusentalÅrÅlder0–19 år 20–64 år 65– år Samtliga1950 2 067 4 259 721 7 0471960 2 258 4 352 888 7 4981970 2 233 4 734 1 113 8 0801980 2 194 4 761 1 362 8 3171990 2 111 4 953 1 526 8 5902000 2 139 5 212 1 531 8 8822010 2 185 5 500 1 737 9 4222020 2 306 5 611 2 080 9 9972030 2 361 5 655 2 345 10 3612040 2 299 5 725 2 522 10 5452050 2 324 5 849 2 563 10 7352060 2 371 5 786 2 721 10 878<strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong> 81


<strong>Befolkning</strong> Statistisk årsbok 2011Även om antalet personer i arbetsför ålder(20-64 år) ökar, minskar andelen i dessa åldrar.Anledningen till detta förhållande beror huvudsakligenpå att antalet personer 65 år eller äldreökar i förhållande till antalet i andra åldersgrupper.Den svenska befolkningen kommer därför attkännetecknas av en växande andel äldre och enminskande andel unga människor. År 1950 vardrygt 29 procent av befolkningen under 20 år.År 2000 hade andelen barn och ungdomarminskat till 24 procent och enligt prognosenberäknas andelen minska ytterligare till 22 procentår 2060. Andelen personer i åldern 65 åreller äldre har samtidigt ökat från 10 procent år1950 till 17 procent år 2000. År 2060 beräknasandelen äldre uppgå till en fjärdedel av befolkningen.Under förutsättning att pensionsåldernligger kvar på 65 år, betyder det att var fjärdeperson skulle vara pensionstagare om drygt 50år.Andel (%) i åldrarna 0–19 år, 20–64 år respektive65 år eller äldreÅrÅlder0–19 år 20–64 år 65– år Samtliga1950 29,3 60,4 10,2 1001960 30,1 58,0 11,8 1001970 27,6 58,6 13,8 1001980 26,4 57,2 16,4 1001990 24,6 57,7 17,8 1002000 24,1 58,7 17,2 1002010 23,2 58,4 18,4 1002020 23,1 56,1 20,8 1002030 22,8 54,6 22,6 1002040 21,8 54,3 23,9 1002050 21,6 54,5 23,9 1002060 21,8 53,2 25,0 100Källa: SCB, Sverige framtida befolkning 2010–2060(www.scb.se/BE0401).82 <strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong>


Statistisk årsbok 2011<strong>Befolkning</strong>4.5 FörsörjningskvotenDependency ratioTrenden mot en åldrande befolkning leder till en ökad försörjningskvot förden arbetande delen av befolkningen.Försörjningskvoten ökarDen så kallade demografiska försörjningskvotenberäknas som relationen mellan antaletpersoner i arbetsför ålder (20–64 år) ochsumman av befolkningen som ligger utanfördetta åldersintervall (0–19 år och 65– år). Det ärett mått som ofta används när man vill bedömade ekonomiska konsekvenserna av befolkningsutvecklingen.I diagrammet nedan visas försörjningskvotentotalt samt den del som beror på andelen ungaoch den del som beror på andelen äldre. Dentotala försörjningskvoten har varit relativtkonstant sedan 1960-talet. Den del som härrörfrån barn och unga har gått ned samtidigt somden del som härrör från äldre har ökat något.I dag har vi en försörjningsbörda på 0,70vilket betyder att 100 personer i yrkesverksamålder ska försörja 70 unga och gamla. Dennanivå antas öka till en nivå på omkring 0,88 år2060. Försörjningskvoten som härrör från ungaförväntas vara konstant under prognosperioden.Det är försörjningsbördan som härrör frånde äldre som ökar. Någon gång kring 2030”kostar” de äldre mer än de yngre. Det står istark kontrast till situationen på 1960-talet, dåunga ”kostade” avsevärt mer än äldre.Det har under en längre tid pågått en debattom huruvida pensionsåldern ska höjas för attutvecklingen av försörjningskvoten ska bli merhållbar. I tablån nedan redovisas när pensionsåldernbehöver höjas för att behålla försörjningskvotenpå samma nivå som i dag. I dessaberäkningar hålls hela tiden den undre gränsen,20 år, konstant.Pensionsålder för att behållaförsörjningskvoten på dagens nivåÅrPensionsålder2015 66 år2021 67 år2033 68 årKälla: SCB, Sveriges framtida befolkning 2009–2060 (www.scb.se/BE0401).<strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong> 83


<strong>Befolkning</strong> Statistisk årsbok 20114.6Ålderspyramider, femårs åldersklasser för åren 1750 och 2009Age pyramidsÅlderspyramiden gjorde verkligen skälför sin benämning 1750 – nuförtiden ärdet inte så mycket pyramid kvar av åldersfördelningen.För 2009 liknar den mest enrektangel nedtill (10–54 år) – men i toppen(60– år) står pyramiden stadigt än idag.Källa: För 1750 Statistisk Tidskrift 1903 Nr 2och för 2009 SCB (www.scb.se/BE0101).4.7Utvandrare och invandrareEmigrants and immigrantsIn- och utvandring till Sverige börjaderegistreras under senare hälften av 1800-talet. Från denna tid fram till 1930-talet varSverige ett utvandringsland med tidvis ettmycket betydande utvandringsnetto. Underåren 1851 till 1930 emigrerade 1,5 miljonermänniskor. Detta kan jämföras med attSveriges befolkning uppgick till 3,5 miljoner1850 och 6,1 miljoner 1930. Nästan allautvandrare sökte sig till USA. Invandrarna,som under motsvarande period uppgick till0,4 miljoner, bestod huvudsakligen avhemvändande svenskamerikaner.Under 1930-talet var antalet invandrarehögre än antalet utvandrare. De flesta invandrarnavar även då återvändandesvenskamerikaner. Det var alltså ännu förtidigt att tala om Sverige som ett invandringsland.I slutet av andra världskrigetökade invandringen och ändrade karaktär,främst som en följd av kriget. Flyktinggrupperkom hit, huvudsakligen från de baltiskastaterna och från eller via de nordiskaländerna.I början av 1940-talet började en arbetskraftsinvandringsom fortsatte en bit in på1970-talet. Sverige hade en relativt hög ochjämn ekonomisk tillväxt. Arbetskraft behövdessåväl till industrin som till en starktväxande offentlig sektor. Invandringsbestämmelsernaliberaliserades inomNorden och år 1954 ingicks avtal om engemensam nordisk arbetsmarknad.Källa: SCB Historisk statistik för SverigeDel 1; <strong>Befolkning</strong>sförändringar Del 3;<strong>Befolkning</strong>sstatistik (www.scb.se/BE0101).84 <strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong>


Statistisk årsbok 20114.8Födda 1905–2009Births<strong>Befolkning</strong>Under den betraktade hundraårsperiodenfinns fem födelsetoppar:1909 med 139 500 födda1920 med 138 800 födda1945 med 135 400 födda1966 med 123 400 födda1990 med 123 900 föddaTittar vi tillbaka längre än vad diagrammetgör så kan vi konstatera att vid befolkningsstatistikensförsta år (1749) redovisas59 483 födda. Första året med över 100 000födda var 1825, och ”all time high” är år1887 med 140 169.Källa: SCB (www.scb.se/BE0101).4.9Spädbarnsdödligheten per 1 000 levande födda 1751/55–2001/2005Infant deaths (under 1 year of age), rate per 1 000 live birthsVid mitten av 1700-talet var spädbarnsdödlighetenmycket hög, och vart femtebarn dog före ett års ålder. Spädbarnsdödlighetenvar kvar på denna höga nivå vidbörjan av 1800-talet, men sedan börjadedödligheten sjunka snabbt. Omkring år 1860hade spädbarnsdödligheten sjunkit till 15procent för pojkarna och 13 procent förflickorna. 100 år senare var det endast 2procent av pojkarna och 1 procent avflickorna som avled före ett års ålder.Under 1900-talet minskade spädbarnsdödlighetendramatiskt. Dock kan man seatt spädbarnsdödligheten under första levnadsdygnetvarit tämligen konstant ändafram till 1970, varefter även den minskar. Ettpar förklaringar till att spädbarnsdödlighetentotalt sett minskat är förbättrad hygien ochständiga landvinningar på läkekonstensområde.Att dödligheten däremot är tämligenkonstant (1900–1960) under det förstadygnet kan förklaras av att de barn som inteöverlever sitt första dygn har så allvarligaåkommor att läkekonstens landvinningarinte räckt till. Att andelen ändå sjunkerunder senare delen av 1900-talet kan förklarasav att man nu bland annat kan räddaallt fler av de för tidigt födda.Källa: SCB <strong>Befolkning</strong>sstatistik.<strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong> 85


<strong>Befolkning</strong> Statistisk årsbok 20114.10Folkmängd den 31 december efter könPopulation, by sexÅrYearMänMenKvinnorWomenSamtligaTotalÅr Män Kvinnor Samtliga1750 837 024 943 654 1 780 678 1960 3 740 119 3 757 848 7 497 9671760 912 902 1 012 346 1 925 248 1970 4 035 911 4 045 318 8 081 2291770 974 239 1 068 335 2 042 574 1980 4 119 822 4 198 115 8 317 9371780 1 017 550 1 100 731 2 118 281 1990 4 244 017 4 346 613 8 590 6301790 1 043 117 1 144 615 2 187 732 1993 4 320 954 4 424 155 8 745 1091800 1 120 618 1 226 685 2 347 303 1994 4 356 254 4 460 127 8 816 3811810 1 141 427 1 254 924 2 396 351 1995 4 366 071 4 471 425 8 837 4961820 1 239 475 1 345 215 2 584 690 1996 4 369 717 4 474 782 8 844 4991830 1 390 921 1 497 161 2 888 082 1997 4 371 913 4 475 712 8 847 6251840 1 516 429 1 622 458 3 138 887 1998 4 375 619 4 478 703 8 854 3221850 1 687 248 1 795 293 3 482 541 1999 4 380 118 4 481 308 8 861 4261860 1 874 399 1 985 329 3 859 728 2000 4 392 753 4 490 039 8 882 7921870 2 016 653 2 151 872 4 168 525 2001 4 408 445 4 500 683 8 909 1281880 2 215 243 2 350 425 4 565 668 2002 4 427 107 4 513 681 8 940 7881890 2 317 187 2 467 794 4 784 981 2003 4 446 656 4 529 014 8 975 6701900 2 506 436 2 630 005 5 136 441 2004 4 466 311 4 545 081 9 011 3921910 2 698 729 2 823 674 5 522 403 2005 4 486 550 4 561 202 9 047 7521920 2 898 256 3 006 233 5 904 489 2006 4 523 523 4 589 734 9 113 2571930 3 020 848 3 121 343 6 142 191 2007 4 563 921 4 619 006 9 182 9271940 3 160 128 3 211 304 6 371 432 2008 4 603 710 4 652 637 9 256 3471950 3 506 442 3 535 387 7 041 829 2009 4 649 014 4 691 668 9 340 682Se Tabellanmärkningar.Källa: SCB Historisk statistik för Sverige; <strong>Befolkning</strong>sstatistik (www.scb.se/BE0101); Statistikdatabasen: <strong>Befolkning</strong> (1990–).4.11Antal tätorter samt folkmängd i tätorter och utanför tätort 2005,länsvisNumber of localities and population in localities and more sparselypopulated areas, by countyLänCountyAntalNumberTätorterLocalities 1FolkmängdPopulationSmåorterSmaller localities 2Summa tätorter ochsmåorterAll localitiesUtanför tätortoch småortOutsidelocalities andsmallerlocalitiesSummaTotalAntal Folkmängd Antal Folkmängd Folkmängd FolkmängdStockholms 120 1 802 881 282 31 068 402 1 833 949 55 996 1 889 945Uppsala 59 244 631 113 10 002 172 254 633 49 734 304 367Södermanlands 67 214 603 69 6 590 136 221 193 40 702 261 895Östergötlands 89 348 235 81 8 579 170 356 814 59 489 416 303Jönköpings 88 272 056 62 6 188 150 278 244 51 935 330 179Kronobergs 52 137 037 41 4 061 93 141 098 37 345 178 443Kalmar 91 180 309 100 9 823 191 190 132 43 812 233 944Gotlands 16 32 824 49 5 149 65 37 973 19 515 57 488Blekinge 48 118 924 74 6 666 122 125 590 25 106 150 696Skåne 246 1 025 927 321 31 054 567 1 056 981 112 483 1 169 464Hallands 96 225 231 135 13 518 231 238 749 47 119 285 868Västra Götalands 308 1 273 380 415 39 390 723 1 312 770 215 685 1 528 455Värmlands 70 201 857 108 9 752 178 211 609 61 679 273 288Örebro 62 224 977 80 7 275 142 232 252 41 869 274 121Västmanlands 47 224 621 45 3 993 92 228 614 32 777 261 391Dalarnas 106 218 852 193 18 001 299 236 853 38 902 275 755Gävleborgs 86 214 405 166 15 535 252 229 940 46 054 275 994Västernorrlands 76 184 947 123 11 859 199 196 806 46 930 243 736Jämtlands 54 83 362 101 9 563 155 92 925 34 103 127 028Västerbottens 68 197 070 167 15 882 235 212 952 44 700 257 652Norrbottens 91 205 823 151 14 098 242 219 921 31 819 251 740Hela riket Sweden 1 940 7 631 952 2 876 278 046 4 816 7 909 998 1 137 754 9 047 7521) "Localities" are defined as built-up areas with a population in excess of 200.2) Smaller localities are defined as built-up areas with a population from 50 to 199.Källa: SCB <strong>Statistiska</strong> meddelanden serie MI 38 (www.scb.se/MI0810); Statistikdatabasen: <strong>Befolkning</strong>.86 <strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong>


<strong>Befolkning</strong> Statistisk årsbok 20114.13TätorterLocalitiesFolkmängd i de största tätorterna den 31 december 2000 och 2005Population of the largest localitiesFolkmängdPopulationFolkökningPopulationchange2000 2005 AntalNumberTätorter Folkmängd Folkökning% 2000 2005 Antal %Stockholm 1 212 196 1 252 020 39 824 3 Sundsvall 48 695 49 339 644 1Göteborg 495 849 510 491 14 642 3 Luleå 45 036 45 467 431 1Malmö 248 757 258 020 9 263 4 Trollhättan 44 046 44 498 452 1Uppsala 124 036 128 409 4 373 4 Östersund 43 536 43 796 260 1Västerås 102 548 107 005 4 457 4 Borlänge 39 640 39 422 -218 -1Örebro 95 354 98 237 2 883 3 Falun 35 315 36 447 1 132 3Linköping 94 248 97 428 3 180 3 Upplands Väsby 35 919 35 977 58 0Helsingborg 87 914 91 457 3 543 4 Tumba 34 101 35 311 1 210 4Jönköping 81 372 84 423 3 051 4 Kalmar 33 788 35 170 1 382 4Norrköping 82 744 83 561 817 1 Skövde 32 505 33 119 614 2Lund 73 840 76 188 2 348 3 Kristianstad 31 592 33 083 1 491 5Umeå 70 955 75 645 4 690 7 Karlskrona 32 077 32 606 529 2Gävle 67 856 68 700 844 1 Skellefteå 31 742 32 425 683 2Borås 61 929 63 441 1 512 2 Uddevalla 29 810 30 513 703 2Södertälje 59 342 60 279 937 2 Lidingö 30 107 30 357 250 1Eskilstuna 57 867 60 185 2 318 4 Motala 30 136 29 798 -338 -1Täby 57 834 58 593 759 1 Landskrona 27 393 28 670 1 277 5Karlstad 56 480 58 544 2 064 4 Örnsköldsvik 28 765 28 617 -148 -1Halmstad 53 487 55 688 2 201 4 Nyköping 27 164 27 720 556 2Växjö 51 790 55 600 3 810 7 Karlskoga 28 579 27 500 -1 079 -4Källa: SCB <strong>Statistiska</strong> meddelanden serie MI 38 (www.scb.se/MI0810); Statistikdatabasen: <strong>Befolkning</strong>.4.14Areal utanför tätort och folkmängd utanför tätort den 31 december2000 och 2005, länsvisArea and population in sparsely populated areas, by countyLänCountyLandareal 1utanför tätortkm 2 , år 2005Land area ofsparselypopulatedareas sq. km.Andel avlänets helalandareal, %Total landarea, %FolkmängdPopulation2000 2005 AntalNumberFolkökningPopulation change%Invånare perkm 2 land,2005Inhabitantsper sq. km.land area<strong>Befolkning</strong>utanför tätort,% av helafolkmängden2005Total populationin sparselypopulatedareas, %Stockholms 5 814 89,2 83 573 87 064 3 491 4,2 15,0 4,6Uppsala 6 889 97,9 57 960 59 736 1 776 3,1 8,7 19,6Södermanlands 5 952 97,5 47 482 47 292 -190 -0,4 7,9 18,1Östergötlands 10 386 97,9 67 550 68 068 518 0,8 6,6 16,4Jönköpings 10 276 97,9 58 094 58 123 29 0,0 5,7 17,6Kronobergs 8 341 98,5 42 968 41 406 -1 562 -3,6 5,0 23,2Kalmar 11 037 98,4 53 765 53 635 -130 -0,2 4,9 22,9Gotlands 3 120 99,0 24 576 24 664 88 0,4 7,9 42,9Blekinge 2 834 96,2 32 583 31 772 -811 -2,5 11,2 21,1Skåne 10 454 94,7 142 152 143 537 1 385 1,0 13,7 12,3Hallands 5 271 96,5 60 316 60 637 321 0,5 11,5 21,2Västra Götalands 23 151 96,6 253 704 255 075 1 371 0,5 11,0 16,7Värmlands 17 392 98,9 72 901 71 431 -1 470 -2,0 4,1 26,1Örebro 8 344 97,6 49 283 49 144 -139 -0,3 5,9 17,9Västmanlands 6 148 97,3 36 563 36 770 207 0,6 6,0 14,1Dalarnas 27 889 98,9 58 445 56 903 -1 542 -2,6 2,0 20,6Gävleborgs 17 971 98,7 62 175 61 589 -586 -0,9 3,4 22,3Västernorrlands 21 484 99,1 60 159 58 789 -1 370 -2,3 2,7 24,1Jämtlands 49 247 99,8 45 142 43 666 -1 476 -3,3 0,9 34,4Västerbottens 55 020 99,7 61 582 60 582 -1 000 -1,6 1,1 23,5Norrbottens 98 007 99,8 46 958 45 917 -1 041 -2,2 0,5 18,2Hela riket Sweden 405 028 98,7 1 417 931 1 415 800 -2 131 -0,2 3,5 15,61) Nya arealberäkningar har genomförts. Ytor som inte kunnat länsfördelas ingår i rikssiffran. There are new estimates of the land area.Undistributed land area is included in the sum for Sweden.Källa: SCB <strong>Statistiska</strong> meddelanden serie MI 38 (www.scb.se/MI0810); Statistikdatabasen: <strong>Befolkning</strong>.88 <strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong>


Statistisk årsbok 20114.15Folkmängd i länen den 31 december enligt indelningenden 1 januari året efter redovisat årPopulation, by county<strong>Befolkning</strong>LänCountyFolkmängdPopulation1950 1960 1970 1980 1990 2000 2009Stockholms 1 101 017 1 271 014 1 478 015 1 528 200 1 641 669 1 823 210 2 019 182Uppsala 154 660 167 722 217 730 243 585 268 835 294 196 331 898Södermanlands 214 012 227 807 248 413 252 536 255 636 256 033 269 053Östergötlands 347 537 357 601 382 675 392 789 403 011 411 345 427 106Jönköpings 271 443 285 348 306 649 303 156 308 290 327 829 336 044Kronobergs 157 638 158 867 166 736 173 691 177 882 176 639 183 162Kalmar 236 774 235 612 241 026 241 581 241 102 235 391 233 639Gotlands 58 995 54 196 53 723 55 346 57 108 57 313 57 221Blekinge 146 090 144 466 153 585 153 542 150 564 150 392 152 591Skåne 1 841 067 882 481 983 769 1 023 479 1 068 587 1 129 424 1 231 062Kristianstads 258 685 256 395 264 170 280 193 289 278 . .Malmöhus 582 382 626 086 719 599 743 286 779 309 . .Hallands 163 455 169 995 193 108 230 924 254 725 275 004 296 825Västra Götalands 2 1 164 175 1 250 301 1 376 301 1 406 377 1 458 166 1 494 641 1 569 458Göteborgs och Bohus 557 013 625 670 715 289 711 195 739 945 . .Älvsborgs 358 288 374 683 403 711 425 452 441 391 . .Skaraborgs 248 874 249 948 257 301 269 730 276 830 . .Värmlands 280 110 291 074 284 688 284 070 283 110 275 003 273 257Örebro 248 236 262 321 276 799 274 356 272 513 273 615 278 882Västmanlands 203 553 232 973 260 293 259 538 258 487 256 889 251 353Kopparbergs/Dalarnas 1 267 081 286 047 277 058 286 968 289 067 278 259 276 454Gävleborgs 284 934 293 246 293 459 294 020 289 294 279 262 276 220Västernorrlands 283 750 285 676 273 456 267 935 261 155 246 903 243 042Jämtlands 144 063 139 799 125 243 134 934 135 726 129 566 126 666Västerbottens 231 750 239 619 233 134 243 856 251 968 255 640 258 548Norrbottens 241 489 261 802 255 369 267 054 263 735 256 238 249 019Hela riket Sweden 7 041 829 7 497 967 8 081 229 8 317 937 8 590 630 8 882 792 9 340 6821) Fr.o.m. 1996 Skåne resp. Dalarnas län (enl. indelningen den 1 jan. 1997).2) Fr.o.m. 1997 Västra Götalands län (enl. indelningen den 1 jan. 1998).Se Tabellanmärkningar.Källa: SCB Folkräkningen 1950; <strong>Befolkning</strong>srörelsen 1960; <strong>Befolkning</strong>sförändringar. Del 3 för 1970; Folkmängd. Del 3 för1980 och 1990; <strong>Befolkning</strong>sstatistik (www.scb.se/BE0101). Del 3 för 2000 och Statistikdatabasen: <strong>Befolkning</strong> för 2009..<strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong> 89


Statistisk årsbok 20114.16<strong>Befolkning</strong>Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december 2009 enligtindelningen den 1 januari 2010 samt kommunernas rangordning efterfolkmängd (forts.)KodRangordningKommun Landareal 1 ,Folkmängd Invånarekm 2 per km 2 .Män Kvinnor Totalt06 62 84 Gislaved 1 143,4 14 745 14 467 29 212 2606 17 225 Gnosjö 422,8 4 875 4 661 9 536 2306 43 202 Habo 329,5 5 386 5 288 10 674 3206 80 10 Jönköping 1 488,8 62 244 64 087 126 331 8506 42 252 Mullsjö 201,5 3 528 3 499 7 027 3506 82 82 Nässjö 935,0 14 763 14 726 29 489 3206 84 198 Sävsjö 682,6 5 516 5 355 10 871 1606 87 131 Tranås 404,8 8 969 9 074 18 043 4506 65 171 Vaggeryd 829,0 6 498 6 461 12 959 1606 85 91 Vetlanda 1 509,6 13 360 12 990 26 350 1806 83 74 Värnamo 1 222,8 16 321 16 432 32 753 2707 Kronobergs län 8 468,0 92 302 90 860 183 162 2207 64 127 Alvesta 977,6 9 546 9 211 18 757 1907 61 241 Lessebo 414,8 4 149 4 016 8 165 2007 81 88 Ljungby 1 757,9 13 830 13 580 27 410 1607 67 224 Markaryd 520,2 4 801 4 758 9 559 1807 63 180 Tingsryd 1 049,4 6 265 6 093 12 358 1207 60 227 Uppvidinge 1 178,0 4 796 4 524 9 320 807 80 22 Växjö 1 673,6 41 098 40 925 82 023 4907 65 141 Älmhult 895,4 7 817 7 753 15 570 1708 Kalmar län 11 219,1 116 581 117 058 233 639 2108 85 199 Borgholm 680,2 5 379 5 427 10 806 1608 62 231 Emmaboda 692,3 4 699 4 524 9 223 1308 60 161 Hultsfred 1 127,1 7 038 6 817 13 855 1208 21 265 Högsby 754,4 3 003 2 870 5 873 808 80 34 Kalmar 961,8 30 738 31 650 62 388 6508 61 170 Mönsterås 602,0 6 497 6 483 12 980 2208 40 162 Mörbylånga 669,9 6 763 7 071 13 834 2108 81 122 Nybro 1 177,1 9 864 9 712 19 576 1708 82 92 Oskarshamn 1 054,8 13 139 13 093 26 232 2508 34 251 Torsås 470,9 3 616 3 428 7 044 1508 84 142 Vimmerby 1 145,4 7 854 7 684 15 538 1408 83 69 Västervik 1 881,9 17 991 18 299 36 290 1909 Gotlands län 3 151,4 28 330 28 891 57 221 1809 80 38 Gotland 3 151,4 28 330 28 891 57 221 1810 Blekinge län 2 946,7 77 377 75 214 152 591 5210 82 80 Karlshamn 491,3 15 509 15 409 30 918 6310 80 32 Karlskrona 1 046,9 32 130 31 212 63 342 6110 60 169 Olofström 391,9 6 612 6 490 13 102 3310 81 86 Ronneby 829,8 14 632 13 784 28 416 3410 83 134 Sölvesborg 186,5 8 494 8 319 16 813 9012 Skåne län 11 035,4 609 515 621 547 1 231 062 11212 60 153 Bjuv 116,2 7 457 7 356 14 813 12812 72 183 Bromölla 163,4 6 155 6 130 12 285 7512 31 135 Burlöv 18,8 8 280 8 229 16 509 87612 78 159 Båstad 218,4 7 058 7 211 14 269 6512 85 78 Eslöv 421,7 15 729 15 540 31 269 7412 83 9 Helsingborg 346,3 62 814 65 545 128 359 37112 93 46 Hässleholm 1 276,5 24 985 25 051 50 036 3912 84 102 Höganäs 144,3 11 995 12 485 24 480 17012 66 154 Hörby 422,8 7 406 7 356 14 762 3512 67 146 Höör 293,0 7 639 7 622 15 261 5212 76 136 Klippan 376,5 8 259 8 123 16 382 4412 90 24 Kristianstad 1 251,7 38 752 40 036 78 788 6312 61 85 Kävlinge 153,8 14 344 14 294 28 638 18612 82 52 Landskrona 141,2 20 502 20 724 41 226 29212 62 115 Lomma 55,6 10 408 10 657 21 065 37912 81 12 Lund 430,3 54 401 54 746 109 147 25412 80 3 Malmö 155,6 144 132 149 777 293 909 1 88912 73 174 Osby 578,5 6 321 6 335 12 656 2212 75 253 Perstorp 159,8 3 564 3 419 6 983 4412 91 124 Simrishamn 394,2 9 476 9 852 19 328 4912 65 130 Sjöbo 495,7 9 235 8 918 18 153 3712 64 151 Skurup 195,2 7 426 7 441 14 867 7612 30 111 Staffanstorp 107,6 10 884 11 065 21 949 20412 14 167 Svalöv 390,5 6 808 6 482 13 290 34<strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong> 91


<strong>Befolkning</strong> Statistisk årsbok 20114.16Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december 2009 enligtindelningen den 1 januari 2010 samt kommunernas rangordning efterfolkmängd (forts.)KodRangordningKommun Landareal 1 ,Folkmängd Invånarekm 2 per km 2 .Män Kvinnor Totalt21 81 66 Sandviken 1 167,4 18 647 18 331 36 978 3221 82 97 Söderhamn 1 064,9 12 915 12 844 25 759 2422 Västernorrlands län 21 684,5 121 262 121 780 243 042 1122 80 101 Härnösand 1 064,5 12 100 12 575 24 675 2322 82 125 Kramfors 1 705,5 9 701 9 513 19 214 1122 83 117 Sollefteå 5 428,1 10 236 10 206 20 442 422 81 16 Sundsvall 3 208,7 47 408 48 125 95 533 3022 62 132 Timrå 788,0 9 049 8 853 17 902 2322 60 213 Ånge 3 068,1 5 177 4 971 10 148 322 84 41 Örnsköldsvik 6 421,0 27 591 27 537 55 128 923 Jämtlands län 49 343,1 63 329 63 337 126 666 323 26 244 Berg 5 753,5 3 827 3 620 7 447 123 05 257 Bräcke 3 428,9 3 567 3 298 6 865 223 61 205 Härjedalen 11 364,3 5 404 5 181 10 585 123 09 158 Krokom 6 218,2 7 397 7 063 14 460 223 03 269 Ragunda 2 526,2 2 830 2 779 5 609 223 13 182 Strömsund 10 566,8 6 311 5 975 12 286 123 21 210 Åre 7 262,8 5 262 5 016 10 278 123 80 36 Östersund 2 220,5 28 731 30 405 59 136 2724 Västerbottens län 55 189,7 129 805 128 743 258 548 524 03 290 Bjurholm 1 315,6 1 302 1 198 2 500 224 25 288 Dorotea 2 795,1 1 501 1 399 2 900 124 81 179 Lycksele 5 560,4 6 157 6 270 12 427 224 18 285 Malå 1 608,7 1 643 1 652 3 295 224 01 248 Nordmaling 1 238,7 3 664 3 541 7 205 624 17 281 Norsjö 1 751,4 2 224 2 137 4 361 324 09 255 Robertsfors 1 301,8 3 522 3 358 6 880 524 82 28 Skellefteå 6 858,7 35 965 35 805 71 770 1124 22 289 Sorsele 2 7 465,0 1 436 1 307 2 743 024 21 263 Storuman 7 378,5 3 200 3 027 6 227 124 80 11 Umeå 2 331,4 56 993 57 082 114 075 4924 62 249 Vilhelmina 8 120,2 3 656 3 500 7 156 124 04 271 Vindeln 2 650,7 2 749 2 770 5 519 224 60 239 Vännäs 533,2 4 181 4 176 8 357 1624 63 287 Åsele 4 277,0 1 612 1 521 3 133 125 Norrbottens län 98 249,0 126 335 122 684 249 019 325 06 286 Arjeplog 2 12 804,5 1 623 1 520 3 143 025 05 260 Arvidsjaur 5 699,1 3 363 3 259 6 622 125 82 89 Boden 4 043,0 13 612 13 796 27 408 725 23 128 Gällivare 15 825,2 9 602 8 931 18 533 125 83 214 Haparanda 927,3 5 162 4 950 10 112 1125 10 275 Jokkmokk 2 17 735,4 2 663 2 547 5 210 025 14 133 Kalix 1 815,0 8 623 8 303 16 926 925 84 109 Kiruna 19 371,1 11 821 11 148 22 969 125 80 26 Luleå 2 110,0 37 368 36 582 73 950 3525 21 262 Pajala 7 916,5 3 307 3 002 6 309 125 81 53 Piteå 3 111,8 20 446 20 414 40 860 1325 60 238 Älvsbyn 1 712,7 4 251 4 136 8 387 525 13 284 Överkalix 2 792,0 1 891 1 779 3 670 125 18 277 Övertorneå 2 381,4 2 603 2 317 4 920 2Hela riket 1 Sweden 1 410 335,4 4 649 014 4 691 668 9 340 682 231) Nya arealberäkningar för hela riket genomfördes per 2000-01-01. Därefter har uppgifterna uppdaterats för de kommuner som berörts avgränsjusteringar m.m. Vissa s.k. enklaver har bara kunnat fördelas på län och inte kommuner. Länssiffrorna kan därför vara större änsumman av kommunuppgifterna. Liknande gäller uppgiften för riket. Samtliga enklaver ingår i rikssiffran, men inte i länssiffrorna.From 2000 there are new estimates of the land area. Undistributed land area is included in the sum for each county and also in the sum forSweden.2) Sorsele har 0,37, Jokkmokk 0,29 och Arjeplog 0,25 invånare/km 2 .Se Tabellanmärkningar.Källa: SCB <strong>Statistiska</strong> meddelanden, serie MI 65 SM 0201 (www.scb.se/MI0802); SCB:s Kommunarealregister;Statistikdatabasen: <strong>Befolkning</strong>.94 <strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong>


Statistisk årsbok 20114.17Folkmängd i de största kommunerna den 31 december enligtindelningen den 1 januari 2010Population of the largest municipalities<strong>Befolkning</strong>Kommun Municipality 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2009Stockholm 745 936 808 294 744 912 647 214 674 452 750 348 829 417Göteborg 370 832 423 983 465 527 431 273 433 042 466 990 507 330Malmö 198 856 234 453 264 563 233 803 233 887 259 579 293 909Uppsala 88 816 99 990 124 504 137 708 156 376 177 355 194 751Linköping 83 641 93 501 104 646 112 600 122 268 133 168 144 690Västerås 73 729 91 899 116 725 117 487 119 761 126 328 135 936Örebro 89 899 96 822 111 304 110 286 114 042 124 207 134 006Norrköping 110 222 113 059 120 959 119 238 120 522 122 199 129 254Helsingborg 86 195 90 711 100 396 101 956 109 267 117 737 128 359Jönköping 87 696 95 920 107 698 107 561 111 486 117 095 126 331Umeå 46 282 54 415 69 547 81 088 91 258 104 512 114 075Lund 47 838 53 246 69 073 78 487 87 681 98 948 109 147Borås 84 000 93 144 102 329 95 389 94 156 96 883 102 458Huddinge 21 086 29 466 54 732 66 570 73 829 84 535 95 798Eskilstuna 75 741 80 849 94 009 90 354 89 765 88 408 95 577Sundsvall 76 657 83 190 90 795 94 742 93 808 93 126 95 533Gävle 71 413 79 262 84 500 87 378 88 568 90 742 94 352Halmstad 57 689 62 004 70 616 76 042 80 061 85 200 91 087Nacka 25 614 32 738 48 035 57 229 64 056 74 974 88 085Södertälje 35 655 43 901 71 157 73 757 74 889 77 882 85 270Karlstad 54 865 62 483 72 456 74 068 76 467 80 323 84 736Växjö 43 516 46 344 59 019 64 661 69 547 73 901 82 023Botkyrka 8 939 13 688 26 673 65 218 68 542 73 097 81 195Kristianstad 64 620 62 476 65 255 68 883 71 750 74 161 78 788Haninge 9 528 15 812 45 001 58 541 62 797 69 644 76 237Luleå 40 174 48 528 58 878 66 834 68 412 71 652 73 950Kungsbacka 16 922 18 475 29 007 43 536 54 220 65 113 73 938Skellefteå 73 715 73 541 71 402 74 210 75 258 72 476 71 770Solna 37 311 50 969 55 556 50 441 51 841 56 605 66 909Järfälla 7 269 19 187 49 261 53 321 56 359 60 471 65 295Sollentuna 18 631 25 145 37 723 45 868 51 377 58 048 63 347Karlskrona 63 668 61 269 59 209 60 141 59 054 60 564 63 342Täby 10 343 21 413 38 406 47 105 56 714 60 197 63 014Kalmar 44 912 47 732 52 637 52 846 56 206 59 308 62 388Mölndal 25 402 31 315 44 769 47 788 52 028 56 137 60 381Östersund 43 400 47 016 49 750 55 810 58 317 58 249 59 136Varberg 33 357 33 959 38 955 44 164 49 018 52 648 57 439Gotland 59 054 54 196 53 722 55 346 57 108 57 313 57 221Norrtälje 36 933 36 112 38 238 40 842 46 165 52 611 55 927Falun 41 926 45 004 46 572 50 597 53 748 54 426 55 685Örnsköldsvik 60 143 61 473 60 374 60 552 59 379 55 702 55 128Trollhättan 32 586 40 043 48 626 49 600 51 047 52 891 54 873Uddevalla 34 533 44 960 47 725 46 032 47 345 48 971 51 518Nyköping 39 875 42 643 46 772 47 262 47 481 49 063 51 209Skövde 33 109 37 219 43 586 46 007 47 529 49 313 50 984Hässleholm 42 854 43 448 46 602 48 854 49 106 48 580 50 036Borlänge 32 424 39 398 43 854 46 794 46 671 47 206 48 681Lidingö 20 798 29 473 36 174 37 390 38 399 40 584 43 445Tyresö 3 169 6 012 27 112 31 061 33 973 39 071 42 602Trelleborg 33 020 33 323 36 044 34 445 35 997 38 429 41 891Motala 39 861 40 471 41 175 41 965 41 994 42 175 41 843Landskrona 32 562 35 110 37 690 36 493 36 340 37 728 41 226Piteå 28 936 30 047 32 800 38 402 40 034 40 363 40 860Falkenberg 30 148 30 310 31 804 34 912 37 622 38 817 40 739Kungälv 14 161 16 086 24 242 29 702 33 772 37 191 40 727Enköping 27 899 27 849 31 875 32 720 34 862 36 606 39 360Sigtuna 7 854 10 721 26 062 28 276 31 485 35 001 39 219Österåker 5 945 7 413 15 527 25 631 30 230 34 427 39 173Ängelholm 23 069 24 557 26 009 29 813 34 149 37 312 39 083Upplands Väsby 6 156 8 865 19 032 31 961 35 963 37 576 38 641Lerum 11 861 13 430 23 520 29 871 33 206 35 214 38 301Se Tabellanmärkningar.Källa: SCB <strong>Befolkning</strong>sstatistik (www.scb.se/BE0101).<strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong> 95


<strong>Befolkning</strong> Statistisk årsbok 20114.18Folkmängd i storstadsområdena den 31 december enligtindelningen den 1 januari året efter redovisat årPopulation of the metropolitan areasStorstadsområdenCities and suburbsFolkmängdPopulation2004 2005 2006 2007 2008 2009Stor-Stockholm 1 872 900 1 889 945 1 918 104 1 949 516 1 981 263 2 019 182Stockholm 765 044 771 038 782 885 795 163 810 120 829 417Inre staden 285 826 288 886 292 318 296 323 302 505 308 920Söderort 280 679 282 534 287 722 293 387 299 792 309 994Västerort 198 539 199 618 202 845 205 453 207 823 210 503Övriga Stor-Stockholm 1 107 856 1 118 907 1 135 219 1 154 353 1 171 143 1 189 765Norra förortskommunerna 592 111 597 525 604 721 613 591 622 078 632 501Danderyd 30 100 30 226 30 492 30 789 30 851 31 150Ekerö 23 594 24 010 24 301 24 687 24 779 25 095Järfälla 61 564 61 743 62 342 63 427 64 355 65 295Lidingö 41 407 41 892 42 321 42 710 43 111 43 445Norrtälje 54 366 54 596 54 836 55 225 55 528 55 927Sigtuna 36 322 36 711 36 976 37 793 38 372 39 219Sollentuna 58 897 59 355 60 528 61 387 62 097 63 347Solna 59 098 60 575 61 717 63 318 65 289 66 909Sundbyberg 33 816 34 016 34 529 35 078 36 079 37 722Täby 60 422 60 594 61 006 61 633 62 266 63 014Upplands Väsby 37 517 37 624 37 848 38 055 38 248 38 641Upplands-Bro 21 348 21 327 21 638 22 221 22 682 23 202Vallentuna 26 889 27 397 27 868 28 382 28 954 29 361Vaxholm 9 904 10 123 10 440 10 600 10 747 11 001Österåker 36 867 37 336 37 879 38 286 38 720 39 173Södra förortskommunerna 515 745 521 382 530 498 540 762 549 065 557 264Botkyrka 75 830 76 592 77 553 79 031 80 055 81 195Haninge 71 355 71 837 72 956 73 698 74 968 76 237Huddinge 87 681 88 750 90 182 91 827 94 209 95 798Nacka 78 715 80 247 82 421 84 303 85 661 88 085Nykvarn 8 328 8 354 8 609 8 926 9 035 9 227Nynäshamn 24 670 24 648 24 992 25 353 25 499 25 781Salem 14 127 14 334 14 715 15 065 15 177 15 313Södertälje 80 405 80 553 81 791 83 642 84 753 85 270Tyresö 40 605 41 134 41 476 42 047 42 332 42 602Värmdö 34 029 34 933 35 803 36 870 37 376 37 756Stor-Göteborg 872 155 879 298 888 229 896 157 906 691 917 984Göteborg 481 410 484 942 489 757 493 502 500 197 507 330Övriga Stor-Göteborg 390 745 394 356 398 472 402 655 406 494 410 654Norra Stor-Göteborg 88 165 88 903 89 272 90 238 91 138 91 963Kungälv 38 257 38 703 38 899 39 649 40 268 40 727Stenungsund 22 742 22 947 23 190 23 389 23 657 23 983Tjörn 15 019 15 022 14 954 14 944 14 963 14 961Öckerö 12 147 12 231 12 229 12 256 12 250 12 292Nordöstra Stor-Göteborg 111 175 111 810 113 209 114 377 115 486 115 983Ale 26 288 26 405 26 800 27 092 27 323 27 394Alingsås 35 761 36 010 36 481 36 739 37 247 37 515Lerum 36 224 36 506 37 092 37 711 38 085 38 301Lilla Edet 12 902 12 889 12 836 12 835 12 831 12 773Sydöstra Stor-Göteborg 122 709 123 826 124 947 126 098 127 194 128 770Härryda 31 676 32 049 32 395 32 969 33 580 34 007Mölndal 57 752 58 234 58 938 59 430 59 812 60 381Partille 33 281 33 543 33 614 33 699 33 802 34 382Södra Stor-Göteborg 68 696 69 817 71 044 71 942 72 676 73 938Kungsbacka 68 696 69 817 71 044 71 942 72 676 73 938Stor-Malmö 598 990 604 382 614 330 624 236 635 224 647 292Malmö 269 142 271 271 276 244 280 801 286 535 293 909Övriga Stor-Malmö 329 848 333 111 338 086 343 435 348 689 353 383Lund 101 423 102 257 103 286 105 286 107 351 109 147Trelleborg 39 477 39 830 40 320 41 019 41 558 41 891Övriga kommuner 188 948 191 024 194 480 197 130 199 780 202 345Burlöv 15 295 15 320 15 662 15 952 16 230 16 509Eslöv 29 740 30 087 30 437 30 775 31 123 31 269Höör 14 520 14 604 14 777 14 924 15 039 15 26196 <strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong>


Statistisk årsbok 20114.20ÅlderAgeBeräknad folkmängd i tusental till och med år 2060Population projectionsSamtliga 1Total<strong>Befolkning</strong>2010 2020 2030 2040 2050 20600– 4 561,1 591,2 557,8 563,4 588,1 575,35– 9 516,5 590,0 593,9 554,0 587,3 591,010–14 488,7 581,9 603,8 571,6 576,9 600,515–19 618,7 542,7 606,1 610,2 571,6 604,120–24 632,8 528,7 609,3 631,3 600,6 605,825–29 582,8 676,8 595,0 655,9 660,3 624,030–34 583,3 692,3 582,9 658,8 681,0 652,435–39 635,0 620,8 698,9 621,8 681,8 686,240–44 652,8 604,9 697,3 594,3 668,8 691,645–49 642,8 644,0 618,6 697,2 623,2 683,250–54 584,9 650,7 597,6 687,1 588,7 662,555–59 571,6 629,9 628,8 602,6 681,0 610,660–64 614,3 563,3 626,2 575,8 662,5 570,065–69 547,6 535,2 592,5 593,8 569,4 646,770–74 389,6 549,5 510,3 571,9 528,1 611,275–79 303,1 455,9 454,8 512,0 517,7 499,880–84 245,5 279,9 409,5 391,7 446,9 419,485–89 165,3 161,8 261,5 270,1 315,3 325,190–94 68,9 74,7 92,4 141,2 141,0 165,695–99 15,1 20,0 21,1 36,9 38,5 47,2100– 1,7 2,7 3,1 3,9 6,1 6,3Totalt Total 9 422,2 9 996,9 10 361,4 10 545,5 10 734,6 10 878,2Ålder Män 1Men2010 2020 2030 2040 2050 20600– 4 288,7 304,1 286,9 289,8 302,5 295,95– 9 264,8 303,4 305,4 284,9 302,0 303,910–14 250,9 299,4 310,6 294,0 296,7 308,815–19 318,0 278,7 312,0 314,2 294,2 311,020–24 323,4 271,5 313,6 325,0 309,1 311,825–29 299,9 349,3 308,0 340,5 342,8 323,930–34 298,2 356,8 303,4 343,4 355,1 340,235–39 322,8 319,5 362,0 323,1 355,0 357,440–44 332,0 308,1 358,3 308,0 347,2 359,345–49 327,2 325,9 316,4 358,8 321,7 353,650–54 295,7 329,0 302,5 350,5 302,8 341,655–59 286,9 318,2 316,3 305,8 348,0 313,060–64 306,2 282,4 314,5 289,7 336,0 291,565–69 272,4 265,3 296,4 296,7 287,2 328,770–74 186,8 267,5 251,5 283,7 263,1 307,475–79 136,3 217,5 218,7 250,5 254,2 248,680–84 100,4 124,5 188,3 184,8 213,9 202,985–89 59,5 63,4 111,9 118,2 142,2 148,490–94 20,4 24,0 33,4 53,4 55,5 66,895–99 3,3 4,8 5,7 11,1 11,8 15,1100– 0,3 0,4 0,5 0,8 1,2 1,3Totalt 4 694,1 5 013,7 5 216,2 5 326,7 5 442,4 5 531,1<strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong> 99


<strong>Befolkning</strong> Statistisk årsbok 20114.20Beräknad folkmängd i tusental till och med år 2060 (forts.)Ålder Kvinnor 1Women2010 2020 2030 2040 2050 20600– 4 272,4 287,1 270,9 273,6 285,6 279,45– 9 251,8 286,6 288,5 269,1 285,3 287,110–14 237,7 282,6 293,2 277,6 280,2 291,715–19 300,7 264,0 294,1 296,1 277,3 293,120–24 309,4 257,1 295,7 306,3 291,5 294,025–29 282,9 327,5 287,0 315,4 317,5 300,030–34 285,1 335,5 279,5 315,4 325,9 312,235–39 312,2 301,3 337,0 298,8 326,7 328,840–44 320,8 296,8 339,0 286,3 321,6 332,345–49 315,5 318,1 302,2 338,4 301,5 329,550–54 289,2 321,7 295,1 336,6 285,9 320,955–59 284,7 311,7 312,6 296,8 333,0 297,560–64 308,0 280,9 311,7 286,1 326,5 278,565–69 275,2 269,9 296,0 297,1 282,2 318,170–74 202,8 281,9 258,8 288,2 265,0 303,775–79 166,8 238,4 236,1 261,5 263,5 251,280–84 145,2 155,5 221,2 206,9 233,0 216,485–89 105,8 98,4 149,6 151,9 173,0 176,890–94 48,5 50,8 59,1 87,7 85,5 98,895–99 11,8 15,1 15,4 25,9 26,6 32,1100– 1,5 2,3 2,6 3,2 4,8 4,9Totalt 4 728,1 4 983,2 5 145,2 5 218,8 5 292,2 5 347,11) Uppgifterna, som avser den 31 december varje år, har erhållits genom en framskrivning av folkmängden den 31 december 2009.Se Tabellanmärkningar.Källa: SCB <strong>Statistiska</strong> meddelanden, serie BE 18: Sveriges framtida befolkning 2010–2060 (www.scb.se/BE0401);Statistikdatabasen: <strong>Befolkning</strong>.100 <strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong>


Statistisk årsbok 20114.21<strong>Befolkning</strong>Antal hushåll i Sverige enligt olika beräkningsmetoderNumber of households in Sweden estimated with different methodsHushållstyp 1 Type of household 1Ålder efter referensperson/hushållsföreståndareAge of reference person/head of householdHushållHouseholdsFamiljeenheterFamily unitsFoB 90 2Kosthushåll 3Enligt HEK 4Census 2 Housekeeping units 3 According to the IncomeDistribution Survey (HEK)Enligt folkbokföringAccording to nationalregistration1990 2008 2008 2008Ensamstående utan barnSingle persons without childrenMän Men 683 895 1 095 952 + 40 627 1 431 886 + 40 829 1 334 50918–24 år years 94 630 142 434 + 16 072 376 969 + 19 530 156 94325–64 år 426 635 758 274 + 35 178 852 548 + 35 630 924 60965–74 år 81 532 95 499 + 13 195 98 454 + 13 281 129 49675– år 81 098 99 745 + 9 772 103 915 + 9 868 123 461Kvinnor Women 829 586 1 095 086 + 38 157 1 386 266 + 38 884 1 327 77218–24 år 82 106 138 422 + 16 141 322 548 + 18 959 165 30425–64 år 311 850 488 996 + 28 378 578 810 + 29 241 640 53665–74 år 176 545 154 491 + 16 447 160 690 + 16 602 183 06875– år 259 085 313 177 + 15 393 324 219 + 15 457 338 864Båda könen Both sexes 1 513 481 2 191 037 + 22 533 2 818 152 + 25 861 2 662 28118–24 år 176 736 280 855 + 42 972 699 517 + 43 185 322 24725–64 år 738 485 1 247 270 + 20 899 1 431 358 + 21 061 1 565 14565–74 år 258 077 249 990 + 16 436 259 144 + 16 435 312 56475– år 340 183 412 922 + 50 855 428 134 + 47 854 462 325Två sammanboende utan barnTwo cohabiting persons without children 975 700 1 025 651 + 5 972 1 180 442 + 5 989 819 34318–24 år 43 885 37 191 + 21 020 37 577 + 21 765 2 90125–64 år 503 690 563 292 + 14 848 702 071 + 15 035 364 31365–74 år 265 596 255 686 + 8 488 267 027 + 8 530 262 46275– år 162 529 169 482 + 25 543 173 768 + 25 673 189 667Ensamstående med barnSingle persons with childrenYngsta barnet 0–17 år Youngest child 183 868 225 271 + 19 308 225 450 + 19 311 263 253Yngsta barnet 18–24 år . . 73 096 + 8 010 . . 84 180Yngsta barnet 0–24 år . . 298 367 + 20 674 . . 347 433Därav män med Of whom men withYngsta barnet 0–17 år 33 661 46 741 + 9 123 46 920 + 9 130 52 276Yngsta barnet 18–24 år . . 21 702 + 4 443 . . 25 427Yngsta barnet 0–24 år . . 68 443 + 10 116 . . 77 703Därav kvinnor med Of whom women withYngsta barnet 0–17 år 150 207 178 530 + 17 157 178 530 + 17 157 210 977Yngsta barnet 18–24 år . . 51 394 + 6 713 . . 58 753Yngsta barnet 0–24 år . . 229 924 + 18 281 . . 269 730Sammanboende Cohabiting personsYngsta barnet 0–17 år 838 307 845 912 + 23 664 845 734 + 23 664 834 815Yngsta barnet 18–24 år . . 118 749 + 8 159 . . 129 452Yngsta barnet 0–24 år . . 964 662 + 23 756 . . 964 2671 barn 0–17 år 336 378 321 378 + 15 735 321 378 + 15 735 317 8772 barn 0–17 år 350 928 387 762 + 17 980 387 584 + 17 978 379 7243+ barn 0–17 år 151 001 136 773 + 11 256 136 773 + 11 256 137 214Ensamstående med övriga boendeHouseholds with two or more singlepersons not co-living 135 356 40 049 + 5 713 . . 51 723Sammanboende med övriga boendeCohabiting and not cohabiting persons inthe same household 183 261 35 058 + 4 596 . . 51 435Hushåll yngre än 18 år 5Households younger than 18 years 5 . . . . . . 6 509Samtliga Total 3 829 973 4 554 824 + 31 736 5 069 778 + 9 471 4 902 9911) Personer boende på institution ingår inte i beräkningarna. Private households only. Persons living in institutions are excluded.2) Folk- och bostadsräkningen 1990 (FoB 90) avser bostadshushåll. Barn avgränsas med ålder 0–17 år. In the census the numbers referto dwelling households and children 0–17 years of age.3) Alla personer som den 31 december bor i samma bostad och har gemensam ekonomi och kosthållning utgör ett kosthushåll. A housekeepingunit is a household of individuals who live together in the same dwelling, prepare and have meals together, and who share thehousekeeping.4) Undersökningen om Hushållens ekonomi, HEK, tidigare Inkomstfördelningsundersökningen, HINK.5) Enpersonshushåll och sammanboende yngre än 18 år. Households with inhabitants younger than 18 years.Se Tabellanmärkningar.Källa: SCB <strong>Statistiska</strong> meddelanden serie HE 21 (www.scb.se/HE0103): Inkomstfördelningsundersökningen 2008 (HEK).<strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong> 101


<strong>Befolkning</strong> Statistisk årsbok 20114.22Antal hushåll efter antal boende och antal barn den 1 november1990 och den 31 december 2000 och 2008Number of households by numbers of persons and childrenHushållstypType of householdHushåll 1Households 1FoB 90 2Kosthushåll 3Census 2 Housekeeping units 31990 2000 2008Hushåll efter antal boendeHouseholds by number of inhabitants 3 829 973 4 363 284 + 30 688 4 554 824 + 31 7361 1 515 575 2 029 016 + 50 264 2 191 037 + 50 8552 1 189 600 1 211 063 + 29 101 1 232 558 + 28 8223 471 184 463 799 + 20 477 452 234 + 19 6754 452 965 454 003 + 19 244 484 243 + 19 4385+ 200 649 205 402 + 13 247 194 752 + 12 569Antal personer Number of persons 8 180 620 8 751 173 + 64 732 8 977 700 + 62 694Antal personer per hushållNumber of persons per household 2,14 2,01 + 0,02 1,97 + . .Hushåll efter antal barn 0–6 årHouseholds by number of children, age 0–6 512 333 509 934 + 22 320 513 531 + 21 6691 330 270 344 229 + 19 093 327 682 + 17 9902 159 968 152 961 + 12 547 166 994 + 12 8393+ 22 095 12 743 + 3 734 18 855 + 4 431Hushåll efter antal barn 7–12 årHouseholds by number of children, age 7–12 445 016 537 726 + 23 307 448 536 + 21 1511 333 739 366 916 + 19 900 336 268 + 18 7192 103 527 149 686 + 12 854 103 909 + 10 5963+ 7 750 21 125 + 4 905 8 359 + 3 085Hushåll efter antal barn 0–15 årHouseholds by number of children, age 0–15 918 746 993 514 + 28 922 958 234 + 27 8551 426 130 426 527 + 21 311 435 022 + 20 7932 355 522 414 993 + 20 374 402 518 + 19 6163+ 137 094 151 995 + 12 739 120 694 + 11 311Hushåll efter antal barn 0–17 årHouseholds by number of children, age 0–17 1 019 711 1 086 502 + 29 615 1 071 184 + 28 6321 452 992 448 957 + 21 708 459 289 + 21 1212 401 829 450 511 + 21 092 453 563 + 20 6163+ 164 890 187 034 + 14 060 158 332 + 12 816Hushåll efter antal barn 0–19 årHouseholds by number of children, age 0–19 . . 1 159 506 + 29 580 1 165 874 + 28 6621 . . 470 036 + 21 927 473 371 + 21 2802 . . 476 650 + 21 298 499 253 + 21 0663+ . . 212 820 + 14 576 193 250 + 13 549Hushåll efter antal barn 20–29 årHouseholds by number of children, age 20–29 . . 178 304 + 10 541 209 146 + 11 3501) Personer boende på institution ingår inte i beräkningarna. Private households only. Persons living in institutions are excluded.2) Folk- och bostadsräkningen 1990 (FoB 90) avser bostadshushåll. Barn avgränsas med ålder 0–17 år. In the census the numbers referto dwelling households and children 0–17 years of age.3) Alla personer som den 31 december bor i samma bostad och har gemensam ekonomi och kosthållning utgör ett kosthushåll.A housekeeping unit is a household of individuals who live together in the same dwelling, prepare and have meals together, and whoshare the housekeeping.Se Tabellanmärkningar.Källa: SCB <strong>Statistiska</strong> meddelanden serie HE 21 (www.scb.se/HE0103): Inkomstfördelningsundersökningen 2008 (HEK).102 <strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong>


Statistisk årsbok 20114.23Giftermål efter tidigare civilståndMarriages by previous civil status of bride and groom<strong>Befolkning</strong>ÅrYearTvåkönade äktenskapHeterosexual marriagesAntal giftermål efter tidigare civilstånd 1Number of marriages by previous civil status 1Samtliga giftermålMarriages, totalOgift manSingle manFörut gift manWidowed or divorced manSummaTotalOgift kvinnaSingle womanFörut gift kvinnaWidowed ordivorced womanOgiftkvinnaFörut gift kvinna1951/55 43 225 3 348 4 066 2 555 53 194 53 6601956/60 41 546 3 161 3 665 2 698 51 070 51 6821961/65 46 632 2 796 3 492 2 729 55 649 56 5591966/70 43 467 2 466 2 929 2 506 51 368 52 3181971/75 31 002 2 593 2 947 2 897 39 439 41 1551976/80 27 071 3 194 3 305 4 200 37 770 39 5741981/85 24 976 3 152 3 167 4 546 35 841 37 2401986/90 37 603 4 226 4 348 6 332 52 509 54 7501991/95 23 639 2 596 2 638 3 888 32 760 35 1721996/00 22 590 2 826 2 778 4 239 32 433 34 5841995 22 516 2 603 2 480 3 896 31 495 33 6421996 22 203 2 579 2 669 3 942 31 393 33 4841997 21 035 2 684 2 671 3 938 30 328 32 3131998 20 451 2 637 2 493 4 004 29 585 31 5981999 23 011 2 992 2 903 4 552 33 458 35 6282000 26 250 3 237 3 152 4 761 37 400 39 8952001 22 996 2 942 2 793 4 346 33 077 35 7782002 23 946 3 255 2 934 4 752 34 887 38 0122003 2 24 818 3 161 2 999 4 625 35 608 39 0412004 26 947 3 654 3 401 5 180 39 182 43 0882005 28 570 3 695 3 392 5 157 40 814 44 3812006 29 369 3 694 3 481 4 954 41 498 45 5512007 30 688 3 971 3 598 5 321 43 578 47 8982008 32 306 4 178 3 679 5 563 45 726 50 3322009 30 119 3 671 3 405 5 013 42 208 47 259ÅrEnkönade äktenskap, mänSame-sex marriages, menAntal giftermål efter tidigare civilstånd 1SamtligagiftermålRegistreradpartnerRegisteredpartnerRegistreradpartnerOgift manOgift man Änkling FrånskildmanÄnklingWidowed manÄnklingFrånskildmanFrånskildmanDivorcedman2009 213 93 – 16 – – 3 330ÅrEnkönade äktenskap, kvinnorSame-sex marriages, womenAntal giftermål efter tidigare civilstånd 1SamtligagiftermålRegistreradpartnerRegistreradpartnerOgiftkvinnaOgift kvinnaÄnkaFrånskildkvinnaÄnkaWidowed womanÄnkaFrånskildkvinnaFrånskildkvinnaDivorcedwoman2009 214 167 1 45 – 1 12 4441) Båda makarna folkbokförda i Sverige vid giftermålet. Änka/änkling inkluderar efterlevande partner. Frånskild inkluderar skild partner.Both spouses were registered in Sweden at the time of marriage. Widowed man/woman includes surviving partner. Divorced man/womanincludes divorced partner.2) Summa: inkl. fem giftermål där uppgift om tidigare civilstånd saknas för mannen. Total includes marriages with unknown previous statusfor five men.Källa: SCB <strong>Befolkning</strong>srörelsen; <strong>Befolkning</strong>sförändringar, del 3 för 1967–1990; <strong>Befolkning</strong>sstatistik, del 4 för 1991–2003;Tabeller över Sveriges befolkning för 2004– (www.scb.se/BE0101).<strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong> 103


<strong>Befolkning</strong> Statistisk årsbok 20114.24Giftermål: medelåldern vid vigselnMarriages: average age at marriageÅrYearMedelåldern vid vigselnAverage age at marriageOgiftaFirst marriageFörut giftaRemarriageMän Groom Kvinnor Bride Män Kvinnor1951/55 28,0 25,3 42,1 36,91956/60 27,6 24,6 42,2 37,61961/65 26,6 23,7 42,3 37,81966/70 26,0 23,6 42,2 37,71971/75 26,9 24,6 41,1 36,71976/80 28,4 25,8 41,6 37,61981/85 29,7 27,1 43,0 39,11986/90 31,1 28,4 44,8 41,11991/95 31,4 28,3 45,7 41,61996/00 32,5 30,0 46,9 42,91995 31,5 29,0 46,2 41,81996 31,8 29,3 46,5 42,31997 32,2 29,6 46,8 42,81998 32,4 29,9 47,1 43,21999 32,9 30,4 47,1 43,12000 33,1 30,6 47,2 43,22001 33,2 30,6 47,6 43,52002 33,5 30,9 48,0 43,72003 34,0 31,3 48,2 44,02004 34,4 31,7 48,7 44,52005 34,7 32,0 49,3 45,12006 34,5 31,9 48,7 44,62007 34,9 32,2 48,9 45,02008 35,1 32,5 49,4 45,42009 1 35,1 32,5 49,0 44,71) Fr.o.m. 2009 ingår enkönade äktenskap. As from 2009 incl. same-sex marriages.Källa: SCB <strong>Befolkning</strong>srörelsen; <strong>Befolkning</strong>sförändringar, del 3 för 1967–1990; <strong>Befolkning</strong>sstatistik, del 4 för 1991–2003;Tabeller över Sveriges befolkning för 2004– (www.scb.se/BE0101).4.25ÅrYearAntal personer som registrerat eller avregistrerat partnerskapNumber of persons who have registered or dissolved partnershipsAntal som registrerat partnerskap 1Antal som avregistrerat partnerskap 1Persons who have registered partnership 1 Persons who have dissolved their partnership 1Män Men Kvinnor Women Män Kvinnor1995 498 167 . . . .1996 201 118 . . . .1997 158 104 . . . .1998 158 92 45 161999 154 133 42 382000 218 139 53 482001 195 186 45 622002 212 210 47 452003 240 257 61 522004 285 282 59 562005 244 349 64 702006 278 382 95 1062007 262 388 78 1112008 311 503 95 862009 2 63 85 107 1171) Antalet personer som har ingått partnerskap (eller äktenskap) kan vara udda eftersom statistiken endast avser personer folkbokförda iSverige. Persons entered in the population register.2) Den 1 maj 2009 ersattes lagen om registrerat partnerskap med en könsneutral äktenskapslag. The law on partnerships was rescindedon May 1st 2009, replaced by a gender neutral marriage law.Källa: SCB Statistikdatabasen: <strong>Befolkning</strong> (www.scb.se).104 <strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong>


Statistisk årsbok 20114.26<strong>Befolkning</strong>Skilsmässor efter makarnas medianålder, äktenskapetsmedianvaraktighet och barnantalDivorces by median age of spouses, median duration of marriage andnumber of childrenÅrYearAntalNumberPå 1 000 avmedelfolkmängdengiftakvinnor 1Mannensålder 2Age ofhusbandHustrunsålder 2Age of wifeÄktenskapetsvaraktighet3Duration ofmarriageAntal barn under 18 år, %Number of children under 18 years, %0 1 2 3 4–1982 20 766 11,9 39,20 36,62 11,51 34,8 28,7 28,5 6,6 1,41983 20 618 12,0 40,13 37,59 11,86 35,6 29,2 27,4 6,5 1,21984 20 377 11,9 40,35 37,91 11,70 35,7 28,7 27,8 6,5 1,31985 19 763 11,7 40,65 38,06 11,29 35,1 29,7 27,4 6,5 1,31986 19 107 11,4 40,99 38,45 11,39 36,7 28,0 27,2 6,8 1,31987 18 426 11,1 41,54 38,92 11,51 37,6 28,1 26,1 6,6 1,61988 17 746 10,7 41,81 39,24 11,30 38,8 27,3 25,6 6,8 1,61989 18 862 11,2 41,99 39,19 10,94 39,2 26,4 25,6 7,1 1,61990 19 357 11,3 41,77 38,88 10,36 37,8 26,3 26,4 7,5 2,01991 20 149 11,8 41,68 38,51 9,49 37,5 27,0 25,9 7,5 2,01992 21 907 12,9 41,58 38,34 8,78 36,2 26,3 27,0 8,0 2,61993 21 673 12,9 41,28 38,26 8,36 36,7 25,8 27,8 9,2 3,31994 22 237 13,3 41,77 38,50 8,51 36,8 24,8 27,6 9,7 3,51995 22 528 13,6 42,20 39,01 9,04 34,9 24,1 27,5 10,1 3,31996 21 377 13,2 42,18 39,01 8,90 35,3 23,6 27,7 10,0 3,41997 21 009 13,0 42,31 39,13 9,08 35,5 23,4 27,8 9,7 3,61998 20 761 13,0 42,68 39,35 9,19 36,3 22,3 27,6 10,3 3,51999 21 000 13,2 42,77 39,46 9,73 36,8 22,2 27,8 10,1 3,22000 21 502 13,6 43,15 39,77 10,41 38,7 22,5 25,4 10,0 3,42001 21 022 13,4 43,51 40,08 10,88 38,9 22,8 25,0 9,6 3,62002 21 323 13,7 43,72 40,41 10,80 38,7 23,2 25,4 9,6 3,32003 21 130 13,6 44,25 40,89 11,08 39,5 23,2 25,0 9,2 3,12004 20 106 13,0 44,43 41,07 10,56 41,2 22,9 23,9 9,0 3,02005 20 000 12,9 44,62 41,27 10,48 41,8 22,9 24,2 8,2 2,92006 20 295 13,0 44,55 41,26 9,64 42,8 23,5 23,4 7,8 2,52007 20 669 13,2 44,51 41,46 9,15 43,4 23,4 22,9 7,8 2,62008 21 377 13,6 44,08 41,18 8,69 44,4 22,4 23,0 7,6 2,52009 22 211 14,0 44,23 41,19 8,44 44,7 23,1 22,0 7,5 2,71) Per 1 000 married women.2) Medianerna är beräknade på makarnas ålder vid äktenskapets upplösning.3) Medianerna är beräknade på antal år mellan vigselåret och upplösningsåret.Källa: SCB <strong>Befolkning</strong>sstatistik, del 4 t.o.m. 2003, Tabeller över Sveriges befolkning fr.o.m. 2004 (www.scb.se/BE0101).<strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong> 105


Statistisk årsbok 20114.29<strong>Befolkning</strong>Perinatal dödlighet, dödfödda och spädbarnsdödlighet efterlevnadstid, antal och andel per 1 000 levande föddaPerinatal mortality, stillbirths and infant mortality (under 1 year of age),number and rate per 1 000 live births2005 2006 2007PojkarBoysFlickorGirlsSamt- Pojkar Flickor Samtliga1 ligaPojkar Flickor SamtligaPerinatal dödlighet 2 Perinatal mortality 2 4,0 4,2 4,1 4,3 4,6 4,4 4,2 4,4 4,3Dödfödda 3 Stillbirths 145 156 301 159 160 319 158 168 326Antal döda barn DeathsUnder 1 dag 4 day 4 30 25 55 40 37 77 40 26 66Under 7 dagar days 63 52 115 77 75 152 76 63 139Under 28 dagar 79 71 150 103 91 194 103 81 184Under 6 månader months 113 103 216 151 121 272 140 108 248Under 12 månader 131 115 246 165 132 297 148 120 268På 1 000 levande födda RateUnder 1 dag 4 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,6Under 7 dagar 1,2 1,1 1,1 1,4 1,5 1,4 1,4 1,2 1,3Under 28 dagar 1,5 1,4 1,5 1,9 1,8 1,8 1,9 1,6 1,7Under 6 månader 2,2 2,1 2,1 2,8 2,4 2,6 2,5 2,1 2,3Under 12 månader 2,5 2,3 2,4 3,0 2,6 2,8 2,7 2,3 2,52008 2009Pojkar Flickor Samtliga1 Pojkar Flickor SamtligaPerinatal dödlighet 2 4,8 5,0 4,9 5,2 5,2 5,2Dödfödda 3 199 197 396 234 217 451Antal döda barnUnder 1 dag 4 40 33 73 32 33 65Under 7 dagar 70 70 140 68 65 133Under 28 dagar 96 93 189 102 78 180Under 6 månader 128 122 250 138 116 254Under 12 månader 141 131 272 148 130 278På 1 000 levande föddaUnder 1 dag 4 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6Under 7 dagar 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2Under 28 dagar 1,7 1,8 1,7 1,8 1,4 1,6Under 6 månader 2,3 2,3 2,3 2,4 2,1 2,3Under 12 månader 2,5 2,5 2,5 2,6 2,4 2,51) Both sexes.2) Dödföddhet och spädbarnsdödlighet under den första levnadsveckan. Stillbirths and deaths during the first week of life.3) Fr.o.m. den 1 juli 2008 räknas ett barn som dödfött om modern var minst i utgången av graviditetsvecka 22. Innan dess var gränsenvecka 28. Det är orsaken till det tidsseriebrott som kan noteras mellan 2007 och 2008. As from July 1st 2008 stillbirths are referred torecent births that have become deceased after the end of 22nd week of pregnancy – instead of 28th week.4) Född och död under samma kalenderdygn. ”Less than one day” means that death has occurred on the same calendar date as the birth.Källa: SCB <strong>Befolkning</strong>sstatistik, Tabeller över Sveriges befolkning (www.scb.se/BE0101).<strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong> 107


<strong>Befolkning</strong> Statistisk årsbok 20114.30 DödaDeathsÅrYearSamtligaTotalBarn under 1 årInfants under 1 yearDöda på 1 000 av medelfolkmängdenDeaths per 1 000 of the mean pop.På 1 000 levande föddaPer 1 000 live birthsHela riketSwedenMänMenKvinnorWomenBåda könenBoth sexesPojkarBoysFlickorGirlsPojkar Flickor Män Kvinnor Samtliga1984 48 505 41 978 90 483 350 251 7,24 5,51 11,78 9,95 10,851985 50 044 43 988 94 032 366 300 7,21 6,29 12,14 10,41 11,261986 49 551 43 744 93 295 346 259 6,60 5,23 11,99 10,32 11,151987 49 338 43 969 93 307 358 283 6,68 5,53 11,90 10,34 11,111988 50 417 46 326 96 743 380 272 6,57 5,01 12,11 10,84 11,471989 47 845 44 265 92 110 392 278 6,57 4,94 11,41 10,30 10,841990 49 054 46 107 95 161 421 318 6,62 5,27 11,60 10,65 11,121991 49 144 46 058 95 202 421 340 6,61 5,67 11,54 10,56 11,051992 48 454 46 256 94 710 378 279 5,98 4,68 11,31 10,55 10,931993 49 047 47 961 97 008 331 240 5,49 4,16 11,39 10,87 11,131994 46 585 45 259 91 844 280 219 4,88 3,99 10,74 10,19 10,461995 47 601 46 354 93 955 250 179 4,70 3,57 10,91 10,38 10,641996 47 118 47 015 94 133 204 173 4,19 3,71 10,79 10,51 10,651997 46 710 46 616 93 326 190 138 4,09 3,14 10,69 10,42 10,551998 46 619 46 652 93 271 186 130 4,05 3,02 10,66 10,42 10,541999 46 579 48 147 94 726 184 113 4,07 2,63 10,64 10,74 10,692000 45 675 47 786 93 461 186 123 3,99 2,81 10,41 10,65 10,532001 45 431 48 321 93 752 189 145 4,01 3,27 10,32 10,75 10,542002 45 780 49 229 95 009 172 141 3,50 3,02 10,36 10,92 10,652003 45 338 47 623 92 961 184 124 3,60 2,58 10,22 10,53 10,382004 43 914 46 618 90 532 171 143 3,29 2,92 9,85 10,27 10,072005 44 788 46 922 91 710 131 115 2,52 2,33 10,01 10,31 10,162006 44 177 47 000 91 177 165 132 3,03 2,57 9,81 10,27 10,042007 43 970 47 759 91 729 148 120 2,68 2,30 9,68 10,37 10,032008 44 060 47 389 91 449 141 131 2,50 2,47 9,61 10,22 9,922009 43 692 46 388 90 080 148 130 2,57 2,40 9,44 9,93 9,69Källa: SCB <strong>Befolkning</strong>sförändringar, del 1 och 3 t.o.m. 1990; <strong>Befolkning</strong>sstatistik, del 1 och 4 för 1991–1996; del 1-2 och del 4för 1997–2003 samt Tabeller över Sveriges befolkning fr.o.m. 2004 (www.scb.se/BE0101).108 <strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong>


Statistisk årsbok 20114.31Livslängdstabell för perioden 2005–2009Life table<strong>Befolkning</strong>ÅlderAgeObserverade dödsrisker, 0/00Mortality rates per 1 000Kvarlevande av 100 000 föddaSurvivors per 100 000 birthsÅterstående medellivslängd, årLife expectancy, yearsMän Men Kvinnor Women Män Kvinnor Män Kvinnor0 2,66 2,41 100 000 100 000 78,91 83,051 0,33 0,29 99 734 99 759 78,12 82,242 0,16 0,16 99 701 99 730 77,14 81,273 0,15 0,13 99 685 99 714 76,15 80,284 0,07 0,11 99 670 99 701 75,17 79,295 0,13 0,08 99 663 99 690 74,17 78,306 0,10 0,08 99 650 99 682 73,18 77,317 0,09 0,05 99 640 99 674 72,19 76,318 0,12 0,07 99 631 99 669 71,19 75,329 0,09 0,06 99 619 99 662 70,20 74,3210 0,11 0,08 99 610 99 656 69,21 73,3311 0,08 0,05 99 599 99 648 68,22 72,3312 0,08 0,07 99 591 99 643 67,22 71,3413 0,15 0,08 99 584 99 636 66,23 70,3414 0,18 0,09 99 569 99 628 65,24 69,3515 0,19 0,19 99 551 99 619 64,25 68,3516 0,29 0,17 99 532 99 600 63,26 67,3717 0,36 0,23 99 503 99 584 62,28 66,3818 0,41 0,17 99 467 99 561 61,30 65,3919 0,66 0,24 99 426 99 544 60,33 64,4020 0,61 0,27 99 361 99 520 59,37 63,4221 0,72 0,30 99 300 99 493 58,40 62,4322 0,65 0,21 99 229 99 463 57,44 61,4523 0,72 0,27 99 164 99 442 56,48 60,4724 0,73 0,22 99 093 99 415 55,52 59,4825 0,69 0,29 99 020 99 394 54,56 58,4926 0,71 0,21 98 952 99 365 53,60 57,5127 0,67 0,24 98 882 99 344 52,64 56,5228 0,65 0,26 98 815 99 320 51,67 55,5429 0,79 0,30 98 751 99 294 50,70 54,5530 0,67 0,33 98 673 99 264 49,74 53,5731 0,62 0,32 98 607 99 232 48,78 52,5932 0,67 0,32 98 546 99 200 47,81 51,6033 0,67 0,35 98 480 99 168 46,84 50,6234 0,64 0,36 98 414 99 133 45,87 49,6435 0,81 0,39 98 351 99 098 44,90 48,6536 0,80 0,49 98 271 99 059 43,93 47,6737 0,78 0,47 98 193 99 011 42,97 46,7038 0,84 0,63 98 116 98 964 42,00 45,7239 0,98 0,58 98 034 98 902 41,04 44,7540 0,98 0,70 97 938 98 844 40,08 43,7741 1,14 0,67 97 842 98 775 39,12 42,8042 1,34 0,77 97 730 98 709 38,16 41,8343 1,50 0,88 97 599 98 633 37,21 40,8644 1,56 1,07 97 453 98 546 36,27 39,9045 1,70 1,16 97 301 98 441 35,32 38,9446 1,94 1,21 97 135 98 326 34,38 37,9847 2,02 1,27 96 947 98 208 33,45 37,0348 2,11 1,56 96 751 98 083 32,51 36,0849 2,63 1,71 96 547 97 930 31,58 35,1350 2,95 1,91 96 293 97 762 30,66 34,1951 3,19 2,22 96 009 97 576 29,75 33,2652 3,55 2,41 95 703 97 359 28,85 32,3353 4,21 2,69 95 363 97 124 27,95 31,4154 4,32 2,73 94 961 96 863 27,06 30,4955 4,55 3,06 94 551 96 599 26,18 29,5756 5,17 3,51 94 121 96 303 25,30 28,6657 5,82 3,74 93 634 95 965 24,42 27,7658 6,18 4,08 93 089 95 606 23,56 26,8659 6,92 4,46 92 514 95 216 22,71 25,9760 7,44 5,02 91 874 94 791 21,86 25,0861 8,37 5,25 91 190 94 316 21,02 24,2162 9,42 6,01 90 427 93 820 20,20 23,3363 10,22 6,50 89 575 93 257 19,38 22,4764 11,38 7,56 88 660 92 650 18,58 21,61<strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong> 109


<strong>Befolkning</strong> Statistisk årsbok 20114.31ÅlderAgeLivslängdstabell för perioden 2005–2009 (forts.)Observerade dödsrisker, 0/00Mortality rates per 1 000Kvarlevande av 100 000 föddaSurvivors per 100 000 birthsÅterstående medellivslängd, årLife expectancy, yearsMän Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor65 13,12 8,24 87 651 91 950 17,79 20,7866 14,12 8,71 86 501 91 192 17,02 19,9467 14,72 9,56 85 280 90 398 16,25 19,1168 16,64 10,18 84 024 89 534 15,49 18,2969 18,66 11,43 82 626 88 622 14,74 17,4870 20,44 12,75 81 084 87 609 14,01 16,6771 22,51 13,53 79 427 86 492 13,29 15,8872 25,14 15,74 77 639 85 322 12,59 15,0973 28,47 17,04 75 687 83 979 11,90 14,3374 32,08 19,40 73 532 82 548 11,23 13,5775 35,37 21,23 71 173 80 947 10,59 12,8376 39,14 24,10 68 656 79 228 9,96 12,0977 44,04 27,69 65 969 77 319 9,35 11,3878 50,03 31,19 63 064 75 178 8,75 10,6979 55,08 35,16 59 908 72 833 8,19 10,0280 64,10 40,19 56 609 70 272 7,64 9,3681 72,17 45,38 52 980 67 448 7,13 8,7382 78,74 52,34 49 157 64 387 6,64 8,1383 89,08 60,32 45 286 61 017 6,17 7,5584 100,57 69,46 41 252 57 337 5,72 7,0085 113,15 79,05 37 103 53 354 5,30 6,4886 126,18 90,29 32 905 49 136 4,92 6,0087 141,65 103,33 28 753 44 700 4,55 5,5488 156,93 117,50 24 680 40 081 4,22 5,1389 173,87 132,37 20 807 35 371 3,91 4,7490 192,37 146,56 17 189 30 689 3,63 4,3991 1 213,12 170,41 13 883 26 192 3,38 4,0692 230,25 185,57 10 924 21 728 3,16 3,7993 248,10 201,56 8 409 17 696 2,96 3,5494 266,64 218,35 6 323 14 129 2,77 3,3095 285,85 235,92 4 637 11 044 2,59 3,0996 305,69 254,24 3 311 8 438 2,43 2,8897 326,16 273,28 2 299 6 293 2,27 2,7098 347,23 293,02 1 549 4 573 2,13 2,5299 368,92 313,42 1 011 3 233 2,00 2,36100 391,23 334,48 638 2 220 1,88 2,21101 414,18 356,19 389 1 477 1,76 2,07102 437,80 378,55 228 951 1,65 1,94103 462,13 401,57 128 591 1,55 1,82104 487,20 425,26 69 354 1,44 1,71105 513,03 449,66 35 203 1,36 1,60106 539,65 474,80 17 112 1,26 1,50107 567,07 500,69 8 59 1,13 1,40108 595,25 527,35 3 29 1,17 1,33109 624,15 554,80 1 14 1,50 1,21110 653,67 583,01 1 6 0,50 1,17111 683,67 611,94 – 3 – 0,83112– 713,95 641,52 – 1 – 0,501) För åldrarna 91 år och däröver har dödsriskerna beräknats genom utjämning av de observerade riskerna för riket.Se Tabellanmärkningar.Källa: SCB <strong>Befolkning</strong>sstatistik Tabeller över Sveriges befolkning 2009 (www.scb.se/BE0101).110 <strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong>


Statistisk årsbok 20114.32Återstående medellivslängd vid födelsen, länsvisLife expectancy at birth, by county<strong>Befolkning</strong>LänCountyMänMen1966–19701971–19751976–19801981–19851986–19901991–19951996–20002005–2009Stockholms 70,57 71,01 71,31 72,96 73,64 75,11 76,77 79,10Uppsala 73,00 72,59 73,53 74,26 75,50 76,66 78,24 79,97Södermanlands 71,75 72,27 72,47 73,43 74,09 75,27 76,76 78,35Östergötlands 72,05 72,13 72,69 73,80 74,94 75,82 77,24 79,26Jönköpings 72,70 73,02 73,30 74,41 75,28 76,25 77,50 79,41Kronobergs 73,14 73,37 73,92 74,92 75,41 77,02 78,12 79,59Kalmar 72,34 72,34 72,69 73,62 74,74 75,98 76,72 78,42Gotlands 71,57 71,49 72,65 74,46 73,75 75,32 75,84 79,18Blekinge 72,46 72,90 72,99 73,86 74,73 75,67 77,18 78,96Skåne 1 . . . . . . . . . . . . 76,70 79,00Kristianstads 73,47 73,76 73,85 74,57 75,25 76,26 . .Malmöhus 72,13 72,15 72,55 73,64 74,33 75,47 . .Hallands 73,22 73,48 73,59 74,82 76,00 76,87 77,83 79,89Västra Götalands 1 . . . . . . . . . . . . 77,07 78,91Göteborgs o. Bohus 71,83 72,23 72,17 73,08 74,20 75,46 . .Älvsborgs 72,48 72,95 73,55 74,29 75,52 76,48 . .Skaraborgs 72,56 72,72 73,53 74,63 75,55 76,26 . .Värmlands 71,34 71,24 71,83 72,73 73,73 74,98 76.19 77,94Örebro 72,26 72,16 72,86 73,81 74,57 76,01 76,82 78,49Västmanlands 72,00 72,14 72,55 73,61 74,27 75,47 76,98 78,74Kopparbergs/Dalarnas 1 71,95 71,60 72,12 73,34 74,06 75,16 76,86 78,93Gävleborgs 71,50 71,58 72,43 72,82 73,51 74,70 76,31 78,05Västernorrlands 71,79 71,78 72,10 73,32 74,23 75,38 76,47 77,77Jämtlands 72,58 72,35 72,52 73,31 73,69 75,12 76,41 78,53Västerbottens 72,37 71,89 72,16 73,28 73,75 75,69 76,84 78,91Norrbottens 71,46 71,64 71,54 72,58 73,36 74,85 75,78 78,07Hela riket Sweden 71,93 72,07 72,43 73,55 74,37 75,60 76,89 78,91LänKvinnorWomen1966–19701971–19751976–19801981–19851986–19901991–19951996–20002005–2009Stockholms 76,70 77,70 78,32 79,51 80,00 80,99 81,87 83,41Uppsala 77,36 77,89 79,12 79,90 80,86 81,58 82,40 83,46Södermanlands 76,31 77,02 78,13 78,97 79,99 80,86 81,63 82,42Östergötlands 76,22 77,38 78,55 79,22 80,49 81,07 81,77 82,78Jönköpings 77,05 78,02 78,87 80,14 80,88 81,39 82,20 83,31Kronobergs 77,46 78,39 79,26 80,68 80,81 81,74 82,68 83,60Kalmar 76,48 77,46 78,65 79,54 79,98 80,93 81,91 82,83Gotlands 76,73 77,81 78,06 80,18 80,30 80,88 80,99 83,57Blekinge 77,20 77,86 78,83 79,68 80,37 81,54 81,86 82,84Skåne 1 . . . . . . . . . . . . 82,10 83,10Kristianstads 78,11 78,65 79,25 80,45 81,02 81,50 . .Malmöhus 77,62 78,36 79,14 80,30 80,80 81,22 . .Hallands 77,73 78,38 79,53 80,34 81,45 82,06 82,68 84,06Västra Götalands 1 . . . . . . . . . . . . 81,99 83,12Göteborgs o. Bohus 77,40 78,07 78,53 79,50 80,16 80,99 . .Älvsborgs 77,23 77,97 79,00 79,76 80,90 81,42 . .Skaraborgs 76,45 77,46 78,78 79,97 80,52 81,25 . .Värmlands 75,79 77,04 77,99 78,85 79,40 80,18 81,13 82,39Örebro 76,80 77,58 78,64 79,39 79,95 80,62 81,16 82,89Västmanlands 76,20 77,20 78,43 79,31 80,04 80,76 81,83 82,68Kopparbergs/Dalarnas 1 76,19 76,94 77,81 78,75 79,73 80,46 81,49 82,82Gävleborgs 76,21 76,98 78,17 79,02 79,49 80,15 81,22 82,01Västernorrlands 76,25 76,87 77,81 78,77 79,62 80,41 81,45 82,39Jämtlands 76,77 77,17 78,23 78,73 79,93 80,55 81,40 82,43Västerbottens 76,52 77,07 77,72 78,50 79,24 80,39 81,49 83,17Norrbottens 76,47 77,68 77,76 78,98 79,84 80,57 81,34 82,49Hela riket Sweden 76,83 77,65 78,51 79,53 80,22 80,98 81,83 83,051) Fr.o.m. den 1 januari 1997 Skåne resp. Dalarnas län; fr.o.m. den 1 januari 1998 Västra Götalands län.Se Tabellanmärkningar.Källa: SCB <strong>Befolkning</strong>sstatistik, Tabeller över Sveriges befolkning 2009 (www.scb.se/BE0101).<strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong> 111


<strong>Befolkning</strong> Statistisk årsbok 20114.33ÅrYearFolkmängdens förändringar 1751–2009Population changesGiftermålMarriagesSkilsmässorDivorcesLevandeföddaLive birthsDödaDeathsUtvandrareEmigrantsInvandrareImmigrantsFolkökning 1 Döda i 1:aPopulation levnadsåretgrowth 1 Infant deaths– 1 year1751/60 16 743 . . 66 421 50 731 . . . . 14 457 13 5901761/70 16 881 . . 67 733 54 656 . . . . 11 733 14 6341771/80 17 335 . . 67 426 58 961 . . . . 7 571 13 6071781/90 17 022 . . 68 981 60 279 . . . . 6 945 13 7911791/00 19 513 . . 76 033 57 877 . . . . 15 957 14 9081801/10 19 839 . . 74 083 67 767 . . . . 4 905 14 7181811/20 21 620 . . 82 531 63 904 . . . . 18 834 15 1331821/30 22 897 . . 95 326 65 037 . . . . 30 339 15 9451831/40 21 506 106 94 836 68 656 . . . . 25 081 15 8221841/50 24 042 105 102 833 68 061 . . . . 34 365 15 7491851/60 27 714 120 119 419 79 005 1 690 . . 37 719 17 4401861/70 26 695 130 128 107 82 233 12 245 . . 30 880 17 8001871/80 29 866 193 133 730 80 140 15 027 . . 39 714 17 3651881/90 29 264 234 135 820 79 160 37 640 4 760 21 931 15 0101891/00 29 276 338 133 873 80 693 24 677 7 881 35 146 13 6041901/10 31 846 474 136 841 79 053 25 767 8 442 38 596 11 5691911/20 35 761 910 126 294 81 649 11 838 7 555 38 209 8 7531921/30 39 234 1 833 105 840 72 938 12 865 6 220 23 770 6 2271931/40 51 497 2 925 90 329 72 947 2 576 6 462 22 924 4 1411941/50 60 446 6 083 123 419 69 768 6 172 19 572 67 040 3 3861951/60 52 132 8 622 107 050 70 567 15 036 25 630 45 614 1 9381961/70 53 983 10 209 114 573 78 574 18 885 42 433 58 326 1 5481971/80 40 365 19 954 103 090 87 837 29 916 38 565 23 671 9221981/90 45 995 19 522 102 964 92 863 24 126 41 392 27 269 6511991/00 34 883 21 414 103 370 94 146 32 773 52 904 29 216 4541975 44 103 25 383 103 632 88 208 27 249 44 133 31 751 8941976 44 790 21 702 98 345 90 677 25 522 45 492 27 737 8181977 40 370 20 391 96 057 88 202 21 078 44 005 30 937 7731978 37 844 20 317 93 248 89 681 22 168 36 187 17 321 7271979 37 300 20 322 96 255 91 074 23 467 37 025 18 573 7211980 37 569 19 887 97 064 91 800 29 839 39 426 14 927 6711981 37 793 20 198 94 065 92 034 29 440 32 272 5 096 6531982 37 051 20 766 92 748 90 671 28 381 30 381 4 451 6351983 36 210 20 618 91 780 90 791 25 269 27 495 3 089 6461984 36 849 20 377 93 889 90 483 22 825 31 486 12 048 6011985 38 297 19 763 98 463 94 032 22 036 33 127 15 518 6661986 38 906 19 107 101 950 93 295 24 495 39 487 23 376 6051987 41 223 18 426 104 699 93 307 20 673 42 666 32 568 6411988 44 229 17 746 112 080 96 743 21 461 51 092 44 805 6521989 2 108 919 18 862 116 023 92 110 21 484 65 866 68 148 6701990 40 477 19 357 123 938 95 161 25 196 60 048 63 594 7391991 36 836 20 149 123 737 95 202 24 745 49 731 53 489 7611992 37 173 21 907 122 848 94 710 25 726 45 348 47 894 6571993 34 005 21 673 117 998 97 008 29 874 61 872 53 096 5711994 34 203 22 237 112 257 91 844 32 661 83 598 71 272 4991995 33 642 22 528 103 422 93 955 33 984 45 887 21 115 4291996 33 484 21 377 95 297 94 133 33 884 39 895 7 003 3771997 32 313 21 009 90 502 93 326 38 543 44 818 3 126 3281998 31 598 20 761 89 028 93 271 38 518 49 391 6 697 3161999 35 682 21 000 88 172 94 726 35 705 49 839 7 104 2972000 39 895 21 502 90 441 93 285 34 091 58 659 21 366 3092001 35 778 21 022 91 466 93 752 32 141 60 795 26 336 3342002 38 012 21 323 95 815 95 009 33 009 64 087 31 660 3132003 39 041 21 130 99 157 92 961 35 023 63 795 34 882 3082004 43 088 20 106 100 928 90 532 36 586 62 028 35 722 3142005 44 381 20 000 101 346 91 710 38 118 65 229 36 360 2462006 45 551 20 295 105 913 91 177 44 908 95 750 65 505 2972007 47 898 20 669 107 421 91 729 45 418 99 485 69 670 2682008 50 332 21 377 109 301 91 449 45 294 101 171 73 420 2722009 48 033 22 211 111 801 90 080 39 240 102 280 84 335 2781) Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut.2) Det rekordhöga antalet ingångna äktenskap under 1989 berodde på ändrade änkepensionsregler.Källa: SCB Historisk statistik för Sverige Del 1, Tabeller över Sveriges befolkning 2009 samt www.scb.se/BE0101.112 <strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong>


Statistisk årsbok 20114.34Folkmängdens förändringar i län och kommuner 2009 enligtindelningen den 1 januari 2009Population changes in counties and municipalities<strong>Befolkning</strong>Län/ KommunCounty/MunicipalityLevandeföddaLive birthsDödaDeathsUtrikes Foreign Inrikes Domestic Folkökning 1InflyttadeImmigrantsUtflyttadeEmigrantsInflyttadeMoves toUtflyttadeMoves fromPopulationgrowth 1Stockholms län 28 570 15 147 30 095 11 201 36 268 30 615 37 919Botkyrka 1 166 496 1 642 458 4 863 5 588 1 140Danderyd 287 277 516 334 1 994 1 885 299Ekerö 316 136 157 69 1 452 1 412 316Haninge 1 003 468 974 244 4 513 4 505 1 269Huddinge 1 282 558 1 706 506 6 915 7 242 1 589Järfälla 829 391 751 211 3 716 3 765 940Lidingö 485 381 552 315 2 430 2 429 334Nacka 1 236 637 971 423 6 516 5 247 2 424Norrtälje 573 608 285 131 2 283 2 006 399Nykvarn 127 51 50 8 571 499 192Nynäshamn 282 224 210 52 1 547 1 480 282Salem 165 86 104 36 875 886 136Sigtuna 522 236 530 199 2 703 2 472 847Sollentuna 767 376 774 351 3 975 3 533 1 250Solna 1 147 586 1 292 506 7 879 7 603 1 620Stockholm 13 267 6 971 14 653 5 629 46 823 42 793 19 297Sundbyberg 617 295 749 256 4 777 3 953 1 643Södertälje 1 086 696 1 753 421 3 401 4 603 517Tyresö 531 231 347 148 2 130 2 361 270Täby 713 426 589 308 3 466 3 283 748Upplands Väsby 473 198 442 172 2 181 2 337 393Upplands-Bro 304 133 232 90 1 668 1 453 520Vallentuna 352 175 190 81 1 711 1 589 407Vaxholm 121 64 81 32 731 583 254Värmdö 467 226 245 100 1 962 1 970 380Österåker 452 221 300 121 1 747 1 699 453Uppsala län 3 965 2 660 3 455 1 340 12 229 10 937 4 710Enköping 421 401 265 90 1 578 1 390 382Heby 114 125 69 21 601 689 -52Håbo 209 95 124 56 1 098 1 050 227Knivsta 194 70 72 63 868 786 218Tierp 191 239 140 34 795 965 -109Uppsala 2 561 1 372 2 618 1 026 9 457 8 156 4 083Älvkarleby 90 97 72 23 477 513 4Östhammar 185 261 95 27 795 828 -43Södermanlands län 2 863 2 958 2 408 721 7 940 7 992 1 529Eskilstuna 1 138 980 1 012 259 2 976 3 088 792Flen 132 207 258 39 852 987 6Gnesta 93 93 47 8 639 539 139Katrineholm 331 389 313 99 1 372 1 432 96Nyköping 532 572 343 127 2 028 1 970 236Oxelösund 108 143 39 38 571 581 -44Strängnäs 358 346 183 106 1 618 1 400 309Trosa 106 99 58 29 605 556 84Vingåker 65 129 155 16 412 572 -89Östergötlands län 4 877 4 299 4 063 1 098 10 628 10 230 3 937Boxholm 53 59 24 5 196 221 -12Finspång 221 268 120 41 843 734 144Kinda 100 136 66 17 346 431 -74Linköping 1 763 1 166 2 114 542 7 002 6 348 2 827Mjölby 287 271 120 33 1 072 1 058 116Motala 415 486 253 64 1 301 1 526 -110Norrköping 1 637 1 360 1 128 312 4 521 4 408 1 194Söderköping 123 121 46 30 757 694 83Vadstena 44 77 24 14 316 348 -55Valdemarsvik 62 102 67 8 381 441 -41Ydre 33 52 34 11 128 189 -54Åtvidaberg 99 135 39 14 502 535 -45Ödeshög 40 66 28 7 229 263 -36Jönköpings län 3 842 3 327 2 458 823 7 232 8 577 798Aneby 58 72 53 15 333 433 -77Eksjö 148 197 181 29 691 754 41Gislaved 307 286 189 69 795 1 098 -168Gnosjö 103 86 83 21 256 453 -122<strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong> 113


<strong>Befolkning</strong> Statistisk årsbok 20114.34Län/ KommunFolkmängdens förändringar i län och kommuner 2009 enligtindelningen den 1 januari 2009 (forts.)LevandeföddaDöda Utrikes Inrikes Folkökning 1Inflyttade Utflyttade Inflyttade UtflyttadeHabo 135 56 35 13 546 499 148Jönköping 1 631 1 148 989 344 4 712 4 658 1 177Mullsjö 64 73 28 14 347 412 -59Nässjö 282 337 265 56 1 042 1 222 -22Sävsjö 123 129 139 32 322 434 -12Tranås 176 202 80 55 716 735 -23Vaggeryd 153 139 76 22 400 490 -22Vetlanda 290 309 172 74 690 766 7Värnamo 372 293 168 79 896 1 137 -70Kronobergs län 2 062 1 819 2 386 600 4 994 6 080 938Alvesta 208 171 273 54 702 977 -18Lessebo 74 97 150 30 393 409 80Ljungby 266 296 206 64 720 851 -20Markaryd 91 130 114 32 344 426 -41Tingsryd 85 165 152 25 373 562 -144Uppvidinge 84 111 290 31 315 577 -27Växjö 1 074 665 977 244 3 847 4 036 949Älmhult 180 184 224 120 605 547 159Kalmar län 2 262 2 795 1 845 502 5 922 6 488 242Borgholm 70 183 85 27 497 495 -49Emmaboda 68 127 79 28 313 414 -108Hultsfred 109 198 234 39 523 820 -191Högsby 55 85 110 16 254 374 -57Kalmar 760 620 479 171 3 452 3 208 695Mönsterås 101 149 133 9 526 582 24Mörbylånga 146 160 76 24 719 659 97Nybro 168 190 145 41 798 858 19Oskarshamn 243 306 161 49 834 956 -77Torsås 64 103 52 9 280 316 -32Vimmerby 160 180 120 20 493 585 -13Västervik 318 494 171 69 1 153 1 141 -66Gotlands län 563 593 196 83 1 902 1 769 217Gotland 563 593 196 83 1 902 1 769 217Blekinge län 1 612 1 798 1 676 455 3 572 4 264 332Karlshamn 302 385 216 76 1 012 1 114 -41Karlskrona 713 695 976 234 1 904 2 128 538Olofström 109 162 73 35 409 460 -65Ronneby 308 368 312 66 939 1 188 -73Sölvesborg 180 188 99 44 605 671 -27Skåne län 15 316 11 512 18 120 7 895 19 096 16 596 16 304Bjuv 190 126 210 73 964 964 200Bromölla 140 115 78 24 497 491 85Burlöv 215 135 275 93 1 075 1 051 279Båstad 125 174 138 51 667 642 66Eslöv 377 314 239 80 1 446 1 518 146Helsingborg 1 657 1 223 1 645 738 5 440 5 153 1 605Hässleholm 533 546 403 159 1 540 1 740 30Höganäs 227 260 213 81 1 080 942 232Hörby 142 173 112 42 759 794 5Höör 172 136 89 49 895 748 222Klippan 166 183 205 88 874 923 46Kristianstad 917 741 884 220 2 724 2 751 811Kävlinge 352 210 166 63 1 303 1 166 383Landskrona 555 432 790 401 1 994 2 118 366Lomma 242 160 178 63 1 222 799 616Lund 1 320 680 2 074 898 7 420 7 420 1 796Malmö 4 680 2 741 7 856 3 649 13 376 12 029 7 374Osby 124 138 120 21 512 591 8Perstorp 70 97 96 44 470 481 11Simrishamn 143 253 149 56 807 818 -28Sjöbo 187 189 149 61 980 1 000 60Skurup 146 128 121 44 726 741 83Staffanstorp 245 129 151 126 1 279 1 141 282Svalöv 160 110 126 54 833 852 106Svedala 239 136 120 51 949 881 235Tomelilla 144 151 95 23 707 649 120114 <strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong>


Statistisk årsbok 20114.34Län/ KommunFolkmängdens förändringar i län och kommuner 2009 enligtindelningen den 1 januari 2009 (forts.)Levandefödda<strong>Befolkning</strong>Döda Utrikes Inrikes Folkökning 1Inflyttade Utflyttade Inflyttade UtflyttadeTrelleborg 453 475 331 182 1 637 1 430 333Vellinge 325 252 282 139 1 458 1 354 319Ystad 266 316 157 87 1 267 1 048 239Åstorp 191 128 212 80 926 985 134Ängelholm 398 380 246 97 1 550 1 481 229Örkelljunga 91 125 95 33 523 505 47Östra Göinge 124 156 115 25 509 703 -136Hallands län 3 325 2 768 2 221 944 8 709 7 286 3 253Falkenberg 450 422 318 144 1 291 1 204 288Halmstad 1 005 872 886 371 3 455 3 249 846Hylte 114 128 141 29 356 461 4Kungsbacka 871 568 387 184 3 046 2 287 1 262Laholm 218 251 129 81 966 894 87Varberg 667 527 360 135 1 818 1 414 766Västra Götalands län 19 303 14 862 14 853 7 276 23 715 24 388 11 328Ale 317 214 115 70 1 285 1 363 71Alingsås 426 376 162 103 1 626 1 468 268Bengtsfors 82 138 122 41 344 424 -56Bollebygd 99 72 50 31 459 483 21Borås 1 195 1 012 1 005 374 3 504 3 347 971Dals-Ed 44 65 58 61 175 202 -59Essunga 49 61 16 5 301 324 -24Falköping 330 346 198 48 1 036 1 098 70Färgelanda 64 83 63 23 311 382 -53Grästorp 58 63 40 7 267 289 6Gullspång 33 69 87 34 236 292 -36Göteborg 7 539 4 308 7 943 3 938 22 585 22 711 7 133Götene 148 129 86 21 559 541 101Herrljunga 89 91 60 15 401 376 68Hjo 97 93 33 16 377 346 50Härryda 415 203 158 100 1 776 1 614 427Karlsborg 49 91 44 7 263 263 -6Kungälv 509 327 193 99 1 767 1 579 459Lerum 444 243 162 88 1 658 1 720 216Lidköping 438 432 136 86 1 216 1 211 67Lilla Edet 135 114 56 29 646 752 -58Lysekil 118 207 104 66 532 604 -124Mariestad 237 281 120 55 793 841 -26Mark 372 345 137 73 1 111 1 191 14Mellerud 79 130 73 44 290 452 -181Munkedal 111 118 78 37 415 447 1Mölndal 847 489 442 272 4 013 3 963 569Orust 130 152 76 25 666 713 -19Partille 387 261 189 88 2 302 1 949 580Skara 179 184 95 44 896 1 003 -63Skövde 613 467 392 167 2 210 2 207 374Sotenäs 67 141 70 34 321 343 -58Stenungsund 296 140 122 93 1 142 1 001 326Strömstad 129 139 205 156 436 387 83Svenljunga 115 115 62 14 450 522 -22Tanum 116 167 102 53 488 507 -18Tibro 114 121 45 13 431 508 -51Tidaholm 117 135 59 29 417 484 -61Tjörn 149 145 76 43 655 692 -2Tranemo 116 130 72 22 349 484 -99Trollhättan 630 600 492 222 2 216 2 132 386Töreboda 87 125 82 22 419 445 -1Uddevalla 578 561 347 164 2 072 1 940 332Ulricehamn 236 232 189 54 761 854 47Vara 171 198 75 34 560 670 -97Vårgårda 144 88 62 22 487 588 -9Vänersborg 389 371 192 121 1 270 1 466 -120Åmål 106 171 64 84 414 439 -111Öckerö 110 119 44 29 468 432 42<strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong> 115


<strong>Befolkning</strong> Statistisk årsbok 20114.34Län/ KommunFolkmängdens förändringar i län och kommuner 2009 enligtindelningen den 1 januari 2009 (forts.)LevandeföddaDöda Utrikes Inrikes Folkökning 1Inflyttade Utflyttade Inflyttade UtflyttadeVärmlands län 2 744 3 353 2 215 1 119 5 080 5 660 -117Arvika 251 343 166 104 780 823 -76Eda 79 119 159 118 258 329 -76Filipstad 79 165 165 36 332 430 -56Forshaga 116 104 60 22 491 557 -14Grums 95 131 62 26 319 426 -108Hagfors 97 217 161 31 293 471 -168Hammarö 174 126 43 61 803 655 178Karlstad 990 855 663 314 4 425 4 152 742Kil 124 91 39 24 561 568 43Kristinehamn 217 322 152 83 861 821 5Munkfors 38 54 26 8 168 191 -21Storfors 39 60 58 9 226 273 -20Sunne 125 169 71 55 383 485 -128Säffle 128 210 145 47 384 582 -182Torsby 90 255 105 67 332 402 -199Årjäng 102 132 140 114 235 266 -37Örebro län 3 162 3 179 2 348 690 6 611 7 103 1 150Askersund 105 151 37 25 415 460 -79Degerfors 64 124 51 23 362 460 -130Hallsberg 149 178 99 25 697 762 -21Hällefors 73 125 67 4 293 332 -28Karlskoga 290 418 246 87 938 1 098 -130Kumla 246 204 102 52 981 1 015 57Laxå 46 73 22 9 185 255 -84Lekeberg 80 65 24 14 340 353 12Lindesberg 227 295 329 39 833 1 125 -70Ljusnarsberg 25 91 92 19 256 337 -74Nora 92 117 62 12 407 466 -32Örebro 1 765 1 338 1 217 381 5 736 5 272 1 729Västmanlands län 2 694 2 543 2 167 663 6 211 6 477 1 379Arboga 112 160 64 27 543 532 1Fagersta 129 168 126 33 507 579 -18Hallstahammar 173 174 125 36 745 717 113Kungsör 75 75 23 20 341 397 -54Köping 256 311 214 38 942 960 107Norberg 69 64 32 6 251 301 -19Sala 214 231 116 27 926 863 134Skinnskatteberg 33 50 23 7 240 288 -55Surahammar 82 97 50 15 476 577 -82Västerås 1 551 1 213 1 394 454 4 655 4 678 1 252Dalarnas län 2 736 3 249 2 422 694 6 347 6 973 587Avesta 172 271 150 55 730 900 -175Borlänge 572 484 815 138 1 805 2 077 496Falun 603 492 450 173 2 322 2 319 388Gagnef 99 121 37 33 430 447 -36Hedemora 135 218 153 25 625 734 -64Leksand 136 199 94 28 648 637 15Ludvika 251 339 245 71 992 948 128Malung-Sälen 89 121 78 24 300 296 23Mora 211 232 114 50 706 750 -7Orsa 59 92 62 18 381 448 -56Rättvik 74 176 43 29 461 427 -53Smedjebacken 86 128 44 6 547 519 24Säter 106 130 67 23 483 561 -57Vansbro 74 115 28 7 211 234 -40Älvdalen 69 131 42 14 224 194 1Gävleborgs län 2 794 3 344 2 544 649 5 730 6 740 312Bollnäs 253 355 216 44 812 894 -14Gävle 1 112 935 928 279 3 539 3 510 843Hofors 95 147 73 14 280 311 -23Hudiksvall 366 470 250 81 1 149 1 268 -57Ljusdal 178 294 199 88 551 597 -56Nordanstig 104 106 41 11 374 492 -90Ockelbo 50 88 46 2 260 310 -45116 <strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong>


Statistisk årsbok 20114.34Län/ KommunFolkmängdens förändringar i län och kommuner 2009 enligtindelningen den 1 januari 2009 (forts.)Levandefödda<strong>Befolkning</strong>Döda Utrikes Inrikes Folkökning 1Inflyttade Utflyttade Inflyttade UtflyttadeOvanåker 104 163 83 27 288 402 -117Sandviken 331 437 405 64 1 124 1 258 99Söderhamn 201 349 303 39 654 999 -228Västernorrlands län 2 445 3 081 1 850 455 4 858 5 947 -330Härnösand 227 327 219 47 819 928 -41Kramfors 141 306 115 42 655 824 -259Sollefteå 164 299 177 31 666 773 -96Sundsvall 1 117 1 045 762 198 3 122 3 182 578Timrå 155 196 228 24 682 926 -78Ånge 70 186 57 15 275 374 -175Örnsköldsvik 571 722 292 98 1 160 1 461 -259Jämtlands län 1 341 1 518 786 411 3 372 3 795 -231Berg 60 112 54 17 294 366 -86Bräcke 48 98 42 14 271 392 -144Härjedalen 79 163 96 58 384 395 -60Krokom 165 162 65 29 828 731 136Ragunda 44 87 31 5 210 265 -72Strömsund 107 204 78 35 326 518 -246Åre 118 107 72 51 712 725 19Östersund 720 585 348 202 2 881 2 937 222Västerbottens län 2 962 2 631 2 313 782 6 192 7 312 736Bjurholm 24 39 33 2 105 137 -16Dorotea 28 43 24 2 118 138 -14Lycksele 139 154 64 35 403 470 -50Malå 28 64 30 2 73 140 -74Nordmaling 85 75 39 12 221 327 -71Norsjö 48 63 60 3 125 169 -2Robertsfors 68 90 20 5 288 300 -20Skellefteå 730 813 536 162 1 402 1 779 -92Sorsele 22 43 80 10 67 109 10Storuman 53 100 26 15 185 224 -77Umeå 1 493 828 1 167 488 5 807 5 803 1 347Vilhelmina 80 99 111 4 207 360 -64Vindeln 62 71 26 18 183 274 -94Vännäs 80 80 51 14 397 435 0Åsele 22 69 46 10 95 131 -47Norrbottens län 2 363 2 644 1 859 839 4 398 5 777 -658Arjeplog 22 41 34 14 133 137 -3Arvidsjaur 48 104 52 9 215 245 -43Boden 255 319 235 37 784 1 045 -127Gällivare 174 203 143 40 367 606 -170Haparanda 98 137 188 184 300 319 -61Jokkmokk 43 68 40 13 155 251 -95Kalix 134 223 65 47 448 616 -236Kiruna 243 221 287 105 510 846 -130Luleå 809 560 461 234 3 107 3 035 544Pajala 46 149 33 16 169 200 -120Piteå 365 397 107 71 1 205 1 249 -42Älvsbyn 71 86 96 9 235 385 -78Överkalix 22 59 25 3 113 143 -45Övertorneå 33 77 93 57 166 209 -521) Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Population growth is defined as thedifference between the population at the beginning and end of the year.Se Tabellanmärkningar.Källa: SCB <strong>Befolkning</strong>sstatistik Tabeller över Sveriges befolkning 2009 (www.scb.se/BE0101).<strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong> 117


<strong>Befolkning</strong> Statistisk årsbok 20114.35<strong>Befolkning</strong> efter födelselandPopulation by country of birthFödelseland 1 Country of birth 1970 2 1980 3 1990 2000 2009Sverige Sweden 7 539 318 7 693 485 7 800 185 7 878 994 8 002 717Utrikes födda Foreign-born 4, 5 537 585 626 953 790 445 1 003 798 1 337 965Norden The Nordic countries 320 913 341 253 319 082 279 631 266 519Danmark Denmark 39 152 43 501 43 931 38 190 46 002Finland 235 453 251 342 217 636 195 447 172 218Island Iceland 1 627 3 547 4 771 3 530 4 480Norge Norway 44 681 42 863 52 744 42 464 43 819Europa utom NordenEurope other than Nordic countries 180 355 205 751 246 846 362 365 476 372Bosnien-Hercegovina Bosnia-Herzegovina . . . 51 526 56 127Estland Estonia 18 513 15 331 11 971 10 253 9 942Frankrike France 2 487 3 166 3 844 5 602 7 798Grekland Greece 11 835 15 153 13 171 10 851 11 217Italien Italy 7 268 6 062 5 989 6 337 7 531Jugoslavien/Serbien & Montenegro 6Yugoslavia/Serbia and Montenegro 6 33 779 37 982 43 346 71 972 71 578Nederländerna Netherlands 2 916 3 077 3 543 4 532 8 324Polen Poland 10 851 19 967 35 631 40 123 67 518Rumänien Romania 1 221 1 977 8 785 11 776 18 532Ryssland Russian Federation . . . 6 523 14 443Storbritannien och NordirlandUnited Kingdom and Northern Ireland 5 378 8 243 11 378 14 602 20 368Turkiet Turkey 3 768 14 357 25 528 31 894 40 766Tyskland 7 Fed. Rep. of Germany 41 793 38 974 37 558 38 155 47 803Ungern Hungary 10 650 12 929 15 045 14 127 15 119Övriga Europa Rest of Europe 29 896 28 533 31 057 50 615 93 749Afrika Africa 4 149 10 025 27 343 55 138 103 077Eritrea . . . 3 054 8 963Etiopien Ethiopia 346 1 797 10 027 11 907 13 052Marocko Morocco 775 1 584 2 720 4 492 7 038Somalia 16 100 1 441 13 082 31 734Övriga Afrika Rest of Africa 3 012 6 544 13 155 22 603 42 290Nordamerika North America 15 629 14 484 19 087 24 312 30 145USA 12 646 11 980 13 001 14 413 16 555Övriga Nordamerika Rest of North America 2 983 2 504 6 086 9 899 13 590Sydamerika South America 2 300 17 206 44 230 50 853 62 465Chile 181 8 256 27 635 26 842 28 320Colombia 259 1 443 4 650 7 317 10 219Övriga Sydamerika Rest of South America 1 860 7 507 11 945 16 694 23 926Asien Asia 5 949 30 351 124 447 220 677 388 037Afghanistan 32 534 4 287 12 745Filippinerna Philippines 66 528 2 613 5 460 9 261Indien India 907 4 452 9 054 11 110 16 457Irak Iraq 108 631 9 818 49 372 117 919Iran 411 3 348 40 084 51 101 59 922Kina China 644 1 424 3 869 8 150 21 202Libanon Lebanon 240 2 170 15 986 20 038 23 701Pakistan 188 1 127 2 291 3 100 9 161Sydkorea Korea, Republic of 1 132 5 278 8 205 9 170 10 232Syrien Syria 100 1 606 5 874 14 162 19 646Thailand 105 2 055 4 934 10 353 28 739Vietnam 195 1 602 6 265 10 898 13 995Övriga Asien Rest of Asia 1 853 6 098 14 920 23 476 45 057Oceanien Oceania 558 962 1 866 2 981 4 251Sovjetunionen, f.d. USSR, former 7 244 6 824 7 471 7 584 6 348Okänt land Unknown country 488 97 73 257 751Samtliga Total 8 076 903 8 320 438 8 590 630 8 882 792 9 340 682Utrikes födda i % av samtliga invånareForeign-born as percent of all inhabitants 6,7 7,5 9,2 11,3 14,31) De nordiska länderna plus de 32 vanligaste. Redovisningen efter födelseland sker efter dagens länderindelning. Personer som flyttat tillSverige före delningen kan inte fördelas på de nya delarna. Det gäller t.ex. Jugoslavien, Tjeckoslovakien och Sovjetunionen.2) Folkmängd per födelseland 1970 avser förhållandet den 1 november.3) Folkmängd per födelseland 1980 avser förhållandet den 15 september.4) 1970 enligt Folk- och bostadsräkningen (FoB) 1970.5) 1980 enligt FoB 1980.6) Namnbyte fr.o.m. år 2003 (ratificerat den 9 april 2002). Change of name due to an agreement ratified on 9 April 2002.7) 1970, 1980 och 1990 Västtyskland och ÖttysklandKälla: SCB <strong>Befolkning</strong>sstatistik; Tabeller över Sveriges befolkning för 2009 (www.scb.se/BE0101).118 <strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong>


Statistisk årsbok 20114.36Utrikes födda och utländska medborgare den 31 december,länsvisForeign-born persons and foreign citizens, by county<strong>Befolkning</strong>LänCountyAntalNumber2006 2007 2008 2009ProcentPercentAntal Procent Antal Procent Antal ProcentUtrikes föddaForeign-born personsStockholms 353 864 18,7 368 694 19,2 400 553 20,2 419 326 20,8Uppsala 35 844 11,8 37 786 11,8 41 300 12,6 43 556 13,1Södermanlands 32 388 12,4 33 212 12,6 36 655 13,7 38 209 14,2Östergötlands 40 528 9,7 42 360 10,1 47 052 11,1 50 012 11,7Jönköpings 35 438 10,7 37 021 11,2 40 925 12,2 41 933 12,5Kronobergs 18 659 10,5 20 159 11,2 23 328 12,8 24 650 13,5Kalmar 16 728 7,2 17 534 7,5 19 022 8,2 20 081 8,6Gotlands 2 385 4,1 2 443 4,3 2 531 4,4 2 634 4,6Blekinge 12 365 8,2 13 296 8,8 15 087 9,9 15 959 10,5Skåne 172 835 14,8 183 359 15,5 204 863 16,9 214 576 17,4Hallands 26 047 9,1 27 056 9,4 28 945 9,9 30 010 10,1Västra Götalands 198 242 13,0 204 730 13,3 218 709 14,0 225 945 14,4Värmlands 22 125 8,1 23 160 8,5 24 929 9,1 25 682 9,4Örebro 28 987 10,6 30 328 11,0 32 590 11,7 33 704 12,1Västmanlands 36 587 14,0 36 751 14,8 38 795 15,5 40 078 15,9Dalarnas 18 873 6,8 19 897 7,2 21 893 7,9 23 201 8,4Gävleborgs 18 341 6,6 19 270 7,0 21 851 7,9 23 399 8,5Västernorrlands 13 877 5,7 14 767 6,1 16 256 6,7 17 176 7,1Jämtlands 6 038 4,8 6 465 5,1 7 250 5,7 7 524 5,9Västerbottens 15 361 6,0 15 921 6,2 17 440 6,8 18 485 7,1Norrbottens 20 278 8,1 20 991 8,3 21 607 8,7 21 825 8,8Hela riket Sweden 1 125 790 12,4 1 175 200 12,9 1 281 581 13,8 1 337 965 14,3Utländska medborgareForeign citizensStockholms 156 994 8,3 157 949 8,2 176 314 8,9 188 611 9,3Uppsala 14 876 4,9 15 091 4,7 17 082 5,2 18 727 5,6Södermanlands 13 636 5,2 13 296 5,1 15 630 5,8 16 815 6,2Östergötlands 15 512 3,7 16 041 3,8 19 174 4,5 21 754 5,1Jönköpings 12 487 3,8 12 934 3,9 15 439 4,6 16 099 4,8Kronobergs 7 520 4,2 8 521 4,7 10 981 6,0 12 087 6,6Kalmar 6 996 3,0 7 386 3,2 8 356 3,6 9 217 3,9Gotlands 946 1,6 897 1,6 959 1,7 1 048 1,8Blekinge 5 297 3,5 5 953 3,9 7 545 5,0 8 295 5,4Skåne 71 084 6,1 76 350 6,4 92 282 7,6 99 736 8,1Hallands 9 293 3,3 9 484 3,3 10 555 3,6 11 382 3,8Västra Götalands 81 906 5,4 81 847 5,3 90 021 5,8 94 699 6,0Värmlands 12 267 4,5 12 718 4,7 14 140 5,2 14 654 5,4Örebro 11 172 4,1 11 496 4,2 12 838 4,6 13 562 4,9Västmanlands 14 395 5,5 13 986 5,6 15 209 6,1 16 092 6,4Dalarnas 8 226 3,0 8 920 3,2 10 905 4,0 12 096 4,4Gävleborgs 8 410 3,0 8 771 3,2 10 885 3,9 12 285 4,4Västernorrlands 6 736 2,8 7 241 3,0 8 387 3,4 9 057 3,7Jämtlands 3 168 2,5 3 502 2,8 4 189 3,3 4 476 3,5Västerbottens 7 752 3,0 7 933 3,1 9 149 3,5 10 049 3,9Norrbottens 11 226 4,5 11 680 4,6 12 084 4,8 12 152 4,9Hela riket 479 899 5,3 491 996 5,4 562 124 6,1 602 893 6,5Källa: SCB Tabeller över Sveriges befolkning 2006 (www.scb.se/BE0101); Statistikdatabasen: <strong>Befolkning</strong> 2007 –(www.scb.se).<strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong> 119


<strong>Befolkning</strong> Statistisk årsbok 20114.37Utrikes födda och födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrarefter ursprungsland och kön i hela riket den 31 december 2009Foreign-born persons and persons born in Sweden with both parentsborn abroad by country of origin and sex in the whole countryUrsprungslandCountry of originFödda utomlandsForeign-born personsFödda i Sverige 1Born in Sweden 1TotaltTotalMänMenKvinnorWomenMänKvinnorNorden utom SverigeThe Nordic countries excl. Sweden 116 048 150 471 51 671 49 182 367 372Danmark Denmark 24 729 21 273 6 799 6 213 59 014Finland 69 841 102 377 41 843 39 996 254 057Island Iceland 2 279 2 201 472 470 5 422Norge Norway 19 199 24 620 4 359 4 188 52 366EU27 utom NordenEU27 other than Nordic countries 128 772 130 528 33 620 31 167 324 087Nederländerna Netherlands 4 762 3 562 787 726 9 837Polen Poland 28 532 38 986 8 044 7 502 83 064Rumänien Romania 8 776 9 756 1 928 1 896 22 356Storbritannien och NordirlandUnited Kingdom & Northern Ireland 13 521 6 847 1 616 1 469 23 453Tyskland Germany 22 359 25 444 6 817 6 464 61 084Ungern Hungary 7 545 7 574 3 196 2 904 21 219Övriga EU27 utom NordenRest of EU 27 other than Nordic countries 43 277 38 359 14 485 13 228 109 349Europa utom EU27 och NordenEurope excluding EU27 and the Nordic countries 107 321 109 751 48 387 45 385 310 844Bosnien och Hercegovina Bosnia and Herzegovina 27 689 28 438 8 768 8 183 73 078Jugoslavien Yugoslavia 36 313 35 265 21 266 19 867 112 711Ryssland Russian Federation 4 739 9 704 1 072 1 005 16 520Turkiet Turkey 22 081 18 685 16 105 15 250 72 121Övriga Europa utom EU27 och NordenRest of Europe 16 499 17 659 6 387 6 010 46 555Afrika Africa 54 925 48 152 21 339 20 331 144 747Etiopien Ethiopia 6 786 6 266 4 154 4 013 21 219Somalia 15 799 15 935 6 191 5 815 43 740Övriga Afrika Rest of Africa 32 340 25 951 13 977 13 375 85 643Nordamerika North America 15 644 14 501 2 365 2 304 34 814USA United States 8 736 7 819 861 822 18 238Övriga Nordamerika Rest of North America 6 908 6 682 1 560 1 528 16 678Sydamerika South America 30 450 32 015 9 247 8 660 80 372Chile 14 248 14 072 6 112 5 792 40 224Övriga Sydamerika Rest of South America 16 202 17 943 4 097 3 729 41 971Asien Asia 189 872 198 165 61 113 57 957 507 107Afghanistan 7 258 5 487 1 648 1 582 15 975Indien India 8 026 8 431 1 769 1 669 19 895Irak Iraq 64 203 53 716 18 562 17 738 154 219Iran Iran, Islamic Republic of 31 567 28 355 9 357 8 931 78 210Kina China 8 078 13 124 1 666 1 581 24 449Libanon Lebanon 13 082 10 619 11 203 10 859 45 763Syrien Syrian Arab Republic 9 887 9 759 9 296 8 601 37 543Thailand 6 314 22 425 952 887 30 578Vietnam Viet Nam 6 493 7 502 3 533 3 319 20 847Övriga Asien Other Asia 34 964 38 747 10 184 9 453 93 348Oceanien Oceania 2 714 1 537 159 134 4 544Sovjetunionen, f.d. USSR, former 2 258 4 090 2 163 2 096 10 607Okänt Unknown country 422 329 46 40 837Samtliga Total 648 426 689 539 203 548 192 400 1 733 9131) Födda i Sverige med föräldrar från två olika länder redovisas under både moderns och faderns födelseland. Summeringar avländergrupper/världsdelar är nettoräknade. Born in Sweden with parents from two different countries are included under both the mother’sand the father’s country of birth, but the sums for country groups/continents are net figures.Källa: SCB <strong>Befolkning</strong>sstatistik. Tabeller över Sveriges befolkning 2009 (www.scb.se/BE0101).120 <strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong>


Statistisk årsbok 20114.38Invandrare och utvandrare, länsvisImmigrants and emigrants, by county<strong>Befolkning</strong>Län County 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Invandrare ImmigrantsStockholms 17 760 16 811 18 470 27 721 30 310 29 034 30 095Uppsala 2 054 1 975 1 903 2 445 2 742 3 088 3 455Södermanlands 1 486 1 278 1 403 1 935 2 329 2 560 2 408Östergötlands 2 187 1 814 2 108 3 015 3 320 3 452 4 063Jönköpings 1 589 1 565 1 559 2 462 2 729 2 920 2 458Kronobergs 1 257 1 336 1 253 2 464 2 657 2 449 2 386Kalmar 1 141 1 135 1 094 1 667 1 688 1 603 1 845Gotlands 163 139 163 157 163 201 196Blekinge 910 897 913 1 632 1 810 1 869 1 676Skåne 10 721 11 266 11 918 17 720 18 392 18 649 18 120Hallands 1 510 1 443 1 446 2 014 1 895 2 019 2 221Västra Götalands 10 984 10 451 10 409 14 756 14 401 15 728 14 853Värmlands 2 019 1 793 1 997 2 518 2 372 2 345 2 215Örebro 1 513 1 503 1 663 2 581 2 177 2 332 2 348Västmanlands 1 481 1 475 1 528 2 077 1 964 1 933 2 167Dalarnas 1 203 1 203 1 361 2 083 1 919 2 139 2 422Gävleborgs 1 379 1 241 1 306 1 844 1 918 2 333 2 544Västernorrlands 1 136 1 114 1 286 1 782 1 777 1 704 1 850Jämtlands 548 532 650 820 778 873 786Västerbottens 1 215 1 486 1 309 1 734 1 926 1 989 2 313Norrbottens 1 539 1 571 1 490 2 323 2 218 1 951 1 859Hela riket Sweden 63 795 62 028 65 229 95 750 99 485 101 171 102 280Utvandrare EmigrantsStockholms 11 251 12 510 12 814 15 777 15 584 13 904 11 201Uppsala 1 462 1 455 1 686 1 719 1 427 1 324 1 340Södermanlands 717 684 680 690 721 792 721Östergötlands 1 068 1 078 1 077 1 271 1 466 1 366 1 098Jönköpings 660 722 751 878 812 911 823Kronobergs 460 454 523 587 535 664 600Kalmar 354 428 440 494 572 745 502Gotlands 123 98 103 115 133 152 83Blekinge 344 289 329 380 464 540 455Skåne 6 200 6 045 6 577 7 621 8 212 8 419 7 895Hallands 830 807 927 1 073 878 1 106 944Västra Götalands 6 286 6 528 6 444 8 453 8 036 8 612 7 276Värmlands 927 944 895 901 1 093 1 115 1 119Örebro 686 705 615 664 651 699 690Västmanlands 657 691 776 912 812 800 663Dalarnas 490 654 623 649 635 678 694Gävleborgs 505 647 629 580 640 730 649Västernorrlands 405 358 446 449 538 625 455Jämtlands 286 259 311 314 364 394 411Västerbottens 598 496 659 688 886 797 782Norrbottens 714 734 813 693 959 921 839Hela riket 35 023 36 586 38 118 44 908 45 418 45 294 39 240Källa: SCB <strong>Befolkning</strong>sstatistik, del 1–2 t.o.m. 2003 och Tabeller över Sveriges befolkning fr.o.m. 2004 (www.scb.se/BE0101).4.39Invandrare och utvandrare efter utflyttnings- respektiveinflyttningslandImmigrants and emigrants, by countryUt-/InvandringslandEmigration/Immigration country2004 2005 2006 2007 2008 2009Invandrare Immigrants 62 028 65 229 95 750 99 485 101 171 102 280Därav svenska medborgareOf whom Swedish citizens 14 448 13 932 15 352 15 949 17 853 18 517Norden utom Sverige Nordic countries 13 021 13 057 14 488 14 674 14 121 14 227Danmark Denmark 4 674 5 008 6 432 6 615 5 605 5 457Finland 3 035 3 282 3 092 2 888 2 879 2 932Island Iceland 428 450 475 457 582 741Norge Norway 4 884 4 317 4 489 4 714 5 055 5 097<strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong> 121


<strong>Befolkning</strong> Statistisk årsbok 20114.39Invandrare och utvandrare efter utflyttnings- respektiveinflyttningsland (forts.)Ut-/Invandringsland 2004 2005 2006 2007 2008 2009Europa utom NordenEurope other than Nordic countries 22 300 23 476 34 414 36 795 37 754 34 749Frankrike France 982 1 047 1 216 1 407 1 465 1 365Polen Poland 2 521 3 516 6 409 7 540 6 972 5 141Rumänien Romania 332 374 348 2 457 2 449 1 746Spanien Spain 1 174 1 254 1 459 1 515 1 706 1 909Storbritannien United Kingdom 2 885 2 738 3 295 3 624 4 142 3 726Turkiet Turkey 1 421 1 209 1 809 1 653 1 752 2 164Tyskland Fed. Rep. of Germany 2 957 2 944 4 090 4 682 4 305 3 436Övriga Europa Rest of Europe 10 028 10 394 15 788 13 917 14 963 15 262Afrika Africa 4 456 5 372 8 320 8 971 9 778 13 274Etiopien Ethiopia 541 524 859 1 443 1 657 2 093Somalia 728 949 2 355 2 537 2 522 4 965Övriga Afrika Rest of Africa 3 187 3 899 5 106 4 991 5 599 6 216Nordamerika North America 3 770 3 661 3 906 3 821 4 332 4 600USA 2 777 2 646 2 727 2 728 3 234 3 313Övriga Nordamerika Rest of North America 993 1 015 1 179 1 093 1 098 1 287Sydamerika South America 1 878 1 942 2 518 2 225 2 225 2 163Asien Asia 15 200 16 312 30 729 31 709 31 324 31 397Indien India 881 1 039 1 029 1 128 1 679 1 832Irak Iraq 2 054 2 549 9 732 13 045 9 203 6 346Iran 1 311 1 207 2 124 1 720 2 116 2 813Kina China 1 666 1 802 2 194 2 606 3 072 3 683Pakistan 589 760 1 042 1 331 1 574 1 849Syrien Syria 1 093 865 1 685 1 984 3 048 3 062Thailand 2 287 2 497 2 870 2 967 3 442 3 362Övriga Asien Rest of Asia 5 319 5 593 10 053 6 928 7 190 8 450Oceanien Oceania 752 713 814 785 913 924Okänt land Unknown country 651 696 561 505 724 946Utvandrare Emigrants 36 586 38 118 44 908 45 418 45 294 39 240Därav svenska medborgare 20 565 22 266 24 875 24 990 26 052 20 883Norden utom Sverige 11 104 12 144 12 245 13 922 15 645 15 756Danmark 3 024 3 341 3 456 4 307 4 754 5 144Finland 3 507 3 875 3 365 3 076 3 336 3 183Island 362 483 406 533 349 241Norge 4 211 4 445 5 018 6 006 7 206 7 188Europa utom Norden 12 506 12 630 15 148 14 236 13 833 11 997Frankrike 947 988 1 126 992 990 847Polen 299 350 411 660 888 939Rumänien 50 58 86 125 266 427Spanien 1 342 1 272 1 499 1 336 1 129 994Storbritannien 3 878 3 894 4 479 4 049 3 612 2 745Turkiet 230 182 266 286 257 191Tyskland 1 582 1 459 1 792 1 729 1 790 1 769Övriga Europa 4 178 4 427 5 489 5 059 4 901 4 085Afrika 938 1 008 1 246 1 127 1 252 893Etiopien 46 44 50 63 59 46Somalia 220 160 240 190 237 121Övriga Afrika 672 804 956 874 956 726Nordamerika 3 846 3 829 4 470 3 757 3 889 2 901USA 3 194 3 240 3 763 3 060 3 204 2 390Övriga Nordamerika 652 589 707 697 685 511Sydamerika 585 684 732 690 649 618Asien 3 234 3 754 5 004 4 951 5 264 4 442Indien 206 315 422 465 618 589Irak 244 351 401 371 406 476Iran 224 191 268 273 331 169Kina 557 632 900 858 939 731Pakistan 60 54 125 139 171 127Syrien 95 65 101 151 54 55Thailand 312 377 526 537 535 463Övriga Asien 1 536 1 769 2 261 2 157 2 210 1 832Oceanien 867 849 1 057 994 969 734Okänt land 3 506 3 220 5 006 5 741 3 793 1 899Källa: SCB <strong>Befolkning</strong>sstatistik, del 1–2 för t.o.m. 2003 och Tabeller över Sveriges befolkning fr.o.m. 2004(www.scb.se/BE0101).122 <strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong>


Statistisk årsbok 20114.40Invandrare och utvandrare efter kön och ålderImmigrants and emigrants by sex and age<strong>Befolkning</strong>Kön SexÅlder vid årets slutAge at end of yearInvandrareImmigrantsUtvandrareEmigrantsImmigrationsöverskottNet migration2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009Män Men 53 628 52 460 52 982 24 423 24 739 21 268 29 205 27 721 31 714– 4 3 460 3 920 3 586 1 500 1 439 1 363 1 960 2 481 2 2235– 9 3 155 3 398 3 150 1 223 1 247 1 117 1 932 2 151 2 03310–14 2 888 3 130 2 964 868 890 749 2 020 2 240 2 21515–19 3 414 3 553 3 728 675 805 640 2 739 2 748 3 08820–24 7 048 6 907 7 892 2 224 2 634 2 530 4 824 4 273 5 36225–29 10 023 9 628 10 091 4 270 4 173 3 697 5 753 5 455 6 39430–34 7 565 6 926 6 866 3 775 3 415 3 042 3 790 3 511 3 82435–39 5 392 4 791 4 659 2 820 2 598 2 228 2 572 2 193 2 43140–44 3 723 3 398 3 197 2 177 2 211 1 742 1 546 1 187 1 45545–49 2 439 2 267 2 291 1 427 1 658 1 304 1 012 609 98750–54 1 613 1 590 1 552 1 099 1 253 915 514 337 63755–59 1 030 1 044 1 049 833 866 684 197 178 36560–64 825 883 877 653 702 543 172 181 33465–69 559 538 593 451 472 394 108 66 19970–74 259 251 249 214 201 163 45 50 8675–79 130 131 129 111 88 87 19 43 4280–84 72 58 68 55 48 40 17 10 2885–89 24 31 30 22 23 16 2 8 1490–94 8 15 10 14 8 12 -6 7 -295– 1 1 1 12 8 2 -11 -7 -1Kvinnor Women 45 857 48 711 49 298 20 995 20 555 17 972 24 862 28 156 31 326– 4 3 555 3 707 3 364 1 467 1 453 1 269 2 088 2 254 2 0955– 9 3 030 3 213 3 122 1 225 1 293 1 077 1 805 1 920 2 04510–14 2 615 2 783 2 773 862 872 704 1 753 1 911 2 06915–19 3 069 3 297 3 679 814 955 839 2 255 2 342 2 84020–24 7 107 7 927 8 586 2 776 3 257 3 096 4 331 4 670 5 49025–29 8 061 8 458 8 712 3 871 3 787 3 371 4 190 4 671 5 34130–34 6 141 6 306 6 192 3 201 2 669 2 396 2 940 3 637 3 79635–39 4 151 4 387 4 208 2 096 1 907 1 621 2 055 2 480 2 58740–44 2 714 2 944 3 055 1 430 1 361 1 065 1 284 1 583 1 99045–49 1 795 1 998 1 919 801 827 750 994 1 171 1 16950–54 1 196 1 216 1 225 642 606 487 554 610 73855–59 850 814 768 469 492 412 381 322 35660–64 629 688 683 397 375 302 232 313 38165–69 427 434 492 301 289 246 126 145 24670–74 222 239 221 187 154 121 35 85 10075–79 146 141 152 165 94 78 -19 47 7480–84 96 93 78 134 78 82 -38 15 -485–89 36 57 49 74 51 37 -38 6 1290–94 14 9 17 49 21 14 -35 -12 395– 3 – 3 34 14 5 -31 -14 -2SamtligaBoth sexes 99 485 101 171 102 280 45 418 45 294 39 240 54 067 55 877 63 040Källa: SCB <strong>Befolkning</strong>sstatistik, Tabeller över Sveriges befolkning (www.scb.se/BE0101).4.41 NamnärendenApplications for family and first namesAnsökningar Applications 2004 2005 2006 2007 2008 2009Inkomna ansökningar Applications filed 6 373 6 482 6 917 7 516 7 619 7 750Godkända ansökningar Applications approved 6 147 5 794 6 396 6 408 6 969 6 688Gamla släktnamn Old family names 3 857 3 576 3 788 3 788 4 161 3 957Nya släktnamn New family names 1 078 1 018 1 237 1 141 1 259 1 164Förnamn First names 1 212 1 200 1 371 1 479 1 549 1 567Influtna avgifter för namnärenden, 1 000 krFees paid for family and first names 7 537 8 162 8 458 9 334 9 142 9 769Se Tabellanmärkningar.Källa: Patent- och registreringsverket (www.prv.se).<strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong> 123


<strong>Befolkning</strong> Statistisk årsbok 20114.42Utländska medborgare som erhållit svenskt medborgarskapNaturalised aliensFörutvarande medborgarskapsland 1Previous citizenship2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Norden The Nordic countries 3 639 3 681 3 518 3 990 3 684 3 431 3 342Danmark Denmark 310 335 329 431 388 404 409Finland 2 816 2 703 2 588 2 975 2 757 2 535 2 432Island Iceland 118 170 109 162 163 140 179Norge Norway 395 473 492 422 376 352 322Europa utom NordenEurope other than Nordic countries 12 647 9 388 11 390 15 200 8 231 7 362 7 253Bosnien-Hercegovina Bosnia-Herzegovina 3 090 1 469 1 788 2 627 2 081 1 764 1 146Polen Poland 1 325 990 793 1 000 762 686 824Ryssland Russia 642 535 886 1 510 919 759 865Turkiet Turkey 1 375 1 269 1 702 2 921 1 456 1 125 1 200Tyskland Germany 209 244 294 457 386 606 700Övriga Europa Rest of Europe 6 006 4 881 5 927 6 685 2 627 2 422 2 518Afrika Africa 2 520 2 284 2 508 3 776 2 752 3 122 3 539Burundi 6 14 9 46 114 201 354Eritrea 139 121 199 297 202 253 356Somalia 1 121 840 688 931 655 787 885Övriga Afrika Rest of Africa 1 254 1 309 1 612 2 502 1 781 1 881 1 944Nordamerika North America 781 675 797 1 044 786 699 709USA 397 293 358 430 344 286 311Övriga Nordamerika Rest of North America 384 382 439 614 442 413 398Sydamerika South America 1 159 1 062 1 212 1 746 1 483 1 404 1 304Chile 548 464 543 754 687 593 488Övriga Sydamerika Rest of South America 611 598 669 992 796 811 816Asien Asia 10 435 10 784 18 938 23 542 12 929 10 962 10 214Afghanistan 278 361 623 1 062 777 812 1 180Filippinerna Philippines 219 213 333 399 328 401 388Irak Iraq 4 678 5 298 11 544 12 895 5 950 4 224 3 180Iran 1 350 1 296 1 889 2 796 1 459 1 113 1 110Kina China 675 654 920 1 141 742 515 403Syrien Syria 1 218 1 117 1 208 1 314 596 512 500Thailand 443 500 585 876 1 007 1 261 1 314Vietnam 330 237 306 594 375 345 377Övriga Asien Rest of Asia 1 244 1 108 1 530 2 465 1 695 1 779 1 762Oceanien Oceania 116 99 108 134 91 102 130Statslös Stateless 655 639 788 1 171 1 156 1 131 963Okänt Unknown 1 270 281 314 636 2 517 2 248 2 071Totalt Total 33 222 28 893 39 573 51 239 33 629 30 461 29 5251) De nordiska länderna plus de 18 vanligaste tidigare medborgarskapsländerna 2009.Källa: SCB <strong>Befolkning</strong>sstatistik Tabeller över Sveriges befolkning (www.scb.se/BE0101).124 <strong>Statistiska</strong> <strong>centralbyrån</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!